Решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

2024
 
Публикувано на 07.06.2024 г.

Решение № БС-16-ПрОС/06.06.2024 за: „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 10094.502.178 по КККР на с. Варвара, местност „Гробищата“, община Царево“, с възложител: ДИМИТЪР ТРЕНДАФИЛОВ

Публикувано на 20.05.2024 г.

Решение № БС-15-ПрОС/20.05.2024 за: „Изграждане на еднофамилна къща тип рибарска хижа в поземлен имот 10094.34.218 по КККР на с. Варвара, община Царево”, с възложител: Иван Попов

Публикувано на 17.05.2024 г.

Решение БС-14-ПрОС/17.05.2024 за: „Създаване на овощна градина от трайни насаждения - смокини в поземлен имот с идентификатор 10094.9.36 по КККР на с. Варвара, местност „Поста“, община Царево и поставяне на ажурна ограда, тип «мрежа»” с възложител: Стамат Лъвчиев, Димо Лъвчиев, Димитър Лъвчиев

Решение БС-13-ПрОС/17.05.2024 за: „Бракуване на трайни насаждения - орехова градина в поземлени имоти с идентификатори 18229.1.81 и 18229.1.82 по КККР на с. Гълъбец, община Поморие и промяна начинът на трайното им ползване от „Овощна градина“ в обработваема земя” с възложител: Община Поморие

Публикувано на 26.04.2024 г.

Решение № БС-12-ПрОС/26.04.2024 за: „Изработване па ПУП-ПРЗ за ПИ 67800.10.563 по КККР на гр. Созопол, м. „Мапи“, община Созопол”, с възложители: Тодор Станков и Жени Ангелова

Решение № БС-11-ПрОС/26.04.2024 за: „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 00878.502.80 по КК на гр. Ахтопол, община Царево /УПИ IХ-80, кв.91, община Царево”, с възложител: Розалина Илиева.

Публикувано на 25.04.2024 г.

Решение № БС-10-ПрОС/24.04.2024 за: „Изграждане на вилна сграда в ПИ с идентификатор 67800.5.136 по КК на м. „Буджака“, гр. Созопол /идентичен с УПИ IV - 5136/ ”, с възложител „Стела Map 2016“ ЕООД

Публикувано на 12.04.2024 г.

Решение № БС-9-ПрОС/10.04.2024 за: „Изграждане на сграда за комплексно, обществено обслужване в поземлен имот с идентификатор 67800.5.842 по КК на гр. Созопол, местност „Буджака”, Община Созопол”, с възложител: „ХЕВЪН 86“ ООД

Публикувано на 07.03.2024 г.

Решение № БС-8-ПрОС/06.03.2024 за: „Изграждане на две вилни сгради в ПИ с идентификатор 67800.7.535 по КК на град Созопол, община Созопол“,, с възложители: Георги Колев, Иван Колев и „Найтуд Дивелъпмънтс“ ЕООД

Публикувано на 20.02.2024 г.

Решение № БС-7-ПрОС/19.02.2024 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 63015.506.609, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м. “Старо селище”, с. Атия. Община Созопол, с цел урегулиране на имота и изграждане на жилищна сграда; Изработване на ПУП-ПУР за осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническа инфраструктура до новообразуваното УПИ“ , с възложител: Петър Пейчев

Публикувано на 19.02.2024 г.

Решение № БС-6-ПрОС/16.02.2024 за: „Преустройство и довършване на сграда в строеж - част от секция „Б“ от Ваканционно селище, находящо се в УПИ I, кв. 2 с идентификатор 44094.23.24 по КККР на с. Лозенец, м. „Смайлов чайр“, Община Царево “, с възложител: Семир Бозов

Публикувано на 16.02.2024 г.

Решение № БС-5-ПрОС/14.02.2024 за: „Изграждане на десет вилни сгради в ПИ с идентификатор 00833.5.229 по КК на град Ахелой, община Поморие /УПИ 1-229, м. 5, м. „Пречиствателната“, землище на град Ахелой/“, с възложители: „Строй Груп Инженеринг“ ЕООД

Публикувано на 07.02.2024 г.

Решение № БС-4-ПрОС/05.02.2024 за: "Изграждане на едноетажна жилищна сграда за сезонно ползване в У ПИ X, кв. 91. разширение "Юг", гр. Ахтопол, съответстващ на ПИ с идентификатор 00878.502.79 по КК на гр. Ахтопол, община Царево”, с възложител: Николай Стефанов

Решение № БС-3-ПрОС/05.02.2024 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 67800.6.37 по КК на гр. Созопол, община Созопол, с цел урегулиране на имота, обединяване на същия с ПИ с идентификатор 67800.6.786 по КК на гр. Созопол, община Созопол с отреждане на новообразуван УПИ „за КОО“, с възложители: Дамянка Туджарова, Пенка Туджарова и Веска Туджарова.

Публикувано на 16.01.2024 г.

Решение № БС-2-ПрОС/15.01.2024 за: „Реконструкция и преустройство на съществуващи сгради, разположени в поземлени имоти е идентификатори 67800.36.421 и 67800.36.423 по КК на община Созопол, м. „Св. Марина, област Бургас“, с възложител: „АВА 2018“ ЕООД.

Публикувано на 08.01.2024 г.

Решение БС-1-ПрОС/05.01.2024 за: „Изграждане на вилни сгради, комплексно застрояване с паркинг в ПИ с идентификатор 67800.8.1150 по КК на град Созопол, община Созопол /УПИ XXXIX-8.1083, 8.1084 по плана на м. „Буджака“, град Созопол” с възложител: „БУРГАС ТАУЪР“ ЕООД


2023
 
Публикувано на 21.12.2023 г.

Решение № БС-45-ПрОС/21.12.2023 за: „Изграждане на логистичен център в поземлени имоти с идентификатори 81178.32.427 и 81178.32.397 по КК на гр. Черноморец, местност „Кайряка”, община Созопол»,с възложители: „БАУТРИКС“ ЕООД

Публикувано на 18.12.2023 г.

Решение № БС-44-ПрОС/15.12.2023 за: „Изграждане на ваканционно селище и гаражи в имот с идентификатор 67800.47.77 по КККР на гр. Созопол, община Созопол“, с възложител: „Аркутино“ ЕАД

Публикувано на 12.12.2023 г.

Решение № БС-43-ПрОС/12.12.2023 за: „Изграждане на вилна сграда в ПИ с идентификатор по 32425.25.378, м. „Пирамидата“, землище на с. Изворище, община Бургас“, с възложител: Севда Кочева

Публикувано на 06.12.2023 г.

Решение № БС-42-ПрОС/01.12.2023 за “План - извлечение за промяна вида и интензивността на сечта за лесосечния фонд през 2024г. в гори - държавна собственост, в обхвата на дейност на ТП „ДГС Карнобат“, с възложител: ТП „ДГС КАРНОБАТ“

Публикувано на 27.11.2023 г.

Решение № БС-41-ПрОС/23.11.2023 за “Горскостопанска програма за ПИ с идентификатори 67800.12.121, 67800.12.304,  67800.12.375 и 67800.12.387 по КК на гр. Созопол, м. „Алепу“, в териториалния обхват на ТП „ДЛС Ропотамо”, с възложител: Стоян Бозов

Публикувано на 24.11.2023 г.

Решение № БС-40-ПрОС/23.11.2023 за план „ПУП-1IP3 за ПИ с идентификатор 57491.601.312 по КК на гр. Поморие, кв. Каменар, (част от УПИ XXI- 285, кв. 14 по плана на бивше с. Каменар), общ. Поморие“, с възложител "Флиант"ЕООД

Публикувано на 20.11.2023 г.

Решение № БС-39-ПрОС/16.11.2023 за “План - извлечение за промяна вида и интензивността на сечта за лесосечния фонд през 2024г. в гори - държавна собственост, в обхвата на дейност на ТП „ДГС Бургас“, с възложител: ТП „ДГС Бургас“.

Публикувано на 25.10.2023 г.

Решение № БС-38-ПрОС/20.10.2023 за „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 63015.506.121, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м. “Старо селище”, с. Атия, Община Созопол, с цел урегулиране на имота и изграждане на жилищна сграда и ПУП-ПУР за нова обслужваща улица с о.т. 332-348-349-350 в ПИ с ид. 63015.506.588, м. “Старо селище”, с. Атия, Община Созопол “, с възложител: Станимир Райнов

Решение № БС-37-ПрОС/18.10.2023 за “Технологичен план за залесяване през 2024 г. в част от подотдел 399 „е“ от държавните горски територии на ТП „ДГС Айтос“, с възложител: ТП ,.ДГС Айтос“.

Публикувано на 18.10.2023 г.

Решение № БС-36-ПрОС/16.10.2023 за „Промяна на предназначението от земеделска в горска територия на поземлени имоти с идентификатори 30483.214.28, 30483.214.51 и 30483.214.56 по КККР на с. Звездец, община Малко Търново“, с възложители: Дукена Николова, Никола Мусалов и Радка Николова-Пирева.

Публикувано на 20.09.2023 г.

Решение № БС-35-ПрОС/18.09.2023 за план: „Изменение на ПУП-ПУР за изменение на габарита на улица с о.т. 182 - о.т. 183 - о.т. 184 - о.т. 185 между кв. 7 и кв. 8 по плана на Лесопарк „Росенец“, гр. Бургас, община Бургас”, с възложител: ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на 01.09.2023 г.

Решение № БС-34-ПрОС/31.08.2023 за: „Промяна на предназначението от земеделска в горска територия на поземлен имот е идентификатор 04412.18.66 по КККР на с. Близнак, община Малко Търново“, с възложител: Ирина Христова

Публикувано на 29.08.2023 г.

Решение № БС-33-ПрОС/25.08.2023 за: „Изграждане на 47 вилни сгради в ПИ с идентификатор 48619.2.470, м. „Диньов гьол“, гр. Царево, община Царево“, с възложител: „Алтест“ ЕООД

Публикувано на 04.08.2023 г.

Решение БС-32-ПрОС/04.08.2023 за: „Изграждане па жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.12.1930 по КК на град Бургас, община Бургас /УПИ II-1930 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас/“,с възложители: Татяна Янева

Публикувано на 20.06.2023 г.

Решение № БС-31-ПрОС/16.06.2023 за: : „ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ XII, кв.269 по плана на гр. Поморие, община Поморие“, с възложител: Теменужка Карагьозова-Кирчева.

Публикувано на 16.06.2023 г.

Решение № БС-30-ПрОС/14.06.2023 за: “Изграждане на едноетажна жилищна сграда за сезонно ползване в УПИ Х, кв. 91, разширение "Юг", гр. Ахтопол, съответстващ на ПИ с идентификатор 00878.502.79 по КК на гр. Ахтопол, община Царево” с възложител: Николай Стефанов

Публикувано на 13.06.2023 г.

Решение № БС-29-ПрОС/12.06.2023 за: „Частично изменение на ПУП – ПР за ПИ с идентификатор 07079.12.2176, кв. „Ветрен“, гр. Бургас, община Бургас“ с възложител: Марина Стоянова

Публикувано на 02.06.2023 г.

Решение № БС-28-ПрОС/01.06.2023 за: „Създаване и отглеждане на трайни насаждения – череши в ПИ № 049042, землище на град Айтос, община Айтос“, с възложител: ЗП ВЕНЕЛИН ЧЕРНЕВ

Решение № БС-27-ПрОС/01.06.2023 за: „Изграждане на вилна сграда за собствени нужди в ПИ с идентификатор 07079.17.2307 по КК на гр. Бургас, (бивш ПИ № 2115, бивше землище на с. Рудник), община Бургас“, с възложител: СМАРТ ХОЛДИНГС“ ЕООД

Публикувано на 17.05.2023 г.

Решение № БС-26-ПрОС/16.05.2023 за:: „ПУП-ПРЗ в обхват имот с идентификатор 63015.506.514 по КК на с. Атия, община Созопол”, е възложител Азми Мутлу

Решение № БС- 25 -ПрОС/16.05.2023 за: „Изграждане на вилна сграда, басейн и ограда в ПИ с идентификатор 67800.7.141 по КК на гр. Созопол, община Созопол“, с възложител: Димитър Георгиев.

Решение № БС- 24 -ПрОС/10.05.2023 за: „Изграждане на жилищна сграда за сезонно ползване, допълващо застрояване и беседка в ПИ с идентификатор 00878.502.56 /УПИ III, кв. 58 по плана на гр. Ахтопол/ по КК на гр. Ахтопол, община Царево“, с възложител: Зоя Димитрова.

Публикувано на 28.04.2023 г.

Решение № БС-23-ПрОС/25.04.2023 за: „Изграждане на две вилни сгради в ПИ с идентификатор 67800.7.87, местност „Буджака“, гр. Созопол, Община Созопол (идентичен с УПИ IX-7087 и УПИ I-7087)“, с възложител: Теменуга Барбова

Публикувано на 18.04.2023 г.

Решение БС-22-ПрОС/18.04.2023 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за № 81178.5.212, м. „Аклади”, землище на гр. Черноморец, общ. Созопол“, с възложители: ЯНА СПАСКОВА И ИВАЙЛО БЕШЛИЙСКИ

Публикувано на 11.04.2023 г.

Решение № БС-21-ПрОС/11.04.2023 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 81178.6.509, м. „Аклади”, землище на гр. Черноморец, общ. Созопол“, с възложител: Марийка Йорданова

Решение № БС-20-ПрОС/11.04.2023 за: „Изграждане на вилна сграда в ПИ с идентификатор 81178.60.32 по КК на гр. Черноморец, зона по §4 от ЗСПЗЗ, м. „Митков мост“, община Созопол“. с възложителr: „МУХТАРОВ“ ЕООД и Станислава Колева

Публикувано на 04.04.2023 г.

Решение № БС-19-ПрОС/04.04.2023 за: „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 63015.506.608, местност „Старо селище” (зона по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с. Атия, Община Созопол”, с възложител: Иван Костов

Решение № БС-18-ПрОС/03.04.2023 за: „Изграждане на еднофамилна вилна сграда в ПИ с идентификатор 81178.5.415, м. „Аклади“, гр. Черноморец, община Созопол“, с възложител: Ваня Иванова

Публикувано на 15.03.2023 г.

Решение № БС-17-ПрОС/15.03.2023 за: „Създаване и отглеждане на трайни насаждения от сливи в ПИ с идентификатор 56321.109.10 по КК на с. Пещерско, м. „Ташла баир”, община Айтос”, с възложител: ЗП Димо Чанев

Решение № БС-16-ПрОС/14.03.2023 за: „ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 02703.18.67 по КК на с. Баня, местност „Сувала”, община Несебър”, с възложител: Община Несебър

Публикувано на 13.03.2023 г.

Решение № БС-15-ПрОС/07.03.2023 за: “Горскостопанска програма за ПИ с идентификатори 07079.7.1665, 07079.8.201, 07079.8.208, 07079.8.1061, 07079.8.1062, 07079.10.939, 07079.10.942, 07079.11.4, 07079.11.6, 07079.11.8, 07079.11.210, 07079.11.214, 07079.11.279, 07079.11.296, 07079.11.299, 07079.11.602, 07079.11.604 по КК на гр. Бургас, в териториалния обхват на ТП „ДГС Бургас”, с възложител: „ЕМ ДЖИ ПРОПЪРТИС“ ЕООД

Публикувано на 09.03.2023 г.

Решение № БС-14-ПрОС/07.03.2023 за: „Изграждане на сграда за отдих и курорт в ПИ с идентификатор 81178.3.149 по КК на гр. Черноморец, община Созопол“, с възложител: Йорданка Пулева

Публикувано на 06.03.2023 г.

Решение № БС-13-ПрОС/02.03.2023 за: „Изграждане на три броя вилни сгради с басейни и ажурна ограда в имот с идентификатор 67800.8.1002 по КК на гр. Созопол, община Созопол“, с възложител: „Уай Ди Си Дифенс“ ЕООД

Публикувано на 02.03.2023 г.

Решение № БС-12-ПрОС/01.03.2023 за: „Изграждане на една вилна сграда в ПИ с идентификатор 67800.8.139 по КК на гр. Созопол, местност „Буджака“, община Созопол“, с възложител: ДРАГОМИР ХРИСТОВ

Публикувано на 14.02.2023 г.

Решение № БС-11-ПрОС/13.02.2023 за: „Изграждане на една вилна сграда в ПИ с идентификатор 67800.8.194 по КК на гр. Созопол, местност „Буджака“, община Созопол“, с възложител: Венцислав Мусабашев

Публикувано на 13.02.2023 г.

Решение № БС-10-ПрОС/10.02.2023 за: „Изграждане на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 63015.506.44, местност „Старо селище” (зона по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с. Атия, Община Созопол”, с възложител: Ивелин Калканджиев

Решение № БС-9-ПрОС/10.02.2023 за: „Изграждане на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 63015.506.400, местност „Старо селище” (зона по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с. Атия, Община Созопол”, с възложител: РАДОСТИНА ГЕОРГИЕВА

Публикувано на 07.02.2023 г.

Решение № БС-8-ПрОС/07.02.2023 за: “План – извлечение за промяна вида и интензивността на сечта за лесосечния фонд през 2023г. в гори – държавна собственост, в обхвата на дейност на ТП „ДГС Карнобат“, с възложител: ТП „ДГС КАРНОБАТ“              

Решение № БС-7-ПрОС/02.02.2023 за: „План -извлечение за 2023 г. в общински горски територии, в териториалния обхват на ТП „ДГС Бургас“ и ТП „ДЛС Ропотамо“, с възложител: ОП „Общински гори и озеленяване“- гр. Созопол.

Публикувано на 30.01.2023 г.

Решение № БС-6-ПрОС/30.01.2023 за: „Изграждане на вилни сгради в ПИ с идентификатор 63015.506.391, местност „Старо селище” (зона по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с. Атия, Община Созопол”, с възложители: ГЕОРГИ СТОЯНОВ и ДРАГО СТОЯНОВ

Публикувано на 27.01.2023 г.

Решение № БС-5-ПрОС/26.01.2023 за план „ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 67800.53.109 по КК на гр. Созопол, местност „Мапи”, община Созопол”, с възложител: Даниела Тодорова

Публикувано на 20.01.2023 г.

Решение № БС-4-ПрОС/18.01.2023 за: „Създаване на трайни насаждения от сини сливи в ПИ с идентификатор 46930.11.111, м. «Аптармалар», землище на с. Припек, Община Руен”, във връзка с кандидатстване за финансиране по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020г.“ с възложител: Божана Момчева

Решение № БС-3-ПрОС/11.01.2023 за: „Експлоатация на подземните богатства по чл.2, ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пепелни туфи и туфити от находище „Айтос“, землище гр. Айтос, област Бургас“, в т.ч.:

Цялостен работен проект за добив и първична преработка;

Годишен работен проект за добив и първична преработка за 2022г.;

Цялостен работен проект за рекултивация;

План за управление на минни отпадъци, с възложител:. „БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД

Публикувано на 06.01.2023 г.

Решение № БС-2-ПрОС/05.01.2023 за: „Горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 48667.61.16 и 48667.65.16 по КККР на с. Младежко, община Малко Търново“, с възложител: Кръстина Христова

Решение № БС-1-ПрОС/05.01.2023 за: „Създаване на овощна градина от сливи в ПИ № 14057.8.17, 14057.6.44, 14057.6.45 и 14057.6.46 по КК на с. Габерово, община Поморие“ с възложител: Синан Мехмед

2022
Публикувано на 19.12.2022 г.

Решение № БС-50-ПрОС/14.12.2022 за: „Горскостопански план за поземлени имоти с идентификатори 58356.68.1 и 58356.68.7 по КККР на гр. Приморско, община Приморско и поземлен имот с идентификатор 87655.55.4 по КККР на с. Ясна поляна, община Приморско“, с възложители: Йова Чолакова-Гочева,Вера Гочева,Мирослава Николова,Румен Стоянов, Федя Цанов

Решение № БС-49-ПрОС/14.12.2022 за: „Изграждане на три вилни сгради в ПИ с идентификатор 67800.5.872 по КК на гр. Созопол, местност «Буджака», община Созопол /част от стар ПИ с идентификатор 67800.5.606 по КК/“, възложител: „ПАРАДАЙС ВЮ” ООД

Решение № БС-48-ПрОС/14.12.2022 за: „Изграждане на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 63015.506.510 по КК на с. Атия, м. „Старо селище“, зона по §4 от ПЗР ЗСПЗЗ, Община Созопол“, възложител: АНГЕЛИНА МАНЕВА

Решение № БС-47-ПрОС/15.12.2022 за: „ПУП-ПРЗ за обособяване на УПИ за трафопост и ПУП-ПУР за провеждане на улица в обхват на ПИ с идентификатор 81178.40.56 по КККР на гр. Черноморец, м. „Ачмите“, община Созопол“, възложител: „ЛОРА БУЛ”ЕООД

Публикувано на 24.11.2022 г.

Решение № БС-46-ПрОС/23.11.2022 за: „Изграждане на еднофамилна къща тип рибарска хижа в поземлен имот 10094.34.215 по КККР на с. Варвара, община Царево”, с възложител Иван Попов

Решение № БС-45-ПрОС/23.11.2022 за: „Изграждане на ваканционно селище и КПС в ПИ с идентификатор 48619.13.601 по КК (УПИ III-357), местност „Дядо Ильова бахча”, землище на гр. Царево, Община Царево”,  с възложител: „АРАПЯ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД.

Публикувано на 17.11.2022 г.

Решение № БС-44-ПрОС/16.11.2022 за: „Изграждане на една вилна сграда за собствени нужди в ПИ с идентификатор 81178.5.213, м. „Аклади“, гр. Черноморец, община Созопол“, с възложител: Николай Парашкевов

Публикувано на 15.11.2022 г.

Решение № БС-43-ПрОС/14.11.2022 за: „Изграждане на една вилна сграда в ПИ с идентификатор 67800.50.168, м. „Куку баир“, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, гр. Созопол, община Созопол“, с възложител: Магдалена Кюмурджиева

Публикувано на 14.11.2022 г.

Решение № БС-42-ПрОС/08.11.2022 за: „Изграждане на сграда за отдих и курорт в ПИ с идентификатор 67800.10.412 по КККР на гр. Созопол, община Созопол“, с възложител: Даниела Иванова-Тодорова.

Решение № БС-41-ПрОС/08.11.2022 за: „Изграждане на вилна сграда за собствени нужди в ПИ с идентификатор 67800.6.752 по КК на гр. Созопол, м. „Буджака“, Община Созопол“, с възложител: Калоян Радославов

Решение № БС-40-ПрОС/08.11.2022 за: „Изграждане на една жилищна сграда в ПИ с идентификатор 73571.36.139 по КК на с. Тънково, м. „Над селото“, община Несебър (идентичен с Дял IX-40)“, с възложител: “ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА – С. ТЪНКОВО”

Публикувано на 25.10.2022 г.

Решение № БС-39-ПрОС/08.11.2022 за: „Изграждане на една вилна сграда в ПИ с идентификатор 67800.6.744 по КК на град Созопол, община Созопол“, с възложители: Димитър Георгиев и Светлана Георгиева.

Публикувано на 25.10.2022 г.

Решение № БС-38-ПрОС/20.10.2022 за: „Създаване на трайни насаждения от череши в ПИ с идентификатор 56321.53.12 по КК на с. Пещерско, м. „Паскалата”, община Айтос”“, с възложител:  Мийрем Салим

Публикувано на 17.10.2022 г.

Решение № БС-37-ПрОС/11.10.2022 за: “План – извлечение за промяна вида на сечта през 2022г. в общински горски територии, собственост на Община Приморско в териториалния обхват на ТП „ДЛС Ропотамо“ и ТП „ДГС Ново Паничарево“, с възложител: Община Приморско

Публикувано на 04.10.2022 г.

Решение № БС-36-ПрОС/28.09.2022 за: „Изграждане на една сграда за отдих и курорт в поземлен имот с идентификатор 81178.6.541, местност „Аклади“ гр. Черноморец, община Созопол”, с възложител: Веселин Рачев.

Публикувано на 03.10.2022 г.

Решение № БС-35-ПрОС/28.09.2022 за: Изграждане на седем броя вилни сгради в ПИ с идентификатор 39164.12.247 по КК на с. Кошарица, м. „Липака“, община Несебър“, с възложител: Валери Петров.

Публикувано на 29.09.2022 г.

Решение № БС-34-ПрОС/23.09.2022 за: „Изграждане на една вилна сграда в ПИ с ид. 07079.13.2212, м. „Мочура“, кв. „Банево“, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: Павлин Иванов

Публикувано на 26.09.2022 г.

Решение № БС-33-ПрОС/23.09.2022 за: „План-извлечение за промяна вида на сечта през 2022 г. в държавни горски територии, собственост на ТП „ДГС Малко Търново“, с възложител: ТП ДГС МАЛКО ТЪРНОВО

Публикувано на 12.09.2022 г.

Решение № БС-32-ПрОС/07.09.2022 за: „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 36938.160.2 по КККР на с. Кирово, община Средец“, с възложител: „ТРИ А 21“ ЕООД

Публикувано на 19.08.2022 г.

Решение № БС-31-ПрОС/19.08.2022 за: “Горскостопански план и План за дейности по опазване и защита на горските територии от пожари, в част от горите собственост на Община Созопол, в териториалния обхват на ТП „ДЛС Ропотамо” и в част от териториалния обхват на ТП „ДГС Бургас”, с възложител: ОП «ОБЩИНСКИ ГОРИ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ», гр. Созопол

Решение № БС-30-ПрОС/19.08.2022 за: „Изграждане на вилна сграда в ПИ с идентификатор 35691.3.273 по КК на с. Каменар, община Поморие /номер по предходен план УПИ II-157 в м. „Преводната“, землище на с. Каменар/“, с възложител: „ИММО-УНИОН” АД

Публикувано на 10.08.2022 г.

Решение № БС-29-ПрОС/08.08.2022  за: „Изграждане на базова станция с № BGS 0290.А000 Силистар в част от поземлен имот с идентификатор 62459.63.2 по КККР на с. Резово, община Царево“, с възложители: „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД и „А1 ТАУЪРС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Публикувано на 03.08.2022 г.

Решение БС-28-ПрОС/03.08.2022 за: „Изграждане на една жилищна сграда в ПИ е № 73571.36.197 по КК на с. Тънково, м. „Над село“, община Несебър (идентичен с Дял VI-40)”, с възложители: Миродар Христов, Марая Христова

Публикувано на 06.07.2022 г.

Решение № БС-27-ПрОС/04.07.2022 за: „Вилна сграда – преустройство и надстройка, находяща се в ПИ с идентификатор 81178.60.75, (зона по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), местност „Митков мост“, землище гр. Черноморец, Община Созопол“, с възложител: Момчил Момчилов   

Публикувано на 23.06.2022 г.

Решение № БС-26-ПрОС/16.06.2022 за: „Създаване на овощна градина (трайни насаждения от кайсии) в поземлени имоти с идентификатори 06776.19.14, 06776.19.15, 06776.19.16, местност „Пънарджика“ и 06776.78.236, местност „Инджеолу“, землище на с. Брястовец, Община Бургас“, с възложител: БИСЕР КЕХАЙОВ

Публикувано на 15.06.2022 г.

Решение № БС-25-ПрОС/10.06.2022 за:„Създаване на трайни насаждения от сливи в ПИ № 24253.6.140, м. “Изворите”, землище на с. Дъбник, община Поморие“, с възложител: Мехмед Салим

Публикувано на 23.05.2022 г.

Решение № БС-24-ПрОС/18.05.2022 за: „Създаване на овощни градини в поземлени имоти с идентификатори 07079.11.534 и 07079.11.535 по КККР на гр. Бургас, Община Бургас и в поземлени имоти с идентификатори 63029.21.304, 63029.126.34 и 63029.501.48 по КККР на с. Росен, община Созопол“, с възложител: Галя Костадинова

Решение № БС-23-ПрОС/18.05.2022 за: „Създаване и отглеждане на трайни насаждения от череши в ПИ с идентификатори 56321.77.3 и 56321.101.13, землище на с. Пещерско, община Айтос”, с възложители: Фатме Хасан и Осман Хасан

Публикувано на 09.05.2022 г.

Решение № БС-22-ПрОС/05.05.2022 за: „Създаване и отглеждане на трайни насаждения в ПИ с идентификатор 46930.10.52 по КККР на с. Припек, община Руен и в ПИ с идентификатори 72864.29.3, 72864.32.14 и 72864.50.65 по КККР на с. Топчийско, община Руен“, с възложител: Фатме Халил

Решение № БС-21-ПрОС/05.05.2022 за: „ПУП- ПРЗ за ПИ с идентификатор 63015.506.219 по КК на с. Атия, м. „Старо селище“, зона по §4 от ПЗР ЗСПЗЗ, Община Созопол и ПУП-ПУР за нова обслужваща улица с нови осови точки от о.т. 350 до о.т. 353 в ПИ с идентификатор 63015.506.593 по КК на с. Атия, м. „Старо селище“, зона по §4 от ПЗР ЗСПЗЗ, Община Созопол”, с възложители: Петър Митров и Стела Димитрова

Решение № БС-20-ПрОС/05.05.2022  за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 67800.5.650, местност „Буджака”, гр. Созопол, община Созопол”, с възложител: Елена Танева 

Решение № БС-19-ПрОС/05.05.2022  за: „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 63015.504.141 по КК на с. Атия (зона по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), Община Созопол”, с възложител: Вяра Атанасова

Публикувано на 03.05.2022 г.

Решение№ БС-18-ПрОС/29.04.2022 за: „Създаване на трайни насаждения от череши в ПИ № 56321.181.11, землище на с. Пещерско, община Айтос и отглеждане на трайни насаждения – череши и кайсии в ПИ № 23889.28.25, землище на с. Дрянковец и ПИ №№ 56321.182.8, 56321.181.11, землище на с. Пещерско, община Айтос“, с възложител: Йозай Рамадан

Решение № БС-17-ПрОС/29.04.2022 за: „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 63015.506.227, местност „Старо селище” (зона по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с. Атия, Община Созопол”, с възложител: Асен Кочев

Решение № БС-16-ПрОС/28.04.2022 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 67800.10.384 по КК, местност „Ачмалъци”, землище гр. Созопол, община Созопол”, с възложител: Веселина Желева

Публикувано на 19.04.2022 г.

Решение № БС-15-ПрОС/14.04.2022 за: „Създаване и отглеждане на трайни насаждения от орехи в поземлени имоти с идентификатори 35033.1.22, 35033.1.23 и 35033.1.24, местност „Прокара“, землище на гр. Каблешково, Община Поморие и от бадеми в поземлени имоти с идентификатори 00833.11.6 и 00833.11.21, местност „Давалията“, землище на гр. Ахелой, община Поморие“, с възложител: ЗОРНИЦА ВЪЛЧЕВА

Публикувано на 06.04.2022 г.

Решение БС-14-ПрОС/31.03.2022 за: „Създаване на овощна градина от сливи в ПИ с №49254.19.2 и №49254.15.29, землище на с. Мрежичко, общ. Руен”, с възложител: Божана Момчева

Публикувано на 01.04.2022 г.

Решение № БС-13-ПрОС/31.03.2022 за: „Създаване на овощна градина в ПИ с идентификатор 00151.49.3 по КК на гр. Айтос, м. „Мангалята”, общ. Айтос”, с възложител: ЗП Кера Горанова.

Решение № БС-12-ПрОС/31.03.2022 за: „Създаване и отглеждане на овощни градини от сливи и бадеми в ПИ с идентификатор 46440.22.37 по КК, землище с. Малка поляна и ПИ с идентификатори 23889.13.22, 23889.13.23, 23889.13.24 и 23889.18.1 по КК, землище с. Дрянковец, община Айтос и модернизация на стопанството чрез закупуване на метеорологична станция”, с възложител: ЗП Георги Георгиев

Публикувано на 22.03.2022 г.

Решение № БС-11-ПрОС/18.03.2022 за: „Отглеждане на трайни насаждения от череши и сливи в ПИ с идентификатор 68401.18.15, м. „Чукур Чешме“, землище с. Средна махала, община Руен,  засаждане и отглеждане на дини и ябълки в ПИ с идентификатор 72864.34.1, м. „Мезар Алан“, землище с. Топчийско, община Руен, засаждане и отглеждане на дини и ябълки и поддържане на угар в ПИ с идентификатор 72864.44.10, м. „Улу“, землище с. Топчийско, община Руен и угар и ябълки в ПИ с идентификатор 72864.24.11, м. „Налбант“, землище с. Топчийско, община Руен”, с възложител: Мухамедали Шабан

Публикувано на 21.03.2022 г.

Решение № БС-10-ПрОС/17.03.2022 за: „Изграждане на еднофамилна вилна сграда за собствени нужди в ПИ с идентификатор 67800.8.174, м. „Буджака“, землище на град Созопол, община Созопол“ ”, с възложител: Живко Генчев

Публикувано на 08.03.2022 г.

Решение № БС-9-ПрОС/04.03.2022 за: „Създаване и отглеждане на трайни насаждения от праскови в ПИ с идентификатор 35033.12.125, м. „Рудника”, землище на гр. Каблешково, Община Поморие”, с възложител: Таня Генова  

Публикувано на 04.03.2022 г.

Решение № БС-8-ПрОС/02.03.2022 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 81178.6.531, м. „Аклади”, гр. Черноморец, Община Созопол”, с възложител: Васил Тодоров

Публикувано на 28.02.2022 г.

Решение № БС-7-ПрОС/24.02.2022 за: План- извлечение за промяна вида на сечта през 2022г. в държавни горски територии, стопанисвани от ТП „ДГС Звездец”, с възложител: ТП „ДГС Звездец

Публикувано на 15.02.2022 г.

Решение № БС-6-ПрОС/14.02.2022 за: „Изграждане на една вилна сграда в ПИ с идентификатор 67800.5.142, м. „Буджака“, гр. Созопол, община Созопол”, с възложител: „Експрес Ауто“ ЕООД

Публикувано на 11.02.2022 г.

Решение № БС-5-ПрОС/08.02.2022 за:  „Създаване на ново трайно насаждение – круши в ПИ с идентификатор 32425.39.1, земл. с. Изворище, община Бургас и отглеждане на съществуващи насаждения – череши в ПИ с идентификатор 32425.45.4, земл. с. Изворище, община Бургас”, с възложител: Черню Калушев

Публикувано на 04.02.2022 г.

Решение № БС-4-ПрОС/25.01.2022 за: „Създаване на овощна градина - череши в ПИ с идентификатори 00151.322.10 и 00151.322.11, м. „Чеменлията“, землище на гр. Айтос, община Айтос“, с възложител: Женя Тодорова

Решение № БС-3-ПрОС/04.02.2022 за: „Изграждане на вилна сграда в имоти с идентификатори 81178.60.176 и 81178.60.61 по КК на гр. Черноморец, м. «Митков мост», зона по §4 от ЗСПЗЗ, община Созопол“ с възложители:  Методи Иванов и Николай Иванов

Публикувано на 10.01.2022 г.

Решение БС-2-ПрОС/10.01.2022 за: „Създаване на овощна градина от череши в ПИ с № 00151.39.27, 00151.39.28 и 00151.41.29, м. „Мангалята”, землище на гр. Айтос, община Айтос”, с възложител: НЕНКО НЕНЧЕВ

Публикувано на 07.01.2022 г.

Решение БС-1-ПрОС/07.01.2022 за: „Създаване на трайни насаждения - сливи в поземлен имот № 050022, местност „Табан чешмеси“, землище на с. Снежа, община Руен“, с възложител: АЙШЕ ФЕРАД

2021


Публикувано на 13.12.2021 г.

Решение № БС-47-ПрОС/09.12.2021 за: „Горскостопански план за стопанисване в десетгодишен период 2021г. – 2030г. на горите собственост на Община Средец, в териториалния обхват на ТП „ДГС Средец“, с възложител: Община Средец

Публикувано на 03.12.2021 г.

Решение № БС-46-ПрОС/02.12.2021 за: „Изграждане на по една вилна сграда в ПИ с идентификатори 81178.60.46 и 81178.60.178 (зона по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), м. „Митков мост“, гр. Черноморец, община Созопол“, с възложител: Сашо Стоилов

Публикувано на 17.11.2021 г.

Решение № БС-45-ПрОС/15.11.2021 за: “План – извлечение за промяна вида на сечта за лесосечен фонд 2022г. в държавни горски територии, стопанисвани от ТП „ДЛС Ропотамо“, с възложител: ТП „ДЛС РОПОТАМО“

Публикувано на 29.10.2021 г.

Решение № БС-44-ПрОС/25.10.2021 за: „Изграждане на две вилни сгради в два новообособени УПИ от ПИ с идентификатори 67800.50.136, 67800.50.137 и 67800.50.221, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, земл. гр. Созопол, община Созопол”, с възложител: Ваня Монова

Публикувано на 27.10.2021 г.

Решение № БС-43-ПрОС/22.10.2021 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 63015.504.158 по КК на с. Атия, м. „Ново селище”, Община Созопол“, с възложител: Здравко Главчев

Решение № БС-42-ПрОС/21.10.2021 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 81178.6.237 по КК на гр. Черноморец, община Созопол“, с възложители:  Митко Иванов и Иво Найденов

Публикувано на 18.10.2021 г.

Решение № БС-41-ПрОС/13.10.2021 за: “План – извлечение за промяна вида на сечта през 2021г. в държавни горски територии, стопанисвани от ТП „ДГС Средец“, с възложител: ТП „ДГС СРЕДЕЦ“

Публикувано на 08.10.2021 г.

Решение № БС-40-ПрОС/05.10.2021 за: „Създаване и отглеждане на трайни насаждения - био кайсии в ПИ с идентификатор 56321.203.5, м. „Корията”, землище на с. Пещерско, Община Айтос”, с възложител: Мустафа Хюсеин

Публикувано на 01.10.2021 г.

Решение № БС-39-ПрОС/28.09.2021 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.13.1914 и 07079.13.1915, м. „Мочура“, землище на кв. „Банево“, гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложители: Николай Матеев и Константин Матеев

Публикувано на 24.09.2021 г.

Решение БС-38-ПрОС/23.09.2021 за „Изграждане на жилищна сграда в имот № 63015.506.321 по КК на с. Атия, м. „Старо селище“, общ. Созопол“, с възложител: Румен Димитров

Решение БС-37-ПрОС/23.09.2021 за „Горскостопански план за стопанисване в десетгодишен период 2020-2029 на горите, собственост на община Руен, в териториалния обхват на ТП „ДГС Айтос“ и ТП „ДЛС Несебър“, с възложител: Община Руен

Решение БС-36-ПрОС/23.09.2021 за „Изграждане на 1 вилна сграда в ПИ 67800.6.16 по КК на гр. Созопол, м. „Буджака“, общ. Созопол“, с възложител: Цветан Груев

Публикувано на 21.09.2021 г.

Решение БС-35-ПрОС/17.09.2021 за „Изграждане на сграда за обслужващи дейности в поземлен имот с идентификатор 67800.5.148 по КК на гр. Созопол, местност „Буджака”, община Созопол” с възложител: Захари Николов

Публикувано на 19.08.2021 г.

Решение БС-34-ПрОС/16.08.2021 за: „Засаждане на трайни насаждения - сливи в ПИ с № 49254.4.1, м. “Карагьолджук”, землище на с. Мрежичко, община Руен“, с възложител: СЮЛЕЙМАН АХМЕД

Публикувано на 18.08.2021 г.

Решение БС-33-ПрОС/11.08.2021 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с №47651.10.95, 47651.10.75, 47651.10.88, 47651.10.66 и 47651.10.157, местност „Над село“, землище на с. Медово, община Поморие”, с възложител: „ЕРКА“ ЕООД

Публикувано на 22.07.2021 г.

Решение БС-32-ПрОС/21.07.2021 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с № 81178.60.141, м. „Митков мост“ (зона по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), землище на гр. Черноморец, общ. Созопол“, с възложители: Камен Иванов и Десислава Янева

Публикувано на 21.07.2021 г.

Решение БС-31-ПрОС/19.07.2021  за: „ПУП-ПРЗ за урегулиране на УПИ с отреждане „за техническа инфраструктура” за част от поземлен имот № 67800.13.21, м. „Добровица”, гр. Созопол, Община Созопол”, с възложител: Община Созопол

Публикувано на 19.07.2021 г.

Решение БС-30-ПрОС/14.07.2021 за: „Разделяне на имот с № 39164.24.11 по КК на с. Кошарица, местност „Под село“, община Несебър и изграждане на две жилищни сгради”, с възложители: Севдалина Тошева, Деница Пеева, Величка Пеева, Радостин Пеев и Дена Янева

Публикувано на 16.07.2021 г.

Решение БС-29-ПрОС/14.07.2021 за: „Изграждане на три сгради за отдих и курорт в имот с идентификатор 39164.24.16 по КК на с. Кошарица, местност „Под село“, община Несебър”, с възложител: „ДРИЙМ ВИЛАС” ООД

Решение БС-28-ПрОС/14.07.2021 за: „План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2021г. в гори собственост на Община Сунгурларе”, с възложител: Община Сунгурларе

Публикувано на 12.07.2021 г.

Решение БС-27-ПрОС/09.07.2021 за: „Създаване и отглеждане на трайни насаждения от сини сливи в ПИ с идентификатор 83154.30.1 по КК, землище на с. Шиварово, община Руен”, с възложител: ХАФИЗЕ АХМЕД

Решение БС-26-ПрОС/09.07.2021 за:„Изграждане на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 67800.3.182 по КК, м. „Мисаря”, земл. гр. Созопол, община Созопол“, с възложител: ДАНАИЛ ДАВИДКОВ

Публикувано на 02.07.2021 г.

Решение БС-25-ПрОС/28.06.2021 за: „Възстановяване на проводимостта на главен отводнителен канал към отводнителната система „Несебърско блато“ предназначена да приема дъждовните води от земеделските земи в землището на град Несебър, землището на град Свети Влас и землището на с.Тънково, община Несебър“, с възложител: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ”ЕАД

Публикувано на 18.06.2021 г.

Решение БС-24-ПрОС/17.06.2021  за: „Изграждане на четири вилни сгради в УПИ VIII-6105 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 67800.6.105 по КК), местност „Буджака“, землище гр. Созопол, община Созопол”, с възложител: ИВАН ДИМИТРОВ

Публикувано на 10.06.2021 г.

Решение БС-23-ПрОС/03.06.2021 за: „Изграждане на пет жилищни сгради в ПИ с №39164.11.948 по КК на с. Кошарица, местност “Домузбунар”, общ. Несебър”, с възложител: Евгения Оздемир

Публикувано на 19.05.2021 г.

Решение БС-22-ПрОС/14.05.2021 за: „Изграждане на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 53822.11.306, местност „Герена”, землище на с. Оризаре, община Несебър”, с възложител: ЯНКА ДИМИТРОВА

Решение БС-21-ПрОС/14.05.2021 за: „Изграждане на къща за охрана в ПИ с идентификатор 67800.17.79 (УПИ I-17.79), местност „Лафотумба”, землище на гр. Созопол, община Созопол”, с възложител: ВЕНЦИСЛАВ ЕМИЛОВ

Публикувано на 05.05.2021 г.

Решение БС-20-ПрОС/28.04.2021 за: „Изграждане на вилни сгради за отдих и курорт с барбекю в ПИ с идентификатор 67800.53.21(стар номер 010486 по КВС), м. “Мапи“, землище на гр.Созопол, Община Созопол”, с възложител: Пламен Грънчаров

Решение БС-19-ПрОС/28.04.2021 за: „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 63015.506.290, местност „Старо селище” (зона по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с. Атия, Община Созопол”, с възложител: НЕДЯЛКА ПЕТРОВА

Публикувано на 28.04.2021 г.

Решение БС-18-ПрОС/26.04.2021 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.13.1949,  м. „Мочура“, землище на кв. „Банево“, гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: Горанка Жекова             

Публикувано на 15.04.2021 г.

Решение БС-17-ПрОС/14.04.2021 за: „Изграждане на вилни сгради в ПИ с идентификатори 67800.50.136 и 67800.50.137 по КК, м. „Куку баир”, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, земл. гр. Созопол, община Созопол“, с възложител: ВАНЯ МОНОВА

Публикувано на 13.04.2021 г.

Решение БС-16-ПрОС/12.04.2021 за:  „Изграждане на една жилищна сграда в ПИ с идентификатор 67800.3.357 (идентичен с имоти №№ 003177 и 003178 по КВС), м. „Мисаря“, землище на гр. Созопол, общ. Созопол“, с възложител: „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ

Решение БС-15-ПрОС/12.04.2021 за:  „Изграждане на три жилищни сгради в ПИ с идентификатор 67800.3.361 (образуван от обединяването на поземлени имоти №№ 003174, 003175 и 003333 по КВС), местност „Мисаря“, землище на гр. Созопол, община Созопол“, с възложител: „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ

Решение БС-14-ПрОС/09.04.2021 за: „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 81178.60.24, местност „Митков мост” (зона по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), землище на гр. Черноморец, Община Созопол», с възложител: ДЕЯН СТОЯНОВ

Публикувано на 25.03.2021 г.

Решение БС-13-ПрОС/24.03.2021 за: „Изграждане на вилна сграда в ПИ с идентификатор 07079.13.1468, м. „Минерални бани“, землище на кв. Банево, гр. Бургас, общ. Бургас”, с възложител: „Марти 97” ООД

Публикувано на 15.03.2021 г.

Решение БС-12-ПрОС/12.03.2021 за: „Изграждане на три вилни сгради в УПИ ХХ-5297 (ПИ с идентификатор 67800.5.297 по КК), местност „Буджака”, землище на гр. Созопол, община Созопол”, с възложители: ДИНЮ ГЕОРГИЕВ, ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, СТЕФАН РАЙНОВ, КРИСТИЯН ПОПОВСКИ

Решение БС-11-ПрОС/12.03.2021 за: „Изграждане на вилна сграда в ПИ с идентификатор 67800.5.805, м. „Буджака”, землище на гр. Созопол, общ. Созопол (УПИ XI-5300)”, с възложител: Теодора Жечева

Публикувано на 10.03.2021 г.

Решение БС-10-ПрОС/09.03.2021 за: „Изграждане на жилищна сграда с магазин за хранителни стоки в поземлен имот с идентификатор 63015.506.20, местност „Старо селище” (зона по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с. Атия, Община Созопол», с възложител: МИХАИЛ ИВАНОВ

Публикувано на 01.03.2021 г.

Решение БС-9-ПрОС/26.02.2021 за: „Изграждане на вилна сграда с басейн в УПИ І-034001, м. „Св. Марина”, (ПИ № 67800.34.25 по КК на гр. Созопол), общ. Созопол”, с възложител: „ОРТУС ПРОДЖЕКТ” ЕООД

Решение БС-8-ПрОС/26.02.2021 за: „Изграждане на сграда за отдих и курорт в поземлен имот № 67800.10.402, местност „Ачмалъци”, землище гр. Созопол, община Созопол” с възложител: МАРИЯ КАРЧЕВА

Публикувано на 23.02.2021 г.

Решение БС-7-ПрОС/19.02.2021 за: „Инвестиции в залесяване и поддръжка на площи на територията на община Созопол в ПИ с идентификатори 67800.32.46 и 67800.37.61 по КК на гр. Созопол”, с възложител: Община Созопол

Публикувано на 12.02.2021 г.

Решение БС-6-ПрОС/10.02.2021 за: „Изграждане на две вилни сгради в ПИ с идентификатор 81178.8.166, м. „Аклади“, землище на гр. Черноморец, общ. Созопол (УПИ III-8041 по плана на гр. Черноморец)“, с възложител: Велико Савов

Публикувано на 11.02.2021 г.

Решение БС-5-ПрОС/09.02.2021 за: „Изграждане на сгради за отдих и курорт и трафопост в поземлен имот с идентификатор 67800.54.101, местност „Каваци”, землище гр. Созопол, Община Созопол“, с възложител: ЗЛАТОМИР НЯГОЛОВ

Решение БС-4-ПрОС/09.02.2021 за: „ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 81178.5.253 по КК, местност „Аклади”, землище гр. Черноморец, община Созопол, с цел отреждане на имота „за сгради за отдих и курорт”, с възложител: „СЪН РОКС“ ЕООД

Публикувано на 28.01.2021 г.

Решение БС-3-ПрОС/28.01.2021 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 67800.8.14 по КК, м. „Буджака”, гр. Созопол, община Созопол, с цел промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди и обособяване на два УПИ, отредени „за вилни сгради“ и „за паркинг”, с възложител: „ВМЮН БГ” ЕООД

Решение БС-2-ПрОС/27.01.2021 за: „ПУП-План за улична регулация (ПУР) на елемент на техническата инфраструктура, публична общинска собственост, извън строителните граници на населеното място в обхвата на ПИ с идентификатори 67800.40.174, 67800.40.182 и 67800.53.219, землище на гр. Созопол, общ. Созопол”, с възложител: Община Созопол.

Публикувано на 19.01.2021 г.

Решение БС-1-ПрОС/18.01.2021 за: „Изграждане на две вилни сгради в поземлен имот с идентификатор 67800.6.8, местност „Буджака”, землище гр. Созопол, Община Созопол“, с възложител: „ЮГОИЗТОЧНА РИБНА КОМПАНИЯ“ ЕООД

Публикувано на 23.12.2020 г.

Решение БС-58-ПрОС/23.12.2020 за: “ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 81178.1.295, м. “Мокро скала” землище на гр. Черноморе, община Созопол, с възложител: НАТАЛИ СОЛДАРЕВА, ВАСИЛ СОЛДАТЕВ, ДЖЕНИ ДЖЕНДОВ, РУМЕН СТОЯНОВ

Публикувано на 10.12.2020 г.

Решение БС-57-ПрОС/08.12.2020 за: „ПУП-ПРЗ и ПУР за ПИ с №07079.12.980, м. “Чаморлията”, землище на кв. “Ветрен”, гр. Бургас, общ. Бургас с цел обособяване на допълнителен УПИ за трафопост и промяна на регулацията“, с възложители: Яни Бойчев, Васил Бойчев, Кольо Тонев и Ганка Радулова

Публикувано на 08.12.2020 г.

Решение БС-56-ПрОС/02.12.2020 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 81178.6.269, м. „Аклади”, землище на гр. Черноморец, общ. Созопол, с цел промяна в отреждането на имота „за сгради за отдих и курорт“, с възложител: Димитър Чепанов

Публикувано на 01.12.2020 г.

Решение БС-55-ПрОС/25.11.2020 за: „Създаване на трайни насаждения от череши в ПИ с идентификатор 44817.61.1, м. „Кипри дере”, землище на с. Лясково, Община Айтос”, с възложител: Галина Георгиева

Публикувано на 17.11.2020 г.

Решение БС-54-ПрОС/12.11.2020 за: „ПУП-ПУР на локално платно на главен път I-6 „Бургас-София” за транспортно обслужване на ПИ с идентификатори 07079.2.2446, 07079.2.672, 07079.2.673, 07079.2.674, 07079.2.675 и 07079.2.2444 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас”, с възложител: Община Бургас           

Публикувано на 03.11.2020 г.

Решение БС-53-ПрОС/30.10.2020 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 81178.60.8, м. „Митков мост“ (зона по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), землище гр. Черноморец, общ. Созопол“, с възложители: Ивелина Миланова и Светослав Чанев

Публикувано на 02.11.2020 г.

Решение БС-52-ПрОС/26.10.2020 за: „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 69328.102.213, местност „Край село – СРГ”, землище с. Стоилово, Община Малко Търново“, с възложител: „НАТС КОМЕРС“ ЕООД

Публикувано на 28.10.2020 г.

Решение БС-51-ПрОС/22.10.2020 за: „Изграждане на вилна сграда в ПИ с идентификатор 07079.13.1100 по КК, м. „Сазлъ дере”, кв. Банево, гр. Бургас, общ. Бургас“ с възложител: Пепа Керемедчиева

Публикувано на 20.10.2020 г.

Решение БС-50-ПрОС/14.10.2020 за: „Изграждане на две вилни сгради и ограда в ПИ с идентификатор 67800.5.135, м. „Буджака”, гр. Созопол, общ. Созопол”, с възложител: Светослав Глосов

Публикувано на 15.10.2020 г.

Решение БС-49-ПрОС/12.10.2020 за: „Създаване на 6,640 дка трайни насаждения от череши в ПИ № 00151.91.22, м. „Мангалята”, землище на гр. Айтос, Община Айтос”, с възложител: Силвия Которова-Филкова

Публикувано на 23.09.2020 г.

Решение БС-48-ПрОС/21.09.2020 за: „Създаване и отглеждане на трайни насаждения от сливи и пчели от 45 броя кошера в ПИ № 06776.23.3 в м.”Инджеолу”, землището на с. Брясковец, общ. Бургас“, с възложител: Веска Кехайова

Публикувано на 21.09.2020 г.

Решение БС-47-ПрОС/21.09.2020 за: „Изграждане на една вилна сграда в ПИ 67800.8.111 по КК, м. „Буджака“, землище гр. Созопол, общ. Созопол“, с възложител: Кристин Коен

Публикувано на 08.09.2020 г.

Решение БС-46-ПрОС/03.09.2020 за план: „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.13.1937, м. „Мочура“, землище на кв. „Банево“, гр. Бургас, общ. Бургас и ПУП-ПП за ПИ с идентификатор 07079.13.1935, м. „Мочура“, землище на кв. „Банево“, гр. Бургас, общ. Бургас за осигуряване на достъп до ПИ с идентификатор 07079.13.1937“, с възложител: Стефан Христов  

Решение БС-45-ПрОС/03.09.2020 за: „Частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III, кв.14 по плана на с.Бяла вода, община Малко Търново с цел промяна в отреждането на УПИ и определяне начина на застрояване на имота“, с възложител: Красимир Стоянов

Решение БС-44-ПрОС/31.08.2020 за план: „Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 51500.30.2 по КК на гр. Несебър, м. „Юрта-Балкана“, Община Несебър”, с възложител: Мария Кулинчева

Публикувано на 31.08.2020 г.

Решение БС-43-ПрОС/28.08.2020 за: „Засаждане и отглеждане на 0,8737 ха, трайни насаждения от сливи, 1,15ха полски домати, както и стопанисване на 0,34ха, угар в землището на с. Дъбовица, общ. Сунгурларе“, с възложител: Георги Николов

Публикувано на 24.08.2020 г.

Решение БС-42-ПрОС/24.08.2020 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ № 67800.53.42 по КК, м. „Мапи“, землище гр. Созопол, общ. Созопол с цел отреждане на имота „за сгради за отдих и курорт“, с възложител: „Русеви“ ООД

Решение БС-41-ПрОС/24.08.2020 за: „Изграждане на семеен хотел в ПИ № 67800.7.196, м. „Буджака“, землище на гр. Созопол, общ. Созопол“, с възложител: „Айван Груп“ ЕООД.

Публикувано на 20.08.2020 г.

Решение БС-40-ПрОС/18.08.2020 за: „Обединяване на ПИ № 67800.9.30 и № 67800.9.31 по КК, м.“Синетудис“, земл. гр. Созопол, общ. Созопол и изграждане на една сграда за отдих и курорт.“, с възложител: Петър Делев

Публикувано на 13.08.2020 г.

Решение БС-39-ПрОС/11.08.2020 за: „Отглеждане на трайни насаждения – сливи в ПИ с идентификатор 21141.17.25 и засаждане и отглеждане на зеленчуци – картофи и лук в ПИ с идентификатор 21141.31.28 по КККР на с. Димчево, община Бургас“, с възложител: Гергана Георгиева

Решение БС-38-ПрОС/11.08.2020 за: „Изграждане на вилна сграда в ПИ с идентификатор 07079.16.118, с.о. „Погребите“, землище на кв. Банево, гр. Бургас, община Бургас”, с възложител: Яни Радев

Публикувано на 12.08.2020 г.

Решение БС-37-ПрОС/10.08.2020 за: „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот №81178.61.127 по КК на гр. Черноморец, местност „Митков мост”, община Созопол”, с възложители: Христо Грудов и Иван Павлов

Публикувано на 10.08.2020 г.

Решение БС-36-ПрОС/03.08.2020 за: „Изграждане на три вилни сгради и ограда в ПИ с идентификатор 67800.7.652, местност „Буджака“, землище на гр.Созопол, община Созопол“, с възложител: Павел Пенев и Димитър Пенев

Публикувано на 04.08.2020 г.

Решение БС-35-ПрОС/27.07.2020 за: „Горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 67800.12.141 (част от отдел/подотдели 525 „г“), 67800.12.165 (част от отдел/подотдели 525 „к“), 67800.12.166 (част от отдел/подотдели 525 „к“)  и 67800.12.167 (част от отдел/подотдел 525 „г“,  525 „к“), м. „Алепу“, землище на гр. Созопол,  Община Созопол, в териториалния обхват на ТП „ДЛС Ропотамо“, с възложител: Костадин Тумпалов

Публикувано на 24.07.2020 г.

Решение БС-34-ПрОС/24.07.2020 за: „Изграждане на вилни сгради в ПИ № 81178.60.48, местност "Митков мост", землище на гр. Чернонорец, общ. Созопол", с възложители: Светлана Станчева и Виктор Станчев

Публикувано на 21.07.2020 г.

Решение БС-33-ПрОС/20.07.2020 за: „Изграждане на сграда за обслужващи дейности-офис в ПИ с №81178.61.105 по КК на м. „Митков мост“, гр. Черноморец, общ. Созопол“, с възложител: Станимира Колева и Николай Димитров

Публикувано на 25.06.2020 г.

Решение БС-32-ПрОС/23.06.2020 за: „Изграждане на eднофамилна вилна сграда в ПИ с идентификатор 81178.1.292, м. „Мокро скала“, гр. Черноморец, общ. Созопол“, с възложител: Юлиян Георгиев

Публикувано на 23.06.2020 г.

Решение БС-31-ПрОС/18.06.2020 за “План-извлечение за промяна вида на сечта през 2021г. в държавни горски територии, в обхвата на дейност на ТП „ДГС Айтос“, с възложител: ТП „ДГС АЙТОС”.

Публикувано на 04.06.2020 г.

Решение БС-30-ПрОС//02.06.2020 за: „Изграждане на четири жилищни сгради за постоянно обитаване в имот №35033.8.164, м. „Рекица”, землище гр. Каблешково, община Поморие“, с възложители: Здравко Чирпанлиев и Красимир Бозаджиев

Решение БС-29-ПрОС/02.06.2020 за: „ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 81178.6.249 по КК, м. „Аклади”, землище гр. Черноморец, община Созопол”, с възложител: Николай Бакалов

Публикувано на 21.05.2020 г.

Решение БС-28-ПрОС/19.05.2020 за: „Изграждане на една сграда за курорт и КОО в ПИ с идентификатор 67800.53.28 по КК, м. „Мапи“, гр. Созопол, Община Созопол“, с възложител: „Ел Стомана“ ООД

Публикувано на 15.05.2020 г.

Решение БС-27-ПрОС/12.05.2020 за: „Изграждане на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.13.1153 по КК на гр. Бургас, м. „Лозята”, кв. „Банево”, Община Бургас”, с възложител: Ирена Гайдарова

Публикувано на 23.04.2020 г.

Решение БС-26-ПрОС/16.04.2020 за: „Изграждане на сгради за отдих и курорт, паркинг в поземлен имот с идентификатор 67800.10.742, местност „Ачмалъци“, землище на гр. Созопол, община Созопол и обособяване на два нови УПИ“, с възложители: МАРИЯ КАРЧЕВА и „АЛПАЙН ВИСТА ПРОПЪРТИС“ ООД

Публикувано на 15.04.2020 г.

Решение БС-25-ПрОС/08.04.2020 за: „Изготвяне на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 00833.6.446 по КК на гр. Ахелой, община Поморие с цел урегулиране на нов УПИ и отреждане на предвидените показатели за застрояване“, с възложител: Цветан Кемеров

Решение БС-24-ПрОС/08.04.2020 за: „Изграждане на сграда за отдих и курорт за собствени нужди в ПИ с идентификатор 51500.21.42, м. „Бостанлъка“, гр. Несебър, Община Несебър“, с възложител: Анка Бараклийска

Решение БС-23-ПрОС/08.04.2020 за: „Изграждане на сграда за отдих и курорт за собствени нужди в ПИ с идентификатор 51500.21.43, м. „Бостанлъка“, гр. Несебър, Община Несебър“, с възложител: Величка Бобева

Решение БС-22-ПрОС/08.04.2020 за: „Създаване на трайни насаждения - сливова градина, поставяне на селскостопанско помещение за съхранение на земеделска продукция и инвентар в ПИ с идентификатор 00878.25.583 по КК, м. „Панаята“, землище гр. Ахтопол, Община Царево“, с възложител: „ГЛАДИОЛ-БУРГАС“ ЕООД

Публикувано на 14.04.2020 г.

Решение БС-21-ПрОС/07.04.2020 за: „Изграждане на обслужваща улица за достъп до ПИ с идентификатор 47651.10.86 по КК на с. Медово, Община Поморие“, с възложител: Любомир Пришляк  

Публикувано на 07.04.2020 г.

Решение БС-20-ПрОС/01.04.2020 за: „Изграждане на по една вилна сграда в имоти №61042.11.171 и №61042.11.129, местност „Факуда“, землище с. Равадиново, община Созопол“, с възложител:  Даниел Дерменджиев

Публикувано на 23.03.2020 г.

Решение БС-19-ПрОС/19.03.2020 за: „Обособяване на места за паркиране, разполагане на архитектурни елементи (пейки) и озеленяване в ПИ № 67800.7.696 (УПИ II-7033, 6115), м. „Буджака“, земл. гр. Созопол, общ. Созопол“, с възложител: „Паничище ЛМ“ ЕООД

Публикувано на 20.03.2020 г.

Решение № БС-18-ПрОС/16.03.2020 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 81178.9.448 по КК на гр.Черноморец, м.„Аклади чеири“, Община Созопол и ПП за осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура до новообразувания УПИ“, с възложител:  Красимира Стоянова

Публикувано на 16.03.2020 г.

Решение № БС-17-ПрОС/12.03.2020 за: „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 07079.13.1940,  кв. „Банево“, гр.Бургас, Община Бургас“, с възложител:  Иван Бахчеванов

Публикувано на 12.03.2020 г.

Решение № БС-16-ПрОС/06.03.2020 за: „Изграждане на хранителен магазин и стаи за персонал в поземлен имот с идентификатор 67800.54.13 по КК, м. „Мапи“, земл. гр. Созопол, община Созопол“, с възложител:  „МИЛТЕН 2019” ООД

Публикувано на 10.03.2020 г.

Решение № БС-15-ПрОС/05.03.2020 за: „Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 81178.61.912 и 81178.61.913 по КК, м. „Митков мост“, /зона по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, землище гр.Черноморец, Община Созопол, с възложители: Елена Сивева, Димитър Михов, Никола Славчев и Невен Петров

Публикувано на 02.03.2020 г.

Решение БС-14-ПрОС/02.03.2020 за: „План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2020 в гори, собственост на държавата, в териториалния обхват на ТП ДГС „Айтос“ в землищата на с. Заимчево, с. Добра поляна, с. Каравельово, с. Люляков, с. Планиница, с. Топчийско, с. Руен, с. Ябълчево, с. Снягово, общ. Руен, с възложител: ТП ДГС „Айтос“

Публикувано на 27.02.2020 г.

Решение БС-13-ПрОС/26.02.2020 за: „Засаждане и биологично отглеждане на 7,975дка череши в ПИ № 124001, местност «Юте Яка», землище на с. Мъглен, Община Айтос», с възложител: ЖИВКО ДОБРЕВ

Публикувано на 18.02.2020 г.

Решение БС-12-ПрОС/13.02.2020 за: „Изграждане на сграда за обществено обслужване в ПИ с идентификатор 67800.10.297 по КК на град Созопол, Община Созопол“, с възложител: „Блек Сий Асет Мениджмънт“ ЕАД

Публикувано на 07.02.2020 г.

Решение БС-11-ПрОС/05.02.2020 за: „Изграждане на сграда за отдих и курорт в поземлен имот с идентификатор 81178.5.244 по КК, местност „Аклади“, землище гр. Черноморец, община Созопол“ , с възложител: Венцислав Мусабашев

Публикувано на 05.02.2020 г.

Решение БС-10-ПрОС/31.01.2020 за: „Изграждане на вилни сгради за собствени нужди в имот №67800.5.162 и имот №67800.5.662 по КК, м. „Буджака”, земл. гр. Созопол, община Созопол”, с възложители: Албина Кръстанова и Светослав Кръстанов

Публикувано на 29.01.2020 г.

Решение БС-9-ПрОС/27.01.2020 за: „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 81178.60.146, местност „Митков мост” (зона по §4 от ЗСПЗЗ) , землище на гр. Черноморец, Община Созопол», с възложител: „ЕВРОЕКСПОРТ ГБ“ ЕООД

Решение БС-8-ПрОС/27.01.2020 за: „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 81178.60.29, местност „Митков мост” (зона по §4 от ЗСПЗЗ) , землище на гр. Черноморец, Община Созопол», с възложител: „ЕВРОЕКСПОРТ ГБ“ ЕООД

Публикувано на 24.01.2020 г.

Решение БС-7-ПрОС/21.01.2020 за: „Изграждане на една жилищна сграда за курорт и допълваща дейсност в ПИ с идентификатор 67800.10.301, местност „Мапи“, землище гр. Созопол, Община Созопол“, с възложител: „ЕНЕРГОАТОМ” ЕООД

Публикувано на 23.01.2020 г.

Решение БС-6-ПрОС/21.01.2020 за: „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот №67800.7.582, местност „Буджака”, гр. Созопол, община Созопол, уличен водопровод и улична канализация”, с възложител: „ШОРЛАЙН ПРОПЪРТИ” ООД

Публикувано на 17.01.2020 г.

Решение БС-5-ПрОС/16.01.2020 за: „Изграждане на паркинг в ПИ с идентификатор 67800.5.124, м. „Буджака“, землище на гр. Созопол, Община Созопол”, с възложител: Албина Кръстанова

Публикувано на 15.01.2020 г.

Решение БС-4-ПрОС/14.01.2020 за: „Изграждане на вилна сграда в ПИ № 67800.10.740 (стар № 010395), м. „Ачмалъци”, земл. гр. Созопол, общ. Созопол”, с възложител: „Бургас 2013“АД

Решение БС-3-ПрОС/13.01.2020 за: „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 51500.16.16 по КК, м. „Бостанлъка”, земл. гр. Несебър, община Несебър”, с възложители: Маргарит Маргаритов и Мариана Тонева

Решение БС-2-ПрОС/13.01.2020 за: “Създаване на овощна градина, като разширение на вече съществуваща такава, в поземлен имот с идентификатор 00833.3.4, местност „Кюнчето“, землище на гр. Ахелой, Община Поморие”, с възложител: Тома Кехайов

Решение БС-1-ПрОС/13.01.2020 за: “Изграждане на две вилни сгради в новообособени два броя УПИ, в резултат на разделяне на поземлен имот с идентификатор по КК 81178.35.40, местност „Акра“, землище на гр.Черноморец, община Созопол”, с възложители: Иван Янев и Зорница Йосифова

Публикувано на 20.12.2019 г.

Решение БС-68-ПрОС/20.12.2019 за: „Изграждане на курортен обект за настаняване – тип пансион в поземлен имот с идентификатор 81178.6.270, местност „Аклади“, землище на гр.Черноморец, Община Созопол”, с възложител: „МОНОЛИТ 1994“ ЕООД               

Решение № БС-67-ПрОС/18.12.2019 за: “План-извлечение за промяна вида на сечта през 2020г. в държавни горски територии в землищата на селата: Каравелово, Соколец, Дюля, Средна махала, Снежа, Ясеново, Пещерско, Зетьово, Вресово, Череша, Раклиново, Чукарка, Топчийско и Ръжица, в обхвата на дейност на ТП „ДГС АЙТОС”, с възложител ТП ДГС „АЙТОС”

Публикувано на 12.12.2019 г.

Решение № БС-66-ПрОС/10.12.2019 за: „Създаване и отглеждане на трайни насаждения от сливи в поземлен имот № 055016, местност „Бекчи Башъ“, землище на с. Топчийско, общ. Руен и в поземлен имот № 010034, местност „Мандра Бурун“, землище на с. Припек, общ. Руен“, с възложител: Мехмед Хюсеин

Публикувано на 05.12.2019 г.

Решение № БС-65-ПрОС/03.12.2019 за: “План – извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2020г. в гори, собственост на държавата, в териториалния обхват на ТП ДГС „Айтос”, в землищата на: с. Руен, с. Заимчево, с. Вресово, с. Снягово, с. Шиварово, с. Припек, с. Мрежичко, с. Соколец, с. Топчийско, с. Ясеново, с. Ябълчево, с. Череша, с. Подгорец, с. Струя, с. Разбойна, с. Скалак, с. Зайчар, община Руен; с. Черна могила, с. Пещерско, с. Раклиново, с. Карагеоргиево, гр. Айтос, Община Айтос“, с възложител: ТП ДГС „Айтос”

Публикувано на 28.11.2019 г.

Решение № БС-64-ПрОС/27.11.2019 за: „Изграждане на две вилни сгради в ПИ с идентификатор 67800.8.580, местност „Буджака“, гр. Созопол, Община Созопол”, с възложител: Христо Кулински

Публикувано на 08.11.2019 г.

Решение № БС-63-ПрОС/07.11.2019  за план „Частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XLII-8070 /идентичен с поземлен имот 67800.8.70/ и ПУП-ПРЗ за поземлен имот 67800.8.149 по КК, местност „Буджака”, землище гр. Созопол, община Созопол”, с възложители: ВАСИЛ БАЙРАКТАРОВ и СТОЙЧО КАРАКУШЕВ

Публикувано на 31.10.2019 г.

Решение № БС-62-ПрОС/23.10.2019 за: „Изграждане на една сграда за отдих и курорт в ПИ с идентификатор 81178.5.86, месност «Аклади», земл. гр. Черноморец, общ. Созопол“, с възложител: Момчил Симеонов

Публикувано на 30.09.2019 г.

Решение № БС-61-ПрОС/27.09.2019  за: „Изграждане на склад за промишлени стоки с офис в поземлен имот с идентификатор 81178.36.265, местност „Външната чешма”, землище на гр. Черноморец, Община Созопол», с възложител: НИКОЛАЙ ПАРАШКЕВОВ

Решение № БС-60-ПрОС/27.09.2019 за: „Изграждане на една сграда за отдих и курорт в поземлен имот № 81178.5.85, местност „Аклади“, земл. гр. Черноморец, община Созопол“, с възложител: Емил Симеонов

Решение № БС-59-ПрОС/26.09.2019  за: „Създаване на трайни насаждения от череши в ПИ № 24253.6.129, местност «Изворите», землище на с. Дъбник, Община Поморие и отглеждане на праскови в имота и череши в имот № 35033.23.416, местност «Кошарите», землище на гр. Каблешково, община Поморие» във връзка с кандидатстване за финансиране по подмярка 6.3 «Стартова помощ за развитието на малки стопанства» от мярка 6 «Развитие на стопанства и предприятия» от ПРСР 2014 – 2020г., с възложител: МЕХМЕД САЛИМ

Решение № БС-58-ПрОС/26.09.2019 за: „Създаване на трайни насаждения от череши в ПИ № 039025, местност «Мангалята», землище на гр. Айтос, Община Айтос» във връзка с кандидатстване за финансиране по подмярка 6.3 «Стартова помощ за развитието на малки стопанства» от мярка 6 «Развитие на стопанства и предприятия» от ПРСР 2014 – 2020г., с възложител: ФАТМЕ МУСТАФОВА

Публикувано на 27.09.2019 г.

Решение № БС-57-ПрОС/20.09.2019 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за промяна на границата между поземлени имоти №№ 67800.8.1060, 67800.8.164 и 67800.8.964, местност „Буджака”, земл. гр. Созопол, община Созопол”, с възложител: Анета Богданова

Публикувано на 19.09.2019 г.

Решение № БС-56-ПрОС/17.09.2019 за: „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот №39164.502.220 по КК, (УПИ ХLVII-469, кв. 4), с.о. „Чолакова чешма”, с. Кошарица, община Несебър”, с възложител: Веселина Шопова

Решение № БС-55-ПрОС/17.09.2019 за: „ПУП-ПП за изграждане на пътна връзка за поземлен имот № 51500.66.10, местност „Инджекьойско блато”, гр. Несебър, община Несебър”, с възложител „МАГРЕ-ЗАМРАЗЕНИ ХРАНИ” ЕООД

Публикувано на 13.09.2019 г.

Решение № БС-54-ПрОС/11.09.2019 за: „Изграждане на сграда за отдих и курорт в поземлен имот с идентификатор 81178.6.515, местност „Аклади”, землище на гр. Черноморец, Община Созопол“, с възложители: ПЕТЯ ВЪЛЕВА и ХРИСТО ВЪЛЕВ

Публикувано на 30.08.2019 г.

Решение № БС-53-ПрОС/29.08.2019 за:„Отглеждане на лавандулови насаждения в ПИ №№ 035032, 065036, 065035, 065032, 065027, 065053, 065025, 065024, 065022, 065020, 035031, 065017, 065015, 012010, 015004, 026010, 033005, 039001, 043016, 044003, 046005, 048005, 018011, 037023, 038016, 038036 и 013018 в землището на с. Топчийско, община Руен, ПИ №007038 и ПИ №007060 в землището на с. Средна Махала, община Руен и ПИ № 023040 в землището на с. Преображенци, община Руен“, за кандидатстване за финансиране по мярка 6. „Развитие на стопанства и предприятия“, с възложител: Рухи Мустафа    

Решение № БС-52-ПрОС/29.08.2019 за: „Изграждане на курортна сграда – апартхотел в поземлен имот с идентификатор 11538.13.916, местност „Козлука”, землище на гр. Свети Влас, Община Несебър», с възложител: МАРИЯНА РАЙКОВА

Решение № БС-51-ПрОС/29.08.2019 за: „Изграждане на курортна сграда – апартхотел в поземлен имот с идентификатор 11538.13.915, местност „Козлука”, землище на гр. Свети Влас, Община Несебър», с възложители: ПЕТЯ ЯНУЛОВА и АПОСТОЛ ЧУПОВ

Решение № БС-50-ПрОС/29.08.2019 за: „ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 07079.13.1008 по КК, местност „Нанелика“, землище на гр. Бургас, община Бургас”, с възложител: Евгени Гяуров

Публикувано на 19.08.2019 г.

Решение БС-49-ПрОС/19.08.2019 за: „ГСП и ПЗГТП на горските територии и земеделските територии, придобили характеристика на гора, собственост на Община Поморие, в района на дейност на ТП „ДЛС Несебър“ към ЮИДП Сливен“, с възложител: Община Поморие

Решение БС-48-ПрОС/16.08.2019 за: „Изграждане на вилна сграда и тенис корт в УПИ VI-6003 (идент. с ПИ № 67800.6.3), м. „Буджака“, землище гр. Созопол, общ. Созопол“, с възложител: Георги Бояджиев

Публикувано на 16.08.2019 г.

Решение БС-47-ПрОС/15.08.2019 за: „Изграждане на жилищна сграда в ПИ № 63015.506.151 по КК на с. Атия, м. „Старо селище“, общ. Созопол“, с възложител: Иван Мунев

Публикувано на 13.08.2019 г.

Решение БС-46-ПрОС/08.08.2019 за план „ПУП – План за улична регулация /ПУР/ на обслужваща улица за поземлени имоти с идентификатори 07079.2.556, 07079.2.557, 07079.2.560, 07079.2.2446, 07079.2.663, 07079.2.664, 07079.2.665, 07079.2.666 по КК на гр. Бургас, местност „Вълчи връх“ /бивша „Курт тепе“/ и местност „Дванадесетте“ /бивша „Оникилика“/, землище гр. Бургас, община Бургас”, с възложител: ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на 26.07.2019 г.

Решение БС-45-ПрОС/25.07.2019 за: „Изграждане на жилищна сграда в ПИ № 63015.506.179 по плана на с. Атия, м. „ Старо селище“, община Созопол“, с възложител Аня Георгиева

Публикувано на 23.07.2019 г.

Решение БС-44-ПрОС/19.07.2019 за: „Изграждане на четири еднофамилни сгради за отдих и курорт в поземлен имот с № 67800.36.13, м. „Света Марина“, землище гр. Созопол, общ. Созопол“, с възложител: Ирена Вачева

Публикувано на 19.07.2019 г.

Решение БС-43-ПрОС/17.07.2019 за: „Изграждане на две жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 67800.7.59 по КК на гр. Созопол, м. „Буджака”, община Созопол, с възложители: Костадин Новаков и Ваня Новакова

Публикувано на 17.07.2019 г.

Решение  БС-42-ПрОС/15.07.2019 за: „Обединяване на поземлени имоти № 81178.8.229 и № 81178.8.230 по КК, местност „Аклади“, землище на гр. Черноморец, община Созопол и изграждане на една сграда за отдих и курорт”, с възложители: Димитър Найденов и Анна Петкова

Решение БС-41-ПрОС/15.07.2019 за: „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 39164.26.84 по КК, местност „Под село”, земл. с. Кошарица, община Несебър”, с възложител: Киряк Радев

Публикувано на 12.07.2019 г.

Решение БС-40-ПрОС/08.07.2019 за: „Изграждане жилищна сграда в ПИ №№63015.506.230 и 63015.506.232, местност „Старо селище“, с.Атия, община Созопол“, с възложител:. Борислав Господинов

Публикувано на 11.07.2019 г.

Решение БС-39-ПрОС/04.07.2019 за: „Изграждане на заведение за обществено хранене тип бистро, открит бар, търговски обект, трафопост и обслужващи площи в ПИ67800.1.401, гр.Созопол, община Созопол“, с възложител:. „Градина“АД

Публикувано на 09.07.2019 г.

Решение БС-38-ПрОС/03.07.2019 за: „Изграждане на две жилищни сгради в поземлен имот №73571.27.139 по КККР на с.Тънково, местност „Боруна“, община Несебър”, с възложител:. „ПРИТИ ЛАЙФ“ЕООД

Публикувано на 04.07.2019 г.

Решение БС-37-ПрОС/01.07.2019 за: „Горскостопанска програма за имоти №,№ 10361.12.1, 10361.12.2, 10361.12.3, 10361.12.5, 10361.12.7/част/, 10361.12.13, 10361.12.14, 10361.12.15, 10361.12.16, 10361.12.17, земл. с. Велика и имот № 701001, земл. с. Фазаново, община Царево, отдели/подотдели 96:к; 97: а, б, г, д, 1; 98:а-е, 1; 99:а, б, г, д/част/, е/част/, з/част/, к, м-р, 1-7; 100:н-п, р/част/, с-х, 21, 22, 26, всички в обхвата на дейност на ТП „ДГС Царево”, с възложител:. Симона Стоянова

Публикувано на 28.06.2019 г.

Решение БС-36-ПрОС/21.06.2019 за: “Горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 53045.639.640 (част от подотдели 312 „е“, „ж“, „з“ и 313 „е“, „д“, „ж“, „7“), 53045.639.648 и 53045.639.649 (част от подотдел 313 „е“), землище на гр. Обзор, Община Несебър, в териториалния обхват на ТП „ДЛС Несебър“, собственост на: „ЕМОНА 2000“ ЕООД

Решение БС-35-ПрОС/ 21.06.2019 за: „Изграждане на склад с офис и гараж в поземлен имот с идентификатор 81178.40.98, местност „Ачмите”, землище на гр. Черноморец, Община Созопол», с възложител: „БУЛДОК“ ООД

Публикувано на 19.06.2019 г.

Решение БС-34-ПрОС/14.06.2019 за: „Изграждане на две вилни сгради в поземлен имот №67800.8.116, местност „Буджака“, гр.Созопол, община Созопол”, с възложител: Радост Георгиева

Публикувано на 14.06.2019 г.

Решение БС-33-ПрОС/11.06.2019 за: „Създаване и отглеждане на трайни насаждения от сливи ситуирани в ПИ № 018022 в землището на с. Дрянковец, община Айтос”, с възложител: Мария Косева

Публикувано на 10.06.2019 г.

Решение БС-32-ПрОС/04.06.2019 за: „Създаване и отглеждане на трайни насаждения от дрян в ПИ №002027, ПИ №002028 и ПИ №002006, земл. с. Габерово, община Поморие”, с възложител: Зейнеб Топал.

Публикувано на 03.06.2019 г.

Решение БС-31-ПрОС/30.05.2019 за: „ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 81178.61.97 по КК на гр. Черноморец, м. „Митков мост“ с цел изграждане на вилна сграда в имота и ПУП-ПУР на улица с о.т. 673-674-675-676-677-678-679-91 и улица с о.т. 91-161-160-237, землище гр. Черноморец, Община Созопол”, с възложители: Ивайло Маринов и Светла Маринова

Публикувано на 29.05.2019 г.

Решение БС-30-ПрОС/23.05.2019 за план „Изработване на ПУП–ПРЗ за ПИ № 046018, местност „Край село“, землище на с. Бяла вода, Община Малко Търново“, с възложител: ЗДРАВКО ШЕХЛАРСКИ

Публикувано на 22.05.2019 г.

Решение БС-29-ПрОС/21.05.2019 за: „Изграждане на две жилищни сгради в поземлен имот № 81178.3.187, местност „Акра”, гр. Черноморец, община Созопол”, с възложител: „Гранд Ко” ЕООД

Решение № БС-28-ПрОС/20.05.2019 за: „Изграждане на вилна сграда в ПИ № 67800.8.665, м. „Буджака“, земл. гр. Созопол, Община Созопол и План за регулация /ПР/ с цел обединяване на ПИ № 67800.8.665 и УПИ ХІV-8041 (ПИ 67800.8.41), м. „Буджака“, земл. гр. Созопол, Община Созопол “, с възложители: „ФИОРЕ” ЕООД и  „ФИОРЕ ИНДЪСТРИЗ” ЕООД .

Публикувано на 16.05.2019 г.

Решение БС-27-ПрОС/14.05.2019 за: „Засаждане на лозови насаждения и изграждане на подпорна конструкция в имоти 53822.11.726 и 53822.11.727; изкореняване на лозя в имоти 53822.11.290, 53822.11.332, 53822.11.725 и 53822.11.813, землище на с. Оризаре, Община Несебър», с възложител: СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА

Решение БС-26-ПрОС/14.05.2019 за: „Изграждане на  вилни сгради в ПИ с идентификатор 67800.7.166 по КК на гр. Созопол, общ. Созопол“ с възложители: Елга Ненова, Корнелия Цицелкова, Теодор Цицелков, Светослав Цицелков

Публикувано на 08.05.2019 г.

Решение БС-25-ПрОС/03.05.2019 за: „Създаване и отглеждане на трайни насаждения от сливи в поземлен имот № 001013, местност „Мехмедадасъ”, землище с. Мрежичко, община Руен” с възложител: Емне Пехливан

Решение БС-24-ПрОС/03.05.2019 за: „Създаване и отглеждане на трайни насаждения от сливи в ПИ № 002002, ПИ № 003019 и ПИ № 008006 в землището на с. Мрежичко, Община Руен “ с възложител: Ерджан Юсеин

Публикувано на 03.05.2019 г.

Решение БС-23-ПрОС/02.05.2019 за: „Изграждане на локално платно на път i-9 „Варна-Бургас“ – дясно, с вход към съгласуван обект: „Складова база за хранителни стоки в ПИ № 51500.66.10, м. „Инджекьойско блато“ и изход след границата на ПИ № 51500.69.46 „Магазин за играчки“, общ. Несебър – етап I и II“, с възложител: „Комсед“ АД, „Консуматив“ ЕООД, „Стоди“ ООД, ЕТ „Алекса-Александър Христов Спасов“, Мариян Минчев, „Съни Бийч Сървисис“ ООД

Решение БС-22-ПрОС/02.05.2019 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ № 67800.7.31 и част от ПИ № 67800.6.115, м. „Буджака“, землище на гр. Созопол, общ. Созопол“, с възложител: „ИЛМ 2003“ ЕООД

Публикувано на 25.04.2019 г.

Решение БС-21-ПрОС/22.04.2019 за: „Създаване на трайни насаждения от бадеми, ситуирани в ПИ с идентификатор № 32425.30.7, м. „Вети Лозя” и ПИ с идентификатор № 32425.37.8, м. „Геренджика”, землище на с. Изворище, общ. Бургас”, с възложител: Васил Стефанов

Решение БС-20-ПрОС/22.04.2019 за: „Създаване на трайни насаждения от череши и изграждане на система от мрежа за защита от градушки, птици и насекоми, заедно с опорна конструкция на трайни насаждения череши в поземлени имоти с идентификатори 44425.11.80, 44425.11.81, 44425.11.89, 44425.11.90, 44425.11.91, 44425.11.92, 44425.11.93, 44425.11.142, 44425.11.143, 44425.11.175, 44425.11.52 по КК на с. Лъка, Община Поморие, както и закупуване на шредер за раздробяване на растителни остатъци от клони и трева», с възложител: „АГРОНАРА“ ООД

Публикувано на 22.04.2019 г.

Решение БС-19-ПрОС/17.04.2019 за: „Изграждане на склад и магазин за продажба на детски играчки, плажни стоки и офис в поземлен имот № 57491.13.821, местност „Хонят“, земл. гр. Поморие, община Поморие“ с възложител: „ИИСТ ЕНТЪРПРАЙЗ”ООД

Публикувано на 18.04.2019 г.

Решение БС-18-ПрОС/16.04.2019 за: „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот №39164.26.146 по КК, местност „Под село”, земл. с. Кошарица, община Несебър” с възложител: Димитър Куманов

Публикувано на 16.04.2019 г.

Решение БС-17-ПрОС/15.04.2019 за: „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с планоснимачен № 1135, местност „Разширението“ по плана на с. Каменар, Община Поморие“, с възложител: „ИЗО ЮРЪП СТАНДАРТ“ ЕООД

Публикувано на 12.04.2019 г.

Решение БС-16-ПрОС/10.04.2019 за: „ПУП–ПРЗ за урегулиране на 4 броя УПИ с отреждане „за ОО”, „за КПС” и „за ТП” за част от ПИ с идентификатори 67800.8.309 и 67800.8.310 по КК на гр.Созопол; изменение на ПУП-ПУР на обслужваща улица от о.т.1 до о.т.23, местност ”Буджака”, гр.Созопол и ПУП–ПУР за обособяване на обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура до УПИ в територията, попадащи извън строителните граници на населеното място, в устройствена зона Ок4/11 по одобрения ОУП на Община Созопол, местност „Буджака” и местност „Каваци“, с възложител: ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Публикувано на 08.04.2019 г.

Решение БС-15-ПрОС/05.04.2019 за: „Изграждане на две жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор №67800.7.532 по КК на гр.Созопол, община Созопол”, с възложители: Радост Георгиева, Евелина Дякова и Димитър Георгиев.

Публикувано на 01.04.2019 г.

Решение БС-14-ПрОС/29.03.2019 за: „ПУП – План за улична регулация /ПУР/ за утвърждаване на трасета на обслужващи улици с начало от кръстовище на път от републиканската пътна мрежа III 9008 „кв. Долно Езерово – с. Братово” през поземлени имоти 07079.827.64, 07079.827.55, 07079.827.56, 07079.827.69, 07079.827.80, 07079.6.942, 07079.6.947 и 07079.6.948 в границите на устройствена зона 1/Пп в предвиденото с ОУП разширение на кв. Долно Езерово, гр. Бургас», с възложител: Община Бургас

Решение БС-13-ПрОС/29.03.2019 за: „Изменение на ПУП – ПП за трасе на обслужващ път до УПИ I-312 (за ПСОВ) в землището на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас, с цел осигуряване на необходимостта от изграждане на допълнителни елементи на пътя”, с възложител: Община Бургас

Публикувано на 26.03.2019 г.

Решение БС-12-ПрОС/26.03.2019 за: „Вилно строителство в ПИ № 35033.6.202 (бивш 006202), м. „Минералния извор“, землище гр. Каблешково, общ. Поморие“, с възложители: Олег Андреев и „Водопровод Каблешково – Ахелой“ ЕООД

Публикувано на 21.03.2019 г.

Решение БС-11-ПрОС/20.03.2019  за: „Изграждане на вилна сграда и съоръжения за спорт – плувен басейн и спортна площадка в поземлен имот с идентификатор 61042.11.160 по КК на с. Равадиново, община Созопол” , с възложител: „СВЕЖ ВЯТЪР” ЕООД

Публикувано на 07.03.2019 г.

Решение БС-10-ПрОС/05.03.2019 за: „ПУП-Парцеларен план за пътна връзка и ПУП-Парцеларен план за външен водопровод за обслужване на ПИ №57491.13.189, м. „Хонят”, земл. гр. Поморие, общ. Поморие”, с възложител: Кольо Цоков

Публикувано на 01.03.2019 г.

Решение БС-9-ПрОС/28.02.2019 за: „Изработване на ПУП – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 67800.7.75, местност „Буджака”, землище на гр. Созопол, Община Созопол, с цел изграждане на две еднофамилни сгради и обособяване на паркинг“, с възложители: СИМЕОН КАНДАРОВ и СИЛВИЯ КАНДАРОВА

Публикувано на 26.02.2019 г.

Решение БС-8-ПрОС/22.02.2019  за: „Изграждане на две вилни сгради в ПИ № 39164.15.409, местност „Сулуджана”, землище с.Кошарица, общ.Несебър“, с възложител: Витко Вълчев

Публикувано на 14.02.2019 г.

Решение БС-7-ПрОС/12.02.2019 за: „Изграждане на три вилни сгради в ПИ №67800.6.171, местност „Буджака”, землище гр. Созопол, Община Созопол“, с възложител: Ирена Вачева

Решение БС-6-ПрОС/12.02.2019 за: „Изграждане на две вилни сгради в поземлен имот № 67800.5.845, местност „Буджака”, земл. гр. Созопол, община Созопол”, с възложители: Хрисопея Зиновиева и Димитринка Михова

Публикувано на 06.02.2019 г.

Решение БС-5-ПрОС/05.02.2019 за: „Изграждане на еднофамилна вилна сграда за сезонно обитаване в ПИ №  67800.6.156 по КК на гр. Созопол, местност „Буджака”, община Созопол” с възложители: Златин Тотин и Любомир Начков

Решение БС-4-ПрОС/05.02.2019 за: „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот № 66528.2.256 по КК, местност «Поляните», землище на с. Синеморец, община Царево“ с възложител: Витан Влахов

Публикувано на 15.01.2019 г.

Решение БС-3-ПрОС/14.01.2019  за: „План-извлечение за промяна вида на сечта през 2019 г. в гори, собственост на държавата, в териториалния обхват на ТП „ДЛС Несебър“ с възложител: Димитър Мандулев

Решение БС-2-ПрОС/14.01.2019 за: „Създаване на овощна градина от вишни в ПИ № 87031.90.24, землище с. Ябланово, община Котел“ с възложител: Юзджан Джемалов

Решение БС-1-ПрОС/14.01.2019 за: „Създаване на овощна градина от вишни и угар в ПИ №87031.94.25, землище с. Ябланово, община Котел“ с възложител: Муса Кязъм

Публикувано на 18.12.2018 г.

Решение № БС-92-ПрОС/17.12.2018 на Директора на РИОСВ-Бургас, за инвестиционно предложение „Изграждане на три жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 39164.13.299 по КК, м. „Драката”, землище с. Кошарица, община Несебър“ с възложители: Николай Рагин и Румяна Минкова

Публикувано на 14.12.2018 г.

Решение № БС-91-ПрОС/12.12.2018 на Директора на РИОСВ – Бургас за инвестиционно предложение “Изработване на ПУП-ПП на второстепенна улица от осова точка 67-76 до осова точка 80, местност „Каваци“, гр.Созопол, община Созопол“, с възложител: „КАТАЛИНА ГРУП“ООД

Решение № БС-90-ПрОС/12.12.2018 на Директора на РИОСВ – Бургас за инвестиционно предложение “Изграждане на вилна сграда за собствени нужди в ПИ №67800.6.150 по КК, местност „Буджака“, землище гр.Созопол, община Созопол“, с възложител: Стойко Кузманов

Публикувано на 11.12.2018 г.

Решение № БС-89-ПрОС/07.12.2018 на Директора на РИОСВ – Бургас за инвестиционно предложение “Изграждане на две вилни сгради в УПИ, образуван от обединяването на поземлени имоти с идентификатори 44425.2.106 и 44425.2.107, местност „Водоемите“, землище на с. Лъка, Община Поморие”, с възложител: ИВАН ПЕЕВ

Публикувано на 10.12.2018 г.

Решение № БС-88-ПрОС/06.12.2018 на Директора на РИОСВ-Бургас, за инвестиционно предложение: “Горскостопанска програма за поземлен имот № 101001, землище на с. Звездец,  Община Малко Търново, в териториалния обхват на ТП „ДГС Звездец“, с възложител: „Флора“ ЕООД

Публикувано на 07.12.2018 г.

Решение № БС-87-ПрОС/05.12.2018 на Директора на РИОСВ-Бургас, за инвестиционно предложение: “Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 73571.27.26, местност „Боруна“, землище на с. Тънково, Община Несебър”, с възложител: СЕЛИМ ИСА

Решение № БС-86-ПрОС/04.12.2018 на Директора на РИОСВ-Бургас, за инвестиционно предложение: „Изграждане на еднофамилна сграда за отдих и курорт в поземлен имот с идентификатор 67800.5.183 по КК на гр. Созопол, Община Созопол“, с възложител: МАРИОЛА НАНЧЕВА

Публикувано на 29.11.2018 г.

Решение № БС-85-ПрОС/27.11.2018 на Директора на РИОСВ-Бургас, за инвестиционно предложение: „Изграждане на сграда за отдих и курорт в поземлен имот с идентификатор 81178.9.9, местност „Аклади – Чеири”, землище на гр. Черноморец, Община Созопол“, с възложители: ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ и ХРИСТО ИВАНОВ

Решение № БС-84-ПрОС/27.11.2018 на Директора на РИОСВ-Бургас, за инвестиционно предложение: “Изграждане на вилна сграда за собствени нужди в поземлен имот с идентификатор 51500.21.44, местност „Бостанлъка“, землище на гр. Несебър, Община Несебър”, с възложител: МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВА

Решение № БС-83-ПрОС/27.11.2018   на Директора на РИОСВ-Бургас, за инвестиционно предложение: “Изграждане на вилна сграда за собствени нужди в поземлен имот с идентификатор 51500.21.45, местност „Бостанлъка“, землище на гр. Несебър, Община Несебър”, с възложители: ОГНЯН СТЕФАНОВ и ФИЛКА СТЕФАНОВА

Публикувано на 21.11.2018 г.

Решение № БС-82-ПрОС/19.11.2018  на Директора на РИОСВ-Бургас, за план „Изработване на ПУП– план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 67800.17.3, местност „Лафатумба”, землище на гр. Созопол, Община Созопол, с цел обособяване на УПИ с отреждане «за склад за дървен материал»“, с възложител: ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Решение № БС-81-ПрОС/19.11.2018  на Директора на РИОСВ-Бургас, за „План-извлечение за промяна вида на сечта с период на действие 2018-2021г., в гори, собственост на държавата, в териториалния обхват на ТП „ДГС-Средец”.

Публикувано на 19.11.2018 г.

Решение № БС-80-ПрОС/15.11.2018 на Директора на РИОСВ – Бургас за инвестиционно предложение: „Изграждане на производствени и складови халета и монтиране на инсталация за производство на пелети от дървесна суровина в поземлен имот с идентификатор 58356.4.856, местност „Шопака“, землище на гр. Приморско, Община Приморско“, с възложител: „ЕМ 61” ЕООД 

Публикувано на 06.11.2018 г.

Решение № БС-79-ПрОС/31.10.2018 на Директора на РИОСВ-Бургас, за инвестиционно предложение: „Изграждане на приют за безстопанствени кучета и обект за временно пребиваване на безстопанствени коне в поземлен имот с идентификатор 61056.22.104 по КК, местност „Мерата”, землище на с. Равда, Община Несебър“, с възложител: ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Решение № БС-78-ПрОС/31.10.2018  на Директора на РИОСВ-Бургас, за инвестиционно предложение: „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 67800.7.143 /номер по предходен план: 007095/, местност „Буджака”, землище на гр. Созопол, Община Созопол“, с възложител: ТОДОРКА ЯНЕВА

Публикувано на 29.10.2018 г.

Решение № БС-77-ПрОС/24.10.2018 на Директора на РИОСВ – Бургас, за ИП: „Изграждане на жилищна сграда в ПИ№ 63015.506.111, в зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м. „Старо селище“, с. Атия, община Созопол” с възложител: Тоню Тонев

Публикувано на 25.10.2018 г.

Решение № БС-76-ПрОС/22.10.2018 на Директора на РИОСВ – Бургас, за инвестиционно предложение „Изграждане на обслужваща улица с цел осигуряване на траспортен достъп до УПИ и обвързване на уличната регулация на местност „Буджака – ул. „проф. Иван Венедиков” с действащата улична регулация на кв. 82 в м. „Мисаря”, гр. Созопол, община Созопол”, с възложител: община Созопол

Публикувано на 18.10.2018 г.

Решение № БС-75-ПрОС/16.10.2018 на Директора на РИОСВ – Бургас, за ИП: „Създаване на зеленчукова градина и изграждане на телена ограда в ПИ № 02810.3.215, местност „Болгара”, земл. с. Бата, община Поморие“ с възложител ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Решение № БС-74-ПрОС/16.10.2018 на Директора на РИОСВ – Бургас, за инвестиционно предложение „Изграждане на две сгради за отдих и курорт в ПИ с идентификатор 81178.6.624 по КК на гр. Черноморец, общ. Созопол“ с възложител: ГАЛИНА ИВАНОВА

Публикувано на 15.10.2018 г.

Решение № БС-73-ПрОС/11.10.2018 на Директора на РИОСВ – Бургас, за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот № 67800.3.134, местност „Мисаря”, гр. Созопол, община Созопол”,  възложители: Трендафилка Петрова, Евелина Бахова и Даниел Дерменджиев

Публикувано на 08.10.2018 г.

Решение № БС-72-ПрОС/05.10.2018 на Директора на РИОСВ-Бургас, за инвестиционно предложение:„Изграждане на трансформаторен пост в част от имот №000047, местност „Мезар Алан”, земл. с. Топчийско, община Руен“ с възложител: община Руен          

Решение № БС-71-ПрОС/05.10.2018 на Директора на РИОСВ-Бургас, за инвестиционно предложение: „Изграждане на вилна сграда със заведение за хранене в поземлен имот с идентификатор 67800.6.36, местност „Буджака”, землище на гр. Созопол, Община Созопол“, с възложител: КОСТАДИН ТУДЖАРОВ

Публикувано на 03.10.2018 г.

Решение № БС-70-ПрОС/01.10.2018 на Директора на РИОСВ-Бургас, за инвестиционно предложение „Изграждане на две еднофамилни сгради за отдих и курорт в поземлен имот с идентификатор 81178.6.463 по КК, местност „Аклади”, земл. гр. Черноморец, община Созопол, област Бургас“, с възложител: ЕЛЕОНОРА КЮМУРДЖИЕВА

Публикувано на 26.09.2018 г.

Решение № БС-69-ПрОС/19.09.2018 на Директора на РИОСВ – Бургас, за инвестиционно предложение „Разширение на велоалея на път с.Кошарица- К.К.”Слънчев бряг“ в обхвата на ПИ с идентификатор 39164.13.11, землище с.Кошарица, Община Несебър“ с възложител: Община Несебър

Решение № БС-68-ПрОС/20.09.2018 на Директора на РИОСВ – Бургас, за инвестиционно предложение „ПУП-ПП за разширение на земеделски път, съставляващ поземлени имоти №№ 00833.7.417, 00833.7.412, 00833.7.388 по КККР на гр. Ахелой, община Поморие“ с възложител: Община Поморие

Публикувано на 17.09.2018 г.

Решение №БС-67-ПрОС/14.09.2018 на Директора на РИОСВ-Бургас, за инвестиционно предложение „Изграждане на по две вилни сгради в ПИ № 186, м. „Кантона”, ПИ №187, м. „Росенец” и ПИ № 190, м. „Кантона”, зона по §4 от ЗСПЗЗ, земл. с. Росен, общ. Созопол“, с възложители: Гергана Денчева и Жоро Денчев

Публикувано на 14.09.2018 г.

Решение № БС-66-ПрОС/12.09.2018 на Директора на РИОСВ-Бургас, за инвестиционно предложение „Изграждане на еднофамилна къща в ПИ 67800.7.591 (УПИ V-7108) и на гараж в ПИ 67800.7.592 (УПИ VІ-7108) по КК на гр. Созопол, м. „Буджака”, общ. Созопол“, с възложител: „БМ-ТЕХНИК” ЕООД

Публикувано на 12.09.2018 г.

Решение № БС-65-ПрОС/10.09.2018 на Директора на РИОСВ-Бургас, за инвестиционно предложение: „Изграждане на вилна сграда за собствени нужди в поземлен имот с идентификатор 67800.50.49, местност „Куку баир”, землище гр. Созопол, Община Созопол“, с възложител: ДЕНИСЛАВ ВАЧКОВ

Публикувано на 11.09.2018 г.

Решение № БС-64-ПрОС/05.09.2018 на Директора на РИОСВ – Бургас за план: „ПУП – ПРЗ за почивна база в поземлен имот с идентификатор 51500.510.47 по КК на гр. Несебър, Община Несебър“, с възложител: „Химикотехнологичен и металургичен университет“, гр. София

Публикувано на 04.09.2018 г.

Решение № БС-63-ПрОС/30.08.2018 на Директора на РИОСВ-Бургас, за инвестиционно предложение „Обединяване на ПИ №81178.8.6, м. „Аклади-чеири” и ПИ №81178.8.96, м. „Аклади”, земл. гр. Черноморец, община Созопол и изграждане на курортна сграда и басейн”, с възложител: Кристиян Величков

Публикувано на 29.08.2018 г.

Решение № БС-62-ПрОС/27.08.2018 за: „Изграждане на жилищна сграда в ПИ с планоснимачен № 1258, м. „Разширението“, землище с. Каменар, общ. Поморие“, с възложител: Николай Костадинов

Публикувано на 16.08.2018 г.

Решение № БС-61-ПрОС/16.08.2018 за: „Изграждане на пътна връзка от път III-906 „Каблешково-Бургас“, км 53+914, в ляво към полски път в м.“Разклона“ за ПИ №35033.14.262 по КК на гр.Каблешково (УПИ I-262), общ.Поморие“ с възложител: „РИЦ 6“ООД

Решение № БС-60-ПрОС/16.08.2018 за: „Изграждане на вилна сграда за собствени нужди в поземлен имот №72151.506.15 по КК, (ПИ №506.15 по ПНИ на с.о.“Батака“), земл.с.Твърдица, община Бургас“ с възложители: Стоян Янев и Елка Янева

Публикувано на 15.08.2018 г.

Решение № БС-59-ПрОС/14.08.2018 за: „Горскостопански план за периода 2019-2028 година на територия, стопанисвана от ДУСОГ-гр.Приморско, община Приморско“ с възложител община Приморско

Решение № БС-58-ПрОС/14.08.2018 за: «План-извлечение за промяна вида на сечта в гори собственост на държавата за ЛФ/лесосечен фонд/ от 2019г. в териториалния обхват на ТП «ДГС-КОСТИ», землища на с. Кости, с. Сливарово, с. Българи, възложител ТП «ДГС-КОСТИ»

Решение № БС-57-ПрОС/09.08.2018  за: “План-извлечение за промяна вида на сечта в гори, собственост на държавата през 2019 г. на територията на ТП „ДГС Малко Търново” с възложител ТП ”ДГС Малко Търново

Публикувано на 03.08.2018 г.

Решение № БС-56-ПрОС/31.07.2018 на Директора на РИОСВ – Бургас за инвестиционно предложение  „Изграждане на две жилищни сгради за сезонно ползване в ПИ № 39164.15.108 по КК на с. Кошарица, м. „Йовче дере“, общ. Несебър“ с възложител: ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА

Публикувано на 30.07.2018 г.

Решение №БС-55-ПрОС/26.07.2018 на Директора на РИОСВ – Бургас, за инвестиционно предложение „Изграждане на три сгради с три гаража, масивна ограда и озеленяване по границата на парцела, в ПИ № 67800.8.88, местност „Буджака“, земл. гр. Созопол, община Созопол“ с възложител: Никита Зиковски

Публикувано на 25.07.2018 г.

Решение № БС-54-ПрОС/23.07.2018  на Директора на РИОСВ – Бургас, за „Изграждане на две вилни сгради в ПИ № 67800.7.594, м. „Буджака“, гр. Созопол, община Созопол“ с възложител: Златка Дечева

Решение № БС-53-ПрОС/23.07.2018 на Директора на РИОСВ-Бургас, за „Създаване на трайни насаждения от сливи в ПИ №002003, земл. с. Мрежичко, общ. Руен и отглеждане на трайни насаждения от сливи в ПИ №005003, земл. с. Мрежичко, общ. Руен” с възложител: Феим Юсеин

Публикувано на 24.07.2018 г.

Решение № БС-52-ПрОС/19.07.2018 на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 81178.60.914, местност „Митков мост”, землище гр. Черноморец, Община Созопол“, с възложител: „КРЕМЯНЕЦ“ ООД

Решение № БС-51-ПрОС/19.07.2018 на Директора на РИОСВ-Бургас  за инвестиционно предложение: “Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 07598.223.30 /идентичен с УПИ ХIХ-6, кв.223/, ЗВКО „Чайка“, землище на гр. Бяла, Община Бяла, Област Варна”, с възложител: КРАСИМИР ИВАНОВ

Публикувано на 09.07.2018 г.

Решение № БС-50-ПрОС/06.07.2018 на Директора на РИОСВ – Бургас, за „Изграждане на допълващи обекти към ваканционен хотел в поземлен имот № 00833.7.15, м. „Къмпинга“, землището на гр. Ахелой, община Поморие“ с възложител: „Хотел Инвестмънт“ООД.

Публикувано на 05.07.2018 г.

Решение № БС-49-ПрОС/02.07.2018г. на Директора на РИОСВ – Бургас, за инвестиционно предложение: „Създаване и отглеждане на трайни насаждения от кайсии в поземлен имот № 07079.17.365, землище кв. „Ветрен“, м. „Гьол Бою“, гр. Бургас, община Бургас”, с възложител: ДИМИТЪР ИВАНОВ

Публикувано на 02.07.2018 г.

Решение № БС-48-ПрОС/29.06.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас, за инвестиционно „Изграждане на четири жилищни сгради в ПИ№№ 67800.10.614, 67800.10.613, м. „Ачмалъци“, гр. Созопол, община Созопол“ с възложител: МАРТИН ДЕЯНОВ

Публикувано на 27.06.2018 г.

Решение № БС-47-ПрОС/26.06.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас, за инвестиционно предложение „Изграждане на една курортна сграда и трафопост в ПИ № 81178.5.506 по КК на гр. Черноморец, м. „Таласакра”, общ. Созопол“, с възложител Михаил Панайотов.

Публикувано на 26.06.2018 г.

Решение № БС-46-ПрОС/25.06.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас, за: „ПУП-ПП за трасе на довеждащ местен път, засягащ ПИ 81178.48.5, 81178.48.26, 81178.48.27, 81178.48.29 по КК на гр. Черноморец, община Созопол за обслужване на „Депо за строителни отпадъци в м. „Ябълката”, земл. гр. Черноморец” с възложител Община Созопол.

Публикувано на 22.06.2018 г.

Решение № БС-45-ПрОС/20.06.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение „Създаване и отглеждане на трайни насаждения от сливи в ПИ № 074013, землище с. Факия, община Средец“, с възложител Тони Бимбалов

Публикувано на 21.06.2018 г.

РЕШЕНИЕ №БС-44-ПрОС/19.06.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас  относно “План извлечение за промяна вида на сечта през 2019 г. в гори, собственост на държавата на територията на ТП „ДГС Айтос”, в землищата на: гр. Айтос, с. Каравельово, с. Добромир, с. Заимчево, с. Топчийско, с. Раклиново, с. Планиница, с. Дюля, с. Средна махала, с. Снежа, с. Дъскотна, с. Шиварово, с. Черна могила, с. Мъглен, с. Дрянковец, с. Пещерско, с. Зетьово, с. Вресово, с. Череша, с. Люляково, Чукарка, Лясково, с възложител: ТП ”ДГС Айтос”

Публикувано на 18.06.2018 г.

Решение № БС-43-ПрОС/15.06.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение: „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 67800.7.121, местност „Буджака”, землище гр. Созопол, Община Созопол“, с възложители: ЛИНА ИКОНОМОВА и ЩЕЛИЯН ПСАРЯНОВ.

Публикувано на 14.06.2018 г.

Решение № БС-42-ПрОС/08.06.2018г.  на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение: „Изграждане на вилна сграда за собствени нужди в поземлен имот с идентификатор 67800.6.31, местност „Буджака”, землище гр. Созопол, Община Созопол“, с възложител: ЕЛЕНА ЦВЕТКОВА

Публикувано на 08.06.2018 г.

Решение № БС-41-ПрОС/05.06.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение „Изграждане на сграда в поземлен имот с идентификатор 81178.8.102 по КК, местност „Аклади“, земл. на гр.Черноморец, общ.Созопол, област Бургас“, с възложител: Красимира Стаматова.

Публикувано на 04.06.2018 г.

Решение № БС-40-ПрОС/30.05.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение „Изграждане на една вилна сграда в ПИ с идентификатор 67800.7.531 по КК на гр.Созопол, м.“Буджака“, общ.Созопол“ , с възложител: Мариян Ангелов.

Публикувано на 31.05.2018 г.

Решение № БС-39-ПрОС/29.05.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение „Създаване на трайни насаждения от сини сливи в ПИ №52129.121.2 по КК, м. „Николова каба”, землище с. Ново Паничарево, община Приморско“, с възложител: Станислава Димитрова.

Решение № БС-38-ПрОС/29.05.2018г. на Директора на РИОСВ – Бургас за инвестиционно предложение: „Създаване на овощни градини от вишни в поземлени имоти №№: 87031.34.1, 87031.62.21, землище с. Ябланово, община Котел”, с възложител: МУСА КЯЗЪМ

Публикувано на 23.05.2018 г.

Решение № БС-37-ПрОС/23.05.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение: „Създаване на 262,914 дка био лешникови насаждения и закупуване на земеделска техника в ПИ № 000134, м. „Бабуджа“,  ПИ № 000135, м. „Чардак баир“ и ПИ № 000174, м. „Край село“ в землището на с. Близнак, община Малко Търново във връзка с подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ , с възложител: „СТРАНДЖА АГРО БИЗНЕС“ ЕООД

Публикувано на 21.05.2018 г.

Решение № БС-36-ПрОС/16.05.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение: „Изграждане на 3 броя сгради за отдих в поземлен имот с идентификатор 67800.53.34, местност „Мапи”, землище гр. Созопол, Община Созопол“, с възложител: „КРИСТИМ ПРОПЪРТИС“ ЕООД

Публикувано на 11.05.2018 г.

Решение № БС-35-ПрОС/10.05.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение „Изграждане на селскостопанска сграда за фермерски колбаси в имот №014103, местност “Курт чалъ“, землище с.Каменяк, община Руен“ с възложител: Рейхан Алиосман

Публикувано на 10.05.2018 г.

Решение № БС-34-ПрОС/09.05.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение „Изграждане на складово хале в поземлен имот с идентификатор 51500.56.54 по КК на гр.Несебър, местност “Инджекьойско блато“, община Несебър“ с възложител: Николай Георгиев

Решение № БС-33-ПрОС/09.05.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение „Изграждане на складово хале в поземлен имот с идентификатор 51500.56.56 по КК на гр.Несебър, местност “Инджекьойско блато“, община Несебър“ с възложител: „И.П.Ж. КОНСУЛТ“ЕООД

Решение № БС-32-ПрОС/09.05.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение „Изграждане на складово хале в поземлен имот с идентификатор 51500.56.55 по КК на гр.Несебър, местност “Инджекьойско блато“, община Несебър“ с възложител: „ВАВ2“ЕООД

Решение № БС-31-ПрОС/09.05.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищни сгради в ПИ №07598.219.29, ЗВКО “Чайка”, гр.Бяла, община Бяла, област Варна (идент. с УПИ IX-17, кв.219)“ с възложител: „ЯСТКОМ“ЕООД

Публикувано на 09.05.2018 г.

Решение № БС-30-ПрОС/04.05.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение „Изграждане на вилни сгради за отдих и курорт в ПИ с идентификатор 67800.10.302 по КК, местност “Мапи“, земл. гр.Созопол, община Созопол” с възложителr: Полина Лилова и Манол Сотиров

Решение № БС-29-ПрОС/04.05.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение „Създаване и отглеждане на трайни насаждения /череши/ в поземлен имот 35033.4.450, местност “Паная”, землище на гр. Каблешково и домати в УПИ II-808, кв.74 по плана на гр.Каблешково, Община Поморие“, с възложител: Таня Генова

Публикувано на 08.05.2018 г.

Решение № БС-28-ПрОС/04.05.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение „Изграждане на сграда с апартаменти в поземлен имот с идентификатор 81178.5.231, местност „Аклади”, землище гр. Черноморец, Община Созопол“, с възложител: „ХАВИА“ ЕООД

Решение № БС-27-ПрОС/04.05.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение „Изграждане на три вилни сгради за собствени нужди в ПИ № 67800.7.4, м. „Буджака“, гр. Созопол, община Созопол“ с възложители: ЕЛЕНА МОРАВСКА, АНКА СТОИЛОВА, ИВАН ХАДЖИПЕТКОВ

Публикувано на 30.04.2018 г.

Решение № БС-26-ПрОС/23.04.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда в ПИ №67800.5.185 по КК на гр. Созопол, м. „Буджака”, община Созопол” с възложител: Ангел Ангелов.

Публикувано на 16.04.2018 г.

Решение № БС-25-ПрОС/11.04.2018 на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда за собствени нужди в ПИ № 67800.5.31 по КК, м. Буджака, землище гр. Созопол, общ. Созопол“ с възложител: Димитър Миланов Баджов

Решение № БС-24-ПрОС/11.04.2018 на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение „Изграждане на складово хале в ПИ № 51500.56.57 по КК на гр. Несебър, м. Инджекьойско блато, общ. Несебър“ с възложители: Сийка Стефанова Бобева и Веско Асенов Дуралиев.

Решение № БС-23-ПрОС/11.04.2018 на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение „Изграждане на три вилни сгради и ограда в ПИ № 81178.35.151, м. Акра, землище гр. Черноморец, общ. Созопол“ с възложител: „Робуста“ ООД

Публикувано на 30.03.2018 г.

Решение № БС-22-ПрОС/26.03.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда с басейн в УПИ І-034001, м. „Св. Марина”, (ПИ № 67800.34.25 по КК на гр. Созопол), общ. Созопол”, с възложител: „АРХИТЕКТОНИКС“ООД.

Решение № БС-21-ПрОС/26.03.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение: „Изработване на Подробен устройствен план- План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за имот №167.1270 по ПНИ, с.о.“Каптажа“, землище с.Изворище, община Бургас с цел изграждане на вилна сграда“ с възложител: Светлана Барова

Решение № БС-20-ПрОС/21.03.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение: „Създаване и отглеждане на трайни насаждения от сини сливи в ПИ №030001, м. „Дерменолу”, землище с. Дрянковец, община Айтос“, с възложител: Анета Енчева

Публикувано на 21.03.2018 г.

Решение № БС-19-ПрОС/15.03.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение: „Изграждане на сграда за отдих и курорт в ПИ№67800.42.41 по КК, местност „Ликовуня“, земл. гр. Созопол, община Созопол“ с възложител: Стамо Димитров Стоев

Решение № БС-18-ПрОС/15.03.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение: „Изграждане на магазин за детски играчки в поземлен имот №81178.9.6 по КК, местност „Аклади“, земл. гр. Черноморец, община Созопол с възложител: „КОМСЕД”АД

Решение № БС-17-ПрОС/15.03.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение: „Експлоатация на съществуваща кариера за добив на подземни богатства  – строителни материали – вулканити (андезити и андезитови туфи) от находище „Банево”, землище кв. „Банево”, гр. Бургас, общ. Бургас“ с възложител: „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ” ЕООД

Публикувано на 09.03.2018 г.

Решение № БС-16-ПрОС/08.03.2018г. на Директора на РИОСВ – Бургас за инвестиционно предложение “Създаване и отглеждане на трайни насаждения от сини сливи в поземлени имоти №029039 и 025012, местност „Дерменолу“, землище на с. Дрянковец, Община Айтос“  с възложител: ЖЕНЯ СТОЯНОВА ТОДОРОВА

Решение № БС-15-ПрОС/08.03.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас  за инвестиционно предложение: „Изграждане на сграда за отдих и курорт в ПИ с идентификатор 67800.10.615 и улица за достъп, местност „Ачмалъци”, землище гр. Созопол, Община Созопол“, с възложители: РОСЕН КОСТАДИНОВ АТАНАСОВ, ЗЛАТАН КОСТАДИНОВ АТАНАСОВ, РАДКА ГРИГОРОВА АТАНАСОВА, ЯНИ ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ, СЛАВКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА и ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КАРАЛТИЕВ

Публикувано на 07.03.2018 г.

Решение №БС-14-ПрОС/02.03.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение: „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в ПИ №63015.506.280, зона по §4 от ЗСПЗЗ, м.“Старо селище“, с.Атия, общ.Созопол “ с възложител: Васил Димитров Буковски

Публикувано на 02.03.2018 г.

Решение № БС-13-ПрОС/28.02.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение: „Изграждане на къща за гости в ПИ №67800.4.56 по КК, м. „Буджака”, земл. гр. Созопол, общ. Созопол“ с възложител: Димитър Василев Докев

Публикувано на 26.02.2018 г.

Решение №БС-12-ПрОС/22.02.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за „Изграждане на една вилна сграда и басейн за собствени нужди в ПИ с идентификатор 67800.4.47, м.“Буджака“, гр.Созопол, общ.Созопол” с възложители: Теодора Руменова Николаева и Невена Стефанова Маринова

Публикувано на 20.02.2018 г.

Решение № БС-11-ПрОС/15.02.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас, за „Изграждане на вилни сгради в УПИ ХІ-304 и УПИ Х-305 и сграда за КОО – тип семеен пансионат или къща за гости в УПИ VІІ-303, землище кв. Рудник, гр. Бургас (съответстващи на ПИ № 039030, ПИ № 039031 и ПИ № 039034 по КВС на с. Рудник), м. „Край село”/”Старите лозя”/, общ. Бургас” с възложител: ЕЛИЦА ВИКТОРОВА СИРОМАХОВА

Публикувано на 15.02.2018 г.

Решение № БС-10-ПрОС/14.02.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас, за инвестиционно предложение: „Изграждане на сгради за отдих и курорт в поземлен имот с идентификатор 81178.3.188, местност „Акра”, землище гр. Черноморец, Община Созопол“, с възложители: „ГРАНД КО“ ЕООД, ЯСЕН ТОНЧЕВ ЯНКОВ и ДИМИТЪР КРЪСТЕВ САВОВ

Публикувано на 14.02.2018 г.

Решение № БС-9-ПрОС/13.02.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение: „Изграждане на хотел за кучета и котки в поземлени имоти с идентификатори 81178.6.53 и 81178.6.54, местност „Аклади”, землище гр. Черноморец, Община Созопол“, с възложител: „БИОВЕТ 72“ ООД

Публикувано на 13.02.2018 г.

Решение № БС-8-ПрОС/09.02.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение „Изграждане на двуетажна вилна сграда в УПИ XIII-6.33 по плана на м. „Буджака”, гр. Созопол, общ. Созопол /ПИ с идентификатор № 67800.6.769/”, с възложител: Енчо Тодоров Божев

Публикувано на 08.02.2018 г.

Решение № БС-7-ПрОС/02.02.2018г. на Директора на РИОСВ – Бургас, за „Изграждане на курортни жилищни сгради в ПИ № 67800.10.523, м. „Ачмалъци“, гр. Созопол, община Созопол“ с възложители: Радина Станимирова Тодорова и Красен Станимиров Тодоров

Публикувано на 05.02.2018 г.

Решение № БС-6-ПрОС/31.01.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение „Изграждане на три двуетажни вилни сгради за сезонно ползване с капацитет за около 12 човека и паркинг за 6 бр. автомобили в поземлен имот № 67800.7.610, местност „Буджака“, земл. гр. Созопол, общ. Созопол“ с възложител „СЕРЕНА ТРЕЙД“ ООД

Решение № БС-5-ПрОС/31.01.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда в УПИ ІХ-2116, землище кв. Рудник, гр. Бургас (ПИ № 039032 по КВС на с. Рудник),  в м. „Край село”/”Старите лозя”/, общ. Бургас” с възложител „ЕСПАДЕВИДА” ЕООД

Решение № БС-4-ПрОС/31.01.2018г. на Директора на РИОСВ – Бургас за инвестиционно предложение „Изграждане на сграда за отдих за около 80 бр. обитатели в поземлен имот с идентификатор № 81178.6.278, местност „Аклади“, гр. Черноморец, общ. Созопол“ с възложител: „Серена трейд“ ООД

Публикувано на 22.01.2018 г.

Решение № БС-3-ПрОС/18.01.2018 г. на Директора на РИОСВ-Бургас  за “План-извлечение за промяна вида на сечта през 2018г. в гори, държавен горски фонд, в обхвата на ТП „ДГС Малко Търново”, землища на: гр. Малко Търново, с. Бръшлян, с. Граматиково, с. Стоилово и с. Сливарово, Община Малко Търново” с възложител: ТП «ДГС Малко Търново»

Публикувано на 09.01.2018 г.

Решение № БС-02-ПрОС/05.01.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение „Изграждане на две двуетажни еднофамилни жилищни сгради и басейн в ПИ №07598.84.95 по КК на гр. Бяла, местност „Глико”, Община Бяла” с възложители: АЛЕКСАНДРА ШЕРЕФ ГЕБ БАРТАТ и МАЙК ШМООК

Решение № БС-01-ПрОС/05.01.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение „Изграждане на две вилни сгради в поземлен имот №81178.5.101 по КК на гр. Черноморец, местност „Аклади”, Община Созопол” с възложител: БОРИС СТЕФАНОВ ЯНЕВ

Публикувано на 28.12.2017 г.

Решение № БС-60-ПрОС/21.12.2017г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение „Изграждане на сграда за отдих и курорт в ПИ №81178.9.10 по КК на гр. Черноморец, местност „Аклади”, Община Созопол” с възложител: КРАСИМИРА НИКОЛОВА СТАМАТОВА

Публикувано на 12.12.2017 г.

Решение № БС-59-ПрОС/11.12.2017 г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение: „Изграждане на ресторант, бар, магазини и обслужваща улица в поземлен имот с идентификатор № 67800.1.401, гр. Созопол, община Созопол“ с възложител: „Градина“АД.       

Решение № БС-58-ПрОС/07.12.2017 г.  на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение: „Строителство на курортно ваканционно селище от еднофамилни къщи – бунгала в ПИ № 27454.23.83, по КК на с. Емона, м. „Кладери“ с възложител: Васил Тенев Саръстов           

Решение № БС-57-ПрОС/07.12.2017 г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение: „Строителство на курортно ваканционно селище от еднофамилни къщи – бунгала в ПИ № 27454.23.82, по КК на с. Емона, м. „Кладери“ с възложител: Димитър Тенев Саръстов          

Публикувано на 11.12.2017 г.

РЕШЕНИЕ №БС-56-ПрОС/04.12.2017г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение„Изграждане на ваканционен хотел в  УПИ VI-7058, 7062, 7063, 7064, 7065, кв. 1, м. „Къмпинга“, землището на гр. Ахелой, община Поморие“ с възложител: „Хотел Инвестмънт“ ООД

Публикувано на 28.11.2017 г.

Решение № БС-55-ПрОС/24.11.2017г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение „Промяна начина на трайно ползване на имоти частна общинска собственост на територията на община Созопол и създаване на градини с трайни насаждения“ с възложител:  община Созопол

Решение № БС-54-ПрОС/24.11.2017г. на Директора на РИОСВ – Бургас за  „Изграждане на две вилни сгради в ПИ 67800.7.72 и ПИ 67800.7.73, м. «Буджака», гр. Созопол, община Созопол “ с възложител: „ЕВРОБИЛДИНГ ТРАНС“ ЕООД

Публикувано на 27.11.2017 г.

Решение № БС-53-ПрОС/22.11.2017г. на Директора на РИОСВ – Бургас, за инвестиционно предложение “Създаване и отглеждане на трайни насаждения /сливи/ в ПИ №87031.53.72 и №87031.58.69, местност „Кара пунар“, землище на с. Ябланово, Община Котел, област Сливен“, във връзка с кандидатстване по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2015-2020г.“, с възложител: ХЮСЕИН АЛЪ ЧОБАН

Решение № БС-52-ПрОС/22.11.2017г. на Директора на РИОСВ – Бургас, за инвестиционно предложение “Създаване и отглеждане на трайни насаждения – череши в поземлен имот №000007, землище на с. Мъглен, Община Айтос“, с възложител: РЕМЗИ ХРЮСТЕМ СМАИЛ

Публикувано на 22.11.2017 г.

Решение №БС-51-ПрОС/16.11.2017 г. на Директора на РИОСВ-Бургас за «Горскостопански план (ГСП), Ловностопански план (ЛСП) и План за дейности по защита на горските територии от пожари (ПДЗГТП) в горски територии, собственост на наследниците на Атанас Кобарелов (самостоятелно владеещи дяловете си) с период на действие 2017-2026г.».

Публикувано на 15.11.2017 г.

Решение №БС-50-ПрОС/09.11.2017г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение: „Изграждане на две вилни сгради за собствени нужди в ПИ с идент. 67800.7.547 по КК на гр. Созопол, м. «Буджака», общ. Созопол” , с възложител: ПАВЛИН СВЕТЛОМИРОВ КОЙНОВ

Публикувано на 24.10.2017 г.

Решение № БС-49-ПрОС/20.10.2017г. на Директора на РИОСВ-Бургас  относно: “План – извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2018г. в гори, собственост на държавата, в териториалния обхват на ТП ДГС „Айтос”, в землищата на: с. Топчийско, с.Просеник, с.Люляково, с.Добромир, с.Ръжица, с.Снежа, с.Планиница, с.Дюля, с.Звезда, с.Трънак, с.Билка, с.Струя, с.Дропла, с.Дъскотна, с.Зайчар, с.Череша, с.Скалак, община Руен; с.Пещерско, с.Мъглен, с.Тополица, с.Раклиново, с.Лясково, Община Айтос“, с възложител: ТП ДГС „Айтос”

Публикувано на 23.10.2017 г.

Решение № БС-48-ПрОС/20.10.2017г.  на Директора на РИОСВ-Бургас, за инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна сграда и ограда в поземлен имот с идентификатор 63015.506.110, местност „Старо селище”, с. Атия, Община Созопол“, с възложител: ЖИВКО ХРИСТАКИЕВ ПЕТРОВ

Решение № БС-47-ПрОС/20.10.2017г. на Директора на РИОСВ – Бургас, за „Изграждане на три броя жилищни сгради в имот № 81178.5.47, местност „Аклади“, землище гр. Черноморец, община Созопол“ с възложител: Иванка Георгиева Димитрова

Публикувано на 17.10.2017 г.

Решение№БС-46-ПрОС/16.10.2017г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на една сграда за отдих и курорт в ПИ с идентификатор 67800.10.400 по КК, местност”Ачмалъци”, земл. гр. Созопол, общ. Созопол”, с възложители: ДИМЧО КОЛЕВ НАЛБАНТОВ и МАРИЯ ТАНЕВА ТОНЕВА-ЧИЛЕВА

Публикувано на 12.10.2017 г.

Решение№БС-45-ПрОС/11.10.2017г. за инвестиционно предложение: “План-извлечение за промяна вида на сечта в гори, собственост на държавата в обхвата на дейност на ТП „ДГС Кости” за лесосечен фонд за 2018г. с възложител: ТП „ДГС Кости”

Публикувано на 10.10.2017 г.

Решение№БС-44-ПрОС/06.10.2017г. за инвестиционно предложение:„Изграждане на вилна сграда с гараж, басейн, лятна кухня с навес и ограда в УПИ І, кв. 90 (ПИ №00878.502.57 по КК), гр. Ахтопол, община Царево“, с възложител: АСЕН МАРКОВ РАНГЕЛОВ

Публикувано на 21.09.2017 г.

Решение № БС-43-ПрОС/ 19.09.2017г.   за: «Промяна начина на трайно ползване на новообособен имот № 000279, землище с. Скалак, Община Руен от «пасище, мера» на «полски път», с възложител: ОБЩИНА РУЕН

Решение № БС-42-ПрОС/19.09.2017г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на двуетажна вилна сграда за собствени нужди в поземлен имот с идентификатор 67800.8.37, местност „Буджака”, землище гр. Созопол, Община Созопол“, с възложители: СТАНКА ДИМИТРОВА ЩЕРИОНОВА и ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

Публикувано на 08.09.2017 г.

Решение № БС-41-ПрОС/08.09.2017г. за план: "План-извлечение за промяна на вида на сечта през 2018г. в гори, държавен горски фонд, в обхвата на ТП "ДГС Малко Търново", землища на: гр. Малко Търново, с. Бръшлян, с. Граматиково и с. Сливарово, Община Малко Търново", с възложител ТП "ДГС МАЛКО ТЪРНОВО"


Публикувано на 24.08.2017 г.

Решение № БС-40-ПрОС/23.08.2017г. за инвестиционно предложение „Създаване и отглеждане на трайно насаждение от череши в поземлен имот №018166, м. „Кору Алтъ”, земл. с. Малко село, общ. Котел“, с възложител ХАЛИЛ ВЕЛИ ДУРАСЪ.

Публикувано на 14.08.2017 г.

Решение № БС-39-ПрОС/08.08.2017г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, за план „ПУП-ПП на второстепенна улица от осова точка 63-76 до осова точка 78, местност „Каваци”, гр.Созопол, община Созопол”,  с възложител:  „КАТАЛИНА ГРУП” ООД

Публикувано на 28.07.2017 г.

Решение № БС-38-ПрОС/24.07.2017г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, от реализацията на инвестиционно предложение: „Изграждане на една къща за гости в ПИ с идентификатор  67800.54.52 по КК на  гр. „Созопол“, общ. Созопол“ с възложители: Георги Димитров и Марина Златева

Публикувано на 25.07.2017 г.

Решение № БС-37-ПрОС/19.07.2017г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, за план "ПУП с цел промяна предназначението на ПИ 67800.54.191, м. „Каваци“, землище на гр. „Созопол“, общ. Созопол“ с възложител: Живко Киров

Публикувано на 11.07.2017 г.

Решение № БС-36-ПрОС/05.07.2017г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерски съвет №122/2007г. (ДВ, бр.21/09.03.2007г.) за „Изграждане на две жилищни сгради в ПИ 07079.13.1155, м. „Лозята“, землище на кв. „Банево“, гр. Бургас“ с възложител: „И. Ж. Строй“ ЕООД

Решение № БС-35-ПрОС/04.07.2017г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите и Заповед №РД-563/ 22.07.2014г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр. 67/2014г.) за инвестиционно предложение: „Изграждане на две еднофамилни вилни сгради в поземлен имот с идентификатор 81178.5.232, местност „Аклади”, гр. Черноморец, Община Созопол“ с възложител: НИКОЛАЙ ПАРАШКЕВОВ ПАРАШКЕВОВ

Публикувано на 06.07.2017 г.

Решение № БС-34-ПрОС/29.06.2017г. за „Отглеждане на трайни насаждения от сини сливи в ПИ №045010, местност „Яманлията“, череши в ПИ №108023, местност „Пещерата“, ПИ №112007, местност „Ташла баир“ и създаване на трайни насаждения от череши в ПИ №112003, местност „Ташла баир“, землище на с.Пещерско, Община Айтос, с възложител Фикрие Хюсеин

Решение № БС-33-ПрОС/29.06.2017г. за „Изграждане на обслужващи улици в устройствена зона 3/Смф, съгласно предвижданията на ОУП на гр. Бургас, кв. Ветрен, гр. Бургас” с Възложител Община Бургас.

Решение № БС-32-ПрОС/29.06.2017г. за инвестиционно предложение„ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.13.73(стар №000067), м.”Дорегулацията”, земл. на кв.Банево, гр.Бургас, Община Бургас с възложител: наследници на Христо Христов.

Публикувано на 03.07.2017 г.

Решение № БС-31-ПрОС/26.06.2017г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на еднофамилна вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 81178.6.608, местност „Аклади”, гр. Черноморец, община Созопол“ с възложител: ПЛАМЕН СТЕФАНОВ УЗУНОВ

Решение № БС-30-ПрОС/26.06.2017г. за инвестиционно предложение „Създаване на биологично сертифицирано стопанство за отглеждане лешник в поземлени имоти с идентификатори: 46663.13.123, 46663.13.127, 46663.13.133, 46663.13.221 и 46663.99.12, земл. гр. Малко Търново, община Малко Търново и доставка и монтаж на преместваеми модулни съоръжения за събиране на дъждовни води и води от снеготопене“, с възложител „КРИСТИ СИ” ЕООД.

Публикувано на 09.06.2017 г.

Решение № БС-29-ПрОС/06.06.2017г. за инвестиционно предложение «Изграждане на две вилни сгради в поземлен имот с идентификатор № 81178.3.186 по КК на гр. Черноморец, местност „Акра”, общ. Созопол» с възложители: РАДОСЛАВ СТОЯНОВ РАЛЕВ, ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

Публикувано на 05.06.2017 г.

Решение № БС-28-ПрОС/01.06.2017г. за инвестиционно предложение „ПУП-ПУР на улица от о.т. 101а до о.т. 101е, местност „Медна нива”, кв. Ветрен, гр. Бургас, общ. Бургас” с възложител ОБЩИНА БУРГАС.

Публикувано на 01.06.2017 г.

Решение № БС-27-ПрОС/18.05.2017г. за инвестиционно предложение „Изграждане на сграда за отдих с търговски обекти в ПИ с идентификатор 81178.9.15, землище гр.Черноморец, Община Созопол“ с възложител: ЕТ „АГРЕСИЯ 59-АНГЕЛИНА ГАЙДАРОВА“

Публикувано на 17.05.2017 г.

Решение № БС-26-ПрОС/ 11.05.2017г. за инвестиционното предложение „ПУП-Парцеларен план за заустващ колектор от ПИ 62459.1.202 до ПИ 62459.1.13 по КК на с. Резово, община Царево и ПУП-Парцеларен план на външен водопровод за ПИ 62459.1.202“, с възложител: „Примарт Билд Инженеринг“ ЕООД

Публикувано на 16.05.2017 г.

Решение № БС-25-ПрОС/11.05.2017г. за инвестиционното предложение „Изграждане на две жилищни сгради за сезонно ползване в ПИ 81178.3.154, м. „Акра“, землище гр. Черноморец, общ. Созопол“ с възложители: Сотир Иванов Сотиров, Костадин Сотиров Сотиров, Калина Сотирова Сотирова, Ангел Тодоров Кишев, Таня Ангелова Кутева, Тодор Ангелов Кишев и Костадина Иванова Генова

Публикувано на 02.05.2017 г.

Решение № БС-24-ПрОС/28.04.2017г.  на Директора на РИОСВ-Бургас, за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, за инвестиционно предложение „Изграждане на две вилни сгради в ПИ 67800.5.133, м. „Буджака”, земл. гр. Созопол, общ. Созопол“ с възложител Блага Пинелова

Решение № БС-23-ПрОС/28.04.2017г.  на Директора на РИОСВ-Бургас, за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, за инвестиционно предложение „Изграждане на една вилна сграда, автокозметичен салон и басейн в ПИ 67800.17.79, м. „Лафотумба”, земл. гр. Созопол, общ. Созопол“ с възложител Венцислав Емилов

Публикувано на 24.04.2017 г.

Решение № БС-22-ПрОС/21.04.2017г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот №66528.2.284 по КК, местност „Поляните“, землище на с.Синеморец, община Царево“, с възложител: „Симана 2007”ООД.

Публикувано на 21.04.2017 г.

Решение № БС-21-ПрОС/19.04.2017г. за инвестиционно предложение: „Засаждане и отглеждане на зеленчуци - градински фасул и лук и насаждения от орехи върху обща площ от 344,419 дка в ПИ №№: 068001, 068002, 068003, 068004, 068005, 068006, 068007, 068008, 068009, 068010, 068011, 068012, 068013, 068014, 068015, 068016, 068017, 068018, 068019, 068020, 068021, 068022, 071001, 071002, 071004, 071006, 071007, 071008, 071009, 071010, 071011, 071012, 071013, 071014, 081006, 081008, 081009, 081010, 081012, 081014, 081022, 081023, 081024, 081025, всички находящи се в землището на с. Венец, общ. Карнобат“, с възложител: ЕТ „ЗЛАТЕН ГРОЗД – ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ”.

Публикувано на 06.04.2017 г.

Решение № БС-20-ПрОС/04.04.2017г. на Директора на РИОСВ – Бургас, за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002044 „Камчийска планина” за опазване на дивите птици, за инвестиционно предложение:„Изграждане на ресторант в УПИ Х-82,83, кв. 231 (ПИ 07598.831.9 по КК на гр. Бяла), ЗВКО „Чайка”, гр. Бяла, община Бяла“

Публикувано на 31.03.2017 г.

Решение № БС-19-ПрОС/ 27.03.2017г. за „Създаване и отглеждане на трайни насаждения – сини сливи в ПИ №008009, местност „Горен вратник“ и ПИ №021006, местност „Корията“, землище на с. Череша, Община Руен“ с възложител СЕВИНЧ ШАБАН БИЛЯЛ

Публикувано на 13.03.2017 г.

Решение № БС-18-ПрОС/13.03.2017г на Директора на РИОСВ – Бургас, за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г., ДВ.,бр.69/2009г. и  Заповед № РД-76 от 28.01.2013 г., ДВ., бр. 10/2013 за промяна на режина на дейностите и защитена зона BG0001004 „Емине-Иракли” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 802/04.12.2007 г.(ДВ, бр.107/2007г.),  за инвестиционно предложение „Възстановяване и рехабилитация на съществуваща орехова градина в ПИ с идентификатори 58431.41.6, 58431.42.13, 58431.43.6, 58431.46.3, 58431.54.25, 58431.54.4 по КК на с. Приселци, общ. Несебър и създаване и отглеждане на етеричномаслени култури-шипки в ПИ с идентификатор 53045.191.6 по КК на гр. Обзор, общ. Несебър“, с възложител „ЕКОЕНЕРДЖИ СИСТЕМИ“ ООД

Публикувано на 06.03.2017 г.

Решение № БС-17-ПрОС/02.03.2017г. на Директора на РИОСВ-Бургас, за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002040 „Странджа“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-802/04.11.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.106/2008г.), изм. със Заповед № РД-75/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/ 05.02.2013г.) и ЗЗ BG0001007 „Странджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/21.09.2007г. (ДВ, бр.21/2007г.), изм. с РМС №660/01.11.2013г. (ДВ,бр.97 08.11.2013г.) от реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда, къща за гости за сезонно ползване и уличен водопровод в ПИ 00878.502.58 по КК на гр. Ахтопол, община Царево“  с възложители: Георги Тодоров Георгиев и Еленка Христова Георгиева

Публикувано на 24.02.2017 г.

Решение № БС-16-ПрОС/23.02.2017г.  за «ПУП-ПРЗ за имот №81178.60.172 по КК на гр. Черноморец, местност „Митков мост”, общ. Созопол», с възложител: АТАНАС ДИНКОВ АНГЕЛОВ

Решение № БС-15-ПрОС/23.02.2017г. за „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в поземлен имот № 66528.2.293 по КК, местност «Поляните», землище на с. Синеморец, община Царево с възложител: Николай Иванов Стойчев

Публикувано на 17.02.2017 г.

Решение № БС-14-ПрОС/15.02.2017г “Създаване и отглеждане на трайни насаждения в ПИ №014019, местност „Ташлътарла“, землище на с. Мрежичко, Община Руен“  с възложител: ХАЛИЛ ЮСЕИН ХАЛИЛ

Публикувано на 15.02.2017 г.

Решение №БС-13-ПрОС/09.02.2017г.  „Създаване на 61,138 дка трайни насаждения от сини сливи в поземлени имоти: №017007 в м. „Юг Тарла”,  №018029 и №019026 в м. „Балабана”, №039033 в м. „Еврена”, №046012 в м. „Арпалъците”, №047012 в м. „Дренака” и №055005 и №056015 в м. „Киморджука”, всички в землището на с. Близнак, община Малко Търново и закупуване на земеделска техника“ с възложител: „СТРАНДЖА АГРО БИЗНЕС” ЕООД с. Близнак, община Малко Търново

Решение №БС-12-ПрОС/09.02.2017г.  „Създаване на трайни насаждения- вишни, закупуване на земеделска техника и изграждане на ажурна ограда в поземлени имоти: №39030.32.15 и №39030.32.16, местност „Урушки скали“ гр.Котел, общ.Котел“ с възложител: Николай Тодоров Недялков

Решение №БС-11-ПрОС/09.02.2017г.  „Изграждане на курортен комплекс, включващ „Алепу Вилидж“ в ПИ №67800.49.27 и „Алепу-Бриз Вилидж“ в ПИ №,№ 67800.12.423, 67800.12.420, 67800.12.421, 67800.12.422, както и съпътстващата дейност по укрепване на регистрирано свлачище в ПИ 67800.49.27, м. „Алепу“, землище гр. Созопол, община Созопол“ с възложители: „АЛЕПУ ВИЛИДЖ” АД гр. Созопол, „БРИЗ 2000” ООД гр. Божурище и „ГБС ТУРС” ЕАД гр. София


Архив: 01-10_2017, 2016,  201520142013, 2012