Контрол правно действие на крайни актове по реда на гл. 6 от ЗООС

На основание чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС

На 19.12.2022 г. е извършена планова проверка по документи, относно правното действие на  Решение № БС-25-ПР/20.02.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП „Изграждане на бензиностанция, газостанция, търговска комплекс и ресторант за бързо хранене в ПИ 51500.507.664 (УПИ I-344, кв.3901) по плана на КК „Слънчев бряг-запад”, гр. Несебър, общ. Несебър”, с възложител „Медпетрол“ ООД. При проверката се установи, че за имота са издадени:

 Заповед № 1654/22.11.2018 г. на Кмета на Община Несебър, с която одобрява като част от КПИИ, проект за Частично изменение на ПУП-ПЗ за ПИ 51500.507.664 (УПИ I-344, кв.3901) по плана на КК „Слънчев бряг-запад”, гр. Несебър, общ. Несебър.

Разрешение за строеж № 18/21.12.2017г. на гл. архитект на Община Несебър за изграждане на Бензиностанция, газстанция, търговски комплекс и ресторант за бързо хранене. В имота е реализирана сграда за търговия, брой етажи 1, застроена площ 270 кв. м,

Съгласно чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, постановеното от Директора на РИОСВ-Бургас Решение № БС-25-ПР/20.02.2017 г. е в срок на правно действие.

На 19.12.2022 г. е извършена планова проверка по документи, относно правното действие на  Решение № БС-137-ПР/05.10.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП  „Изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване в поземлен имот № 61056.56.26, местност „Хендек тарла“, с. Равда, община Несебър“. При проверката се установи, че за имота са издадени:

 Заповед № 1654/22.11.2018 г. на Кмета на Община Несебър, с която одобрява като част от КПИИ, проект за Частично изменение на ПУП-ПЗ за ПИ 51500.507.664 (УПИ I-344, кв.3901) по плана на КК „Слънчев бряг-запад”, гр. Несебър, общ. Несебър.

Разрешение за строеж № 61/21.06.2017г. на гл. архитект на Община Несебър.

Съгласно чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, постановеното от Директора на РИОСВ-Бургас Решение № БС-25-ПР/20.02.2017 г. е в срок на правно действие…..

На 07.12.2022 г. е извършена планова проверка по документи, относно правното действие на  Решение № БС-8-ПР/21.01.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП „Индивидуално вилно строителство в ПИ № 046173 в землището на гр. Средец, общ. Средец, в зоната на ТК "Божура". При проверката се установи, че за имота са няма издадени разрешителни документи по реда на ЗУТ.

Съгласно чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, постановеното от Директора на РИОСВ-Бургас Решение № БС-8-ПР/21.01.2017 г. е загубило правно действие.

На 10.11.2022 г. е извършена планова проверка по документи, относно правното действие на  Решение № БС-166-ПР/12.12.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП „Поставяне на модулна мандра с капаците 200 л/ден за производство на сирене и кисело мляко в УПИ III-1, кв. 5 по плана на с. Ляскво, община Айтос“, с възложител Станка Казакова. При проверката се установи, че за имота са издадени:

 Разрешение за поставяне № 1/26.01.2017 г. и № 2/24.04.2018 г. за поставяне на преместваеми обекти.

Съгласно чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, постановеното от Директора на РИОСВ-Бургас Решение № БС-166-ПР/12.12.2017 г. е в  срок на правно действие.

На 22.08.2022 г. е извършена планова проверка по документи, относно относно правното действие на БС-130-ПР/20.09.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП „Обединяване на УПИ IX-485, X-485, XI-485, XII-485, XIII-485, кв.107а по плана на гр. Камено, община Камено в нов УПИ XV – 485 и промяна на предназначението им от „за безвредни производства и складове“ в „цех за преработка на рапани и препакетиране на бели миди“, изграждане на цех за преработка на рапани и препакетиране на бели миди“, с възложител „БГ Сий Продакшън“.При проверката се установи, че за имота са издадени:

 Заповед № РД-09-649/16.10.2017 г. на зам. Кмета на Община Камено, с която одобрява като част от КПИИ, проект за Частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IX-485, X-485, XI-485, XII-485, XIII-485, кв.107а по плана на гр. Камено, община Камено в нов УПИ XV – 485.

Разрешение за строеж № 49/16.10.2017г. на гл. архитект на Община Камено за изграждане на Цех за преработка на рапани и препакетиране на бели миди.

Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 4/20.02.2020 г.

Съгласно чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, постановеното от Директора на РИОСВ-Бургас Решение № БС-130-ПР/20.09.2017 г. е в  срок на правно действие.

На 30.03.2021 г. е извършена планова проверка по документи, относно реализацията на „ПУП-ПРЗ за ПИ с № 07079.6.38, 07079.6.40, 07079.6.41, 07079.6.42, 07079.6.43, 07079.6.54, 07079.6.55, 07079.6.56, 07079.6.57, 07079.6.58, 07079.6.59, 07079.6.1470, 07079.6.1471, 07079.6.1463, 07079.6.1464, 07079.6.1465, 07079.6.1466, 07079.6.1467, 07079.6.1468 и 07079.6.1469, масив 84, по КК на гр. Бургас” и „ПУП– ПРЗ за ПИ с идентификатори №№ 07079.5.735, 07079.5.736, 07079.5.742, 07079.5.753, 07079.5.754, 07079.5.755 и 07079.5.756 масив 38, по КК на гр. Бургас”, с възложители „ЕЛКАБЕЛ“АД и „ФОРТЕРА“АД, за което е издадено Становище по екологична оценка № БС-3-6-ПР/27.10.2016 г. на директора на РИОСВ-Бургас, с характер „съгласува”.

При проверката се установи, че с Решение от 2019 г. на Общински съвет гр. Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ.

Съгласно изискванията на чл. 88, ал. 6 от ЗООС, Становище № БС-3-6-ПР/27.10.2016 г. не е загубило правното си действие.

На 28.03.2022 г. е извършена планова проверка по документи, относно правното действие на Решение № БС-21-ПР/14.02.2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП „Изграждане на сграда за сезонно ползване и мотел с търговски обект в ПИ № 67800.1.259 по КК на гр. Созопол, м. „Герени“, община Созопол“, с възложител „Детелина Тур“ ЕООД. При проверката се установи, че за имота са издадени:

 Заповед № 8-2-336/2018г. на Кмета на Община Созопол, с която одобрява ПУП-ПРЗ за ПИ № 67800.1.259 по КК на гр. Созопол, м. „Герени“, община Созопол,

Решение № 3/03-04.2018г. на Комисията по чл. 17 на ОД Земеделие и гори" за промяна на предназначението на имота.

Разрешение за строеж № 114/05.10.2018г. на Община Созопол. В имота е реализирано строителство -  Хотел, брой етажи 3, застроена площ 394 кв. м,

Съгласно чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, постановеното от Директора на РИОСВ-Бургас Решение № БС-21-ПР/14.02.2017 г. е в срок на правно действие.

На 28.03.2022 г. е извършена планова проверка по документи, относно правното действие на Решение № БС-18-ПР/13.02.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП „Изграждане на 5 вилни сгради с басейн и един павилион за охрана в ПИ с идентификатор 67800.8.117 по КК на гр. Созопол, м. "Буджака", община Созопол“, с възложител „Лари“ ЕООД.При проверката се установи, че за имота са издадени:

 Заповед № 8-Z-1580/22.12.2017 г. на Кмета на Община Созопол, с която одобрява ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 67800.8.117 по КК на гр. Созопол, м. "Буджака", община Созопол,

Решение № 3/03-04.04.2018г. на Комисията по чл. 17 на ОД Земеделие и гори" за промяна на предназначението на имота.

Разрешение за строеж № 74/12.04.2019г. на Община Созопол.

Съгласно чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, постановеното от Директора на РИОСВ-Бургас Решение № БС-18-ПР/13.02.2017 г. е в  срок на правно действие.


На 12.03.2021 г. е извършена планова проверка по документи, относно реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на три жилищни сгради в ПИ 73571.36.149, м. „Над село“, с. Тънково, община Несебър”, с възложител Мохамад Ханах Ал Шех Халид, за което е издадено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда № БС-34-ПР/14.03.2016 на директора на РИОСВ-Бургас , с характер „да не се извършва ОВОС”.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение № РУ 1-1/2015 е загубило правното си действие.


На 05.03.2021 г. е извършена планова проверка по документи и на терен, относно реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на 6 еднофамилни сгради за отдих и курорт в ПИ № 67800.44.125, м. „Мапи“, гр. Созопол, община Созопол”, с възложител „Пътинженеринг“ ЕООД, за което е издадено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда № БС-26-ПР/19.02.2018 г. на директора на РИОСВ-Бургас , с характер „да не се извършва ОВОС”.

При проверката се установи, че е издадено Разрешение за строеж от главния архитект на Община Созопол. За строежа е съставен протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия. Констатира се, че е започнало изграждането на сградите.

Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, № БС-26-ПР/19.02.2018 г. не е загубило правното си действие.