Структура

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС  

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ И ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ"

ДИРЕКТОР 

НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ "Атмосферен въздух, вредни физични фактори, води, опасни химични вещества и КПКЗ" 
Направление "Опазване и контрол чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори"
Направление "КПКЗ, екологична отговорност, ОХВ и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества"
Направление "Опазване и контрол чистотата на водите" 
Направление "Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества"
 
НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ "Управление на отпадъците  и опазване на почвите" 
 
НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ "Превантивна дейност"
Направление "Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда"
Направление "Специализирани регистри"
 
НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ "Биологично разнообразие, защитени територии и зони"
Направление "Биологично разнообразие, защитени територии"
Направление "Защитени зони"
 


ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
                             
ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНИ, ФИНАНСОВИ И ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ"
ДИРЕКТОР 
Направление "Правни дейности"
Направление "Финансово-счетоводна дейност"
Направление "Административно и кадрово обслужване"
Направление "Техническо обслужване и информационно обезпечаване"