На основание чл. 16, ал.2 от Наредба за ОВОС

 
Публикувано на 21.12.2022 г.

Доклад по ОС за: „Изграждане на сгради за отдих и курорт, КОО и трафопостове в поземлени имоти с идентификатори 67800.36.22 и 67800.36.23 по КККР на гр. Созопол, м. „Света Марина“, община Созопол”, с възложител: „САНТА МАРИНА“ АД

Публикувано на 27.09.2022 г.

Доклад по ОС за: „Изграждане на туристически чифлици в поземлен имот № 61042.15.249, м. „Добровица“ и поземлени имоти № 61042.15.273, 61042.15.274, м. „Факуда“, с. Равадиново, община Созопол“, с възложител: ЕТ „ЖИКА-ГЕОРГИ ТУМПАЛОВ“

Публикувано на 10.08.2022 г.

Доклад оценка степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложение„ПУП-План за застрояване за ПИ с идентификатор 73571.7.22 по КК на с. Тънково, м. „Курбана“, Община Несебър, за изграждане на хотел, 16 броя къщи за гости, ресторант, басейн и трафопост“, с възложител: „АНГАРА ИНВЕСТ“ ЕООД

Публикувано на 31.05.2018 г.

Доклад оценка степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложение “Изграждане на крайпътен обслужващ комплекс с бензиностанция, тир-паркинг, заведение за хранене и трафопост в ПИ 73571.28.1, м. „Бабини драки“, землище с. Тънково, общ. Несебър, с възложител: Мохамед Канан Шех Халид и Аруа Петрова Ал Шех Халид

Доклад оценка степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложение “Изграждане на 14 вилни сгради, магазин за хранителни стоки с детска площадка и трафопост в ПИ № 73571.39.49, 73571.39.50, 73571.39.51, м. „Кайряка“, землище с. Тънково, общ. Несебър, с възложител: Мохамед Канан Шех Халид и Аруа Петрова Ал Шех Халид

Публикувано на 23.03.2018 г.

Доклад по оценка степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложение “Добив на скално-облицовъчни материали от находище “Полето“, землище на с.Медвен, Община Котел“ с възложител: „БУЛГНАЙС” ООД

Публикувано на 01.09.2017 г.

Доклад по оценка степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложение “Изграждане на нова ВЛ 400 кV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“ с възложител „Електроенергиен системен оператор” ЕАД

Публикувано на 7 февруари 2017 г.

Доклад по оценка степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложение "Изграждане на нова инсталация за производство на тухли 500 t/d, разположена на площадка от действащата производствена база в ПИ № 07079.1.1425, кв. САРАФОВО, гр. БУРГАС, община БУРГАС" с възложител „КЕРАМИКА БУРГАС“ АД

Публикувано на 4 ноември 2015 г.

Доклад по оценка степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложение "Корекция, укрепване и доизграждане на подпорни стени и диги в границите на последните 2900 м на р. Двойница до вливането в Черно море" с възложител община Несебър.

Публикувано на 17 март 2015 г.

Доклад по оценка степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложение "ПУП-ПР на територията на депо за битови отпадъци в землището на с. Равда, община Несебър" с възложител община Несебър.

Публикувано на 12 януари 2015 г.

Доклад по оценка степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложение "Корекция на р. Бяла река, ляв приток на р. Хаджийска в границите на с. Оризаре, община Несебър" с възложител община Несебър.