Устойчиви органични замърсители

На 08.01.2016 г. Европейската Комисия издаде разрешения на 13 компании за две употреби на хексабромоциклододекан (HBCDD), както следва:

– формулиране на експандиран полистирен (EPS) с добавка за забавяне на горенето до твърди неекспандирани гранули, в която като добавка за забавяне на горенето се използва хексабромоциклододекан (HBCDD) за по-нататъшни приложения в сгради;
– производството на изделия от експандиран полистирен (EPS), съдържащи добавка за забавяне на горенето хексабромоциклододекан (HBCDD) за приложения в сгради.

От притежателите на разрешения се изисква да предоставят на всеки три месеца доклади до Комисията за наличните на пазара количества полимерна добавка за забавяне на горенето и за напредъка по отношение на замяната на хексабромоциклододекан (HBCDD):

Ново: Консолидирана версия на Стокхолмската конвенция, 2016 г.

Официален сайт на Стокхолмската конвенция: www.pops.int
Регламент (ЕО) № 850/2004 относно устойчивите органични замърсители

консолидиран вариант