Съобщения за достъп до искане (чл. 13, ал. 5)

Съобщения за предоставяне на достъп до искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на планове и програми по чл. 13, ал. 5

Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок

от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67,

гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. 

 

 

2024

 

27.05.2024

Съобщение № 78 по досие № БС-ЕО-52-2024 вх. № ПД-177/22.05.2024 г., за  „ПУП-ПП за изграждане на пътна връзка от общински път „BGS 1036“, кв. „Меден Рудник“ - с. Твърдица, към ПИ 72151.17.37 и ПИ 72151.17.36, м. „Батака“, с. Твърдица, общ. Бургас“, с възложител: „СЕВАН С. В“ ЕООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47018

23.05.2024

Съобщение № 77 по досие № БС-ЕО-58-2024 вх. № ПД-532/20.05.2024 г., за  „Изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и  застрояване в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.53.60 по КККР на гр.Созопол, м. ”Мапи”, община Созопол”, с възложители: Майя  Юлиева  Павлова, Николета Владимирова Тодорова, Гергана Симова Соколова, Христо Костадинов Соколов https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47090

20.05.2024

Съобщение № 76 по досие № БС-ЕО-256-2023 вх. № ПД-3637/15.05.2024 г., за „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 67800.3.355 по КК на гр. Созопол, Община Созопол“, с възложители: Георги Ангелов, Тодор Кюмурджиев, Кръстю Дерелиев. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46159

Съобщение № 75 по досие № БС-ЕО-36-2024 вх. № ПД-167/16.05.2024 г., за „ПУП-ПРЗ за имоти с идентификатори 57491.13.589 и 57491.13.600  по КККР на гр. Поморие, община Поморие“, с цел изграждане на автосервиз «, с възложител: «Раяни 76» ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46863

15.05.2024

Съобщение № 74 по досие № БС-ЕО-63-2024 вх. № ПД-788/13.05.2024 г., за  „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 61666.52.37 ПО кк НА С. Разбойна, община Руен, с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала и трафопост“, с възложител: Ешреф Хасан https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47134

Съобщение № 73 по досие № БС-ЕО-120-2023 вх. № ПД-1249/14.05.2024 г., за „ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатори 61056.66.101 и 61056.66.13 по КК на с. Равда, м. „Чатал тепе“, общ. Несебър”, възложител: Община Несебър https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43206

Съобщение № 72 по досие № БС-ЕО-50-2024 вх. № ПД-1540/14.05.2024 г., за „ПУП-ПП за трасе на кабел НН от трафопост в ПИ с 00878.4.5 по КК на гр. Ахтопол до ПИ с 00878.6.1 по КК на гр. Ахтопол и 10094.35.242 по КК на с. Варвара, общ. Царево”, възложител „ПРИМАСТЕР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46992

13.05.2024

Съобщение № 71 по досие № БС-ЕО55-2024 вх. № ПД-678/08.05.2024 г., за „Изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и  застрояване за поземлен имот с № 67800.3.118 по КККР на гр.Созопол, м. ”Мисаря”, община Созопол, и Подробен устройствен план – план за улична регулация за обособяване  на нова задънена улица за достъп до новообразувания УПИ и трасета на техническата инфраструктура”, с възложители: Стефан Стефанов и Мария Вълчева https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47071

Съобщение № 70 по досие № БС-ЕО-68-2024 вх. № ПД-386/09.05.2024 г., за „Изработване на ПУПХ-ПП за трасе на кабелна линия 20kV от нов СРС №9 А в ПИ 80916.76.51, вграден в оста на ВЛ 20kV "Върли бряг 1", П/С Мандра до уредба 20 kV на БКТП-нов, монтиран  в ПИ 80916.76.34, м-ст "Кантона", землище с. Черни връх, общ. Камено“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47172

Съобщение № 69 по досие № БС-ЕО-20-2024 вх. № ПД-6/02.05.2024 г., за „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I – за курортен комплекс, кв. 132 по плана на град Царево (идентичен с № 48619.501.38 по КК)”, с възложител: „Пайлът Пропърти” ЕООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46645

09.05.2024
Съобщение № 68 по досие № БС-ЕО-74-2024 вх. № ПД-957/02.05.2024 г., за „ПУП-план за улична регулация на нова улица между нови о.т. 114 б и 105 а, и ново тротоарно пространство, попадащи в част от ПИ с идентификатор 80916.10.371 и ПИ с идентификатор 80916.501.663 по КК на село Черни връх, Община Камено”, с възложител: Стоян Арнаудов https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47262
02.05.2024

Съобщение № 68 по досие № БС-ЕО-829-2024 вх. № ПД-829/26.04.2024 г., за „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-207, кв. 40, местност „Кафка“, кв. „Крайморие“, гр. Бургас, община Бургас ”, с възложители Анастасия Тодорова, Иван Тодоров и Николай Тодоров.  https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47173

30.04.2024

Съобщение № 67 по досие № БС-ЕО-73-2024 вх. № ПД-956/24.04.2024 г., за „ПУП -ПП за външно ел.захранване на комплекс от жилищни сгради в имот с идентификатор 61056.56.161 по КК на с. Равда, община Несебър“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47231

Съобщение № 66 по досие № БС-ЕО-70-2024 вх. № ПД-873/24.04.2024 г., за „Изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план с № 52279.17.53, 52279.10.399, 52279.14.72 и 52279.10.414 по КККР на с. Константиново, община Камено за обект: „Кръгово обръщало за автобуси и автобусна спирка на участък от общински път BGS1051“, с възложител: Община Камено https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47174

Съобщение № 65 по досие № БС-ЕО-53-2024 вх. № ПД-595/24.04.2024 г., за „ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ 81178.5.444 по КККР на гр. Черноморец, община Созопол“, с възложители: Валентин Василев и Ива Василева https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47039

Съобщение № 64 по досие № БС-ЕО-56-2024 вх. № ПД-2971/23.04.2024 г., за „Изменение на Общ устройствен план на Община Айтос в обхвата на № 80813.66.3, 80813.64.9, 80813.64.8, 80813.64.5, 80813.63.8, 80813.63.7, 80813.63.6, 80813.65.1, 80813.64.2, 80813.63.3, 80813.63.15 и 80813.63.10 по КК на с. Черна могила, Община Айтос“, с възложители: Община Айтос и „МЕГАВАТ СОЛАР“ ООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47088

17.04.2024
Съобщение № 63 по досие № БС-ЕО-49-2024 вх. № ПД-348, 1072/08.04.2024 г., за „Изработване на ПУП-ПП за изграждане на отклонение от съществуваща електронна съобщителна мрежа на „А1 България“ ЕАД в землището и територията на град  Бургас“, с възложител: „А1 България“ ЕАД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46981
10.04.2024

Съобщение № 62 по досие № БС-ЕО-229-2023 вх. № ПД-2860/03.04.2024 г., за „Изработване на ПУП-ПП за външно електрозахранване на обект: „Вилна сграда и басейн“, находящи се в поземлен имот с идентификатор 44094.2.945 по КК на с. Лозенец, община Царево“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45802

05.04.2024

Съобщение № 61 по досие № БС-ЕО-183-2023 вх. № ПД-2434/03.04.2024 г., за „Изработване на ПУП-ПП за обект "Външно електрозахранване на пет броя вилни сгради - етап строителство в имот с идентификатор ПИ 44094.12.965, м. "Крушака-Дунята" по КК по с. Лозенец, община Царево“, с възложител: "Електроразпределение Юг" ЕАД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45196

Съобщение № 60 по досие № БС-ЕО-45-2024 вх. № ПД-479/29.03.2024 г., за „Изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имоти в обхват на част от устройствена зона 02573/13 по ОУП, одобрен с Решение № 51-1/21.07.2011г. на Общински съвет – Бургас в землището на кв. Банево, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: Община Бургас https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46970

Съобщение № 59 по досие № БС-ЕО-67-2024 вх. № ПД-755/02.04.2024 г., за «Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXXI-28 идентичен с поземлен имот с идентификатор ПИ 07079.2.2397 и XXII-27, идентичен с поземлен имот с идентификатор 07079.2.2405 по  КК и КР на гр. Бургас., кв. 27 по ПУП-ПУР за Обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път I-6 БУРГАС-СОФИЯ, път I-9 Бургас-Варна, Северен обходен път и ел “Транспортна“, в разширението на границите на гр. Бургас, в устройствена зона 13/Смф по одобрения ОУП на гр. Бургас» с възложител: "АТЛАНТИС КАСА" ООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47170

29.03.2024

Съобщение № 58 по досие № БС-ЕО-54-2024 вх. № ПД-619/27.03.2024 г., за „Изменение на ПУП -ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 51500.82.90, 51500.80.92, 51500.80.93 и 51500.80.103 по КККР на гр. Несебър, община Несебър /УПИ IV-15, кв. 16, УПИ XXXII-31, кв. 18, УПИ XXXI-32, кв. 18 и УПИ  XXVI-25, кв. 18 по плана на м. „Кокалу“, град Несебър, община Несебър/“, с възложители: „Дани Инвестмънт“ ЕООД и Виктория Керемедчиева https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47070

26.03.2024

Съобщение № 57 по досие № БС-ЕО-39-2024 вх. № ПД-3378/21.03.2024 г., за „Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП–ПРЗ) и Работен устройствен план (РУП) за УПИ X-1720 (поземлен имот с идентификатор 07079.3.1720), кв. 64 по плана на м. „Мадика“ по КК на гр. Бургас, община Бургас“ с възложител: „ДОРЕС 2003“ ООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46950

Съобщение № 56 по досие № БС-ЕО-118-2023 вх. № ПД-1275/21.03.2024 г., за „Изработване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН за електрозахранване на жилищна сграда с магазини в ПИ с идентификатор 11538.13.916 по КК на град Свети Влас, община Несебър“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43187
25.03.2024

Съобщение № 55 по досие № БС-ЕО-264-2023 вх. № ПД-3621/20.03.2024 г., за „ПУП-ПП за реконструкция на довеждащ водопровод от Деривация „Камчия“ за кв. „Банево“, град Бургас и с. Миролюбово, община Бургас“, с възложител: Община Бургас https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46243

Съобщение № 54 по досие № БС-ЕО-42-2024 вх. № ПД-421/18.03.2024 г., за „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I, II, III, IV и V в кв. 5 и УПИ I и II в кв. 6 по регулационния план на кв. „Долно Езерово“, идентични с поземлени имоти с идентификатори 07079.825.591, 07079.825.593 и 07079.825.545 по КККР на гр. Бургас, община Бургас“ с възложители: Антоний Франгин, Николай Динев и „Глобъл Констръкшънс“ ЕООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46956

21.03.2024

Съобщение № 53 по досие № БС-ЕО-43-2024 вх. № ПД-449/15.03.2024 г., за „Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.10.927 по КК на град Бургас, община Бургас /УПИ VIII-73 и УПИ IX-73 по плана на град Бургас/“, с възложител: „Ченгене Дрийм“ АД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46958

Съобщение № 52 по досие № БС-ЕО-44-2024 вх. № ПД-460/14.03.2024 г., за «Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.820.1314 и 07079.820.1316 по КК на град Бургас, община Бургас», с възложител: «Керамика Бургас» АД, Светлин Куртлаков и Руси Куртлаков https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46960

Съобщение № 51 по досие № БС-ЕО-32-2024 вх. № ПД-3582/18.03.2024 г., за „Изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на УПИ III, кв. 7 по плана на с. Звездец, община Малко Търново, с цел преотреждане на имота от „за училище“ в „за ФЕЦ“ https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46815

Съобщение № 50 по досие № БС-ЕО-37-2024 вх. № ПД-50/18.03.2024 г., за „Изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатори 07079.605.643, 07079.605.87, 07079.605.86, 07079.605.85 и 07079.605.313 по КК на гр. Бургас (УПИ I-643, УПИ XLVI, УПИ XL и УПИ XLIV, кв. 25 по плана на ПЗ „Север“), Община Бургас“, с възложители: „ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ 1“ АД, „ТРАНСВАГОН“ АД И „ПАРТ ОЙЛ“ ООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46937

Съобщение № 49 по досие № БС-ЕО-51-2024 вх. № ПД-207/19.03.2024 г., за „ПУП – ПП за трасе на кабелна линия, за електроприсъединяване на ФЕЦ, изградена в част от ПИ с идентификатори 07079.2.477, м. „Оникилика“, гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: „Денито“ ООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47013

Съобщение № 48 по досие № БС-ЕО-218-2023 вх. № ПД-2844/12.03.2024 г., за „Изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 81178.3.162 по КК на гр. Черноморец, местност „Акра“, община Созопол“ с възложител: Даниела Янкова https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45689

Съобщение № 47 по досие № БС-ЕО-48-2024 вх. № ПД-3916/19.03.2024 г., за «Програма за опазване на околната среда на Община Поморие 2023-2030г» с възложител: Община Поморие. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46979

15.03.2024

Съобщение № 46 по досие № БС-ЕО-35-2024 вх. № ПД-368/12.03.2024 г., за „ПУП-ПП за обект: „Външно електрозахранване на комплекс от еднофамилни жилищни сгради“, находящи се в поземлен имот с идентификатор 57491.18.330 по КК на гр. Поморие, местност „Кошарите“, община Поморие“ с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46822

Съобщение № 45 по досие № БС-ЕО-201-2023 вх. № ПД-2444/12.03.2024 г., за „Изменение на ПУП-ПР в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 47202.501.1000, 47202.501.1001, 47202.501.1002 и 47202.501.999 по КК на с. Маринка, община Бургас“ с възложител: „ЕС БИ ДИ ГРУП“ ООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45360

14.03.2024

Съобщение № 44 по досие № БС-ЕО-206-2023 вх. № ПД-2571/11.03.2024 г., за „Изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти са идентификатори 81178.3.126, 81178.3.128 и 81178.3.129 по КК на гр. Черноморец, местност „Акра“, община Созопол с цел обединяване на имотите в един нов УПИ с отреждане „За жилищни сгради и бунгала“ с възложител: Димитър Сергеев https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45468

13.03.2024

Съобщение № 43 по досие № БС-ЕО-33-2024 вх. № ПД-143/07.03.2024 г., за Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с № 07079.2.1876 по КК на гр. Бургас, находящ се в кв.30 по ПУП-ПУР за "Обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път I-6 Бургас-София, Северен обходен път и ул. "Транспортна", с възложител: "АУТО ЩЕРН БУРГАС" ЕООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46818

Съобщение № 42 по досие № БС-ЕО-204-2023 вх. № ПД-2621/07.03.2024 г., за „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.12.16 по КККР на кв. "Ветрен", м. "Кантона", гр. Бургас, община Бургас“, с възложител "АНГЕТАЯ и Ко" ЕООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45398

Съобщение № 41 по досие № БС-ЕО-192-2023 вх. № ПД-2055/11.03.2024 г., за „ПУП–ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 07079.605.280, 07079.605.281, 07079.605.282, 07079.605.283 по КККР на гр. Бургас, в кв. 30 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас“ с възложител: „ЗСК ЛОЗОВО“АД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45273

11.03.2024

Съобщение № 40 по досие № БС-ЕО-31-2024 вх. № ПД-1510/87.03.2024 г., за ПУП-ПП за трасе на кабелна линия за присъединяване на ФЕЦ в УПИ VIII-59, кв.16 по плана на с. Драгово, община Карнобат, възложител: "ВИВ ОДИТ" ЕООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46812

Съобщение № 39 по досие № БС-ЕО-41-2024 вх. № ПД-401/05.03.2024 г., за Изработване на ПУП-ПП за изграждане на трасе на кабел 20 kV за присъединяване на фотоволтаична централа в поземлен имот с идентификатор 81006.198.3 по КК на с. Черница, община Сунгурларе, възложител: "ЕЛДВЕ" ООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46955

Съобщение № 38 по досие № БС-ЕО-30-2024 вх. № ПД-325/07.03.2024 г., за Изработване на ПУП-ПП за изграждане на трасе за външно кабелно ел.захранване 20kV на фотоволтаична централа от УПИ I, кв.8 по ПУПна Гара Церковски, община Карнобат до нова повишаваща ел.подстанция в поземлен имот с идентификатор 20448.46.1 по КККР на с. Деветинци, община Карнобат, възложител: "Скай Солар" АД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46803

Съобщение № 37 по досие № БС-ЕО-28-2024 вх. № ПД-321/07.03.2024 г., за Изработване на ПУП-ППза изграждане на кабелно трасе за външно ел.захранване 20kV на ФЕЦ, предвидена за изграждане в поземлени имоти с идентификатори 10625.86.2 и 10625.86.330 по КК на с.Венец, м. "Гиндев чифлик" до нова ел. Подстанция, изградена в поземлен имот с идентификатор 20448.46.1 по КК на с. Деветинци, община Карнобат, възложител: "Скай Солар" АД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46789

07.03.2024

Съобщение № 36 по досие № БС-ЕО-19-2024 г. вх. № ПД-3350,  за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 07079.3.1725 по КККР на гр. Бургас, местност „Мадика“, Община Бургас“ с възложители: Мария Гигова и Аделина Петрова. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46600

Съобщение № 35 по досие № БС-ЕО-5-2024 г. вх. № ПД-3831,  за: „Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на поземлен имот с идентификатор 52279.10.369 по КК на с. Константиново, местност „Край село“, община Камено с цел урегулиране на имота и отреждането му за „жилищно строителство и ПУП-ПУР за обособяване на нова обслужваща улица за достъп до имота“ с възложител: Мариана Стоянова. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46362

06.03.2024

Съобщение № 34 по досие № БС-ЕО-29-2024 г. вх. № ПД-378/28.02.2024 г.,  за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор ПИ с идентификатори 07079.2.3266, 07079.2.2266, 07079.2.4006, 07079.2.4007, 07079.2.3286, 07079.2.4008, 07079.2.4001, 07079.2.4009, 07079.2.3285, 07079.2.4010, 07079.2.4002, 07079.2.4011, 07079.2.3284, 07079.2.4012, 07079.2.3209, 07079.2.3759, 07079.2.3758, 07079.2.4003, 07079.2.3206, 07079.2.4004, 07079.2.3287, 07079.2.4005, 07079.2.3269, 07079.2.3268 по КККР на гр. Бургас, в кв.24 по ПУП-ПУР за „Обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път I-6 Бургас-София, път I-9 Бургас-Варна, Северен обходен път и ул.„Транспортна“, в разширението на строителните границите на гр. Бургас“ и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII "за ТП" (ПИ с идентификатор 07079.2.3207 по КККР на гр. Бургас) и УПИ II-2123 (ПИ с идентификатор 07079.2.2123 по КККР на гр. Бургас), кв.24 по ПУП-ПУР за „Обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път I-6 Бургас-София, път I-9 Бургас-Варна, Северен обходен път и  ул.„Транспортна“, в разширението на строителните граници на гр. Бургас“, възложител ОБЩИНА БУРГАС. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46795

Съобщение № 33 по досие № БС-ЕО-1-2024 г. вх. № ПД-2981/29.02.2024 г., за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 67800.0.606 по КККР на гр. Созопол, община Созопол“, с възложители: Тодор Дафов, Христо Петров и Валентин Русев. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46354

Съобщение № 32 по досие № БС-ЕО-91-2023 г. вх. № ПД-1013/28.02.2024 г., за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.2022 по КККР на гр. Бургас в кв. 23 по ПУП-ПУР за „Обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път I-6 Бургас – София, път I-9 Бургас – Варна, Северен обходен път и ул. „Транспортна“, в разширението на строителните граници на гр. Бургас, в устройствена зона 13/Смф по ОУП на гр. Бургас“, с възложител: Община Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42850

22.02.2024

Съобщение № 31 по досие № БС-ЕО-260-2023 вх. № ПД-3585/16.02.2024 г., за “Частично изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 07079.30.171 по КККР на гр. Бургас, община Бургас» с възложители: Живка Тошева, Иван Петков, Александър Стойнов, Димитър Стойнов, Антон Мирков, Калоян Калудов https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46201

Съобщение № 30 по досие № БС-ЕО-16-2024 вх. № ПД-3920/19.02.2024 г., за „ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 52279.10.518 и 52279.10.520 по КК на с. Константиново, община Камено и изработване на ПУП-ПРЗ за обслужващи улици“, с възложител: "АНДЕЗИТ" ООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46583

Съобщение № 29 по досие № БС-ЕО-26-2024 вх. № ПД-234/21.02.2024 г., за „ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 35883.107.147 по КК на гр. Камено, местност "Извън регулация", община Камено“, с възложител: Стефан Атанасов и Кремена Славчева https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46781

Съобщение № 28 по досие № БС-ЕО-152-2022 вх. № ПД-2254/15.02.2024 г., за “Частично изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 07079.30.171 по КККР на гр. Бургас, община Бургас» с възложители: Живка Тошева, Иван Петков, Александър Стойнов, Димитър Стойнов, Антон Мирков, Калоян Калудов https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40501

19.02.2024

Съобщение № 27 по досие № БС-ЕО-22-2024 г. за: „Изработване на ПУП-ПУП за транспортен подход към Промишлено-складова зона и Гробищен парк, ПИ с идентификатори 51500.73.22, 51500.73.23, 51500.73.33 и 51500.74.71 по КК на град Несебър, местност „Кокалу“, община Несебър“, с възложител: Община Несебър. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46772

16.02.2024

Съобщение № 26 по досие № БС-ЕО-11-2024 г. за: „Изработване на ПУП-ПП за трасе на кабелни линии 20 kV от нов МТБП в УПИ VIII-501.465, кв. 53 (ПИ с идентификатор 80916.501.465 по КК) по плана на с. Черни връх, общ. Камено до съществуващ СРС №38 от ВЛ 20 kV „Балкан” и ВЛ 20 kV „Черни връх” в ПИ с идентификатор 80916.50.50 по КК на с. Черни връх”, с възложител „Електроразпределение Юг” ЕАД   Информацията е достъпна на следния линк:   https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46419

13.02.2024

Съобщение № 25 по досие № БС-ЕО-211-2023 вх. № ПД-2966/08.02.2024, за план„Изработване на ПУП-ПП за трасе на кабелно отклонение от съществуваща електронна съобщителна мрежа на „А1 България ЕАД“. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45637

09.02.2024

Съобщение № 24 по досие № БС-ЕО-4-2024 вх. № ПД-3698/07.02.2024 г., за «Изменение на ОУП на Община Сунгурларе и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 72299.115.2, местност "Заимов гроб", землище на с. Терзийско, община Сунгурларе, с цел промяна на устройствената зона от "земеделска" в "за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници», с възложител: "Топаз Мел" ООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46361

08.02.2024

Съобщение № 23 по досие № БС-ЕО-10-2024 вх. № ПД-3405/02.02.2024 г., за „ Програма за опазване на околната среда на Община Карнобат 2021-2028 г.”, с възложител: Община Карнобат https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46417

Съобщение № 22 по досие № БС-ЕО-17-2024 вх. № ПД-57/02.02.2024 г., за „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 80916.10.365 по КККР на с. Черни връх, общ. Камено и ПУП-ПУР на нова улица от о. т. 114 от плана на с. Черни връх”, с възложител: Ванина Неделчева https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46584

Съобщение № 21 по досие № БС-ЕО-12-2024 вх. № ПД-3889/01.02.2024 г., за Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 80916.81.60 в м. „При село” по КК на с. Черни връх, Общ. Камено и ПУП-ПУР”, с възложител Алфредо Ферари https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46420

Съобщение № 20 по досие № БС-ЕО-7-2024 вх. № ПД-3528/02.02.2024 г., за „Изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на УПИ  VI-291, УПИ VII-290 и УПИ IX-288, кв. 19 по плана с. Венец, общ. Карнобат, с цел промяна в устройствената зона от Жм в Пп“, с възложител: „Сис Индустрийс“ ООД и „Грозд – Нася Няголова-1“ ЕООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46368

06.02.2024

Съобщение № 19 по досие № БС-ЕО-231-2023 вх. № ПД-3062/01.02.2024 г., за „Изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 37023.10.346 по КККР на гр. Китен, община Приморско с цел урегулиране на имота и обособяване на УПИ с отреждане „за вилни сгради“ и ПУР в обхват на част от поземлени имоти с идентификатори 37023.15.13, 37023.15.14, 37023.10.467 и 37023.10.469 по КК на гр. Китен, с възложители: Община Приморско, Георги Ралев, Ральо Ралев, н-ци на Атанас Георгиев. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45805

Съобщение № 18 по досие № БС-ЕО-255-2023 вх. № ПД-3064/01.02.2024 г., за „ПУП-ПУР за ПИ с идентификатори 58356.4.45, 58356.4.46, 58356.4.56, 58356.4.60, 58356.4.66, 58356.4.73, 58356.4.74, 58356.4.430, 58356.4.804, 58356.4.816, 58356.4.843, 58356.4.844, 58356.4.845, 58356.4.860, 58356.4.866, 58356.4.867, 58356.4.868, 58356.505.243 и 58356.505.303 по КККР на гр. Приморско, м. „Шопака“, община Приморско и предвиждане на УПИ с отреждане за „ТП“, с възложител: Община Приморско. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46124

31.01.2024

Съобщение № 17 по досие № БС-ЕО-163-2023 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ и застрояване за ПИ с идентификатор 07079.4.771 по КК на гр. Бургас, м. „Под селото”, с възложител: „Квант 2011” ЕООД и „Челеби Транс” ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45016

Съобщение № 16 по досие № БС-ЕО-172-2023 за: „Изменение на ПУП-ПР за УПИ I в кв. 27 по плана на вилна зона гр. Китен, община Приморско (идентичен с ПИ 37023.503.97 по КККР на гр. Китен)“, с възложители: Златинка Кирякова, Иринка Петкова, Ани Панова, Александър Панов, Емилия Панова, Петър Иванов и Иванка Димитрова. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45083.

30.01.2024

Съобщение № 15 по досие № БС-ЕО-97-2023 за: „Изработване на: ПУП-ПУР за трасе на транспортен достъп до между отделни квартали по регулационния план на в. з. „Росенец“, град Бургас; ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.11.633 по КК на град Бургас, община Бургас; Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-общ, кв. 21 по плана на в. з. „Росенец“ и ПУП-ПП на трасе за рехабилитация на довеждащ водопровод, преминаващ през ПИ с идентификатор 07079.11.278 по КК на град Бургас“, с възложител: Община Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42897

29.01.2024

Съобщение № 14 по досие № БС-ЕО-263-2023 за: „Изработване на ПУП-ПП за обект: Кабел 20 kV, връзка между съществуващ ЖР стълб 62-10-3 в ПИ с идентификатор 52279.17.53 по КК на с. Константиново до съществуващ ЖР стълб 103 в ПИ с идентификатор 73388.71.48 по КК на с. Тръстиково, общ. Камено, обл. Бургас”, с възложител: „Електроразпределение Юг” ЕАД. Информацията е достъпна на: https: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46242

Съобщение № 13 по досие № БС-ЕО-96-2023 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ № 35883.100.80 по КККР на гр. Камено, община Камено и имот с пл. № 2195 по КП на гр. Камено, изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ №35883.57.18 по КККР на гр. Камено, община Камрно, ПУП-ПРЗ и ПУР за достъп до ПИ № 35883.57.20 по КККР на гр. Камено, община Камено, ПУП-ПЗ за ПИ № 35883.21.722 по КККР на гр. Камено, община Камено, с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала и парцеларни планове (ПП) за техническата инфраструктура“, с възложител: „Бългериън Солар Къмпани“ ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42874.

26.01.2024

Съобщение № 12 по досие № БС-ЕО-9-2024 за: „Изменение на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 57491.16.150 по КК на гр. Поморие, м. „Кротиря”, общ. Поморие, с цел отреждане за ФЕЦ”, с възложител: „Джес – 93”  ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46403

Съобщение № 11 по досие № БС-ЕО-165-2023 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ и застрояване за ПИ с идентификатор 81178.5.714 /предишен ПИ с идентификатор 81178.5.29/ по КККР на гр. Черноморец, общ. Созопол, с цел урегулиране на ПИ, промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и създаване на градоустройствена основа за изграждането на сгради за отдих и курорт”, с възложител: „Полимета Груп” ЕАД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45020

Съобщение № 10 по досие № БС-ЕО-86-2023 за: „ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 07079.2.3844 по КККР на гр. Бургас, находящ се в кв. 2 по ПУП-ПУР за „Обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път I-6 Бургас - София, път I-9 Бургас - Варна, северен обходен път и ул. „Транспортна“, община Бургас“, с възложител: „Калисто Естейс“ ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42797.

17.01.2024

Съобщение № 9 по досие № БС-ЕО-258-2023 вх. № ПД-2710/17.01.2024 г., за „ПУП-ПРЗ в обхват на поземлен имот с № 07079.3.1708 по КК на гр. Бургас, местност „Мадика“, община Бургас“, с възложители Добрин Стайков и Костадин Николов https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46191

Съобщение № 8 по досие № БС-ЕО-227-2023 вх. № ПД-3030/12.01.2024 г., за „ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ III в кв. 103 (ПИ с № 46663.501.1851 по КК) по плана на гр. Малко Търново, община Малко Търново, с цел отреждане на имота за „фотоволтаична централа и ТП“ и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 714,21 кWр“, с възложител: „ПОРТ БАР“ ООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45734

Съобщение № 7 по досие № БС-ЕО-8-2024 вх. № ПД-3603/11.01.2024 г., за „ПУП-ПРЗ за ПИ с № 07079.2.3923 по КККР на гр. Бургас, находящ се в кв. 26 по плана на ПУП-ПУР за „Обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път I-6 Бургас-София, път I-9 Бургас-Варна, северен обходен път и ул. „Транспортна“ в разширението на строителните граници на гр. Бургас в устройствена зона „13/Смф“ по ОУП на гр. Бургас“, с възложител: Славея Дякова https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46369

16.01.2024

Съобщение № 6 по досие № БС-ЕО-2-2024 вх. № ПД-3548/11.01.2024, за план „Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.2.3920 по КККР на гр. Бургас, находящ се в кв. 26 по плана на ПУП-ПУР за „обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път 1-6 Бургас-София, нът 1-9 Бургас-Варна, северен обходен път и ул. „Транспортна“ в разширението на строителните граници на гр. Бургас“, с възложител „Инфинити Резиденсиз” ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46356

09.01.2024

Съобщение № 5 по досие № БС-ЕО-220-2023 вх. № ПД-2297, 2298/09.01.2024 г., за «„ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатори 10731.139.36 и 10731.139.37 м. „Край село“, с. Веселие, община Приморско“, с възложител: Христо Николов https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45709

Съобщение № 4 по досие № БС-ЕО-100-2023 вх. № ПД-1142/04.01.2024 г., за «Изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 07079.3.611 по КК на местност "Курт тепе", гр. Бургас, с цел урегулиране на имота», с възложител: Александър Александров и Веселин Александров. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42990

08.01.2024

Съобщение № 3 по досие № БС-ЕО-4-2023 вх. № ПД-3007/28.12.2023 г., за  „Изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, съдържащ следните самостоятелни части: ПУП-ПП за трасе за изграждане на Изграждане на КСрН от в/ст Кюшето гр. Бургас до нов БКТП 1 гр. Бургас, изграждане на нов трафопост тип БКТП – БКТП 1, изграждане на КСрН от нов БКТП 1 гр. Бургас до ТП Помпа 6 гр. Бургас, изграждане на КСрН от нов БКТП 1 гр. Бургас до нов БКТП 2 гр. Бургас, изграждане на нов трафопост тип БКТП – БКТП 2, изграждане на КСрН от нов БКТП 2 гр. Бургас до ТП Керамична гр. Бургас, изграждане на КСрН от нов БКТП 2 гр. Бургас до ТП Помпа 7 гр. Бургас, изграждане на КСрН от нов БКТП 2 гр. Бургас до нов БКТП 3 гр. Бургас, изграждане на КСрН от в/ст Кюшето гр. Бургас до нов БКТП 3 гр. Бургас, изграждане на нов трафопост тип БКТП – БКТП 3, изграждане на КСрН от нов БКТП 2 гр. Бургас до нов БКТП 4 гр. Бургас, изграждане на нов трафопост тип БКТП – БКТП 4, изграждане на КСрН от нов БКТП 3 гр. Бургас до ТП Металснаб гр. Бургас, изграждане на КСрН от нов БКТП 4 гр. Бургас до ТП Металснаб гр. Бургас, изграждане на КСрН от нов БКТП 4 гр. Бургас до нов БКТП 5 гр. Бургас, изграждане на нов трафопост тип БКТП – БКТП 5, изграждане на КСрН от нов БКТП 5 гр. Бургас до ТП ССА гр. Бургас, изграждане на КСрН от нов БКТП 5 гр. Бургас до ТП Трудово поделение гр. Бургас, изграждане на КСрН от нов БКТП 5 , гр. Бургас до ТП Бетонов възел гр. Бургас, изграждане на КСрН от нов БКТП 5 гр. Бургас до нов БКТП 6 гр. Бургас, изграждане на нов трафопост тип БКТП – БКТП 6, изграждане на КСрН от нов БКТП 6 гр. Бургас до ТП Кантона гр. Бургас и технически инвестиционен проект за обект: КЕЦ Бургас Лот 3 - съставен от 16 бр. кабелни линии 20kV и 7 бр. БКТП“, във връзка с реализацията на проект Life 20 NAT/BG/001234 „LIFE Safe Grid for Burgas“, финансиран от програма LIFE на Европейския съюз“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41972

02.01.2024

Съобщение № 2 по досие № БС-ЕО-262-2023 вх. № ПД-3559/21.12.2023 г., за  „Изменение на ПУП-ПЗ в обхват на ПИ с идентификатор 35033.13.122 по КК на град Каблешково, община Поморие, с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала в имота и изработване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия“ с възложител: „Катрин Хаус“ ЕООД. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46241

Съобщение № 1 по досие № БС-ЕО-242-2023 вх. № ПД-3209/21.12.2023 г., за  «Изработване на ПУП-ПЗ в обхват на ПИ с идентификатор 07079.2.1715 по КК на град Бургас, м. «Келева нива», община Бургас», с възложители: Димитър Димов и Светла Георгиева. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45986


2023
 
22.12.2023

Съобщение № 225 по досие № БС-ЕО-239-2023 вх. № ПД-3231/29.11.2023 г., за „Изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 20273.61.736 и 20273.61.750 по КК на с. Дебелт, община Средец, местност „Арпа дере“ и ПУП-ПР на нови улици за достъп до новообразуваните УПИ започващи в частта о.т. 187а до о.т. 187г по ПУП-ПР на с. Дебелт“, с възложители: Петко Куртев и Тодорка Куртева https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45911

21.12.2023

Съобщение № 224 по досие № БС-ЕО-261-2023 вх. № ПД-3446/18.12.2023 г., за Изменение на ОУП на община Карнобат и изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на поземлен имот с № 77089.310.317 по КККР на с. Хаджиите, община Карнобат с възложител: Димитър Димитров https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46240

20.12.2023

Съобщение № 223 по досие № БС-ЕО-250-2023 вх. № ПД-3099/13.12.2023 г., за „Изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на Община Айтос в обхвата на ПИ с идентификатори  44817.95.5, 44817.95.6 и 44817.95.7 по КК на с. Лясково, м. „Свинарника“, община Айтос“, с възложител: Община Айтос https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46043

Съобщение № 222 по досие № БС-ЕО-245-2023 вх. № ПД-2768/15.12.2023 г., за „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 81178.8.120 по КК на град Черноморец, община Созопол“, с възложител: Тонка Каравидова https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43721

Съобщение № 221 по досие № БС-ЕО-143-2023 вх. № ПД-1584, 1585/15.12.2023 г., за „Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатори 73571.49.221 и 73571.49.222 по КК на с. Тънково, община Несебър», с възложител: «Сън Вилидж» ЕООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43713

15.12.2023

Съобщение № 220 по досие № БС-ЕО-261-2023 вх. № ПД-3446/12.12.2023 г., за „Изменение на ОУП на Община Карнобат и изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с № 77089.310.317 по КК на с. Хаджиите, община Карнобат“, с възложител: Община Карнобат https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46240

14.12.2023

Съобщение № 219 по досие № БС-ЕО-252-2023 вх. № ПД-3415/07.12.2023 г., за Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 67800.7.19, 67800.7.174 и 67800.7.204 по КК на гр. Созопол, местност "Буджака", община Созопол, с възложител: Стоян Стоянов https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46054

Съобщение № 218 по досие № БС-ЕО-216-2023 вх. № ПД-2772/11.12.2023 г., за „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 67800.50.180 по КККР на гр. Созопол, м. "Куку баир", община Созопол“, с възложител: Елена Димитрова, Валентин Димитров https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45652

Съобщение № 217 по досие № БС-ЕО-251-2023 вх. № ПД-2872/11.12.2023 г., за „Изработване на ПУП-ПУР за трасе на пътна връзка, за осигуряване на транспортен достъп до УПИ I-10 по плана на местност „Сухото дере“, параграф 4, землище кв. Банево, гр. Бургас“, с възложител: Тодор Тодоров https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46045

12.12.2023

Съобщение № 216 по досие № БС-ЕО-208-2023 вх. № ПД-954/08.12.2023 г., за план Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 63029.122.319 по КККР на с. Росен, м. "Казаково лозе", община Созопол за изграждане на вилна сграда, транспортен достъп и довеждащ тръбопровод“, с възложител: Стойко Иванов https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45513

Съобщение № 215 по досие № БС-ЕО-212-2023 вх. № ПД-2585/04.12.2023 г., за план „Изработване на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 56513.63.15 по КК на с. Писменово, община Приморско“, с възложител: Милка Грудова https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45641

08.12.2023

Съобщение № 214 по досие № БС-ЕО-9-2023 вх. № ПД-3011/01.12.2023 г., за „Изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/, съдържащ следните самостоятелни части: ПУП-ПП за трасе за изграждане на КСрН от МБТП ДЗС 1 гр. Бургас до нова бетонна разпределителна уредба мерене (БРУМ) гр. Бургас, изграждане на нова БРУМ, изграждане на КСрН от БРУМ гр. Бургас до БКТП „Маринка“ 4- с. Маринка и технически инвестиционен проект за обект: КЕЦ Бургас Юг ЛОТ4 – съставен от 2 броя кабелни линии 20 kV и 1 брой БРУМ“ с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41995

Съобщение № 213 по досие № БС-ЕО-238-2022 вх. № ПД-3169/04.12.2023 г., за „ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 07079.13.1027 и 07079.13.2482 по КККР на гр. Бургас, местност „Ментата“ (бивша „Ненелика“), община Бургас“ с възложител: Бедиг Джаникян https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41877

Съобщение № 212 по досие № БС-ЕО-246-2022 вх. № ПД-3010/05.12.2023 г., за „Изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива съдържащ следните самостоятелни части: ПУП-ПП за трасе за изграждане на КСрН от ЖР 2 извод „Рудничар“ до БКТП „Нико“ гр. Бургас; Изграждане на КСрН от ЖР 62 извод „Рудничар“ до ЖР 2 извод „Язовир“; Изграждане на КСрН от ЖР 12/5 извод „Рудничар“ до БКТП „Нико“ гр. Бургас; Изграждане на КСрН от БКТП „Нико“ гр. Бургас до ЖР 36 извод „Рудничар“; Изграждане на КНН от БКТП Нико гр. Бургас до ТП „Веролит“ гр. Бургас; Изграждане на КНН от БКТП „Нико“ гр. Бургас до МТП „Дига“ гр. Бургас и технически инвестиционен проект за обект: КЕЦ Бургас Юг Лот 3 - съставен от 4 бр. кабелни линии 20 kV (тип NA2XS/F/2Y 3x185 mm2) и 2 бр. кабели НН 1kV (тип NAY2Y-J 4x240 mm2)“ с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41909

Съобщение № 211 по досие № БС-ЕО-22-2022 вх. № ПД-3005/05.12.2023 г., за: ПУП-ПП за обект "ЛОТ 1 - 5 броя кабелни линии 20kV (тип NA2XS(F)2Y 3x185 RM/25) и 2 броя БКТП в землището на гр. Бургас, община Бургас, елемент от реализацията на проект Life 20 NAT/BG/001234 "Life Safe Grid for Burgas, финансиран от програма LIFEна ЕС" с възложители: "Електроразпределение юг" ЕАД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42057

07.12.2023

Съобщение № 210 по досие № БС-ЕО-244-2023 вх. № ПД-2436/04.12.2023 г., за „ПУП-ПП за външно ел. захранване на приемо-предавателна станция в имот с № 61056.56.133 по КККР на с. Равда, община Несебър. Подобект: Кабели 0,4 кV“, с възложител „Електроразпределение Юг“ ЕАД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46008

Съобщение № 209 по досие № БС-ЕО-234-2023 вх. № ПД-3029/01.12.2023 г., за „ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ II-1900, VI-1901, VII-1902,VIII-1903, IX-1904, X-1905 и XI  в кв. 61, по плана на град Малко Търново, община. Малко Търново ПИ с № 46663.501.1905, 446663.501.1904, 46663.501.1903, 46663.501.1902, 46663.501.1901 и 46663.501.1900 по КК на град Малко Търново, община Малко Търново, с цел обединяване на имотите в един нов УПИ с отреждане за „фотоволтаична електроцентрала“, с възложител: „Порт Бар“ ООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45898

Съобщение № 208 по досие № БС-ЕО-166-2022 вх. № ПД-888/04.12.2023 г., за: Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с № 07079.13.2325 по КККР на гр. Бургас, землище кв. "Банево", местност "Голямата нива", община Бургас и ПУП-ПП за кабелно трасе CpH 20kV“, с възложители: Тодор Янев https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45021

05.12.2023

Съобщение № 207 по досие № БС-ЕО-10-2023 вх. № ПД-3006/29.11.2023 г., за „Изработване на ПУП-ПП за обекти от „ЛОТ 2“, включващи изграждане на 4 броя кабелни линии средно напрежение (КСрН 20kV) и 2 броя БКТП в землището на гр. Бургас, община Бургас, във връзка с проект Life 20 NAT/BG/001234 „LIGE Safe Grid for Burgas”, финансиран от програма LIFE на ЕС“ с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41999

Съобщение № 206 по досие № БС-ЕО-212-2022 вх. № ПД-3227/29.11.2023 г., за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с № 07079.13.1634 по КК и КР на гр. Бургас, местност „Айтоска пътека“, Община Бургас“, с възложители: Наследници на Дешка Гугучкова, Желязко Колев, Станчо Върбанов https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41603

30.11.2023

Съобщение № 205 по досие № БС-ЕО-8-2023 вх. № ПД-3008/27.11.2023 г., за „Изработване на ПУП-ПП за обекти от „ЛОТ 2“, включващи изграждане на 5 броя кабелни линии средно напрежение (КСрН 20kV) и 1 брой БКТП в землището на гр. Бургас, община Бургас, във връзка с проект Life 20 NAT/BG/001234, „LIFE Safe Grid for Burgas“, финансиран от програма LIFE на ЕС“, с възложител: „Електроразпределение“ ЕАД. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41994.

Съобщение № 204 по досие № БС-ЕО-222-2023 вх. № ПД-2937/24.11.2023 г., за „ПУП-ПП за обекти: 7. Кабел 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 по КККР на гр. Поморие, община Поморие до ТП „Ставчо“ в ПИ 57491.506.271.1; 8. Кабел 20kV от ТП „Ставчо“ в ПИ 57491.506.271.1 до МБКТП „Поморие“ в ПИ 57491.511.2; 9. Кабел 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до съществуващо ЖР1 на ВЛ „Пречиствателна“ в ПИ 57491.518.39; 10. Кабел 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до съществуващ кабел към ТП „Кръстовище“ в ПИ 57491.511.2“, с възложител: „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45712

Съобщение № 203 по досие № БС-ЕО-174-2023 вх. № ПД-920/24.11.2023 г., за: „Изменение на ОУП на община Карнобат и изработване на ПУП-ПЗ в обхвата на поземлен имот с № 65351.14.205 по КККР на гр. Карнобат, община Карнобат, с възложители: Община Карнобат и „Агро Поа Инвест“ АД. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45132

29.11.2023

Съобщение № 202 по досие № БС-ЕО-243-2023 вх. № ПД-2949/22.11.2023 г., за Частично изменение на ОУП на Община Средец; Изработване на ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП за изграждане на фотоволтаична централа (ФЕЦ), други производствени дейности и прилежаща инфраструктура за ПИ с идентификатор по КК 59015.40.2, землище на с. Пънчево, м. "Калдъръма", община Средец, с възложител: Петко Куртев. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45987

Съобщение № 201 по досие № БС-ЕО-214-2023 вх. № ПД-2938/24.11.2023 г., за: „Изработване на ПУП-ПП за проектиране на кабелно трасе в обхвата на поземлени имоти №: 57491.13.581, 57491.15.111, 57491.512.9,  57491.21.304, 57491.21.10, 57491.21.306, 57491.21.11, 57491.21.13 по КК на гр. Поморие, община Поморие“, с възложител „Електроразпределение Юг“ ЕАД, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.  https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45647

27.11.2023

Съобщение № 200 по досие № БС-ЕО-249-2023 вх. № ПД-3032, 3309/21.11.2023 г., за „ПУП-ПП за трасе на кабелна линия 1 kV от съществуващ ТП „Соколово 1“ в ПИ 67920.75.13 до 67920.43.181 по КККР на с.Соколово, община Карнобат и фотоволтаична електрическа централа с мощност 138.6 kW върху покрив на съществуваща сграда в 67920.43.181 по КККР на с. Соколово, община Карнобат“, с възложител: „Бг Мес“ ЕООД.  https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46037

20.11.2023

Съобщение № 199 по досие № БС-ЕО-213-2023 вх. № ПД-2627/14.11.2023 г., за „ Изменение на ПУП-ПЗ в обхват на ПИ с идентификатор 72151.502.213 по КК на с. Твърдица, община Бургас“, с възложители: Борис Цветанов и Стоян Йорданов. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45642

Съобщение № 198 по досие № БС-ЕО-236-2023 вх. № ПД-3152, 3154/14.11.2023 г., за „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 47202.6.327 и 47202.6.328 по КК на с. Маринка, м. „Тодорови колиби“, общ. Бургас, с цел обособяване на 21 УПИ с отреждане „за рекреационни и туристически обект“ и ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура за имотите“ възложители: Тодор Тодоров и Антоанета Тодорова. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45906

Съобщение № 197 по досие № БС-ЕО-226-2023 вх. № ПД-3017/08.11.2023 г., за „ПУП-ПП за трасе на второстепенна улица от о.т. 673 до о.т.91 и от о.т. 91 до о.т. 237 за достъп до ПИ с идентификатор 81178.61.97, местност „Митков мост“, гр. Черноморец, община Созопол“, с възложител: Община Созопол. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45733

Съобщение № 196 по досие № БС-ЕО-223-2023 вх. № ПД-3008/15.11.2023 г., за „ПУП-ПП за обект: Външно кабелно електрозахраване на жилищна сграда в ПИ 57491.601.1167 по КККР на гр. Поморие, община Поморие“, с възложител: „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45713

Съобщение № 195 по досие № БС-ЕО-219-2023 вх. № ПД-2852/15.11.2023 г., за „Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 51500.80.89 и 51500.80.91 по КККР на гр. Несебър, м. „Кокалу“, община Несебър“, с възложител: „Синус Бг“ ЕООД. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45698

Съобщение № 194 по досие № БС-ЕО-215-2023 вх. № ПД-3010/14.11.2023 г., за Изработване на ПУП-ПП за изграждане на трасеза външно ел.захранване на поземлен имот с № 39164.15.464 по КК на с. Кошарица, местност "Йовче дере", община Несебър“, с възложител: "Електроразпределение Юг" ЕАД. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45649

15.11.2023

Съобщение № 193 по досие № БС-ЕО-187-2023 вх. № ПД-2519/09.11.2023 г., за „ПУП-ПРЗ на град Обзор – Южен плаж: I етап – ПУП-ПР за част от имоти в местности „Каик ада“ и „Ефрем чешма“ по плана на гр. Обзор – Южен плаж, община Несебър“, с възложител: Община Несебър: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45235

13.11.2023

Съобщение № 192 по досие № БС-ЕО-235-2023 вх. № ПД-3044/05.10.2023 г., за „Стратегия заводено от общността честно развитие (ВОМР) за периода 2023-2027 г. на „Местна инициативна група Сунгурларе“, с възложител: Община Сунгурларе. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45902.

03.11.2023

Съобщение № 191 по досие № БС-ЕО-217-2023 вх. № ПД-2653/23.10.2023 г., за „Нова физическа инфраструктура за оптично отклонение от съществуваща мрежа на Виваком България ЕАД до поземлен имот с № по КК 07079.13.2372 в  землищата на гр. Българово и гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: „ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45359

31.10.2023

Съобщение № 190 по досие № БС-ЕО-200-2023 вх. № ПД-2064/23.06.2023 г., за „ПУП-ПП на трасе на кабел НН от електромерно табло (ЕТ), монтирано на фасада на нов трафопост, тип МТТ в ПИ с идентификатор 62459.60.12 по КК на с. Резово, община Царево до КРШ в ПИ с идентификатор 62459.56.5 по КК на с. Резово, община Царево за временно ел. захранване на преместваем обект № 20 - заведение за бързо хранене, находящо се в ПИ с идентификатор 62459.15.15 по КК на с. Резово, община Царево“, с възложител Община Царево https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45359

Съобщение № 189 по досие № БС-ЕО-199-2023 вх. № ПД-2537, 2542 /15.08.2023 г., за „ПУП-ПРЗ в обхвата на имот с идентификатор 00151.22.12 по КК на гр. Айтос, с цел изграждане на фотоволтаична централа в имота и изграждане на бетонен комплектен трансформаторен пост (БКТП) 1х630 kVA, 20/0,4 kV“, с възложител „Ринг Строй“ ЕООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45358

Съобщение № 188 по досие № БС-ЕО-224-2023 вх. № ПД-2899/25.09.2023 г., за Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.2.2400 и 07079.2.2402 по КК на гр. Бургас, община Бургас (УПИ ХХХ-46 и УПИ ХХIХ, кв.27) по ПУП-ПУР за обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път I-9 Бургас-Варна, Северен обходен път и ул. "Транспортна" в разширението на границите на гр. Бургас, в устройствени зони 13/СМФ по одобрения ОУП на гр. Бургас“, с възложител „АТЛАНТИК КАСА“ ООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45727

27.10.2023

Съобщение № 187 по досие № БС-ЕО-205-2023 вх. № ПД-217/20.10.2023 г., за Частично изменение на ОУП на Община Средец и изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 17974.116.1, 17974.116.2, 17974.19.786, 17974.19.811, 17974.19.770, 17974.19.771, 17974.19.15, 17974.19.683, 17974.19.761, 17974.19.762, 17974.19.763, 17974.19.818, 17974.19.825, 17974.19.70, земл. гр. Средец, общ. Средец, с цел отреждане за УЗ „Пп“ и изграждане на ФЕЦ», с възложител: Община Средец, "СРЕДЕЦ ГРИИН ЕНЕРДЖИ" ЕООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45409

26.10.2023

Съобщение № 186 по досие № БС-ЕО-178-2023 вх. № ПД-2387/24.10.2023 г., за «Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на № 35883.33.1 по КК на град Камено, местност «До село», община Камено», с възложител: Григор Бинев https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45164

25.10.2023

Съобщение № 185 по досие № БС-ЕО-41-2023 вх. № ПД-279/19.10.2023 г., за „ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 07079.2.3844 по КККР на гр. Бургас, находящ се в кв. 2 по ПУП-ПУР за „Обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път I-6 Бургас - София, път I-9 Бургас - Варна, северен обходен път и ул. „Транспортна“, община Бургас“, с възложител: „Калисто Естейс“ ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42367

Съобщение № 184 по досие № БС-ЕО-44-2023 вх. № ПД-275/19.10.2023 г., за „ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 07079.2.1874 по КККР на гр. Бургас, находящ се в кв. 30 по ПУП-ПУР за „Обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между I-6 Бургас-София, път I-9 Бургас-Варна, северен обходен път и ул. „Транспортна“, в разширението на границите на гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: Петя Шкодрова. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42373

20.10.2023

Съобщение № 183 по досие № БС-ЕО-145-2023 за:„Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ VI-11 в устройствена зона 07079/25 по ОУП, ПИ 07079.2.1729 по КККР на гр. Бургас, местност „Голата нива“, община Бургас“, с възложител: „СОТ-Сигнално охранителна техника“ ЕАД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43721.

17.10.2023

Съобщение № 181/182 по досие № БС-ЕО-215-2023 вх. № ПД-13010/2023 г. за: „Изработване на ПУП-ПП за изграждане на трасе за външно ел. захранване на поземлен имот с идентификатор 39164.15.464 по КК на с. Кошарица, местност „Йовче дере“, община Несебър“, с възложител „Електроразпределение Юг“ ЕАД, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45649

12.10.2023

Съобщение № 180 по досие № БС-ЕО-151-2023 за: „ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатори 69746.18.8, 69746.18.9 и 69746.18.13 по КК на с. Страцин, община Поморие, с цел обединяването им в един общ УПИ с отреждане "за обществено обслужване и хотелски комплекс'“, с възложител: „Поморие Вен Груп“ ООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/44776.

09.10.2023

Съобщение № 179 по досие № БС-ЕО-206-2023 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за обединяване на поземлени имоти с идентификатори 81178.3.126, 81178.3.128 и 81178.3.129 по КК на гр. Черноморец, м. «Акра», община Созопол в нов УПИ и отреждането му «За жилищни сгради и бунгала», с възложител: Димитър Сергеев. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45468

Съобщение № 178 по досие № БС-ЕО-133-2023 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 35883.104.124 по КККР на гр. Камено, община Камено“, с възложители: Роска Тодорова и Паско Тодоров. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43456.

Съобщение № 177 по досие № БС-ЕО-153-2023 за: „ПУП-ПЗ за УПИ XXII-45, кв. 15 по плана на местност „Кокалу“ (ПИ с идентификатор 51500.83.118 по КККР), землище на гр. Несебър, община Несебър“, с възложител: Живко Вардалиев и Петър Вардалиев. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/44779.

05.10.2023

Съобщение № 176 по досие № БС-ЕО-197-2023 вх. № ПД-1527/26.09.2023 г., за  „Частично изменение на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 53045.503.227 по КК на град Обзор, община Несебър“, с възложител: „Марина Сандс“ ООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45329

Съобщение № 175 по досие № БС-ЕО-203-2023 вх. № ПД-2224/26.09.2023 г., за  „Изменение на ПУП-ПЗ за УПИ  IV-1158, УПИ  V-1161, УПИ VI-1162, УПИ VII-1158,1161 и УПИ VIII  -1161, кв. 8 по плана на град Обзор – Южен плаж, община Несебър /ПИ с идентификатори 53045.503.216, 53045.503.269, 53045.502.262, 53045.503.217 и 53045.503.270 по КК/“, с възложител: „Марина Сандс“ ООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45393             

Съобщение № 174 по досие № БС-ЕО-185-2023 вх. № ПД-2458/02.10.2023 г., за  „Изработване на ПУП – ПУР за улица с о.т. 155-155а-155б, предтсвляваща част от ПИ с ид. 327373.20.46, с. Индже войвода, м. „Край село“, общ. Созопол за осигуряване на транспортен достъп до УПИ II-526 и УПИ III-525“, с възложител: Община Созопол. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45232

Съобщение № 173 по досие № БС-ЕО-184-2023 вх. № ПД-1881/26.09.2023 г., за  „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 17974.46.621 по КК на град Средец, община Средец, с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала в имота“, с възложител: „Ем Джи Рисорс“ ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45229

Съобщение № 172 по досие № БС-ЕО-111-2023 вх. № ПД-1208/02.10.2023 г., за  „Частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II в кв.47 по плана на с. Маринка (ПИ с идентификатор 47202.501.789 по КККР), община Бургас“ с възложители: Стефан Пенчев, Веселин Пенчев и Мая Янчева. Информацията е достъпна на:  https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43169

Съобщение № 171 по досие № БС-ЕО-175-2023 вх. № ПД-2303/03.10.2023 г., за  „Изработване на ПУП-ПП за изграждане на трасе на водопровод за водоснабдяване на ПИ с идентификатор 12591.247.11 по КК на с. Вълчин, община Сунгурларе“, с възложител: „Ависпал-БГ“ ЕООД. Информацията е достъпна на:  https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45134

Съобщение № 170 по досие № БС-ЕО-198-2023 вх. № ПД-2435/01.08.2023 г., за  „ПУП-ПП за външно електрозахранване на еднофамилни жилищни сгради – 4 броя в имот с идентификатор 57491.16.260 по КККР на гр. Поморие, м. „Кротиря”, община Поморие“, с възложител „Електроразпределение Юг“ ЕАД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45353

04.10.2023

Съобщение № 169 по досие № БС-ЕО-168-2023, за „Частично изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на поземлен имот с идентификатор 51500.83.116 по КК на гр. Несебър, УПИ XX, кв. 15, община Несебър“, с възложител: „МП Билд 72“ ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45067.

Съобщение № 168 по досие № БС-ЕО-182-2023, за:  „Изработване на ПУП-ПП за трасе на кабел 20 kV за захранване на УПИ III-593 (ПИ с идентификатор 35883.510.2 по КК на гр. Камено), кв. 7 по ПУП-ПРЗ на част от територията на бивш НХК-Бургас и План-схема на трасе на ел. kабел 20 kV през УПИ V-1 и УПИ III-593, кв. 7 (съответно ПИ 35883.510.4 и ПИ 35883.510.2 по КК) по ПУП-ПРЗ на част от територията на бивш НХК - Бургас за захранване на УПИ III-593“, с възложител: „ПС Груп“ ЕАД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45187.

29.09.2023

Съобщение № 167 по досие № БС-ЕО-152-2023 вх. № ПД-1932/20.09.2023 г., за: „ПУП-ПЗ в обхвата на поземлен имот с идентификатор 56513.63.22, местност „Край село“, землище на с. Писменово, община Приморско”, с възложител: Димитър Шурелов. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/44777

Съобщение № 166 по досие № БС-ЕО-147-2023 вх. № ПД-1934/20.09.2023 г., „ПУП-ПЗ в обхвата на поземлен имот с идентификатор 10731.139.45, местност „Край село“, землище на с. Веселие, община Приморско”, с възложител: Стоян Ганчев. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43743

28.09.2023

Съобщение № 165 по досие № БС-ЕО-190-2023 вх. № ПД-2493/25.09.2023 г., ПУП-ПЗ за поземлен имот с № 58356.4.94 по КК на гр. Приморско, община Приморско с възложител: "Бартер" ООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45251

26.09.2023

Съобщение № 164 по досие № БС-ЕО-196-2023 вх. № ПД-22560/18.09.2023 г., «„ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.1801 по КК на град Бургас, м. „Крушата“, община Бургас“, с възложител: Яна Лазарова https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45324

Съобщение № 163 по досие № БС-ЕО-157-2023 вх. № ПД-1914/20.09.2023 г., «Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 48619.506.75 по КК на град Царево, община Царево, с цел разделяне на имота на 4 нови УПИ с отреждане «за вилни сгради», възложител: Калинка Вълчева https://registers.moew.government.bg/eo/lot/44857

20.09.2023

Съобщение № 162 по досие № БС-ЕО-156-2023 вх. № ПД-2077/14.09.2023 г., «Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 81178.36.227 по КК на град Черноморец, община Созопол», с възложител: Младен Иванов. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/44847

Съобщение № 161 по досие № БС-ЕО-158-2023 вх. № ПД-2125/15.09.2023 г., „Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на поземлен имот с идентификатор 07079.8.24 по КККР на гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: Александър Баев. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/44931.

15.09.2023

Съобщение № 160 по досие № БС-ЕО-188-2023 вх. № ПД-2409/11.09.2023 г., „ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 07079.6.1229 по КККР на гр. Бургас, м. „Стръмната нива", кв. Долно Езерово, с цел урегулиране на имота и отреждане „за складова база и безвредни производства“, с възложители: „Алфа строй“ ЕООД и „Поларис 28“ ЕООД. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45249.

12.09.2023

Съобщение № 159 по досие № БС-ЕО-194-2023 вх. № ПД-2620/06.09.2023 г., за: „ПУП-ПРЗ за № 63015.506.391 по КККР на с. Атия, местност „Старо селище“, зона по §4 от ЗСПЗЗ, община Созопол и ПУП-ПУР за осигуряване на транспортен достъп до новия УПИ и трасет ан техническа инфраструктура“, с възложители: Георги Стоянов и Драго Стоянов. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45310.

Съобщение № 158 по досие № БС-ЕО-195-2023 вх. № ПД-2230/05.09.2023 г., за: „Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Созопол 2023-2030 г. и Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Созопол 2023-2026“, с възложител: Община Созопол. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45317.

Съобщение № 157 по досие № БС-ЕО-127-2022 вх. № ПД-1246/05.09.2023 г., за: „Изменение на ПУП- ПУР на улица – тупик с о.т. 54-о.т. 55 с ширина 3,50 м и пешеходна алея, достигаща до плажната ивица с ширина 2,00 м в м. „Каваци“, в устройствена зона за курарт и допълващи дейности – Ок4/11 по действащ ОУП на Община Созопол и зона „А“ по ЗУЧК“, с възложител: Община Созопол. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40215

Съобщение № 156 по досие № БС-ЕО-176-2023, с вх. № ПД-2454/05.09.2023 г., за: ПУП-ПП за изграждане на трасе за уличен водопровод за водоснабдяване на ПИ с идентификатор 73211.18.48 по КК на с. Трояново, община Камено с възложител Николай Матев https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45135

Съобщение № 155 по досие № БС-ЕО-186-2023, с вх. № ПД-2069/05.09.2023 г., за: Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), включващ; 1. Проект за изменение за ПУП-ПРЗ за УПИ VI, кв. 115 по плана на гр. Сунгурларе, община Сунгурларе и 2. Изграждане на фотоволтаична електрическа централа в УПИ IV, кв. 15 по плана на гр. Сунгурларе с възложител "Грийн Солис Инвест" ООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45234

11.09.2023

Съобщение № 154 по досие № БС-ЕО-149-2023, с вх. № ПД-1855/04.09.2023 г., за: „Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на УПИ I-1120020, УПИ II-1120020, УПИ Х-1120020 и УПИ XI-1120020, местност „Божура“, землище на гр. Средец, Община Средец“, с възложител „Странджа Агро Инвест“ ЕООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/44749

05.09.2023

Съобщение № 153 по досие № БС-ЕО-194-2023, с вх. № ПД-2620/03.08.2023 г., за:  „план „ПУП-ПРЗ за ПИ с ид. 63015.506.391 по КК на с. Атия, м. „Старо селище“, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, община Созопол и ПУР за осигуряване на транспортен достъп до новия УПИ и трасета на техническа инфраструктура”, възложители Георги Стоянов, Драго Стоянов, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45310

31.08.2023

Съобщение № 152 по досие № БС-ЕО-181-2023, с вх. № ПД-2432/01.08.2023 г., за: „Изработване на ПУП-ПП за обект Външно електрозахранване на Комплекс от еднофамилни жилищни сгради в ПИ 57491.18.555, местност „Кошарите” по КККР на гр. Поморие, община Поморие”, с възложител „Електроразпределение Юг“ ЕАД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45186

30.08.2023

Съобщение № 151 по досие № БС-ЕО-173-2023, с вх. № ПД-2355/25.08.2023 г., за: ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии: подземно трасе на канализационен тласкател с начало ПИ с индентификатори 48619.2.470 и 48619.2.457 до ПИ с идентификатор 48619.2.830 по КК на гр. Царево, община Царево с възложител: "Топ Грийн Енерджи" ООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45131

Съобщение № 150 по досие № БС-ЕО-171-2023, с вх. № ПД-2350/24.08.2023 г., за: ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии: подземно трасе на канализационен тласкател с начало ПИ с индентификатори 48619.2.470 и 48619.2.457 до ПИ с идентификатор 48619.2.830 по КК на гр. Царево, община Царево с възложител: "Алтест" ЕООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45082 

29.08.2023

Съобщение № 149 по досие № БС-ЕО-154-2023, с вх. № ПД-2084/23.08.2023 г., за: „Изработване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия за външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 63015.506.25 по КК на с. Атия, община Созопол“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/44844

21.08.2023

Съобщение № 148 по досие № БС-ЕО-177-2023, с вх. № ПД-2176/18.08.2023 г., за: УП-ПП за нова кабелна линия 20 kV от новоизграден ЖР стълб № 6А между ЖРС № 7 и ЖРС № 6 в оста на ВЛ 20 kV "Простор" от п/ст "Приморско" до нов БКТП в ПИ с № 58356.4.856 по КК на гр. Приморско, м. "Шопака", община Приморско с възложител: "Електроразпределение Юг" ЕАД. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45154

17.08.2023

Съобщение № 147 по досие № БС-ЕО-170-2023, с вх. № ПД-2302/14.08.2023 г., за: „Изработване на ПУП-ПРЗ в обхват на ПИ№07079.7.764 по КККР на гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: „Лозин“ ООД. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45071

16.08.2023

Съобщение № 146 по досие № БС-ЕО-129-2023, с вх. № ПД-1351/14.08.2023 г., за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ № 24712.45.205 по КККР на с. Дюлево, община Средец, за производство и съхранение на електрическа енергия от ВЕИ”, с възложител „Агролийз“ ООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43355.

11.08.2023

Съобщение № 145 по досие № БС-ЕО-100-2022, с вх. № ПД-1447/07.08.2023 г., за: „ПУП-ПРЗ за ПИ № 134.247 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ на с. Крушевец, община Созопол“, с възложители: Стамат Христов и Мария Христова https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42990

Съобщение № 144 по досие № БС-ЕО-164-2023, с вх. № ПД-2194,2495 /07.08.2023 г., за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 67800.36.18 и 67800.36.56 по КК на град Созопол, община Созопол, местност „Света Марина“, община Созопол, с цел урегулиране на имотите и отреждането им за „жилищни сгради, апартаментен туристически комплекс, сгради за обществено обслужване и трафопост“, с възложител: „Ем си Инвест“ ЕООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45019

Съобщение № 143 по досие № БС-ЕО-155-2023, с вх. № ПД-1899/26.07.2023 г., за: „Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на № 80916.25.20 по КК на с. Черни връх, община Камено“, с възложител: „Солрей“ ООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/44846

Съобщение № 142 по досие № БС-ЕО-131-2023, с вх. № ПД-1624/07.08.2023 г., за: ПУП-ПРЗ в обхвата на поземлени имоти с № 73388.135.21, 73388.135.11, 73388.135.23 и част от имот с № 73388.135.24 по КККР на с. Тръстиково, община Камено“ с възложител: Петър Иванов https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43382

09.08.2023

Съобщение № 141 по досие № БС-ЕО-159-2023, с вх. № ПД-2083/04.08.2023 г., за: „ПУП-ПП за обект: Външно ел. захранване на комплекс с еднофамилни жилищни сгради в ПИ с идентификатори 57491.18.739, 57491.18.740, 57491.18.371, 57491.18.340, 57491.18.341 по КК на град Поморие, община Поморие“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/44933

02.08.2023

Съобщение № 140 по досие № БС-ЕО-93-2023, с вх. № ПД-356/28.07.2023 г., за: „Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на № 07079.3.2173 по КК на град Бургас, община Бургас, с цел урегулиране и отреждане „за многокорпусна сграда със смесено предназначение, КОО, търговски складове и ТП“, с възложители: Златка Бимбелова, Емил Петрушев и Бейзат Баадиев https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42869

Съобщение № 139 по досие № БС-ЕО-150-2023, с вх. № ПД-1981/28.07.2023 г., за: „Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с № 43623.33.129 по КК на с. Ливада, община Камено и ПУП-ПП за трасе на водопровод за водоснабдяване на имота“, с възложител: Радослав Александров https://registers.moew.government.bg/eo/lot/44771

27.07.2023

Съобщение № 138 по досие № БС-ЕО-148-2023, с вх. № ПД-3560/19.07.2023 г., за: план „Изработване на ПУП-ПП за трасе на уличен водопровод за водоснабдяване на ПИ с № 57491.16.260 по КК на град Поморие, община Поморие /УПИ VII-260 по плана на град Поморие/“, с възложител: „Тонзелиеви“ ЕООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43744

24.07.2023

Съобщение № 137 по досие № БС-ЕО-139-2023, с вх. № ПД-1632/18.07.2023 г., за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с № 00833.9.405 по КК на град Ахелой, община Поморие“, с възложители: „Трансдел“ ООД и „Брилянт-Слънчев бряг“ ООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43615

Съобщение № 136 по досие № БС-ЕО-138-2023, с вх. № ПД-1710/14.07.2023 г., за: „Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с № 52279.10.19 по КК на с. Константиново, община Камено, с цел урегулиране на имота и отреждане „за жилищно строителство“, с възложител: Ирин Димитров https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43611

Съобщение № 135 по досие № БС-ЕО-142-2023, с вх. № ПД-1743/17.07.2023 г., за: ПУП-ПП за трасе на кабел НН на ТНН на трафопост „Военни Медово“ до ПИ с № 47651.10.61 по КК на с. Медово, община Поморие“, с възложител: Стела Христова https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43704

Съобщение № 134 по досие № БС-ЕО-49-2023, с вх. № ПД-62/28.06.2023 г., за: „ПУП-ПП за трасе на нова кабелна линия и нов водопровод за захранване на ПИ с идентификатор 73388.86.6 по КК на с. Тръстиково, община Камена“, с възложител: „МИМ“ ЕООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42417

18.07.2023

Съобщение № 133 по досие № БС-ЕО-144-2023, с вх. № ПД-1817/12.07.2023 г., за: Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Несебър 2023-2032 г. и Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Несебър 2023-2025 г. с възложител: Община Несебър https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43714

13.07.2023

Съобщение № 132 по досие № БС-ЕО-71-2023, с вх. № ПД-661/07.07.2023 г., за: „ „Изработване на ПУП-ПП за трасе на външно електрозахранване на жилищна сграда в № 87655.10.280 по КК на с. Ясна поляна, община Приморско“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42593

Съобщение № 131 по досие № БС-ЕО-136-2023, с вх. № ПД-1585/07.07.2023 г., за: „ Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с № 80916.56.20 по КК на с. Черно връх, община Камено. Изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с № 80916.56.19 по КК на с. Черни връх, община Камено и ПУП-ПП за трасе на пътна връзка до ПИ с идентификатори  80916.56.20 и 80916.56.19  по КК на с. Черно връх, община Камено от път II-79 „Средец-Бургас“ км 80+200 ляв“, с възложители: Тодор Петков и Стоян Арнаудов https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43547

Съобщение № 130 по досие № БС-ЕО-141-2023, с вх. № ПД-1786/30.06.2023 г., за: „Частично изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на УПИ VIII и УПИ XIII, кв. 151 по плана на град Средец, община Средец, с цел обединяване на имотите в един нов УПИ VIII, кв. 151 с отреждане „за фотоволтаична електроцентрала“, с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала в имота“, с възложител: „Ен Ей Солар“ ЕООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43646

Съобщение № 129 по досие № БС-ЕО-117-2023, с вх. № ПД-1284/04.07.2023 г., за: „Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ  № 134.424 по плана  на новообразуваните имоти в зона по §4 от  ЗСПЗЗ на с. Крушевец, община Созополи и ПУП-ПУР за транспортен достъп до имота“, с възложител: Галина Едрева https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43186

10.07.2023

Съобщение № 128 по досие № БС-ЕО-140-2023, с вх. № ПД-1787/30.06.2023 г., за: Частично изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на УПИ II-3003, УПИ IV-3004, УПИ V -3005 и УПИ VI-3006, кв. 151 по плана на град Средец, община Средец, с цел обединяване на имотите в един нов УПИ II- 3003, 3004, 3005, 3006, кв. 151 с отреждане „за фотоволтаична електроцентрала“, с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала в имота“, с възложител: „Соларстром“ ЕООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43645

03.07.2023

Съобщение № 127 по досие № БС-ЕО-210-2022, с вх. № ПД-3317/28.06.2023 г., за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с № 87655.53.9 и 87655.53.6 по КК на с. Ясна поляна, община Приморско“, с възложител „Крис-Мари 2008“ ООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41592

28.06.2023

Съобщение № 126 по досие № БС-ЕО-104-2023, с вх. № ПД-1168/23.06.2023 г., за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с № 52279.10.429 по КК на с. Константиново, община Камено“, с възложител: Венета Жекова https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43060

26.06.2023

Съобщение № 125 по досие № БС-ЕО-3-2023, с вх. № ПД-3595/20.06.2023 г., за: „ПУП-ПП за трасе на кабелна линия ниско напрежение от кабелен разпределителен шкаф на регулационната граница на ПИ с № 81178.6.625 по КК на град Черноморец, община Созопол до електромерно табло на границата на ПИ с № 81178.6.486 по КК на град Черноморец, община Созопол“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41966

Съобщение № 124 по досие № БС-ЕО-33-2023, с вх. № ПД-114/19.06.2023 г., за: ПУП-ПП за външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 63015.506.280 по КК на с. Атия, община Созопол“, с възложител: „Електроразпределение Юг” ЕАД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42276

22.06.2023

Съобщение № 123 по досие № БС-ЕО-702023, с вх. № ПД-662/19.06.2023 г., за: ПУП-ПП за обект "Нов КРШ 3 срещу имот с № 4584 от ЗЗП "Трите братя", гр. Айтос и електрозахранване на същия чрез разкъсване на съществуващ кабел КРШ 2 до КРШ 4; Ново електромерно табло пред имот 2761 от ЗЗП "Трите братя", гр. Айтос и кабелна линия 1kV от новия КРШ 3 до новото електромерно табло с възложител: "Електроразпределение" ЕАД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42591

21.06.2023

Съобщение № 122 по досие № БС-ЕО-122-2023, с вх. № ПД-1318/19.06.2023 г., за: Изработване на ПУП-ПП за изграждане на "Местен път" от проект за регулация, свързващ строителните граници на гр. Приморско (о. т. 43) с план за регулация на о. с. "Ченгер" (о. с. 137) до проектно кръстовище при км. 35+603 на държавен път Бургас - Царево, засягащ ПИ с идентификатори 58356.73.1, 58356.73.24, 58356.73.31, 8356.73.97, 58356.73.111 по КК на гр. Приморско с възложител: Община Приморско https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43221

Съобщение № 121 по досие № БС-ЕО-123-2023, с вх. № ПД-1317/19.06.2023 г., за: Изработване на ПУП-ПП, свързващ строителните граници на гр. Приморско (о. т. 43) с план за регулация на о. с. "Ченгер" (о. с. 137) със засегнати имотис идентификатори 58356.67.22, 58356.73.9, 58356.73.31, 8356.73.49, 58356.73.50, 58356.73.72, 58356.73.94, 58356.73.97, 58346.73.102, 58356.73.108 и 58356.73.124 по КК на гр. Приморско с възложител: Община Приморско https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43230

Съобщение № 120 по досие № БС-ЕО-109-2023, с вх. № ПД-1282/19.06.2023 г., за: ПУП-ПРЗ за ПИ с № 58356.502.47 по КККР на гр. Приморско, м. "Пясъка", общ. Приморско, с възложител: Община Приморско https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43126

Съобщение № 119 по досие № БС-ЕО-116-2023, с вх. № ПД-1259/15.06.2023 г., за: „ПУП-ПП за трасе на обслужващ път и техническо обезпечаване на ПИ с № 48619.13.589 и 48619.13.595 по КК на град Царево, община Царево“, с възложител: Община Царево https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43185

Съобщение № 118 по досие № БС-ЕО-128-2023, с вх. № ПД-1183/19.06.2023 г., за: „ПУП-ПП за трасе на кабелна линия 20 кV от съществуващ стълб № 48/30, КЛ/ВЛ Маркели, п/ст Карнобат в ПИ с№ 36525.187.8 д и  36525.185.65 по КК на град Карнобат, община Карнобат и ПУП-ПП за трасе на кабелна линия 20 кV от нов БКТП в ПИ с идентификатор 36525.187.8  по КК до ТП „Проходна“ в ПИ с № 36525.187.2 по КК на град Карнобат, община Карнобат“,  с възложители: „Електроразпределение Юг“ ЕАД и „Солар и Ко“ ЕООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43352

19.06.2023

Съобщение № 117 по досие № БС-ЕО-124-2023, с вх. № ПД-1123/12.06.2023 г., за: „ПУП-Парцеларен за трасе на водопровод за захранване на поземлен имот с идентификатор 63224.60.14 по КККР на с. Руен, местност „Край село“, община Руен”, с възложител Мартин Хубенов https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43341

15.06.2023

Съобщение № 116 по досие № БС-ЕО-70-2021,  за: „Изготвяне на ПУП-ПП за кабелна линия 1kV от БКТП до ЕТ – ново, за захранване на жилищна сграда и ограда в ПИ с идентификатор 67800.36.419 по КККР на гр. Созопол, м. „Света Марина“, община Созопол“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/37257.

09.06.2023

Съобщение № 115 по досие № БС-ЕО-113-2023, с вх. № ПД-1283/07.06.2023 г., за: „Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ № 134.369 по плана на новообразуваните имоти в зона по §4 от ЗСПЗЗ на с. Крушевец, община Созопол и ПУП-ПУР за транспортен достъп до имота“, с възложител: "Стомар Билд" ЕООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43175

Съобщение № 114 по досие № БС-ЕО-195-2022, с вх. № ПД-2657/07.06.2023 г., за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII, кв. 1601 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад“, (ПИ с № 10731.106.27 по КККР на гр. Несебър), община Несебър“, с възложител: Кирил Минков. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41407.

Съобщение № 113 по досие № БС-ЕО-38-2023, с вх. № ПД-3872/02.06.2023 г., за: ПУП-ПП за елементи на техническа инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за външно електрозахранване на ПИ с №48619.28.829, 48619.28.834 и 48619.28.835 по КК на град Царево, община Царево – 3 броя кабели НН от ТНН на ТП «Пишманов» до нови електромерни табла пред имотите», с възложител: Община Царево. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42321

08.06.2023

Съобщение № 112 по досие № БС-ЕО-126-2023, с вх. № ПД-505/01.06.2023 г., за: „ПУП-ПРЗ за УПИ VI-58, кв. 18 по плана на с. Глумче, община Карнобат, за изграждане на фотоволтаична електроцентрала“, с възложител: „Анвел Солар“ ЕООД. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43350

Съобщение № 111 по досие № БС-ЕО-130-2023, с вх. № ПД-1331/05.06.2023 г., за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.7.1505 по КККР на гр. Бургас, м. „Биволското“, община Бургас“, с възложител: Георги Желязков. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43361.

05.06.2023

Съобщение № 110 по досие № БС-ЕО-14-2018, с вх. № ПД-1030/23.05.2023 г., за: „Частично изменение  на ПУП-ПР за ПИ № 73571.31.16, 73571.31.17, 73571.31.19, 73571.31.20, 73571.31.21, 73571.31.22, 73571.31.23, 73571.31.24, 73571.31.25, 73571.31.26, 73571.31.27, 73571.31.33, 73571.31.64, 73571.31.49 и 73571.31.58 по КК на с. Тънково, община Несебър“, с възложители: „Голдън Бъг“ ЕООД, ЕТ „Иполита-Златка Радева“ и „Енергия Техноинвест“ ЕООД. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/26916

31.05.2023

Съобщение № 107 по досие № БС-ЕО-132-2023, с вх. № ПД-1519/16.05.2023 г., за: „Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 81178.6.485 по КК на град Черноморец, община Созопол, с цел урегулиране на имота и отреждане „за сгради за отдих и курорт“, с възложители: Владимир Йосифов и Илияна Вангелова-Йосифова. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43382

Съобщение № 106 по досие № БС-ЕО-131-2023, с вх. № ПД-1624/26.05.2023 г., за: „Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатори 73388.135.11, 73388.135.21, 73388.135.23 и част от 73388.135.24 по КК на с. Тръстиково, община Камено, с цел обединяване на имотите и отреждане „за селскостопански сгради, производствени и складови дейности“, с възложител: Петър Иванов https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43382

30.05.2023

Съобщение № 105 по досие № БС-ЕО-114-2023, с вх. № ПД-1253 за „Изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатори 67800.5.944 и 67800.5.945 по КК на град Созопол, община Созопол /УПИ X-5024 и УПИ XI-5023 по плана на м. „Буджака“, землище на град Созопол“, с възложители: Друми Друмев и Георги Друмев. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43177

26.05.2023

Съобщение № 104 по досие № БС-ЕО-127-2023, с вх. № ПД-1522 за: „Изработване на ПУП-ПП (Парцеларен план) за трасе на кабел 20кV от СРС-нов, вграден в оста на ВЛ 20кV „Рудничар“ до БКТП-нов, разположен в УПИ ХХI-499, кв.6 по плана на с. Димчево (ПИ с идентификатор 21141.501.499 по КККР), община Бургас“, с възложители: Лъчезар Георгиев и Маргарита Добрева е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43351

Съобщение № 103 по досие № БС-ЕО-126-2023, с вх. № ПД-505 за: „ПУП-ПРЗ за УПИ VI-58, кв. 18 по плана на с. Глумче, община Карнобат, за изграждане на фотоволтаична електроцентрала“, с възложител: „Анвел Солар“ ЕООД е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43350

Съобщение № 102 по досие № БС-ЕО-125-2023, с вх. № ПД-1480 за: „Изработване на ПУП-ПУР и ПУП-ПП за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 44425.2.17 по КК на с. Лъка, община Поморие“, с възложител: Денка Карафезлиевае определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43348

23.05.2023

Съобщение № 101 по досие № БС-ЕО-83-2023, с вх. № ПД-814/17.05.2023 г., за: „Изработване на ПУП-ПРЗ и ПУР за ПИ с идентификатор 63015.506.312 по КК на с. Атия, община Созопол“, с възложител: Красимира Калоянова. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42776

Съобщение № 100 по досие № БС-ЕО-181-2022 за: „ПУП-ПРЗ и ПУП-ПУР за ПИ  с идентификатор 07079.3.1136 по КККР на гр. Бургас, местност „Папаз Тарла“, община Бургас“, с възложител: „Голдън Лайт“. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40936.

19.05.2023

Съобщение № 99 по досие № БС-ЕО-119-2023, с вх. № ПД-826/11.05.2023 г., за: „Изработване на подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 67800.8.121 по КККР на гр. Созопол, м. „Буджака“, община Созопол“, с възложител: Атанас Бошев.  https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43192

15.05.2023

Съобщение № 98 по досие № БС-ЕО-58-2023, с вх. № ПД-519/02.05.2023 г., за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.3845 по КК на град Бургас, местност „Кабата“, община Бургас“, с възложител: Веселина Димова. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42520

Съобщение № 97 по досие № БС-ЕО-107-2023, с вх. № ПД-1190/15.05.2023 г., за: «Изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 46663.72.526 по КК на град Малко Търново, местност «Сушицата», община Малко Търново», с възложител: «Ангара Груп» ООД. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43097

Съобщение № 96 по досие № БС-ЕО-115-2023, с вх. № ПД-292/05.05.2023 г., за: „ПУП-ПП за трасе на нова кабелна линия 20 кV от съществуващ стълб №22 на ВЛ „Балкан“ до нов БКТП в ПИ № 80916.78.89 по КК на с. Черни връх, община Камено“, с възложител: „Комета -7“ ЕООД. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43183

Съобщение № 95 по досие № БС-ЕО-105-2023, с вх. № ПД-1153/05.05.2023 г., за: ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 10731.106.27 по КККР на с. Веселие, м. „Край село“, община Приморско“, с възложители: Марияна Апостолова и Стефан Апостолов. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43065.

Съобщение № 94 по досие № БС-ЕО-88-2022, с вх. № ПД-791, 903/09.05.2023 г., за: „ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън урбанизирана територия обект: Уличен водопровод и улична канализация за ПИ 39164.15.106 по КККР на с. Кошарица, местност „Сулуджана“, община Несебър, с възложители: „Сит-Грейпс“ ООД, Филка Стефанова, Теодора Стефанова. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39464.

03.05.2023

Съобщение № 93 по досие № БС-ЕО-75-2023, с вх. № ПД-580/25.04.2023 г., за: „Изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 73571.87.13 по КК на с. Тънково, община Несебър с цел обособяване на 2 УПИ „за жилищно строителство“ и 1 УПИ за складове, търговия и администрация“  и ПУП-ПП за част от ПИ с идентификатор 73571.49.84 по КК на с. Тънково, община Несебър“, с възложител: Александър Александров. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42618

Съобщение № 92 по досие № БС-ЕО-74-2023, с вх. № ПД-592/27.04.2023 г., за: „Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 17693.27.16 по КК на с. Граматиково, община Малко Търново, с цел урегулиране на имота и отреждане „за вилно строителство“, с възложители: Донка Жекова, Дона Димитрова и Стоянка Лимберова. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42613

Съобщение № 91 по досие № БС-ЕО-50-2023, с вх. № ПД-282/26.04.2023 г., за: „ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 07079.30.468 по КК на град Бургас, община Бургас, с цел урегулирнае и отраждане на имота „за курорт и допълващи дейности“.Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42418

27.04.2023

Съобщение № 90 по досие № БС-ЕО-80-2023, с вх. № ПД-229/24.04.2023 г., за: Изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 30483.208.8 по КК на с. Звездец, община Малко Търново, местност „Край село“ /предишен номер 000499 по КВС/, с цел разделяне на имота на два УПИ и отреждане „за животновъдно и земеделско производство“ и „Фотоволтаична електроцентрала и трафопост“, с възложител: „Близнак 2008“ ООД. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42754

Съобщение № 89 по досие № БС-ЕО-102-2023, с вх. № ПД-242/21.04.2023 г., за: „ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатори 36525.301.41 и 36525.301.42 по КК на град Карнобат, община Карнобат, с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала“, с възложител: „Карнобат Енерджи“ ЕООД. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43001

Съобщение № 88 по досие № БС-ЕО-61-2023, с вх. № ПД-577/20.04.2023 г., за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за № 39164.11.470 и 39164.11.471 по КК на с. Кошарица, община Несебър, с цел урегулиране на имотите и отреждане „за жилищни сгради“, с възложител: Хасан Фархан https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42538

25.04.2023

Съобщение № 87 по досие № БС-ЕО-85-2023, с вх. № ПД-823/12.04.2023 г., за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 18469.17.28 по КК на с. Гюльовца, местност „Старите лозя“, община Несебър“, с възложители: Николина Тодорова и Митко Тодоров. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42796

Съобщение № 86 по досие № БС-ЕО-77-2023, с вх. № ПД-648/18.04.2023 г., за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 70247.172.8 и 70247.170.9, м. „До село“, землището на  гр. Сунгурларе, община Сунгурларе“, с възложител: „Мегават Солар“ ООД. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42635

18.04.2023

Съобщение № 85 по досие № БС-ЕО-241-2022, с вх. № ПД-3641/13.04.2023 г., за: „ПУП-ПП за трасе на кабелна линия за електрозахранване на № 87093.74.15 по КК на с. Ябълчево, община Руен“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41885

Съобщение № 84 по досие № БС-ЕО-90-2023, с вх. № ПД-695, 696, 697/06.04.2023 г., за: „ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатори 81102.64.48, 81102.64.49 и 81102.64.50 по КК на с. Черноград, община Айтос“ и „Изработване на инвестиционен проект за изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 120 кWp във всеки от поземлените имоти”, с възложители: „Дънак“ ЕООД, «Дънак 83» ЕООД и «Соелпи» ЕООД. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42819

Съобщение № 83 по досие № БС-ЕО-95-2023, с вх. № ПД-926/07.04.2023 г., за: „ПУП-ПРЗ в обхвата на № 80916.10.414 по КК на с. Черни връх, община Камено и ПУП-ПУР за провеждане на нова улица за достъп до имота“, с възложител: Недялко Йорданов. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42871

Съобщение № 82 по досие № БС-ЕО-94-2023, с вх. № ПД-1016/12.04.2023 г., за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за № 07079.3.1593 по КК на град Бургас, община Бургас“, с възложители: Цветелина Димова и Мира Янева-Попова https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42870

Съобщение № 81 по досие № БС-ЕО-87-2023, с вх. № ПД-891/12.04.2023 г., за: „ПУП-ПП за трасе на оптична кабелна линия от съществуващата мрежа на Виваком България в землището на град Бургас, община Бургас“, с възложител: „Виваком България“ ЕАД. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42810

Съобщение № 80 по досие № БС-ЕО-98-2023, с вх. № ПД-929/12.04.2023 г., за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за № 07079.4.662 по КККР на гр. Бургас, кв. Лозово, общ.Бургас“, с възложител: Дилян Христов. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42902

Съобщение № 79 по досие № БС-ЕО-92-2023, с вх. № ПД-805/13.04.2023 г., за: „Изготвяне на ПУП-ПРЗ № 07079.6.947 и 07079.6.948, землище на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: Община Бургас. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42851

Съобщение № 78 по досие № БС-ЕО-72-2023, с вх. № ПД-731/10.04.2023 г., за: ПУП-ПП за трасе на нов водопровод за водоснабдяване на новопредвидена жилищна сграда в № 57491.19.626 по КК на гр. Поморие, община Поморие“ с възложител Катя Шкодрова и Неделин Шкодров. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42601

13.04.2023

Съобщение № 77 по досие № БС-ЕО-84-2023, с вх. № ПД-838/07.04.2023 г., за: ПУП „Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.4.774 по КК на гр. Бургас“ с възложител Иванка Петрова. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42791

07.04.2023

Съобщение № 76 по досие № БС-ЕО-244-2023, с вх. № ПД-3639/04.04.2023 г., за: ПУП-„ПУП-ПП за трасе на кабелна линия ниско напрежение от кабелен разпределителен шкаф на регулационната граница на ПИ с № 73287.175.29 по КК на с. Трънак, община Руен  до електромерно табло на границата на ПИ с № 73287.175.49 по КК на с. Трънак, община Руен“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41900

Съобщение № 75 по досие № БС-ЕО-82-2023, с вх. № ПД-3112/04.04.2023 г., за: „ПУП-ПП за пътна връзка към имоти с № 00151.276.2 и 00151.276.1, м.  „Хаджи Бекир“, землище на гр. Айтос, община Айтос на път I-6 София-Бургас при км 472+415 ляво“ възложител „МАКСТОН ГРУП“ ЕООД. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42758

04.04.2023

Съобщение № 74 по досие № БС-ЕО-81-2023, с вх. № ПД-524/30.03.2023 г., за: ПУП-ПУР на поземлен имот с идентификатор 47651.10.26 по КК на с. Медово, м. "Над село", община Поморие за осигуряване на транспортен достъп до имоти с идентификатори 47651.10.128, 47651.10.132, 47651.10.130, 47651.10.113, 47651.10.114, 47651.10.134, 47651.10.133, 47651.10.141, 47651.10.142, 47651.10.143 по КК на с. Медово, община Поморие“, с възложител: Община Поморие. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42756

Съобщение № 73 по досие № БС-ЕО-76-2023, с вх. № ПД-789/30.03.2023 г., за: „ПУП-ПП за трасе на кабели от ГРТ в имот 69746.10.65 до електромерно табло монтирано на фасадата на ТП „Стопански двор“ в ПИ 69746.18.12 от КККР на с. Страцин, община Поморие за захранване на Фотоволтаична електроцентрала с мощност 99 kW, разположена върху покривна конструкция на съществуваща сграда с ИД 69746.10.65.1 в имот с ИД 69746.10.65 по КК на с. Страцин, община Поморие“, с възложител: „Проагро-61“ ООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42628

03.04.2023

Съобщение № 72 по досие № БС-ЕО-16-2023, с вх. № ПД-3640/28.03.2023 г., за: „Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за външно електрозахранване на ПИ с идентификатор 44094.1.82 по КККР на с. Лозенец, община Царево“, с възложител: „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42025.

Съобщение № 71 по досие № БС-ЕО-48-2023, с вх. № ПД-318/29.03.2023 г., за: „ПУП - ПРЗ на ПИ № 52279.10.482 по КК на с. Константиново, община Камено, м-ст „Край село” и ПУП - ПУР на нова улица от о.т.2 от осовата мрежа на с. Константиново” с възложители Ирина Никова, Николета Чернева, Пламен Ников и Мирела Никова. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42408

30.03.2023

Съобщение № 71 по досие № БС-ЕО-73-2023, с вх. № ПД-557/22.03.2023 г., за: „ПУП-ПП за трасе на нова кабелна линия 33 кV от фотовалтаична електроцентрали в ПИ с идентификатор 12245.17.8, м. „Кюпек дере“ по КК на с. Вратица, община Камено, от фотоволтаична електроцентрала в ПИ с идентификатори 12245.18.23 и 12245.18.24, м. „Каята“по КК на с. Вратица, община Камено, от фотоволтаична електроцентрала в ПИ с идентификатор 12245.20.16, м. „Чардак тарла“ по КК на с. Вратица, община Камено, от фотоволтаична електроцентрала в ПИ с идентификатори 12245.14.1, 12245.14.3 и 12245.14.48 м. „Шумната могила“ по КК на с. Вратица, община Камено от фотоволтаична електроцентрала в ПИ с идентификатор 12245.15.11, м. „Браницата“ по КК на с. Вратица, община Камено до нова главна повишаваща станция 33/110 кV в ПИ с идентификатор 12245.18.24, м. „Каята“ по КК на с. Вратица, община Камено и „ПУП-ПП за трасе на пътна връзка на път III-539 „Средец-Дюлево-Русокастро-Трояново-Айтос-Карнобат-Бургас“, при км. 31+210 ляво, за транспортно обезпечаване на ПИ с идентификатори 12245.18.23 и 12245.18.24 по КК на с. Вратица, община Камено“, с възложител: „Био Пи Ди Солар Енерджи“ ООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42612

Съобщение № 70 по досие № БС-ЕО-68-2023, с вх. № ПД-711/24.03.2023 г., за: ПУП-ПП на обект външно ел. захранване на четири вилни сгради в ПИ 44094.1.1175, с. Лозенец, м. Тарфа, общ. Царево с възложител: "Електроразпределение" ЕАД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41631

27.03.2023

Съобщение № 69 по досие № БС-ЕО-38-2023, с вх. № ПД-3872/16.03.2023 г., за: „ПУП – ПП за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за изграждане на външно ел. захранване на ПИ № 48619.28.829, 48619.28.834 и 48619.28.835 по КК на гр. Царево, община Царево – 3 бр. кабели НН от ТНН на ТП „Пишманов“ до нови електромерни табла пред имотите“,  с възложител: Община Царево. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42321

Съобщение № 68 по досие № БС-ЕО-53-2023, с вх. № ПД-211/22.03.2023 г., за: „Изменение на ПУП-ПУР между о.т. 76а и о.т. 111а и ПУП-ПУР за нова улица от о.т. 111а до о.т. 126 до ПИ 80916.10.456 по КККР на с. Черни връх, община Камено“, с възложител: Ралица Чолакова. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42454

Съобщение № 67 по досие № БС-ЕО-217-2022, с вх. № ПД-3409/21.03.2023 г., за: „„Изменение на ПУП-ПЗ за ПИ 07079.20.66 по КККР на гр. Бургас, м. „Ъгъла“, община Бургас“ с възложител: Борис Лефтеров. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41631

21.03.2023

Съобщение № 66 по досие № БС-ЕО-40-2023, с вх. № ПД-235/17.03.2023 г., за: „ПУП-ПРЗ за ПИ  с идентификатор 07079.12.924 по КККР на гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: Емил Спиров.  Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42366.

Съобщение № 65 по досие № БС-ЕО-19-2023, с вх. № ПД-3836/20.03.2023 г., за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификаторе 07079.3.2092 и 07079.3.2093 по КККР на гр. Бургас, община Бургас и ЧИ на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.3.1083 по КККР (УПИ I-31, кв. 130 по плана на СПЗ, гр. Бургас)“, с възложител: „Торнадокомерс“ ООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42037.

17.03.2023

Съобщение № 64 по досие № БС-ЕО-51-2023, с вх. № ПД-1910/15.03.2023 г., за: „ПУП-ПРЗ за ПИ № 07079.12.680 по КК на гр. Бургас, кв. Ветрен, м. „Неравното“, общ. Бургас“ с възложители: Гергана  Бялкова, Деян Бялков, Анна Танева, Гергана Велчева, Атанаска Радулова-Хедари, Райчо Радулов, Невенка Радулова, Виолета  Радулова, Владимир Радулов. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42420

Съобщение № 63 по досие № БС-ЕО-234-2022, с вх. № ПД-3638/14.03.2023 г., за: „ПУП-ПП за трасе на кабелна линия ниско напрежение от кабелен разпределителен шкаф на регулационната граница на ПИ с идентификатор 63015.505.478 по КК на с. Атия, община Созопол до електромерно табло на границата на ПИ с идентификатор 63015.506.110 и на границата на ПИ с идентификатор 63015.506.111 по КК на с. Атия, община Созопол“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41831

Съобщение № 62 по досие № БС-ЕО-245-2022, с вх. № ПД-3643/14.03.2023 г., за: "Изработване на ПУП-ПП (Парцеларен план) за "Кабелна линия ниско напрежение от кабелен разпределителен шкаф на регулационната граница на имот с идентификатор 63015.505.478 по КК до електромерно табло на границата на имот с идентификатор 6315.506.110 по КК на с. Атия, община Созопол, съгласно ДП 4491992" с възложител: "Електроразпределение ЮГ" ЕАД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41905

Съобщение № 61 по досие № БС-ЕО-66-2023, с вх. № ПД-574/15.03.2023 г., за: Изработване на ПУП-ПУР зобособяване на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имоти с идентификатор 07079.4.871, 07079.4.1054 и 07079.4.1055 по КК на гр. Бургас, кв. "Лозово", община Бургас с възложител: Община Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42568

16.03.2023

Съобщение № 60 по досие № БС-ЕО-45-2023, с вх. № ПД-159/07.03.2023 г., за: „Изработване на ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ с № 73571.36.28 по КК на с. Тънково, община Несебър, с цел промяна на предназначението и отреждане „за жилищно строителство“, с възложител: Светослав Господинов. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42390

Съобщение № 59 по досие № БС-ЕО-59-2023, с вх. № ПД-320/10.03.2023 г., за: „ПУП-ПП за трасе на оптичен кабел до базова станция BGS0219 в ПИ с № 53822.18.379 по КК на с. Оризаре, община Несебър“, с възложител: «А1 България» ЕАД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42529

Съобщение № 58 по досие № БС-ЕО-60-2023, с вх. № ПД-321/10.03.2023 г., за: „ПУП-ПП за трасе на оптичен кабел до базова станция BGS0366 в ПИ с №10625.161.17 по КК на с. Венец, община Карнобат», с възложител: «А1 България» ЕАД Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42532

Съобщение № 57 по досие № БС-ЕО-159-2022, с вх. № ПД-2091/10.03.2023 г., за: „ПУП-ПП за трасе на техническа инфраструктура за подземно кабелно трасе за електрозахранване на ПИ с № 81178.35.194 по КК на град Черноморец, община Созопол“, с възложител: „Вилидж Хил Черноморец“ ООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40590

14.03.2023

Съобщение № 56 по досие № БС-ЕО-67-2023, с вх. № ПД-699/10.03.2023 г., за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-22, кв.80, м. Сърт тарла, кв. Долно езерово, ПИ 07079.6.1235 по КК на гр. Бургас” и „Изработване на инвестиционен проект за строителство на фотоволтаична централа с мощност до 850 кWp”, с възложител: „Алфа Строй” ЕООДИнформацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42570

Съобщение № 55 по досие № БС-ЕО-54-2023, с вх. № ПД-400/09.03.2023 г., за: „ПУП-ПП за обект: Изместване на съществуващи ВЛСН 20kV, тип АС 3х/1х95 мм2 – ВЛСН 20kV „Рудничар“ от ЖРС 2 до ЖРС 4 и ВЛСН 20kV „Язовир“ от ЖРС 2 до ЖРС 5 в землището на гр. Бургас, Община Бургас“, с възложител: „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42456

Съобщение № 54 по досие № БС-ЕО-52-2023, с вх. № ПД-431/28.02.2023 г., за: „ПУП-ПП за обект: "Външно ел. Захранване на многофамилен комплекс, блок А-жилищна нсграда и ресторант в ПИ с идентификатор 11538.13.144, м. "Варницата", землище гр. Свети Влас, община Несебър“ с възложители: "Филип Куртев 1" ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42426

10.03.2023

Съобщение № 53 по досие № БС-ЕО-178-2022, с вх. № ПД-2661/28.02.2023 г., за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 35691.1.87 по КК на с. Каменар, община Поморие, с цел изграждане на фотоволтаична централа за производство на електрически ток от слънчевата енергия“ с възложители: Марийка Михнева, Петър Михнев и Радостин Михнев. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40924

02.03.2023

Съобщение № 52 по досие № БС-ЕО-52-2023, с вх. № ПД-431/28.02.2023 г., за: «Изработване на ПУП-ПП за обект: «Външно електрозахранване на многофамилен комплекс, блок А-жилищна сграда и ресторант в ПИ 11538.13.144 по КК на м. «Варницата», землище на град Свети Влас, община Несебър» с възложител: "Филип Куртев 1" ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42426

Съобщение № 51 по досие № БС-ЕО-220-2022, с вх. № ПД – 213/27.02.2023 г., за: „Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 07079.11.283 по КК на град Бургас, община Бургас, с цел урегулиране на имота и отреждане „за вилно строителство“, с възложител: „Хитиком“ ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41695

Съобщение № 50 по досие № БС-ЕО-42-2023, с вх. № ПД – 40/23.02.2023 г., за: „ПУП-ПП за трасе на уличен водопровод в масив 108, землище на с. Индже войвода, м. „Стопански двор“, община Созопол“, с възложител: „Финномеханик-Кузманов“ ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42369

Съобщение № 49 по досие № БС-ЕО-23-2023, с вх. № ПД – 3812, 236/21.02.2023 г., за: „ПУП-ПП за трасе на техническа инфраструктура – захранващ кабел от електромерно табло  и табло телеуправление в ПИ с идентификатор 58356.4.855 по КК на град Приморско, община Приморско до ГРТ на фотоволтаична електроцентрала с мощност 350 кWр в ПИ 58356.4.856 по КК на град Приморско, община Приморско“, с възложител: „ММ“ ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42065

Съобщение № 48 по досие № БС-ЕО-31-2023, с вх. № ПД – 66/22.02.2023 г., за: „Изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на община Айтос и изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 56321.92.20 и 56321.92.16 по КК на с. Пещерско, община Айтос“ с възложител: Николай Куртев. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42179

Съобщение № 47 по досие № БС-ЕО-18-2023, с вх. № ПД – 3715/24.02.2023 г., за: „ПУП-ПРЗ за № 07079.2.1403 по КК на гр. Бургас в разширението на населеното място, местност „Под шосето“, община Бургас“, с възложител: Наследниците на Тодор Динчев. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42035

Съобщение № 46 по досие № БС-ЕО-32-2023, с вх. № ПД – 112/24.02.2023 г., за: Външно кабелно електрозахранване на курортен обект за настаняване - къмпинг в ПИ 49619.55.688 по КККР на гр. Царево, с.о. „Боруна“, община Царево“, с възложител: „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42274

28.02.2023

Съобщение № 45 по досие № БС-ЕО-30-2023 за: „ПУП-ПП за обект: Външно кабелно електрозахраване на осем еднофамилни жилищни сгради в ПИ 57491.18.552 по КККР на гр. Поморие, м. „Кошарите“, община Поморие“, с възложител: „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42170.

Съобщение № 44 по досие № БС-ЕО-55-2023 за: „Изработване на частично изменение на ОУП на Община Средец, в обхвата на ПИ с идентификатори 20273.27.22, 20273.27.23, 20273.28.53 и 20273.28.56 по КККР на с. Дебелт,  община Средец и изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатори 20273.27.22, 20273.27.23 и 20273.28.56 по КККР на с. Дебелт,  община Средец, изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 20273.28.53 по КККР на с. Дебелт, м. „Кривия вир“, община Средец и изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 20273.28.52“. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42474.

Съобщение № 43 по досие № БС-ЕО-237-2022 за: „ПУП-ПЗ за ПИ № 73571.31.33 по КККР на с. Тънково, местност „Бабини драки“, община Несебър, с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала и парцеларен план (ПП) за кабелно трасе за присъединяване към електроразпределителната мрежа”, с възложител „Енергия Техноинвест“ ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41874.

Съобщение № 42 по досие № БС-ЕО-15-2023 за: „ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 44425.7.152 и 44425.7.153 по КК на с. Лъка, местност "Герена", община Поморие, с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала”, с възложител „Гига Трейд“ ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42023.

Съобщение № 41 по досие № БС-ЕО-34-2023 за: „ПУП-ПП за обект: Оптично кабелно захранване на хотел „Арапя Сън Ризорт“ в м. Арапя, Община Царево“, с възложител „Виваком България“ ЕАД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42281.

23.02.2023

Съобщение № 40 по досие № БС-ЕО-240-2022, с вх. № ПД - 3077/14.02.2023 г., за: „Изработване на ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 02810.15.176 по КК на с. Бата, община Поморие, с цел отреждане на имота „за фотоволтаична електроцентрала“, с възложител: Даниел Ламбиев. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41882

Съобщение № 39 по досие № БС-ЕО-7-2023, с вх. № ПД - 3680/2023 г., за: план „ПУП-ПП за изграждане на нова кабелна линия 20 кV от нов ЖР стълб № 8А на ВЛ 20 kV „ГУС“ до нов БКТП 1х800 кVа, разположен в поземлен имот 35883.57.14 по КК на гр. Камено“, с възложител „Електроразпределение“ ЕАД е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41989

17.02.2023

Съобщение № 38 по досие № БС-ЕО-47-2023, с вх. № ПД – 3596/15.02.2023 г., за: ПУП-ПП за обект: "външно ел. Захранване на вилни сгради в имот с идентификатор 57491.19.94 по КК на гр. Поморие, местност "Лахана", община Поморие с възложители: "Електроразпределение юг" ЕАД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42406

16.02.2023

Съобщение № 37 по досие № БС-ЕО-18-2023, с вх. № ПД – 3715/09.-02.2023 г., за: ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 07079.21403 по КК на гр. Бургас в разширението на населеното място, местност "Под шосето", община Бургас“, с възложители: наследниците на Тодор Динчев. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42035

10.02.2023

Съобщение № 36 по досие № БС-ЕО-27-2023, с вх. № ПД – 3555/09.-02.2023 г., за: ПУП-ПП за трасе на дъждовен колектор за отводняване на одобрена улица с о.т.1 - о.т.2 - о.т.3 до о.т.4 за обслужване на УПИ II-3860, бивш масив 19 (ПИ с идентификатор 07079.2.390 по КК на гр. Бургас), м. "Оникилика", извън границите на урбанизираната територия на гр. Бургас, преминаващо през имоти с идентификатори 07079.2.391 и 07079.2.216 по КК на гр. Бургас“, с възложител: Община Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42103

09.02.2023

Съобщение № 35 по досие № БС-ЕО-163-2022, с вх. № ПД - 2378/31.01.2023 г., за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ  с идентификатор 07079.2.2032 по КККР на гр. Бургас, местност „Лъджа Йолу“, община Бургас“, с възложители: Петя Недялкова, Десислава Недялкова, Константин Недялков и Ванеса Недялкова. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40630

Съобщение № 34 по досие № БС-ЕО-26-2023, с вх. № ПД - 3644/03.02.2023 г., за: „Изработване на ПУП-ПП (Парцеларен план) за обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда за сезонно ползване „А“ и промяна по време на строителство – преустройство на магазин чрез обособяване на магазин за алкохол и магазин за хранителни стоки в ПИ с идентификатор 51500.86.10, местност „Кокалу“, землище на гр. Несебър, община Несебър“, с възложител: „Електроразпределение юг“ ЕАД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42096

Съобщение № 33 по досие № БС-ЕО-77-2021, с вх. № ПД - 2428/31.01.2023 г., за: „ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 80916.50.50 по КК на с. Черни връх, местност „Свети Георги“, община Камено и ПУП-ПУР за нова улица обслужваща новообразувани УПИ в имот с идентификатор 80916.50.50 по КК на с. Черно връх от съществуваща о.т. 114а до нови осови точки от новообразуваната улична регулация“ с възложител: Община Камено. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/37443

07.02.2023

Съобщение № 32 по досие № БС-ЕО-28-2023, с вх. № ПД - 3869/30.01.2023 г., за: „Програма за управление на отпадъците на Община Средец за периода 2021-2028г.“, с възложител: Община Средец. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42104

Съобщение № 31 по досие № БС-ЕО-29-2023, с вх. № ПД - 3870/30.01.2023 г., за: „Програма за опазване на околната среда на Община Средец за периода 2021-2028г. с Раздел „Лечебни растения“, с възложител: Община Средец. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42106

01.02.2023

Съобщение № 30 по досие № БС-ЕО-189-2022, с вх. № ПД - 2373/30.01.2023 г., за: „ПУП-ПП за трасе на кабелна линия за електрозахранване на три преместваеми обекта – два павилиона за търговия и един офис в ПИ с идентификатор 39164.15.74 по КК на с. Кошарица, община Несебър“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41310

Съобщение № 29 по досие № БС-ЕО-243-2022, с вх. № ПД - 3684/30.01.2023 г., за: „Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 07079.1.1421 по КК на град Бургас, община Бургас, с цел урегулиране на имота и отреждане „за складове, офис и фотоволтаична електроцентрала“, с възложител: Катерина Вълкова. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41899

26.01.2023

Съобщение № 28 по досие № БС-ЕО-20-2023, с вх. № ПД - 3663/22.01.2023 г., за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 57491.19.616 по КК на град Поморе, община Поморие /УПИ XV, м. 19 по плана на м. „Лахана“, град Поморие, с цел разделяне на имота на два нови УПИ и отреждането им „за жилищно строителство“, с възложители: Калоян Райнов, Светла Хубинова и Христо Иванов. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42041

Съобщение № 27 по досие № БС-ЕО-2-2023, с вх. № ПД - 2877/25.01.2023 г., за: „Частично изменение на Общ устройствен план на Община Средец и Подробни устройствени планове (ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП) за изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) и прилежаща техническа инфраструктура в землищата на селата Орлинци, Суходол, Светлина, Дюлево, Загорци и Малина, община Средец“, с възложители: Община Средец и „Средец Солар БГ“ ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41964

Съобщение № 26 по досие № БС-ЕО-185-2022, с вх. № ПД - 2828/23.01.2023 г., за: „ПУП-ПП за трасе на техническа инфраструктура - кабелно трасе за електрозахранване на „базова станция“ BGS0744.А00 в  ПИ с идентификатор 70473.172.11 по КК на с. Съдиево, община Айтос“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41065

Съобщение № 25 по досие № БС-ЕО-11-2023, с вх. № ПД - 3642/23.01.2023 г., за: „Изработване на ПУП-ПП на трасе за външно ел. захранване на обект "Жилищни сгради" в ПИ с идентификатор 39164.13.305 по КК на с. Кошарица, м. "Кору дере", община Несебър“, с възложители: "Електроразпределение юг" ЕАД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42004

20.01.2023

Съобщение № 24 по досие № БС-ЕО-232-2022, с вх. № ПД - 1444/03.01.2023 г., за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 67800.54.28 по КК на град Созопол, община Созопол и ПУР за осигуряване на транспортен достъп до новообразувания УПИ и трасета на техническата хинфраструктура“, с възложители: Тодор Стоянов и Коста Стоянов. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41798

Съобщение № 23 по досие № БС-ЕО-17-2023, с вх. № ПД - 3807/21.01.2023 г., за: ПУП-ПП за трасе на нов подземен кабелен електропровод 20kV от поземлен имот с идентификатор 81006.198.3 по кадастралната карта на с. Черница до подстанция "Сунгурларе" в гр. Сунгурларе, община Сунгурларе, с възложител: "Елдве" ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42030

Съобщение № 22 по досие № БС-ЕО-219-2022, с вх. № ПД - 2921/20.01.2023 г., за: "Изменение на ПУП-ПЗ с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 800 kW в имот с идентификатор 00151.22.19 по КК на гр. Айтос, община Айтос (УПИ VI, м.22)", с възложител: "Десий-Иван Йорданов" ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41675

Съобщение № 21 по досие № БС-ЕО-167-2022, с вх. № ПД - 53/18.01.2023 г., за: Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на имоти с идентификатори 53045.501.512, 53045.501.513, 53045.501.127, 53045.501.514, 53045.502.2, 53045.502.4, 53045.502.5 и 53045.502.226 по КК на гр. Обзор, община Несебър", с възложител: Веселин Желязков, Стефка Калпакова, Стела Калпакова, Христо Рофетов. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40735

Съобщение № 20 по досие № БС-ЕО-213-2022, с вх. № ПД - 3440/18.01.2023 г., за: "Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.2.1766 по КККР на гр. Бургас, находящ се в кв. 19 по ПУП-ПУР за обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път I-6 Бургас-София, път I-9 Бургас-Варна, Северен обходен път и ул. "Транспортна", в разширението на строителните граници на гр. Бургас", с възложител: Община Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41685

19.01.2023

Съобщение № 19 по досие № БС-ЕО-228-2022, с вх. № ПД- 3383/17.01.2023 г., за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 81178.3.163 по КККР на гр. Черноморец, община Созопол“, с възложител: „Валорем плюс“ ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41767.

Съобщение № 18 по досие № БС-ЕО-197-2022, с вх. № ПД- 180/18.01.2023 г., за: "Подробен устройствен план (ПУП)- Парцеларен план (ПП) за обект на техническа инфраструктура -отвеждащ колектор от ЛПСОВ в поземлен имот с идентификатор 81102.19.39 по КК на с. Черноград, община Айтос"“, с възложител: "Емилио Инвест" ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41412

18.01.2023

Съобщение № 17 по досие № БС-ЕО-224-2022, с вх. № ПД- 3603/05.01.2023 г., за: „Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване за УПИ II-48, УПИ III-48 и УПИ IV-48, кв. 4 по плана на с. Косовец, община Поморие“, с възложител: „Смарт Имплантс“ ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41751

Съобщение № 16 по досие № БС-ЕО-233-2022, с вх. № ПД- 3550/10.01.2023 г., за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-377, кв. 53 по плана на кв. „Крайморие“ /ПИ с идентификатор 07079.30.470 по КК на град Бургас, община Бургас/“, с възложители: Пенка Димитрова, Стойко Шопов, Живка Иванова, Златина Иванова, Цветанкао Иванова, Павел Иванов и Даниела Илиева. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41830

Съобщение № 15 по досие № БС-ЕО-5-2023, с вх. № ПД- 2601/09.01.2023 г., за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 51500.74.49, 51500.74.50, 51500.74.57, 51500.74.61 и част от ПИ 51500.74.147 по КК на град Несебър, община Несебър, с цел обединяване на имотите в един общ  имот с отреждане „за търговия, складови дейности и обществено обслужване“, с възложител: Георги Нищелков. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41977

Съобщение № 14 по досие № БС-ЕО-239-2022, с вх. № ПД- 3486/23.12.2022 г., за: „Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатори 81178.6.275 и 81178.6.545 по КК на град Черноморец, община Созопол и изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 81178.6.276 по КК на град Черноморец, община Созопол“, с възложители: Марияна Димитрова, Марияна Стоянова, Владимир Стоянов и Златко Златев. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41878

Съобщение № 13 по досие № БС-ЕО-232-2022, с вх. № ПД- 1444/03.01.2023 г., за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 67800.54.28 по КК на град Созопол, община Созопол  и ПУР за осигуряване на транспортен достъп до новообразувания УПИ, и трасета на техническа инфраструктура“, с възложители: Тодор Стоянов и Коста Стоянов. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41798

Съобщение № 12 по досие № БС-ЕО-12-2023, с вх. № ПД-2120/16.01.2023 г., за: „ПУП-ПЗ за ПИ № 16064.9.242, по КККР на с. Горица, местност „Каниева чешма“, община Поморие, с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала и ПУП-ПП за трасе на кабел 20 kV за захранване на нов трафопост в същия имот”, с възложител „Никол 2007“ ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42015.

Съобщение № 11 по досие № БС-ЕО-1-2023, с вх. № ПД-3734/13.01.2023 г., за: „Изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ II-19, масив 66 (поземлен имот с идентификатор 07079.2.3462 по КККР), гр. Бургас, местност „Караянос“, община Бургас“ с възложител: „Сол Инк“ ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41947.

Съобщение № 10 по досие № БС-ЕО-205-2022, с вх. № ПД-2695/13.01.2023 г., за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ XIII и УПИ XIV, в кв. 17, по плана на с. Кликач, община Карнобат, с цел обединяване на имотите и отреждане „за фотоволтаична инсталация“ и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 200 kW, с възложители: Селвие Али и Ахмед Халилов. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41527.

Съобщение № 9 по досие № БС-ЕО-13-2023, с вх. № ПД-2119/16.01.2023 г., за: „ПУП-ПЗ за ПИ № 16064.9.241, по КККР на с. Горица, местност „Каниева чешма“, община Поморие, с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала и ПУП-ПП за трасе на кабел 20 kV за захранване на нов трафопост в същия имот”, с възложител Стойчо Койчев. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42019.

17.01.2023

Съобщение № 8 по досие № БС-ЕО-236-2022 за: „Изработване на ПУП-ПП за трасе на кабел средно напрежение 10 kV от ЗРУ 10 kV в ПС "Дебелт" с идентификатор 20273.504.7.2 до обект: Метан станция за компресиране на природен газ в цилиндрични съдове Тубоси, в имот с идентификатор 20273.28.52 по КК на с. Дебелт, местност "Кривия вир", община Средец“, с възложител: "Еми" ООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41834

09.01.2023

Съобщение № 7 по досие № БС-ЕО-218-2022, с вх. № ПД-2745/04.01.2023 за план „Изработване на ПУП-ПП за линеен обект на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Улица и алея в местност „Света Марина“, землище гр. Созопол в обхвата между кв. „Мисаря“ и общински път BGS 12-20 в землището на гр. Созопол  община Созопол”, с възложител Община Созопол. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41671

Съобщение № 6 по досие № БС-ЕО-208-2022, с вх. № ПД-3435/05.01.2022 за план „Изработване на ПУП-ПРЗ  в обхват на поземлен имот с идентификатор 63029.100.6 по КК на с. Росен, община Созопол, с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала”, с възложител Димитър Димитров. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41573

Съобщение № 5 по досие № БС-ЕО-203-2022, с вх. № ПД-3167/05.01.2022 за план „Изработване на ПУП-ПРЗ  в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.8.258 по КК на гр. Созопол, община Созопол”, с възложител Димитър Попчев. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41520

Съобщение № 4 по досие № БС-ЕО-1-2022, с вх. № ПД-2780/05.01.2022 за план „Изработване на ПУП-ПРЗ  в обхват на поземлен имот с идентификатор 07079.10.966 по КК на гр. Бургас, местност „Отманли“ и ПУП-ПУР за осигуряване на достъп до имота”, с възложител Илиян Стефанов. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/38311

06.01.2023

Съобщение № 3 по досие № БС-ЕО-225-2022, с вх. № ПД-3455/2022 за: „ПУП-ПП на имот с идентификатор 00833.4.601 по КК  на гр. Ахелой , местност „Резервоара“ община Поморие“ с възложител: Манол Манолов. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41752

Съобщение № 2 по досие № БС-ЕО-214-2022, с вх. № ПД-3341/2022 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 67800.36.451 и 67800.36.452 (образувани от ПИ № 67800.36.448) м. „Света Марина“ по КК на гр.Созопол, Община Созопол“ с възложител: „Санта Марина“ АД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41617

Съобщение № 1 по досие № БС-ЕО-73-2022, с вх. № ПД-721/2022 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ № 00151.490.34 по КК на гр. Айтос, м. „Кара Пелит“, община Айтос“, с възложител: „Фарад“ ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39263

2022
29.12.2022

Съобщение № 187 по досие № БС-ЕО-216-2022, с вх. № ПД- 2721,3459/23.12.2022 г., за: „ПУП-ПЗ за ПИ № 73571.87.215 по КККР на с. Тънково, местност „Дядо Ивановата чешма“, община Несебър, с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала и устройствена план схема за кабелно трасе за присъединяване към електроразпределителната мрежа”, с възложител „Грийн Енерджи МВ“ ООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41622

Съобщение № 186 по досие № БС-ЕО-102-2022, с вх. № ПД-1170/16.12.2022 г., за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.3.2837 и 07079.3.2838 по КККР на гр. Бургас, местност „Вълчи връх”, община Бургас“, с възложител Цветелина Насър и „Зина-2012“ ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39682

Съобщение № 185 по досие № БС-ЕО-190-2022, с вх. № ПД-1119/21.12.2022 г., за: „Изменение на ПУП-ПР (План за регулация) на УПИ I-10 (ПИ с идентификатор 35883.57.10), УПИ III-154 (ПИ с идентификатор 35883.57.19) в м.57 и ПИ с идентификатор 35883.57.9 по КК на гр. Камено, Община Камено“, с възложител: „Севан“ ООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41369

Съобщение № 184 по досие № БС-ЕО-190-2022, с вх. № ПД-1119/21.12.2022 г., за: „Изменение на ПУП-ПР (План за регулация) на УПИ I-10 (ПИ с идентификатор 35883.57.10), УПИ III-154 (ПИ с идентификатор 35883.57.19) в м.57 и ПИ с идентификатор 35883.57.9 по КК на гр. Камено, Община Камено“, с възложител: „Севан“ ООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41369

Съобщение № 183 по досие № БС-ЕО-230-2022, с вх. № ПД-3539/19.12.2022 г., за: „Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 80916.10.46 по КК на с. Черни връх, община Камено, с цел урегулиране на имота и отреждане „за жилищно строителство“, с възложители: Цветомира Стойчева, Ваня Стойчева, Костадинка Долапчиева, Кера Стефанова, Иван Долапчиев, Христо Кондев, Иван Кондев. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41783

23.12.2022

Съобщение № 182 по досие № БС-ЕО-187-2022 , с вх. № ПД-2964/08.12.2022 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ № 07079.2.1396 по КККР на гр. Бургас, м. „Под шосето“, община Бургас“ с възложител „Иванови плюс“ ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41148

16.12.2022

Съобщение № 181 по досие № БС-ЕО-139-2022, с вх. № ПД-1872/14.12.2022 г., за: „ПУП - ПРЗ на ПИ с идентификатор 35883.104.6 по КК на гр. Камено, м-ст „Извън регулация” и ПУП-ПУР на нова улица от о.т.6 по регулационния план на гр. Камено до ПИ с идентификатор 35883.104.6 по КК на землище гр. Камено“ с възложител Петьо Минчев. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40403

Съобщение № 180 по досие № БС-ЕО-179-2022, с вх. № ПД-2616/14.12.2022 г., за: Актуализация на Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Бургас 2022-2030г.“, с възложител: Община Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40927

Съобщение № 179 по досие № БС-ЕО-226-2022, с вх. № ПД-3593/12.12.2022 г., за: „Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 80916.10.86 по КК на с. Черни връх, община Камено, с цел урегулиране на имота и отреждане „за жилищно строителство“, с възложители: Георги Гунев, Мирослав Георгиев и Росица Георгиева. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41755

Съобщение № 178 по досие № БС-ЕО-209-2022, с вх. № ПД-3224/14.12.2022 г., за: „ПУП-ПРЗ на ПИ с идентификатор 73211.65.21 по КККР на с. Трояново, Община Камено” с възложители Ирина Никова, Николета Чернева, Пламен Ников и Мирела Никова. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41591

Съобщение № 177 по досие № БС-ЕО-63-2022, с вх. № ПД-112/12.12.2022 г., за: "ПУП-ПРЗ за имот 48619.506.158 по КК на гр. Царево, местност "Лозята", община Царево, с цел урегулиране на имота за вилно строителство", с възложител: Емилия Тодорова, Янко Тодоров. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39101

14.12.2022

Съобщение № 176 по досие № БС-ЕО-79-2022, с вх. № ПД-614/06.12.2022 г., за: „ПУП-парцеларен план за кабелна линия ниско напрежение от ТНН на МТП „Писменово 2“ в ПИ № 20.286 до ел. табло на границата на ПИ № 213, м. „Лозята“, с. Писменово, общ. Приморско“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39402

Съобщение № 175 по досие № БС-ЕО-191-2022, с вх. № ПД-2995/18.11.2022 г., за: „ПУП-ПП за трасе на техническа инфраструктура – изместване на уличен водопровод от ПИ с № 51500.27.14 по КК на град Несебър, община Несебър“, с възложител: Янка Ганева. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41370

Съобщение № 174 по досие № БС-ЕО-215-2022, с вх. № ПД-3044/12.12.2022 г., за: "Изменение на ПУП-ПРЗ на имот с № 07079.3.1724 по КК на гр. Бургас, местност "Мадика", община Бургас", с възложител: Мариян Георгиев, Елмаз Есад, Исмаил Есад, Енис Есад, Тодор Георгиев и "Желязко Желязков-07" ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41619

12.12.2022

Съобщение № 173 по досие № БС-ЕО-211-2022, с вх. № ПД-3292/09.12.2022 г., за: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V, кв. 1 по плана на Зона Изток-Парк Езеро (имоти с № 07079.622.132, 07079.622.133 и 07079.622.207 по КК), гр. Бургас, община Бургас" с възложител Община Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41599

Съобщение № 172 по досие № БС-ЕО-183-2022, с вх. № ПД-2705/06.12.2022 г., за: "Стратегия за устойчива енергия и климат и План за действие за периода 2021-2030 г."с възложител: Община Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40993

Съобщение № 171 по досие № БС-ЕО-201-2022, с вх. № ПД-3232/07.12.2022 г., за: „ПУП –ПП за трасе на ел.кабел 20 kV от ПИ 80916.76.58 (бивш ПИ 80916.76.52) до нов СРС от ВЛ 20 „Върли бряг 1“ с възложител „Д.С.П. ЕНЕРДЖИ“ ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41435

Съобщение № 170 по досие № БС-ЕО-222-2022, с вх. № ПД-3538/07.12.2022 г., за: „Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Карнобат и изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 10625.86.1 и 10625.86.2 по КК на с. Венец, община Карнобат, с цел отреждане на имотите за „производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници“ с възложител: ЕТ „Миню Стайков Комерс“. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41701

09.12.2022

Съобщение № 169 по досие № БС-ЕО-173-2022 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ  с идентификатор 07079.30.432 по КККР на гр. Бургас, община Бургас“, с възложители: Николай Янев и Георги Янев. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40851.

08.12.2022

Съобщение № 168 по досие № БС-ЕО-199-2022, с вх. № ПД-3177/2022 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ № 07079.3.1221 по КККР на гр. Бургас, м. „Мадика“, община Бургас“ с възложител Радослав Златков. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41415

Съобщение № 167 по досие № БС-ЕО-176-2022, с вх. № ПД-2630/2022 за: „ПУП - ПРЗ на ПИ с идентификатор 80916.10.426 по КК на с. Черни връх, община Камено“ с възложител Димитринка Арабаджиева. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40915

Съобщение № 166 по досие № БС-ЕО-200-2022, с вх. № ПД-584/2022 за: „Изработване на подробен устройствен план - план за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасе на обслужваща улица до имоти в УЗ „4/СМФ1” по ОУП на гр. Бургас и изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ II-8 и III-9, бивш масив 7, местност „Под шосето“, землище на кв. „Сарафово“, гр. Бургас, с цел обединяване на имотите и изграждане на възобновяаем енергиен източник - фотоволтаична електроцентрала (ВЕИ/ФвЕЦ)“, с възложител: „САЛЕА” ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41419

Съобщение № 165 по досие № БС-ЕО-143-2022, с вх. № ПД-2143/2022 за: „ПУП-ПП на обект Кабелна линия 1 кV от ТП „Дрянковец 1” в ПИ с идентификатор 23889.123.15 до ново електромерно табло на границата на ПИ с идентификатор. 23889.124.8 по КК на с. Дрянковец, община Айтос с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40438

07.12.2022

Съобщение № 164 по досие № БС-ЕО-103-2021 за: „ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 07079.9.385 по КК на гр. Бургас, местност „Сулу дере“ и ПУП-ПУР за осигуряване на достъп до имота”, с възложител Юрий Боев. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/38013

06.12.2022

Съобщение № 163 по досие № БС-ЕО-207-2022, с вх. № ПД-2188/02.12.2022 г., за: "Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.2.3680 и 07079.2.3681 по КККР на гр. Бургас, община Бургас", с възложители: "Бургаски индустриален парк" ЕООД иТаня Танева. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41567

Съобщение № 162 по досие № БС-ЕО-193-2022, с вх. № ПД-274/02.12.2022 г., за: " Изготвяне на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 44425.7.121, 44425.7.158 и 44425.7.160 по КК на с. Лъка, местност "Герена", община Поморие, с цел изграждане на фотоволтаични електроцентрали върху наземна конструкция, всяка с мощност до 4,98 MWp", с възложители: "Глобо Солар" ЕООД, "Аква Енерджис" ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41390

05.12.2022

Съобщение № 161 по досие № БС-ЕО-196-2022 за: "ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 80916.50.87 по КК на с. Черни връх, община Камено, местност "Свети Георги", община Камено и ПУП-ПУР за нова улица за достъп до новообразуваните УПИ, с възложител: Станка Димова. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41409

Съобщение № 160 по досие № БС-ЕО-194-2022 за: "Изменение на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 07079.3.2568 (идентичен на УПИ XII, кв. 64) и имот с идентификатор 07079.3.2808 (идентичен на УПИ XIV, кв. 64) по КК на гр. Бургас, местност "Мадика", община Бургас", с възложители: Борис Къдрев, "Бис Инвест" ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41405

02.12.2022

Съобщение № 159 по досие № БС-ЕО-204-2022, с вх. № ПД-3172/25.11.2022 г., за: „Изработване на проект за частично изменение на действащ ОУП на Община Карнобат и ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на схеми за мрежи и съоръжения за техническата инфраструктура на имат с № 36525.166.29 по КК на гр. Карнобат, местност „Борчлията“, община Карнобат“, с възложител: ЕТ „АСМАРАЛ ТЕОДОР ИВАНОВ“. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41526

30.11.2022

Съобщение № 158 по досие № БС-ЕО-2-2022, с вх. № ПД-3197/28.11.2022 г., за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с № 80916.81.61 по КК на с. Черни връх, община Камено, с цел урегулиране и обособяване на 6 УПИ с отреждане за „жилищно строителство“ и 1 УПИ „за трафпост и инфраструктура“ и ПУП-ПУР за трасета на две нови обслужващи улици за достъп до новообразуваните УПИ“ с възложител: „Микро 333“ ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/38316

Съобщение № 157 по досие № БС-ЕО-202-2022, с вх. № ПД-2998/24.11.2022 г., за: „Частично изменение на Общ Устройствен план на град Бургас в обхвата на ПИ с № 07079.831.281, 07079.831.283, 07079.831.141 и 07079.831.161 по КК на град Бургас, община Бургас“, с възложител: Община Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41437

Съобщение № 156 по досие № БС-ЕО-112-2022, с вх. № ПД-1327/22.11.2022 г., за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с № 07079.3.2802, 07079.3.2805, 07079.3.2806, 07079.3.2803, 07079.3.2804 и 07079.3.2807 по КК на град Бургас, община Бургас (УПИ I-2802, УПИ II-2805, УПИ III-2806, УПИ IV-2803, УПИ V-2804, УПИ VI-2807, кв. 67 по плана на ПЗ „Север“, град Бургас, община Бургас)“, с възложител: „Меркурий-99“ ООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39825

Съобщение № 155 по досие № БС-ЕО-212-2022, с вх. № ПД-3227/25.11.2022 г., за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за имот с №р 07079.13.1634 по КК на гр. Бургас, местност „Айтоска пътека“, община Бургас“, с възложители: Наследници на Дешка Гугучкова, Станко Върбанов и Желязко Колев. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41603

Съобщение № 154 по досие № БС-ЕО-211-2022, с вх. № ПД-3292/25.11.2022 г., за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V, кв.1 по плана на Зона Изток-Парк Езеро (имоти с № 07079.622.132, 07079.622.133 и 07079.622.207 по КК), гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: Община Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41599

25.11.2022

ПД-1049

Съобщение № 153 по досие № БС-ЕО-83-2022 за: „ПУП-ПРЗ за  ПИ №. 07079.12.24, м. „Кантона“, землище на кв. Ветрен, гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: Петко Великов. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39413

22.11.2022

Съобщение № 152 по досие № БС-ЕО-192-2022, с вх. № ПД-2991/15.11.2022 г., за:: „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-5107 по плана на град Созопол, община Созопол /ПИ с идентификатор 67800.4.47 по КК на град Созопол/“, с възложители: Стойчо Неделчев и Сийка Луканова. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41387

18.11.2022

Съобщение № 151 по досие № БС-ЕО-109-2021, с вх. № ПД-3085/09.11.2022 г., за: „ПУП-ПП за обект: Нова кабелна линия СН от съществуващ ж.р. стълб № 78/57 на ВСН „Стомана“ в ПИ с № 23604.41.12 до ТП „Драчево 3“, землище с. Драчево, община Средец“, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/38239

Съобщение № 150 по досие № БС-ЕО-74-2022, с вх. № ПД-898/10.11.2022 г., за: „Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на външен водопровод за водоснабдяване на ПИ с № 57491.18.636, 57491.18.532, 57491.18.424, 57491.18.601 и 57491.18.603 по КККР, м. „Кошарите“, землище на гр. Поморие, община Поморие“, с възложител: „Проект 7“ ООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39276

Съобщение № 149 по досие № БС-ЕО-170-2022, с вх. № ПД-2632/14.11.2022 г., за: „ПУП-ПЗ за ПИ с № 02703.25.38 по КК на село Баня, местност „Кариян“, община Несебър“, с възложители: Видко Джигров и Борис Николов. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40826

15.11.2022

Съобщение № 148 по досие № БС-ЕО-144-2022, с вх. № ПД-2142/07.11.2022 г., за: „ПУП-ПП за трасе на кабелна линия за външно електрозахранване на обект: гараж в ПИ с № 48619.2.468 по КК на град Царево, община Царево“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40440

Съобщение № 147 по досие № БС-ЕО-60-2022, с вх. № ПД-635/03.11.2022 г., за: „Изработване на ПУП-ПРЗ  в обхвата на ПИ с № 07079.2.1994, 07079.2.1998 и 07079.2.1999 по КК на град Бургас, община Бургас, с цел урегулиране на два нови УПИ с отреждане „за административна, търговска и складова дейност“ с възложители: ЕТ „Дарс-91-Димитър Събков“ и „Дарс Ауто“ ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39098

11.11.2022

Съобщение № 146 по досие № БС-ЕО-145-2022 за: „Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за външно електрозахранване на ПИ с идентификатор 44094.21.99 по КККР на с. Лозенец, община Царево“, с възложител: „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40442

10.11.2022

Съобщение №145 по досие № БС-ЕО-180-2022 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ  с идентификатор 07079.2.2609 по КККР на гр. Бургас, община Бургас, с цел промяна предназначението на имота и отреждане за производствено-складови и административни сгради“ с възложители: „БЕРКС 2004“ ЕООД, „ДАРИ ИНВЕСТ“ ООД, „Армид“ ЕООД и Здравко Радев. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40929.

07.11.2022

Съобщение № 144 по досие № БС-ЕО-122-2022 за: „Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за осигуряване на трасе на кабелна линия 1 kV от фотоволтаична електроцентрала в УПИ VII-185 и УПИ VII-184, кв.12 по плана на с. Черноград, община Айтос с мощност по 100 kW до ТП „Черноград 2“ в имот 81102.36.4 по КККР на с. Черноград, община Айтос“, с възложител: „Смарт Имплантс“ ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40152.

04.11.2022

Съобщение № 143 по досие № БС-ЕО-174-2022, с вх. № ПД-5210/19.10.2022 г., за: „Програма на управление на отпадъците на Община Царево за периода 2021-2028“, с възложител: Община Царево. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40881

01.11.2022

Съобщение № 142 по досие № БС-ЕО-188-2022, с вх. № ПД-2189/25.10.2022 г., за: „ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с № 07079.2.3654 и 07079.2.3655 по КК на град Бургас, община Бургас“, с възложител: „Евробилдинг Транс“ ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41176

Съобщение №141 по досие №БС-ЕО-164-2022, с вх. № ПД-2455/26.10.2022 г., за: Външно ел. захранване на Комплекс с ваканционни апартаменти, ЗОХ, СПА център, магазин за промишлени стоки в ПИ с № 11538.1.87 по КК на гр. Св. Влас, община Несебър, м. „Юрта“, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40714

Съобщение №140 по досие №БС-ЕО-175-2022, с вх. № ПД-2461/25.10.2022 г., за: „Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с № 07079.30.328  по КККР на гр. Бургас, местност „Кафка“, община Бургас“ с възложители: Недялко Тумбев, Тошко Янков, Емил Димитров, Радка Димитрова, Мария Малчева, Иринка Марева. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40892.

28.10.2022

Съобщение № 139 по досие № БС-ЕО-174-2022, с вх. № ПД-2510/19.10.2022 г., за: „Програма за управление на отпадъците на Община Царево за периода 2021-2028 г.“ с възложител: Община Царево. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40881

26.10.2022

Съобщение № 138 по досие № БС-ЕО-177-2022, с вх. № ПД-2598/20.10.2022 г., за: „Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 43623.35.156 по КК на с. Ливада, община Камено, с цел урегулиране на имота и отреждането му „за жилищно строителство“, с възложител: Стоян Йорданов. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40917

Съобщение № 137 по досие № БС-ЕО-136-2022, с вх. № ПД-2086/19.10.2022 г., за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.820.1054 по КК на град Бургас, община Бургас“, с възложител: „Дрансел“ ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40363

14.10.2022

Съобщение № 136 по досие № БС-ЕО-107-2022, с вх. № ПД-2571/07.10.2022 г., за: „Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за осигуряване на трасе на кабелна линия НН от ТНН на ТП „Тънково 2“ в ПИ с идентификатор 73571.501.486 по КККР до ПИ с идентификатор 73571.35.128 по КККР, местност „Саръямач“ и Устройствена план-схема за трасе на кабелна линия НН по ул. „Васил Левски” с идентификатор 73571.501.11 и 73571.501.130 по КККР на с. Тънково, община Несебър“, с възложител: Мая Захариева. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39798

12.10.2022

Съобщение № 135 по досие № БС-ЕО-171-2022, с вх. № ПД-2693/03.10.2022 г., за: „: „Изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ VII-51, кв.16 по плана на с. Деветинци, Община Карнобат, с цел промяна на предназначението от „за жилищно строителство“ в „за фотоволтаична инсталация“, с възложител: Деню Атанасов. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40827

Съобщение № 134 по досие № БС-ЕО-165-2022, с вх. № ПД-2550/03.10.2022 г., за: „: „ПУП-ПП за трасе на техническа инфраструктура за подземно кабелно трасе за електрозахранване на новоизградена приемо-предавателна станция за глас и/или данни /ППС/ BS3180-част от националната мрежа за безжична комуникация“, с възложител: „БТК“ ЕАД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40716

07.10.2022

Съобщение № 133 по досие № БС-ЕО-141-2022, с вх. № ПД-2162/03.10.2022 г., за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-8, кв. 59 по плана на с. Черково, община Карнобат, с цел промяна в отреждането на имота от „за жилищно строителство“ в „за производствено-складова дейност и жилищна част“, с възложител: Кунчо Калчев. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40411

30.09.2022

Съобщение № 132 по досие № БС-ЕО-99-2022, с вх. № ПД-1030/27.09.2022 г., за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 12245.19.1 по КК на с. Вратица, община Камено, с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на електрически ток от слънчева енергия, подстанция и батерии за съхранение на електроенергията“, с възложител: „Камено Солар БГ“ ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39678

Съобщение № 131 по досие № БС-ЕО-172-2022, с вх. № ПД-2555/27.09.2022 г., за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-90 и УПИ  XXII-90, кв. 16 по плана на град Карнобат“, с възложител: „Ремонт Сервиз“ ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40849

27.09.2022

Съобщение № 130 по досие № БС-ЕО-169-2022, с вх. № ПД-2690/21.09.2022 г., за: „Изменение на ПУП-ПР за Упи I, кв. 19 по плана на с. Свобода, община Камено“, с възложител: "Клеърмонт" АД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40741

21.09.2022

Съобщение № 129 по досие № БС-ЕО-155-2022, с вх. № ПД-2272,2270/19.09.2022 г., за: „ПУП-Пп за трасе на външно кабелно ел. захранване 20 kV от съществуващ СРС на ВЛ 20kV "Соколова", отклонение ТП "ПСт Чукарка" до БТКП -нов в имот № 021032, с. Чукарка, местност "Верен чешма" пбщина Айтос за обслужване на фотоволтаична електроцентрала в УПИ I, масив 21, с. Чукарка, община Айтос“, с възложител: "Солар-579" ООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40529

20.09.2022

Съобщение № 128 по досие № БС-ЕО-54-2021, с вх. № ПД-1326/15.09.2022 г., за: „Изменение на план за улична регулация (ПУП-ПУР) за гранични улици към урбанизираната територия на кв. Лозово в северната част на кв. Лозово, гр. Бургас - улици „Роза“ и ,,Иглика” при осови точки от о.т. 1, о.т. 2, о.т. 3, о.т. 4 и о.т. 5 и улица „Комуна“, при осови точки о.т. 1, о.т. 10, о.т. 11, о.т. 20, о.т. 21 и о.т. 35”; „Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) - обособяване на УПИ III - за инженерно-техническа инфраструктура в бивш масив 14, по предходна КВС, засягащ част от ПИ с идентификатор 07079.4.659 по КККР на гр. Бургас“; „Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на отводнителна канавка в непосредствена близост до урбанизираната територия на кв. Лозово, гр. Бургас, югозападно от осови точки о.т. 35, о.т. 36, о.т. 37, о.т. 50 и о.т. 51“, с възложител: Община Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/37048.

Съобщение № 127 по досие № БС-ЕО-168-2022, с вх. № ПД-2670/15.09.2022 г., за „Подробен устройствен план - план за регулация план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и ПУП - парцаларен план(ПП) за напорен резервоар и отклонение към него от главен водопровод, за питейно водообезпечаване на с. Равадиново, община Созопол“, с възложител: Община Созопол. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40740

14.09.2022

Съобщение № 126 по досие № БС-ЕО-158-2022, с вх. № ПД-2325/07.09.2022 г., за „Изработване на ПУП-ПРЗ  в обхвата на ПИ с идентификатор 67800.36.69 по КК на град Созопол, община Созопол, с цел урегулиране на имота и отреждане „за сгради за отдих, курорт, КОО и трафопост“ с възложител: „Света Марина“ АД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40578

Съобщение № 125 по досие № БС-ЕО-162-2022, с вх. № ПД-2126/13.09.2022 г., за „Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.30.425 по КК на град Бургас, община Бургас (УПИ VII-106, кв. 48 по плана на кв. Крайморие, град Бургас)“, с възложители: Петър Чесновски, Марийка Атанасова, Коста Атанасов и Данка Стойчева. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40617

Съобщение № 124 по досие № БС-ЕО-151-2022, с вх. № ПД-2148/13.09.2022 г., за „ПУП-ПУР за трасе на локално пътно платно в дясно на път І-6 от о.т. 11 за обслужване на ПИ с ид. 07079.3.1312 по КК на гр. Бургас“, с възложител Община Бургас“. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40462

12.09.2022

Съобщение № 123 по досие № БС-ЕО-161-2022, с вх. № ПД-2039/07.09.2022 г., за „Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за уличен водопровод за ПИ 02810.24.190 по КККР на с. Бата, местност „Новото място“, община Поморие“ с възложител: „Пелет Енерджи Груп“ ООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40597

07.09.2022

Съобщение № 122 по досие № БС-ЕО-132-2022, с вх. № ПД-1909/02.09.2022 г., за „Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за трасе на път в ПИ с идентификатори 17974.109.715, 17974.109.717, 17974.109.719, 17974.109.723, 17974.109.721, 17974.109.725 и 17974.109.726 по КК на гр. Средец“ с възложител Община Средец. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40311

Съобщение № 121 по досие № БС-ЕО-104-2022, с вх. № ПД-1464/05.09.2022 г., за „ПУП-ПП за обект „Нов кабелен разпределителен шкаф /КРШ/ на границата на ПИ с ид. 10327.411.7 по КК на с. Везенково, общ. Сунгурларе; Кабелна линия 1кV от трафопост „Везенково 1” до новия КРШ; Кабелна линия 1кV от новия КРШ до ново ЕТ 1 на границата на ПИ с ид. 10327.411.11 по КК на с. Везенково, общ. Сунгурларе; Кабелна линия 1кV от новия КРШ  до ново ЕТ 2 на границата на имот 10327.411.17 по КК на с. Везенково, общ. Сунгурларе; Кабелна линия 1кV от новия КРШ до ЕТ 3 на границата на ПИ с ид. 10327.412.2 по КК на с. Везенково, общ. Сунгурларе“ с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39684

05.09.2022

Съобщение № 120 по досие № БС-ЕО-78-2022, с вх. № ПД-952/30.08.2022 г., за „Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с № 07079.605.12 и 07079.605.13 по КК на град Бургас, община Бургас (УПИ III и УПИ XVII, кв. 23 по плана на ПЗ „Север“, град Бургас) и изменение на ПУП-ПУР за част от южната полуширина на улица с о.т. 32-33-35 по ПР на ПЗ „Север“, град Бургас пред имотите, предмет на ПУП-ПРЗ“ с възложители: „Булавто – Бургас“ ЕООД и „Елит Консулт Варна“ ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39401

31.08.2022

Съобщение № 119 по досие № БС-ЕО-84-2022, с вх. № ПД-939, за „ПУП-ПП за външно ел. захранване на обект „Вилна сграда“ в ПИ с идентификатор 69328.102.213, местност „Край село – СРГ”, землище с. Стоилово, Община Малко Търново“ с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39414

Съобщение № 118 по досие № БС-ЕО-135-2022, с вх. № ПД-1910/29.08.2022 г., за „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.12.680 по КК на град Бургас, община Бургас“, с възложители: Деян Бялков, Гертана Бялкова, Анна Танева, Гергана Велчева, Атанаска Радулова-Хедари, Невенка Радулова, Виолета Радулова и Владимир Радулов. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40362

Съобщение № 117 по досие № БС-ЕО-137-2022, с вх. № ПД-2077/26.08.2022 г., за „Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 24712.57.341 по КК на с. Дюлево, община Средец и ПУП-ПП за трасе на кабелна линия“, с възложител: ЕТ „Металпласт– Димо Найденов“. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40364

26.08.2022

Съобщение № 116 по досие № БС-ЕО-160-2022, с вх. № ПД-2354/25.08.2022 г., за „Програма за енергийна ефективност на Община Приморско 2021-2025г.“, с възложител: Община Приморско. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40595

Съобщение № 115 по досие № БС-ЕО-156-2022, с вх. № ПД-2355/16.08.2022 г., за „Дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Приморско ( ДПНИЕВИБ) 2021-2030 г., с възложител: Община Приморско. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40566

25.08.2022

Съобщение № 114 по досие № БС-ЕО-153-2022, с вх. № ПД-2277/15.08.2022 г., за „Програма за опазване на околната среда на Община Приморско за периода 2021-2028 г, с възложител: Община Приморско. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40525.

23.08.2022

Съобщение № 113 по досие № БС-ЕО-80-2022, с вх. № ПД-2382/2208.2022 г., за „ПУП-ПП за изграждане на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за изграждане на оптична кабелна линия "07-0807/ТШ3-0814" в обхват на път I-9 при км 195+939 до км 203+398 през територията на община Несебър и община Поморие за нуждите на Министерството на отбраната на Република България", с възложител: Министерството на отбраната. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39404

Съобщение № 112 по досие № БС-ЕО-117-2022, с вх. № ПД-1725/2208.2022 г., за „Изменение на ОУП на община Айтос в обхвата на ПИ с идентификатори 000151.194.14, 000151.194.25 по КККР , местност " Карнобатски път", 000151.147.5, 000151.147.6 по КККР, 000151.147.7 по КККР, местност "Могилата", 000151.139.8, 000151.139.39 по КККР, местност "Татарски ниви", община Айтос с цел установяване на устройствени зони "СОП" и "ПП", с възложител: "Дънак" ЕООД, "Заедност" ООД и Тодор Димитров. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39997

18.08.2022

Съобщение № 111 по досие № БС-ЕО-146-2022, с вх. № ПД-2258, 2274/17.08.2022 г., за „План за интегрирано развитие на Община Поморие за периода 2021-2027 г, с възложител: Община Поморие. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40448

Съобщение № 110 по досие № БС-ЕО-37-2022, с вх. № ПД-348/16.08.2022 г., за „Частично изменение на Общ устройствен план на град Бургас в обхвата на кв. 77 и кв. 113 по плана на зона „Г“, ж. к. „Меден Рудник“, град Бургас, община Бургас“ с възложител: Община Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/38808

Съобщение № 109 по досие № БС-ЕО-124-2022, с вх. № ПД-2044/16.08.2022 г., за „ПУП-ПП за трасе на кабелна линия 0,4кV до ПИ с № 47202.10.71, землище на с. Маринка, Община Бургас, с цел ел. захранване на помпа за напояване в имота“, с възложител: Веселин Василев. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40177

16.08.2022

Съобщение № 108 по досие № БС-ЕО-134-2022, с вх. № ПД-1801/12.08.2022 г., за „Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Айтос и изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 56321.92.20 и 56321.92.16 по КК на с. Пещерско, община Айтос“ с възложител: Николай Куртев. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40325

15.08.2022

Съобщение № 107 по досие № БС-ЕО-138-2022 за „Изработване на проект за ПУП-ПП за линейни обекти на техническата инфраструктура: улица и алеи в землището на гр. Созопол, м. „Света Марина“, община Созопол, в обхват мужду кв. Мисаря и общински път BGS 10-20“, с възложител: Община Созопол. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40383

Съобщение № 106 по досие № БС-ЕО-108-2022 за „ПУП-ПРЗ за ПИ с №07079.13.1674 по КК на гр. Бургас, кв. Банево, община Бургас“ с възложител: Дора Александрова и Иво Бояджиев с вх. № ПД-1619/01.08.2022. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39799

09.08.2022

Съобщение № 105 по досие № БС-ЕО-71-2021 с вх. № ПД-2232/05.08.2022 за: „ПУП-„ПУП-ПП за кабелна мрежа средно напрежение в ПИ № 51500.16.20 по КК на гр. Несебър, местност „Бостанлъка“ от ТП „Шарп“ до ТП „Бостанлъка 1“, община Несебър“ с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/37258

Съобщение № 104 по досие № БС-ЕО-131-2022 с вх. № ПД-1733/05.08.2022 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ № 07079.13.1064, 07079.13.2367, 07079.13.1035 и 07079.13.1038 по КК на гр. Бургас, м. „Нанелика“, община Бургас“ с възложители: Костадинка Дудева-Радославова, Петко Димов и Лили Димова. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40306

Съобщение № 103 по досие № БС-ЕО-125-2022 с вх. № ПД-1541/02.08.2022 за: Програма за качеството на атмосферния въздух на община Айтос за периода 2021-2028 г. с възложител: Община Айтос. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40187

05.08.2022

Съобщение № 102 по досие № БС-ЕО-128-2022 с вх. № ПД-1981/05.08.2022 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ  в обхвата на ПИ с №80916.10.443 по КК на с. Черни връх, община Камено, с цел разделяне и урегулиране на имота, с отреждане на новообразуваните имоти „за жилищно строителство“ и ПУП-ПУР за нова улица за достъп до новообразуваните имоти“, с възложители: Георги Гунчев и Малина Пъчкова. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40246

03.08.2022

Съобщение № 101 по досие № БС-ЕО-133-2022 с вх. № ПД-1832/01.08.2022 за: „Изработване на ПУП-ПУР за достъп до ПИ с идентификатор 07079.2.2632 по КК на град Бургас, община Бургас /УПИ III-2632 по плана на  с. о. „Бизнес парк 1“ , град Бургас“, с възложител: Община Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40319

Съобщение № 100 по досие № БС-ЕО-129-2022 с вх. № ПД-1991/29.07.2022 за: „Програма за управление на отпадъците на Община Созопол за периода 2021-2028 г. /ПУО/“, с възложител: Община Созопол. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40270

Съобщение № 99 по досие № БС-ЕО-91-2022 с вх. № ПД-1333/29.07.2022 за: „ПУП-ПРЗ за имот 07079.13.1635 по КК на гр. Бургас, местност "Айтоска пътека", община Бургас“ с възложител: Неделчо Александров. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39480

28.07.2022

Съобщение № 98 по досие № БС-ЕО-119-2022 с вх. № ПД-3239/25.07.2022 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 211451.501.346 по КК на с. Димчево, община Бургас /УПИ IV-1.40, кв. 32 по план на с. Димчево, община Бургас/, с цел разделяне на имота и обособяване на два УПИ“ с възложители: Здравка Чолакова, Станка Калайджиева, Елка Петкова, Ивайло Петков и Денка Лефтерова. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40075

26.07.2022

Съобщение № 97 по досие № БС-ЕО-16-2022 с вх. № ПД-3104/21.07.2022 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.6.931 по КККР, м. „Караянос“, кв. "Долно Езерово", гр. Бургас, община Бургас с цел изграждане на Възобновяем енергиен източник – фотоволтаична електро централа (ВЕИ/ФвЕЦ)“ с възложител: „ТАНДЕМСТРОЙ“ ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/38567

Съобщение № 96 по досие № БС-ЕО-19-2022 с вх. № ПД-3105/21.07.2022 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.6.925 по КККР, м. „Караянос“, кв. "Долно Езерово", гр. Бургас, община Бургас с цел изграждане на Възобновяем енергиен източник – фотоволтаична електро централа (ВЕИ/ФвЕЦ)“ с възложител: „ТАНДЕМСТРОЙ“ ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/38578

25.07.2022

Съобщение № 95 по досие № БС-ЕО-61-2022 с вх. № ПД-616/20.07.2022 за: „Подробен устройствен план  – Парцеларен план (ПУП – ПП) за кабелно трасе на външно електрозахранване на комплекс от еднофамилни жилищни сгради в ПИ с № 57491.18.216 по КККР, м. Кошарите, землище на гр. Поморие, община Поморие“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ EАД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39099

22.07.2022

Съобщение № 94 по досие № БС-ЕО-123-2022 с вх. № ПД-1659/15.07.2022 за: „Изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на община Карнобат и изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 36525.226.1 по КК на град Карнобат, община Карнобат“ с възложител: „Карнобат Енерджи“ ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40168

14.07.2022

Съобщение № 93 по досие № БС-ЕО-113-2022 с вх. № ПД-1427/12.07.2022 за Изменение на ПУП-ПЗ за имот с № 07079.20.474, 07079.20.57 по КК на град Бургас, местност "Кьошето", землище кв. Сарафово, община Бургас с възложител: Димитър Качулков и Емил Пионов. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39863

08.07.2022

Съобщение № 92 по досие № БС-ЕО-115-2022 с вх. № ПД-1694/04.07.2022 за Изработване на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с № 07079.6.1586 по КККР на гр. Бургас, м "Край село", кв. Долно Езерово, гр. Бургас, община Бургас с възложители: Николай Ангелов и "Контейнер трейд" ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39956

Съобщение № 91 по досие № БС-ЕО-118-2022 с вх. № ПД-1013/05.07.2022 за ПУП-ПП за уличен водопровод до имот с № 72151.37.38 по КК на село Твърдица, местност "Чекелията", община Бургас“ с възложители: Илиян Стефанов и Георги Парашкевов. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40014

06.07.2022

Съобщение № 90 по досие № БС-ЕО-94-2022 с вх. № ПД-1233/30.06.2022 за „Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Карнобат и изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с №10625.86.1 и 10625.86.2 по КК на с. Венец, община Карнобат“ с възложител: ЕТ „Миню Стайков Комерс“. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39493

Съобщение № 89 по досие № БС-ЕО-92-2022 с вх. № ПД-1378/04.07.2022 за „Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с № 81178.9.470 по КК на гр. Черноморец, община Созопол“ с възложители: Зафира Хрусанова, Николина Ангелова, Милко Милев и Костадинка Хрусанова. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39483

Съобщение № 88 по досие № БС-ЕО-39-2022 с вх. № ПД-2383/30.06.2022 за „ПУП-ПП за изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за изграждане на оптична кабелна линия „07-0807/ТШ4-0807-0801/ТШ6” за нуждите на Министерството на отбраната на Република България”, с възложител Министерството на отбраната. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/38838

Съобщение № 87 по досие № БС-ЕО-120-2022 с вх. № ПД-1509/30.06.2022 за „Програма за устойчиво енергийно развитие на Община Созопол за периода 2021-2027 г.”, с възложител Община Созопол. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40083

04.07.2022

Съобщение № 86 по досие № БС-ЕО-107-2021 за „Изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот 07079.17.1135 по КК на гр. Бургас, местност „Курт Баир”, община Бургас, с цел изграждане на възобновяем енергиен източник – фотоволтаична електроцентрала с ел. подстанция”, с възложител „Еу Билдинт Груп” ООД с вх. № ПД-3036/27.06.2022. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/38114

27.06.2022

Съобщение № 85 по досие № БС-ЕО-105-2022 за Общинска програма за управление на отпадъците на територията на Община Поморие 2021-2028 г., с възложител: ОБЩИНА ПОМОРИЕ с вх. № ПД-1034/20.06.2022. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39768

24.06.2022

Съобщение № 84 по досие № БС-ЕО-110-2021 за Изменение на ОУП на гр. Бургас в обквата на устройствена зона 2/Смф 1 включваща имоти с идентификатори: 07079.604.80, 07079.604.81, 07079.604.82, 07079.604.83, 07079.604.84, 07079.604.166, попадащи в кв.20 по ПУП с устройствени зони на ПЗ „Север", заключени между сегашната южна граница на устройствена зона 17/Смф, ул. „Одрин" и предвидената с действащ ПУП обслужваща улица с о.т. 200-733-732-686-687 и част от ПИ с идентификатор 07079.604.79, граничеща с кв.20 и 17/Смф в територията на ПЗ „Север" по КК на гр. Бургас, община Бургас, с възложител: Община Бургас с вх. № ПД-3317/16.06.2022. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/38243

20.06.2022

Съобщение № 83 по досие № БС-ЕО-103-2022 за „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-68 и УПИ VI-67, кв. 70 (ПИ с ид. 07079.820.999 и 07079.820.1005 по КККР на гр. Бургас) по плана на кв. „Сарафово“, община Бургас и изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с ид. 07079.820.1061 и 07079.820.1062 по КК на кв. „Сарафово“, гр. Бургас“, с възложители: Тодорка Вълчева, Атанас Лютаков, Атанаска Костадинова и Стефан Бахчеванов с вх. № ПД-1328/16.06.2022. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39683

Съобщение № 82 по досие № БС-ЕО-90-2022 за „Частично изменение на ПУП-ПРЗ за имот с № 07079.2.3570 по КК на гр. Бургас, местност "Под шосето", община Бургас“, с възложител: Борил Ташев с вх. № ПД-1255/17.06.2022. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39477

Съобщение № 81 по досие № БС-ЕО-36-2022 за „КПИИ: ПУП-ПЗ на ПИ № 12245.14.1, ПИ № 12245.14.3 и 12245.14.48, м. Шумната могила, земл. на с. Вратица, община Камено и Изграждане на фотоволтаична централа в новообособен имот, образуван от обединяването на ПИ № 12245.14.1, ПИ № 12245.14.3 и 12245.14.48, м. Шумната могила, земл. на с. Вратица, община Камено“ с възложител: "Био Пи Ди Солар Енерджи" ООД с вх. № ПД-225/15.06.2022. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/38805

Съобщение № 80 по досие № БС-ЕО-32-2022 за „КПИИ: ПУП-ПЗ на ПИ № 12245.15.11, м. Браницата, земл. на с. Вратица, община Камено и Изграждане на фотоволтаична централа ПИ № 12245.15.11, м. Браницата, земл. на с. Вратица, община Камено “ с възложител: "Био Пи Ди Солар Енерджи" ООД с вх. № ПД-221/15.06.2022. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/38798

Съобщение № 79 по досие № БС-ЕО-33-2022 за „КПИИ: ПУП-ПЗ за част от ПИ № 12245.17.8, м. Кюпек дере, земл. на с. Вратица, община Камено и Изграждане на фотоволтаична централа ПИ № 12245.17.8, м. Кюпек дере, земл. на с. Вратица, община Камено“ с възложител: "Био Пи Ди Солар Енерджи" ООД с вх. № ПД-222/15.06.2022. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/38800

Съобщение № 78 по досие № БС-ЕО-34-2022 за „КПИИ: ПУП-ПЗ за част от ПИ № 12245.20.16, м. Чардак тарла, земл. на с. Вратица, община Камено и Изграждане на фотоволтаична централа ПИ № 12245.20.16, м. Чардак тарла, земл. на с. Вратица, община Камено“ с възложител: "Био Пи Ди Солар Енерджи" ООД с вх. № ПД-223/15.06.2022. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/38802

Съобщение № 77 по досие № БС-ЕО-35-2022 за „КПИИ: ПУП-ПЗ за част от ПИ № 12245.18.23 и част от ПИ № 12245.18.24 , м. Каята, земл. на с. Вратица, община Камено и Изграждане на фотоволтаична централа в част от ПИ № 12245.18.23 и част от ПИ № 12245.18.24 , м. Каята, земл. на с. Вратица, община Камено“, с възложител: "Био Пи Ди Солар Енерджи" ООД с вх. № ПД-224/15.06.2022. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/38804

17.06.2022

Съобщение № 76 по досие № БС-ЕО-103-2022 за „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-68 и УПИ VI-67, кв. 70 (ПИ с ид. 07079.820.999 и 07079.820.1005 по КККР на гр. Бургас) по плана на кв. „Сарафово“, община Бургас и изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с ид. 07079.820.1061 и 07079.820.1062 по КК на кв. „Сарафово“, гр. Бургас“, с възложители: Тодорка Вълчева, Атанас Лютаков, Атанаска Костадинова и Стефан Бахчеванов.. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39683

Съобщение № 75 по досие № БС-ЕО-95-2022 за „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-158, кв. 49 по плана кв. „Крайморие“ /ПИ с идентификатор 07079.30.375 по КК на град Бургас, община Бургас//“ с възложител: Марийка Гавраилова. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39497

16.06.2022

Съобщение № 74 по досие № БС-ЕО-81-2022 за „Частично изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.20.92 по КК на град Бургас, община Бургас /УПИ IV-1134, кв. 7 по плана на град Бургас“, с възложител: Вълчо Стоянов. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39410

13.06.2022

Съобщение № 73 по досие № БС-ЕО-101-2022 за „Изработване на ПУП – ПП за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 12303.117.61, м. „Мерата“, землище на с. Вресово, общ. Руен“ с възложител: Халил Халил, с вх. № ПД-1149/06.04.2022. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39681

Съобщение № 72 по досие № БС-ЕО-23-2021 за ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 36525.248.705 по КК на гр. Карнобат, община бургас с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 999, 60kWp с възложител: "Свинекомплекс Крумово градище" АД, с вх. № ПД-903(2)/09.06.2022. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/35724

10.06.2022

Съобщение № 71 по досие № БС-ЕО-106-2022 за „Подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на кабелна линия 20 kV от съществуващ Ж.Р. стълб в ПИ 35033.14.90 до ПИ 35033.14.327 по КККР на гр. Каблешково, община Поморие, извън границите на урбанизираната територия” и изграждане на „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 959,2 kWp и трафопост", в УПИ I-283, 284, м. 14, м. "Разклона", землище гр. Каблешково, община Поморие, ПИ с № 35033.14.327 по КК на гр. Каблешково“, с възложител: "Лейк Ланд" ООД с вх. № ПД-807/10.03.2022. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39787

09.06.2022

Съобщение № 70 по досие № БС-ЕО-39-2021 за „Изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за изграждане на елементите на техническата ифраструктура, извън границите на урбанизираните територии за трасе на кабелна линия 20 kV от нов СРС в имот с идентификатор 53822.19.246 по КК на с. Оризаре, община Несебър до имот с идентификатор 00271.2.210 по КК на с. Александрово общ. Поморие“ с възложител: "В и К" ЕАД с вх. № ПД-1171/07.06.2022. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/35956

08.06.2022

Съобщение № 69 по досие № БС-ЕО-93-2022 за „Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор  80916.10.158 по КК на с. Черни връх, община Камено /УПИ I-158, кв. 52а по плана на с. Черни връх/“с възложител: „Тоан“ ЕООД с вх. № ПД-1103/20.05.2022. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39492

Съобщение № 68 по досие № БС-ЕО-96-2022 за „«ПУП-ПУР за имоти с идентификатори 35691.3.106, 35691.3.125, 35691.3.126 и 35691.3.127 по КК на с. Каменар, месност «Преводната», община Поморие» с възложител: Община Поморие с вх. № ПД-1494, 1704/02.06.2022. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39663

Съобщение № 67 по досие № БС-ЕО-56-2022 за „Устройствена план схема и ПУП-ПП за кабелна линия 20 кV, с цел изграждане на външно електрозахранване на ваканционно селище „Хевън Хилс“ в ПИ с идентификиатор 39164.15.106 по КККР на с. Кошарица, местност „Сулуджана“, община Несебър“, с възложител: „Електроразпределение Юг“EАД с вх. № ПД-640, 641/03.06.2022. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39094

Съобщение № 66 по досие № БС-ЕО-97-2022 за „Изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 07079.831.361 и 07079.831.362 по КККР на гр. Бургас, Лесопарк „Росенец“, зона „Хижи“, община Бургас“, с възложител: „Утопия Вилидж Инвест“ ООД с вх. № ПД-1323/07.06.2022. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39664

Съобщение № 65 по досие № БС-ЕО-5-2022 за „Изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 07079.831.62 по КК на гр. Бургас, Лесопарк Росенец, община Бургас“, с възложител: „Е-Ком Трейд“ ЕООД с вх. № ПД-3246/07.06.2022. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/38373

Съобщение № 64 по досие № БС-ЕО-98-2021 за „ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.2761, гр. Бургас, Община Бургас“, с възложител: „Опаковка БГ“ ООД с вх. № ПД-2621/20.05.2022. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/37920

Съобщение № 63 по досие № БС-ЕО-52-2022 за „Програма за управление на отпадъците на Община Карнобат за периода 2021-2028 г.“, с възложител: Община Карнобат с вх. № ПД-503/02.06.2022. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/38971

Съобщение № 62 по досие № БС-ЕО-98-2022 за „Програма за опазване на околната среда за периода 2021-2028 г.“ с възложител: Община Сунгурларе с вх. № ПД-1405/01.06.2022. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39665

02.06.2022

Съобщение № 61 по досие № БС-ЕО-76-2022 за „Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 58431.115.110 по КК на с. Приселци, община Несебър, с цел урегулиране на имота и отреждане „за фотоволтаична електроцентрала“ и изменение на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 58431.115.107 по КК на с. Приселци, община Несебър, с цел промяна в отреждането на имота от „за жилищно строителство“ в „за фотоволтаична електроцентрала“ с възложител: Алекси Петров с вх. № ПД-1094,1017/20.05.2022. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39281

31.05.2022

Съобщение № 60 по досие № БС-ЕО-82-2022 за „ПУП-ПЗ на ПИ 18469.17.60 по КК на с. Гюльовца, м. „Старите лозя”, община Несебър“, с възложител: „Вила Дрозофила” ООД с вх. № ПД-1019/26.05.2022. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39411

27.05.2022

Съобщение № 59 по досие № БС-ЕО-4-2022 за „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 81178.1.305 по КК  на гр. Черноморец, м. „Мокро скала“, община Созопол“, с възложител: „И.С.КЪМПАНИ“  ЕООД с вх. № ПД-3114/26.05.2022. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/38336

26.05.2022

Съобщение № 58 по досие № БС-ЕО-89-2022 за „ПУП-ПРЗ за новообразуван имот с проектен идентификатор 46663.502.426 /образуван от ПИ 46663.502.214 и 46663.502.220 по КК на гр. Малко Търново/, местност "Край село", община Малко Търново”, с възложители: Красимира Танев и Красимир Танев, с вх. № ПД-1147/23.05.2022 г. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39475

25.05.2022

Съобщение № 57 по досие № БС-ЕО-67-2021 г. за „ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обслужващ път с начало поземлен имот с идентификатор 44094.14.13 (път Царево-Лозенец) до поземлени имоти  с идентификатори 44094.1.1123 и 44094.1.1118 по КК на с. Лозенец, местност „Тарфа”, община Царево”, с възложител Община Царево с вх. № ПД-1968(2)/19.05.2022 г.. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/37227

Съобщение № 56 по досие № БС-ЕО-85-2022 г. за „Програма за управление на отпадъците на Община Сунгурларе за периода 2021 – 2028 г.”, с възложител Община Сунгурларе, с вх. № ПД-1122(2)/18.05.2022 г. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39422

13.05.2022

Съобщение № 55 по досие № БС-ЕО-57-2022 за „ПУП-ПРЗ за ПИ 48619.506.12 и 48619.506.13 по КК на гр. Царево, община Царево, с цел урегулиране на имотите за вилно строителство“ с възложител: Стоян Стоянов, Красимир Стоянов, с вх. № ПД-629/10.05.2022. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39095

11.05.2022

Съобщение № 54 по досие № БС-ЕО-70-2022 за „ПУП-ПП за трасе на уличен водопровод; ПУП-ПП за трасе на ел. кабел за електрозахранване и ПУП-ПУР за трасе на обслужваща улица за ПИ с № 32367.28.119 по КК на с. Извор, общ. Бургас“ с възложител: „ЛПС“ЕООД с вх. ПД-576/09.05.2022. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39256

10.05.2022

Съобщение № 53 по досие № БС-ЕО-54-2022 за „Изменение на ПУП-ПЗ за ПИ 80916.16.66 по КК на с. Черни връх, община Камено, с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала“, с възложител: "Алфа Стар" ООД, с вх. № ПД-1018/26.04.2022. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39092

29.04.2022

Съобщение № 52 по досие № БС-ЕО-67-2022 за „ПУП-ПП за трасе на уличен водопровод и ПУП-ПП за трасе на елекрически кабел за захранване на ПИ с № 07079.2.1044 и 07079.2.1045 по КК на град Бургас, община Бургас“ с възложител: „Еми“ ООД", с вх. № ПД-881, 882/20.04.2022. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39108

Съобщение № 51 по досие № БС-ЕО-75-2022 за „ПУП-ПЗ за ПИ с № 73211.104.3 по КККР на с.Трояново, местност „Таушан кайряк”, община Камено, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждането на новообрзувания имот "за фотоволтаична централа“, с възложител: „Смарт СИС“ ООД, с вх. № ПД-764/14.04.2022. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39277

26.04.2022

Съобщение № 50 по досие № БС-ЕО-69-2022 за „Изменение на ПУП-ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 57491.19.432 по КК на гр. Поморие, община Поморие“с възложители: Анна-Мария Димитрова, Тодор Драков и Михаела Дракова, с вх. №ПД-875/15.03.2022. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39221

19.04.2022

Съобщение № 49 по досие № БС-ЕО-68-2022 за „Изменение на Общ устройствен план на Община Карнобат и изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 20448.46.1 по КК на с. Деветинци, местност „Новия Юрт", община Карнобат“ с възложител: „ЕТ „ЯНА СТАЙКОВА- КОМЕРС", с вх. №ПД-803/6.04.2022. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39153

Съобщение № 48 по досие № БС-ЕО-58-2022 за „ПУП-ПП за трасе на обслужваща улица за достъп до ПИ 00151.274.6 по КК на гр. Айтос, община Айтос“ с възложител: Димитър Димитров, с вх. № ПД-385/15.04.2022. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39096

18.04.2022

Съобщение № 47 по досие № БС-ЕО-48-2022 за „Изработване на изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с № 58640.14.102 по КК на с. Просеник, община Руен (УПИ I-102, кв. 14 по плана на с. Просеник, община Руен), с цел изграждане на фотоволтаична централа за производство на електрически ток от слънчевата енергия“ с възложител: „Панорама -5“ ООД, с вх. № ПД-377/11.04.2022. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/38911

Съобщение № 46 по досие № БС-ЕО-64-2022 за „ПУП-ПЗ за поземлен имот 80916.76.34 по КК на с. Черни връх, местност "Кантона, община Камено“ с възложител: "Балкан Трейд" ЕООД, с вх. № ПД-670/11.04.2022. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39102

13.04.2022

Съобщение № 45 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-65-2022 за „Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 10625.127.180 по КК на с. Венец, Промишлен комплекс Церковски, местност "Гиндев Чифлик, община Карнобат, за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 5,1 MW в ПИ 10625.127.180 и 10625.87.53 по КК на с. Венец“ с възложител: "Топаз Мел" ООД, с вх. № ПД-755/05.04.2022. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39106

Съобщение № 44 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-55-2022 за „Общинска програма за управление на отпадъците на територията на Община Бургас 2021-2028г.“ с възложител: Община Бургас, с вх. № ПД-509/05.04.2022. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/37261

12.04.2022

Съобщение № 43 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-72-2021 за „ПУП-ПРЗ за ПИ с № 80916.10.487, 80916.10.488 и 80916.10.491 по КК на с. Черни връх, общ. Камено и ПУП-ПУР на нова улица от съществуваща о.т.5 до нови о.т.5а, 56, 5в и 5г в с.Черни връх, община Камено”, възложители: Евгения Василева, Стоян Арнаудов, Иван Танаров, Таня Николова, Мария Жеглева и Живко Арнаудов, с вх. №ПД-2278/07.04.2022. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/37261

Съобщение № 42 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-31-2021 „ПУП-ПРЗ за имоти с № 81178.6.263, 81178.6.264, 81178.6.265 по КК на гр. Черноморец, местност "Аклади", община Созопол“ с възложител: Елена Симеоновас вх. № ПД-966/08.04.2022. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/35797

11.04.2022

Съобщение № 41 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-53-2022 „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-182, УПИ II-183, УПИ III-184, УПИ IV-185 и УПИ V-186, кв. 127 по плана на ПК „Церковски“, с. Венец, община Карнобат, ПИ с № 10625.127.182, 10625.127.183, 10625.127.184, 10625.127.185, 10625.127.186 и 10625.127.188 по КК на с. Венец, община Карнобат, с цел обединяване на имотите в един нов имот с отреждане „за енергийно производство“, за изграждане на фотоволтаична електроцентрала“ с възложител: „Вин. С. Индустрийс“ ООД с вх. №ПД-649/28.03.2022. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39082

25.03.2022

Съобщение № 40 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-50-2022 „ПУП-ПРЗ за ПИ с № 67800.7.1 по КК на град Созопол, община Созопол, с цел разделяне и урегулиране на имота на отделни УПИ и ПУП-ПП за трасе на нов водопровод и нов клон за канализация за имота“ с възложители: Иван Момчилов и Найден Гюмов с вх. №ПД-315/22.03.2022. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38956

Съобщение № 39 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-31-2022 „КПИИ за ПИ № 70247.780.1, 70247.780.3, м. Гьолунджука и ПИ №70242.781.1, 70242.782.2 и 70242.782.3, м. Шаванлъка, земл. на гр. Сунгурларе, община Сунгурларе и ПУП-ПП за трасе на електроснабдяване и присъединяване на ел. кабел и ПУП-ПРЗ за фотоволтаичен парк“ с възложител: „Станден и Ко“ ООД“ с възложител: "ТМ Проект"ЕООД с вх. №ПД-3254, 3255/23.03.2022. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38784

24.03.2022

Съобщение № 38 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-14-2022 „Изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ 00833.5.167 по КККР на град Ахелой, община Поморие“ с възложител: „Станден и Ко“ ООД“ с възложител: „Станден и Ко“ ООД с вх. №ПД-113/23.03.2022. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38549

Съобщение № 37 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-20-2022 „Изработване на ПУП - ПЗ за ПИ с № 36525.187.8 по КК на гр. Карнобат, община Карнобат за изграждане на фотоволтаична наземна електроцентрала за производство на електрически ток от слънчевата енергия и 2 броя вятърни турбини за производство на ел. енергия и ПУП - ПЗ за ПИ с № 36525.185.65 по КК на гр. Карнобат, община Карнобат за изграждане на фотоволтаична наземна електроцентрала за производство на електрически ток от слънчевата енергия“, с възложител: „Солар и Ко“ ЕООД с вх. № ПД-141/21.03.2022. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38625

Съобщение № 36 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-42-2022 „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.6.1797 и ПИ с № 07079.6.1798, м. „Kараянос“ по КК на гр. Бургас“, с възложители: Георги Калоянов и „Ники- тел рециклинг“ ЕООД с вх. №ПД-444/22.03.2022. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38845

Съобщение № 35 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-26-2022 „Програма за опазване на околната среда (ОПООС) на Община Руен за периода 2021-2028 г.“, с възложител: Община Руен с вх. №ПД-288/10.03.2022. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38776

Съобщение № 34 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-27-2022 „Програма за управление на отпадъците на Община Руен за периода 2021-2028 г.“, с възложител: Община Руен с вх. №ПД-287/10.03.2022. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38778

Съобщение № 33 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-47-2022 „Изработване на ПУП-ПРЗ  в обхвата на ПИ с идентификатор 07079.5.830 по КК на град Бургас, община Бургас“ с възложител: „Планекс Бургас“ ООД с вх. №ПД-443/18.03.2022. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38910

Съобщение № 32 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-30-2022 „Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с № 80916.78.83 по КК на с. Черни връх, община Камено, с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на електрически ток от слънчевата енергия и ТП в имота с разширение на площадката в ПИ с № 80916.78.89 по КК на с. Черни връх, община Камено; ПУП-ПП за нов кабел 20 кV от ЗРУСН на подстанция „Мандра“ до нов БКТП в ПИ с № 80916.78.83 по КК на с. Черни връх, община Камено“ с възложител: „Комета -7“ ЕООД с вх. №ПД-292/14.03.2022. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38783

Съобщение № 31 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-46-2022 „Изработване на ПУП-ПРЗ  в обхвата на ПИ с № 07079.4.871 по КК на град Бургас, община Бургас“ с възложител: „Инвест Фор Ю“ ЕООД с вх. №ПД-397/21.03.2022. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38909

Съобщение № 30 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-40-2022 „Частично изменение на Общ устройствен план на град Бургас в обхвата на ПИ с ­№ 07079.3.1654, 07079.3.1655 по КК на град Бургас, община Бургас“ с възложител: Община Бургас с вх. №ПД-350/22.03.2022. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38842

22.03.2022

Съобщение № 29 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-49-2022 „Виниярдс-жилищни сгради за сезонно обитаване и хотел" в имот с идентификатор 35033.8.392 по КК на гр. Каблешково, община Поморие, подобект: Кабел 20 kV между БКТП 2х630 kVA в поземлен имот с идентификатор 35033.8.392 и БКТП 2х630 kVA в поземлен имот с идентификатор 35033.8.486 по КК на гр. Каблешково, община Поморие“, с възложител: „Хилс БГ Мениджмънт" ЕООД с вх. №ПД-3264/21.03.2022. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38912

21.03.2022

Съобщение № 28 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-45-2022 „Подробен Устройствен План - План за застрояване (ПУП – ПЗ) за ПИ с № 73211.18.36 по КККР на с. Трояново, м. „Летище“, общ. Камено, с цел промяна на 2022 кв.м от предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждането на новообразувания имот „за жилищно строителство“, с възложител: Николай Матев с вх. №ПД-321/17.03.2022. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38898

17.03.2022

Съобщение № 27 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-30-2022 „Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с № 80916.78.83 по КК на с. Черни връх, община Камено, с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на електрически ток от слънчевата енергия и ТП в имота с разширение на площадката в ПИ с идентификатор 80916.78.89 по КК на с. Черни връх, община Камено; ПУП-ПП за нов кабел 20 кV от ЗРУСН на подстанция „Мандра“ до нов БКТП в ПИ с № 80916.78.83 по КК на с. Черни връх, община Камено“ с възложител: „Комета -7“ ЕООД с вх. № ПД-292/14.03.2022 г. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38783

16.03.2022

Съобщение № 26 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-25-2022 „ПУП-ПП за изграждане на водопровод през ПИ№ 57491.18.688 за еднофамилни жилищни сгради в ПИ№ 57491.18.340, 57491.18.341, 57491.18.446, 57491.18.447 и 57491.18.330 и външен водопровод през ПИ № 57491.18.738 за еднофамилни жилищни сгради в ПИ№ 57491.18.740 по КК на гр. Поморие, м. „Кошарите", община Поморие“ с възложител: „МПМ 7" ЕООД с вх. № ПД-3094/14.03.2022 г. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38669

Съобщение № 25 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-29-2022 „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ №58356.72.11 по КК на гр. Приморско, община Приморско, с цел изграждане на централа за производство на електрически ток от слънчевата енргия“ с възложител: ЕТ "Димитър Киров-45"с вх. № ПД-291/14.03.2022 г. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38781

Съобщение № 24 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-41-2021 „ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 81178.5.308 по КК на гр. Черноморец, местност "Таласакра", община Созопол с цел промяна в отреждането и урегулиране на две УПИ“ с възложител: Община Созопол с вх. № ПД-1081/10.03.2022 г. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36168

Съобщение № 23 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-28-2022 „Програма за управление на отпадъците на Община Айтос за периода 2021-2028 г“ с възложител: Община Айтос с вх. № ПД-123/15.03.2022 г. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38779

Съобщение № 22 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-38-2022 „План за интегрирано развитие на Община Камено за периода 2021-2027.“ с възложител: Община Камено с вх. № ПД-75/15.03.2022 г. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38815

15.03.2022

Съобщение № 21 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-26-2022 „Общинска програма за опазване на околната среда на Община Руен за периода 2021-2028 г.“ с възложител: Община Руен с вх. № ПД-288/10.03.2022 г. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38776

Съобщение № 20 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-27-2022 „Общинска програма за управление на отпадъците на Община Руен за периода 2021-2028 г.“ с възложител: Община Руен с вх. № ПД-287/01.03.2022 г. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38778

09.03.2022

Съобщение № 19 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-22-2022 „ПУП-ПП за трасе на уличен водопровод, преминаващ през ПИ с № 35691.1.112, 35691.1.114, 35691.1.116, 35691.1.123 и 35691.1.124 по КК на с. Каменар, община Поморие за водоснабдяване на ПИ с № 35691.1.65 по КК на с. Каменар, община Поморие“ с възложител: „ТВЛО“ ЕООДс вх. № ПД-79/07.03.2022 г. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38641

Съобщение № 18 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-104-2021 „ПУП-ПП за изграждане на водопровод за захранване на част от имотите в зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Лозята“, землище с. Писменово, община Приморско“ с възложител: Община Приморско с вх. № ПД-2985/02.03.2022 г. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38017

Съобщение № 17 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-24-2022 „ПУП-ПП за обслужващ път до обект: Фотоволтаична централа с мощност по 5MW в ПИ с № 66408.33.52 и 66408.33.50, по КККР на с. Сигмен, м. „Герделийски герен“, община Карнобат“ с възложител: „Енерджи-Ди“ ЕООД с вх. № ПД-2726/01.03.2022 г. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38667

Съобщение № 16 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-18-2022 „ЧИ на ПУП за ПИ с № 29221.217.1 по КККР на с. Момина църква, местност „Караганица“, община Средец, с цел промяна на предназначението на имота от „за животновъдна ферма“ в „за животновъдна ферма и производство на електрическа енергия от възобновяеми източници“, с възложител: „БЕЛИЦА“ ЕООД с вх. № ПД-171/02.03.2022 г. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38576

Съобщение № 15 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-15-2022 „Програма за опазване на околната среда (ПООС за периода 2021-2025г.)“ и „Програма за управление на отпадъците (ПУО)“ на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – град Бургас с вх. № ПД-1256/07.03.2022 г. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38565

07.03.2022

Съобщение № 14 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-104-2021 „ПУП-ПП за изграждане на водопровод за захранване на част от имотите в зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Лозята“, землище с. Писменово, община Приморско“ с възложител: Община Приморско с вх. № ПД-2985/02.03.2022 г. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38017

Съобщение № 13 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-18-2022 „ЧИ на ПУП за ПИ с идентификатор 29221.217.1 по КККР на с. Момина църква, местност „Караганица“, община Средец, с цел промяна на предназначението на имота от „за животновъдна ферма“ в „за животновъдна ферма и производство на електрическа енергия от възобновяеми източници“, с възложител: „БЕЛИЦА“ ЕООД с вх. № ПД-171/02.03.2022 г. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38576

Съобщение № 12 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-24-2022 „ПУП-ПП за обслужващ път до обект: Фотоволтаична централа с мощност по 5MW в ПИ с №№ 66408.33.52 и 66408.33.50, по КККР на с. Сигмен, м. „Герделийски герен“, община Карнобат“ с възложител: „Енерджи-Ди“ ЕООД с вх. № ПД-2726/01.03.2022 г. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38667

02.03.2022

Съобщение № 11 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-11-2022 „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ№ 63029.107.24, местност „Ашламите", с. Росен, община Созопол с цел отреждане на имота за туристически чифлик“, с възложители: „Грийн Грас 1" ЕООД с вх. № ПД-64/25.02.2022 г. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38539

Съобщение № 10 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-102-2021 „ПУП-ПРЗ за поземлен имот с № 07079.3.1640 по КК на гр. Бургас, община Бургас“, с възложители: „Авто БГ 27" ООД с вх. № ПД-2667/22.02.2022 г. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37928

01.03.2022

Съобщение № 9 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-6-2022 „Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с № 07079.30.461 по КК на гр. Бургас, кв. „Крайморие“, община Бургас“, с възложители: „Брент Ойл“ ЕООД и „Камер Селект“ ЕООД с вх. № ПД-3235/23.02.2022 г. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38409

16.02.2022

Съобщение № 8 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-3-2022 „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ № 07079.5.1786 и поземлен имот с № 07079.5.1787 по КК на гр. Бургас в бивша м. „Сърт тарла", землището на кв. Долно Езерово , община Бургас“, с възложител: „БРОД - ДА" ООД с вх. № ПД-3133/10.02.2022 г. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38335

Съобщение № 7 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-83-2021 „Изработване на ПУП-ПРЗ и ПУР за ПИ с идентификатор 30822.174.3 по КК на с. Зидарово, Община Созопол“, с възложител: „Ведра Интернешънъл" АД с вх. № ПД-2594/08.02.2022 г. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37657

08.02.2022

Съобщение № 6 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-106-2021 „ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии: Обслужващ път с начало от ПИ с идентификатор 48619.15.3 (път „Царево – Лозенец“) до ПИ с № 48619.15.1006 по КК на гр. Царево, местност „Янов егрек“, Община Царево“, с възложител: Община Царево с вх. № ПД-3315/03.02.2022 г. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38113

27.01.2022

Съобщение № 5 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-89-2021 за: „ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 07079.820.1562 по КК на гр. Бургас, кв. "Сарафово", община Бургас”, с възложител: „Трилс“ ЕООД с вх. № ПД-2666/20.01.2022 г. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37706

21.01.2022

Съобщение № 4 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-100-2021 „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III — 21, масив 19, м. „Оникилика", гр. Бургас, община Бургас“ с възложител: „Турботракс България" ООД с вх. № ПД-2693/12.01.2022. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37924

Съобщение № 3 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-99-2021 „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II - 6,15, масив 19, м. „Оникилика", гр. Бургас, община Бургас“ с възложител: „Турботракс България" ООД с вх. № ПД-2694/12.01.2022. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37923

14.01.2022

Съобщение № 2 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-108-2021 „Изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с № 07079.831.212 по КК на гр. Бургас, Лесопарк „Росенец", Община Бургас“ с възложител: „И. С - Пропърти" ЕООД с вх. № ПД-3233/11.01.2022. Информацията може да намерите тук: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38221

05.01.2022

Съобщение № 1 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-96-2021 „ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с № 81178.9.14 и 81178.9.16 по КК на гр. Черноморец, община Созопол“ с възложители: Иван Киряков, Митра Ралева, Иван Ралев, Неделчо Ралев, Ружди Мустафа и Васил Жечев, с вх. № ПД-2891/29.12.2021 г. . Информацията може да намерите тук: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37918

2021

30.12.2021

Съобщение № 72 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-87-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за план: „ПУП-ПП за изграждане на въздушна кабелна линия 20kV от съществуващ СРС "103А" на ВЛ "Пролет" до ВС "Трояново“ с възложител: "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ Карнобат, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-2614/07.12.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37690

29.12.2021

Съобщение № 71 за предоставена информация по чл. 13, ал. 5, т. 1 от 16.12.2021г. по досие № БС-ЕО-95-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за инвестиционно предложение: „ПУП-ПП  за  обект: Оптична кабелна линия – ОКЛ 0807-0801/ТШ5-0804, с начало от технологична шахта ШКС-03 до технологична шахта 0804/СТШ /трасе през ПИ с идентификатори 07079.831.280, 07079.831.173, 07079.831.72, 07079.10.907 в землището на град Бургас и ПИ с идентификатори 63029.100.107 и 63029.173.5 в землището на с. Росен, община Созопол/“ с възложител: Министерство на отбраната, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-2858/16.12.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37832

23.12.2021

Съобщение № 70 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-105-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за план: „Изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ II, KB. 18 по плана на с. Свобода, община Камено, с цел изгра.кдане на Възобновяем енергиен източник - фотоволтаична електро централа (ВЕИ/ФвЕЦ)“ с възложители: „Малина Сън Енерджи - 57" ЕООД, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-3106/20.12.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38059

Съобщение № 69 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-84-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за план: „Подробен устройствен план - План за улична регулация (ПУП-УР) за изграждане на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за част от поземлен имот с идентификатор 00833.5.378 по КК на гр. Ахелой, община Поморие“ с възложители: Община Поморие, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-2499/16.12.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37666

Съобщение № 68 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-80-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за план: „Изготвяне на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 73211.88.43 по КК на с. Трояново, община Камено с цел преотреждане на имота за изграждане на фотоволтаична система с мощност до 1000 xW“ с възложители: СД „Стаматови — ГСН Сие", на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-2500/17.12.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37555

22.12.2021

Съобщение № 67 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-101-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за план: „ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 35033.7.464 по КК на гр. Каблешково, местност „Пъдарска могила", община Поморие“ с възложители: „Бамел" ООД, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-2635/20.12.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37926

Съобщение № 66 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-97-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за план: „ПУП-ПРЗ за поземлен имот с № 07079.13.1185 по КК на гр. Бургас, местност „Лозята", община Бургас“ с възложители: Ваня Аександрова, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-2721/15.12.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37919

13.12.2021

Съобщение № 65 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-91-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за план: „ПУП-ПРЗ за ПИ с № 72151.16.82 по КК на с. Твърдица, община Бургас, с цел разделяне и урегулиране на имота на отделни УПИ“ с възложители: Денка Тоткова, Павел Николов и Константин Маринов, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-2545/30.11.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37768

Съобщение № 64 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-63-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за план: „Програма за управление на отпадъците на територията на община Камено 2021-2028г.“ с възложител: Община Камено, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-1683/06.12.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37165

09.12.2021

Съобщение № 63 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-81-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за план: „Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане фна елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за изграждане на оптична кабелна линия „07-0807/ТШ2-0793" за нуждите на отбраната на Република България", с възложител: Министерството на отбраната, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-2416/29.11.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37559

07.12.2021

Съобщение № 62 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-94-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за план: „Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване" /ПУП- ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 52279.10.443 и 52279.10.444 по КК на с. Константиново, община Камено, м. „Край село" и ПУП-ПУР от о.т. 1 0 до о.т. 1 Оа", с възложител: Пенка Щърбанова и Димитър Щърбанов, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-2737/01.12.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37792

 

Съобщение № 61 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-76-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за план: „Частично изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 44094.1.1147 по КК, м. „Тарфа", с. Лозенец, община Царево, с цел разделяне на имота на дванадесет нови УПИ", с възложител: „Примарт Билд Инжинеринг" ЕООД, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-2387/26.11.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37442

Съобщение № 60 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-92-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за план: „Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Карнобат и ПУП- ПЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 36525.76.260, м. „Дереджика" в землището на град Карнобат, община Карнобат“, с възложител: Община Карнобат, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-2809/25.11.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37769

03.12.2021

Съобщение № 59 за предоставена информация по досие №БС-ЕО-85-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за план: „Изменение на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 80916.76.52, 80916.76.53 и 80916.76.22 по КК на с. Черни връх, местност „Дебелата кория", община Камено и ПУП-ПП на пътна връзка и път за достъп до проектни УПИ I и УПИ II, образувани от ПИ с № 80916.76.52, ПИ с № 80916.76.53 и ПИ 80916.76.22 в местност „Дебелата кория" по КККР на с.Черни връх, община Камено“, с възложители: Изабела Парашкевова, Любомир Парашкевов и Радостин Стойнов, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-2744/26.11.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37671

02.12.2021

Съобщение № 58 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-86-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за план: „Изменение на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с № 07079.30.235 /УПИ XXXIII-92/, 07079.30.236 /УПИ XXXII-91/ и 07079.30.237 /УПИ XxXIV- 92 по КК на гр. Бургас, кв. „Крайморие", гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: „Билдникс" ЕООД, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-2771/23.11.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37676

23.11.2021

Съобщение № 57 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-52-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за план: „ПУП-ПП за обект: Кабелна линия 1 xV от съществуващ трафпост „Панда" в ПИ с № 67800.44.96 по КК до ново електромерно табло в ПИ с идентификатор 67800.44.125 по КК на град Созопол, община Созопол“, с възложител: „Електроразпределение Юг" ЕАД, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-171,1860/18.11.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36887

22.11.2021

Съобщение № 56 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-88-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за план: „Изменение на ПУП – ПРЗ за: "УПИ I от кв. 8; УПИ I от кв. 9; УПИ I от кв.10; УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V от кв. 11; УПИ II от кв. 12, УПИ I от кв. 29 по регулационния план на Гара Церковски, община Карнобат, с цел обединяване на имотите в един нов урегулиран поземлен имот и преотреден „за фотоволтаична централа“, с възложител: ЕТ „Яна Стайкова-Комерс“, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-2860/18.11.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37705

Съобщение № 55 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-90-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за план: „Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Карнобат в обхвата на ПИ с идентификатори 66408.33.52, 66408.33.50, 66408.33.46, 66408.33.31 и 66408.33.17 по КК на с. Сигмен, община Карнобат“, с възложител: Община Карнобат, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-2906/19.11.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37750

18.11.2021

Съобщение № 54 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-65-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с № 44425.2.17 по КК на с. Лъка, община Поморие, с цел разделяне и урегулиране на имота на отделни УПИ“, с възложител: Денка Карафезлиева, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-1948/10.11.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37177

16.11.2021

Съобщение № 53а за предоставена информация по досие № БС-ЕО-82-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за план: „ПУП - ПЗ за ПИ 53045.522.10 по КК на гр. Обзор, общ. Несебър“ с възложители: Силвия Асенова, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-2618/16.11.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37560

15.11.2021

Съобщение № 53 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-78-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за: „План за интегрирано развитие на община Царево за периода 2021- 2027г“, с възложител: Община Царево, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-2442/10.11.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37511

12.11.2021

Съобщение № 52 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-68-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за: „ПУП-ПП за трасе на захранващ ел. провод за УПИ VI-214 /поземлен имот с идентификатор 35883.509.214 по КК на гр. Камено и трасе до други УПИ в кв. 36 по ПУП-ПРЗ на част от територията на бивш HXК-Byprac“, с възложител: „Електрорапределение Юг" ЕАД и „Ростер" ООД, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-2113/08.11.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37233

27.10.2021

Съобщение № 51 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-73-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за: „ПУП-ПРЗ за изграждане на фотоволтаична електроцентрала в поземлен имот с № 80916.50.55 по КК на с. Черни връх, община Камено“, с възложител: Весела Момчева-Таун, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-2305/25.10.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37268

20.10.2021

Съобщение № 50 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-69-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за: „ПУП-ПП за обект на техническа инфраструктура - нова канализация, отвеждаща отпадъчните води от поземлен имот с идентификатор 81102.19.39 до поземлен имот с идентификатор 81102.19.123 по КК а с. Черноград, община Айтос“, с възложител: „Емилио Инвест" ЕООД, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-180/19.10.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37244

18.10.2021

Съобщение № 49 за предоставена информация по досие № БС-ЕО-60-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с № 07079.30.302 по КК на гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: Станка Стоянова, Стойчо Гичев, Александра Гичева и Георги Генов, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-2112/15.10.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37158

 14.10.2021

Съобщение № 48 за предоставена информация по чл. 13, ал. 5 от 08.10.2021 г. по досие № БС-ЕО-74-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с №67800.35.2 по КК на град Созопол, община Созопол, с цел урегулиране на имота и обособяване на новУПИ с отреждане „за сгради за курорт и допълващи дейности и КОО“, с възложител: „Санта Марина“ АД, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-2261/08.10.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37328

12.10.2021

Съобщение № 47 за предоставена информация по чл. 13, ал. 5 от 28.09.2021 г. по досие № БС-ЕО-66-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с № 67800.35.139 по КК на град Созопол, община Созопол, с цел обособяване на нов УПИ от имота с отреждане „за сгради за курорт и допълващи дейности" и ПУП-ПРЗ за ПИ с № 67800.35.135 по КК на град Созопол, община Созопол, с цел обособяване на 2 нови УПИ с отреждане „за сгради за курорт и допълващи дейности" и ,,за КОО", с възложител: „Феърплей Пропъртис" АДСИЦ, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-1554/287.09.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37220

29.09.2021

Съобщение № 46 за предоставена информация по чл. 13, ал. 5 от 27.09.2021 г. по досие № БС-ЕО-57-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за: „Изменение на ОУП на гр. Бургас в обхвата на част от устройствена зона 12/Смф - ПИ с № 07079.3.1717, 07079.3.2558, 07079.3.1928, 07079.3.1936, 07079.3.2052, 07079.3.2567, 07079.3.2568, 07079.3.2808, 07079.3.1720, 07079.3.2023, 07079.3.1722, 07079.3.1723, 07079.3.1724, 07079.3.1725, 07079.3.2425 и 07079.3.2426 по КК на град Бургас, община Бургас“, с възлжител: Община Бургас, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-1952/27.09.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37066

 28.09.2021

Съобщение № 45 за предоставена информация по чл. 13, ал. 5 от 24.09.2021 г. по досие № БС-ЕО-64-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за инвестиционно предложение: „Подробен устройствен план - Парцуларен план (ПУП-ПП) за изграждане на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за имот с № 35033.130.9 и 35033.24.326 по КК на гр. Каблешково, община Поморие“, с възлжител: Община Поморие, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-1887/24.09.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37174

Съобщение № 44 за предоставена информация по чл. 13, ал. 5 от 27.09.2021 г. по досие № БС-ЕО-61-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за инвестиционно предложение: „Изменение на ОУП на община Айтос и изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на имот с № 56438.111.12 по КК на с. Пирне, местност „Кираджика“, с възлжител: Петър Койчев, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-2246/27.09.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37159

21.09.2021

Съобщение № 43 за предоставена информация по чл. 13, ал. 5 от 17.09.2021 г. по досие № БС-ЕО-18-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за инвестиционно предложение: „ПУП-ПРЗ за имот с № 67800.1.381 по КК на гр. Созопол, местност "Ачмалъци", община Созопол“, с възложители: Сийка Кожухарова, Никола Коларов, Васил Дончев, наследници на Елена Стоянова, наследник на Светослав Берберов, наследници на Иван Берберов и наследвици на Севденка Коларова, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-359/17.09.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35527

15.09.2021

Съобщение № 42 за предоставена информация по чл. 13, ал. 5 от 10.09.2021 г. по досие № БС-ЕО-51-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за инвестиционно предложение: „Частично изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват на част от Устройствена зона 1 3/Смф в предвиденото разширение на строителните граници на гр. Бургас включваща имоти с идентификатори: 07079.2.1992, 07079.2. 1 993, 07079.2.2670, 07079.2.2669, 07079.2. 1 994, 07079.2. 1 996, 07079.2. 1 998, 07079.2. 1 999, 07079.2.2000, 07079.2.2002, 07079.2.2003, 07079.2.3463, 07079.2.3462, 07079.2.3461, 07079.2.2004, 07079.2.2005, 07079.2.2826, 07079.2.2008, 07079.2.2009, 07079.2.2010, 07079.2.2011, 07079.2.2012, 07079.2.2759, 07079.2.2015, 07079.2.201 6, 07079.2.2032, 07079.2.3195, 07079.2.2033, 07079.2.2034, 07079.2.2035, 07079.2.2355, 07079.2.2534, 07079.2.2535, 07079.2.3468, 07079.2.2435, 07079.2.2431, 07079.2.2436, 07079.2.243 7, 07079.2.2456, 07079.2.3464, 07079.2.3467, 07079.2.3469, 07079.2.3461, 07079.2.3462, 07079.2.3463, 07079.2.3470, 07079.2.3471, 07079.2.2018, 07079.2.2040, 07079.2.2463, 07079.2.2464, 07079.2.2042, 07079.2.2043, 07079.2.2541, 07079.2.2542, 07079.2.2467, 07079.2.2468, 07079.2.2469, 07079.2.2046, 07079.2.2047, 07079.2.2048, 07079.2.2405, 07079.2.2406, 07079.2.2397, 07079.2.2399, 07079.2.2362, 07079.2.2363, 07079.2.2364, 07079.2.2400, 07079.2.2401, 07079.2.2402, 07079.2.2403, 07079.2.2405, 07079.2.2407, 07079.2.2129, 07079.2.2145, 07079.2.2560, 07079.2.2148, 07079.2.2147, 07079.2.2150, 07079.2.2151, 07079.2.2152, 07079.2.2660 и 07079.2.2661 по КК на гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: Община Бургас, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-1951/10.09.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36886

 09.09.2021

Съобщение № 41 за предоставена информация по чл. 13, ал. 5 от 08.09.2021 г. по досие № БС-ЕО-55-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за инвестиционно предложение: „Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Бургас за периода 2021 — 2027 “, с възложител: Община Бургас, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-2049/08.09.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37056

08.09.2021

Съобщение № 40 за предоставена информация по чл. 13, ал. 5 от 31.08.2021 г. по досие № БС-ЕО-45-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за инвестиционно предложение: „Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на реконструкция на съществуваща въздушна мрежа средно напрежение, в обхват започващ от границата между ПИ с № 07079.3.2827 и 07079.3.2830 до БКТП „Ригел“ в ПИ 07079.3.928, засягащ ПИ с идентификатори 07079.3.2827, 07079.3.1381, 07079.2.1 и 07079.3.2767 по КК на гр. Бургас“, с възложител: Община Бургас, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-1641/31.08.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36611

02.09.2021

Съобщение № 39 за предоставена информация по чл. 13, ал. 5 от 21.7.2021 г. по досие № БС-ЕО-26-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за инвестиционно предложение: „План за интегрирано развитие на Община Бургас за периода 2021-2027г.“, с възложител: Община Бургас, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-799/21.7.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35782

24.08.2021

Съобщение № 38 за предоставена информация по чл. 13, ал. 5 от 20.8.2021 г. по досие № БС-ЕО-50-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за инвестиционно предложение: „Изменение на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с № 07079.20.465 и 07079.20.464 по КК на гр. Бургас, местност „Ъгъла" (бившата „Кюшето"), община Бургас /УПИ I-1330 и УПИ II-1331 в кв.29“, с възложител: Сотира Иванова, Ангелина Боева, Йорданка Розенбергер и Милена Аулбах, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-1556/20.8.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36885

06.08.2021

Съобщение № 37 за предоставена информация по чл. 13, ал. 5от 04.8.2021 г. по досие № БС-ЕО-48-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за инвестиционно предложение: „ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 35033.7.157 и 35033.7.230 по КК на гр. Каблешково, местност "Пъдарска могила", общ. Поморие", с възложител: "Бамел" ООД, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-1379/04.8.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36629

02.08.2021

Съобщение № 36 за предоставена информация по чл. 13, ал. 5 от 29.7.2021 г. по досие № БС-ЕО-46-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за инвестиционно предложение: „Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с № 63029.122.32 по КК на с. Росен, м. "Казаково лозе", община Созопол", с възложител: Рада Иванова, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-1402/29.7.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36612

27.07.2021

Съобщение № 35 за предоставена информация по чл. 13, ал. 5 от 26.7.2021 г. по досие № БС-ЕО-47-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за инвестиционно предложение: „Програма за опазване на оклоната среда на Община Несебър за периода 2021-2027 г. с Раздел "Лечебни растения", "Програма за опазване, устойчивото ползване и възстановяване на почвите на Община Несебър за периода 2021-2027" и "Програма за управление на отпадъците на община несебър 2021-2027 г.", с възложител: Община Несебър, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-1402/26.7.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36614

23.07.2021

Съобщение № 34 за предоставена информация по чл. 13, ал. 5 от 21.7.2021 г. по досие № БС-ЕО-26-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за инвестиционно предложение: „План за интегрирано развитие на Община Бургас за периода 2021-2027", с възложител: Община Бургас, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-799/21.7.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35782

22.07.2021

Съобщение № 33 за предоставена информация по чл. 13, ал. 5 от 19.7.2021 г. по досие № БС-ЕО-29-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за инвестиционно предложение: „Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ № 07079.2.1716 и 07079.2.1717 по КК на гр. Бургас, община Бургас, с цел обединяване на имотите в нов УПИ, с отреждане „ПУП-ПРЗ за имоти с ид-ри 07079.2.3528 и 07079.2.3530 (образуван от бивш имот 07079.2.1905) по КК на гр. Бургас, общ. Бургас с цел обособяване на УПИ ХХІІІ-3528 и ХХІV-3530 с отреждане на имота за "крайпътен обект, бензиностанция и газстанция", с възложител: Никола Янев, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-2045/19.7.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34405

14.07.2021

Съобщение № 32 за предоставена информация по чл. 13, ал. 5 от 09.7.2021 г. по досие № БС-ЕО-29-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за инвестиционно предложение: „ Изработване на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 63478.41.36 по КК на с. Русокастро, община Камено, с цел уригулиране на имота и отреждане "за паркинг и информационно обслужване", с възложител: Община Камено, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-830/09.7.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35788

21.06.2021

Съобщение № 31 за предоставена информация по чл. 13, ал. 5 от 17.6.2021 г. по досие № БС-ЕО-34-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за инвестиционно предложение: „Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ № 07079.2.1716 и 07079.2.1717 по КК на гр. Бургас, община Бургас, с цел обединяване на имотите в нов УПИ, с отреждане „Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 07079.30.63 по КК на гр. Бургас, кв. Крайморие, община Бургас”, с възложител: "Нордус" ООД, "АТН Транс" ЕООД и Николай Иванов, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-1076/17.6.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35861

11.06.2021

Съобщение № 30а за предоставена информация по досие № БС-ЕО-40-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за план: „План за интегрирано развитие на Община Айтос 2021-2027 г.“ с възложител: Община Айтос на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-1271/11.06.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36127

10.06.2021

Съобщение № 30 за предоставена информация по чл. 13, ал. 5 от 1.6.2021 г. по досие № БС-ЕО-37-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за инвестиционно предложение: „Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ № 07079.2.1716 и 07079.2.1717 по КК на гр. Бургас, община Бургас, с цел обединяване на имотите в нов УПИ, с отреждане „За спорт и обществени обслужващи дейности”, с възложител: СНЦ „Тенис Клуб Авеню“ и „Комерс Тони – 91“ ЕООД, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-674/01.6.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35945

03.06.2021

Съобщение № 29 за предоставена информация по чл. 13, ал. 5 от 28.05.2021 г. по досие № БС-ЕО-28-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за инвестиционно предложение „Изработване на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 57337.110.104 по КК на с. Полски извор, община Камено, с цел уригулиране и разделяне на имота и обособяване на три УПИ с отреждане "за жилищно строителство" и изработване на ПУП-ПУР за продължаване на улица до новообразуваните УПИ“ с възложител: Алекси Граматиков, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-738/28.05.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35786

02.06.2021

Съобщение № 28 за предоставена информация по чл. 13, ал. 5 от 28.05.2021 г. по досие № БС-ЕО-25-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за инвестиционно предложение„Изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.30.298 по КК  на гр. Бургас, кв. „Крайморие“, община Бургас“ с възложители: „Ред афлек“ ЕООД, Деян Шевкенов, Яни Велев, Димитър Николов, Веселен Николов, Милен Динев и Емилия Динева, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-891/28.05.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35776

19.05.2021

Съобщение № 27 за предоставена информация по чл. 13, ал. 5 от 12.05.2021 г. по досие № БС-ЕО-32-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за инвестиционно предложение: „Изменение на ПУП-ПРЗ за имоти с идентификатор 39164.15.71 и 39164.15.74 по КК на с. Кошарица, местност "Йовче дере, общ. Несебър, с цел промяна в отреждането на имота“, с възложител: "Ланд Трейд-2008" ЕООД, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-143/12.05.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35800

14.05.2021

Съобщение № 26 за предоставена информация по чл. 13, ал. 5 от 10.5.2021 г. по досие № БС-ЕО-35-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за инвестиционно предложение: План за интегрирано развитие на Община Карнобат за периода 2021-2027г.“, с възложител: Община Карнобат, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-583/10.5.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35888

07.05.2021

Съобщение № 25 за предоставена информация по чл. 13, ал. 5 от 29.04.2021 г. по досие № БС-ЕО-16-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за инвестиционно предложение: „Изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 81582.200.4 по КК на с. Чубра, общ. Сунгурларе, с цел уригулиране на имота и отреждане за птицекладница“, с възложител: ""Марчело" ЕООД, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-411/29.04.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35398

05.05.2021

Съобщение № 24 за предоставена информация по чл. 13, ал. 5 от 29.04.2021 г. по досие № БС-ЕО-22-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за инвестиционно предложение: „ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 07079.13.2326 по КК на гр. Бургас, м. "Голямата нива", общ. Бургас с цел обособяване на два нови УПИ (придходен №015326)“, с възложител: "Топ Системс" ЕООД, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-2602/29.04.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35717

23.04.2021

Съобщение № 23 за предоставена информация по чл. 13, ал. 5 от 21.4.2021 г. по досие № БС-ЕО-24-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за инвестиционно предложение: План за интегрирано развитие на Община Руен за периода 2021-2027“, с възложител: Община Руен, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-789/21.4.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35725

Съобщение № 22 за предоставена информация по чл. 13, ал. 5 от 21.4.2021 г. по досие № БС-ЕО-19-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за инвестиционно предложение: „План за интегрирано развитие на Община Приморско за периода 2021-2027“, с възложител: Община Приморско, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-553/21.4.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35531

16.04.2021

Съобщение № 21a за предоставена информация по чл. 13, ал. 5 от 15.4.2021 г. по досие № БС-ЕО-21-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за инвестиционно предложение: „Изработване на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с № 81178.5.116 по КК на град Черноморец, община Созопол с цел разделяне на имота и обособяване на 8 УПИ с отреждане „за сгради за отдих и курорт“, с възложители: Згура Христодоров, Зоя Стамова и Жечо Желев, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-664/15.4.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35662

13.04.2021

Съобщение № 21 за предоставена информация по чл. 13, ал. 5 от 6.4.2021 г. по досие № БС-ЕО-12-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за инвестиционно предложение: „ПУП-ПП за трасе на кабел 20 kV от РУ20 kV в УПИ 379 (ПИ с ид. 61042.23.56), местност "Чоплака", с. Равадиново, до ПС "Созопол" в ПИ с ид. 81178.9.37, гр.Черноморец, общ. Созопол“, с възложител: "Про Васте Плюс" АД, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-986/6.4.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33326

9.04.2021

Съобщение № 20 за предоставена информация по чл. 13, ал. 5 от 7.4.2021 г. по досие № БС-ЕО-9-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за инвестиционно предложение: „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП–ПРЗ) за ПИ с № 07079.3.612 и 07079.3.613 по КК на гр. Бургас, м. “Курт тепе”, община Бургас“, с възложител: “НЕВАДА ТУРС 2004” ЕАД, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-379/7.4.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35285

31.03.2021

Съобщение № 19 за предоставена информация по чл. 13, ал. 5 от 29.3.2021 г. по досие № БС-ЕО-20-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за инвестиционно предложение: „План за интегрирано развитие на община Несебър за периода 2021-2027г.“ с възложител: Община Несебър, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-502/29.3.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35536

25.03.2021

Съобщение № 18 за предоставена информация по чл. 13, ал. 5 от 23.3.2021 г. по досие № БС-ЕО-33-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за инвестиционно предложение: „Изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с ид. 57491.18.236 по КК на гр. Поморие, общ. Поморие, с цел промяна в отреждането на имота от "за жилищни сгради" в "за вилни сгради“, с възложител: "БГ Ленд Инвест" ЕООД, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-2299/23.3.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34614

19.03.2021

Съобщение № 17 за предоставена информация по чл. 13, ал. 5 от 17.03.2021 г. по досие № БС-ЕО-13-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за инвестиционно предложение: „ПУП-ПП за изграждане на въздушна кабелна линия 20кV от стълб № 59 на ВЛ „Съдиево“, П/С „Айтос“ до стълб № 24 на ВЛ „Благоев“, В/с Айтос в поземлени имоти с идентификатори 00151.522.10, 00151.522.12 и 00151.423.2 по КК на гр. Айтос, община Айтос“, с възложител: „Електроразпределение Юг” ЕАД, КЕЦ КАРНОБАТ, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-252/17.03.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35328

17.03.2021

Съобщение № 16 за предоставена информация по чл. 13, ал. 5 от 12.03.2021 г. по досие № БС-ЕО-38-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за инвестиционно предложение: „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-14,34, кв. 6 /поземлени имоти 07079.2.1404 и 07079.2.1367 по КК/, местност "Под шосето", землище гр. Бургас, община Бургас" с възложител: "Дева Бродкаст" ЕООД, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-2625/12.03.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34832

16.03.2021

Съобщение № 15 за предоставена информация по чл. 13, ал. 5 от 12.03.2021 г. по досие № БС-ЕО-15-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за инвестиционно предложение: „Изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 81178.6.97 по КК на гр. Черноморец, община Созопол с цел обособяване на УПИ и отреждане на имота "за къмпинг и обслужващи дейности" с възложител: Калина Генова, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-286/12.03.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35384

12.03.2021

Съобщение № 14 за предоставена информация по чл. 13, ал. 5 от 08.03.2021 г. по досие № БС-ЕО-6-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за инвестиционно предложение: „ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии: обслужващ път с начало ул. „Ваканционна“ между о. т. 201 и о. т. 202 (ПИ с идентификатор 44094.502.60 по КК)  до ПИ с идентификатор 44094.21.11 по КК (УПИ I-11) и ПИ с идентификатор 44094.21.100 по КК (УПИ IV-2126) в м. „Рибарницата“ на с. Лозенец, община Царево“ с възложител: Община Царево, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-192/08.03.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35176

8.03.2021

Съобщение № 13 за предоставена информация по чл. 13, ал. 5 от 02.03.2021 г. по досие № БС-ЕО-14-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за инвестиционно предложение: „План за интегрирано развитие на Община Средец 2021-2027 г.“, с възложител: Община Средец, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-532/02.03.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35364

5.03.2021

Съобщение № 12а за предоставена информация по чл. 13, ал. 5 от 1.3.2021 г. по досие № БС-ЕО-10-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за план: „Изграждане на фотоволтаична централа и ПУП-ПП за трасе на електрически кабел 20 kV с начало от новопроектиран трафпост в североизточната част на ПИ с идентификатор 00151.194.24 по КК на град Айтос, община Айтос“, за присъединяване на предвидената ФЕЦ  в имота към  нов ЖР стълб, вграден в междустълбието на ЖР стълб № 14 и ЖР стълб № 15 на ВЛ 20 кV „Черноград“ от подстанция „Айтос“ с възложител: „Валпа-04“ ЕООД, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-2870/1.3.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35290

Съобщение № 12 за предоставена информация по чл. 13, ал. 5 от 4.3.2021 г. по досие № БС-ЕО-8-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за инвестиционно предложение: „ПУП-ПЗ на поземлени имоти с идентификатори 11538.11.1, 11538.11.13 и 11538.11.14 по КК на гр. Свети Влас, местност "Ага чешме", община Несебър“, с възложител: Община Несебър, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-1794/4.3.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35272

Съобщение № 11 за предоставена информация по чл. 13, ал. 5 от 2.3.2021 г. по досие № БС-ЕО-12-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за инвестиционно предложение: „ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 66682.147.5 по КК на с. Скала, м. Балбузанските ниви, общ. Сунгурларе, с цел промяна в отреждането на имота за фотоволтаичен парк“, с възложител: „Спа Еко Тур" ЕООД, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-2217/2.3.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35326

25.02.2021

Съобщение № 10 за предоставена информация по чл. 13, ал. 5 от 24.02.2021 г. по досие № БС-ЕО-11-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за инвестиционно предложение: „ПУП-ПРЗ за имоти с идентификатори 44425.12.24, 44425.12.25 и 44425.12.26 по КК на с. Лъка, местност „Вилите“, община Поморие с цел изграждане на  фотоволтаична електроцентрала върху наземна конструкция”, с възложители „Лъка Гейм“ АД и „Състейнабъл Енерджи“ ЕАД., на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-250/24.02.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35307

19.02.2021

Съобщение № 9 за предоставена информация по чл. 13, ал. 5 от 18.02.2021 г. по досие № БС-ЕО-7-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за инвестиционно предложение: „Изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за изграждане на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за външно електрозахранване на имоти с идентификатор 32737.108.1 по КК на с. Индже войвода, местност „Стопански довр“, община Созопол“, с възложител: „Финномеханик-Кузманов“ ЕООД, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-246/18.02.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35232

16.02.2021

Съобщение № 8 за предоставена информация по чл. 13, ал. 5 от 10.02.2021 г. по досие № БС-ЕО-34-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за инвестиционно предложение: „Изработване на проект за Парцеларен план за трасе на гравитачна канализация преминаващо през ПИ с идентификатори: 58356.4.813, 58356.65.86, 58356.65.87 и 58356.65.6 по КК и КР на гр. Приморско, община Приморско и Подробен устройствен план – Парцеларен план за гравитачна канализация преминаващо през ПИ с идентификатори: 58356.73.13, 58356.501.217 и 58356.501.216“, с възложител: „ВиК Бургас“ ЕАД, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-2332/10.02.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34714

15.02.2021

Съобщение № 7 за предоставена информация по чл. 13, ал. 5 от 10.02.2021 г. по досие № БС-ЕО-37-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за инвестиционно предложение: „Изработване на подробен устройствен план - Парцеларен план за изграждане на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за подземно трасе на водопровод с начало то съществуващ водопровод, намиращ се в имот №44094.12.1136 по КК на с. Лозенец, община Царево, до имот №10361.2.626 по КК на с. Велика, община Царево“, с възложител: Община Царево, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-2742/10.02.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34841

05.02.2021

Съобщение № 6 за предоставена информация по чл. 13, ал. 5 от 03.02.2021 г. по досие № БС-ЕО-5-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за инвестиционно предложение: „ПУП-ПРЗ в обхват на ПИ с идентификатори 36525.301.1, 36525.301.2, 36525.301.3, 36525.301.9, 36525.301.10, 36525.301.11, 36525.301.14, 36525.301.15 и 36525.301.56 по КК на град Карнобат, община Карнобат за изграждане на фотоволтаична електроцентрала“ с възложител: „Агрошанс Комерс“ ЕООД, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-242/03.02.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35126

Съобщение № 5 за предоставена информация по чл. 13, ал. 5 от 02.02.2021 г. по досие № БС-ЕО-1-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за инвестиционно предложение: „Изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за изграждане на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обслужваща улица в местност „Караагач“ с начало от поземлен имот № 44094.2.14 до поземлен имот №44094.2.945 по КК на с. Лозенец, община Царево“ с възложител: Община Царево, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-2814/02.02.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34884

Съобщение № 4 за предоставена информация по чл. 13, ал. 5 от 02.02.2021 г. по досие № БС-ЕО-24-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за инвестиционно предложение: „Изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот 81178.5.77, местност „Аклади“, гр. Черноморец, община Созопол и разделяне на осемнадесет УПИ“ с възложител: „Лео-Бетонови изделия“ ЕООД, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-1965/02.02.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34175

02.02.2021

Съобщение № 3 за предоставена информация по чл. 13, ал. 5 от 01.02.2021 г. по досие № БС-ЕО-26-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за инвестиционно предложение: „ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 07079.8.497 по КК, находящ се в м. "Кара баир - Е", ж.кв. Меден рудник, гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложители: "Мартело" ЕООД, Симеонка Чакмакова, Атанас Ангелов, Станка Сачанова, Станка Янева, Иван Бахчеванов и Карамфилка Кралева, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-2030/01.02.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34180

01.02.2021

Съобщение № 2 за предоставена информация по чл. 13, ал. 5 от 29.01.2021 г. по досие № БС-ЕО-3-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за инвестиционно предложение: „ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии - обслужващ път с начало от ПИ с идентификатор 44094.14.14 по КК на с. Лозенец, община Царево, до ПИ с идентификатори 44094.1.1123 и 44094.1.1118 по КК на с. Лозенец, общ. Царево, с възложител: Община Царево, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-2813/29.01.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34975

29.01.2021

Съобщение № 1 за предоставена информация по чл. 13, ал. 5 от 20.01.2021 г. по досие № БС-ЕО-1-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за инвестиционно предложение: „Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.3.945 и 07079.3.946 по КК на град Бургас, община Бургас, с цел обособяване на нови УПИ, с функционално отреждане „за смесена сграда и трафпост“, с предвидено застрояване и осигуряване на транспортен достъп“ с възложители: Неделин Шкодрев и Станимир Шкодрев, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-3176/20.01.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32573

2020
21.01.2021

Съобщение № 13 за предоставена информация по чл. 13, ал. 5, т. 1 от 20.01.2021 г. по досие № БС-ЕО-40-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за инвестиционно предложение: „ПУП-ПП за изграждане на кабелна линия 20kV от П/С "Айтос" до СРС стълб "103А" по ВЛ "Пролет", разположен на южната граница на ПИ № 36381.35.134 по КК на с. Караново, община Айтос“, с възложител: "Електроразпределение Юг" ЕАД, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-2773/20.01.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34859

15.01.2021

Съобщение № 12 за предоставена информация по чл. 13, ал. 5, т. 1 от 14.01.2021 г. по досие № БС-ЕО-35-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за инвестиционно предложение: „ПУП-ПП за трасе на нов електропровод 110 кV от новопроектирана  фотоволтаична електроцентрала „Малко Търново“ в ПИ с № 46663.52.588 по КК на град Малко Търново до подстанция  „Малко Търново“ в ПИ с № 46663.501.60 по КК на гр. Малко Търново, общ. Малко Търново“, с възложител: „Тракия-МТ“ ЕООД, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-2288/14.01.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34749

14.01.2021

Съобщение № 11 за предоставена информация по чл. 13, ал. 5, т. 1 от 12.01.2021 г. по досие № БС-ЕО-2-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за инвестиционно предложение: „ПУП-ПРЗ за ПИ с № 07079.13.1173 по КК на град Бургас, община Бургас, с цел разделяне на имота на осем УПИ и определяне на малкоетажно жилищно застрояване“, с възложители: Росица Вълева, Тошка Чикъкчиева, Кета Тенева, Веселин Колев, Тодор Фотев, Жельо Колев и Зоица Колева, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-2747/12.01.2021 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34898

05.01.2021

Съобщение № 10 за предоставена информация по чл. 13, ал. 5, т. 1 от 30.12.2020 г. по досие № БС-ЕО-32-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за инвестиционно предложение: на „Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ІІ, кв. 116, УПИ І в кв. 184, УПИ - в кв. 184а, УПИ І в кв. 185, УПИ І в кв. 196 по плана на гр. Поморие, общ. Поморие“, с възложител: Община Помориена основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-2580/30.12.2020 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34793

31.12.2020

Съобщение № 9 за предоставена информация по чл. 13, ал. 5, т. 1 от 29.12.2020 г. по досие № БС-ЕО-39-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на Проект за инвестиционно предложение „Резервно водоснабдяване към деривация „Камчия” от язовир „Ахеой” и язовир „Порой”, с възложител „ВиК” ЕАД, включващ: ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 00271.2.210 по КККР на с.Александрово, община Поморие; ПУП-ПП за трасе на главен водопровод от основен изпускател на яз. „Порой” в ПИ с идентификатор 53822.20.1 по КК на с. Оризаре, община Несебър до съществуваща шахта от деривация „Камчия” в ПИ с идентификатор 47651.11.156 по КК на с. Медово, община Поморие; ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 47651.143.6 по КК на с.Медово, община Поморие; ПУП-ПП за пътна връзка до ПИ 00271.2.210 по КК на с. Александрово, община Поморие”; ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 02810.14.109  по КККР на с.Бата, община Поморие; ПУП - ПП за пътна връзка от път No BGS 1145 (с. Медово - с. Бата - с. Страцин) до ПИ 02810.14.109 по КК на с. Бата, м. Помпена станция, община Поморие; ПУП-ПП за реконструкция на трасе на главен водопровод с начало съществуваща шахта на яз. Ахелой, разположена в ПИ 02810.18.114 по КК на с. Бата , община Поморие, до ПС в ПИ с идентификатор 02810.14.109 по КК на с. Бата, община Поморие; ПУП-ПП за реконструкция на трасе на главен водопровод от ПС в ПИ с идентификатор 02810.14.109 по КК на с. Бата, община Поморие до съществуваща шахта - връзка с деривация „Камчия“ разположена в ПИ 47561.7.122 по КК на с. Медово, община Поморие, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-2663/29.12.2020 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34844

23.11.2020

Съобщение № 8 за предоставена информация по чл. 13, ал. 5, т. 1 от 19.11.2020 г. по досие № БС-ЕО-28-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за инвестиционно предложение: ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.13.8, 07079.13.9, 07079.13.10, 07079.13.11 по КК на гр. Бургас, община Бургас, с цел урегулиране и разделяне на имотите на самостоятелни УПИ и отрлеждане "за жилищно строителство", с възложители: Дияна Иванова, Живко Иванов, Весислав Илчев и Росица Илчева, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-1834/19.11.2020 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34267

Съобщение № 7 за предоставена информация по чл. 13, ал. 5, т. 1 от 19.11.2020 г. по досие № БС-ЕО-27-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за инвестиционно предложение: „ПУП-ПРЗ за ПИ с № 07079.13.2318, 07079.13.2319, 07079.13.2320, 07079.13.2321, 07079.13.2322 и 07079.13.2323 по КК на гр. Бургас с цел урегулиране и разделяне на имотите на самостоятелни УПИ и отрлеждане за курортни дейности, с възложители Борис Къдрев, Станимир Шкодров, Петя Шкодрова, Живко Иванов, Дияна Иванова и Димитринка Георгиева, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-1828/19.11.2020 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34208

05.11.2020

Съобщение № 6 за предоставена информация по чл. 13, ал. 5, т. 1 от 03.11.2020 г. по досие № БС-ЕО-32-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за инвестиционно предложение: на „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 67800.8.625, 67800.8.626, 67800.8.125, 67800.8.126 и 67800.8.127 по КК на град Созопол, община Созопол, с цел обособяване на два УПИ и отреждане на имотите „за вилни сгради, КОО и трафпост“, с възложител: Църковно настоятелство при храм „Свети Георги“, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-2212/03.11.2020 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34592

23.10.2020

Съобщение № 5 за предоставена информация по чл. 13, ал. 5, т. 1 от 21.10.2020 г. по досие № БС-ЕО-25-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за инвестиционно предложение: „План за регулация и застрояване за ПИ с № 07079.3.2141, 07079.3.2142, 07079.3.1544, 07079.3.1905, 07079.3.1907, 07079.3.1908, 07079.3.1909, 07079.3.1910, 07079.3.1556, 07079.3.1558, 07079.3.1559, 07079.3.1560, 07079.3.2075, 07079.602.442, 07079.602.445, 07079.602.446, 07079.602.447, 07079.602.448, 07079.602.449, 07079.602.450, 07079.602.591, 07079.602.588, 07079.602.589, 07079.602.590, 07079.602.452, 07079.602.45, 07079.602.454, 07079.602.455, 07079.602.456, 07079.602.742, 07079.3.1719 по КК на гр. Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-9, II-10 и УПИ III-6,7 в бивш масив 139, УПИ I-14 и УПИ V-20 в бивш масив 147 по недействаща КВС, в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото разширение на строителните граници на населеното място по ОУП на гр. Бургас", с възложител: Община Бургас, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-2049/21.10.2020 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34177

Съобщение № 4 за предоставена информация по чл. 13, ал. 5, т. 1 от 21.10.2020 г. по досие № БС-ЕО-22-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за инвестиционно предложение: "ПУП-ПП за реконструкция на трасе на главен водопровод от ПС в ПИ с № 02810.14.109 по КК на с. Бата, община Поморие до съществуваща шахта - връзка с деривация "Камчия" в ПИ с № 47651.7.122 по КК на с. Медово, община Поморие", "ПУП-ПП за реконструкция на трасе на главен водопровод с начало съществуваща шахта на язовир "Ахелой" в ПИ с № 02810.14.109 по КК на с. Бата, община Поморие" и "ПУП-ПП за реконструкция на трасе на главен водопровод от ПС "Порой" в ПИ с № 53822.19.13 по КК на с. Оризаре, община Несебър до съществуваща шахта от деривация "Камчия" в ПИ с № 47651.11.156 по КК на с. Медово, община Поморие", с възложители: "ВиК Бургас" ЕАД, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-1622,1623,1624/21.10.2020 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33984

21.10.2020

Съобщение № 3 за предоставена информация по чл. 13, ал. 5, т. 1 от 20.10.2020 г. по досие № БС-ЕО-30-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за инвестиционно предложение: „Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с № 81178.5.79, 81178.5.80 и 81178.5.112 по КК, местност Аклади, гр. Черноморец, общ. Созопол, с цел промяна отреждането на земеделска земя „за сгради за отдих и курорт", с възложители: Вероника Михалева и Симона Михалева, на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

за внесено искане с информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) с вх. № ПД-2119/20.10.2020 г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34407

17.09.2020

Съобщение № 2 - ПД-1418/17.09.2020 за:  „ПУП-ПРЗ за ПИ с № 81178.1.316 по КК на гр. Черноморец, м. „Мокро скала“, община Созопол и ПУП-ПУР за улица от о. т. 91а до о. т. 91d по плана на град Черноморец“, с възложители: Милка Райчева и Стоянка Ян. Информацията е достъпна чрез публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33814, и в РИОСВ-Бургас.

31.08.2020

Съобщение № 1 - ПД-1641/31.08.2020 за: „ПУП-ПП за трасе на уличен водопровод в ПИ с № 10731.20.57 и 10731.20.55 по КК на с. Веселие, община Приморско“, с възложител: Община Приморско. Информацията е достъпна чрез публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33850 и в РИОСВ – Бургас.