Образци на заявления

РИОСВ – Бургас уведомява потребителите на административни услуги, че могат да заявяват и получават административни услуги по електронен път. Инспекцията е присъединена към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). Той предоставя възможност на физически и юридически лица да използват следните системи и портали за електронни документи:

Единен портал за достъп до електронни административни услуги 

- Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) – https://edelivery.egov.bg/

Задължително условие за използването им е наличието на електронен подпис (КЕП).


ОВОС

I. Уведомяване за инвестиционно предложение: Уведомление за инвестиционно предложение

Изтегли: Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1

от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  -  в един екземпляр на хартиен и един екземпляр на електронен носител.

(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.)


II. Процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС (след получаване на писмени указания от РИОСВ - Бургас):

1. Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Изтегли: Приложение № 6 към чл. 6, ал. 1

от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието  върху околната среда - в един екземпляр на хартиен и един екземпляр на електронен носител.

(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)

2. Информация по Приложение № 2

Изтегли: Приложение № 2 към чл. 6

от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда -  в един екземпляр на хартиен и един екземпляр на електронен носител

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)


III. Процедура по ОВОС (след получаване на писмени указания от РИОСВ - Бургас):

1. Искане за издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

Изтегли: Приложение № 8 към чл. 13, ал. 1

от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.)


2Образец на писмо от общини/райони/кметства относно резултати от осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2  към чл. 6 от  Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  

Изтегли: Приложение № 7 към чл. 6, ал. 10, т. 2

от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)


3. Образец на обява за среща за обществено обсъждане

Изтгели: Приложение № 3 към чл. 17, ал. 1, т. 2

от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.)


ЕО

Уведомление за изготвяне на План/Програма, Подробен устойствен план (ПУП)

Изтегли: Приложение № 3 към чл. 8, ал. 1

от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми - на хартиен и електронен носител

(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)


Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО (след получаване на писмени указания от РИОСВ - Бургас)

Изтегли: Приложение № 4 към чл. 8а, ал. 1

от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми - на хартиен и електронен носител

(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)


Искане за издаване на Становище по ЕО (след получаване на писмени указания от РИОСВ - Бургас)

Изтегли: Приложение № 5 към чл. 23, ал. 1

от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми - на хартиен и електронен носител

(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)


НАТУРА 2000

mailУведомление за инвестиционно предложение (съгласно приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 и приложение № 2 към чл. 10, ал. 2 от Наредбата за ОС)

mailУведомление за план-програма по Наредбата за ОС


Биологично разнообразие

Заповед № РД – 406/05.06.2023 г. на министъра на околната среда и водите и утвърдените с нея  образци на писмени декларации по чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗТ

Закон за защита на животните (ЗЗЖ)

mail Заявление за регистрация по чл. 22а, във връзка с чл. 22, ал. 1 от ЗЗЖ

enlightened  Указания за регистрация на диви животни


Закон за биологичното разнообразие (ЗБР)

Издаване на Регистрационни карти на основание чл. 91, за екземпляри от видове по чл. 70, ал. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)

mailЗаявление за издаване на регистрационна карта за регистрация на единични екземпляри

mailЗаявление за издаване на регистрационна карта за регистрация на група екземпляри

mailУведомление за маркиране на видове подлежащи на регистрация по чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)

mailЗаявление за предоставяне на уникални номера за маркиране на видовете подлежащи на регистрация по чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)

mailУведомление за регистрация на пунктове за изкупуване на живи охлюви 


Закон за лечебните растения

mailУведомление за организиран билкозаготвителен пункт и/или склад

mailОбразец на книга за изкупените, реализираните и наличните количества билки

mailУведомление за изкупуване на подложени на първична обработка билки за нуждите на производство

mail1.1. Годишна справка за изкупените, реализираните и наличните количества билки

mail1.2. Годишна справка за изкупените, реализираните и наличните количества билки (формат Excel)  

До 20 януари се подава информация за изкупените, реализираните и наличните количества билки за предходната година.


Управление на отпадъците

Образци на заявления по ЗУО:

Класификация на отпадъците:

Писмо отчетни книги


Атмосферен въздух

 

  • Издаване на разрешение за употреба на продукти по чл. 8, ал. 3, от Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти, Заявление -  Приложение № 7 
  • Регистрация на инсталации, извършващи дейности с употреба на разтворители, съгласно чл. 30л, ал. 3 от ЗЧАВ  - Образец 1
  • Издаване на Решение за освобождаване от задълженията за спазване на нормите на общи емисии и определяне на норми за общи емисии - код 1616 - изтегли Образец 
  • Издаване на Решение за утвърждаване на План за управление на разтворители - код 1617 - изтегли Образец
  •  
  • Вписване на промяна в обстоятелствата в публичният регистър на инсталации, извършващи дейности по приложение № 1 от Наредба № 7 от 2003 г, съгласно чл. 30л, ал. 12 от ЗЧАВ - Образец 2
  • Регистрация на средни горивни инсталации в регистъра по чл. 9г, ал. 4 от ЗЧАВ, Заявление - Образец 1
  • Вписване на промяна в обстоятелствата по чл. 9г., ал. 14 от ЗЧАВ в регистъра на средни горивни инсталации, Заявление - Образец 2
  • Други формуляри

> Заявление за заявяване на комплексна административна услуга

> Протокол за устно заявяване на искане за извършване на административна услуга

Декларация по чл.17, ал.2, т.1, от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители

> Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители – Заявление за участие в конкурс