Работа при нас

публикуван на: 14.06.2024 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – БУРГАС

 

на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавни служител и чл. 13, ал. 1 и чл. 14 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед РД -102 /12.06.2024 г. на Директора на РИОСВ-Бургас

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

I. за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в направление „Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда“ в отдел „ОВОС и ЕО, биологично разнообразие, защитени територии и зони“ към дирекция „Превантивна дейност„ в РИОСВ - Бургас” - 1 бр.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността са:

 1. Висше образование, образователна степен: бакалавър.
 2. Професионален опит - не се изисква.
 3. Длъжностно ниво – експертно ниво 7.
 4. Минимален ранг - V младши.

2. Допълнителни изисквания за заемане длъжността:

 1. Дигитална компетентност.
 2. Висше образование в професионални направления: Биологически науки /Екология, Биология/, Горско стопанство.
 3. Допълнителна квалификация – ползване на чужд език е предимство.

3. Специфични изиквания за длъжността

Необходимо е кандидатът да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

4. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

Осъществяване на превантивен контрол за опазване на околната среда чрез прилагане на процедури по екологична оценка (ЕО) и оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) при одобряване на инвестиционни предложения, планове, програми, проекти.

Изготвяне на решения за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка/становища по ЕО и решения за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решения по ОВОС.

5. Размер на основната месечна заплата определена за длъжността: 933 лв.

Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

II. Начин на провеждане на конкураса: решаване на тест и интервю

Тестът ще включва въпроси по:

 1. Закон за опазване на околната среда
 2. Закон за защитените територии
 3. Закон за биологичното разнообразие
 4. Закон за администратичните нарушения и наказания
 5. Закон за държавния служител
 6. Закон за администрацията
 7. Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите

III. Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.
 2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.
 4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна или осигурителна книжка);
 5. Копие на документ, доказващ владеенето на чужд език, при наличие на такъв;
 6. Копие от документ, доказващ уменията за компютърна грамотност, при наличие на такъв;
 7. Копия от други документи, по преценка на кандидата;

IV. Място и срок за подаване на документите:

 1. Документите, следва да бъдат представени в 10 – десет дневен срок от публикуване на обявата в Център за административно обслужване на РИОСВ–Бургас, на адрес: гр. Бургас, к-с „Лазур”, ул. „Перущица” № 67 от 09:00 до 17:00 часа всеки работен ден.
 2. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник или по електронен път на адрес: e-mail: riosvbs@unacs.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал.3, т.1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
 3. Оповестяването на конкурса се извършва с публикуване на обявление в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа www.jobs.bg и на интернет страницата на РИОСВ-Бургас.
 1. Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представена на информационното табло в сградата на РИОСВ–Бургас и на интернет страницата на РИОСВ: http://riosvbs.com/

Изтегли:

1. Заповед № РД-102 от 12.06.2024 г. 

2. Заявление за участие в конкурс

3. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1

 

 


публикуван на: 05.09.2023 г.

Протокол №2 за допуснати и недопуснати кандидати до участие в защита на концепция на тема „Организация, управление и оптимизиране на контролните функции на РИОСВ - Бургас“

публикуван на: 22.08.2023 г.

Протокол № 1 за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: директор дирекция "Контрол на околната среда"

 

публикуван на: 02.08.2023 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – БУРГАС

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавни служител и чл. 13, ал. 1 и чл. 14 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед РД -108 /02.08.2023г. на Директора на РИОСВ-Бургас

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

 

I.  Директор дирекция „Контрол на околната среда” в РИОСВ - Бургас”, 1 бр.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността са:

- Степен на висшето образование – магистър

- Професионален опит: 4 години или присъден ранг –  III младши ранг

- Длъжностно ниво – ръководно ниво 6A

2. Специфични изиквания за длъжността:

Необходимо е кандидатът да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител

3. Допълнителни изисквания за заемане длъжността на кандидатите:

 • Необходимо е кандидатите да притежават образование в област на висшето образование „Природни науки, математика и информатика“ с професионално направление „Химически науки“ – специалност „Екология и опазване на околната среда“ или „Технически науки“ с професионално направление  „Инженерна химия“ или „Химични технологии“;
 • задължителна компютърна грамотност: MS Word, Excel, Power Point, Internet;
 • българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Р. България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура;
 • ползване на английски език - писмено и говоримо.

4. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

- Подпомага осъществяването на правомощията на директора на РИОСВ, свързани с неговата компетентност.

- Планира, организира, контролира и координира работата на служителите в дирекция "Контрол на околната среда“.

- Носи отговорност за изпълнение на задачите от отделите в дирекцията.

- Ръководи работата на непосредствено подчинените му служители в дирекция "Контрол на околната среда“ и оказва методическа помощ на експертите в отделите от дирекцията.

- Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

5. Основната месечна заплата: от 1000 лв. до 2000 лв. в зависимост от професионалния опит.

Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

 

II. Начин на провеждане на конкураса:

 1. Защита на концепция на тема „Организация, управление и оптимизиране на контролните функции на РИОСВ - Бургас“
 2. Интервю

След обявяване на списъка с допуснатите кандидати, ще бъде обявен срокът и изискванията за представяне на концепцията.

 

III. Необходимите документи:

 1. Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. Към заявлението се прилагат:
 2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 4. Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика и предоставя копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит или заповед за придобит ранг.
 5. Копие на документ, доказващ владеенето на английски език, при наличие на такъв;
 6. Копие от документ, доказващ уменията за компютърна грамотност, при наличие на такъв;
 7. Копия от други документи, по преценка на кандидата;

 

IV. Място и срок за подаване на документите:

 1. Документите, следва да бъдат предсатвени в 10–т дневен срок от публикуване на обявата в Център за административно обслужване на РИОСВ – Бургас, на адрес: гр. Бургас, к-с „Лазур”, ул. „Перущица” № 67 от 09:00 до 17:00 часа всеки работен ден.
 2. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник или по електронен път на адрес: e-mail: riosvbs@unacs.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал.3, т.1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
 3. При подаване на докуметите кандидатите или техните пълномощници се запознават с пречките за назначаване, посочени в чл. 7 ал. 2 от Закона за държавния служител и им се предоставя длъжностна характеристика на конкурсната длъжност.
 4. Оповестяването на конкурса се извършва с публикуване на обявление в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа www.jobs.bg и на интернет страницата на РИОСВ-Бургас.
 5. Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представена на информационното табло в сградата на РИОСВ–Бургас, партерен етаж и на интернет страницата на РИОСВ: http://riosvbs.com/