Средни горивни инсталации

Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации