Работа при нас

29.05.2023 г.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас прекратява обявения със Заповед № РД-76/18.05.2023 г. конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Директор дирекция "Контролна и превантивна дейност", поради липса на подадени документи.

18.05.2023 г.

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – БУРГАС обявява конкурс за длъжността Директор дирекция „Контролна и превантивна дейност”

06.04.2023 г.

Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас уведомява всички младежи до 29 години, завършили висше образование и без стаж по придобитата специалност, че могат да кандидатстват по програма „Нова възможност за младежка заетост“ по Проект BG05M9OP001-1.001-0001, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

РИОСВ-Бургас обявява 7 (седем) работни места:

 

 1. Юрисконсулт (магистър, право) – 3 бр. – 780 лв

Кратко описание на длъжността:

 • Преценява и анализира постъпили документи по процедури и действия, свързани с действащото екологично законодателство;
 • Произнася се без забава по искания на физически и юридически лица, свързани с ризнаване на права, издаване на становища или разглеждане на жалби, в рамките на своята компетентност;
 • Дава становища по съставени актове за установяване на административни нарушения и по подготовката на необходимите документи за прилагане на принудителни административни мерки.

 

 1. Експерт (магистър/бакалавър от всички професионални направления) – 3 бр. - 780 лв

Кратко описание на длъжността:

 • Подпомага работа на Център за административно обслужване (ЦАО) на РИОСВ-Бургас.
 • Обработва входяща и изходяща кореспонденция.
 • Приема сигнали на „Зелен телефон“.
 • Обработва и систематизира документацията по ОВОС и ЕО с цел поддръжка и актуализация на интегрираната информационна система на Министерски съвет в раздел „Административен регистър – предоставяне на административни услуги“.
 • Изготвя становища по ОВОС.
 1. Счетоводител (магистър/бакалавър с насоченост счетоводство и контрол)  – 1 бр. – 780 лв.

 

Изисквания към кандидатите са:

 1. Възраст до 29 години включително.
 2. Завършено висше образование, съответстващо на посоченото от работодателя за заемане на конкретното работно място.
 3. Да нямат трудов стаж по спецалността.
 4. Да са регистрирани в „Дирекция Бюро по труда“.

 

Необходими документи:

 1. Заявление за включване в програмата с посочване на ведомствата, за които кандидатсват и работните места по образец, публикуван на интернет страницата на Агенцията по заетостта.
 2. Автобиография (Европейски формат, с посочване на настоящ адрес и телефон за връзка, образование, компютърна грамотност – Windows, MS Office – World, Excel, Power point).
 3. Документ за завършено висше образование (копие от диплома или един от следните документи: уверение или академична справка, издадени от съответното висше училище). Кандидатите завършили висше образование в чуждестранни висши училища, следва да представят удостоверение за признаване на придобитото висше образование от МОН.

Документи се приемат в:

„Бюро по труда“ – гр. Бургас, к-с „Лазур“, ул. „Перущица“ 67, ет. 1

 

09.02.2023 г.

Крайни резултати от проведен конкурса за длъжността главен счетоводител в дирекция АФПД

08.02.2023 г.

Протокол№3 от проведен първи етап от конкурса за длъжността главен счетоводител в дирекция АФПД

23.01.2023 г.

Протокол №1 за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: главен счетоводител

06.01.2023 г.

РИОСВ- Бургас обявява конкурс за държавни служители