Становища по ЕО

Становище по екологична оценка
 
Публикувано на 21.12.2023 г.

БС-2-3/20.12.2023  за: „Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Карнобат и изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 10625.86.330 (образуван от ПИ с идентификатор 10625.86.1) и 10625.86.2 по КК на с. Венец, община Карнобат, с цел отреждане на имотите „за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници“ с взложител Ет „Миню Стайков Комерс“

Публикувано на 09.08.2023 г.

БС-1-2/09.08.2023  за: „Частично изменение на Общ устройствен план на землището на село Маринка, община Бургас” с възложител: Община Бургас


Публикувано на 16.12.2022 г.

Решение №ПИ-3/15.12.2022 за допускане на предварително изпълнение на Становище №БС-3-6/14.12.2022

БС-3-6/14.12.2022  за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 67800.35.139 по КК на град Созопол, община Созопол, с цел обособяване на новУПИ от имота с отреждане „за сгради за курорт и допълващи дейности” и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 67800.35.135 по КК на град Созопол, община Созопол, с цел обособяване на 2 нови УПИ с отреждане „за сгради за курорт и допълващи дейности“ и „за КОО“, с възложител: „Феърплей Пропъртис“ АДСИЦ

Публикувано на 22.11.2022 г.

Решение №ПИ-2/22.11.2022 г. за допускане на предварително изпълнение на Становище №БС-2-5/15.11.2022

Публикувано на 16.11.2022 г.

 БС-2-5/15.11.2022  за: „Изменение на Общ устройствеп плам на град Бургас в обхват на поземлен имот с № 07079.2.390 по КК на гр. Бургас”; Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлен имот с № 07079.2.390 по КК па гр. Бургас” и „ПУП-ПУР за транспортно обслужване на поземлен имот с № 07079.2.390 по КК на гр. Бургас“ с възложители: Община  Бургас и „ИНДУСТРИАЛЕН ЛОГИСТИЧЕН ПАРК“ ЕАД

Публикувано на 17.10.2022 г.

БС-1-3/17.10.2022 за: „Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване в имоти с идентификатори 44425.12.24, 44425.12.25 и 44425.12.26 по КК на с. Лъка, местност „Вилите“, община Поморие с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала върху наземна конструкция“ с възложители: „ЛЪКА ГЕЙМ“ АД и „СЪСТЕЙНАБЪЛ ЕНЕРДЖИ“ ЕАД

Публикувано на 30.10.2020 г.

БС-2-2/29.10.2020 за план: "Общ устройствен план на община Средец", с възложител: Община Средец

Публикувано на 04.06.2020 г.

БС-1-1/04.06.2020 за план: „Проект на Общ устройствен план на община Карнобат“, с възложител: Община Карнобат 

Публикувано на 16.11.2018 г.

БС-1-1/16.11.2018 за план: „Общ устройствен план на община Сунгурларе“, с възложител: Община Сунгурларе

Публикувано на 08.01.2018 г.

БС-3-4/22.12.2017 за план: „Общ устройствен план на община Малко Търново“, с възложител: Община Малко Търново


Публикувано на 22.12.2017 г.

БС-2-4/22.12.2017 за план: „Общ устройствен план на община Айтос“, с възложител: Община Айтос

Публикувано на 10.07.2017 г.

БС-1-1/07.07.2017 за план: „ПУП-Изменение на ПРЗ за УПИ I, II и III, кв. 78 и УПИ II и III, кв.78, гр. Несебър - нова част,  община Несебър, с цел обособяване на шест нови УПИ“, с възложител: община Несебър

Публикувано на 28.10.2016 г.

 БС-3-6/27.10.2016 за план: „ПУП– ПРЗ за ПИ с идентификатори №№ 07079.6.38, 07079.6.40, 07079.6.41, 07079.6.42, 07079.6.43, 07079.6.54, 07079.6.55, 07079.6.56, 07079.6.57, 07079.6.58, 07079.6.59, 07079.6.1470, 07079.6.1471, 07079.6.1463, 07079.6.1464, 07079.6.1465, 07079.6.1466, 07079.6.1467, 07079.6.1468 и 07079.6.1469, масив 84, по КК на гр. Бургас” и „ПУП– ПРЗ за ПИ с идентификатори №№ 07079.5.735, 07079.5.736, 07079.5.742, 07079.5.753, 07079.5.754, 07079.5.755 и 07079.5.756 масив 38, по КК на гр. Бургас”, с възложител: „ЕЛКАБЕЛ“АД и „ФОРТЕРА“АД

Публикувано на 02.09.2016 г.

 БС-2-5/02.09.2016 за план: „Подробен устройствен план - План за застрояване в ПИ №№51500.503.444, 51500.503.445, 51500.503.446, 51500.503.447, 51500.503.448, 51500.503.449, 51500.503.450, 51500.503.451, 51500.503.452, 51500.503.453, 51500.503.454, 51500.503.455, 51500.503.457, местност „Кокалу”, землище гр.Несебър, Община Несебър с цел изграждане на жилищен комплекс за сезонно обитаване от „затворен тип“ с всички удобства за отдих, рекреация и спорт, търговски и обслужващи сгради, паркинги и алеи”

Публикувано на 29.03.2016 г.

 БС-1-1/28.03.2016 за план: „Частично изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ЧИ НА ПУП-ПРЗ) и изграждане на курортно строителство и допълващи дейности в УПИ ІІ-12296 (ПИ № 67800.12.296), местност „Алепу”, землище гр. Созопол, община Созопол”, с възложител: „ГБС-ИМОТИ” АД

Публикувано на 22.06.2015 г.

 БС-4-3/16.06.2015 за план: "Изменение на ПУП-ПЗ за ПИ 10731.24.108 и 10731.24.107, м. Чифтелията, с. Веселие, община Приморско", с възложител: "ЕНПИ" ООД.

 БС-4-2/16.06.2015 за план: "ЧИ на ПУП-ПРЗ за ПИ по КК на с. Тънково, община Несебър", възложител Община Несебър.

Публикувано на 22.01.2015 г.

 БС-1-1/21.01.2015 за план: "ПУП-ПР и ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.604.237, кв. 22, по Плана за улична регулация на Промишлена зона "Север", гр. Бургас и изменение на ПУП-ПУР на обслужваща улица с о.т.639-о.т.638 по плана за улична регулация на Промишлена зона "Север" - ПИ07079.604.131 и 07079.604.132", възложител "Кроношпан България" ЕООД.


БС-23-11/14.12.2010 за план: "Общ устройствен план на гр. Бургас", с възложител Община Бургас

Архив