Решения за преценяване необходимостта от ОВОС

 
2024 
 
Публикувано на 18.06.2024
Решение БС-69-ПР/17.06.2024 за „Изграждане на сграда за отдих и курорт в ПИ с идентификатор 67800.5.957 (предишен идентификатор 67800.5.183) по КК на гр. Созопол, местност „Буджака“, община Созопол“, с възложител: Мариола Нанчева
Публикувано на 14.06.2024

Решение БС-68-ПР/14.06.2024 за „Изграждане на три вилни сгради в поземлен имот с идентификатор № 67800.6.85 по КК на гр. Созопол, м. „Буджака“, община Созопол", с възложител: Община Царево“, с възложител: Иван Генчев, Недка Генчева

Решение БС-67-ПР/14.06.2024 за „Изграждане на сгради за курорт, отдих и КОО в поземлен имот с идентификатор 67800.53.23 по КК на гр. Созопол, община Созопол", с възложител: Пламен Сивов, Георги Колев

Публикувано на 13.06.2024

Решение БС-66-ПР/13.06.2024 за „Обособяване на площадка за временно съхранение, предварително третиране, рециклиране и влагане за рекултивация на инертни, подготвени преди оползотворяване строителни отпадъци в ПИ с идентификатор 32514.3.33 по КК на с. Изгрев, община Царево", с възложител: Община Царево

Решение БС-65-ПР/13.06.2024 за „Изграждане на вилни сгради в поземлен имот с идентификатор 10731.136.130 по КК на с. Веселие, община Приморско", с възложител: „САВ ПРОПЪРТИ“ ООД

Публикувано на 10.06.2024
Решение БС-64-ПР/10.06.2024 за „Обособяване на площадка за компостиране на зелени, дървесни градински и биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене, хранителни отпадъци от домакинства и други подобни източници на територията на община Царево в ПИ с идентификатор 32514.3.33 по КК на с. Изгрев, община Царево" , с възложител: Община Царево
Публикувано на 06.06.2024

Решение БС-63-ПР/05.06.2024 за „Добив на подземни води от съществуващо водовземно съоръжение - каптиран извор „Джип Сафари - Череша“, разположен в ПИ с идентификатор 80563.21.674 /предишен идентификатор 80563.21.5/, местност „Бунар тарла“, с. Череша, община Руен, за поливане на зелени площи в ПИ с идентификатори 80563.21.35 и 80563.21.34 по КК на с. Череша, община Руен“, с възложител: „Джип Сафари“ АД

Публикувано на 04.06.2024

Решение БС-62-ПР/03.06.2024 за „Изграждане на сграда за отдих и курорт в поземлен имот с идентификатор 81178.50.66 по КК на гр. Черноморец, община Созопол (предишен идентификатор 81178.50.61)“, с възложител: „Клише“ ЕООД

Решение БС-61-ПР/03.06.2024 за „Изграждане на нова повишаваща подстанция 33/110 kV в част от ПИ с идентификатор 12245.18.53 по КК на с. Вратица, м. „Каята‘, община Камено“, с възложител: „Био Пи Ди Солар“ ООД

Публикувано на 30.05.2024

Решение БС-60-ПР/30.05.2024 за  „Изграждане на осем вилни сгради в ПИ с 48619.12.589 ио КК на гр. Царево, местност „Дядо Ильова Бахча“, община Царево, с възложител: Калинка Недялкова и „РР ПРОДЖЕКТС“ ООД

Решение БС-59-ПР/29.05.2024 за  „Изграждане на три вилни сгради в поземлен имот с 48619.54.718, 48619.54.717 и 48619.54.716 по КК на гр. Царево, м. „СК. Фонд Боруна“, община Царево“, с възложител: Константин Пеев

Публикувано на 21.05.2024

Решение БС-58-ПР/21.05.2024 за „Преустройство на магазин за хранителни стоки в обект за производство на сладкарски изделия и изграждане на пристройка на битовка и склад в У ПИ Х-77, кв.12 по плана на с. Страцин, община Поморие“, с възложител Светлана Драгнева

Решение БС-57-ПР/21.05.2024 за „Изграждане на курортно-ваканционно селище в поземлен имот с идентификатор 67800.8.1005 по КККР на гр. Созопол, община Созопол“, с възложител „Виктория Груп Корпорейшънъл“ ЕАД

Решение БС-56-ПР/20.05.2024 за Изграждане на жилищен комплекс от еднофамилни сгради, с надземно паркиране, барбеюо зона, склад за съхранение и комплекс на застрояване в ПИ с идентификатори 07079.13.425, 07079.13.2615 и 07079.13.2407 по КК на гр. Бургас, местност „Разсадника“, община Бургас“, с възложител: "БУРГАС ТАУЪР"ЕООД 

Публикувано на 20.05.2024

Решение БС-55-ПР/20.05.2024 за: „Изграждане на вилна сграда, ограда и навес в поземлен имот 67800.5.230 по КККР на гр. Созопол, община Созопол“, с възложител Костадин Кючуков

Публикувано на 17.05.2024

Решение БС-54-ПР/17.05.2024 за  „Обособяване на производствено-складова база и площадка за съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба гуми (ИУГ), строителни отпадъци (СО), отпадъци от опаковки, хартия, пластмаса и стъкло в поземлен имот с идентификатор 35883.509.7 по КК на гр. Камено и изменение на ПУП-ПР на УПИ VII-366, кв.16 по ПУП-ПРЗ на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, с възложител: „БУРГ МАШИНЪРИ“ ЕООД

Решение БС-53-ПР/17.05.2024 за  „Изграждане на складова база за строителни материали, елементи и изделия в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.4.1054 по КК на гр. Бургас, кв. „Лозово“, община Бургас“, с възложител: Антонио Томов

Решение БС-52-ПР/16.05.2024 за „Изграждане на две жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 81178.6.481 по КК на гр. Черноморец, местност „Аклади“, с възложител: Николина Стоянова, Стоян Ралев
Публикувано на 15.05.2024
Решение БС-51-ПР/15.05.2024 за „Изграждане на жилищни сгради в ПИ с идентификатор 72151.1.4 по КККР на село Твърдица, местност „Орлово гнездо“, община Бургас и пътна връзка)“, с възложител: Янка Колева, Веско Колев
Публикувано на 13.05.2024

Решение БС-50-ПР/13.05.2024 за „Реконструкция на път ОПС-Тънково-1 (връзка с плочогредов мост на р. Хаджийска) до път III-9061 (Оризате-Сл. бряг), преработка на пътно кръстовище с път III-9061 (Оризаре-Сл. бряг)“, с възложител: Община Несебър

Решение БС-49-ПР/13.05.2024 за „Изграждане на жилищна и административна сграда в поземлен имот с 51500.43.12 по КК на гр. Несебър, м. „Чаирите“, община Несебър“,с възложител: Мария Карчева

Решение БС-48-ПР/13.05.2024 за „Изграждане на апартаментен хотел в поземлен имот с 67800.10.387 по КК на гр. Созопол, м. „Ачмалъци”, община Созопол“,с възложители: Борис Караманов, Божидар Караманов, Камелия Минчева

Публикувано на 09.05.2024
Решение БС-47-ПР/09.05.2024 за „Изграждане на жилищни сгради в ПИ с 47651.10.18 по КК на с. Медово, местност „Над село”, община Поморие“, с възложители: Славка Колева, Димитринка Кънева, Бойко Кънев
Публикувано на 23.04.2024

Решение БС-46-ПР/23.04.2024 за „Изграждане на апартаментен хотел в поземлен имот с идентификатор 67800.10.603 по КК на гр. Созопол, местност „Ачмалъци“, община Созопол” с възложител: Владимир Николов Николай Найденов

Решение БС-45-ПР/22.04.2024 за „Промишлено водоснабдяване от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение - тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 80916.70.9 по КК на с. Черни връх. местност „Андончов гроб“, община Камено” с възложител: „ГАРАНТ-ПП“ ООД

Решение БС-44-ПР/22.04.2024 за „Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 61056.82.2 no КК на с. Равда, местност „Чатал тепе“, община Несебър“ с възложител: Мартин Неделчев

Публикувано на 19.04.2024

Решение БС-43-ПР/19.04.2024 за „Изграждане на апартаментен хотел в поземлен имот с № 67800.10.458 по КК па гр. Созопол, местност „Ачмалъци“, община Созопол” с възложител: Стефан Нацев

Решение БС-42-ПР/19.04.2024 за „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с № 67800.8.182 по КККР па гр. Созопол, община Созопол“ с възложител: Хризантема Николова и Александра Станева

Публикувано на 15.04.2024

Решение БС-41-ПР/12.04.2024 за „Добавяне на нова дейност с код R-12 - размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11 (механично филтруване), за оползотворяване на неопасни отпадъци с код 20 01 25 и наименование „Хранителни масла и мазнини“ -механично филтруване на действаща площадка в сграда с идентификатор 07079.605.166.8, находяща се в ПИ 07079.605.166, по КККР на гр. Бургас, община Бургас” с възложител: „УОН“ ЕООД

Решение БС-40-ПР/12.04.2024 за „Изграждане на вилни сгради в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 81178.56.18 по КККР на гр. Черноморец, местност „Акра“, община Созопол“ с възложител: ПЛАМЕН ДИЧЕВ

Решение БС-39-ПР/12.04.2024 за „Изграждане на три жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 61056.56.41 по КК на с. Равда, местност „Хендек тарла“,община Несебър”, с възложител: ЛЮБЕН ДЕЛЯКОВ, ЛИЛЯНА ЯРЪМОВА, ЙОРДАНКА ЛЮЦКАНОВА

Публикувано на 10.04.2024

Решение БС-38-ПР/10.04.2024 за: „Увеличаване капацитета на извършваната дейност, чрез завишаване на количествата на приеманите отпадъци и добавяне на нови дейности с тях на съществуваща площадка в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.605.437 по КК на град Бургас /стар идентификатор 07079.605.219/, ПЗ „Север“, община Бургас”, с възложител „ЮГЖК“ ООД

Решение БС-37-ПР/09.04.2024 за: „Изграждане на три еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 47202.501.1229 по КК на с. Маринка, община Бургас”, с възложител „АМД 2017” ЕООД

Публикувано на 09.04.2024
Решение БС-36-ПР/08.04.2024 за: „Добив от от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение - тръбен кладенец ТК С1 в град Сунгурларе, УПИ V, кв. 100, бивш ТПК „Металик”, с възложител „Леястом“ ЕООД
Публикувано на 28.03.2024
Решение БС-35-ПР/28.03.2024 за „Удължаване срока на концесия за добив на подземни богатства-строителни материали-варовици от находище „Добромир-изток“, находящо се в землището на с. Добромир, община Руен“, с възложител: „СМА Минерал Бургас Вар“ ЕООД
 
Публикувано на 26.03.2024
Решение БС-34-ПР/26.03.2024 за „Рекултивация на клетка 1 на Регионално депо „Братово - Запад -Актуализация“, с възложител: Община Бургас
Публикувано на 21.03.2024

Решение БС-33-ПР/21.03.2024 за „Обособяване на места за настаняване - ваканционни сезонни бунгала в ПИ с идентификатор 48619.15.1021 по КК на гр. Царево, м. „Янов егрек“, общ. Царево“ с възложител: „Бейлорд“ АД

Публикувано на 19.03.2024

Решение БС-32-ПР/19.03.2024 за „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на лозови насаждения в ПИ с идентификатори 57491.12.84 и 57491.12.86 по КК на гр. Поморие, м. Езерото, общ. Поморие“ с възложител: ЗП Нейчо Желязков

Решение БС-31-ПР/19.03.2024 за „Изграждане на открит обект за спортна дейност /картинг писта с 10 броя електрически колички/ в ПИ с идентификатор 35033.20.173 по КК на град Каблешково, м. „Показателя“, община Поморие“, с възложител: Александър Камчалиев

Публикувано на 13.03.2024
Решение БС-30-ПР/11.03.2024 за „Изграждане на вилни сгради ПИ с № 81178.1.293 по КККР на град Черноморец, м. „Мокро скала“, община Созопол“, с възложители: Яни Драгоев, Невен Петров, Коста Танчев
Публикувано на 08.03.2024

Решение БС-29-ПР/08.03.2024 за „Изграждане на вилно селище в поземлен имот с идентификатор 39164.16.14 по КК на с. Кошарица, местност „Развалената чешма“, община Несебър“, с възложител: „Аико 8“ ООД

Решение БС-28-ПР/08.03.2024 за „Изграждане на стопанска сграда - складова база и две оранжерии за цветя в ПИ е идентификатор 07079.2.1818 по КК на град Бургас, местност „Крушата“, община Бургас“, с възложител: „Ясемин“ ООД

Решение БС-27-ПР/08.03.2024 за „Изграждане на две жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 58431.2.53, м. „Сърта”, землище на с. Присслди, общ. Несебър“, с възложител: Александър Аврамов

Решение БС-26-ПР/08.03.2024 за „Изграждане на обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници - фотоволтаична (слънчева) система, с обща инсталирана мощност 2298,24 KWp /разширение/ в ПИ е идентификатор 58356.4.856 по КК на град Приморско, община Приморско“, с възложител: „ММ“ ЕООД

Решение БС-25-ПР/08.03.2024 за „Изграждане на склад за санитарен фаянс, подова и стенна керамика, офис -шоурум и допълващо застрояване - водоплътна изгребна яма в УПИ VII-21 от масив 20, землище на кв. Долно Езсрово /ПИ с идентификатор 07079.6.1817 по КК на гр. Бургас, Община Бургас”, с възложител: „Гресия 2“ ООД

Решение БС-24-ПР/08.03.2024 за „Изграждане на вилни сгради в ПИ с идентификатори 39164.21.88 и 39164.21.70 по КК на с. Кошарица, Община Несебър“, с възложител: „Иваро 2010“ ЕООД

Решение БС-23-ПР/08.03.2024 за „Изграждане на две сгради за отдих и курорт със ЗОХ, СПА зона, басейн, ограда и трафопост в ПИ с идентификатори: 67800.53.151 и 67800.53.145 по КК, м. „Мапи”, гр. Созопол общ. Созопол“, с възложител: „Парадайз 7“ ЕООД

Публикувано на 06.03.2024

Решение БС-22-ПР/06.03.2024 за: „Изграждане на вилна сграда и басейн в ПИ с идентификатор 67800.6.756 по КК па град Созопол, община Созопол”, с възложител: Веселин Стоянов

Публикувано на 01.03.2024
Решение БС-21-ПР/01.03.2024 за „Изграждане на вилни сгради в поземлен имот с идентификатор 56513.38.1 по КК на с. Писменово, м. „Хасанкьой“, община Приморско“, с възложител Методи Миленов
Решение БС-20-ПР/01.03.2024 за „Изграждане на кланица за добив на червено месо в ПИ с идентификатор 73388.71.47 по КК на с. Тръстиково, община Камено“, с възложител „Еко Карне“ ЕООД
Публикувано на 26.02.2024
Решение БС-19-ПР/26.02.2024 за „Изграждане на търговска сграда за КОО, съдържаща 5 магазина за промишлени стоки, ЗОХ и офиси в ПИ е идентификатор 51500.43.4 по КК на град Несебър, м. „Чаирите“, община Несебър“, с възложител „Тракия Ритейл“ ЕООД
Публикувано на 20.02.2024

Решение БС-18-ПР/19.02.2024 за: „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 67800.7.98, местност „Буджака“, землище гр. Созопол, Община Созопол“, Надя Кацарова-Димитрова

Решение БС-17-ПР/19.02.2024 за: „Подновяване на дейностите на площадка за събиране и временно съхранение на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), площадка за събиране и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), площадка за събиране и съхранение на отпадъци от стъкло и излезли от употреба гуми (ИУГ), площадка за събиране и временно съхранение на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и площадка за събиране, съхранение и предварително третиране на отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло, вкл. опаковки, метални опаковки и шлака от пещи в ПИ с идентификатор 17974.45.361 по КК на гр. Средец, местност „Долапски баир“, Община Средец“, с възложител: „Валси 2017“ ЕООД

Публикувано на 14.02.2024

Решение БС-16-ПР/13.02.2024 за: „Изграждане на десет вилни сгради и басейн в ПИ с идентификатор 44094.21.45 по КК на с. Лозенец, м. „Рибарницата“, общ. Царево“ , с възложители: Кирил Киров и Руси Томов

Решение БС-15-ПР/13.02.2024 за: „Изграждане на вилно селище в ПИ е идентификатор 72727.12.31 по КК на с, Тополица, м. „Караджата“, община Айтос“, с възложител: „ФЕЦ Тополица“ ЕООД

Решение БС-14-ПР/13.02.2024 за: „Изграждане на две вилни сгради в ПИ с идентификатор 57491.19.352 по КК на м. „Лахана“, град Поморие, община Поморие“, с възложител: Зундерт Екстрнйм“ ООД

Решение БС-13-ПР/13.02.2024 за: „Изграждане на две вилни сгради в ПИ с идентификатор 67800.7.101 по КК на град Созопол, м. „Буджака“, община Созопол“, с възложител: Георги Гайдов

Публикувано на 09.02.2024

Решение БС-12-ПР/8.02.2024 за „Изграждане на вилна сграда в ПИ 67800.70.309 по КККР на гр. Созопол, м. „Хаджи Али дере“, община Созопол”, с възложител МИГЛЕНА АНТОНОВА

Публикувано на 06.02.2024

Решение БС-11-ПР/5.02.2024 за „Изграждане на поливна система за капково напояване на съществуващи лозови насаждения с обща площ 54,92 ха в масив 17, землище на с. Железник, общ. Карнобат”, с възложител ЕТ „Агрокомерс - Жозеф Фегали“

Решение БС-10-ПР/5.02.2024 за „Изграждане на пет вилни сгради в ПИ с идентификатор 72727.12.17 по КК на с. Тополица, община Айтос“, с възложител ЕТ „Арарат Николай Николов“

Публикувано на 30.01.2024

Решение БС-9-ПР/29.01.2024 за: „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 67800.8.192, местност „Буджака“, землище гр. Созопол, Община Созопол“ , с възложител: Станимир Стоянов

Решение БС-8-ПР/29.01.2024 за: „Изграждане на 9 вилни сгради в поземлени имоти с идентификатори 39164.15.278 и 39164.15.279 по КК и КР на с. Кошарица, община Несебър, м. „Сулуджана“, с възложител: „Гранд Вилидж“ ООД

Публикувано на 29.01.2024

Решение БС-7-ПР/29.01.2024 за: „Изграждане на по една жилищна сграда в ПИ с идентификатори 39164.22.39 и 39164.22.27, местност „Кабаджевиз“, землище на с. Кошарица, Община Несебър“, с възложител: „Айнкланг“ ЕООД

Публикувано на 25.01.2024

Решение БС-6-ПР/25.01.2024 за „Експлоатация на мобилна шредерна инсталация за предварителна обработка на излезли от употреба моторни превозни средства и излезли от употреба гуми в ПИ с идентификатор 07079.662.9570 по КК на град Бургас, община Бургас /предишен идентификатор 07079.662.9520 по КК/“ с възложител „ГМК 1“ АД

Публикувано на 19.01.2024

Решение БС-5-ПР/19.01.2024 за: „Изграждане на обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници - фотоволгаична (слънчева) система, с номинална мощност 990 кWр и БКТП 20/0,4 kVA в УПИ VI, кв. 109 по плана на град Сунгурларе, община Сунгурларе”, с възложител: „Акант“ ЕООД

Публикувано на 18.01.2024

Решение БС-4-ПР/18.01.2024 за „Изграждане на обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници - фотоволтаичпа (слънчева) система, с номинална мощност 1999.2 кWр в УПИ I, кв. 51 но плана на с. Славянци, община Сунгурларе”, с възложител: „Солар Асетс“ ЕООД

Решение БС-3-ПР/18.01.2024 за „Изграждане на две вилни сгради в ПИ с идентификатори 67800.7.164 и 67800.7.46, м. „Буджака“, град Созопол, община Созопол“, с възложител: Леонид Дуков

Решение БС-2-ПР/18.01.2024 за „Добив от подземни води от съществуващо съоръжение - тръбен кладенец в ПИ № 00174, м. „Арка“, землище на с. Тополица, община Айтос, за напояване на земеделски култури в ПИ с идентификатори 72727.17.113 и 72727.17.21 по КК на с Тополица, община Айтос“, с възложител: ЗП Станимир Хаджиев

Публикувано на 15.01.2024

Решение БС-1-ПР/15.01.2024 за „Монтиране на мобилна инсталация (автоклав) за обезвреждане на болнични отпадъци до ниво на безвредни отпадъци и добавяне на нови кодове отпадъци на съществуваща площадка в ПИ е идентификатор 07079.605.280, гр. Бургас, общ. Бургас”, с възложител: „БАЛКАН РЕСУРС“ ЕООД

Публикувано на 02.01.2024

Решение БС-172-ПР/02.01.2024 за „Изграждане на едноетажна сграда в ПИ е идентификатор 51500.508.212 по КК на град Несебър, община Несебър /УПИ II, кв. 301 по плана на к. к. „Слънчев бряг-запад“, град Несебър/ и обособяване на сладкарски цех в нея, както и изграждане на уличен водопровод за водоснабдяване на имота“, с възложител: Нели Косева


2023 
Публикувано на 28.12.2023

Решение БС-171-ПР/28.12.2023 за: „Изграждане на обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници - фотоволтаична (слънчева) система, с инсталирана мощност до 2 MW (без вятърни генератори) в ПИ с идентификатори 07079.605.169, 07079.605.170, 07079.605.171, 07079.605.172 и 07079.605.173 по КК на гр. Бургас, за които са образувани УГ1И XIV-172,173 и УПИ XV-169,170,171 в кв.26 по плана на икономическа зона ИКЗ по ИПГВР на гр. Бургас, Община Бургас”, с възложител: „КОМФОРТ“ АД

Решение БС-170-ПР/28.12.2023 за: „Изграждане на складове за нехранителни стоки - сгради № 1 и № 2 в ПИ с идентификатор 07079.2.2764 по КК на гр. Бургас (УПИ 11-2764, кв. 10 по плана на гр, Бургас), Община Бургас”, с възложител: "НЕД-1"ООД

Решение БС-169-ПР/28.12.2023 за: „Изграждане на вилна сграда в ПИ с идентификатор 44094.1.1163 по КК на е. Лозенец, м. „Тарфа“, община Царево“, с възложител: Марк Марков

Публикувано на 18.12.2023

Решение БС-168-ПР/18.12.2023 за: „Изграждане на предприятие за производство на месни заготовки с експедиционна и демонстративна зала, магазин за риба и навес за продажба на селскостопански продукция, като преработка на одобрен проект - пазар за селскостопански животни, административни и обслужващи сгради към него в ПИ 35033.7.410, м. „Пъдарска могила“ по КК на гр.Каблешково“, с възложители: Яни Киряков и Радина Кнрякова

Решение БС-167-ПР/18.12.2023 за: „Изграждане на осем вилни сгради в ПИ с идентификатор 48619.2.424 по КК на град Царево, община Царево /УПИ V-2.424 по плана на град Царево/“, с възложители: Мария Василева и Коста Василев

Публикувано на 01.12.2023

Решение БС-166-ПР/01.12.2023 за „Изграждаме на фотоволтаична централа с мощност 1999,62 kWp в ПИ с идентификатор 73388.70.16 по КККР на с. Тръстиково, община Камено“, с възложител: „ЕВН БЪЛГАРИЯ РЕНЮАБЪЛС“

Решение БС-165-ПР/01.12.2023 за „Извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване и предварително третиране на отпадъци от производствена дейност и корабни отпадъци в ПИ с идентификатори 07079.618.1083, 07079.618.1079, 07079.618.1084, 07079.618.1021 и 07079.618.1019 по КК на град Бургас, община Бургас “, с възложител: „Пристанище Бургас“ ЕАД

Публикувано на 28.11.2023

Решение БС-164-ПР/28.11.2023 за „Изграждане на система за капково напояване на лозови насаждения в поземлени имоти 57491.14.171, 57491.7.310, 57491.13.14, 57491.4.230, 57491.14.273 по КК на гр. Поморие, общ. Поморие“, с възложител: „Пилонтов“ ЕООД

Решение БС-163-ПР/28.11.2023 за „Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 67800.3.120 по КК на град Созопол, местност „Мисаря“, община Созопол, област Бургас“, с възложител: „Алекс- Ком“ ООД

Публикувано на 27.11.2023

Решение БС-162-ПР/24.11.2023 за „Изменение на количеството вода от съществуващ тръбен кладенец ТК-1 „Ефект 3 - Сл. бряг“ в поземлен имот с идентификатор 51500.505.70 по КК на гр. Несебър, община Несебър за други цели /за пълнене на басейн, за поливане на тревни площи, миене на тротоари и алеи и за пълнене на казанчетата в хотелски комплекс „Виктория“ в ПИ с идентификатор 51500.505.70 по КК на град Несебър, община Несебър“, с възложител: „Ефект 3“ ЕООД

Решение БС-161-ПР/24.11.2023 за „Рекултивация на съществуващо депо за битови отпадъци в ПИ с идентификатори 35883.4.133 и 35883.4.132 но КК на град Камено, община Камено“, с възложител: Община Камено

Публикувано на 22.11.2023

Решение БС-160-ПР/21.11.2023 за „Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на агломерация Сунгурларе с капацитет 2810 ЕЖ в ПИ с идентификатор 70247.59.53 по КККР на гр. Сунгурларе, местност „Яраджата“, община Сунгурларе с довеждаща инфраструктура“, с възложител: Община Сунгурларе

Публикувано на 17.11.2023

Решение БС-159-ПР/17.11.2023 за „Изграждане на система за капково напояване на лозови насаждения в поземлени имоти 57491.14.70, 57491.14.537, 57491.14.567, 57491.14.566, 57491.10.173, 57491.7.286, 57491.7.285 по КККР на гр. Поморие, общ. Поморие“, с възложител: Станимир Лимберов ЗП

Публикувано на 13.11.2023

Решение БС-158-ПР/10.11.2023 за „Изграждане на общински парк в поземлени имоти с идентификатори 67800.36.68, 67800.36.70, 67800.36.422 и 67800.36.27 по КК на гр. Созопол, община Созопол, с възложител: Община Созопол

Публикувано на 09.11.2023

Решение БС-157-ПР/08.11.2023 за „Изграждане на сгради за отдих и курорт в ПИ с идентификатор 81178.6.517 по КК на град Черноморец, м. „Аклади“, община Созопол“, с възложител: „АБ Сплендид прожект“ ЕООД

Решение БС-156-ПР/08.11.2023 за „Изграждане на апартаментен хотел в ПИ с идентификатори 67800.53.150 по КККР на гр. Созопол, местност „Мапи”, община Созопол“, с възложител: „Инто Планииг“ ЕООД

Решение БС-155-ПР/08.11.2023 за „Добив на подземни води от съществуващо водовземно съоръжение - каптиран извор КИ „Община Руен - Дропла“, разположен в ПИ с идентификатор 23755.22.140, местност „Кючук юрт“, землище на е. Дропла, Община Руен“, с възложител: „Меджик Лайф“ ООД

Решение БС-154-ПР/08.11.2023 за „Изграждане на складове за селскостопанска продукция и машини, ремонтни работилници, административна и битова сграда в ПИ с идентификатор 07079.2.2092 по КК на град Бургас, м. „Хайнлъка“, община Бургас“, с възложител: „Масада Сити“ ЕООД

Решение БС-153-ПР/08.11.2023 за „Изграждане на магазин, бистро и детски кът/площадка за игри в ПИ с идентификатор 61042.11.110 по КК на с. Равадиново, местност „Фокуда“, община Созопол“, с възложител: Любомир Бурков и Георги Бурков

Решение БС-152-ПР/08.11.2023 за „Изграждане на крайпътен обект - бензиностанция и газостанция в поземлен имот с идентификатор 07079.2.3830 (бивш 07079.2.2446) по КККР на гр. Бургас, местност „Вълчи връх“ (бивша „Курт тепе“), УПИ 1-28, бивш масив 38, община Бургас“, с възложител: „МЕДПЕТРОЛ“ ООД

Публикувано на 06.11.2023

Решение БС-151-ПР/03.11.2023 за „Изграждане на жилищни сгради в ПИ с идентификатор 00833.5.166 по КК на град Ахелой, община Поморие“, с възложител: Атанас Златков

Публикувано на 01.11.2023

Решение БС-150-ПР/01.11.2023 за „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 07079.30.429 по КК на м. „Кафка“, кв. „Крайморие“, гр. Бургас, община Бургас“, с възложители: „БИОМАКС КЪМПАНИ“ ООД и „ПОЛИГРУП ХОЛДИНГ“ ЕАД

Публикувано на 26.10.2023

Решение БС-149-ПР/26.10.2023 за „Добив от подземни води от съществуващо съоръжение - тръбен кладенец в УПИ IX-167, кв.8 по плана на с. Лозарево, община Сунгурларе“ с възложител: „Айс 92“ ООД

Решение БС-148-ПР/26.10.2023 за „Инженеринг - проектиране и строителство на обект „Реконструкция на линията за утайки на ПСОВ Бургас - изграждане на инсталация за анаеробна стабилизация на утайките; изграждане на инсталация за изсушаване на утайки“ с възложител: „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД

Публикувано на 23.10.2023

Решение БС-147-ПР/23.10.2023 за „Изграждане на две жилищни сгради в ПИ с идентификатори 47202.501.627 и 47202.501.628 по КК на с. Маринка, община Бургас“ с възложител: Петко Ковачев

Решение БС-146-ПР/23.10.2023 за „Изграждане на нов въздушен присъединителен електропровод 110 kV между подстанция на ФЕЦ в ПИ с идентификатор 17974.36.346 по КК на гр. Средец и подстанция „Грудово” , с възложител: „СР-Соларис Енерджи ЕООД енд КО“ КД

Публикувано на 20.10.2023

Решение БС-145-ПР/17.10.2023 за: „Поставяне на 30 броя бунгала и бистро в ПИ с идентификатор 07079.30.556 и 30 броя бунгала в ПИ с идентификатор 07079.30.691 по КК на град Бургас, кв, „Крайморие“, община Бургас“, с възложител: „Пропъртис Къмпъни БГ“ АД

Решение БС-144-ПР/17,10.2023 за: „Изграждане на ваканционно селище в ПИ с идентификатор 48619.5.523 по КК на град Царево, м. „Арапя“, община Царево“, с възложител: ЕТ „Симеонка Стоянова“

Решение БС-143-ПР/17.10.2023 за: „Изграждане на складова база за съхранение и търговия на строителни материали и дребна строителна механизация в ПИ с идентификатор 07079.3.2033, местност „Курт тепе“, землище на гр. Бургас, Община Бургас“, с възложител: „Бургас Терм“ ЕООД

Публикувано на 17.10.2023

Решение БС-142-ПР/16.10.2023 за: „Изграждане на вилни сгради в ПИ с идентификатор 67800.7.613 по КК на град Созопол, община Созопол“, , с възложител: Даниела Иванова-Тодорова

Решение БС-141-ПР/16.10.2023 за: „Изграждане на 6 вилни сгради в ПИ с идентификатори 67800.8.154, 67800.8.197 и 67800.8.198 по КК на град Созопол, м. „Буджака“, община Созопол“ с възложители: Зафирка Дойчинова, Цветан Жеков, Емануела Жекова и Петър Жеков

Решение БС-140-ПР/16.10.2023 за: „Изграждане на една жилищна сграда в ПИ с идентификатор 51500.83.115 по КК на град Несебър, община Несебър“, с възложител: „Хидро Мап“ ЕООД

Решение БС-139-ПР/16.10.2023 за: „Водовземане от подземни води от съществуващи водовземни съоръжения - тръбни кладенци ТК-1 „Община Камено - Камено", изграден в ПИ 8015, кв. 107, ТК-2 „Община Камено - Камено", изграден в УПИ Х-общ, кв. 107 и ТК-3 „Община Камено - Камено", изграден в имот 1294 по плана на гр. Камено, община Камено“, с възложител: община Камено

Публикувано на 04.10.2023

Решение БС-138-ПР/03.10.2023 за: „Реконструкция, обновяване и разширяване - Първи етан на Зоопарк Айтос, находящ се в ПИ 00151.288.8 по КККР на гр. Айтос, Община Айтос“ с възложител: Община Айтос

Публикувано на 29.09.2023

Решение БС-137-ПР/29.09.2023 за „Обособяване на площадка за изкупуване и съхранение на черни и цветни метали, техните сплави, хартия и стъкло в ПИ с идентификатор 36525.81.7 по КК на град Карнобат, община Карнобат“, с възложител: „Коко“ ООД

Решение БС-136-ПР/29.09.2023 за „Изваждане на складова база за промишлени стоки в ПИ с идентификатор 57491.13.372 по КК на град Поморие, м. „Хонят“, община Поморие“, с възложител: Иван Музаков

Публикувано на 26.09.2023

Решение БС-135-ПР/26.09.2023 за „Изграждане на трасе на ВЕП 110 kV за присъединяване на ФЕЦ в землището на село Вратица, община Камено до нова ППС, към ново поле 110 kV от ОРУ 110 kV на подстанция Камено“, с възложител: „Био Пи Ди Солар Енерджи“ ООД

Решение БС-134-ПР/25.09.2023 за „Поливане па тревните площи от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение- тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 51500.507.601 по КК на гр. Несебър, УПИ IV-586, кв-1202 по плана на кк „Слънчев бряг-Запад“, община Несебър“, с възложител: „МЕСЕМБРИЯ АМГ“ ООД

Публикувано на 21.09.2023

Решение БС-133-ПР/21.09.2023 за „Играждане на три жилищни сгради в ПИ с идентификатор 39164.26.110 по КККР, на с. Кошарица, м. „Под село“, община  Несебър, с възложител: Цвета Минева

Публикувано на 20.09.2023

Решение БС-132-ПР/18.09.2023 „Изграждане на 6 броя вилни сгради в ПИ с идентификатор 48619.13.589 по КК на гр. Царево, община Царево /номер по преходен план 013589/“ с възложител: Халед Сабра

Публикувано на 15.09.2023

Решение БС-131-ПР/15.09.2023 за: „Поставяне на 40 бунгала в ПИ 07079.30.690 по КК на гр. Бургас, община Бургас“ с възложител: „ПРОПЪРТИС КЪМПАНИ БГ“ АД, „ДЕЛТА-ИН“ ЕООД

Решение БС-130-ПР/15.09.2023 за: „Разширение чрез реконструкция и модернизация на съществуващ обект -фотоволтаична електроцентрала в № 46663.52.479 по КК на град Малко Търново, община Малко Търново“, община Несебър“ с възложител: „Алфа Енерджи МТ“ ЕООД

Решение БС-129-ПР/15.09.2023 за: „Изграждане на две сгради за отдих и курорт в № 81178.6.244 и 81178.6.243 по КК на град Черноморец, м. „Аклади“, община Созопол“, с възложител: „Леопарди“ ЕООД

Решение БС-128-ПР/15.09.2023 за: „Изграждане на две сгради за отдих и курорт в Г1И с идентификатор 81178.6.208 по КК на град Черноморец, община Созопол“, с възложител „Сондако“ ЕООД

Публикувано на 13.09.2023

Решение БС-127-ПР/13.09.2023 за: „Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 73571.36.145 по КККР на с. Тънково, местност „Над селото“, община Несебър“ с възложител: „ЕС ЕНД ЕЙ“ ООД

Решение БС-126-ПР/13.09.2023 за: „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение тръбен кладенец ТК-1 „И.С.Пропърти - лесопарк Росенец“, регистриран с регистрационен номер 252 035 02926/12.12.2022 г., изграден в ПИ 07079.831.212 по КККР на гр. Бургас, лесопарк Росенец“, с възложител: „И.С ПРОПЪРТИ“ ЕООД

Решение БС-125-ПР/13.09.2023 за: „Изграждане на бензиностанция за ведомствени нужди, магазин за промишлени стоки, пункт за продажба па фастфууд на гише и офисна част в поземлен имот с идентификатор: 07079.605.191 по КККР на град Бургас, УПИ XXIX 449, кв.52 по плана на ПЗ „Север“, община Бургас“, с възложител „М-БУС“ ООД

Публикувано на 11.09.2023

Решение БС-124-ПР/11.09.2023 за: „Изграждане на два апартаментни хотела в поземлени имоти (ПИ) 67800.10.333, 67800.10.369 и 67800.10.446 по КК на местност „Мапи“, град Созопол, община Созопол“, с възложител:„БЛЕК СИЙ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД

Публикувано на 05.09.2023

Решение БС-123-ПР/05.09.2023 за: „Изграждане на сгради за отдих и курорт в ПИ с идентификатори 81178.5.311, 81178.5.312 и 81178.5.313 по КК на гр. Черноморец, м. „Таласакра“, общ. Созопол”, с възложител: „СКУЕЪР БЛЕК СИИ КОУСТ“ ЕООД

Решение БС-122-ПР/05.09.2023 за: „Изграждане на две жилищни сгради в ПИ с идентификатор 39164.24.18 по КК на е. Кошарица, община Несебър“, с възложител: "Натурал Еко Хаус"ЕООД

Решение БС-121-ПР/05.09.2023 за: „Изграждане вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 81178.5.223, местност „Аклади“, землище гр. Черноморец, Община Созопол“, с възложители: „РАЧЕВ КОМЕРС“ ЕООД и СВЕТЛАНА ИВАНОВА

Решение БС-120-ПР/05.09.2023 за: „Изграждане на вилно селище в ПИ с идентификатор 72727.12.30 по КК на с. Тополица, м. „Караджата“, община Айтос“, с възложител: "ФЕЦ ТОПОЛИЦА"ЕООД

Публикувано на 04.09.2023

Решение БС-119-ПР/04.09.2023 за: „Изграждане на две вилни сгради в ПИ е идентификатор 39164.21.59 по КК на е. Кошарица, местност „Бостан тарла“, община Несебър“, с възложител: "ИВАРО 2010"ЕООД

Публикувано на 31.08.2023

Решение БС-118-ПР/31.08.2023 за: Изграждане на една вилна сграда в ПИ с идентификатор 81178.5.42 по КК на гр. Черноморец, м. „Аклади“, общ. Созопол”, с възложител: „ЛЕО-БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ“ ЕООД

Публикувано на 30.08.2023

Решение БС-117-ПР/30.08.2023 за:  „Изграждане на една сграда за отдих и курорт в поземлен имот с идентификатор 81178.5.221 по КК на гр. Черноморец, местност „Аклади”, община Созопол”, с възложител: “Ред Рокс Вю” ООД, Пешо Пенев, Мара Калинкова, Светлана Иванова

Публикувано на 23.08.2023

Решение БС-116-ПР/23.08.2023 за: „Изграждане на три жилищни сгради в ПИ с идентификатор 07079.13.1158, местност „Срещу село“, землище на кв. Банево, гр. Бургас, община Бургас”, с възложител: ДИМИТЪР МИНЧЕВ

Решение БС-115-ПР/23.08.2023 за: „Изваждане на две жилищни сгради в ПИ с идентификатор 61056.56.26 по КК на с. Равда, местност „Хендек тарла“, община Несебър, с възложител: Иван Вишев и Кристина Йовчева

Публикувано на 21.08.2023

Решение БС-114-ПР/21.08.2023 за: „Трошачно-сортировъчна инсталация /ТСИ/ в ПИ с идентификатори 04621.135.1 и 04621.135.2 по КК на с. Богданово, община Средец“с възложител: „ЕЙЧ БИ МИНЕРАЛС“ ООД

Публикувано на 16.08.2023

Решение БС-113-ПР/15.08.2023 за: „Изграждане на 20 броя жилищни сгради в ПИ с идентификатор 73571.35.129 по КК на с. Тънково, местност „Саръямач“, община Несебър“ с възложител: „Екс Енсрджи Корп“ ООД

Решение БС-112-ПР/15.08.2023 за: „Изграждане на две жилищни сгради в ПИ с идентификатор 11538.12.29 по КК на град Свети Влас, община Несебър“, с възложител: „Форт Нокс“ ООД

Публикувано на 10.08.2023

Решение БС-111-ПР/10.08.2023 за: „Изграждане на 5 жилищни сгради в ПИ с идентификатор 73571.36.146 по КК на с. Тънково, местност „Над селото“, община Несебър”, с възложител: „Ес Енд Ей“ ООДи „Сийфорд“ ООД

Решение БС-110-ПР/10.08.2023 за: „Промяна в капацитета на площадка за съхранение, сепариране и шредиране на пластмасови опаковки в сграда с идентификатор 20273.501.1217.1 /складова база/ в ПИ с идентификатор 20273.501.1217 по КК на с. Дебелт, община Средец”, с възложител: „Пъчков“ ООД

Решение БС-109-ПР/10.08.2023 за: „Изграждане на три жилищни сгради в ПИ с идентификатор 61056.78.7 по КК на с. Равда, местност „Чатал тепе“, община Несебър”, с възложител: „Гу-Фарадей“ ЕООД и „Юниверсъл Инвест“ ЕООД

Решение БС-108-ПР/10.08.2023 за: „Реконструкция на съществуващ стопански двор в кравеферма млечно направление и водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение -каптиран естествен извор (КЕИ) в ПИ № 56438.154.1 по КК па с. Пирне, община Айтос“, с възложител „Хелиос Милк“ ЕООД

Решение БС-107-ПР/10.08.2023 за: „Изграждане на десет жилищни сгради в ПИ с идентификатор 00151.282.8 и девет жилищни сгради в ПИ с идентификатор 00151.283.4 по КК на град Айтос, м. „Хаджи Бекир“, община Айтос“ с възложител: Христо Ангелов

Публикувано на 01.08.2023

Решение БС-106-ПР/01.08.2023 за: „Изграждане на шест жилищни сгради в ПИ с № 00151.280.8 по КК на град Айтос, м. „Хаджи Бекир“, община Айтос”, с възложител: Исуф Юсмен

Решение БС-105-ПР/01.08.2023 за: „Изграждане на две сгради за отдих и курорт в ПИ с № 67800.10.328 и 67800.10.505 по КК на м. „Мапи“, град Созопол, община Созопол“, с възложител Пламен Едрев

Решение БС-104-ПР/01.08.2023 за: „Изграждане на една вилна сграда за сезонно ползване в ПИ с № 39164.11.130 по КК на село Кошарица, община Несебър“, с възложител: Кристина Димитрова и Жеко Бозуков

Публикувано на 27.07.2023

Решение БС-103-ПР/27.07.2023 за: „Изграждане на сграда за отдих и курорт в ПИ с № 81178.6.512 по КК на град Черноморец, община Созопол“с възложител Марийка Йорданова

Решение БС-102-ПР/27.07.2023 за: „Изграждане на вилни сгради в имот с № 48619.15.1034 по КК на гр. Царево, местност „Янов егрек“, община Царево”, с възложител: „ЕКО КАМП“ ЕООД

Публикувано на 26.07.2023

Решение БС-101-ПР/26.07.2023 за: „Изграждане на ваканционно селище в ПИ с № 39164.24.6, по КК на с. Кошарица, местност „Под село“, община Несебър“, с възложител: „Адванст Проджект Консултинг“ ООД

Публикувано на 24.07.2023

Решение БС-100-ПР/19.07.2023 за: „Изграждане на пет сезонни жилищни сгради за сезонно ползване и изграждане на сондажен кладенец за добив от подземни води в ПИ № 51500.11.17 по КК на гр. Несебър, м. „Бостънлъка“, община Несебър”, с възложител: "Сигинур" ЕООД” ЕАД

Публикувано на 13.07.2023

Решение БС-99-ПР/13.07.2023 за: „Изграждане на жилищни сгради в № 07079.30.178 по КК па град Бургас, община Бургас /УПИ 111-37, кв. 38 по плана на кв. „Крайморие”, град Бургас”, с възложител: „Форос Дивелъпмънт” ЕАД

Решение БС-98-ПР/13.07.2023 за: „Обособяване на площадка за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци от цветни и черпи метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и отпадъци от метални опаковки (ООм) в ПИ 07079.9.278 и ПИ 07079.9.1070 по КККР на гр. Бургас, м. „Сулу дере“, община Бургас“, с възложител: „Нотамет“ ЕООД

Публикувано на 12.07.2023

Решение БС-97-ПР/11.07.2023 за: „Риборазвъждане и спортен риболов в язовир „Крива круша 1“, № 81178.33.382 по КК на град Черноморец, община Созопол“, с възложител: „Ди Ен Ви Глобал“ ЕООД

Публикувано на 10.07.2023

Решение БС-96-ПР/10.07.2023 за: „Обособяване на площадка за оползотворяване на зелени отпадъци на територията на претоварна станция за отпадъци - ПИ с № 36525.247.12 по КК на град Карнобат, община Карнобат /УПИ 1-11 по плана на град Карнобат/“, с възложител: Община Карнобат

Решение БС-95-ПР/10.07.2023 за: „Изграждане на туристически чифлик за отдих и курорт в ПИ с № 81178.40.28 по КК на град Черноморец, община Созопол“, с възложител: Християн Танев

Публикувано на 03.07.2023

Решение БС-94-ПР/03.07.2023 за: Водовземане от съществуващ тръбен кладенец в поземлен имот с № 81178.50.66 по КК на гр. Черноморец, база „Атия”, община Созопол” с възложител: „КЛИШЕ” ООД

Публикувано на 29.06.2023

Решение БС-93-ПР/29.06.2023 за: Изграждане на автосервиз е търговска част и офиси в ПИ с № 00151.176.11 но КК на град Айтос, м. „Могилата“, община Айтос с възложител: Алиш Алиш

Решение БС-92-ПР/29.06.2023 за: „Риборазвъждане и спортен риболов в язовир „Широка река“, ПИ с №36381.31.96 по КККР, на с. Караново, община Айтос“,с възложител: „Санди 65“ ЕООД

Решение БС-91-ПР/29.06.2023 за: „Разполагане на 12 броя преместваеми обекти с търговска цел и обслужващи дейности в ПИ с № 48619.4.567 по КК на град Царево, местност „Арапя“, община Царево с възложител: Димо Фешев, Таня Фешева-Чавдарова, Георги Костадинов

Решение БС-90-ПР/29.06.2023 за: „Изграждане на по една вилна сграда в № 48619.2.810 и 48619.2.811 по КК на град Царево, община Царево“ с възложител: Гергана Дикова и Марин Иванов

Публикувано на 23.06.2023

Решение БС-89-ПР/22.06.2023 за: „Изграждане на подстанция 35/110 kV към ФЕЦ 36 MWp в поземлен имот с № 46663.52.588 местност „Добържана”, гр. Малко Търново, община Малко Търново и изграждане на Фоговолтаична PV централа с инсталирана мощност 36 MWp, находяща се в поземлени имоти 46663.52.587 и 46663.52.588 местност „Добържана”, гр. Малко Търново, община Малко Търнов с възложител: „ТРАКИЯ МТ СОЛАР“ ЕООД

Решение БС-88-ПР/22.06.2023 за: „Водовземане от съоръжение, е цел стопански цели, разположен в ПИ с № 61056.502.162 но КК на с. Равда, община Несебър с възложител: „ЕМЕРАЛД ХОСПИТАЛИТИ” ООД

Публикувано на 21.06.2023

Решение БС-87-ПР/21.06.2023 за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в ПИ е № 81006.198.3 по КК на с. Черница, община Сунгурларе“, с възложител: „Елдве“ ООД

Решение БС-86-ПР/21.06.2023 за: „Обособяване на площадка за третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и отпадъци от метални опаковки (ООм) в ПИ е № 61056.20.13 по КК на с. Равда, община Несебър“, с възложител: „Вип Метал Рециклинг“ ООД

Решение БС-85-ПР/21.06.2023 за: „Изграждане на ваканционно селище в ПИ с № 73571.27.73 по КК на с. Тънково, местност „Боруна“, община Несебър“, с възложител: „Дим Груп 09“ ООД

Решение БС-84-ПР/21.06.2023 за: „Изграждане на жилищни и курортни сгради в ПИ с № 67800.36.447 по КК на град Созопол, община Созопол“, с възложител: „Блек Сий Форест“ ЕООД

Публикувано на 19.06.2023

Решение БС-83-ПР/16.06.2023 за: „Изграждане па дванадесет еднофамилни жилищни сгради в № 57491.18.447 по КККР на гр. Поморие, м. „Кошарите“, община Поморие“, с възложител: „СТИЛ 555“ ООД

Публикувано на 13.06.2023

Решение БС-82-ПР/12.06.2023 за: „Изграждане на склад за селскостопанска техника в ПИ с идентификатор 35883.7.119 по КК на град Камено, местност „Дере арас“, община Камено“, с възложител: "ШЕМИ ГРУП"ООД

Публикувано на 12.06.2023

Решение БС-81-ПР/12.06.2023 за: „Изграждане на магазин за хранителни и промишлени стоки и заведение за обществено хранене /ЗОХ/ в ПИ с идентификатор 07079.20.406 по КК на град Бургас, община Бургас /УПИ XXVIII-1299, кв. 26 по плана на местност „Ъгъла“, землище на кв. Сарафово, град Бургас/, с възложител: Димитър Банкин

Публикувано на 09.06.2023

Решение БС-80-ПР/09.06.2023 за: „Изграждане на ФЕЦ и БКТП - етапно изпълнение, в ПИ с № 07079.690.33   по КК на гр. Бургас (УПИ III, кв. 1 по плана на Летище Бургас) и Кабелна линия 20 kV от ФЕЦ през ПИ с идентификатори 07079.690.33, 07079.690.36, 07079.690.72 до съществуващ ТП „Пристигане“ в ПИ с № 07079.690.47 по КК на гр. Бургас, на територията на Летище Бургас”“, с възложител: „Фрапорт Туин Стар Еърнорт Мениджмънт“ АД

Решение БС-79-ПР/09.06.2023 за: „Обособяване на зона за къмпингуване с 24 броя места за каравани с навеси или навеси с обособени помещения за нощувка в ПИ с № 48619.3.459, местност „Арапя“, землище град Царево, община Царево“, с възложител: Теодорин Бончев

Решение БС-78-ПР/09.06.2023 за: „Изграждане на нов въздушен присъединителен електропровод 110 kV от нова подстанция в ПИ с № 20273.61.189 по КК на с. Дебелт, община Средец до подстнация „Дебелт“, с възложител: „Сън Бс“ ООД

Решение БС-77-ПР/09.06.2023 за: „Изграждане на 10 жилищни сгради в ПИ с № 73571.44.130 по КК на с. Тънково, община Несебър /предишен идентификатор 73571.44.50 И 73571.44.125 по КК/ и 10 жилищни сгради в ПИ с идентификатор 73571.44.49 по КК на с. Тънково, община Несебър“ с възложител: Стоянка Стойкова

Решение БС-76-ПР/09.06.2023 за: „Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение - тръбен кладенец в ПИ с № 73388.74.9 по КК на с. Тръстиково, местност „Ямкитс“, община Камено“, с възложител: Земеделски стопанин „Петя Янчева Иванчева“

Публикувано на 02.06.2023

Решение БС-75-ПР/02.06.2023 за: „Изграждане на жилищна сграда в ПИ № 023003, местност „Корията“, землище на с. Просеник, община Руен“, с възложител: „Йори“ ЕООД

Публикувано на 01.06.2023

Решение БС-74-ПР/01.06.2023 за: „Откриване на площадка за извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА). излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). отпадъци от метални опаковки и излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в ПИ с идентификатор 07079.2.2229 по КККР на гр. Бургас, местност „Голата нива“, община Бургас, с възложител: „БАЛКАНИ МЕТАЛС“ ЕООД

Решение БС-73-ПР/01.06.2023 за: „Изграждане на вилни сгради за отдих и курорт в ПИ с идентификатор 67800.53.107 по КК на м. „Мапи“, град Созопол, община Созопол“, с възложител: „АМГ Инженеринг“ ЕООД

Решение БС-72-ПР/01.06.2023 за: „Изграждане фотоволтаична електроцентрала в ПИ с идентификатор 56959.340.25 по КК на с. Подвие, община Сунгурларе и електропроводна линия“, с възложител: „Сати Комерс“ ЕООД

Решение БС-71-ПР/31.05.2023 за: „Изграждане на ФЕЦ с мощност 999,53 KWp, нов БКТП 0,4/20 кУ, нов БКЗРУ 20 кУ в част от ПИ с идентификатор 07079.2.477 по КК на град Бургас, община Бургас /на площ от 10 дка/“ с възложител: „Денито“ ООД

Решение БС-70-ПР/31.05.2023 за: „Изграждане на една вилна сграда в имот № 134.183 по плана на новообразуваните имоти за зона по §4 от ПЗП на ЗСП33, с. Крушевец, община Созопол“с възложител: Даниел Панайотов, Мария Купенова

Решение БС-69-ПР/31.05.2023 за: „Изграждане на вилно селище - 4 вилни сгради в ПИ с идентификатор 57491.19.473 по КК на град Поморие, община Поморие“ с възложител: „Селебрити хоумс“ ООД

Публикувано на 29.05.2023

Решение БС-68-ПР/26.05.2023 за: „Откриване на площадка за изкупуване на отпадъци от цветни и черни метали и излезли от употреба МПС в част от ПИ 07079.665.207 по КККР на гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: „Мип Металс“ ЕООД

Публикувано на 25.05.2023

Решение БС-67-ПР/23.05.2023 за: „Изграждане на жилищен комплекс в ПИ е идентификатор 07079.30.165 по КК на град Бургас, кв. „Краиморие“, град Бургас, община Бургас“, с възложител: Радостин Димитров

Публикувано на 17.05.2023

Решение БС-66-ПР/15.05.2023 за: „Обособяване на площадка за третиране на отпадъци от черпи и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и отпадъци от метални опаковки (ООМ) в № 58640.28.102 по КК на с. Просеник, община Руен“, с възложител: „Внн Метал Рецнклннг“ ООД

Решение БС-65-ПР/15.05.2023 за: „Изграждане на две вилни сгради в ПИ с идентификатор 63029.12.2 по КК па е. Росен, община Созопол“, с възложител: Диана Льобоа

Решение БС-64-ПР/15.05.2023 за: „Изграждане на две вилни сгради в ПИ с № 67800.6.758 и 67800.6.759 но КК на град Созопол, м. „Буджака“, община Созопол /имотите са образувани от ПИ № 006009 по КВС/“ с възложител: Емил Гюров

Решение БС-63-ПР/15.05.2023 за: „Водовземапе от подземни води чрез водовземио съоръжение ТК-СР2 „Русеви-Созопол“ в ПИ № 67800.10.223 но КК на град Созопол, община Созопол“, с възложител: „Русеви“ ООД

Публикувано на 12.05.2023

Решение БС-62-ПР/12.05.2023 за: Изграждане на 6 жилищни сгради в ПИ № 18469.17.56, по КК на с. Гюльовца, м. „Старите лозя“, общ. Несебър, с възложител: Сийка Николова

Решение БС-61-ПР/12.05.2023 за: Изграждане на 7 вилни сгради в ПИ № 07079.17.843, по КК на гр. Бургас, с възложител: Бинка Кирова

Решение БС-60-ПР/10.05.2023 за: Изграждане на вилни сгради със смесено предназначение в ПИ № 44094.5.1040, 1036, 1037, -1044 по КК на с. Лозенец, общ. Царево, с възложител: Начо Халачевм и Любомир Халачев

Решение БС-59-ПР/09.05.2023 за: Изграждане на ФЕЦ в УПИ II, кв. 14, с. Свобода, община Камено, с възложител: „Солейса“ ЕООД

Публикувано на 26.04.2023

Решение БС-58-ПР/25.04.2023 за: „Изграждане на складова база за съхранение и продажба на плодове, зеленчуци и хранителни стоки в № 58356.4.90 но КК па град Приморско, община Приморско“, с възложител: "Ава Груп 2“ ЕООД

Публикувано на 24.04.2023

Решение БС-57-ПР/24.04.2023 за: „Изграждане на племенна ферма за 2000 броя овце в № 40124.105.6, местност „Бакър боклу”, землище на с. Крушевец, община Созопол“, с възложител: Стоян Димов

Решение БС-56-ПР/24.04.2023 за: „Изграждане на сграда за търговия в ПИ № 61056.65.1, м-ст „Чатал тепе”, с. Равда, община Несебър”, с възложител: „Уно Моменто“ ООД

Публикувано на 18.04.2023

Решение БС-55-ПР/18.04.2023 за: „Изграждане на една сграда за отдих и курорт в № 81178.5.127 по КККР, на гр. Черноморец, м. „Аклади“, община Созопол“, с възложител: „СЪНРАЙС БЛУ ЛАГУН“ ООД

Публикувано на 13.04.2023

Решение БС-54-ПР/13.04.2023 за: „Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧМЦ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) в ПИ № 07079.605.280 по КК на гр. Бургас“, с възложител: „Балкан ресурс“ ЕООД

Публикувано на 07.04.2023

Решение БС-53-ПР/07.04.2023 за:„Рехабилитация на вълнолом пристанищен терминал „Бургас-Изток-1“, с възложител ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“ КЛОН - ТП „ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС“

Решение БС-52-ПР/07.04.2023 за: „Добив на подземни води от съществуващо водовземно съоръжение - тръбен кладенец в ПИ № 000174. местност „Арка“, с. Тополица, община Айтос”, с възложител Станимир Хаджиев

Решение БС-51-ПР/06.04.2023 за: „Разполагане на кътове за отдих, беседки, заслони, пейки, маси, информационни табели, обособяване на места за каравани в ПИ с идентификатор 62459.59.5 по КККР на с. Резово, м. „Силистар“, община Царево“, с възложител „КОРОНА ЕСТЕЙТС“ ЕООД

Публикувано на 03.04.2023

Решение БС-50-ПР/03.04.2023 за: „Изграждане на пет еднофамилни сгради в имот с идентификатор 52279.25.28 по КК на село Константиново, местност „Дренака“, община Камено“, с възложител „Фермер България 1“ ЕООД

Публикувано на 30.03.2023

Решение БС-49-ПР/30.03.2023 за: „Изграждане на но една вилна сграда в ПИ с № 44094.13.985,4094.13.979,44094.13.980,44094.13.988,44094.13.987,44094.13.986,44094.13.977, 44094.13.978,44094.13.981, 44094.13.982, 44094.13.983, 44094.13.984 но КК на с. Лозенец, община Царево“, с възложител Нели Сандева, Симона Николова, Златка Съева, Иван Иванов, Недко Николов, Екатерина Михайлова, Марин Маринов

Решение БС-48-ПР/30.03.2023 за: „Изграждане па две жилищни сгради в № 61056.56.32 по КК па с. Равда, община Несебър“, с възложител Йорданка Ласкова

Решение БС-47-ПР/30.03.2023 за: „Поставяне на шредер за първично претрошаване на отпадъци на територията на претоварна станция за битови отпадъци (ПСО), разположена в ПИ с идентификатор 61056.21.2 по КК на с. Равда, местност „Мерата“. община Несебър“, с възложител Община Несебър

Публикувано на 22.03.2023

Решение БС-46-ПР/22.03.2023 за: „Изграждане на складова база за съхранение на дървен материал в имот с идентификатор 17974.28.2 по КК на гр. Средец, местност „Гуненски дол“, община Средец“, с възложител Иван Димитров.

Публикувано на 21.03.2023

Решение БС-45-ПР/20.03.2023 за: „Добив на подземни води от съществуващо водовземно съоръжение - тръбен кладенец, изградено в ПИ с идентификатор 07079.17.1975, землище на кв. Черно море, гр. Бургас. Община Бургас”, с възложител ЕТ „Станчо Кичев“

Решение БС-44-ПР/20.03.2023 за: „Изграждане на тир паркинг е вулканизатор и зарядна станция за електромобили в имот с идентификатор 36525.114.16 по КК на гр. Карнобат, местност „Кърънджика“, община Карнобат“, с възложител ДИМКА КУЗМАНОВА

Решение БС-43-ПР/20.03.2023 за: „Изграждане на хотел в ПИ 58356.502.25 по КККР на гр. Приморско, м. „Пясъка“, община Приморско“, с възложител „ТОКО ИНВЕСТ“ ООД

Публикувано на 16.03.2023

Решение ПД-1532/15.03.2023 за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение БС-42-ПР/14.03.2023

Решение БС-42-ПР/14.03.2023 за: „Изграждане на жилищни сгради в имоти е идентификатори: 07079.1.1462 и 07079.1.1463 по КК на гр. Бургас, местност „Кюшето“, парк „Езеро“, община Бургас“ с възложител: „Солинвест“ ЕООД

Публикувано на 14..03.2023

Решение БС-41-ПР/14.03.2023 за: „Изграждане на шест вилни сгради в имот с № 48619.13,595 ио КК на гр. Царево, местност „Дядо Ильова Бахча“, община Царево с възложител: „Р.Ф.ИНВЕСТ“ ЕООД

Решение БС-40-ПР/14.03.2023 за: Изграждане на вилно строителство в ПИ е идентификатори 44094.2.935 и 44094.2.937 по КККР на с. Лозенец, м. „Караагач", община Царево“,, с възложител: „ГГА“ ЕООД

Публикувано на 10.03.2023

Решение БС-39-ПР/10.03.2023 за: „Изграждане на жилищни сгради в ПИ с идентификатор 07079.820.1060 по КК на гр. Бургас, местност „Манастирското”, кв. Сарафово, община Бургас”, с възложител: „Дрансел“ ЕООД

Решение БС-38-ПР/10.03.2023 за: " "Изграждане на една сграда за отдих и курорт в поземлен имот с идентификатор 81178.6.526, местност "Аклади" гр. Черноморец, община Созопол", с възложител: Костадин Стоянов

Решение БС-37-ПР/10.03.2023 за: "Изграждане на две вилни сгради в поземлени имоти с идентификатори 67800.10.334 и 67800.10.368 по КК, местност "Мапи", гр. Созопол, община Созопол", с възложител: „Блек Сий Асет Менинджмънт“ ЕАД

Решение БС-36-ПР/10.03.2023 за: „Изграждане на три сгради за отдих и курорт в ПИ  67800.10.358, 67800.10.366 и 67800.10.379 по КК, местност "Ачмалъци", гр. Созопол, община Созопол", с възложител: „Грийнлайф Сий“ ЕООД

Публикувано на 09.03.2023

Решение БС-35-ПР/09.03.2023 за: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в гр. Карнобат, № 36525.46.3 и довеждаща инфраструктура (водопровод, електрозахранване и транспортен достъп)“, с възложител: "ВиК" ЕАД

Публикувано на 06.03.2023

Решение БС-34-ПР/06.03.2023 за: „Изграждане на сграда за автосервиз, пункт за автопрегледи, автомивка, паркинг, трафопост, офиси и складове в ПИ с идентификатор 07079.2.3866 /стар номер 07079.2.558/ по КК на гр. Бургас, м. „Ониклика“, община Бургас“ с възложител: „ТИ-ЕМ-ТРАНС“ ООД

Решение БС-33-ПР/06.03.2023 за: „Изграждане на вилни сгради в ПИ 67800.50.199 по КК на гр, Созопол, м. „Куку баир“, зона по §4 от ЗСПЗЗ, община Созопол”, с възложители:„Селиша БГ“ ЕООД

Решение БС-32-ПР/06.03.2023 за: „Изграждане на жилищна сграда с магазин, басейн и подпорни стени в имот с идентификатор 81178.5.78 по КК на гр. Черноморец, местност „Аклади“, община Созопол“, с възложител: „РЕД РОКС ВЮ“ ООД

Публикувано на 27.02.2023

Решение БС-31-ПР/27.02.2023 за:  „Изграждане на вилни сгради в ПИ с идентификатор 67800.70.294 по КККР, на гр. Созопол, м. „Хаджи Али дере“, община Созопол“, с възложители: Георги Попдобрев и Николай Тенев

Решение БС-30-ПР/23.02.2023 за: „Водовземане от подземни води. чрез съществуващо водовземно съоръжение сондажен кладенец СК1 в имот с идентификатор 20417.42.183, в землището на с. Деветак, общ. Карнобат, с цел на ползване: водоснабдяване за животновъдство“ е възложител: „Свинекомплекс Крумово градище“ АД

Публикувано на 24.02.2023

Решение БС-29-ПР/23.02.2023 за: „Изграждаме фотоволтаична електроцентрала в УПИ VII-253, кв. 24 по плана на с. Лозарсво, община Сунгурларе и електропроводна линия от ГРП на ФЕЦ до ЕТ“ , с възложител: „ЕКЕЯ“ЕООД

Решение БС-28-ПР/23.02.2023 за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала /ФЕЦ/ в УПИ I, кв. 115 и УПИ III, кв. 116 по плана на град Сунгурларе, община Сунгурларе и трасе на нова кабелна линия за присъеденяване на ФЕЦ към електроразпределителната мрежа“, с възложител: „АТАГЕН-2020“ ООД

Публикувано на 22.02.2023

Решение БС-27-ПР/22.02.2023 за: „Обособяване на площадка за временно съхранение и оползотворяване на разделно събрани биоразградими отпадъци и осигуряване на необходимото оборудване и съоръжения в ПИ с идентификатори 35883.107.189 и 35883.107.188 по КК на гр. Камено, местност „Извън регулация“, община Камено и изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и План за улична регулация (ПУР) за достъп до имотите“ с възложител: Община Камено

Решение БС-26-ПР/20.02.2023 за: „Изграждане на вилни сгради в ПИ № 48619.10.611 по КККР на гр. Царево, община Царево, м. „Дядо Ильова бахча” с възложители: Емилия Тихова, Андрей Захариев, Ивета Дандулова и Илиян Бобев

Решение БС-25-ПР/20.02.2023 за: „Изграждане на вилни сгради в имот с идентификатор 48619.15.1034 по КК на гр. Царево, местност „Янов егрек“, община Царево“ с възложител: „Еко Камп“ ЕООД

Публикувано на 17.02.2023

Решение БС-24-ПР/16.02.2023 за: „Възстановяване вливането на р. Пазариолу (р. Адата) в Черно море, включително отводнителни канали, предпазващи Поморийско езеро”, с възложител: Община Поморие

Публикувано на 16.02.2023

Решение БС-23-ПР/15.02.2023 за: „Изграждане на вилни сгради със смесено идентификатори 44094.5.1027, 44094.5.1028, 44094.5.1029, 44094.5.1030, 44094.5.1031, 44094.5.1032, 44094.5.1033 и 44094.5.1034 по КК на с. Лозенец, местност „Хаджияневци“, община Царево“, с възложител: Начо Халачев

Решение БС-22-ПР/15.02.2023 за: „Изграждане на две вилни сгради за отдих и курорт в ПИ с № no КК на град Созопол, община Созопол“, с възложител: Величка Николова

Решение БС-21-ПР/15.02.2023 за: „Изграждане на жилищни сгради в ПИ с № 07079.820.1329 по КК на града Бургас, община Бургас“, с възложител: „Золекс“ ЕООД

Решение БС-20-ПР/15.02.2023 за: „Изграждане на складова база за промишлени стоки с административна част, шоурум и паркинг в ПИ с № 07079.3.1303 по КК на град Бургас, община Бургас",с възложител: Георги Стоименов и Ивайло Фанев

Решение БС-19-ПР/15.02.2023 за: „Изграждане на вилни сгради в ПИ № 67800.8.1027 и ПИ № 67800.8.1030 (номер по предходен план 8067) по КК на гр. Созопол, м. „Буджака“, община Созопол”, с възложител: „Житиа“ ООД и ЕТ „Димо Ангелов Димов“

Публикувано на 13.02.2023

Решение БС-18-ПР/13.02.2023 за: „Обособяване на площадка за извършване на дейности с отпадъци -резултат от корабоплавателна дейност в ПИ № 07079.660.609 но КККР, на гр. Бургас, община Бургас", с възложител: „ОКЕАН ШИПИНГС“ ЕООД

Решение БС-17-ПР/13.02.2023 за: „Изграждане на три жилищни сгради и собствен водоизточник в ПИ № 47651.11.117 по КК на с. Медово, местност „Сухата чешма”, община Поморие”, с възложител: Мирослав Бакалов, Кирил Стоянов и Йордан Кирев

Решение БС-16-ПР/13.02.2023 за: „Изграждане на улица тупик с обръщало, захранваща ПИ № 53045.502.576 и ПИ№ 53045.502.577, гр. Обзор, община Несебър“, с възложител: Община Несебър

Публикувано на 06.02.2023

Решение БС-15-ПР/03.02.2023 за: „Изграждане на три вилни сгради в ПИ с идентификатор 81178.35.40 по КК на град Черноморец, община Созопол и трасе на нът за достъп до имота“, с възложител: Иван Янев, Зорница Йосифова, Тодор Тодоров

Публикувано на 03.02.2023

Решение БС-14-ПР/03.02.2023 за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 989,72 к\Ур в УПИ VII-35, кв. 7 по плана на град Карнобат, община Карнобат

Решение БС-13-ПР/03.02.2023 за: „Изграждане на складова база в ПИ с идентификатор 07079.2.3759 по КККР на гр. Бургас, местност „Хайнлъка“, община Бургас“, с възложител: Петър Димитров

Решение БС-12-ПР/03.02.2023 за: „Разширение на съществуващ гробищен парк в ПИ с идентификатори 11538.5.10 и 11538.5.26 по КК на град Свети Влас, община Несебър“, с възложител: Община Несебър

Решение БС-11-ПР/03.02.2023 за: „Изграждане на четири еднофамилни жилищни сгради в ПИ с идентификатор 57491.16.260 по КК на град Поморие, община Поморие“, с възложител: „Тонозлиеви“ ЕООД

Решение БС-10-ПР/03.02.2023 за: „Изграждане на 4 сгради за отдих и курорт в ПИ с идентификатор 67800.36.15 по КК на град Созопол, община Созопол“, с възложители: Петър Груев и Йорданка Гуглева

Публикувано на 01.02.2023

Решение БС-9-ПР/01.02.2023 за: „Обособяване на площадка за третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба електронно и електротехническо оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМГ1С) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) в УПИ XVII, кв.25, производствена зона „Север“, гр. Карнобат, община Карнобат“ с възложител: „Трансинсс“ ООД

Решение БС-8-ПР/01.02.2023 за: „Извършване на дейности по събиране, временно съхранение, предварително третиране и транспортиране на отпадъци от корабоплавателна дейност в складово помещение №1 в сграда с идентификатор 07079.660.609.20, в имот по КК на град Бургас, община Бургас“, с възложител: „Коста Гард“ ООД

Публикувано на 30.01.2023

Решение БС-7-ПР/26.01.2023 за: „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 2508 KWp в УПИ XXI-940, кв. 100 по плана на гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе, нов БКТП в имота и електропроводна линия за присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа“, с възложител: „МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО“ ЕООД

Решение БС-6-ПР/26.01.2023 за: „Изграждане на хотелски и жилищни сгради в ПИ с идентификатор 44094.5.980 по КК на с. Лозенец, община Царево“, с възложител: Анка Георгиева, Дора Дишлиева, Тома Георгиев, Диляна Дражева, Тома Дражев, Донка Дражева

Публикувано на 26.01.2023

Решение БС-5-ПР/26.01.2023 за: „Изграждане на парк, открити площадки за спорт, игра сцена и паркинг в ПИ с идентификатор 35883.105.714 по КККР на гр. Камено, община Камено местност „Извън регулация“, община Камено и изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имота“,с възложител: ОБЩИНА КАМЕНО

Публикувано на 24.01.2023

Решение БС-4-ПР/24.01.2023 за: „Изграждане на вилно селище в имот с идентификатор 005142, местност „Рибарницата“, с. Лозенец, община Царево“, с възложители: ФОРСИНА СТОЯНОВА, МАРИЙКА КАЧУЛКОВА, ЯНКО ЖЕЛЯЗКОВ, ДОНА ЖЕЛЯЗКОВА, МАРИЙКА ИВАНОВА, ЖОРКА МАНОЛОВА

Публикувано на 20.01.2023

Решение БС-3-ПР/19.01.2023 за: „Напояване иа земеделски насаждения в землищата на с. Хаджиите, с. Искра. с. Детелина и град Карнобат, община Карнобат, монтаж на мрежа за защита от градушки на площ 105 дка и инвестиции, и подобряване на технологиите за отглеждане на земеделски продукти”, с възложители: „БАЛКАН АГРО ГРУП” ЕООД

Решение БС-2-ПР/19.01.2023  за: „Изграждане на вилни сгради в имот с идентификатор 73571.35.30 по КК на с. Тънково, местност „Саръямач“, община Несебър”, с възложители: „ЕКС ЕНЕРДЖИ КОРИ“ ЕООД

Публикувано на 19.01.2023

Решение БС-1-ПР/18.01.2023  за: „Изграждане на две сгради за отдих и курорт в в имот с идентификатор 67800.42.77 по КК на гр. Созопол, местност „Ликовуня“, община Созопол”, с възложители: „ТАНТЕЛО“ЕООД

Публикувано на 04.01.2023

Решение БС-187-ПР/03.01.2023 за: „Изграждане на две жилищни сгради в ПИ с идентификатор 07079.30.133 по КК на гр. Бургас, община Бургас (УПИ I-103, кв. 32 по плана на м. "Кафка", гр. Бургас“, с възложител: "Саня"-57" ЕООД

Решение БС-186-ПР/03.01.2023 за: „Изграждане на две жилищни сгради в ПИ с идентификатор 35033.8.185 по КККР на гр. Каблешково, м. "Речица", община Поморие“, с възложител: "Ил Електрик" ООД

Решение БС-185-ПР/03.01.2023 за: „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда с гараж в ПИ с идентификатор 07079.30.1051 по КК на град Бургас, община Бургас /УПИ XXXVII-1051, кв. 43/ по плана на кв. Крайморие, град Бургас и трасе на уличен водопровод за водоснабдяване на имот“, с възложител: Пламен Петков

Решение БС-184-ПР/03.01.2023 за: „Изграждане на 3 жилищни сгради в ПИ 67800.10.355 и 67800.10.550 по КК на гр. Созопол, м. "Ачмалъци", община Созопол“, с възложител: Петър Радев

2022 
Публикувано на 23.12.2022

Решение БС-188-ПР/23.12.2022  за: „„Изграждане на производствена база за алуминиева дограма с административна и офис част в ПИ с идентификатор 51500.74.55 по КК на град Несебър, община Несебър”, с възложител: Георги Нищелков

Решение БС-183-ПР/23.12.2022 за: „Изграждане на жилищна сграда с апартаменти за сезонно ползване в поземлен имот с № 51500,84.55 по КК на гр. Несебър, местност „Кокалу“. община Несебър ”, с възложител: „Костов-Г2“ ООД

Решение БС-182-ПР/23.12.2022  за: „Изграждане фотоволтаична електроцентрала и външно кабелно захранване в УПИ IV-103, кв. 18 по плана на с. Кликач, община Карнобат”, с възложител: „Авигея“ ООД

Решение БС-181-ПР/23.12.2022 за: „Водовземане от река „Луда Камчия“ с координати Х-4623385.188 и У-559411.618 и изграждане на поливна система за напояване до 1006 дка земеделски земи в землището на е. Съединение, масив 220, имоти 1-4, 19-30, 32-34, 45-56, 58-61, 69-71, масив 225, имоти е 1-9, 13, 15-17, 19, 21-29, 32, 34,36, 39-46, 48-72 и масив 230,имот 1-10, 12, 13, 16, 17, 42-46, 51, 54, 55, 58, 59, община Сунгурларе“, с възложител: „БМД АГРО“ ЕООД

Публикувано на 16.12.2022

Решение БС-180-ПР/16.12.2022 за: „Изграждане на вилна сграда в ПИ № 67800.5.274 по КК на гр. Созопол, м. „Буджака“, община Созопол”, с възложители: Тошка Пенчева и Петя Ангелова

Решение БС-179-ПР/14.12.2022 за: „Изграждане вилна сграда в ПИ № 67800.6.4 по КККР на гр. Созопол, община Созопол, м. „Буджака“, с възложител: „ПАНИЧИЩЕ ЛМ“ ЕООД

Публикувано на 12.12.2022

Решение БС-178-ПР/09.12.2022 за: „Разширение на производствената дейност чрез добавяне на отпадъци с кодове 02 01 06 в инсталация за производство на биотор и биогаз, чрез сух термофилен процес при преработка по метода на суха метанизация в ПИ с идентификатор 35033.14.262 по КК на град Каблешково, община Поморие“, с възложител: „Риц 6“ ООД

Публикувано на 08.12.2022

Решение БС-177-ПР/07.12.2022 за: „Разширение на ПСОВ-Обзор /в рамките на площадката на обекта/, находяща се в ПИ с идентификатор 53045.120.504 по КК на град Обзор, община Несебър“, с възложител: „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД град Бургас

Решение БС-176-ПР/07.12.2022 за: „Изграждане на вилна сграда за собствени нужди в ПИ с идентификатор 81178.5.445 по КК на град Черноморец, община Созопол /УПИ 11-5222 в м. „Аклади“, землище на град Черноморец/, с възложител: „РЕД РОКС ВЮ“ ООД

Решение БС-175-ПР/07.12.2022 за: „Изграждане на складова база за строителни материали и офиси в ПИ с идентификатор 07079.2.466 по КК на град Бургас, община Бургас /УПИ XVI-466 по план на „Бизнес парк 2, град Бургас/“, с възложител: " Унибилд Инженеринг" ЕООД

Решение БС-174-ПР/07.12.2022 за: „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в ПИ с идентификатор 73571.22.50 по КККР на с. Тънково, Община Несебър”, с възложител: „Прити Лайф“ ЕООД

Публикувано на 02.12.2022

Решение БС-173-ПР/01.12.2022 за: „Изграждане на четири еднофамилни жилищни сгради, ограда и басейн в ПИ 10731.136.100 по КК на с. Веселие, община Приморско“ с възложител: Марин Атанасов

Решение БС-172-ПР/01.12.2022 за: „Изграждане на 4 вилни сгради и барбекю в ПИ 48667.85.56 по КК на с. Младежко, община Малко Търново“ с възложител: „Ками Вайн“ ООД

Решение БС-171-ПР/01.12.2022 за: „Изграждане на една сграда за отдих и курорт в имот с идентификатор 81178.5.359 ио КК на гр. Черноморец, местност „Аклади“, с възложител: „АКЛАДИ СЪНРАЙС“ ООД

Публикувано на 29.11.2022

Решение БС-170-ПР/29.11.2022 за: „Изграждане на 16 еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с № 57491.18.240 по КК на гр. Поморие, местност „Кошарите“, община Поморие“ с възложител: „СТИЛ 555“ ООД

Решение БС-169-ПР/29.11.2022 за: „Изграждане на складова-производствена база с административна част в имоти с № 07079.3.925 и 07079.3.926 по КК на гр. Бургас, местност „Курт тепе“, община Бургас”,с възложител: „ДЕВА БРОДКАСТ“ ЕООД

Публикувано на 25.11.2022

Решение БС-168-ПР/24.11.2022 за: „Изграждане на ваканционно селище в ПИ с идентификатор 48619.55.686 по КК на гр. Царево, местност "Скотовъден фонд Боруна", община Царево“ с възложители: Борис Гиздаков, Живка Гиздакова и Кирил Стефанов

Решение БС-167-ПР/24.11.2022 за: „Изграждане на пътен подлез под път II-99 "Бургас - Царево" завръзка между гр. Приморско и кв. Простор", гр. Приморско по продължение на ул. "Ропотамо" до ул. "Дъга"“ с възложител: Община Приморско

Публикувано на 18.11.2022

Решение БС-166-ПР/18.11.2022 за: „Изграждане на четири вилни сгради в ПИ № 48619.54.662 по КККР на гр. Царево, местност „СК. Фонд Боруна“, община Царево“, с възложител: „ТРО-ТРО“ ЕООД

Решение БС-165-ПР/18.11.2022 за: „Изграждане на апартаментен хотел в ПИ № 58356.502.178 и ПИ № 58356.502.177 по КК на гр. Приморско, м. „Пясъка“, община Приморско“, с възложители: „А-Инвестгруп“ ЕООД

Решение БС-164-ПР/18.11.2022 за: „Изграждане на вилни сгради в имот с идентификатор 67800.5.27 по КК на гр. Созопол, местност „Буджака“, община Созопол“, с възложител: „ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ЕООД

Публикувано на 15.11.2022

Решение БС-163-ПР/14.11.2022 за: „Интензивно отглеждане на патици, порода „Мюлар“ в животновъдна ферма в ПИ с № 12591.247.11 по КК на с. Вълчин, община Сунгурларе“, с възложител: „Ависпал-БГ“ ЕООД

Решение БС-162-ПР/14.11.2022 за: „Изграждане на складова база за съхранение, разфасовка и замразяване на риба и рибни продукти в ПИ с № 07079.2.389 по КК иа град Бургас, община Бургас и оешуряване на транспортно обслужване за имота“, с възложители: „Риба Комсрс“ ООД

Решение БС-161-ПР/14.11.2022 за: „Изграждане на 13 вилни сгради в имот с № 48619.15.1037 по КК на гр. Царево, местност „Янов егрек“, община Царево“, с възложител: “ЕКО КАМП“ ЕООД

Решение БС-160-ПР/14.11.2022 за: „Укрепване на свлачище над кв. 44, кв. 45 и ул. „Младежка” - гр. Обзор, Община Несебър”, с възложител: Община Несебър

Решение БС-159-ПР/14.11.2022 за: „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение - тръбен кладенец ТК „Хела-БГ“ - Бургас в имот с № 07079.604.113, ПЗ „Север“, гр. Бургас, община Бургас“ с възложител: „Хела-БГ“ ЕООД“, с възложител: „ХЕЛА-БГ“ ЕООД

Решение БС-158-ПР/14.11.2022 за: „Разширяване на площадка за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), в УПИ X, кв. 15, Промишлена зона „Север“ на гр. Карнобат, община Карнобат с УПИ IX, кв. 15, Промишлена зона „Север“ на гр. Карнобат, община Карнобат”, с възложители: „Метал Респект 1 “ ЕООД

Публикувано на 09.11.2022

Решение БС-157-ПР/08.11.2022 за: „Изграждане на площадка за изкупуване и обработка на излезли от употреба моторни превозни средства и ценrьр за събиране, временно съхраняване, транспортиране на опасни (НУБА) и неопасни отпадъци, предварително третиране (демонтиране, разглобяване) на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и неопасни отпадъци (балиране), разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в поземлен имот с идентификатор 07079.605.219 по КК на гр. Бургас, ПЗ „Север", община Бургас“ с възложител: "Метал Про Транс" ЕООД

Решение БС-156-ПР/08.11.2022 за: „Изграждане на сгради за отдих и курорт в ПИ№ 67800.10.338 по КК на гр. Созопол, м. „Ачмалъци“, община Созопол“ с възложител: Лиляна Чакърова

Решение БС-155-ПР/08.11.2022 за: „ Изграждане на осем вилни сгради и две сгради за спорт и развлечение в имот с идентификатор 44094.1.1057 по КК на с. Лозенец, местност "Тарфа", община Царево“ с възложител: "Авлига 49" ЕООД

Решение БС-154-ПР/08.11.2022 за: „Изграждане на ваканционно селище от сгради за сезонно ползване в имот с № 39164.11.4 по плана на с. Кошарица, местност „Домузбунар“, община Несебър“ с възложител: „Портман Истейтс“ ЕООД

Решение БС-153-ПР/08.11.2022 за: „Изграждане на вилни сгради за отдих и курорт“ в поземлен имот с идентификатор № 67800.5.28, по КК на гр. Созопол, м. „Буджака“, общ. Созопол“ с възложител: „ПРО АРХ 1“ ЕООД

Решение БС-152-ПР/08.11.2022 за: „Изграждане на сгради за отдих и курорт в ПИ с идентификатор 67800.53.81 по КККР на гр. Созопол, м. "Мапи", община Созопол“ с възложител: "Груп ГМ" ЕООД

Решение БС-151-ПР/08.11.2022 за: „Изграждане на вилно селище в поземлен имот с идентифокатор № 486.2.464 по КК на гр. Царево, м. "Диньов гьол" община Царево“ с възложители: Злати Ватев, Иванка Ватева, Стоимен Перфанов, Слави Михов, Милен Динев, Евелина Радойкова-Перфанова, Димитър Атанасов, "Фалконс" ЕООД

Решение БС-150-ПР/08.11.2022 за: „Изграждане на вилна сграда в ПИ с идентификатор 67800.34.8 по КК на гр. Созопол“ с възложители: Ангел Карабаджаков, Генко Карабаджаков, Боряна Димитрова и Бойка Борисова

Публикувано на 08.11.2022

Решение БС-149-ПР/08.11.2022 за: „Изграждане на вилни сгради и трафопост в ПИ с идентификатор 81178.61.129 по КК на гр. Черноморец, м. "Митков мост", община Созопол“ с възложители: Десислав Димитров, Ваня Славова-Бойн, Стела Андоноваа

Публикувано на 28.10.2022

Решение БС-148-ПР/28.10.2022 за: „ „Изграждане на жилищна сграда в № 80916.50.21 по КК на с. Черни връх, м. „Св. Георги”, община Камено“, с възложител: Стоян Арнаудов

Решение БС-147-ПР/28.10.2022 за: „Шредиране на излезли от употреба гуми (ИУГ) чрез мобилна шредерна в имот с № 35883.7.56 по КК на гр. Камено, местност „Дере Арас“, община Камено“, с възложител: „КАМЕКС КОМЕРС” ЕООД

Решение БС-146-ПР/28.10.2022 за: „Обособяване на площадка за извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) в ПИ е № 48619.28.828 по КК на гр. Царево, общ. Царево“, с възложител: „МЕТАЛС ЦАРЕВО” ЕООД

Решение БС-145-ПР/27.10.2022 за: „Изграждане на по една вилна сграда в ПИ с № 67800.8.984, 67800.8.985, 67800.8.1083 и 67800.8.1084 по КК на град Созопол, община Созопол“, с възложители: Боряна Димитрова

Решение БС-144-ПР/28.10.2022 за: „Изграждане на три сгради за отдих и курорт в поземлени имоти с № 67800.36.55 и 67800.36.12, по КККР на гр. Созопол местност „Света Марина“, общ. Созопол“, с възложител: Николай Желев

Решение БС-143-ПР/28.10.2022 за: „Изграждане на жилищна сграда в ПИ 44817.83.4 по КККР на с Лясково, местност „Юртата“, община Айтос“, с възложител: Румен Боев

Решение БС-142-ПР/28.10.2022 за: „Изграждане на шест жилищни сгради в поземлен имот е № 39164.26.72 по КККР на с. Кошарица, местност „Под село“, община Несебър“, с възложител: Веселина Трифонова

Решение БС-141-ПР/28.10.2022 за: „Изграждане на шест жилищни сгради в ПИ с № 57491.18.626 по КККР на гр. Поморие, местност „Кошарите“, община Поморие“, с възложители: Росица Леви и Делян Йорданов

Решение БС-140-ПР/28.10.2022 за: „Изграждане на една вилна сграда в ПИ с идентификатор 67800.8.155 по КК на гр. Созопол, община Созопол“, с възложител: Венцислав Мусабашев

Публикувано на 26.10.2022

Решение БС-139-ПР/25.10.2022 за: Изграждане на една сграда за спорт, атракции и отдих в ПИ с № 81178.9.447 по КК на град Черноморец, м. „Аклади“, с възложител: Станислав Махов

Публикувано на 19.10.2022

Решение БС-138-ПР/19.10.2022 за: „Изграждане на четири вилни сгради в ПИ с № 48619.6.595 и 48619.6.596 по КК на град Царево, м. „Арапя“, община Царево“, с възложител: „Симдекс Трейдинг“ ЕООД

Публикувано на 17.10.2022

Решение БС-137-ПР/17.10.2022 за: „Изграждане на 2 броя системи за напояване чрез лентови дъждовални инсталации на 1185 дка земеделски земи в землището на с. Смолник, община Карнобат“, с възложител: „ТЕРА ПРИМА СМОЛНИК” ООД

Решение БС-136-ПР/14.10.2022 за: „Монтаж на модулна мандра за преработка на мляко в ПИ № 07332.147.27 по КК на гр. Българово, община Бургас“, с възложител: „СЪЕДИНЕНИЕ - 02“ ООД

Публикувано на 14.10.2022

Решение БС-135-ПР/14.10.2022 за: „Изграждане на автоматизирана поливна система и капково напояване на овощна черешова градина е площ 213,083 дка в имоти с идентификатори 00151.157.4, 00151.157.5, 00151.157.6, 00151.157.7, 00151.157.8, 00151.157.9, 00151.157.10, 00151.157.11, 00151.157.12, 00151.157.13, 00151.157.15, 00151.157.16, 00151.157.17, 00151.157.18, 00151.157.20, 00151.157.21, 00151.157.22, 00151.157.23, 00151.157.25, 00151.157.26, 00151.157.27, 00151.157.28, 00151.157.29, 00151.157.30, 00151.157.31, 00151.157.32, 00151.157.33, 00151.157.34, 00151.157.35, 00151.157.36, 00151.157.37, 00151.157.45, 00151.157.46, 00151.157.47 и 00151.157.48 по КК, землище на гр. Айтос, местност „Мангалята“, община Айтос“, с възложител: ЗКПУ „ЕДИНСТВО“

Публикувано на 12.10.2022

Решение БС-134-ПР/12.10.2022 за: „Изграждане па автоматизирана интегрирана система за капково напояване на трайни насъждения на площ от 25,3800 ха в ПИ с № 44094.14.202, 44094,15.2, 44094.15.4, 44094.16.1, 44094.16.2 и 44094.16.505 по КК на с. Лозенец, община Царево изграждане на фотоволтаична система за захранване на капково напояване и закупуване на нова селскостопанска техника, нови подвижни мобилни халета за съхранение на селскостопанска продукция“, с възложител: „АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ“ ООД

Публикувано на 03.10.2022

Решение БС-133-ПР/30.09.2022 за: „Изграждане на сгради за отдих и курорт в ПИ с № 67800.54.12 по КК на гр. Созопол, м. „Мапи“, общ. Созопол“, с възложител: Веселин Недев

Публикувано на 27.09.2022

Решение БС-132-ПР/27.09.2022 за: „Обособяване на площадка за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ). излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), подготовка преди оползотворяване на неопасни отработени автомобилни катализатори, предварително третиране на отпадъци от автомобилни кабели в ПИ с № 07079.8.18, м. „Капчето“, землище на гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: „БИ МЕТАЛ” ЕООД

Публикувано на 20.09.2022

Решение БС-131-ПР/19.09.2022 за: „Изграждане на площадка за предварително третиране на неопасни смесени битови отпадъци и компостиране на разделон събрани биоотпадъци, в т.ч. зелени растителни и хранителни отпадъци от растителен произход в имот с № 61042.23.56 по КК на с. Равадиново, местност „Чоплака“, община Созопол“, с възложител: Община Созопол

Публикувано на 19.09.2022

Решение БС-130-ПР/16.09.2022 за: „Изграждане на шест жилищни сгради в ПИ с идентификатор 583822.11.698 по КК на с. Оризаре, м. Герена, община Несебър“, с възложител: Боньо Иванов

Решение БС-129-ПР/15.09.2022 за: „Изграждане на жилищни сгради в ПИ с идентификатор 07079.820.1331 по КККР на град Бургас, кв. Сарафово, м. „Манастирското“, община Бургас“, с възложител: "Марина Валпараисо“ АД

Публикувано на 13.09.2022

Решение БС-128-ПР/12.09.2022 за: „Изграждане на жилищни сгради в поземлени имоти с № 07079.30.472 и 07079.30.543 по плана на кв. “Крайморие“, местност „Кафка“, гр. Бургас“, с възложител: „НОРДУС БАЛКАН 2“ ЕООД

Решение БС-127-ПР/12.09.2022 за: „Изграждане па девет броя туристически обекти бунгала (9 бр.) в имот с № 07079.30.1136 по КК на гр. Бургас, кв. Крайморие, местност „Кафка“, община Бургас“, с възложител: „ДЕЛТА-ИН“ ЕООД

Публикувано на 12.09.2022

Решение БС-126-ПР/09.09.2022 за: „Изграждане на инсталация за обработка на болнични отпадъци в ПИ с № 32425.83.10 по КК на с. Изворище, община Бургас“, с възложител: „Суид Инвест“ ЕООД

Решение БС-125-ПР/09.09.2022 за: „Изграждане на сепарираща инсталация за битови отпадъци в ПИ № 36525.247.12 по КК на град Карнобат, община Карнобат“, с възложител: Община Карнобат

Решение БС-124-ПР/09.09.2022 за: „Изграждане на вилна сграда в ПИ с № 67800.6.539 по КК на град Созопол, м. „Буджака“, община Созопол“, с възложител: Йорданка Михайлова

Решение БС-123-ПР/09.09.2022 за: „Изграждане на вилна сграда в имот с № 52279.503.135 по КК на с. Константинови, местност „Червената шума“, община Камено“, с възложител: ИВАН РУСЕВ

Решение БС-122-ПР/09.09.2022 за: „Изграждане на три вилни сгради в ПИ с № 67800.36.14, м. „Света Марина“, землище на гр Созопол, общ. Созопол”, с възложител: „Ем Си Инвест“ ЕООД

Решение БС-121-ПР/08.09.2022 за: „Дейности по третиране на материали, негодни за консумация или преработване (черупки от миди, рапани и други мекотели) с код 02 02 03, с произход от други лица, регистрирани по Търговския закон, както и третиране на строителни отпадъци на съществуваща площадка в ПИ с № 51500.65.3 по КК на град Несебър, община Несебър“, с възложител: „Трахит2020“ ООД

Решение БС-120-ПР/08.09.2022 за: „Изграждане на пет еднофамилни жилищни сгради в ПИ е № 61056.80.9 по КК на е. Равда, община Несебър”, с възложител: Здравка Кръстева

Решение БС-119-ПР/08.09.2022 за: „Изграждане на многофамилна жилищна сграда, трафопост и ограда в УПИ II- 10.741 по плана на град Созопол, община Созопол ПИ с № 67800.10.741 по КК на град Созопол“, с възложител: „Кентавър 1212-АМ“ ЕООД

Публикувано на 09.09.2022

Решение БС-118-ПР/09.09.2022 за: „Изграждане ма курортни и търговски сгради в имот с № 11538.11.19 по КК на гр. Свети Влас, местност „Ага чешме“, община Несебър”, с възложител: „ВЕНУС ЛУКС“ ООД

Решение БС-117-ПР/09.09.2022 за: „Изграждане на вилни сгради в ПИ с № 67800.10.666 по КК на гр. Созопол, м. „Ачмалъци“, община Созопол”, с възложител: Валентин Попов

Публикувано на 05.09.2022

Решение БС-116-ПР/02.09.2022 за: „Изграждане на две жилищни сгради за собствени нужди в ПИ с № 07079.820.1057 по КК на град Бургас, м. „Манастирското“, община Бургас“, с възложител: „Трунко Хестион“ ЕООД

Публикувано на 01.09.2022

Решение БС-115-ПР/30.08.2022 за: „Изграждане на складова база за промишлени стоки и офис сграда в ПИ с идентификатор 07079.3.1723 по КК на град Бургас, община Бургас“, с възложители: Явор Костадинов и Евгени Кънев

Публикувано на 22.08.2022

Решение БС-114-ПР/19.08.2022 за: „Изграждане на поливна система за напояване на 136 дка люцерна в ПИ с идентификатори 32425.15.2, 32425.15.3, 32425.15.4, 32425.15.16, 32425.15.19, 32425.15.21. 32425.15.28, 32425.15.29, 32425.15.30, 32425.15,31, 32425.15.32, 32425.15.33, 32425.15.34, 32425.16.5 и 32425.16.11 но КККР на е. Изворите, община Бургас“, с възложител: „ЗЛАТЕН КЛАС“ ООД

Решение БС-113-ПР/19.08.2022 за: „Изграждане на три вили и обособяване на три нови УПИ в ПИ с идентификатор 81178.36.228 по КК на гр. Черноморец, местност „Външна чешма“, община Созопол“, с възложител: Мирослав Захариев

Публикувано на 17.08.2022

Решение БС-112-ПР/17.08.2022 за: „Изграждане на сгради за складови и административни дейности в имоти с № 07079.12.1946 и 07079.12.1699 по КК на гр. Бургас, изходящо се в с.о. „Бизнес парк 3“, община Бургас“, с възложител: ХРИСТО ИЛИЧ, ДИМИТРИНА ИЛИЧ

Решение БС-111-ПР/17.08.2022 за: „Изграждане на жилищен комплекс в имот с № 51500.84.36 по КК на гр. Несебър, местност „Кокалу“. община Несебър“, с възложители: ТОДОРА МАРКОВА КОСТАДИН МАРКОВ ИРИНА НИКОЛОВА КОСТАДИН КА МАРКОВА АТАНАС МАРКОВ

Решение БС-110-ПР/17.08.2022 за: „Изграждане на складове и офиси в поземлен имот с № 07079.3.1638 по КК на ip. Бургас, местност „Мадика”, община Бургас“, с възложител: „ФАКТОРИЕЛ” ООД

Публикувано на 16.08.2022

Решение БС-109-ПР/15.08.2022 за: „Изграждане на ваканционно селище в имот с № 11538.2.125 по КК па гр. Свети Влас, местност „Юрта“, община Несебър“, с възложител: „ВАЛМА КО“ ЕООД

Решение БС-108-ПР/15.08.2022 за: „Изграждане на жилищни сгради за собствени нужди в ПИ с № 47202.501.626, 47202.501.616, 47202.501.606 и 47202.501.600 по КК на с. Маринка, община Бургас“, с възложител: Александър Събев, Фогинка Петкова Никола Велянов

Публикувано на 15.08.2022

Решение БС-107-ПР/12.08.2022 за: „Изграждане на вилни сгради в поземлен имот № 07079.13.938, местност „Голямата нива”, землище кв. Банево, гр. Бургас“, с възложител: Живко Бачийски

Публикувано на 10.08.2022

Решение БС-106-ПР/09.08.2022 за: „Изграждане на подстанция Ср.Н/110кV с мощност 25 MW и ФЕЦ в имот с № 20273.61.189 по КК на с. Дебелт, м. “Арпа дере”, общ. Средец с възложител: “СЪН БС” ООД

Публикувано на 09.08.2022

Решение БС-105-ПР/09.08.2022 за: Дъждовална поливна система за напояване на земеделски земи в землището на с. Крумово градище, община Карнобат чрез водовземапе от повърхностен воден обект р. Мочурица“ с възложител: ЕТ „Бенмар-Бенчо Бенев“

Публикувано на 03.08.2022

Решение БС-104-ПР/01.08.2022 за: „Изграждане на складова база за промишлени стоки и офиси в имот с № 07079.3.926 по КК на гр. Бургас, местност „Курт тепе“, община Бургас“, с възложител: „ДЕВА БРОДКАСТ“ ЕООД

Публикувано на 29.07.2022

Решение БС-103-ПР/29.07.2022 за: „Изграждане на жилищни сгради, комплексно обществено обслужване (КОО) и трафопост в имот с идентификатор 07079.3.1936 по КК на гр. Бургас, местност „Мадика“, община Бургас“, с възложител: „КБ ИНВЕСТМЪНТ“ ООД

Публикувано на 28.07.2022

Решение БС-102-ПР/27.07.2022 за: „Изграждане на шоурум и складова база в новообразуван УПИ, получен след обединяване на ПИ 07079.2.1738, 07079.2.1739, 07079.2.1740, 07079.2.1741 по КК на гр. Бургас, м. „Под шосето“, с възложител: „БИТТЕЛ“ ЕООД

Публикувано на 26.07.2022

Решение БС-101-ПР/25.07.2022 за: „Изграждане на 14 жилищни сгради в ПИ с № 00271.6.247, 00271.6.248, 00271.6.249, 00271.6.250, 00271.6.251, 00271.6.252, 00271.6.253, 00271.6.255, 00271.6.256, 00271.6.257, 00271.6.258, 00271.6.259, 00271.6.260 и 00271.6.261 no КК на с. Александрово, община Поморие (обособени от разделяне на ПИ № 00271.6.238 по КК на е. Александрово, община Поморие), с възложители: Маргарита Пологова, Калина Канакиева

Публикувано на 25.07.2022

Решение БС-100-ПР/22.07.2022 за: „Изграждане на сграда със смесени функции, административни, търговски, жилищни и за трафопост в имот с № 07079.3.1707 по КК на гр. Бургас, местност „Мадика“, община Бургас“, с възложител „ДЕНИ ЛАЙТИНГ“ ООД

Решение БС-99-ПР/22.07.2022 за: „Изграждане на две жилищни сгради в имот с № 81178.5.315 по КК на гр. Черноморец, местност „Таласакра“, община Созопол“, с възложител НИКОЛАЙ ПОПВАСИЛЕВ

Публикувано на 21.07.2022

Решение БС-98-ПР/20.07.2022 за: „Изграждане на племенна ферма за 2000 бр. овце в имот с № 40124.105.6, с. Крушевец, общ. Созопол, обл. Бургас”, с възложител: Стоян Димов

Публикувано на 20.07.2022

Решение БС-97-ПР/18.07.2022 за: „Преместваеми обекти (места за каравани с навеси) в ПИ с идентификатор 48619.6.585 по КК на гр. Царево, м. „Арапя“, община Царево (УПИ ХХІV-521 по плана на гр. Царево)”, с възложител: „Ти Енд Ей Инвест“ ЕООД

Решение БС-96-ПР/19.07.2022 за: „Изграждане на две вилни сгради за лични нужди и басейн в поземлен имот с № 67800.4.45, местност „Буджака“, гр. Созопол”, с възложител: „Корал Консулт” ЕООД

Публикувано на 19.07.2022

Решение БС-95-ПР/18.07.2022 за: „Изграждане на вилна сграда със заведение за хранене в поземлен имот с идентификатор 67800.8.1057 по КК на гр. Созопол, местност „Буджака”, община Созопол”, с възложители: Станка Щерионова и Елена Георгиева

Решение БС-94-ПР/18.07.2022 за: „Изграждане на четири броя жилищни сгради в имот с идентификатор 35691.3.13 по КК на с. Каменар, местност „Преводната", община Поморие”, с възложители: Емил Демирев, Бедрос Агопян и Норан Агопян

Публикувано на 12.07.2022

Решение БС-93-ПР/11.07.2022 за: „Изграждане на жилищни сгради за курортни нужди в имоти с № 47651.7.53 и 47651.7.54 по КК на с. Медово, местност „Драката“, община Поморие“, с възложител „МЕДОВО“ ЕООД

Публикувано на 11.07.2022

Решение БС-92-ПР/08.07.2022 за: „Изграждане на сграда за отдих и курорт в имот с № 67800.10.390 по КК на гр. Созопол, местност „Ачмалъци“, община Созопол“, с възложител АНТОН ДИМИТРОВ

Публикувано на 08.07.2022

Решение БС-91-ПР/07.07.2022 за: „Изграждане на жилищна сграда в имот с № 07079.820.1053, кв. Сарафово, местност “Манастирското”, гр. Бургас, община Бургас“ с възложител Атанас Георгиев

Решение БС-90-ПР/07.07.2022 за: „Изграждане на сграда за отдих и курорт в имот с № 67800.10.392 по КК на гр. Созопол, местност „Ачмалъци“, община Созопол“, “ с възложител Тодор Димитров

Решение БС-89-ПР/07.07.2022 за: „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение - тръбен кладенец ТК-1 “Сентрал Парк Бургас” в имот с № 07079.604.195 по КК на гр. Бургас, ПЗ “Север”, гр.Бургас, община Бургас“ с възложител „Сентрал Парк Бургас” ЕООД

Публикувано на 04.07.2022

Решение БС-88-ПР/04.07.2022 за: „Изграждане на една вилна сграда в ПИ с № 67800.8.87 по КК, местност „Буджака”, землище на гр. Созопол, община Созопол“, с възложител: ЛЕОНИД ДУКОВ

Публикувано на 28.06.2022

Решение БС-87-ПР/24.06.2022 за: „Създаване на овощна градина, изграждане на капково напояване и система за обследване и анализ в овощно насаждение в ПИ с № 36525.125.1 по КК, местност „Кайряка“, землище на гр. Карнобат, община Карнобат“, с възложител: „САУТ ФРУТ“ ЕООД

Публикувано на 23.06.2022

Решение БС-86-ПР/22.06.2022 за: „Изграждане на жилищна сграда в ПИ 67800.3.137 по КК на гр. Созопол, м. "Мисаря“ с възложител: Койчо Коев

Публикувано на 22.06.2022

Решение БС-85-ПР/21.06.2022 за: „Изграждане на водовземно съоръжение ТК-1 „Амарис Тур“ в ПИ с № 67800.4.51 по КК, м. „Буджака“, землище на гр. Созопол, община Созопол“ с възложители: „АМАРИС ТУР” ООД

Публикувано на 20.06.2022

Решение БС-84-ПР/20.06.2022 за: „Изграждане на три вилни сгради за собствени нужди в ПИ с № 57491.19.172 но КК на град Поморие, община Поморие“, с възложители: Таня Илиева, Василий Илиев, Димитър Колев

Публикувано на 17.06.2022

Решение БС-83-ПР/16.06.2022 за: „Изграждане на жилищен комплекс с одеземен гараж и ограда в имот с идентификатор 07079.30.1191 по КК на гр. Бургас, кв. "Крайморие", местност "Кафка", община Бургас”, с възложител: "ВДК Комплект"ООД

Решение БС-82-ПР/16.06.2022 за: „Изграждане на жилищна сграда в ПИ № 53822.16.22 по КК на с. Оризаре, община Несебър”, с възложител: Никола Кабаков

Решение БС-81-ПР/14.06.2022 за: „Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение в ПИ с идентификатор 32425.66.8 по КК на с. Изворище, община Бургас за напояване на трайни насаждения –нарове в ПИ с идентификатори 32425.66.8, 32425.66.7, 32425.66.22 и 32425.66.23 по КК на с. Изворище, община Бургас”, с възложител: ЗП Антон Георгиев

Публикувано на 16.06.2022

Решение БС-80-ПР/10.06.2022 за: „Изграждане на предприятие за преработка на млечни продукти в ПИ № 24712.61.2 по КККР, земл. на с. Дюлево, м. "Калъчев мост", община Средец”, с възложител: ЕТ "АСО-Христо Нанев"

Публикувано на 15.06.2022

Решение БС-79-ПР/10.06.2022 за: „Изграждане пет вилни сгради (по една във всеки имот) в поземлени имоти с идентификатори 81178.5.468, 81178.5.469, 81178.5.470, 81178.5.471 и 81178.5.472, местност „Аклади“, землище гр. Черноморец, Община Созопол”, с възложители: "Бургбилд“ ООД, Стоянка Петрова и Георги Райков

Публикувано на 8.06.2022

Решение БС-78-ПР/08.06.2022 за: „Преустройство на съществуващи обекти-офиси с идентификатори 51500.502.133.3.23 и 51500.502.133.3.18 по КК на град Несебър, община Несебър (УПИ I - общ, кв. 91 по плана на град Несебър), в обект за производство на сладкарски изделия“, с възложители: „Бисер“ ЕООД

Публикувано на 7.06.2022

Решение БС-77-ПР/06.06.2022 за: „Водовземане от подземни води чрез съществуващ тръбен кладенец (ТК-1 „Агрокомерс - Терзийско“) в ПИ с № 72299.198.19 по КК на е. Терзийско, община Сунгурларе и изграждане на система за капково напояване на трайни насаждения (лозя) в имоти с по КК на с. Терзийско, Община Сунгурларе“, с възложители: ЕТ „Агрокомерс - Жозеф Фегали“

Решение БС-76-ПР/06.06.2022 за: „Изграждане на склад за промишлени стоки с търговска част и офиси в ПИ с идентификатор 00151.167.9 по КК на град Айтос, община Айтос“, с възложители: Юмюгюл Салисва

Решение БС-75-ПР/06.06.2022 за: „Изграждане на три вилни сгради в ПИ с идентификатор 32737.20.12 по КК на с. Индже войвода, община Созопол“, с възложител: „Източноевропейски строителен холдинг“ ЕООД

Решение БС-74-ПР/02.06.2022 за: „Предприятие за преработка на плодове - модернизация и разширение в ПИ с идентификатор 00181.481.40 по КК на град Айтос, община Айтос /УПИ II-632 по плана на град Айтос, община Айтос/“, с възложители: „Ай Ти Агро“ ЕООД

Публикувано на 27.05.2022

Решение БС-73-ПР/26.05.2022 за: „Изграждане на комплекс от многофамилни жилищни сгради в имот е идентификатор 07079.3.2567 по КК на гр. Бургас, местност „Мадика“, община Бургас“, с възложители: „ГЕОПЛАН КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД

Решение БС-72-ПР/23.05.2022 за: „Изграждане на кафе-сладкарница с работилница за изготвяне на сладкарски изделия в УГ1И IV-81, кв.ЗЗ, с. Климаш, община Сунгурларе“, с възложители: ДЖАМ ИЛ ИБРЯМ

Решение БС-71-ПР/23.05.2022 за: „Създаване на трайни насаждения от ябълки, система за защита от градушки, птици и насекоми, закупуване на специализирана земеделска техника, изграждане и автоматизиране на система за капково напояване и торене, система за предпазване от измръзване чрез дъждуване на трайни насаждения от кайсии в имоти с идентификатори 17909.60.6, 17909.60.11, 17909.60.1, 17909.60.2, 17909.60.3, 17909.60.7, 17909.60.9, 17909.60.10, 17909.60.16, 17909.60.17, 17909.60,18, 17909.60.19, 17909.60.22, 17909.60.23, 17909.60.25, 17909.60.26, 17909.60.33, 17909.60.34, 17909.60.35 и 17909.60.36 по КК на с. Грозден, местност „До село", община Сунгурларе", с възложител: „Фрутеко“ ООД

Решение БС-70-ПР/23.05.2022 за: „Създаване на трайни насаждения от лозя в ПИ с идентификатори 57491.14.142, 57491.14.450, 57491.14.451, 57491.14.452, 57491.14.596 и 57491.14.597 по КККР на гр. Поморие, община Поморие с площ 24,342 дка и изграждане на хидромелиоративно съоръжение - система за капково напояване в тях“, с възложители: „ПМ ГРУП 7“ ЕООД

Решение БС-69-ПР/23.05.2022 за: „Изграждане на три вилни сгради с басейни и ограда в ПИ№ 48619.2.848 по КК на гр. Царево, община Царево, м. „Диньов гьол”, с възложител: Мартин Добрев

Решение БС-68-ПР/23.05.2022 за: „Изграждане на сондажен кладенец за собствени нужди в поземлен имот с № 69328.102.213, местност „Край село - СРГ”, землище с. Стоилово. община Малко Търново“, с възложител: „Натс Комерс“ ЕООД

Решение БС-67-ПР/23.05.2022 за: „Реконструкция на съществуваща бензиностанция в ПИ с № 35033.13.251 по КК на гр. Каблешково, община Поморие в бензиностанция е автомобилна газо-снабдителпа станция (АГСС)“, с възложители: „ПРИМА ЛЕНД ПРОПЪРТИ“ ЕООД

Решение БС-66-ПР/23.05.2022 за: „Създаване на насаждения от череши 50 дка със система за капково напояване, дренажна и помпена филтърна система и закупуване на специализирана техника в поземлен имот с № 07079.13.520 по КК на гр. Бургас, община Бургас“, с възложители: „ВЕСЕЛИНОВА КОМЕРС” ЕООД

Решение БС-65-ПР/23.05.2022 за: „Изграждане на шест броя ателиета за творческа дейност в ПИ с идентификатор 80916.79.23 по КК на с. Черни връх, местност „Ясака”, община Камено“, с възложители: ДИМИТЪР КАЛЧЕВ

Решение БС-64-ПР/23.05.2022 за: „Изграждане на вилна сграда в ПИ с идентификатор 58356.502.8 но КККР на гр. Приморско, м. „Пясъка“, община Приморско“, с възложител: Румен Желев

Решение БС-63-ПР/20.05.2022 за: „Разширение на производствената дейност на площадка за събиране, предварително третиране и временно съхранение на ОЧЦМ, ИУЕЕО, НУБА и разкомплектоване на ИУМПС, заположена в ПИ с № 35883.509.214 по КК, гр. Камено, общ. Камено“, с възложители: „Ростер” ООД

Публикувано на 19.05.2022

Решение БС-62-ПР/19.05.2022 за: „Изграждане на 7 еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 57491.18.739 по КК на гр. Поморие, местност „Кошарите“, община Поморие“, с възложители: „ПЛАНЕКС 7“ ООД

Решение БС-61-ПР/19.05.2022 за: „Изграждане на складове за нехранителни стоки в идентификатор 00151.422.4 по КК на гр. Айтос, местност „Хаджи Бекир“, с възложители: АХМЕД КАРАМАХМУД

Решение БС-60-ПР/18.05.2022 за: „Самостоятелно водоснабдяване от подземни води за напояване на съществуващи трайни земеделски култури - трайни насаждения, чрез съществуващо водовземно съоръжение - тръбен кладенец, изграждане на капково напоителна система в имот с идентификатор 36525.293.877 по КК на гр. Карнобат, община Карнобат“, с възложители: ЕТ „ХЬРСЕВ-ДИНКО ХЪРСЕВ“

Решение БС-59-ПР/18.05.2022 за: „Изграждане на вилни сгради в ПИ № 67800.8.642 по КК на гр. Созопол, м. „Буджака“, община Созопол”, с възложител: Красимир Желев

Решение БС-58-ПР/19.05.2022 за: „Напояване чрез три броя лентови дъждовални инсталации на масиви 44 и 48 в землището на с. Лозарево и в част от масив 168 в землището на с. Черница, община Сунгурларе и закупуване на поливни устройства, помпени агрегати и земеделска техника”, с възложител: ЕТ „ХРИСТО РАХНЕВ - ЧАВДАР СТАФАНОВ“

Публикувано на 17.05.2022

Решение БС-57-ПР/16.05.2022 за: „Създаване на 99 дка овощна градина от череши, изграждане на нов сондажен кладенец, капково-напоителни система, изграждане на ограда, склад за селскостопанска прикачна техника и инвентари, автономна фотоволтаична инсталация за собствени нужди с мощност 28,8 kWp и закупуване на земеделско оборудване в имоти с идентификатори 73211.89.32, 73211.89.34 и 73211.89.35 и 73211.65.97 по КК на с. Трояново, местност „Санър Баир“, община Камено“, с възложител: ЗП ГЕОРГИ ГАНЧЕВ

Решение БС-56-ПР/16.05.2022 за: „Изграждане на седемнадесет жилищни сгради в имот с идентификатор 07079.30.475 и пет жилищни сгради в имот с идентификатор 07079.30.542 по КК на гр. Бургас, кв. Крайморие, местност „Кафка“, община Бургас“, с възложител: „НОРДУС БАЛКАН 2“ ЕООД

Решение БС-55-ПР/16.05.2022 за: „Изграждане на вилна сграда в имот с идентификатор 63029.10.8 но КК на с. Росен, местност „Вятърницата“, община Созопол“, с възложители: ЕЛЕНА ЧАПКЪНОВА, ГЕОРГИ ЧАПКЪНОВ

Публикувано на 03.05.2022

Решение БС-54-ПР/29.04.2022 за: „Изграждане на ваканционно селище в имот с № 81178.1.52 по КК на гр. Свети Влас, местност „Юрта“, община Несебър“, с възложител: КРИСТИНА КРАМАРИЧОВА

Решение БС-53-ПР/03.05.2022 за: „Изграждане на хотелски комплекс в поземлен имот № 51500.510.193 по КК на гр. Несебър, местност „Акротирия“, община Несебър”, с възложител: „Кондор“ ООД

Публикувано на 29.04.2022

Решение БС-52-ПР/28.04.2022 за: „Изграждане на система за капково напояване на площ от 134,3 дка, създаване на насаждения от лешници в ПИ с идентификатори 58712.1.88, 58712.1.3, 58712.1.82, 58712.1.83, 58712.1.1 по КК, землище на с. Проход и ПИ с идентификатор 23529.27.9 по КК, с. Драка, община Средец и закупуване на специализирана земеделска техника“, с възложител: „ИЛ-89“ ЕООД

Решение БС-51-ПР/28.04.2022 за: „Изграждане на 3 бр. еднофамилни вилни сгради в ПИ № 07079.13.2365 по КК на гр. Бургас, местност „Нанелика“, землище на кв. Банево“, с възложител: Бедиг Джаникян

Решение БС-50-ПР/28.04.2022 за: „Изграждане на 8 вилни сгради в ПИ с идентификатор 67800,6.39 по КК на град Созопол, община Созопол“, с възложител: „Марк“ ЕООД

Решение БС-49-ПР/28.04.2022 за: „Закупуване и изграждане на система за капково напояване на био лешникови насаждения в местностите „Бабуджа“, „Чардак баир“, „Балабана“, „Арпалъци“, „Кирова лъка“, „Папазлъка“, „Еврена“, „Край село“, „Югтарла“, „Дренака“, „Иловицата“ с № на имотите 04412.27.17, 04412.26.50, 04412.18.26, 04412.24.6, 04412.24.7, 04412.26.3, 04412.26.5, 04412.15.51, 04412.23.2, 04412.23.5, 04412.23.6, 04412.23.10, 04412.23.16, 04412.23.21, 04412.23.28, 04412.23.33,04412.25.13, 04412.26.24,04412.28.10, 04412.29.6,4412.34.2,   04412.35.8, 04412.37.1, 04412.37.10, 04412.40.31, 04412.40.32, 04412.41.15, 04412.44.10,  04412.44.13, 04412.44.23, 04412.45.3, 04412.45.9, 04412.44.33, 04412.22.49, 04412.48.9, 04412.42.18, 04412.40.1, 04412.17.7, 04412.39.33, 04412.46.12, 04412.47.12, 04412.26.44, находящи се в землището на село Близнак, община Малко Търново“, с възложител: „Странджа Агро Бизнес“ ЕООД

Решение БС-48-ПР/28.04.2022 за: „Изграждане на система за капково напояване в ПИ с № 61666.45.4, 61666.45.3, 61666.39.16, 61666.46.11, 61666.38.15, 61666.45.2, 61666.48.9, 61666.39.5,61666.38.22, 61666.38.21, 61666.38.16,61666.38.14, 61666.38.5, 61666.37.4, 61666.35.26, 61666.16.7, 61666.43.15 61666.43.14 по КК на е. Разбойна, община Руен“, с възложител: Ренгин Ферад

Решение БС-47-ПР/28.04.2022 за: „Изграждане на сгради за отдих и курорт в ПИ с № 67800.10,659 по КК на гр. Созопол, местност „Ачмалъци“,“, с възложител: „АЛПАЙН ВИСТА ПРОПЪРТИС“ ЕООД

Публикувано на 20.04.2022

Решение БС-46-ПР/20.04.2022 за: „Изграждане на складове за промишлени стоки, офиси и трафпост в ПИ с идентификатор 07079.3.1616 по КК на град Бургас, община Бургас“, с възложител: „Сенс-БГ“ ЕООД

Решение БС-45-ПР/19.04.2022 за: „Изграждане на четири сгради за отдих и курорт в поземлен имот с идентификатор 81178.5.91, местност „Аклади”, гр. Черноморец, община Созопол и ПУП- ПРЗ за разделяне на имота”,с възложител: „ПАЛМИРА.РУ“ ЕООД

Публикувано на 18.04.2022

Решение БС-44-ПР/15.04.2022 за: „Създаване на трайни насаждения от ябълки, система за защита от градушки, птици и насекоми в едно с опорна конструкция, закупуване на специализирана земеделска техника, изграждане на нова и подмяна и автоматизиране на съществуваща система за капково напояване в имоти с идентификатори 17909.50.61, 17909.50.62, 17909.50.63, 17909.50.64, 17909.50.65, 17909.50.82, 17909.50.83, 17909.50.84, 17909.50.85, 17909.50.86, 17909.50.87, 17909.50.88, 17909.50.89, 17909.50.103, 17909.50.104, 17909.50.66, 17909.50.67, 17909.50.68, 17909.50.69, 17909.50.70 и 17909.50.71, 17909.50.72, 17909.50.73, 17909.50.90, 17909.50.91, 17909.50.92 и 17909.50.93 по КК на с. Грозден, местност „Сунгурларски път“, община Сунгурларе“, с възложител: „ФРУКТЛАНД“ ЕООД

Решение БС-43-ПР/15.04.2022 за: „Изграждане на една сграда за отдих и курорт в имот с идентификатор 81178.5.123 по КК на гр. Черноморец, местност „Аклади“, община Созопол“, с възложител: „МН-ТУРИСТИК ПРОДЖЕКТ“ ЕООД

Публикувано на 14.04.2022

Решение БС-42-ПР/13.04.2022 за: „Изграждане на сграда със смесено предназначение с жилища, магазини, гаражи и апартаментен хотел в ПИ с №07079.2.3801 по КККР на гр. Бургас, УПИII-3801, кв. 26, м. „Хайнлъка“, община Бургас и уличен канал ПП315, SN8 за отвеждане на отпадъчнните води от имота“, с възложител: „ИНФИНИТИРЕЗИДЕНСИЗ“ ЕООД

Решение БС-41-ПР/13.04.2022 за: „Изграждане на система за напояване чрез дъждуване на земеделски култури в ПИ с идентификатори 23176.3.5, 23176.3.6, 23176.3.35, 23176.3.36, 23176.3.43, 23176.3.44, 23176.3.49, 23176.3.50, 23176.3.51, 23176.3.52, 23176.3.102, 23176.3.103, 23176.3.104, 23176.3.108, 23176.3.109, 23176.3.110, 23176.3.114, 23176.3.115, 23176.3.116, 23176.3.117, 23176,3.118, 23176.3.119, 23176.3.120 по КК, землище на с. Драганци, община Карнобат“, с възложител: ЗП КРАСИМИР ПЕНЧЕВ

Публикувано на 12.04.2022

Решение БС-40-ПР/11.04.2022 за: „Разширение на ПСОВ-Меден Рудник /в частта биологично пречистване/, находяща се в ПИ с идентификатор 07079.9.613 по КК на град Бургас, община Бургас“, с възложител: „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД

Публикувано на 11.04.2022

Решение БС-39-ПР/08.04.2022 за: „Изграждане на четири вилни сгради в ПИ с № 44094.1.1193 по КК, УПИ XI- 146, кв. 64 по плана на с. Лозенец, местност „Тарфа“, община Царево“,,” с възложител: ГЕОРГИ АТАНАСОВ

Публикувано на 07.04.2022

Решение БС-38-ПР/07.04.2022 за: „Изграждане на две вилни сгради с басейн пред всяка от тях в имот с № 44094.1.1119 по КК на с. Лозенец, м. „Тарфа”, община Царево,” с възложител: ВИРГИНИЯ ДИМИТРОВА

Решение БС-37-ПР/06.04.2022 за: „Изграждане на 12 еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с № 57491.18.371 по КК на гр. Поморие, местност „Кошарите“, община Поморие” с възложител: „ПЛАНЕКС 7“ ООД

Публикувано на 04.04.2022

Решение БС-36-ПР/01.04.2022 за: „Създаване на трайни насаждения от ябълки в едно със система за защита от градушки, птици и насекоми, закупуване на специализирана земеделска техника и изграждане, подмяна и автоматизиране на съществуваща система за капково напояване в имоти с идентификатори 17909.60.27, 17909.60.28, 17909.60.29, 17909.60.30, 17909.60.31, 17909.60.32 по КК на с. Грозден, местност „До село“, имоти с идентификатори 17909.70.1, 17909.70.2, 17909.70.3, 17909.70.5,17909.70.6,17909.70.7,17909.70.8, 17909.70.9, 17909.70.10,17909.70.11, 17909.70.21 и 17909.70.22 по КК на с. Грозден, местност „Кьоклюка“, община Сунгурларе“, с възложител:  „ФРУКТО БГ“ ООД

Публикувано на 30.03.2022

Решение БС-35-ПР/29.03.2022 за: „Водовземане от подземни води от съществуващи водовземни съоръжения, шахтов кладенец ШК-1 в поземлен имот 07079.618.3, тръбен кладенец ТК-1 и тръбен кладенец ТК-2 в поземлен имот 07079.622.41 по КК на гр. Бургас, община Бургас”, с възложител: Община Бургас

Решение БС-34-ПР/29.03.2022 за: „Поставяне на два броя ветрогенератора, трафопост и изграждане на хале - склад в поземлен имот № 07079.8.495 по КК на гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник”, община Бургас”, с възложител: Христо Колев, Минчо Иванов

Публикувано на 24.03.2022

Решение БС-33-ПР/24.03.2022 за: „Изграждане на сгради за складова дейност и паркинг в ПИ с № 51500.74.145 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу“, община Несебър и ПУП-ПЗ за имота, с цел промяна предназначението на земята”, с възложител: Георги Нищелков

Публикувано на 22.03.2022

Решение БС-32-ПР/22.03.2022 за: „Изграждане на една курортна сграда в имот с идентификатор 81178.5.78 по КК на гр. Черноморец, местност „Аклади“, община Созопол”, с възложител: „РЕД РОКС ВЮ“ ООД

Решение БС-31-ПР/22.03.2022 за: „Изграждане на система от капково напояване за трайни насаждения от бадеми в ПИ с идентификатори 23604.49.8, 23604.49.10, 23604.49.11, 23604.49.13, 23604.50.8 и 23604.51.12 по КК, местност „Малкото сечище“, землище на с. Драчево, община Средец“, с възложител: „АЙ ТИ АГРО“ ЕООД

Решение БС-30-ПР/22.03.2022 за: „Изграждане на вилни сгради, изработване на подробен устройствен план и изменение на план за регулация и застрояване, с цел обособяване на два нови УПИ в ПИ с идентификатор 67800.7.672 по КККР на гр. Созопол, местност „Буджака“, Община Созопол“, с възложител: „ЕМДЖИ БИЛД“ ООД „СТАНДАРТ ПЕТРОЛИУМ БГ“ ЕООД

Решение БС-29-ПР/22.03.2022 за: „Изграждане на вилна сграда в ПИ с идентификатор 67800.7.68 по КККР, УПИ Ш-7068, местност „Буджака“, землище на гр. Созопол, община Созопол“, с възложители: Калин Балкански и Петко Колев

Решение БС-28-ПР/22.03.2022 за: „Изграждане на жилищни сгради в ПИ 07079.13.1692, ПИ 07079.13.1691, ПИ 07079.13.1690, ПИ 07079.13.1689, ПИ 07079.13.1688, ПИ 07079.13.1687, ПИ 07079.13.1686, ПИ 07079.13.1685 и ПИ 07079.13.1684, м. „Воденицата“ /бивша Дермен Тарла/, землище на кв. Банево, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас”, с възложител: Мартин Илиев

Решение БС-27-ПР/22.03.2022 за: „Изграждане склад за съхранение на селскостопанска продукция, техника и ремонт в имот с идентификатор 35883.23.16 по КК на гр. Камено, местност „Кавак дере“, община Камено“, с възложител: „СМАРТ ГРУП ХОЛД“ ЕООД

Решение БС-26-ПР/22.03.2022 за: „Изграждане на жилищни сгради в ПИ 07079.13.1695, ПИ 07079.13.1696, ПИ 07079.13.1697, ПИ 07079.13.1698, ПИ 07079.13.1699, ПИ 07079.13.1700, ПИ 07079.13.1701, ПИ 07079.13.1702 и ПИ 07079.13.1704, м. „Воденицата“ /бивша Дермен Тарла/, землище на кв. Банево, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас”, с възложител: Красимир Стоянов, Илиан Търколев

Публикувано на 18.03.2022

Решение БС-25-ПР/18.03.2022 за: „Изграждане на вилни сгради в ПИ с № 39164.15.198 и 39164.15.199 по КК на с. Кошарица, община Несебър”, с възложител: „Англо-Български имоти“ ООД

Решение БС-24-ПР/18.03.2022 за: „Изграждане на една сграда за отдих и курорт в поземлен имот с № 81178.6.272 по КК на гр. Черноморец, местност „Аклади”, община Созопол“, с възложител: Николай Парашкевов

Публикувано на 15.03.2022

Решение БС-23-ПР/14.03.2022 за: „Изграждане на 8 броя еднофамилни жилищни сгради в имот с идентификатор 51500.76.17 по КК на гр. Несебър, местност „Кокалу”, община Несебър”, с възложител: Атанас Димитров

Решение БС-22-ПР/14.03.2022 за: „Изграждане на една сграда за отдих и курорт в ПИ № 81178.6.532 по КК на гр. Черноморец, местност „Аклади“, общ. Созопол“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони и човешкото здраве“ с възложители: Димитър Василев, Марийка Янева, Григор Темелков, Атанас Темелков, Тодорка Цонева, Павлина Андонова

Публикувано на 04.03.2022

Решение БС-21-ПР/02.03.2022 за: „Изграждане на жилищно-куротни сгради за сезонно ползване в имот с идентификатор 11538.3.133 по КК на гр. Свети Влас, местност „Юрта-иод пътя“, община Несебър”, с възложител: Веселин Манчиков

Решение БС-20-ПР/02.03.2022 за: „Изграждане на сгради за отдих и курорт в поземлен имот с идентификатор 67800.53.19 по КК на гр. Созопол, местност „Мапи”, община Созопол”, с възложители: Живко Даскалов и Венцислав Делииванов

Решение БС-15-ПР/01.03.2022 за: „Изграждане на жилищни сгради в поземлени имоти с идентификатори 00833.5.120 и 00833.5.121 по КК на гр. Ахелой, Община Поморие“, с възложител: Възложител: „СТАНДЕН И КО” ООД

Публикувано на 02.03.2022

Решение БС-19-ПР/01.03.2022 за: „Водовземане с цел напояване на 40,00 дка земеделски култури - ябълки в ПИ с идентификатор 00271.1.125 по КККР на с. Александрово, община Поморие от повърхностни води на р. Ахелой, землище на с. Медово, община Поморие“, с възложител: „БТ Агро“ ЕООД

Решение БС-18-ПР/01.03.2022 за: „Създаване на 34,00 дка овощна градина от череши, изграждане на сондажен кладенец за водовземане от подземни води и система за капково напояване и ограда в ПИ с № 61145.4.2 по КК, с. Равнец, м, „Керметлията“, община Бургас, изграждане на ограда, благоустрояване и монтаж на фотоволтаична система в ПИ с № 61145.103.5 по КК, с. Равнец, м. „Чаплак Баир“, община Бургас и закупуване на земеделско оборудване“, с възложител „Петков Агро“ ЕООД

Решение БС-17-ПР/01.03.2022 за: „Напояване чрез дъждуване на 747,4 дка земеделски култури - силажна царевица и фасул за фураж, разположени в масив 22, землище на с. Равна гора. община Созопол“, с възложител: „Екватор“ ЕООД

Решение БС-16-ПР/01.03.2022 за: „Изграждане на Крайморски комплекс - семеен парк за развлечение със зона за водни атракции с делфинариум и център за обитаване на животински видове”, с възложител: Община Бургас

Публикувано на 01.03.2022

Решение БС-14-ПР/01.03.2022 за: „Модернизация на лодкостоянка в поземлен имот 67800.501.605 по КК на гр. Созопол, община Созопол”, с възложител: Община Созопол

Решение БС-13-ПР/28.02.2022 за: „Водовземане от подземни води чрез ново съоръжение за подземни води в поземлен имот с № 21141.31.42 по КК на с. Димчево, община Бургас за напояване на земеделски култури”, с възложител: ЗП „ДАНАИЛА ДИМИТРОВА КАЛЧЕВА”

Публикувано на 28.02.2022

Решение БС-12-ПР/24.02.2022 за: „Оборудване на помещение за съхраняване, сепариране и шредиране на пластмасови опаковки в сграда 20273.501.507.1 -  складва база, в ПИ 20273.501.7, с. Дебелт, общ. Средец“ с възложител: “Пъчков” ЕООД

Решение БС-11-ПР/25.02.2022 за: „Изграждане на 3 вилни сгради в ПИ 10731.26.25 по КККР на с. Веселие, общ. Приморско“ с възложители: Маргарита Павлова, Христо Ганчев, Георги Тодоров, Диляна Тодорова

Решение БС-10-ПР/24.02.2022 за: „Промишлено водоснабдяване чрез съществуващи водовземни съоръжения - ТК-1, ТК-2 и ТК-3 в 07079.604.237 ПЗ “Север”, гр. Бургас, общ. Бургас“ с възложител: “Кроношпан България” ЕООД

Публикувано на 09.02.2022

Решение БС-9-ПР/09.02.2022 за: „Изграждане на паркинг за петнадесет автомобила, пет автобуса и обръщало в имоти с № 11538.11.1, 11538.11.13 и 11538.11.14 по КККР на гр. Свети Влас, местност „Ага чешме“, община Несебър и ПУП-ПЗ за обединяване на имотите“,с възложител: Община Несебър

Решение БС-8-ПР/09.02.2022 за: „Изграждане на цех за производство на месни изделия - основен ремонт, преустройство и пристройка на масивна селскостопанска сграда - бивша зърносушилня в поземлен имот с № 73388.71.47 по КК на с. Тръстиково, община Камено и ПУП- ПП за нов уличен водопровод и нова кабелна линия 20 kV за водоснабдяване и електрозахранване на поземлен имот с идентификатор 73388.71.47 по КК на с. Тръстиково“ с възложител: „ЕКО КАРНЕ” ЕООД

Решение БС-7-ПР/09.02.2022 за: „Изграждане на жилищни сгради за постоянно обитаване, в т.ч. за настаняване на курортисти в ПИ 67800.10.470. м. „Ачмалъци“, гр. Созопол, община Созопол“, с възложител: Ангел Динков

Решение БС-6-ПР/09.02.2022 за: „Изграждане на жилищни сгради за постоянно обитаване, в т.ч. за настаняване на курортисти в ПИ 67800.10.360, м. „Ачмалъци“, гр. Созопол, община Созопол“ с възложител: Ангел Динков

Публикувано на 14.01.2022

Решение БС-5-ПР/14.01.2022 за: „Изграждане на 4 жилищни сгради в ПИ с № 39164.15.247 по КК, м. „Сулуджана“, землище на с. Кошарица, община Несебър“ с възложители: „Евро Пропърти Мениджмънт“ ООД и Милена Берберова

Публикувано на 07.01.2022

Решение БС-4-ПР/07.01.2022 за: „Изграждане на складова база за строителна техника в ПИ с идентификатор 07079.4.775 по КК на град Бургас, община Бургас“ с възложител: „Близнаци 71“ ООД

Решение БС-3-ПР/07.01.2022 за: „Изграждане на 80 оранжерии със система за капково напояване за отглеждане на ягоди и поставяне на 4 хладилни контейнера с фотоволтаични панели върху тях в ПИ с идентификатор 32367.11.32 по КК на с. Извор, община Бургас“, с възложител: „Странджа Агро Бизнес“ ЕООД

Решение БС-2-ПР/07.01.2022 за: „Изграждане на осем вилни сгради в ПИ с идентификатор 44094.12.4 по КК на м. „Иванови колиби“, с. Лозенец, община Царево и обособяване на тупикова улица за достъп до новопредвидените обекти“ с възложител: Димчо Михалев

Решение БС-1-ПР/07.01.2022 за: „Изграждане на автосервиз и трафопост, заведение за обществено хранене и магазин за промишлени стоки в ПИ с идентификатор 61042.115.133 по КК на с. Равадиново, община Созопол“, с възложители: Атанас Коджабашев, Фотинка Янева, Сийка Янева


2021 
 

Решение БС-114-ПР/04.01.2022 за: „Изграждане на складова база, паркинг, гараж, комплексно обществено обслужване (КОО), трафопост в ПИ с № 07079.7.1498 по КК на гр. Бургас, местност „Кайряка“, землище на кв. „Горно Езерово“, община Бургас и провеждане на трасе на обслужваща улица от о.т.79 до ПИ с № 070799.7.1498 по КК на гр. Бургас“, с възложител: СТАНИСЛАВА  ПЕТРОВА

Публикувано на 31.12.2021

Решение БС-113-ПР/31.12.2021 за: „Изграждане на система за капково напояване на 186 дка лозя в поземлени имоти с № 35691.7.115, 35691.7.113, 35691.7.155, 35691.7.114, 35691.7.156, 35691.7.111, 35691.7.112 по КК на с. Каменар, местност „Спирка лозя”, община Поморие”, с възложител: МЕХМЕТ ЕЛМАС

Решение БС-112-ПР/31.12.2021 за: „Създаване на овощна градина и изграждане на капково напоителна система в имот с №12591.100.128 по КК на с, Вълчин, местност „Мерата“, община Сунгурларе“, с възложител: „АПК ПАВЛИКЯНОВ“ ЕООД

Решение БС-111-ПР/31.12.2021 за: „Мелиоративни дейности и отглеждане на риба и аквакултури в язовир „Сънър дере“, съставляващ ПИ № 000037, м. „Сънър дере“ в землището на с. Кръстина, община Камено“, с възложител: „Хепи Карп“ ООД

Публикувано на 22.12.2021

Решение БС-110-ПР/22.12.2021 за: „Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с № 67800.3.119 по КК на гр. Созопол, местност „Мисаря”, община Созопол”, с възложител: Валя Лефтерова

Публикувано на 21.12.2021

Решение БС-109-ПР/21.12.2021 за: „Водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение - тръбен кладенец в поземлен имот 48619.28.109 по КК на гр. Царево, община Царево”, с възложител: „ЕС 1 ТУР” ООД

Решение БС-108-ПР/21.12.2021 за: „Водовземане от язовири - ПИ с № 48619.1.5 по КК на град Царево, община Царево, 10361.35.112 по КК на с. Велика, община Царево и 44094.16.9 по КК на с. Лозенец, община Царево, с цел напояване чрез капково напояване на земеделски култури /лозя/ в ПИ с идентификатор 48619.1.1005 по КК на град Царево, община Царево“ с възложител: „Бата 2002“ ЕООД

Решение БС-107-ПР/21.12.2021 за: „Изграждане на инсталация за производство на компост от биоразградими отпадъци в поземлен имот с № 07079.605.276 по КК на гр. Бургас, Северна промишлена зона, община Бургас”, с възложител: „ХЕЛИАС“ ЕООД

Решение БС-106-ПР/21.12.2021 за: „Изграждане на две вилни сгради в имот с № 81178.1.370 по КК на гр. Черноморец, местност „Атия“, община Созопол“, с възложители: Иван Иванов и „БЛЕК СИЙ ДИВЕЛЪПМЪНТС“ ЕООД

Публикувано на 20.12.2021

Решение БС-105-ПР/20.12.2021 за: „Локална пречиствателна станция в поземлен имот с № 67800.47.71 за отвеждане на битови отпадъчни води от съществуващи сгради в поземлени имоти с № 67800.47.73 и ПИ 67800.47.72 и отвеждащ колектор за пречистени води от ЛПСОВ до изливна шахта в ПИ 6700.47.48 по КК на гр. Созопол, м. „Аркутино“, Община Созопол” с възложител: „АРКУТИНО” ЕАД

Публикувано на 15.12.2021

Решение БС-104-ПР/14.12.2021 за: „Разширение на гробищен парк - Несебър, имоти с № 61056.37.1, 61056.37.2 и 61056.37.3 по КК на с. Равда, местност „Хендек тарла“, община Несебър“ е възложител: Община Несебър

Решение БС-103-ПР/15.12.2021 за „Изграждане на жилищни сгради с апартаменти за сезонно ползване и графопост в имот с идентификатор 57491.15.45 по КК на гр. Поморие, местност „Харманите“, община Поморие“, с възложител Таня Минчева-Базотева

Решение БС-102-ПР/15.12.2021 за „Пилотно събиране и високотехнологично рециклиране на зелени и биоразградими битови отпадъци в община Малко Търново в имот с № 46663.501.1887.4 по КК на гр. Малко Търново, община Малко Търново във връзка с кандидатстване по финансиране на ОП „Околна среда“ 2014-2020, процедура „Изпълнение на демострационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, с възложител: Община Малко Търново

Решение БС-101-ПР/15.12.2021 за „Изграждане на пет вилни сгради в ПИ с № 48619.14.578 по КК на град Царево, община Царево“, с възложител: Цветан Пулев

Решение БС-100-ПР/15.12.2021 за „Изграждане на вилни сгради в ПИ с № 61042.11.166 по КК на с. Равадиново, местност „Факуда“, община Созопол“, с възложител: „ДТМ Транс“ ЕООД

Решение БС-99-ПР/14.12.2021 за „Изграждане на комплексна автосиабдителна станция, обслужваща сграда със ЗОХ, автомивки, комплектна трансформаторна подстанция, метанстанция, противопожарни резервоари и паркинги за ТИР и леки автомобили в ПИ с № 07079.2.1044 и 07079.2.1045 по КК на гр. Бургас, местност „Курт тепе“, път 1-6 км 492+650 ляво и изграждане на локално платно с временни пътни връзки към път 1-6 вход при км 492+710 - изход при км 492+600 ляво“, с възложител: „ЕМИ“ ООД

Решение БС-98-ПР/14.12.2021 за: „Създаване на 18,000 дка овощна градина от сливи, изграждане на сондажни кладенци, капково-напоителни система, фотоволтаична инсталация за собствени нужди, закупуване на земеделска техника и прикачен инвентар за нуждите на стопанството в имоти № 80755.30.10, 80755.30.20, 80755.30.35, 80755.30.36 и 80755.30.40 по КК на с. Черково, община Карнобат“, с възложител: ЕТ „ЯХОНТ-С-СТАНЧО СТАНКОВ“

Публикувано на 13.12.2021

Решение БС-97-ПР/10.12.2021 за: „Изграждане на шест вилни сгради с обслужваща техническа инфраструктура, включваща трафпост и безотточен резервоар за отпадъчни води в ПИ с идентификатор 44094.21.107 по КК на с. Лозенец, община Царево“ с възложител: Владимир Гущин

Решение БС-96-ПР/10.12.2021 за „Изграждане на шест вилни сгради с обслужваща техническа инфраструктура, включваща трафпост и безотточен резервоар за отпадъчни води в ПИ с идентификатор 44094.21.13 по КК на с. Лозенец, община Царево“ с възложител: Владимир Гущин

Публикувано на 10.12.2021

Решение БС-95-ПР/09.12.2021 за: „Водовземане от съществуващ ШК-2, намиращ се в ПИ с № 61042.116.176 по КК, местност „Соленки“, с. Равадиново, община Созопол, с цел изграждане на система за капково напояване за поливане на 500 кв.м земеделски култури“, с възложител: „Евробилд“ ООД

Публикувано на 02.12.2021

Решение БС-94-ПР/02.12.2021 за: „Брегоукрепване в северната част на гр. Китен, община Приморско“, с възложител Община Приморско

Решение БС-93-ПР/02.12.2021 за: „Изграждане на площадка търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), събиране и предварително третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), опаковки, негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба гуми (ИУ17) в УПИ VI, кв.77 по плана на гр. Айтос, община Айтос”, с възложител: „ЕКО ПРЕЧИСТВАНЕ“ ЕООД

Публикувано на 23.11.2021

Решение БС-92-ПР/22.11.2021 за: „Изграждане на складова база за промишлени стоки в имот № 07079.3.1655 по КК на гр. Бургас, м. „Мадика“, общ. Бургас”, с възложител: „УНИХОУМ КОМФОРТ” ООД

Публикувано на 19.11.2021

Решение БС-91-ПР/19.11.2021 за: „Модернизация на земеделското стопанство - създаване на овощна градина е трайни насаждения от вишни, презасаждане на праскови, изграждане на конструкция за защита от градушки и система за капково напояване, поземлен имот 36525.252.9 по КК на гр. Карнобат, местност „Атимовско шосе”, община Карнобат”, с възложител: „ГРУПА ОВОЩАРИ КАРНОБАТ” ЕООД

Публикувано на 15.11.2021

Решение БС-90-ПР/15.11.2021 за: „Изграждане на складова база за електро и строителни материали в ПИ с № 07079.4.885, местност „Хаджи Тарла“, землище на град Бургас, община Бургас“, с възложител: Стоян Гешев

Публикувано на 12.11.2021

Решение БС-89-ПР/11.11.2021 за: „Изграждане на две жилищни сгради и водовземно съоръжение за добив от подземни води - тръбен кладенец за поливни и технически нужди в ПИ е идентификатор 07079.30.282 по КК на град Бургас, община Бургас“, с възложители: Велизар Проданов и Никола Брайков

Решение БС-88-ПР/11.11.2021 за: „Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба гуми (ИУГ), отпадъци от опаковки и текстилни отпадъци в ПИ с № 07079.827.49 по КК на град Бургас, община Бургас“, с възложител: „Топметал Комерс“ ЕООД

Решение БС-87-ПР/11.11.2021 за: „Увеличаване на количествата отпадъци от ОЧЦМ и ИУЕЕО и дейности по събиране и съхранение на отпадъци от луминисцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак с код 200121* на площадка, находяща се в ПИ с № 35883.7.56 по КК на град Камено, община Камено“, с възложител: „Камекс Комерс“ ЕООД

Решение БС-86-ПР/11.11.2021 за: „Интензивно отглеждане на патици, порода „Мюлар“ в съществуващи сгради в ПИ с №80916.80.38, 801916.80.40 и 80916.80.44 по КК на с. Черни връх, община Камено“, с възложител: „Ависпал - БГ“ ЕООД

Решение БС-85-ПР/11.11.2021 за: „Изграждане на 15 вилни сгради, общ трафпост и техническа инфраструктура в ПИ с № 32514.3.305 по КК на с. Изгрев, община Царево“, с възложител: Калина Иванова

Публикувано на 05.11.2021

Решение БС-84-ПР/05.11.2021 за: „Изграждане на система за капково напояване в ПИ с идентификатори: 61666.37.7, 61666.31.4, 61666.45.1, 61666.38.20, 61666.43.15, 61666.39.12, 61666.38.21, 61666.38.22, 61666.39.16, 61666.46.11, 61666.45.4, 61666.45.3, 61666.45.2, 61666.38.5, 61666.38.14, 61666.38.15, 61666.38.16, 61666.39.5, 61666.39.6, 61666.35.26, 61666.16.7 и 61666.37.4 по КК на с. Разбойна, община Руен“ с възложител: Айше Ибрям

Решение БС-83-ПР/05.11.2021 за: „Създаване на овощна градина с трайни насаждения - 214 дка праскови, изграждане на конструкция за защита от градушки на 200 дка площ, изграждане на система за капкова напояване на насажденията на площ 200 дка в ПИ с № 36525.282.1, 36525.282.3, 36525.282.4, 36525.282.5, 236525.282.7, 36525.282.8, 36525.282.9, 36525.282.10, 36525.282.11, 36525.282.12, 36525.282.14, 36525.282.30, 36525.282.31 и 36525.282.32 по КК на град Карнобат, община Карнобат и закупуване на оборудване: филтров възел, тръбно-ролкови системи, помпа за тръбно-ролкови системи, трактор и ремарке“, с възложител: „Плодинвест“ ЕООД

Решение БС-82-ПР/05.11.2021 за: „Водовземане от река Айтоска за напояване чрез дъждуване на 468 дка земеделска култура - царевица в землището на гр. Българово, община Бургас“, с възложител: „Вежимилк“ ЕООД

Публикувано на 25.10.2021

Решение БС-81-ПР/22.10.2021 за: „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с № 67800.8.1069 (УПИ LIV-8048) по КК на гр. Созопол, община Созопол”, с възложител: Николина Ангелкова чрез Донка Недялкова - пълномощник

Решение БС-80-ПР/22.10.2021 за: „Поставяне и експлоатация на мобилна шредерна инсталация за предварителна обработка на излезли от употреба моторни превозни средства в поземлен имот с № 35883.7.56 по КК на гр. Камено, местност „Дере Арас”, община Камено”, с възложител: „Камекс Комерс“ ЕООД

Решение БС-79-ПР/22.10.2021 за: „Изграждане на складове и офиси в имот с № 00151.422.1 по КК на гр. Айтос, местност „Хаджи Бекир”, община Айтос”, с възложител: Васил Захариев

Публикувано на 12.10.2021

Решение БС-78-ПР/12.10.2021 за: „Изграждане на административна сграда в поземлени имоти с №07079.17.2293 и 07079.17.2294 по КК на гр. Бургас, кв. „Рудник-Черно море”, община Бургас”, с възложител: Кръстю Дъбов

Решение БС-77-ПР/12.10.2021 за: „Изграждане на пет вилни сгради за курортен отдих в имот с № 67800.7.202 по КК на гр. Созопол, местност „Буджака“, община Созопол“, с възложител: „Буджака Инвестмън 7202“ ООД

Решение БС-76-ПР/12.10.2021 за: „Модернизация на земеделското стопанство, състояща се в пресаждане на трайни насаждения - праскови в ПИ с № 36525.277.9 по КК на гр. Карнобат, местност „Гердеме“, изграждане на конструкция за защита от градушки, система за капково напояване на съществуващи насаждения от ябълки в ПИ с № 36525.261.37, 36525.261.36, 36525.260.2, 36525.260.3 и 36525.260.4 по КК, местност „Антимовско шосе“, гр. Карнобат и закупуване на трактор и земеделска техника“, с възложител: „ШАНС 92“ ЕООД

Публикувано на 07.10.2021

Решение БС-75-ПР/07.10.2021 за: „Поливане на 1019 дка люцерна, масив 39, с. Деветак, община Карнобат”, с възложител: „МЕЛА ИНВЕСТ” ЕООД

Решение БС-74-ПР/07.10.2021 за: „Поливане на 457 дка люцерна, находяща се в масив 15, с. Соколово, община Карнобат”, с възложител: „АГРОШАНС КОМЕРС” ЕООД

Решение БС-73-ПР/07.10.2021 за: „Обособяване на площадка за съхранение и третиране на отпадъци от електрически кабели в ПИ с № 07079.605.279 по КК на гр. Бургас, община Бургас“, с възложител „Мартал Груп“ ЕООД

Решение БС-72-ПР/07.10.2021 за: „Изграждане на девет броя жилищни сгради в имот с № 00151.282.7 по КК иа гр. Айтос, местност „Хаджи Бекир“, община Айтос“, с възложител: Йордан Христов

Публикувано на 23.09.2021

Решение БС-71-ПР/21.09.2021 за: „Вътрешно преустройство на 1 брой помещение за прасета за угояване в ПИ с № 30853.10.143, землище на с. Зимен, м. „Лагуните“, общ. Карнобат”, с възложител: „Свинекомплекс Зимен“ АД

Публикувано на 14.09.2021

Решение БС-70-ПР/10.09.2021 за: „Изграждане на складова и търговска база в поземлени имоти с № 07079.2.2702 и 07079.2.2690 по КК на гр. Бургас, община Бургас”, с възложител: Ирина Петрова

Решение БС-69-ПР/10.09.2021 за: „Изграждане на хидромелиоративно съоръжение в имоти с № 57491,4,48. 57491,4.530. 57491.4.531. 57491.5.358, 57491.5.359, 57491.5.436. 57491.11.311, 57491.11.312 и 57491.11.313 и преструктуриране и конверсия на винени лозя в имоти с № 57491.11.81. 57491.11.311. 57491.11.312 и 57491.11.313, гр. Поморие, община Поморие“, с възложител ЗП Красимир Костадинов

Решение БС-68-ПР/10.09.2021 за: „Изграждане на тръбен кладенец в ПИ с № 73211.83.11 по КК, землище на с. Трояново, м. “Аспаруховски път”, общ. Камено и изграждане на капково напояване за лозови масиви в ПИ с № 73211.83.10, 73211.83.4 и 73211.83.5 по КК, землище на с. Трояново, м. “Аспаруховски път”, общ. Камено“, с възложител: СД “СТАМАТОВИ - ГНС и СИЕ”

Публикувано на 09.09.2021

Решение БС-67-ПР/09.09.2021 за: „Изграждане на водовземно съоръжение за водоснабдяване и поливане на тревни площи в имот с № 57491.20.631 по КК на гр. Поморие, община Поморие“, с възложител: „Сънсет Аквапарк“ АД

Публикувано на 08.09.2021

Решение БС-66-ПР/08.09.2021 за: „Внедряване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) чрез изграждане на геотермална термопомпена инсталация и реконструкция на отоплителна инсталация в Детска ясла № 3, имот с № 07079.621.88 по КК на гр. Бургас, община Бургас”, с възложител Община Бургас

Публикувано на 31.08.2021

Решение БС-65-ПP/31.08.2021 за: „Напояване на съществуващи трайни насаждения и водопой на животни, чрез съществуващо водовземно съоръжение - тръбен кладенец в поземлен имот 81640.45.14 по КК на с. Чукарка, местност „Стопански двор”, община Айтос,“ с възложител: ЗКПУ „ЧУКАРКА”

Решение БС-64-ПP/31.08.2021 за: „Извършване на дейности по събиране, съхранение и третиране на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) на територията на изграден обект в поземлен имот 81178.51.22 по КК на гр. Черноморец, местност „Мина Росен”, община Созопол”, с възложител „ИЛКО КАР” ЕООД

Решение БС-63-ПР/31.08.2021 за: „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на лозя в ПИ с № 44690.36.25, 44690.36.30,44690.36.33, 44690.36.36, 44690.36.37, 44690.36.38 по КК на с. Люляково, община Руен; засаждане на лозя и изграждане на подпорна конструкция в ПИ с и№ 44690.36.23, 44690.36,32, 44690.36.39, 44690.36.40, 44690.36.41 и 44690.36.42 по КК на с. Люляково, община Руен, изкореняване и конверсия на сортовия състав в ПИ с № 44690.62.29 по КК на с. Люляково, община Руен“, с възложител: „Куш Агро Груп“ ООД

Публикувано на 26.08.2021

Решение БС-62-ПP/25.08.2021 за: “Изграждане на три сгради за отдих и курорт в имот с № 81178.5.114 по КК на гр. Черноморец, местност Аклади, община Созопол“, с възложител: "ЕМ Стайл" ЕООД

Решение БС-61-ПP/25.08.2021 за: „Изграждане на 6 броя вилни сгради в поземлен имот с № 67800.7.210, УПИ VIII-7210, местност „Буджака”, община Созопол", с възложител Иван Димитров

Решение БС-60-ПР/25.08.2021 за: „Изграждане на предприятие за производство на дистанционен взривател с радиоелектронно управление ВЕР-82 в имот с № 44029.112.20 по КК на с. Лозарево, община Сунгурларе“, с възложител: „Уотър Стоун” ЕООД

Публикувано на 23.08.2021

Решение БС-59-ПP/23.08.2021 за: "Изграждане на 8 сгради за отдих  и курорт в ПИ с № 81178.5.483, 81178.5.484, 81178.5.485, 81178.5.486, 81178.5.487, 81178.5.488, 81178.5.489 и 81178.5.490 по КК на гр. Черноморец, м. "Аклади", общ. Созопол", с възложител Васил Марков

Публикувано на 19.08.2021

Решение БС-58-ПP/19.08.2021 за: „Изграждане на вилна сграда в имот с № 39164.15.92 по КК на с. Кошарица, местност “Йовче дере”, община Несебър”, с  възложител:  Костадин Толев

Публикувано на 18.08.2021

Решение БС-57-ПР/16.08.2021 за: “Изграждане на 7 жилищни сгради в ПИ с № 07079.30.427 по КК на град Бургас, община Бургас, УПИ IX-104, кв. 48 по плана на кв. Крайморие” м. “Кафка”, землище на град Бургас", с възложител: Костадин Димитров

Публикувано на 11.08.2021
Решение БС-56-ПР/11.08.2021 за: „Водовземане на повърхностни води от язовир „Минерални бани“ за напояване на 1200 дка царевица в имоти с
№ 07079.12.1156, 07079.12.1157, 07079.12.1158, 07079.12.1159, 07079.12.1160, 07079.12.1161, 07079.12.1162,
07079.12.1163, 07079.12.1164, 07079.12.1166, 07079.12.1167, 07079.12.1168, 07079.12.1169, 07079.12.1170, 07079.12.1172, 07079.12.1173, 07079.12.1174, 07079.12.1175,07079.12.1176,07079.12.1178, 07079.12.1079, 07079.12.1180, 07079.12.1181,07079.12.1182,07079.12.1184, 07079.12.1133, 07079.12.1134, 07079.12.11950, 07079.12.11951, 07079.12.1137,07079.12.11779,07079.12.1780,07079.12.1781,07079.12.1139,07079.12.1165,07079.12.1171,
07079.12.1177,07079.12.1183,07079.12.11136,07079.12.1140, 07079.12.1141, 07079.12.1142, 07079.12.1143, 07079.12.1144,07079.12.1146, 07079.12.1147, 07079.12.1148, 07079.12.1149, 07079.12.1150,07079.12.1152,
07079.12.1153, 07079.12.1154, 07079.12.1155, 07079.12.11738,07079.12.11740, 07079.12.1126, 07079.12.1127,
07079.12.1128, 07079.12.1129, 07079.12.1131, 07079.12.1099, 07079.12.1100, 07079.12.1101, 07079.12.1102,
07079.12.1105, 07079.12.1106, 07079.12.1107, 07079.12.1108,07079.12.1111, 07079.12.1112, 07079.12.1113,
07079.12.1114, 07079.12.1082, 07079.12.1083, 07079.12.1084, 07079.12.1085, 07079.12,1088, 07079.12.1089,
07079.12.1094,07079.12.1095,07079.12.1060,07079.12.1061,07079.12.1066,07079.12.1067,07079.12.1072,
07079.12.1073,07079.12.1104,07079.12.1110,07079.12.1081,07079.12.1087,07079.12.1093,07079.12.1059,
07079.12.1065,07079.12.1071,07079.12.1090,07079.12.1096,07079.12.1062,07079.12.1068,07079.12.1074,
07079.12.1091,07079.12.1097,07079.12.1063,07079.12.1069,07079.12.1075,07079.12.1145,07079.12.1051,
07079.12.11739,07079.12.1130,07079.12.1103,07079.12.1109,07079.12.1115,07079.12.1086,07079.12.1092,
07079.12.1057,07079.12.1064,07079.12.1070,07079.12.968,07079.12.1037, 07079.12.1038, 07079.12.1039,
07079.12.1040, 07079.12.1041,07079.12.1043,07079.12.11048,07079.12.1049,07079.12.1050,07079.12.1051,
07079.12.1959,07079.12.1960,07079.12.1053,07079.12.986, 07079.12.987,07079.12.995, 07079.12.996, 07079.12.997, 07079.12.1019, 07079.12.1020,07079.12.1024, 07079.12.1727,07079.12.1728,07079.12.1729,07079.12.1030,
07079.12.1742,07079.12.1743,07079.12.1117,07079.12.1118,07079.12.1119,07079.12.1121,07079.12.1122,
07079.12.1123,07079.12.1124,07079.12.1125,07079.12.10761701,07079.12.11702,07079.12.1078,
07079.12.1079,07079.12.1080,07079.12.962,07079.12.963,07079.12.1042,07079.12.1958,07079.12.994,
07079.12.1021,07079.12.1741,07079.12.1120,07079.12.964, 07079.12.965, 07079.12.966
и 07079.12.967 по КК на гр. Бургас, местност „Герени“, община Бургас“,
с възложител: „РАД БУЛ“ ООД
 

Решение БС-55-ПР/11.08.2021 за: „Изграждане на шест жилищни сгради в имот с №07079.12.682 по КК на гр. Бургас, кв. „Ветрен”, община Бургас”, с възложител: Георги Драгнев

Публикувано на 10.08.2021

Решение БС-54-ПР/09.08.2021 за: „Изграждане на пет жилищни сгради в имот с № 07079.30.544 по плана на кв. Крайморие, местност „Кафка“, гp. Бургас“, с възложител: „Нордус-Балкан-2“ ЕООД

Решение БС-53-ПР/09.08.2021 за: „Изграждане на 4 броя еднофамилни вилни сгради в поземлен имот с идентификатор 07079.13.2291 по КККР на гр. Бургас, местност „Нанекилика”, кв. „Банево”, община Бургас и нова обслужваща улица от о.т.98 до о.т.202”, с възложители: Бедик Джаникян и Костадинка Дудева-Радославова

Публикувано на 04.08.2021

Решение БС-52-ПР/04.08.2021 за: „Изграждане на цех за пакетиране на подправки и лешници в ПИ с № 43623.35.109 по КК на с. Ливада, община Камено“, с възложител: Йорданка Кирова

Публикувано на 28.07.2021

Решение БС-51-ПР/27.07.2021 за: „Изграждане на система за капково напояване на лозя в имоти 57491.11.214, 57491.11.277, 57491.11.278, 57491.11.279, 57491.11.286 и 57491.12.131, гр. Поморие, община Поморие, чрез водовземно съоръжение в поземлен имот 57491.12.311, разполагане на преместваем обект на малък винопроизводител и пункт на дестилация, землище гр. Поморие, община Поморие”, с възложител: „Станков и синове” ООД

Решение БС-50-ПР/27.07.2021 за: „Водовземане от язовир с № 67920.19.131 по КК, землище на с. Соколово, за напояване на 526,180 дка люцерна, находяща се в масив 17 по КВС на с. Соколово, община Карнобат“, с възложител: "Карнобат Агро" ЕООД

Публикувано на 19.07.2021

Решение БС-49-ПР/16.07.2021 за: „Изграждане на складова база за промишлени стоки в ПИ № 07079.2.2773, 07079.2.2773 и 07079.2.557 по КК на гр. Бургас”, с възложител: “Сонерс” ЕООД

Публикувано на 15.07.2021

Решение БС-48-ПР/14.07.2021 за: „Обособяване на площадка за дейности за събиране, временно съхраняване, транспортиране и предварително третиране на отпадъци от акустирали в пристанищата на област Бургас кораби в южната част на сграда с ид. 07079.660.609.20 по КК на гр. Бургас“ с възложител: "Океан Шипинг" ООД

Решение БС-47-ПР/14.07.2021 за: „Обособяване на цех за производство на регенерат в сграда автосервиз в ПИ с идентификатор 07079.605.10 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас“ с възложител: "БИГС 2008" EООД

Решение БС-46-ПР/14.07.2021 за: „Рекултивация на нарушени терени на находище „Кючук гьол“ с. Венец, община Карноба“, с възложител: „Андезит“ ООД

Публикувано на 07.07.2021

Решение БС-45-ПР/06.07.2021 за: „Ведомствена модулна станция за дизелово гориво за собствено ползване в 07079.2.2183 по КК на гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: „Eлектра” ЕООД

Решение БС-44-ПР/06.07.2021 за: „Изграждане на сладкарски цех в поземлен имот с № 07079.8.855 по КККР на гр. Бургас, кв. „Меден Рудник”, община Бургас“, с възложител: Ефтим Аврамов

Публикувано на 16.06.2021

Решение БС-43-ПР/15.06.2021 за: „Изграждане на вилни сгради в поземлен имот № 48619.9.532 по КК на гр. Царево, местност „Дядо Ильова бахча”, община Царево“, с възложител: „Тоби Холидей” ЕООД

Публикувано на 14.06.2021

Решение БС-42-ПР/14.06.2021 за: „Водовземане с мобилен помпен агрегат от повърхностни води по поречието на р. Садовска река, № 0395948.3 (стар № 000177), с. Бероново и с. Дъбовица, р. Луда Камчия, имот 00085, общ. Сунгурларе“, с възложител: ЕТ „Полиграф-Георги Михайлов“

Решение БС-41-ПР/11.06.2021 за: „Изграждане на 11 вилни сгради в ПИ с № 07079.13.1283 (УПИ LXXXVII-36), 07079.13.1284 (УПИ LXXXVIII-36), 07079.13.1285 (УПИ LXXXIХ-36), 07079.13.1286 (УПИ XC-36), 07079.13.1425 (УПИ XCI-36), 07079.13.1489 (УПИ XCII-36), 07079.13.1936 (УПИ XCIV-36), 07079.13.2003 (УПИ XV-36), 07079.13.2058 (УПИ XCVI-36), 07079.13.2059 (УПИ XCVII-36), 07079.13.2060 (УПИ XCVIII-36), обслужваща улица в поземлен имот 07079.13.1160 и трафопост тип БКТП в имот 07079.13.2061 (УПИ XCIII-36), местност „Лозята”, землище кв. Банево, гр. Бургас, община Бургас”, с възложител: „Комерс Тони 91“ ЕООД

Решение БС-40-ПР/11.06.2021 за: „Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, излезли от употреба гуми /ИУГ/, отпадъци от опаковки, текстилни отпадъци в ПИ №07079.827.65, гр.Бургас, кв. Долно Езерово“, с възложител: „Стан 3-2020“ ЕООД

Решение БС-39-ПР/11.06.2021 за: „Изграждане на търговски комплекс - бензиностанция с АГСС, търговска сграда със ЗОХ, ТЕР паркинг и автомобилен паркинг в имот с идентификатор 07079.2.2632 по КК на гр. Бургас, община Бургас“, с възложител "Уни Енерджи" ООД

Решение БС-38-ПР/11.06.2021 за: „Изграждане на седем еднофамилни жилищни сгради в имот с идентификатор 07079.30.280 по плана на кв. Крайморие, местност "Кафка", гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: "Крайморие Хоум" ЕООД

Публикувано на 10.06.2021

Решение БС-37-ПР/04.06.2021 за: „Разширение границите на гробищен парк “Каблешково”, гр. Каблешково, общ. Поморие”, с възложител: Община Поморие

Публикувано на 02.06.2021

Решение БС-36-ПР/02.06.2021 за: „Изкореняване, презасаждане, изграждане на подпорна конструкция и система за капково напояване на трайни насаждения – винени лозя на площ от 40,353 дка с местоположение в ПИ № 57491.3.21, 57491.6.61,57491.6.60, 57491.11.108 в землището на гр. Поморие, общ. Поморие и изграждане на система за капково напояване на съществуващи винени лозя на площ от 86,465 дка с местоположение в ПИ №57491.7.170, 57491.7.169, 57491.17.126, 57491.17.139, 57491.17.140, 57491.5.89, 57491.7.145, 57491.12.64, 57491.8.17 и 57491.4.56 в землището на гр. Поморие, община Поморие”, с възложител: ЕТ „Анхеало-91-Младен Върбанов“

Решение БС-34-ПР/31.05.2021 за: „Изграждане на колонка за зареждане на дизелово гориво в УПИ II-18, 19, 20, кв.1 по плана на с. Равда (имот с идентификатор 61056.34.105 по КК), община Несебър”, с възложител: „МАВРОВ И СИЕ - БЕТОН“ ООД

Публикувано на 01.06.2021

Решение БС-35-ПР/31.05.2021 за: „Изграждане на защитена лодкостоянка, разположена югоизточно от поземлен имот с идентификатор 07079.20.470 (УПИ І, кв. 30), местност "Ъгъла", кв. Сарафово, гр. Бургас в границите на поземлен имот с идентификатор 07079.1.1474 по КК на гр. Бургас и в прилежащата му акватория на Черно море”, с възложител: Община Бургас

Публикувано на 27.05.2021

Решение БС-33-ПР/27.05.2021 за: „Изграждане на система за капково напояване на млади биологични лозя в имоти № 132005, 114001, 112001, 113001, 115001, 114002, 114003, 150002, 150003, 150004, 085002, 085003, 085004, 086001, гр. Айтос, местност „Могилата”, община Айтос”, с възложител: КАТЕРИНА КАБАКОВА

Публикувано на 26.05.2021

Решение БС-32-ПР/19.05.2021 за: „Утилизиране на утайки от пречиствателни станции в инсталация за производство на биотор и биогаз, чрез сух термофилен процес при преработка по метода на суха метанизация в поземлен имот № 35033.14.262 по плана на гр. Каблешково, местност „Разклона”, община Поморие”, с възложител: „РИЦ 6” ООД

Публикувано на 05.05.2021

Решение БС-1-0/05.05.2021 за оттегляне на: „Изграждане на 11 вилни сгради в ПИ с № 07079.13.1283 (УПИ LXXXVII-36), 07079.13.1284 (УПИ LXXXVIII-36), 07079.13.1285 (УПИ LXXXIX-36), 07079.13.1286 (УПИ ХС-36), 07079.13.1425 (УПИ XCI-36), 07079.13.1489 (УПИ XCII-36), 07079.13.1936 (УПИ XCIV-36), 07079.13.2003 (УПИ XV-36), 07079.13.2058 (УПИ XCVI-36), 07079.13.2059 (УПИ XCVII-36), 07079.13.2060 (УПИ XCVIII-36) по КК на гр. Бургас, обслужваща улица в поземлен имот 07079.13.1160 и трафопост тип БКТП в имот 07079.13.2061 (УПИ ХСШ-36), м. "Лозята”, земл. кв. Банево, общ. Бургас", с възложител: „КОМЕРС ТОНИ 91” ЕООД

Публикувано на 28.04.2021

Решение БС-31-ПР/28.04.2021 за: „Изграждане на тринадесет еднофамилни жилищни сгради в имот с № 07079.30.266 по плана на кв. Крайморие, местност „Кафка“, гр. Бургас“, с възложител: „ГМГ Инвест 2020“ ООД

Решение БС-30-ПР/28.04.2021 за: „Цех за преработка и разфасовка на птиче месо в УПИ I, м. 276, местност „Хаджи бекир”, гр. Айтос, община Айтос”, с възложител: „МАКСТОН ГРУП” ЕООД

Публикувано на 21.04.2021

Решение БС-29-ПР/21.04.2021 за: „Изграждане на две жилищни сгради и трафпост в ПИ с идентификатор 07079.820.1112 по КК на кв. Сарафово, град Бургас, община Бургас и изграждане на трасета на улични водопровод и канализация за имота“, с възложител: „Арапилес“ ООД

Публикувано на 16.04.2021

Решение БС-28-ПР/16.04.2021 за: „Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение в имот № 36525.149.419 по КККР на гр, Карнобат”, с възложител: „БУРГАСПЪТСТРОЙ” АД

Публикувано на 7.04.2021

Решение БС-27-ПР/07.04.2021 за: „Изграждане на стопанска сграда - говедовъдна ферма и обслужваща сграда за персонал в имот № 431019 по КВС на гр. Айтос, местност „Хамам дере”, община Айтос”, с възложител: Диян Колев

Публикувано на 6.04.2021

Решение БС-26-ПР/06.04.2021 за: „Изграждане на 11 вилни сгради в ПИ с № 07079.13.1283 (УПИ LXXXVII-36), 07079.13.1284 (УПИ LXXXVIII-36), 07079.13.1285 (УПИ LXXXIX-36), 07079.13.1286 (УПИ ХС-36), 07079.13.1425 (УПИ XCI-36), 07079.13.1489 (УПИ XCII-36), 07079.13.1936 (УПИ XCIV-36), 07079.13.2003 (УПИ XV-36), 07079.13.2058 (УПИ XCVI-36), 07079.13.2059 (УПИ XCVII-36), 07079.13.2060 (УПИ XCVIII-36) по КК на гр. Бургас, обслужваща улица в поземлен имот 07079.13.1160 и трафопост тип БКТП в имот 07079.13.2061 (УПИ XCIII-36), м. "Лозята”, земл. кв. Банево, общ. Бургас", с възложител: „КОМЕРС ТОНИ 91” ЕООД

Решение БС-25-ПР/06.04.2021 за: „Изграждане на офис сгради и складове в поземлен имот 07079.3.1118 но КККР, гр. Бургас, местност „Наневия Чифлик”, община Бургас”, с възложители: Асен Киров и Румяна Бояджиева

Решение БС-24-ПР/05.04.2021 за: „Разширение границите на гробищен парк „Ахелой”, гр. Ахелой, община Поморие”, с възложител: Община Поморие

Решение БС-23-ПР/05.04.2021 за: „Изграждане на еднофмилни жилищни сгради в поземлен имот 07079.30.594 по КК на гр. Бургас, УПИ XXXI- 222, кв. 54 по плана на кв. „Крайморие”, община Бургас”, с възложители: Мария Рашева, Неделя Атанасова, Петър Атанасов

Решение БС-22-ПР/05.04.2021 за: „Създаване на трайни насаждения от праскови в имоти №, 40124.105.1, 40124.20.90, 40124.22.12, 40124.24.5, 40124.24.6, 40124.89,2, землище с. Крушевец, община Созопол и изграждане на система за капково напояване, изграждане на ограда и закупуване на земеделска техника”, с възложител: „УЕСТ АГРО ГРУП” ЕООД

Решение БС-21-ПР/05.04.2021 за: „Изграждане на ферма за пилета в поземлен имот с № 00151.467.5 по КК на гр. Айтос, местност „Стамбол Сърта“, община Айтос“, с възложител: ЕТ „ДИВЕКС-2 - Георги Георгиев“

Публикувано на 1.04.2021

Решение БС-20-ПР/31.03.2021 за: “Увеличаване на проектния капацитет на клетна № 1 на Регионалното предприярие за уптавление на отпадъците, обслужващо общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгуларе“, с възложител: Община Бургас

Публикувано на 31.03.2021

Решение БС-19-ПР/30.03.2021 за: „Смяна на предназначението на част от самостоятелен обект с № 07079.621.264.18.2 КТ „Черноморка“, гр. Бургас, община Бургас, находящ се в имот с № 07079.621.264 по КК в цех за преработка на риба“, с възложител: „Морека“ ООД

Решение БС-18-ПР/30.03.2021 за: „Изграждане на складово сервизна база в имот с № 07079.6.1293 по КК на гр. Бургас, местност „Край село“, община Бургас“, с възложител: „Тодорова консулт“ ЕООД

Решение БС-17-ПР/25.03.2021 за “Изграждане на ваканционно селище в ПИ с № 11538.9.161 по КК на град Свети влас, община Несебър“, с възложител: Цветка Тодорова

Решение БС-16-ПР/25.03.2021 за: „Изграждане на складова база и офиси в имоти с № 00151.276.1 и 00151.276.2 по КК (№276001 и 276002 ПО КВС), местност “Хаджи бекир“ гр. Айтос“, с възложител:”МАКСТОН ГРУП” ЕООД

Публикувано на 22.03.2021

Решение БС-15-ПР/22.3.2021 за: „Изграждане на дестилерия за етерично-маслени култури и склад за тяхното съхранение в ПИ с идентификатор 73388.86.6 по КК на с. Тръстиково, община Камено“, с възложител: Петър Стефанов

Публикувано на 18.03.2021

Решение БС-14-ПР/15.03.2021 за: „Реконструкция на съществуваща помпена станция и възстановяване на напорен водопровод за напояване на 1200 дка земеделски площи в землище на с. Димчево, община Бургас”, с възложител: „Панорама-2000” ЕООД

Публикувано на 12.03.2021

Решение БС-13-ПР/12.03.2021 за: „Изграждане на сграда за курорт и КОО в поземлен имот с идентификатор 67800.53.27, местност „Мапи“, землище гр. Созопол, Община Созопол“, с възложител: „ЕЛ СТОМАНА“ ООД

Решение БС-12-ПР/10.03.2021 за: „Изграждане на три вилни сгради и улица за достъп в ПИ с идентификатор 81178.1.343 по КК на гр. Черноморец, община Созопол“ с възложител Георги Недков

Публикувано на 17.02.2021

Решение БС-11-ПР/16.02.2021 за: „Изграждане на сгради за отдих и курорт в имот № 81178.5.153 по КК, местност „Аклади“, землище гр. Черноморец, община Созопол“, с възложители: „ИЛ-64“ ЕООД, Райно Златаров, Славка Златарова

Публикувано на 12.02.2021

Решение БС-10-ПР/12.02.2021 за: „Изграждане на селскостопанска сграда за отглеждане на животни - овчарник в ПИ с № 32737.10.186 по КК на с. Индже войвода, община Созопол“, с възложител: Добрил Георгиев

Публикувано на 29.01.2021

Решение БС-9-ПР/28.01.2021 за: „Монтаж на модулна автоснабдителна станция за дизелово гориво в имот с № 07079.618.1088 КК на гр. Бургас, общ. Бургас”, с възложител: „БМФ ПОРТ БУРГАС” ЕАД

Публикувано на 25.01.2021

Решение БС-8-ПР/22.01.2021 за: „Изграждане на жилищни сгради и обект за обществено обслужване (търговски обект) в ПИ 07079.2.1722 по КК на гр. Бургас“, с възложител: „Брент Ойл” ЕООД

Публикувано на 21.01.2021

Решение БС-7-ПР/21.01.2021 за: „Изграждане на на складова база (хале) за строителни материали и техника, разполагане на хоризонтален резервоар за съхранение на газ-пропан-бутан и открит паркинг за моторни превозни средства в ПИ с № 70473.19.2 и 70473.19.3 по КК на с. Съдиево, община Айтос“, с възложител: „Бриг“ ЕООД

Решение БС-6-ПР/20.01.2021 за „Изграждане на завод за производство на пектин в УПИ 1-729 (поземлен имот с № 07079.663.729 по КК на гр. Бургас), Промишлена зона „Юг“, община Бургас”, с възложител: „ИНДУСТРИАЛЕН ЛОГИСТИЧЕН ПАРК” АД

Решение БС-5-ПР/20.01.2021 за: „Изграждане на 4 вилни сгради в поземлен имот 57491.19.211 по КК на гр. Поморие, местност „Лахана”, община Поморие”, с възложител: Радослав Христов

Решение БС-4-ПР/20.01.2021 за: „Изграждане на жилищни сгради в УПИ XXI-1.38, кв. 6 но плана на с. Димчево (поземлен имот е № 21141.501.351 по КК), община Бургас и улица от осови точки 6а-6б”, с възложител: Лъчезар Георгиев

Публикувано на 15.01.2021

Решение БС-3-ПР/14.01.2021 за: „Изграждане на сгради за вилен отдих в ПИ с № 81178.36.235 по КК на гр. Черноморец, общ. Созопол“, с възложители: Петко Петков, Анка Чанева-Георгиева, Георги Герджиков

Решение БС-2-ПР/14.01.2021 за: „Изграждане на пункт за събиране на отпадъци от черни и цветни метали в ПИ с № 57491.505.134 по КК на гр. Поморие, общ. Поморие (парцел IV, кв. 113 по преходен план)“, с възложител: „Вип Метал Рециклинг“ ООД

Публикувано на 08.01.2021

Решение БС-1-ПР/07.01.2021 за: “Изграждане на складове с търговска част и офиси в имот № 00151.146.3, бивш № 146003, м. „Могилата“, гр. Айтос, общ. Айтос“, с възложител: Ненко Ненчев


 
2020 
 
Публикувано на 17.12.2020

Решение БС-73-ПР/16.12.2020 за: „Изграждане на жилищни сгради в поземлени имоти 07079.9.1035 и 07079.9.1036 по КК на гр. Бургас, местност „Салкъмчетата”, община Бургас“, с възложители: Георги Петров и Панайот Петров

Публикувано на 08.12.2020

Решение БС-72-ПР/07.12.2020 за: „Инженеринг на Фаза 2 от експлоатацията на Регионално предприятие за уптавление на отпадъци “Братово-запад” - Клетка №2, ретензионен басейн за инфилтни води РБ2, довеждаща и обслужваща инфраструктура на Клетка 2, отводнителна площадкова инфраструктура за бъдещата Клетка №3 и реконструкция и разширение на ПСОВ, промяна в работата на инсталация за производство на дървесен мулч/чипс и инсталация за раздробяване на едрогабаритни отпадъци“, с възложител: Община Бургас

Публикувано на 27.11.2020

Решение БС-71-ПР/27.11.2020 за: „Разширение на автобаза и изграждане на газостанция в поземлен имот е № 07079.5.907, гр. Бургас и изграждане на автобаза за обучение на водачи на МПС в имот с № 07079.5.906, гр. Бургас, община Бургас”, с възложител: Мария Буйнова

Решение БС-70-ПР/27.11.2020 за: „Изграждане на вилни сгради в № 06776.21.1, местност „До село”, с. Брястовец, община Бургас и улица”, с възложител: Иван Годжаров

Публикувано на 23.11.2020

Решение БС-69-ПР/23.11.2020 за: „Изграждане на десет вилни сгради по една в имоти с идентификатори 72151.37.35, 72151.37.36, 72151.37.37, 72151.37.38, 72151.37.39, 72151.37.40, 72151.37.41, 72151.37.42, 72151.37.43 и 72151.37.44 (УПИ 11-3 до УПИ Х1-3) и обща обслужваща инфраструктура включваща общ трафопост и общ безотточен водонепропусклив резервоар разположен в имот с ид. 72151.37.34 (УПИ 1-3) и второстепенна улица в имот с идентификатор 72151.37.45. местност „Чекелията“, с. Твърдица, община Бургас“, с възложители: Георги Парашкевов и Илиян Стефанов

Решение БС-68-ПР/23.11.2020 за: „Изграждане на шоурум и складова база за промишлени стоки в имот № 07079.2.2214, местност „Келева нива“, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: Динко Кипров

Решение БС-67-ПР/23.11.2020 за: „Водовземане от подземни води (тръбен кладенец) в имот № 36525.248.705 (стар 000705), местност „Кралимаркова стъпка“, землище на гр. Карнобат, община Карнобат“ с възложител: „Свинекомплекс Крумово градище“ АД

Публикувано на 04.11.2020

Решение БС-66-ПР/04.11.2020 за: „Извършване на дейности по събиране и съхранение на излязло от употреба на електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), отпадъци черни и цветни метали, излезли от употреба (ИУГ), отпадъци от метални опаковки, отпадъци от хартия (ОЧЦМ), картон, пластмаса и хартиени, картонени, пластмасови и композитни опаковки, и стъкло в имот № 48619.505.13, кв. „Белият бряг“, гр. Царево, общ. Царево“, с възложител: „Метал Инвест Груп“ ЕООД

Публикувано на 30.10.2020

Решение БС-65-ПР/29.10.2020 за: „ПУП-ПРЗ-ППА и последващо разширение и модернизация съгласно проект на генерален план на пристанищен терминал „Бургас Изток-1, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”

Решение БС-64-ПР/29.10.2020 за: „Изграждане на складова база в имот № 51500.69.44, местност „Ииджекьойско блато“, землище гр. Несебър, община Несебър“, с възложител: „Комсед“ АД

Публикувано на 26.10.2020

Решение БС-63-ПР/23.10.2020 за: „Изграждане на нова подстанция “Каблешково” и присъединяване към ЕЕС в ПИ с № 35033.7.411 по КК на гр. Каблешково, общ. Поморие”, с възложител: “Електроенергиен Системен Оператор” ЕАД

Решение БС-62-ПР/23.10.2020 за: „Изграждане на жилищна сграда и водовземно съоръжение (тръбен кладенец) в УПИ XIII-270, кв. 29 по плана на с. Лъка, общ. Поморие”, с възложител: Кристиян Харбалиев

Публикувано на 23.10.2020

Решение БС-61-ПР/21.10.2020 за: „Изграждане на вилни сгради за собствени нужди в ПИ с № 57491.19.392, местност “Лахана”, гр. Поморие, общ. Поморие”, с възложител: Боян Стоянов

Публикувано на 16.10.2020

Решение БС-60-ПР/16.10.2020 за: „Изграждане на специализиран пристанищен обект - пристан за кораби, предназначени за спомагателни дейности и буксировка, находящ се на нов източен вълнолом на Пристанище Бургас, поземлен имот №07079.618.1098, община Бургас”, с възложител: „ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”, КЛОН - ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС”

Публикувано на 13.10.2020

Решение БС-59-ПР/13.10.2020 за: „Поставяне на модулна станция за светли горива на територията на яхтено пристанище „Марина Порт Созопол” в поземлен имот № 67800.505.140 по КК на гр. Созопол, община Созопол”, с възложител: „МАРИНА ПОРТ СОЗОПОЛ” ЕАД

Публикувано на 21.09.2020

Решение БС-58-ПР/21.09.2020 за: „Изграждане на жилищна сграда и гараж в ПИ № 39164.13.305 по КК, м. „Кору дере“, землище на с. Кошарица, общ. Несебър“, с възложител: „Регина 2013“ ЕООД

Решение БС-57-ПР/21.09.2020 за: „Изграждане на 3 броя жилищна сгради и ново водовземно съоръжение за добив от подземни води-тръбен кладенец в ПИ № 27454.501.404 по КК на с. Емона, общ. Несебър“, с възложител: Калоян Стефанов

Публикувано на 08.09.2020

Решение БС-56-ПР/04.09.2020 за: „Изграждане на вилни сгради в ПИ с №67800.6.146, м. „Буджака“, землище на гр. Созопол, общ. Созопол”, с възложители: Мария Кюперс и Георги Георгиев

Публикувано на 04.09.2020

Решение БС-55-ПР/04.09.2020 за: „Изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци в ПИ № 175009 и 175014, м. „Могилата“, землище на град Айтос, община Айтос“, с възложител: „Грийн Парадайз 97“ ООД

Публикувано на 03.09.2020

Решение БС-54-ПР/03.09.2020 за: „Инсталация за обработка на смесени метали - преустройство и реконструкция на сгради с ид. 35833.509.27.10 и ид. 35833.509.27.11 в УПИ VI-348, ПИ с ид.35833.509.27 по КК на гр. Камено, в кв. 36 по плана на гр. Камено”, с възложител: "Ростер" ООД

Публикувано на 01.09.2020

Решение БС-53-ПР/31.08.2020 за: „Обединяване на ПИ с № 81178.61.917 и 81178.61.918 по КК на гр. Черноморец, общ. Созопол и изграждане на една вилна сграда в новообразувания имот“, с възложители: Божидар Каракашев и Калина Каракашева

Решение БС-52-ПР/31.08.2020 за: „Изграждане на складова база за малки плавателни съдове и паркинг за каравани и автономна фотоволтаична система до 5 к\Ур в ПИ с № 81178.50.54 и 81178.50.64, местност „Атия“, землище на град Черноморец, община Созопол", с възложител: "Хитрон"  ЕООД

Публикувано на 25.08.2020

Решение БС-51-ПР/21.08.2020 за: „Изграждане на рибовъдна ферма с рециркулационна система за пълносистемно отглеждане на африкански сом в упи VIII-60 и УПИ VII-60, кв. 5 по плана на с. Екзарх Антимово, общ. Карнобат“, с възложител: „Манокая“ ЕООД

Публикувано на 04.08.2020

Решение БС-50-ПР/03.08.2020 за: „Добавяне на нова дейност R3-рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация на шредирани отпадни гуми в количество 12000т./год., на площадка, находяща се в гр. Бургас, ул. „Крайрезна“ №21, УПИ XXVII, кв.52/имот с ид. 07079.605.194/ по плана на Промишлена зона „Север“, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: "Металика Комерс" ЕООД

Публикувано на 22.07.2020

Решение БС-49-ПР/22.07.2020 за: „Изграждане павилиони за сергийна търговия и открит паркинг в имот № 48619.63.70 по КК на гр. Царево, с.о. „Нестинарка“, общ. Царево“, с възложител: Радослав Иванов

Решение БС-48-ПР/22.07.2020 за: „Изграждане на курортни сгради с басейни в имот № 51500.503.508 по КК, м. „Кокалу“, гр. Несебър, общ. Несебър“, с възложител: „Академика Сий Палас“ АД

Решение БС-47-ПР/22.07.2020 за: „Обособяване на осем броя УПИ с цел изграждане на обекти с обществено предназначение (офиси, услуги), търговия и жилища в имот № 07079.12.677, м. „Кабата“, кв. Ветрен, гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: Радослав Иванов

Публикувано на 14.07.2020

Решение БС-46-ПР/09.07.2020 за: „ПУП-ПРЗ за поземлени имоти № 81178.5.92 и 81178.5.93, местност „Аклади”, гр. Черноморец, община Созопол, с цел обединяване и изграждане на сгради за отдих и курорт”, с възложител „Созопол Пропърти Инвестмънт” ООД

Публикувано на 10.07.2020

Решение БС-45-ПР/07.07.2020 за: „Извършване на дейности по събиране, съхранение и третиране на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/ и отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/ в поземлен имот с идентификатор 81178.51.22, местност "Мина Росен", гр. Черноморец, община Созопол“, с възложител: "Илко Кар" ЕООД

Публикувано на 08.07.2020

Решение БС-44-ПР/07.07.2020 за: Извършване на дейности по напояване на земеделските имоти на територията на сдружението, чрез използване на вода от язовир "Картелка", находящ се в имот 27169.59.185 в землището на с. Екзарх Антимово, общ. Карнобат, с възложител: Сдружение за напояване "Антимовски води"

Публикувано на 30.06.2020

Решение БС-43-ПР/26.06.2020 за: „Изграждане на водовземно съоръжение за добив от подземни води - тръбен кладенец в ПИ №018040 по КВС за м. Джибурлука, землище на с. Просеник, общ. Руен, с цел напояване на трайни насаждения“, с възложител: „Йори" ЕООД

Решение БС-42-ПР/26.06.2020 за: „Изграждане на вилни сгради в поземлен имот № 48619.52.615, местност „Ск. Фонд Лафина”, гр. Царево, община Царево”, с възложител: Николина Пожарлиева

Решение БС-41-ПР/26.06.2020 за: „Склад за скално-облицовъчни материали, с работилница, складова база за промишлени стоки, магазини и офиси в ПИ 07079.5.1649, 07079.5.1650 и 07079.5.1651, м. Сърт Тарла, гр. Бургас, общ. Бургас“ с възложители: Янчо Стоянов, Кирил Петров и "Атила Строй Инвест" ЕООД

Публикувано на 26.06.2020

Решение БС-40-ПР/24.06.2020 за: „Изграждане на три вилни сгради в имот № 51500.63.37, местност „Инджекьойско блато/Полугодно“, гр. Несебър, община Несебър”, с възложител: Огнян Стефанов

Решение БС-39-ПР/24.06.2020 за: „Изграждане на приют за кучета в ПИ с идентификатор 07079.8.378 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас и осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура за обслужване до имота“ , с възложител: Община Бургас

Публикувано на 23.06.2020

Решение БС-38-ПР/23.06.2020 за: „Изграждане на складова база за съхранение на зърно е административна част в имот № 07332.53.630 по КК на гр. Българово, община Бургас“, с възложител: „Астра Грейн“ ООД

Публикувано на 19.06.2020

Решение БС-37-ПР/18.06.2020 за: „Закриване и рекултивация на депо за ТБО, община Поморие”, с възложител община Поморие

Публикувано на 17.06.2020

Решение БС-36-ПР/17.06.2020 за: „Обработка или преработка на сурово мляко, което е добито от фермата, за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход, чрез изграждане на обект за търговия с млечни продукти и преработка на мляко е капацитет 800 л мляко дневно в поземлен имот № 10327.412.2, с. Везенково, община Сунгурларе”, с възложител „Златен клас 2004” ЕООД

Решение БС-35-ПР/17.06.2020 за: „Изграждане на бензиностанция, газстанция, автомивка, канал за смяна на масла, маркет, мотел със заведение за хранене и изграждане на ЛГТСОВ в имот с идентификатори 44029.201.7 и 44029.201.8 по КК на с. Лозарово, община Суигурлере“, с възложител: „Лес-Транс-Строй“ ЕООД

Решение БС-34-ПР/17.06.2020 за: „Изграждане на сондажен кладенец в УПИ XI-284, кв. 30 по плана на с. Лъка, община Поморие“, с възложител: Божидар Николов

Решение БС-33-ПР/16.06.2020 за: „Изграждане на складове за промишлени стоки и шоурум в ПИ с № 07079.2.1407 и 07079.2.1370 по КК на град Бургас, община Бургас“, с възложител: „Вайс Профил“ ООД

Публикувано на 12.06.2020

Решение БС-32-ПР/12.06.2020 за: „Откриване на площадка за: събиране, временно съхранение и сортиране на отпадъци от пластмаса, хартия и картон, стъкло, опаковки от различен материал и др; събиране, мелене и гранулиране на отпадна пластмаса; събиране и обеззаразяване на смесени битови отпадъци, събиране и временно съхранение на абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла; събиране и временно съхранение на оловни акумулаторни батерии и портативни батерии; събиране и временно съхранение на битум; събиране и временно съхранение на антифризна течност; събиране и временно съхранение отпадъчни бои и лакове и утайки от същите;събиране, временно съхранение и предварително третиране на нефто- и маслосъдържащи отпадъци от резервоари, пясъкоуловители и масленоводни сепаратори, шахти и др., спирачна течност; събиране, временно съхранение и предварително третиране на маслени филтри; събиране, временно съхранение и предварително третиране на отработени масла в ПИ № 07079.827.107 (част от ПИ № 07079.6.944), м. „Караянос“, землище кв. „Долно Езерово”, гр. Бургас, община Бургас” с възложител „Партнерс” ООД

Публикувано на 29.05.2020

Решение БС-31-ПР/28.05.2020 за: „Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот № 35033.13.228, м. "Козарева могила", гр. Каблешково, община Поморие“, с възложител: „Дорослава 02“ ООД “.

Публикувано на 21.05.2020

Решение БС-30-ПР/21.05.2020 за: „Укрепване на свлачище - северен бряг на гр. Царево в обхват на имоти № 48619.501.71, 48619.501.240, 48619.501.399 и 48619.501.403, както и част от прилежащата акватория на Черно море по КК на гр. Царево, община Царево“, с възложител: МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Публикувано на 08.05.2020

Решение БС-29-ПР/07.05.2020 за: „Изграждане на складова база и логистичен център в имот №51500.76.96, местност „Кокалу“, гр.Несебър, община Несебър“, с възложител: „Жанет“ООД

Публикувано на 28.04.2020

Решение БС-28-ПР/27.04.2020 за: „Изграждане на четири броя вятърни турбини за производство на ел. енергия от възобновяем източник – вятър в ПИ с № 36525.185.65 и 3625.187.8 по КК на гр. Карнобат, общ. Карнобат“, с възложител: Гинчо Коралски

Публикувано на 24.04.2020

Решение БС-27-ПР/24.04.2020 за: „Поставяне на временни обекти за извършване на търговска дейност - автомивка с пет броя клетки и изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 53045.505.35 по КК на гр. Обзор, община Несебър“, с възложител Айсел Осман

Публикувано на 23.04.2020

Решение БС-26-ПР/23.04.2020 за: „Закриване, рекултивация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци „Братово“ в ПИ с идентификатор 57337.42.90 по КК на с. Полски извор, община Камено“, с възложител: Община Бургас

Решение БС-25-ПР/22.04.2020 за: „Изграждане на вилна сграда в ПИ № 48619.3.459, с.о. „Арапя“, землище на гр. Царево, с възложител: ТЕОДОРИН БОНЧЕВ

Публикувано на 14.04.2020

Решение БС-24-ПР/14.04.2020 за: „Изграждане на водовземно съоръжение-тръбен кладенец в ПИ с № 51500.507.130 по КК на гр. Несебър, общ. Несебър, с цел поливане на тревни площи, храстова и тревна растителност и миена на подове и площадки“, с възложител „Комерсиал Д “ ЕООД  

Публикувано на 06.04.2020

Решение БС-23-ПР/03.04.2020 за: „Изграждане на складова база с административна част в имот № 07079.2.1399, местност „Под шосето“, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: „Вемус Инвест“ ЕООД

Решение БС-22-ПР/02.04.2020 „Изграждане на смесени сгради за обществено обслужване и жилища в ПИ с идентификатор 07079.2.2123 по КК на м. „Хайнлъка“, землище на град Бургас, община Бургас, с възложители:  Веселин Анегностев и Пенчо Анегностев

Решение БС-21-ПР/02.04.2020 за: „Риборазвъждане и спортен риболов в Язовир „Василева кория“, поземлен имот с идентификатор по КК 29221.98.778 (стар № 00778), землище на с. Момина църква, община Средец, област Бургас“, с възложител: „ТОПСТРОЙ“ ЕООД

Решение БС-20-ПР/02.04.2020 за: „Изграждане на две жилищни групи - „Западна“ и „Източна“ в ПИ с идентификатор № 61056.68.25 по КК на с. Равда, община Несебър“ с възложители: София Василева и Росен Офилов

Решение БС-19-ПР/02.04.2020 за: „Изграждане на складова база за леки горива в ПИ с идентификатор 07079.6.288 по КК, местност „Караянос“, град Бургас, община Бургас“, с възложител: "Пропъртис Къмпани БГ" АД

Публикувано на 26.03.2020

Решение БС-18-ПР/26.03.2020 за: „Изграждане на жилищна сграда в ПИ № 73571.27.23, м. „Боруна“, с. Тънково, общ. Несебър“, с възложител: „Флай Инс“ ООД

Публикувано на 13.03.2020

Решение БС-17-ПР/13.03.2020 за: „Водовземане от подземни води, чрез изграждане на две нови водовземни съоръжения-тръбни кладенци в ПИ № 51500.31.24 по КК на м. „Юрта“, гр. Несебър, общ. Несебър“, с възложител: УПФ „Доверие“, ППФ „Доверие“ и ДПФ „Доверие“

Публикувано на 27.02.2020

Решение БС-16-ПР/27.02.2020 за: „Изграждане на вилни сгради в поземлени имоти №№ 44094.5.1061, 44094.5.1062, 44094.5.1063, 44094.5.1064, 44094.5.1065 и 44094.5.66, местност „Чакърова каба”, с. Лозенец, община Царево”, с възложители: Димо Желязков, Желязко Желязков, Кирил Рангелов

Решение БС-15-ПР/27.02.2020 за: „Изграждане на ново водовземно съоръжение за добив от подземни води – тръбен кладенец в ПИ № 07079.651.280 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: „Тами“ ООД

Решение БС-14-ПР/27.02.2020 за: „Изграждане на сгради за отдих и курорт в ПИ № 67800.53.66, м. „Мапи“, гр. Созопол, общ. Созопол“, с възложител: Анка Димитрова

Решение БС-13-ПР/27.02.2020 за: „Промишлено предприятие за нанасяне на термозащитни и термобариерни покрития върху компоненти на турбини на промишлени и авационни газотурбинни двигатели в цех, нах. Се на територията на „Промет стиил“ ЕАД, с. Дебелт, общ. Средец“, с възложител: „Сигматек“

Решение БС-12-ПР/27.02.2020 за: „Изграждане на поливен тръбопровод за капково напояване на лозя в земл. на с. Терзийско, общ. Сунгурларе“, с възложител: ЕТ „Миню Стайков-Комерс“

Решение БС-11-ПР/27.02.2020 за: „Изграждане на административно-производствена сграда с предназначение – цех за печене на солени и сладки ядки, шоколадови дражета и сладки блокчета в УПИ I-1375, кв. 103, идент. с ПИ № 07079.6.1375 по КК на кв. Долно Езерово, гр. Бургас“, с възложител: „Йорданов 66“ ЕООД

Решение БС-10-ПР/27.02.2020 за: „Изграждане на ваканционно селище в ПИ № 48619.64.131, м. „Нестинарка“, гр. Царево, общ. Царево“, с възложители: Радостина Шивачева, Енчо Христов, Христинка Христова

Публикувано на 18.02.2020

Решение БС-9-ПР/17.02.2020 за: „Изграждане на складове за пакетирани стоки за бита в ПИ 07079.5.906, 07079.5.907, м. „Краварника“, гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: Мария Буйнова

Публикувано на 13.02.2020

Решение БС-8-ПР/12.02.2020 за: „Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас, УПИ III, кв. 27 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: Община Бургас

Публикувано на 10.02.2020

Решение БС-7-ПР/04.02.2020 за: „Изграждане на крайпътен обслужващ комплекс за обществено обслужващи дейности, търговия, услуги, бензиностанция и трафопост в имот 23176.2.76 по КК на с. Драганци (№ 002076 по КВС образуван от имоти 002095, 002097, 002044 и 002045), местност „Могилата“, община Карнобат“, с възложители: ПЕТЯ ПЕНЧЕВА и КРАСИМИР ПЕНЧЕВ

Решение БС-6-ПР/04.02.2020 за: „Прилагане на полуинтензивна технология за отглеждане на шаран за консумация в поликултура с растителноядни риби - бял и черен амур, бял и пъстър толостолоб, съвместно с хищни видове - щука и европейски сом в поземлен имот № 07079.17.589 с площ 167 505 кв.м - язовир в землището на кв. „Рудник“, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: "Модстрой“ ЕООД

Публикувано на 31.01.2020

Решение БС-5-ПР/29.01.2020 за: „Реализиране на втори етап от енергийния обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници чрез автоматизирана сепарационна инсталация за неопасни отпадъци, находящ се в УПИ I-379, местност „Чоплака”, землище с. Равадиново, община Созопол, област Бургас и подмяна на предвидената технология за третиране на неопасни отпадъци след сепариране с термично третиране на неопасни отпадъци след сепариране без да се променя тяхното количество“ с възложител: „Провасте плюс“ АД

Публикувано на 23.01.2020

Решение БС-4-ПР/22.01.2020 за: „Обединяване на поземлени имоти № 81178.5.243, 81178.5.245, 81178.5.250, 81178.5.251, 81178.5.290 и 81178.5.291, м. „Аклади", гр. Черноморец, общ. Созопол и изграждане на седем курортни сгради, подземен и надземен паркинг, развлекателен басейн с пързалки и детски кът в новообразувания имот“, с възложители: „Мейдън Апартментс" ЕООД, „ПМ 71" ЕООД и Николай Бакалов

Публикувано на 17.01.2020

Решение БС-3-ПР/16.01.2020 за: „Изграждане на магазин и складове за промишлени стоки в имот № 07079.2.2255 по КК на град Бургас, местност „Муската“, община Бургас“, с възложител: „ИМПАКТ ИНВЕСТ“ЕООД

Публикувано на 16.01.2020

Решение БС-2-ПР/14.01.2020 за: „Изграждане на сервиз за леки и товарни автомобили и административна сграда в ПИ с идентификатор 07079.4.834 по КК на град Бургас, община Бургас“, с възложители: Гергана Йорданова и Иван Иванов

Решение БС-1-ПР/13.01.2020 за: „Изграждане на складова база с административна част в поземлен имот № 07079.3.2560, местност „Мадика“, землище гр. Бургас, община Бургас“, с възложител „ФАКТОРИЕЛ“ ООД

Публикувано на 09.01.2020

Решение БС-1156/09.01.2019 за поправка на фактическа грешка на Решение БС-97-ПР/20.12.2019 г: „Изграждане на ваканционно селище в ПИ № 48619.55.662, м. „Ск. Фонд-Боруна“, гр. Царево, общ. Царево“, с възложител: „Никола Чезари“ ООД


2019 г.
Публикувано на 23.12.2019

Решение БС-97-ПР/20.12.2019 за: „Изграждане на сгради за отдих и курорт в ПИ № 67800.43.10, 67800.43.12 и второстепенна улица от о.т. 456 до о.т. 462, м. „Мапи“, гр. Созопол“, с възложител: Ивайло Тодоров и Людмил Гачев

Публикувано на 20.12.2019

Решение БС-96-ПР/20.12.2019 за: „Изграждане на ваканционно селище в поземлен имоти № 48619.55.662, местност „Ск. Фонд-Боруна”, гр. Царево, общ. Царево”, с възложител: „НИКОЛА ЧЕЗАРИ“ ООД

Решение БС-95-ПР/20.12.2019 за: „Изграждане на рибовъдно стопанство с площ 104, 46 дка – язовир, м. „Ай Дере“ и изграждане на селскостопанска постройка, разполагане на 6 броя басейна за краткотрайно съхранение на уловената риба в имот № 58712.3.65 по КККР, м. „Джелнере“, с. Проход, община Средец“, с възложител: „Ил-64“ ЕООД

Публикувано на 17.12.2019

Решение БС-94-ПР/16.12.2019 за: „Изграждане на рибовъдно стопанство „Екватор“ за аквакултури от видовете: Европейски сом (Sillurus glanis) в поликултура с Шаран (Cyprinus carpio), други шаранови и плевелни видове в поземлен имот № 61114.25.121 (стар № 000121 с ЕКАТТЕ 61114) и поземлен имот № 61114.26.14 по КККР, в местността „Георгиев баир“, землище на с. Равна гора, община Созопол“, с възложител: „ЕКВАТОР“ ЕООД

Решение БС-93-ПР/17.12.2019 за: „Изграждане на курортен обект - къмпинг в поземлен имот №81178.5.434, 81178.436, 81178.5.437, 81178.5.129 и 81178.5.136, местност „Аклади“, гр. Черноморец, община Созопол“, с възложители: „Булфам“ ЕООД

Решение БС-92-ПР/17.12.2019 за „Поставяне на пременстваеми обекти – каравани с навеси в ПИ №44094.2.1023, местност „Караагач“, с. Лозенец, община Царево“, с възложител: „Анеси Тур“ ЕООД

Публикувано на 13.12.2019

Решение БС-91-ПР/12.12.2019 за: „Реконструкция на водотръбен котел ВК-100 (4), състояща се в поставяне на наклонена скара в пещната камера на съществуващия котел с цел производство на топлинна енергия, чрез оползотворяване на биомаса, в УПИ III-460 по плана на Промишлена зона „Север” (поземлен имот с идентификатор 07079.605.460, местност „Хаджи Тарла“ по КК), гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: "Топлофикация-Бургас" ЕАД

Публикувано на 06.12.2019

Решение БС-90-ПР/06.12.2019 за: „Изграждане на инсталация за производство на ел. енергия, посредством инсталация за газификация на твърди битови отпадъци, RDF и утайки от пречиствателни съоръжения и когенерация в УПИ III-380 (ПИ 46663.501.1819), гр. Малко Търново, общ. Малко Търново“, с възложител: „Перун 2012“ АД

Публикувано на 11.11.2019

Решение БС-89-ПР/08.11.2019 за: „Изграждане на сграда за отдих и курорт в ПИ с № 67800.10.443 и 67800.10.213, местност „Мапи“, землище на гр. Созопол, общ. Созопол“, с възложител: „Блек Сий Асет Менижмънт“ ЕАД

Решение БС-88-ПР/08.11.2019 за: „Изграждане на една сграда за отдих и курорт в ПИ с №67800.10.254, 67800.10.255 и 67800.10.445, местност „Мапи“, землище на гр. Созопол, общ. Созопол и изграждане на една сграда за отдих и курорт в ПИ с № 67800.10.267 местност „Мапи“, землище на град Созопол, община Созопол“, с възложител: „Блек Сий Асет Менижмънт“ ЕАД

Публикувано на 06.11.2019

Решение БС-87-ПР/06.11.2019 за: „Изграждане на търговско-офисен комплекс в поземлен имот № 07079.2.2477 по КК (бивши ПИ 060021, 060026 и 060027 по КВС), м. „Под шосето”, землище гр. Бургас, общ. Бургас”, с възложител: „Елитстрой” ООД

Публикувано на 25.10.2019

Решение БС-86-ПР/25.10.2019 за: „Изграждане на курортен обект за настаняване-настаняване за 30 бр. каравани с навеси, зона за разполагане на палатки, къща с рецепти, санитарно-битови помещения за посетители, складове, технически помещения, стаи за персонал, паркинг за 30 бр. МПС, площадкови ВиК и ел. мрежи и ограда в поземлен имот с № 48619.55.688 по КК на гр. Царево, общ. Царево”, с възложител:„ Ивели Консулт ”ЕООД

Публикувано на 24.10.2019

Решение БС-85-ПР/23.10.2019 за: „Изграждане курортен обект за настаняване тип къмпинг в поземлени имоти с идентификатори по КК 81178.5.433, 81178.5.432 и 81178.5.126, гр. Черноморец, общ. Созопол“, с възложител: „БУЛФАМ“ ЕООД

Публикувано на 22.10.2019

Решение БС-84-ПР/22.10.2019 за: „Обособяване на цех за рециклиране на пластмасови отпадъци и производство на изделия от пластмаси в ПИ с№ 17974.45.8, м. „ Янев мост“, землище на гр. Средец, община Средец“, с възложител: „Велес Пласт“ ЕООД

Публикувано на 16.10.2019

Решение БС-83-ПР/16.10.2019 за: „Изграждане на открит паркинг за лекотоварни и товарни автомобили и административна сградав ПИ № 084006, земл. гр. Карнобат, общ. Карнобат“, с възложител:“Ваня Транс“ ООД

Публикувано на 07.10.2019

Решение БС-82-ПР/04.10.2019 за: „Изграждане на подстанция „Обзор“ в имот №53045.531.943, местност „Срещу село“, землище гр.Обзор, община Несебър”, землище гр. Бургас, община Бургас”, с възложител: „Електроенергиен системен оператор” ЕАД

Публикувано на 26.09.2019

Решение БС-81-ПР/25.09.2019 за: „Изграждане на единадесет вилни сгради в ПИ с № 07079.13.1252 по КК на гр. Бургас, община Бургас“ с възложител: Иван Колев

Публикувано на 16.09.2019

Решение БС-81-ПР/13.09.2019 за: „Изграждане на база за съхранение на селскостопанска продукция, техника, метално хале и макадамова площадка пред него в имот № 009047, местност „Рапаня“, гр. Камено, с възложител: “МП КЪМПАНИ“ ЕООД

Публикувано на 28.08.2019

Решение БС-80-ПР/27.08.2019 за: „Изграждане на складово и офисно-логистична база, пътна връзка и трансформаторен пост в поземлени имоти № 21, 22, 23, 24 в масив 59, местност „Курт тепе”, землище гр. Бургас, община Бургас”, с възложител: „ПС ГРУП” АД

Публикувано на 23.08.2019

Решение БС-79-ПР/23.08.2019 за: „Изграждане на логостичен център и паркинг за товарни МПС на в имот № 51500.57.15, местност „Инжекьойско блато“, землище гр. Несебър“ община Несебър”, с възложител: „Рент Инвестмънт-Р“ ООД

Решение БС-78-ПР/23.08.2019 за: "Изграждане на вилни сгради в имот № 10731.24.100, местност "Чифтелията" , землище с. Веселие, община Приморско", с възложител: Петя Колева

Публикувано на 19.08.2019

Решение БС-77-ПР/19.08.2019 за: „Изграждане на складово-търговска база за авточасти и принадлежности за автомобили в поземлени имоти № 07079.3.1967 и № 07079.3.1968 по КК, местност „Караач”,гр. Бургас, община Бургас”, с възложител: „Гастропартнерс” ЕООД

Решение БС-76-ПР/19.08.2019 за: „Изграждане на обходен път на гр. Бургас – I етап от км 0+000 до км 4+577 (от км 230+700 на път I-9 „Сарафово – Бургас“ до км 493+550 на път I-6 „Ветрен – Бургас“), локални платна и реконструкция на засегнатите от строителството съоръжения на съществуващата инженерна инфраструктура“, с възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“

Публикувано на 13.08.2019

Решение БС-75-ПР/12.08.2019 за „Изграждане и на складова база за промишлени стоки и представителен магазин в поземлен имот № 07079.6.1596 по КК на гр. Бургас, местност „Герен Бунар”, община Бургас”, с възложители: Кръстьо Атанасов, Диляна Атанасова, Светлана Атанасова, Красимир Далуков и Радостина Кривошиева

Решение БС-74-ПР/12.08.2019 за Изграждане на ферма за отглеждане на морска скарида, саликорния и лаврак в интегрирана мултитрофична производствена система в УПИ VII, кв. 14 по плана на с. Есен, Община Сунгурларе“, с възложител: "Аква-Ферма" ООД

Публикувано на 05.08.2019

Решение БС-73-ПР/05.08.2019 за „Доставка и монтаж на оборудване за производство на смеси в цех № 9, част от складова база в УПИ 1-20, кв. 5 по плана на ПЗ „Юг-Запад”, поземлен имот с идентификатор 07079.663.42 по КК на гр. Бургас”, с възложител: „Омега Хеф“ ООД

Решение БС-72-ПР/05.08.2019 за: „Монтиране на миячно-сортировъчна инсталация и изграждане на тръбен кладенец за промишлени цели в ПИ с идентификатор 20273.77.14 по КК на с. Дебелт, община Средец“, с възложител: „Силициев пясък-Дебелт“ ЕООД

Публикувано на 25.07.2019

Решение БС-71-ПР/25.07.2019 за: „Изграждане на 25 броя бунгала в позeмлени имоти № 67800.8.125, 67800.8.126, 67800.8.127, 67800.8.625 и 67800.8.626 по КК на гр. Созопол“, с възложител: ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВЕТИ ГЕОРГИ“

Публикувано на 24.07.2019

Решение БС-70-ПР/23.07.2019 за: „Изграждане на жилищни сгради в имоти №67800.3.179, 67800.3.180, 67800.3.170 и 67800.503.81, местност „Мисаря“, гр. Созопол, община Созопол“, с възложител: Ставро Желев и съсобственици

Решение БС-69-ПР/23.07.2019 за: „Изграждане на кланица в поземлен имот № 079006, местност „Юрт“, землище на с. Рупча, община Руен“, с възложител: Хасан Хюсеин

Публикувано на 08.07.2019

Решение БС-68-ПР/05.07.2019 за: „Изграждане на вилни сгради в ПИ с № 48619.2.907, местност „Диньов гьол“, гр. Царево, общ. Царево“, с възложители: Янко Кесаровски и Надя Кесаровска

Публикувано на 04.07.2019

Решение БС-67-ПР/04.07.2019 за: „Изграждане на две жилищни сгради в ПИ с № 73571.35.128 по КК на с. Тънково, общ. Несебър“ с възложител: Георги Марков

Решение БС-66-ПР/04.07.2019 за: „Изграждане на складова база за промишлени стоки с административна част в поземлен имот с идентификатор по КК 07079.3.1262, м. „Мадика“, землище на гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: „Ди Ем Жи – 72“ ЕООД

Публикувано на 01.07.2019

Решение БС-65-ПР/28.06.2019 за: „Водземане от подземни води чрез ново водноземно обслужване за подземни води в поземлен имот № 23604.37.639, с. Драчево, общ. Средец”, с възложител:„ Научен център по земеделие-Средец

Публикувано на 26.06.2019

Решение БС-64-ПР/21.06.2019 за: „Изграждане на довеждащ път до ПИ с № 07079.2.1615, 07079.2.1616, 07079.2.1617, 07079.2.1618, 07079.2.1619, 07079.2.1620 и 07079.2.1628 по КК на гр. Бургас “, с възложител: Община Бургас

Решение БС-63-ПР/21.06.2019 за: „Обособяване на площадка за извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали, негодни за употреба батерии и акумулатори и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства в част от ПИ с № 80916.10.158, землище на с. Черни връх, общ. Камено“, с възложител: „Верего Партс“ ЕООД

Решение БС-62-ПР/21.06.2019 за: „Изграждане на цех за производство на пелети в ПИ с № 02810.24.190 по КК на с. Бата, общ. Поморие“, с възложител: Диян Пеев

Решение БС-61-ПР/20.06.2019 за: „Изграждане на пет вилни сгради в ПИ с № 66528.1.227, местност „Поляните“, землище на с. Синеморец, общ. Царево“, с възложител: Юлиана Стефанова

Публикувано на 21.06.2019

Решение № 85/21.06.2019 за допускане на предварително изпълнение на Решение БС-58-ПР/13.06.2019

Публикувано на 14.06.2019

Решение БС-60-ПР/14.06.2019 за: „Разширение и модернизация на пристанищен терминал „Бургас Изток - 2“, състоящ се от поземлени имоти 07079.618.202, 07079.618.203, 07079.618.23, 07079.618.1014 и 07079.618.1015 по КК на гр. Бургас“, с възложител: „БМФ Порт Бургас“ ЕАД

Решение БС-59-ПР/13.06.2019 за „Изграждане на устойчиво предприятие за производство на риба до рибен размер и зарибителен материал в УПИ ХХШ-135, кв. 24 по плана на с. Тръстиково, община Камено”, с възложител: "Бовена 28" ЕООД

Публикувано на 13.06.2019

Решение БС-58-ПР/13.06.2019 за: „Разширение на съществуващ пристан и създаване на убежище за малки плавателни съдове в акваторията на остров „Света Анастасия” в поземлен имот № 07079.835.1, община Бургас”, с възложител: Община Бургас

Публикувано на 12.06.2019

Решение БС-57-ПР/12.06.2019 за: „Изграждане на модулна нафтостанция с надземен резервоар в УПИ XVI-762, кв. 44, ПИ № 07079.605.401 по КК, по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: „ВИХРИ“ЕООД

Решение БС-56-ПР/11.06.2019 за: „Обособяване на площадка за събиране, съхранение и тртиране на отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от употреба електрически и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, отпадъци от хартия, картон, пласмаса, хартиени и картонение опаковки, пласмасови опаковки и метални опаковки в ПИ 07079.605.33 по КК на гр. Бургас с възложител: „БАЛКАНИ 18“ ЕООД

Публикувано на 10.06.2019

Решение БС-55-ПР/10.06.2019 за: „Откриване на площадка за временно съхранение и предварително третиране на нефтоводни отпадъци, отработени масла и обеззаразяване на смесени битови отпадъци от корабна дейност в част от поземлен имот с идентификатор 07079.618.21 по КК на гр. Бургас, община Бургас“, възложител: „БУЛТРАНС ОЙЛ“ ООД

Решение БС-54-ПР/10.06.2019 за: „Изграждане на складова база с магазин, административна част и паркинг в поземлен имот № 07079.2.1354, м. „Под шосето“, гр. Бургас, община Бургас“ с възложител: Георги Маджаров

Решение БС-53-ПР/10.06.2019 за: „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот № 2736, местност „Трите братя“, землище на гр. Айтос, община Айтос“, с възложител: Красимира Янева

Публикувано на 27.05.2019

Решение БС-52-ПР/23.05.2019 за: „Изграждане на административно-складова база в ПИ с № 07079.17.1821, м. „Римски мост“, землище кв. „Рудник“, общ. Бургас“, с възложител: „Екотой-Сервиз“ ООД

Публикувано на 23.05.2019

Решение БС-51-ПР/20.05.2019 за: „Изграждане на ваканционно селище със спортно възстановителен център за хора с увреждания и паркоместа за каравани в ПИ№ 48619.5.2, м. „Арапя“, гр. Царево, община Царево“ с възложител: Светлана Белчева

Решение БС-50-ПР/20.05.2019 за: „Изграждане на ваканционно селище със спортно възстановителен център за хора с увреждания и паркоместа за каравани в ПИ№ 48619.5.589 (стар 48619.5.492), м. „Арапя“, гр. Царево, община Царево“ с възложител: „Белчевстрой“ ЕООД

Публикувано на 16.05.2019

Решение БС-49-ПР/15.05.2019 за: „Увеличаване на проектния капацитет на Клетка №1 на Регионално предприятие за управление на отпадъците, обслужващо Общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе“, с възложител: Община Бургас.

Публикувано на 13.05.2019

Решение БС-48-ПР/13.05.2019 за: „Повишаване на хидравличния и технологичен капацитет на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) находяща се в кв. „Ветрен”, гр. Бургас, община Бургас”, с възложител Община Бургас

Решение БС-47-ПР/13.05.2019 за: „Изграждане на водовземно съоръжение - тръбен кладенец в поземлен имот с № 23604.17.17 по КК на с. Драчево, с цел напояване на оранжериен комплекс, разположен в ПИ с № 23604.17.21 по КК, местност „Черния кютук“, землище на с. Драчево, общ. Средец“, с възложител „ЕКО СЕЛЕКТ ДРАЧЕВО“ ЕООД

Решение БС-46-ПР/13.05.2019 за: „Риборазвъждане и допълнителна дейност - спортен риболов в поземлен имот с № 70322.97.10 (язовир „Карабат“) по КК на с. Суходол, общ. Средец“, с възложител „Куру дере“ ЕООД

Решение БС-45-ПР/10.05.2019 за: „Изграждане на складово-търговска сграда и сгради за комплексно обществено обслужване в ПИ № 07079.2.2465, м. „Лъджа йолу“, гр. Бургас, общ. Бургас”, с възложителя: „Мега Инвестмънтс – 2008“ ЕООД

Публикувано на 10.05.2019

Решение БС-44-ПР/10.05.2019 за: „Изграждане на складове за промишлени стоки с административна част в поземлени имоти № 07079.2.2712 и № 07079.2.13, гр. Бургас, община Бургас ”, с възложителя: Стилиян Къдрев

Решение БС-43-ПР/10.05.2019 за: „Изграждане на бензиностанция в имот № 07079.2.1594 по КК на гр. Бургас, община Бургас”, с възложител: „Ник Ойл ”ЕООД

Публикувано на 08.05.2019

Решение БС-42-ПР/07.05.2019 за: „Изграждане на къмпинг в УПИ IV-4481, кв.4, ПИ с № 48619.4.557, м. „Арапя“, гр. Царево, общ. Царево“, с възложител: Светлен Христов

Публикувано на 25.04.2019

Решение БС-41-ПР/24.04.2019 за: „Изграждане на парк за кремации и урнополагане в ПИ № 007108, м. „Дере Арас“, гр. Камено, общ. Камено“, с възложител: "Ворик Груп" ЕООД

Публикувано на 19.04.2019

Решение БС-40-ПР/18.04.2019 за: „Изграждане на сезонно действащ къмпинг с модулен тип помещения в ПИ № 44094.3.961 и № 44094.3.962, м. "Смайлов чаир", с. Лозенец, общ. Царево, с възложител: "РВК" ЕООД“

Публикувано на 18.04.2019

Решение БС-39-ПР/17.04.2019 за: „Изграждане на ваканционно селище в ПИ № 48619.54.19 (стар ид. 054661), 48619.54.19 (054019) и 48619.54.21 ( стар ид. 054021), м. „Ск. Фонд-Боруна“, гр. Царево, общ. Царево“, с възложител: „Никола Чезари“ ООД

Публикувано на 16.04.2019

Решение БС-38-ПР/15.04.2019 за: „Изграждане на нова ВЛ 110 kv за захранване на бъдеща п/ст „Поморие“ 110/20kv“, с възложител: „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД

Публикувано на 03.04.2019

Решение БС-37-ПР/03.04.2019 за: „Изграждане на магазин за мебели, складове и офиси в имот № 07079.2.459 по КК (стар ид. 023031 по КВС), местност „Оникилика“, гр. Бургас, общ. Бургас”, с възложител: „Далор“ ООД

Публикувано на 01.04.2019

Решение БС-36-ПР/01.04.2019 за: „Изграждане на рибовъдна ферма в УПИ VII, кв. 14, с. Есен, общ. Сунгурларе“, с възложител: „АКВА-ФЕРМА“ ООД

Публикувано на 22.03.2019

Решение БС-35-ПР/21.03.2019 за: „Разширение на гробищен парк - гр. Царево, имоти № 48619.19.1, 48619.19.966, 48619.19.980 и 48619.19.981, местност „Найденови Каби“, гр. Царево, общ. Царево“, с възложител: Община Царево

Публикувано на 21.03.2019

Решение БС-34-ПР/21.03.2019 за: „Изграждане на офиси, магазин за промишлени стоки и складова база за строителни материали в ПИ № 07079.3.1312 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас”, с възложител: „ДЕПЛАН” ООД

Решение БС-33-ПР/21.03.2019 за: „Осъществяване на дейности по производство на алуминиеви изделия за обувната промишленост в сграда с ПИ № 07079.603.26.2 по КК на гр. Бургас, разположена в ПИ № 07079.603.26 по КК, ПЗ „Север“, гр. Бургас“, с възложител: „Стратеджия“ ЕООД

Публикувано на 15.03.2019

Решение БС-32-ПР/15.03.2019 за: „Изграждане на система за капково напояване на насаждения- винени лозя в ПИ №№ 57491.7.167, 57491.12.341, 57491.6.697, 57491.6.698, 57491.6.699, 57491.12.347, 57491.5.490, 57491.3.258, 57491.4.465, 57491.11.268, 57491.11.269 в землището на гр. Поморие, общ. Поморие“ с възложител: ЗП Юлиян Мадевов

Решение № БС-31-ПР/15.03.2019 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на бензиностанция, газостанция, мотел и монтаж на трафопост в поземлен имот № 015019, местност „Браницата“, землище на с. Вратица, Община Камено” с възложител: „НЮ ЕЙДЖ 2012“ ЕООД

Решение БС-30-ПР/15.03.2019 за: „Изграждане на 11 броя вилни сгради в ПИ с идентификатори 07079.13.1709 и 07079.13.1710, м. „Дермен Тарла“, землище кв. „Банево“, гр. Бургас, общ. Бургас“ с възложител: „Дес Строй“ ООД

Публикувано на 13.03.2019

Решение БС-29-ПР/13.03.2019 за: „Риборазвъждане и допълнителна дейност– спортен риболов в язовир „Узунгерен“ - ПИ № 72151.44.32, с. Твърдица, общ. Бургас“, с възложител: Павлина Славова

Решение БС-28-ПР/13.03.2019 за: „Поставяне на модулна мандра в УПИ VIII, кв. 13 по плана на с. Детелина, общ. Карнобат”, с възложител: Керка Драгнева

Решение БС-27-ПР/13.03.2019 за: „Къмпинг в поземлен имот с идентификатор по КК 81178.5.127, м. „Аклади”, землище гр. Черноморец, общ. Созопол“, с възложител: „Сънрайс Блу Лагун” ООД

Решение БС-26-ПР/13.03.2019 за: „Модернизация на пълносистемно стопанство за аквакултури – затворена рециркулационна система, находяща се в имот № 000437 в местност „Бунар тарлъ“, землището на с. Череша, общ. Руен“, с възложител: „ДЖИП САФАРИ” АД

Публикувано на 11.03.2019

Решение БС-25-ПР/11.03.2019 за: „Изграждане на сгради за обществено обслужване, търговска, складова и административна база и трафопост в поземлен имот с № 07079.2.2034 по КК на гр. Бургас, (парцел № 22, масив 81, м. „За баните“ (бивша „Лъджа Йолу“), землище на гр. Бургас, общ. Бургас”, с възложители: Веселин Анегностев и Пенчо Анегностев

Решение БС-24-ПР/11.03.2019 за: „Изграждане на „Автоцентър“, ремонтна работилница, складови помещения, открит паркинг, пътна връзка и трасе за електрозахранване /нов трафпост, тип БКТП/ в ПИ 07079.3.96, м. „Оникилика“, землище на гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: Мария Цонева

Публикувано на 01.03.2019

Решение БС-23-ПР/01.03.2019 за: „Събиране и временно съхранение на излязло от употреба електрическо и електроннно оборудване /ИУЕЕО/, негодни за употреба батерии и акумулатои /НУБА/, разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, събиране и съхраняване на отпадъци от метални опаковки, шлака и излезли от употреба гуми и събиране, съхраняване  и предварителни третиране на отпадъци от хартия, картон, пластмаса, композитни материали и стъкло в поземлен имот № 07079.663.30, гр. Бургас, община Бургас”, с възложител: „Метал Инвест Груп” ЕООД

Публикувано на 28.02.2019

Решение БС-22-ПР/28.02.2019 за: „Изграждане на мотел с ресторант, автосервиз, бензиностанция, газстанция и офиси в имот № 61500.50.2, местност „Чатал тепе”, землище с.Равда, община Несебър“, с възложители: Борис Василев и Ивайло Василев

Решение БС-21-ПР/27.02.2019 за: „Изграждане на картинг писта и ограда в имот №07079.17.1651, местност „Тепе тарла“, гр.Бургас, община Бургас“, с възложител: Иван Вълчев

Публикувано на 25.02.2019

Решение БС-20-ПР/22.02.2019 за: „Поставяне и експлоатация на мобилна шредерна инсталация за предварителна обработка на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в ПИ № 07079.827.49, м. „Караянос“, кв. „Долно Езерово“, гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: „Рисайклинг България“ ЕООД

Решение БС-19-ПР/22.02.2019 за: „Разширение и модернизация на пристанищен терминал „Бургас Запад“, ПИ № 07079.618.21 и 07079.618.22 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: „БМФ ПОРТ БУРГАС“ ЕАД

Решение БС-18-ПР/22.02.2019 за: „Изграждане на овчарник в ПИ № 07332.148.665, гр. Българово, общ. Бургас“, с възложители: Георги Иванов и Даниела Иванова

Публикувано на 21.02.2019

Решение БС-17-ПР/20.02.2019 за: „Обособяване на площадка за разкомплектоване на автомобили в ПИ с № 38769.12.1  по КК на с. Косовец, общ. Поморие“, с възложител: ЕТ „Трите брези – Али Селим“

Решение БС-16-ПР/20.02.2019 за: Изграждане на складове за съхранение и помещения за преработка на селскостопанска продукция в имот № 493011 в м. „Хаджи Бекир“, землище гр. Айтос, общ. Айтос и изграждане на пътна връзка от Път I-6 посока Бургас-Айтос“, с възложител: Петър Петров

Решение БС-15-ПР/20.02.2019 за: „Изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване в имот № 18469.27.61, м. „Каваците“, с. Гюловца, общ. Несебър“, с възложител: Илиян Янчев

Публикувано на 14.02.2019

Решение БС-14-ПР/13.02.2019 за: „Изграждане на нови обслужващи улици за осигуряване на комуникационно-транспортно обслужване на поземлени имоти в границите на устройствени зони 3/Оз, 4/Смф, 5/Смф и 7/Смф в предвиденото разширение на населеното място, съгласно предвижданията на ОУП на гр. Бургас, землище на кв. Долно Езерово, гр. Бургас”, с възложител: Община Бургас

Публикувано на 11.02.2019

Решение БС-13-ПР/08.02.2019 за: „Разширение на съществуващ аквапарк в УПИ І-4,5,15,17 (ПИ с № 61056.54.30 по КК на с. Равда), м. „Хендек Тарла”, с. Равда, общ Несебър”, с възложител: „АКТИВ-02” ООД

Публикувано на 31.01.2019

Решение БС-12-ПР/30.01.2019 за: "Водоснабдяване от подземни води за напояване на земеделски култури в ПИ 025032 по КВС на с. Просеник, община Руен", с възложител: "Ипар-2015"ООД

Публикувано на 29.01.2019

Решение БС-11-ПР/28.01.2019 за: „Реконструкция и разширяване на ПСОВ-Варвара, имот №10094.32.7 /УПИ VI, кв.25/ и имот №10094.32.8 /УПИ IV, кв.25/ по КК с.Варвара, община Царево”, с възложител: Община Царево

Публикувано на 23.01.2019

Решение БС-10-ПР/22.01.2019 за: „Изграждане на склад за промишлени стоки с административно битова сграда в поземлен имот № 07079.3.1994 по КК на гр. Бургас /бивш имот № 146032 в м. „Мадика“, ПЗ „Север”, община Бургас”, с възложител: Аристомен Пецов

Решение БС-9-ПР/22.01.2019 за: „Изграждане и въвеждане в експлоатация на автоклавна инсталация за болнични отпадъци, която ще се разположи в обособено помещение, разположено в сграда с идентификатор 07079.601.237.7 по КК на гр. Бургас, община Бургас”, с възложител: „УМБАЛ -БУРГАС”АД

Решение БС-8-ПР/22.01.2019 за: "Водовземане от повърхностни води за напояване на люцерна в масив 56 от язовир "Юрук дере - 1" с ид. № 000275, землище с. Соколово, общ. Карнобат", с възложител: "Земя Огнен" ЕООД

Решение БС-7-ПР/22.01.2019 за: „Водовземане от повърхностни води от язовир с ид. № 67920.55.144  за напояване на люцерна в масив 55 по КК, землище с. Соколово, община Карнобат“ с възложител: „Мела Инвест“ ЕООД

Публикувано на 17.01.2019

Решение БС-6-ПР/17.01.2019 за: „Изграждане на две вилни сгради в ПИ с идентификатор 81178.1.228, м. „Атия“, землище на гр. Черноморец, община Созопол“, с възложител: „Ориентъл Енд Пасифик Пропърти“ ЕООД

Публикувано на 15.01.2019

Решение БС-5-ПР/14.01.2019 за: „Изграждане на цех за преработка на риба и рибни продукти в поземлен имот с идентификатор 63015.503.180, с. Атия, Община Созопол, област Бургас“,  с възложител: ,ДЖИ ЕНД ДЖИ КОРСАР“ ООД

Публикувано на 14.01.2019

Решение БС-4-ПР/11.01.2019 за: „Изграждане на курортно ваканционно селище от 15 броя къщи с капацитет 150 човека с басейни до 100 куб.м., трафопост, заведение за хранене, магазин, масивна ограда и обслужващи пешеходни алеи в имот № 67800.8.1005, местност „Каваци”, гр. Созопол, община Созопол”, с възложител: „Виктория Груп Корпорейшън” ЕАД

Публикувано на 08.01.2019

Решение БС-3-ПР/08.01.2019 за: „Изграждане на рибовъдна ферма за топлолюбиви видове риба във водоем, представляващ имот № 000426, с. Бата, община Поморие”, с възложител: „Жени 2005“ ЕООД

Публикувано на 03.01.2019

Решение БС-2-ПР/03.01.2019 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на надстройка на съществуваща едноетажна сграда и преустройството и в сладкарска работилница в УПИ IV-961, кв. 74 /идентификатор 67800.502.172/, гр. Созопол, община Созопол“, с възложител: Костадин Петков

Решение БС-1-ПР/03.01.2019 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение:  „Обособяване на площадка за събиране и съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, отпадъци от опаковки, ИУЕЕО /излязло от употреба електрическо и електронно оборудване/ и негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/“ в УПИ I – 40304, 40305, ПИ с идентификатор 81178.40.378 по КК, местност „Ачмите“, гр.Черноморец, общ. Созопол” с възложител „Вис Ойл Груп” ООД


2018
Публикувано на 28.12.2018

Решение БС-123-ПР/28.12.2018 за: „Изграждане на четири жилищни сгради за собствени нужди в поземлен имот с идентификатор № 61056.64.6 по КК на с. Равда, община Несебър“ с възложител: Зоя Чучулиева

Решение БС-122-ПР/28.12.2018 за: „Изграждане на супермаркет за хранителни и битови стоки с помещение за хляб и хлебни изделия в ПИ № 51500.43.14 и ПИ № 51500.43.13, местност „Инджекьойско блато/Блато“, землище гр. Несебър, община Несебър”, с възложители: Христо Кондов, Аделина Лазарова-Крумова и Георги Кантарян

Публикувано на 27.12.2018

Решение БС-121-ПР/21.12.2018 за: „Извършване на дейности по третиране на отпадъци и странични животински продукти (СЖП) на площадка за събиране и съхранение на СЖП в имот № 000418, местността „Край село“, землище  с. Ново Паничарево, община Приморско“ с възложител: „Инвест Грийн“ ООД

Публикувано на 20.12.2018

Решение БС-120-ПР/19.12.2018 за: „Изграждане на сгради за отдих и курорт в ПИ № 67800.44.29, м. Мапи, гр. Созопол, общ. Созопол“, с възложител: "Мапи 12" ЕООД

Публикувано на 19.12.2018

Решение БС-119-ПР/19.12.2018 за: „Изграждане на кланица в имот № 000281, землище с. Факия, община Средец” с възложители: „Аква Еко Тур“ АД и “Агро Коз“ ООД

Решение БС-118-ПР/19.12.2018 за: „Изграждане на 10 вилни сгради, трафопост и басейни в ПИ № 81178.36.147, м. "Външна чешма", гр. Черноморец, община Созопол“, с възложител: Величко Георгиев

Решение БС-117-ПР/18.12.2018 за: „Изграждане на складова база за съхранение на селскостопански култури, заедно с необходимите складови, спомагателни и обслужващи сгради и мрежи на инженерната и техническа инфраструктура в ПИ№ 18469.12.14 и ПИ № 18469.12.33 по КК на с. Гюльовца, община Несебър”, с възложител: Янчо Манчев

Публикувано на 18.12.2018

Решение БС-116-ПР/17.12.2018 за: „Изграждане на Културно - туристически комплекс „Ченгене скеле“ в ПИ № 07079.10.1294, м. „Рибарско пристанище“, землище кв. Крайморие, гр. Бургас”, с възложител: Община Бургас

Публикувано на 11.12.2018

Решение БС-115-ПР/07.12.2018 за: „Изграждане на център за дневни грижи за малки деца в ПИ № 67800.5.31, гр. Созопол, общ. Созопол“, с възложител: „Магия 2004“ ЕООД

Публикувано на 06.12.2018

Решение БС-114-ПР/05.12.2018 за: „Изграждане на еднофамилни жилищни сгради в ПИ 80916.78.89, местност «Дебелата кория», землище с. Черни връх, община Камено“ с възложител: «Комета-7» ЕООД

Публикувано на 04.12.2018

Решение БС-113-ПР/30.11.2018 за: „Водовземане от повърхностни води за напояване на 79 дка люцерна в масиви 62, 39 и 35 от язовир с ид. № 000095 по КВС, землище с. Соколово, община Карнобат“, с възложител: „Агрошанс Комерс“ ЕООД

Решение БС-112-ПР/30.11.2018 за: Изграждане на овцеферма за 200 броя овце-майки и торова площадка в ПИ № 074028, м. Лахтев дол, землище с. Момина църква, обл. Бургас, с възложител: Дойно Коджабашев

Публикувано на 03.12.2018

Решение БС-111-ПР/30.11.2018 за: „Изграждане на 12 еднофамилни сгради за отдих и курорт в поземлен имот № 81178.8.121, местност „Аклади-Чеири”, гр. Черноморец, община Созопол“, с възложител: Тодор Томов

Публикувано на 29.11.2018

Решение БС-110-ПР/28.11.2018 за: „Преустройство и ремонт на съществуваща сграда с ПИ: 07079.701.75.4, находяща се в УПИ I, кв. 8 по плана на в.з. „Минерални бани“, гр. Бургас в пивоварна” с възложител: „Пивоварна Металхед“ ООД

Публикувано на 23.11.2018

Решение БС-109-ПР/22.11.2018 за: „Изграждане на складова база, шоурум, офис сграда, мотел, пътна помощ, паркинг в имот № 07079.12.1566, кв. „Ветрен”, местност „Шосе бою“, гр. Бургас, община Бургас и изграждане на обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп от север”, с възложител: „Куш Мода“ ООД

Публикувано на 19.11.2018

Решение БС-108-ПР/16.11.2018 за инвестиционно предложение: „Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия обслужване от «ВиК – Бургас» ЕАД“ с възложител: МРРБ

Публикувано на 16.11.2018

Решение БС-107-ПР/15.11.2018 за инвестиционно предложение: „Изграждане на бензиностанция и газстанция в имот № 009055, м. „Мартиново“, с. Лъка, община Поморие“ с възложител: Васил Киряков

Решение БС-106-ПР/15.11.2018 за инвестиционно предложение: „Изграждане на кравеферма с капацитет  за 220 крави в имот № 260015 по КВС на с. Градец, община Котел” с възложител: Румяна Пармакова

Решение БС-105-ПР/15.11.2018 за инвестиционно предложение: „Изграждане на обекти за търговия, складове и допълващи дейности в имот № 07079.2.1764, местност „Под шосето“, гр. Бургас, община Бургас“ с възложители: Божанка Делева, Делян Делев, Божидар Делев

Публикувано на 09.11.2018

Решение БС-104-ПР/07.11.2018 за инвестиционно предложение: „Водовземане от повърхностен воден обект – язовир Султанка“, образуващ ПИ с идентификатор 000359 по КВС на с. Деветак, община Карнобат за напояване на 1000 дка люцерна“ с възложител: „Земя Огнен“ ЕООД

Публикувано на 06.11.2018

Решение БС-103-ПР/02.11.2018 за инвестиционно предложение: „Водовземане от повърхностен воден обект – язовир ПИ с идентификатор 23176.1.53 по КК на с. Драганци, община Карнобат за напояване на 780 дка овощна градина с праскови в масив 252 по КВС за землище на гр. Карнобат чрез система за капково напояване“ с възложител: СН „Карнобатски води“

Публикувано на 01.11.2018

Решение БС-102-ПР/30.10.2018 за: „Строителство на сгради, предтавляващи основно и допълващо застрояване с предназначение за курортно-лечебно заведение – Дом за възрастни хора и два басейна в ПИ № 63029.129.88, 63029.129.106 и 63029.129.107 землище на с. Росен, м. „Бабино Нанино дърво“, община Созопол“ с възложители: „Крум Интернешинъл” ЕООД

Публикувано на 26.10.2018

Решение БС-101-ПР/23.10.2018 за: „Изграждане на вилни сгради в ПИ № 81178.36.151, м. "Външна чешма", землище гр. Черноморец, общ. Созопол с възложител: "ПОДСОЛНУХ" ООД

Публикувано на 25.10.2018

Решение БС-100-ПР/23.10.2018 за: „Преустройство на част от съществуваща сграда в млекопреработвателно предприятие (фермерска мандра) - за производствена и складова дейност в УПИ VII от кв. 37 и преустройство на съществуваща сграда – телчарник, за нуждите на дестилерия за етерично-маслени култури и цех за производство на флейковани фуражи в УПИ I-1 от кв. 37, с. Мъдрино, община Карнобат“,  с възложител: Земеделска кооперация за производство и услуги „Зора”

Публикувано на 24.10.2018

Решение БС-99-ПР/22.10.2018 за: „Изграждане на пет броя вилни сгради с басейн и паркинг до всяка сграда, и озеленяване с алейна мрежа в поземлен имот с идентификатор 80916.71.8 по КК на с. Черни връх, община Камено”, с възложител: Румен Гочев

Решение БС-98-ПР/22.10.2018 за: „Водовземане от подземни води, чрез ново съоръжение - тръбен кладенец в поземлен имот № 021089, м. „Азмака“, землище с. Просеник, общ. Руен, с цел допълнително водоснабдяване на инсталация за тревни суровини", с възложител: „Ипар-2015" ООД

Публикувано на 17.10.2018

Решение БС-97-ПР/16.10.2018 за: „Водовземане от язовир - ПИ № 000187 в землището на гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе; изграждане на система за капково напояване на съществуващи лозови насаждения в ПИ № 087024, 087025, 089199, 089200, 093004, 093005, 093006, 093007, 093008, 093011, 093012, 093013 в землище на гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе; подмяна на съществуващо капково напояване с ново в ПИ №№ 087010, 087012, 087013, 087020, 087021, 087210, 087211, 089090, 089092, 089094, 089210, 091026, 091027, 091028, 091029, 091030, 092036, 092037, 092038, 094056, 094059, землище на гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе и създаване на нови лозови насаждения с ново капково напояване в ПИ № 644012, 644019, 644020, 644013, 644016, землище на гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе“, с възложител: „Агровин“ ООД

Решение БС-96-ПР/16.10.2018 за: „Разширение на съществуващ гробищен парк, ситуиран в ПИ № 000049 чрез обединяване с ПИ № 006215 и № 000304 в един нов УПИ I-49, 215, 304 и образуване на нов УПИ II-97 „за гробище“ от ПИ № 006097, всички находящи се в землището на с. Кликач, общ. Карнобат“ с възложител: Община Карнобат

Публикувано на 16.10.2018

Решение БС-95-ПР/15.10.2018 за: „Изграждане на 6 еднофамилни сгради, басейн и огради в ПИ № 81178.5.250, м. „Аклади“, гр. Черноморец, общ. Созопол“, с възложител: „Мейдън Апартментс“ ЕООД

Публикувано на 04.10.2018

Решение БС-94-ПР/04.10.2018  за: „Изграждане на седем вилни сгради в имот № 67800.53.134 по КК на гр. Созопол, местност „Мапи“, община Созопол“ с възложител: Милена Николаева и Малвина Стилянова

Решение БС-93-ПР/03.10.2018 за: „Изграждане на цех за преработка на миди и риба в имот № 57491.510.13, местност „Хонят", гр. Поморие, община Поморие”, с възложител: „Ейнджъл-Дайвърс“ ООД

Публикувано на 18.09.2018

Решение БС-92-ПР/18.09.2018 за: „Изграждане на бензиностанция, газстанция, електрозарядна станция, търговска сграда с магазин и снек-бар и пътна връзка на път -9 „Варна-Бургас“, км. 206+116 дясно в ПИ с идентификатор 61056.38.9 по КК на с. Равда, общ. Несебър“ с възложител: „Абу-Мартин“ ООД

Решение БС-91-ПР/17.09.2018 за: „Изграждане на нов гробищен парк в ПИ 07079.665.149, 07079.665.150, 07079.665.151, 07079.665.152, 07079.665.153, 07079.665.154 и 07079.665.155 “ с възложител: Община Бургас

Решение БС-90-ПР/17.09.2018 за: „Изграждане на една жилищна сграда в ПИ с идентификатор 51500.75.200, местност „Кокалу“, землище град Несебър, община Несебър“ с възложител: „Соалдо груп“ АД

Публикувано на 17.09.2018

Решение БС-89-ПР/14.09.2018 за „Изграждане на комплекс за производство на колела, груби оси и оссиметрични продукти в ПИ с идентификатори 07079.605.547, 07079.605.441 и 07079.605.333 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, общ. Бургас“ с възложител: „Индустриален и логистичен парк“ АД

Решение БС-88-ПР/14.09.2018 за „Изграждане на ски писта и ски съоръжение в поземлен имот № 39030.31.982, м. „Андончова могила“, землище гр. Котел, община Котел, област Сливен” с възложител:  Община Котел

Публикувано на 07.09.2018

Решение БС-87-ПР/05.09.2018 за инвестиционно предложение: „Вътрешно преустройство на сух склад, находящ се в ПИ№ 07079.662.9526 по КККР на гр. Бургас, община Бургас, в цех за преработка на черноморска бяла пясъчна мида”, с възложител: „СИЙ ЛАЙФ” ООД

Решение БС-86-ПР/05.09.2018 за инвестиционно предложение: „Изграждане на вилни сгради и басейни в УПИ XLII-8070 и УПИ XVI-8071, м. „Буджака“, гр. Созопол, община Созопол”, с възложител: Васил  Руменов  Байрактаров

Публикувано на 03.09.2018

Решение БС-85-ПР/31.08.2018 за: „Изграждане на промишлено предприятие за ремонт и нанасяне на термозащитни и термобариерни покрития върху компоненти на турбини на промишлени и авиационни газотурбинни двигатели, детайли на машини и агрегати, производство на оборудване за нанасяне на термозащитни покрития в УПИ II-546, кв. 46, ПИ № 07079.605.546, Промишлена зона „Север”, гр. Бургас, община Бургас”, с възложител: „Сигматек” ЕООД

Публикувано на 17.08.2018

Решение БС-84-ПР/17.08.2018 за: „Изграждане на четири сгради за отдих и курорт поземлен имот с идентификатор 81178.5.326 по КК на гр. Черноморец, местност „Аклади“, община Созопол, област Бургас“ с възложители: Наследници на Стоян Едрев Лефтеров

Решение БС-83-ПР/17.08.2018 за: „Изграждане на складова база за метални изделия и строителни материали в ПИ № 07079.6.973 и 07079.6.974, местност „Караянос”, кв. „Долно езерово“, гр. Бургас, община Бургас” с възложител: „Интерком Груп“ ООД

Решение БС-82-ПР/17.08.2018 за: „Изграждане на къмпинг в УПИ I-5530, 517 /ПИ с ид. №48619.5.517, 48619.5.530, м. „Арапя", гр. Царево, община Царево“,  с възложител: „Къмпинг Джой“ ЕООД

Решение БС-81-ПР/17.08.2018 за: „Изграждане на временен обект „Къмпинг“ в поземлен имот с идентификатор 37023.501.34 по КК на гр. Китен, община Приморско“ с възложител:  „АГРАДА“ ООД

Решение БС-80-ПР/17.08.2018 за: „Изграждане на десет жилищни сгради в имот № 07079.12.980, м. "Чаморлията" кв. Ветрен, гр. Бургас, община Бургас“, с възложители: Яни Бойчев , Васил Бойчев , Кольо Василев  и Ганка Василева

Публикувано на 14.08.2018

Решение БС-79-ПР/13.08.2018 за: „Изграждане на водовземно съоръжение - тръбен кладенец за напояване на трайни насаждения – лозя в ПИ № 011508, гр. Българово, м. „Бадемите“, землище с. Горица, община Поморие, област Бургас“, с възложител: „Винарско имение Санта Сара“ АД

Решение БС-78-ПР/10.08.2018 за: „Промяна по време на строителство на промишлен асграда с идентификатор 81178.32.419.2 от „Цех за производство на мебели“ в „Предприятие за преработка на рапани и риба“ с капацитет 14 тона/ден рапани и 10 тона/ден риба, в УПИ I-229 (ПИ 81178.32.419 по КК) по плана на гр. Черноморец, м „Кайряка“, община Созопол“ с възложител: „Бългериън Уайт Шелс“ ООД

Решение БС-77-ПР/10.08.2018 за: „Цех за рециклиране на пластмасови изделия в ПИ№ 013015 в землището на гр. Средец, м. „Беева воденица“ общ. Средец, обл. Бургас“ с възложител „ВЕЛЕС ПЛАСТ“ ЕООД

Решение БС-76-ПР/10.08.2018 за: „Изграждане на тръбен кладенец за захранване на поливна система и техническо водоснабдяване на автомивка за селскостопански машини в ПИ с идентификатор 07332.64.652, гр. Българово, община Бургас, област Бургас“, с възложител: „Мегатрон“ ЕАД

Публикувано на 10.08.2018

Решение № БС-75-ПР/09.08.2018 за инвестиционно предложение: „Изграждане на осем жилищни сгради в ПИ с идентификатори 47202.501.1466, 47202.501.1467, 47202.501.1468, 47202.501.1469, 47202.501.1470, 47202.501.1471, 47202.501.1472, 47202.501.1473 по КК на с. Маринка, общ. Бургас“  с възложители: Денка Иванова и Цветозар Иванов 

Решение № БС-74-ПР/09.08.2018 за инвестиционно предложение: „Изграждане на къщи за гости тип ваканционно селище за сезонно ползване в поземлени имоти № 39164.15.469 и № 39164.15.468, местност „Йовче дере”, с. Кошарица, община Несебър“ с възложители: „Бургас 2010” АД и „Астрея 2006” ЕООД

Решение № БС-73-ПР/09.08.2018 за инвестиционно предложение: „Изграждане на система за капково напояване на лозови насаждения в масив 320, за част с площ от 507,779 дка, в землището на с. Лозица, община Сунгурларе“ с възложител: ЕТ „Биоплант-Николай Трифонов“

Решение № БС-72-ПР/08.08.2018 за ИП: „Изграждане на вилни сгради, паркинг с 10 броя паркоместа и басейн в ПИ с идентификатор № 67800.7.133, местност „Буджака”, землище гр. Созопол, Община Созопол”, с възложител: „Джи Ви Пропертийс”ООД

Публикувано на 08.08.2018

Решение № БС-71-ПР/07.08.2018 за ИП: „Преустройство на съществуващ офис в партера на административна сграда в УПИ І, кв.44 по плана на ЦГЧ на гр. Бургас, с идентификатор № 07079.610.240.1.10 в малка пивоварна и заведение за хранене“, с възложител:  „Полигруп Холдинг“АД

Публикувано на 03.08.2018

Решение № БС-70-ПР/01.08.2018  за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за третиране и рециклиране на строителни отпадъци – кариера Върли бряг в ПИ № 07079.8.651 по КК на гр. Бургас, община Бургас” с възложител: „Автомагистрали – Черно море“ АД

Публикувано на 01.08.2018

Решение БС-69-ПР/31.07.2018 за: „Изграждане на девет жилищни сгради в имот с идентификатор № 281008 в местност „Хаджи Бекир“, землище гр. Айтос, община Айтос“, с възложител: „Ди Ес Ем-95“ ЕООД

Публикувано на 26.07.2018

Решение БС-68-ПР/25.07.2018 за: „Промяна на предназначението на ПИ № 109039 и №109044, в землището на гр. Средец, общ. Средец и изграждане на хижа, бунгала и изложбена зала за ловни трофеи” с възложители: „Белите брези“ ООД и Димитър Христов 

Решение БС-67-ПР/25.07.2018 за: „Изграждане на капково напояване на лозови насаждения с обща площ от 471, 042  дка в масив 145, в землището на с. Терзийско, община Сунгурларе и  с обща площ от 59, 404 дка в масив 40 в землището на с. Огнен, община Карнобат“ с възложител: ЕТ „ТАНИВА-ТАНЯ ЙОРДАНОВА“

Решение БС-66-ПР/24.07.2018 за: „Изгражадене на  дом за възрастни хора в ПИ № 056024, м. „Дренака“, с. Крушевец, община Созопол” с възложител: „Нат Строй“ ООД

Публикувано на 24.07.2018

Решение БС-65-ПР/23.07.2018 за: инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение в УПИ XII, кв. 22 по плана на гр. Приморско /идентичен с поземлен имот с идентификатор 58356.501.48 по КК/” с възложител „СИТИ – Д“ ЕООД

Публикувано на 23.07.2018

Решение БС-64-ПР/20.07.2018 за: инвестиционно предложение: „Изграждане на по една вилна сграда в ПИ №63029.108.3 и 63029.108.6, местност „Ашламите”, землище с. Росен, община Созопол” с възложител Светлозар Стефанов 

Публикувано на 16.07.2018

Решение БС-63-ПР/16.07.2018 за: „Изграждане на площадка за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ и негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, находяща се в УПИ XVIII-773, кв.2 м. „Върли бряг”, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас /ПИ с идентификатор № 07079.665.32/”, с възложител: „ТСМ-2017”ООД

Публикувано на 11.07.2018

Решение БС-62-ПР/10.07.2018 за: „Изграждане на система за капково напояване на лозови насаждения с обща площ 720,000 дка в масиви 40, 50 и 60, землище на с. Огнен, общ. Карнобат в ПИ №  040020, 040022, 040023, 040024, 040029, 040051, 040056, 040057, 040058, 040062, 040021, 040027, 040052, 040053, 040067, 040068, 040069, 050009, 050010, 050013, 050015, 050016, 040063, 050018, 050019, 050020, 050034, 050036, 050038, 050042, 050045, 050041, 050047, 060001, 060002, 060012, 060013, 040019, 060024, 060026, 060003, 060014, 060022, 060004, 060016, 060029, 060030, 060023, 060034, 060035, 060036, 060038, 060040, 060008, 060042, 060043, 060045, 060047, 060048, 060044, 040072, 060066, 050037, 060017, 050024, 050033, 060067, 060068, 060069, 060070, 050046, 050043, 050044, 060071, 040033, 060073, 060075, 060076, 040017, 040018, 040025, 040026, 040028, 040031, 050005, 050006, 050008, 050011, 050012, 050023, 050028, 050030, 050031, 060018, 060019, 060020, 060021, 060025, 060032, 060049, 060077, 040040, 050014, 060078, 060027, 060072, 060079, 060050, 050029, 040030, 050025, 060028, 060015, 060005, 060031, 040073, 060009, 040038, 060011, водовземане от язовир, образуващ ПИ № 000092 и ситуиране на резервоар за вода  в землище  на с. Огнен, общ. Карнобат, област Бургас“ с възложител: „Миню Стайков-Комерс“ ЕТ

Публикувано на 04.07.2018

Решение БС-61-ПР/03.07.2018 за: „Изграждане на сгради за отдих и курорт в ПИ № 67800.10.637 и № 67800.10.638, м. "Мапи", землище гр. Созопол, община Созопол", с възложители: "БЛЕК СИЙ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, Донка Андонова, Георги Ставрев, Ивайло Ставрев

Публикувано на 03.07.2018

Решение БС-60-ПР/02.07.2018 за: „Изграждане на една сграда за отдих и курорт в ПИ с идентификатор 67800.44.127, местност „Мапи“, гр. Созопол, община Созопол“ с възложител: „БУРГАС 2013“ АД

Решение БС-59-ПР/02.07.2018 за: „Изграждане на складове за промишлени, нехранителни стоки в ПИ 000341, местност „Горен Михалич“, землище гр. Камено, община Камено“ с възложител: Община Камено

Публикувано на 02.07.2018

Решение БС-58-ПР/29.06.2018 за: „Изграждане на вилно селище, състоящо се от 10 броя дървени къщи в ПИ с идентификатор 81178.6.31 в землището на гр. Черноморец, общ. Созопол“ с възложители: Ефросиния Христович и Гергана Шишиньова

Решение БС-57-ПР/29.06.2018 за: „Изграждане на система за капково напояване на лозови насаждения с площ 1707,500 дка в ПИ №№ 108009, 108004, 108005, 108006, 108008, 108009, 109011, 108012, 108014, 108018, 108019, 108020, 113001, 113002, 116001, 116002, 116003, 116005, 116008, 116009, 116010, 116012, 117003, 117004, 117005, 117007, 117008, 117009, 117010, 117012, 117014, 117015, 117016, 117017, 117018, 117030, 117031, 117034, 117035, 117036, 117037, 117038, 117043, 117044, 117045, 117046, 117047, 119001, 119002, 119003, 119004, 119005, 119007,119010, 119011, 119012, 119014, 119016, 119017, 119018, 119027, 119028, 119033, 119034, 119035, 119036, 119037, 119038, 119039, 155011, 155012, 155016, 155019, 155020, 155021, 155022, 155023, 155024, 155025, 155027, 155028, 155030, 155031, 155032, 155033, 155034, 155035, 155037, 155038, 155043, 155044, 155045, 155046, 155047, 155050, 155051, 155052, 155053, 155054, 155055, 157001, 157003, 157004, 157005, 157006, 157007, 157008, 157009, 157010, 157011, 157012, 157013, 157014, 157015, 157016, 157017, 157018, 157019, 157021, 157022, 157030, 157031, 157033, 157034, 157035, 157036, 157037, 157040, 157041, 157043, 157044, 157045, 157046, 157049, 157050, 157051, 158001, 158002, 158003, 158004, 158005, 158006, 158007, 158010, 158012, 158013, 158014, 158017, 158019, 158020, 158021 и 158022 в землището на гр. Сунгурларе (бивше землище на с. Балабанчево), общ. Сунгурларе и водовземане от язовир „Скала“, образуващ ПИ № 000481 в землището на с. Скала, общ. Сунгурларе, облас Бургас“ с възложител: „Агрокомерс-Жозеф Фегали“ ЕТ

Публикувано на 22.06.2018

Решение БС-56-ПР/21.06.2018 за: „Изграждане на жилищно строителство в ПИ с № 11538.15.181 по КК на гр. Свети Влас, общ. Несебър“ с възложител: „Ръчни сувенири“ ЕООД

Публикувано на 14.06.2018

Решение БС-55-ПР/13.06.2018 за: „Изграждане на водовземно съоръжение в ПИ № 27454.501.291 по КК на с. Емона, община Несебър, област Бургас” с възложител: „Ераклеа Понтика Емона“ ЕООД

Публикувано на 04.06.2018

Решение БС-54-ПР/01.06.2018 за: „Изграждане на шоу-рум за промишлени стоки със складово-административна част и паркинг в ПИ № 07079.2.2446, м. „Курт тепе“, землище на гр. Бургас, общ. Бургас“ с възложител: „Виртус Капитал“ ООД

Публикувано на 01.06.2018

Решение БС-53-ПР/31.05.2018 за: „Поставяне на 12 броя бунгала в ПИ № 48619.64.37, м. „Нестинарка“, землище гр. Царево, общ. Царево“ с възложител: „Оренда Тур“ ЕООД

Публикувано на 21.05.2018

Решение БС-52-ПР/21.05.2018 за: „Изграждане на дегустационна зала с два склада за вино, 13 жилищни сгради, паркинг за 50 МПС и трафопостове в ПИ 73571.48.213, 73571.48.187 и 73571.48.188, м. „Дядо Ивановата чешма“, землище с. Тънково, община Несебър” с възложители: „Вайнкелер Шмид“ ЕООД

Публикувано на 17.05.2018

Решение БС-51-ПР/15.05.2018 за: „Изграждане на вилни сгради в УПИ I-547 /поземлен имот с идентификатор 48619.9.547 по КК гр. Царево/, с.о. Арапя, община Царево, област Бургас” с възложител: „БЪЛГАРИЯ ПРОПЪРТИ“ ООД

Решение БС-50-ПР/15.05.2018 за: „Изграждане на шест вилни сгради в УПИ III-557 и УПИ II-540, /идентични с поземлени имоти с идентификатори 48619.9.571 и 48619.9.569 по КККР/ гр. Царево, община Царево, област Бургас” с възложител: „БЪЛГАРИЯ ПРОПЪРТИ“ ООД

Публикувано на 14.05.2018

Решение БС-49-ПР/11.05.2018г.  за ИП: „Изграждане на фабрика за преработка, складиране и последващо експедиране на земеделска продукция с хладилни складове и администрация, разположена в част от поземлен имот с идентификатор 80916.81.32 по КК, местност „Вятърница“, землище на с. Черни връх, община Камено, област Бургас“ с възложител: „АДИКО ФИНАНС“ ЕООД

Публикувано на 11.05.2018

Решение БС-48-ПР/11.05.2018 за „Изграждане на автосервиз със складови, търговски и административни сгради в ПИ № 084005, находящ се в землището на гр. Карнобат, общ. Карнобат“ с възложител: Ленко Димитров

Решение БС-47-ПР/10.05.2018 за „Ситуиране на мобилна промивно-пресевна инсталация за преработка на добити инертни материали от находище „Кариерата“ и изграждане на водовземно съоръжение за подземни води-тръбен кладенец за промишлени цели в ПИ № 030039, землище на с. Полски Извор, общ. Камено“ с възложител: „Минерал Процесинг“ ООД

Решение БС-46-ПР/09.05.2018 за „Изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци в УПИ VII, кв.151 по плана гр. Средец, Община Средец“ с възложител: „ДВР ХИДРО ГРИЙН ФАРМ“ ЕООД

Решение № БС-45-ПР/09.05.2018  за инвестиционно предложение Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ по чл.150 от ЗУТ съдържащ следните самостоятелни части :1. „Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ XIX-582 – ПИ № 52279.501.582 по КККР на с. Константиново, общ.Камено с цел промяна предназначението на имота и указване на свързано застрояване между два имота“; 2. Инвестиционен проект за обект: „Предприятие за преработка на селскостопанска продукция” в УПИ XIX-582, кв.35 – ПИ № 52279.501.582 по КККР на с. Константиново“ с възложител „Агрокомерс Колев“ ЕООД

Решение БС-44-ПР/09.05.2018 за „Въвеждане в експлоатация на ново технологично оборудване и изменение на производствена дейност в предприятие за съхранение и преработка на плодове в поземлен имот № 047004 в землището на град Средец” с възложител: „МАГИЯ-2004“ ЕООД

Публикувано на 10.05.2018

Решение БС-43-ПР/08.05.2018 за: „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване и напояване на тревни площи в ПИ 39164.15.140, местност „Сулуджана”, землище на с. Кошарица, общ. Несебър, обл. Бургас“ с възложител: „Иван и Мария“ ЕООД

Публикувано на 03.05.2018

Решение БС-42-ПР/02.05.2018 за: „Създаване на трайни насаждения от сливи на площ 177,759 дка, изграждане на ограда и система за капково напояване в землището на с. Гранитец, общ. Средец, закупуване на система за капково напояване и конструкция на система за градушки” с възложител: „Гранитец Агро” ЕООД

Публикувано на 16.04.2018

Решение БС-41-ПР/13.04.2018 за: „Изграждане на складове и офиси за промишлени стоки за ПИ с  № 07079.4.882, в м. „Хаджи тарла“, землище гр. Бургас, общ. Бургас”, с възложител: „ПАМ“ ЕООД

Публикувано на 10.04.2018

Решение БС-40-ПР/05.04.2018 за: „Изграждане на крайпътен комплекс с бенциностанция, мотел и ресторант в ПИ с идентификатор 47202.2.10, местност „До село“, землище с. Маринка, община Бургас“, с възложител: Петър Колев 

Решение БС-39-ПР/05.04.2018 за: „Изграждане на осем броя жилищни сгради в имот № 07079.13.415, местност „До село“, кв. Банево, община Бургас“, с възложители: Невена Стоянова, Кета Петкова, Веселин Петков, Тодор Фотев, Жельо Стоянов и Зоица Русева 

Публикувано на 30.03.2018

Решение БС-38-ПР/29.03.2018 за: „Изграждане на обекти за комплексно обществено обслужване (КОО) в ПИ № 223014, местност „Карнобатски път”, землище гр. Айтос, Община Айтос” с възложител: Огнян Димитров 

Решение БС-37-ПР/29.03.2018 за: „Преустройство на съществуваща сграда за създаване на кравеферма за свободно отглеждане в индивидуални боксове на 30 крави и техните приплоди в ПИ № 29283.33.839, м. „Попеница“, с. Жеравна, община Котел” с възложител: Петър Мирчев 

Решение БС-36-ПР/29.03.2018 за: „Изграждане на торохранилище за 40 крави и 800 овце в ПИ № 000908, находящ се в землището на с. Момина църква, м. „Юрдията“ общ. Средец, обл. Бургас“ с възложител: „Лавенда“ ООД

Публикувано на 29.03.2018

Решение БС-35-ПР/28.03.2018 за: „Водовземане от подземни води чрез изграждане н аново водовземно съоръжение – тръбен кладенец в УПИ I-429, кв. 56 хо плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: Община Бургас

Решение БС-34-ПР/27.03.2018 за: „Обособяване на зоокомплекс в част от поземлен имот с идентификатор 07079.17.1875, образуван след разделяне на ПИ № 054072, местност „Бургаски път“, землище кв. „Рудник“, гр. Бургас, община Бургас на три имота с идентификатори 07079.17.1876, 07079.17.1875, 07079.17.1874“ с възложител: Кръстьо Димитров 

Публикувано на 23.03.2018

Решение БС-33-ПР/21.03.2018 за: „Изграждане на система за напояване чрез дъждуване на овощен масив (райска ябълка и други подобни) и водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения – два броя тръбни кладенци в поземлени имоти находящи се в м. Кантона, землище на гр. Поморие, община Поморие, област Бургас“ с възложител: „БТ Агро“ ООД

Публикувано на 21.03.2018

Решение БС-32-ПР/19.03.2018 за: „Водовземане от язовир „Под селото“ в ПИ № 000041, землище с. Железник, общ. Карнобат и изграждане на система за капково напояване на създадени насаждения-лозя в ПИ №№ 017001, 017002, 017004, 017005, 017007, 017009, 017010, 017011, 017012, 017013, 017014, 017015, 017016, 017017, 017018, 017019, 017020, 017021, 017022, 017024, 017025, 017026, 017027, 017028, 017029, 017030, 017032, 017033, 017034, 017035, 017036, 017039, 017040, 017041, 017042, 017043, 017044, 017045, 017046, 017047, 017048, 017049, 017050, 017051, 017052, 017053, 017054, 017056, 017108, 017109, 017110, 017111, 017112, 017113, 017114, 017115, 017116, 017117, 017118, 017160, 017179, землище с. Железник, общ. Карнобат“ с възложител: „Агрокомерс-Жозеф Фегали“ ЕТ

Публикувано на 20.03.2018

Решение БС-31-ПР/16.03.2018 за: „Изграждане на шест жилищни сгради в ПИ 73571.36.150 по КККР на с. Тънково, местност „Над село“, община Несебър” с възложители: Елена Христова, Христо Николов, Димитър Николов

Решение БС-30-ПР/16.03.2018  за: „Изграждане на осем броя търговски обекти и 15 броя бунгала в УПИ IX, кв. 25 по плана на с. Синеморец (ПИ 66528.501.189 по КК на с. Синеморец), община Царево” с възложител: Андрей Хламенов 

Публикувано на 12.03.2018

Решение БС-29-ПР/09.03.2018  за: „Изграждане на жилищна сграда с работилница за производство на закуски, сладкарска работилница и сладкарница в УПИ IX-256, кв.171 по плана на гр. Айтос, общ. Айтос” с възложител: Севгюл Ниази 

Публикувано на 27.02.2018

Решение БС-28-ПР/26.02.2018 за „Изграждане на автосервиз и сондаж в ПИ 166020, м. „Могилата“, гр. Айтос, общ. Айтос” с възложител: Стоян Кралев 

Публикувано на 23.02.2018

Решение БС-27-ПР/22.02.2018 за: „Преструктуриране и конверсия на винени лозя чрез изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване на площ от 7,9394 ха, находящи се в землището на с. Гюльовца, община Несебър ПИ № 18469.17.47, 18469.17.58, 18469.17.59, 18469.17.129, 18469.17.162, 18469.17.163/” с възложител: „ЕАГЪР“ ЕООД

Публикувано на 20.02.2018

Решение БС-26-ПР/19.02.2018 за „Изграждане на 6 еднофамилни сгради за отдих и курорт в ПИ № 67800.44.125, м. „Мапи“, гр. Созопол, община Созопол“ с възложител: „Пътинженеринг“ ЕООД.

Публикувано на 07.02.2018

Решение БС-25-ПР/06.02.2018 за: „Изграждане на система за капково напояване на зеленчуци в ПИ №№ 490025 и 490026, местност „Кара Пелит“, землище гр. Айтос, община Айтос“,  с възложител: „Георги Киришев“ ЕООД

Публикувано на 26.01.2018

Решение ПД-1950/24.01.2018 за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение БС-156-ПР/13.11.2017 за „Изграждане на тръбен кладенец за водовземане от подземни води в ПИ № 015130, м. „Домуз Орман“, землище с. Миролюбово, общ. Бургас за напояване на зеленчуци чрез изграждане на капково напоителна система в  ПИ № 0151029 и ПИ № 0151030, землище на с. Миролюбово, общ. Бургас“ с възложител: ЗП Жори Димов 

Решение БС-24-ПР/24.01.2018  за „Изграждане на втора камера на напорен водоем и трасета, обслужващи водоснабдителната система на община Поморие в ПИ № 002054, 002056, 000225, 003088, 002029, 002070, 002071 и 003089 в землището на с. Лъка, община Поморие“ с възложител: Община Поморие

Публикувано на 22.01.2018

Решение БС-23-ПР/19.01.2018 за: „Създаване и отглеждане на трайни насаждения от череши и ябълки, изграждане на система от мрежа за защита от градушки, птици и насекоми, заедно с опорна конструкция за трайните насаждения, както и изграждане на система за капково напояване на насажденията в ПИ №№ 001055, 001056, 001057, 001072, 001081, 001082, 001083, 001085, 001089, 001090, 001091, 001092, 001097, 001098, 001099, 001101, местност „Поройско шосе“, землище с. Александрово, община Поморие,  създаване на трайни насаждания от череши, изграждане на опорна конструкция за трайните насаждения  и изграждане на ограда в ПИ № 007009 в землището на с. Дъбник, общ. Поморие“ с възложител: „Грийнфрут БГ“ ООД

Публикувано на 17.01.2018

Решение БС-22-ПР/12.01.2018 за: „Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 52279.27.5, местност „Дренака“, землище с. Константиново, община Камено”, с възложител: Иван Стоянов

Решение БС-21-ПР/12.01.2018 за: „Изграждане на стопанска сграда за животновъдна дейност - отглеждане на животни (овце) в ПИ  № 092025, местност „Герена”, з-ще с. Лясково, общ. Айтос, обл. Бургас” с възложител: Веселина Михайлова 

Решение БС-20-ПР/12.01.2018 за: „Изграждане на три броя еднофамилни жилищни сгради и сондажен тръбен кладенец в ПИ № 27454.23.40 по КК на местност „Кладери“, с. Емона, Община Несебър” с възложител: Димитър Стоянов 

Решение БС-19-ПР/12.01.2018 за: „Изграждане на пътна връзка към обект: „Складова база в имоти №80916.69.3, №80906.69.4 и №80916.69.47, в мест. „Андончов гроб“ в землището на с. Черни връх, общ. Камено на път II -79, „Средец-Бургас“, км. 81+555 дясно“, „Изграждане на нова оранжерия в част от поземлен имот №80916.69.47, местност „Андончов гроб“ в землището на с. Черни връх, община Камено“, „Изграждане на складова база, цех за метални конструкции, дърводелски цех и цех за обработване на гранити и мрамори в ПИ № 069004 (ПИ № 80916.69.4) и № 069003 (ПИ № 80916.69.3), м. „Андончов гроб“, землището на с. Черни връх, общ. Камено”, с възложител: „БОРЕЛА” ЕООД

Решение БС-18-ПР/12.01.2018 за: „Изграждане на площадка за събиране, временно съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, НУБА и разкомплектоване на ИУМПС в УПИ ХХI - 90, кв. 16, Промишлена зона Север, гр. Карнобат” с възложител “Трансинсс” ООД

Решение БС-17-ПР/12.01.2018 за: „Изграждане на ведомствена бензиностанция, гараж за камиони, административна и обслужваща сграда и трафопост в ПИ 07079.6.1115, по КК на гр. Бургас, м. „Герен бунар“, землище кв. Долно Езерово, гр. Бургас“ с възложител: „Громан България” ЕООД.

Публикувано на 12.01.2018

Решение БС-16-ПР/11.01.2018 -„Планирана промяна в работата на Регионално депо за неопасни отпадъци за Общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе " с възложител Община Бургас

Публикувано на 11.01.2018

Решение БС-15-ПР/10.01.2018 за инвестиционно предложение „Водовземане от повърхностен воден обект – язовир, ПИ№ 000032, с. Железник, община Карнобат за напояване на новосъздадени лозя в землището на с. Железник, община Карнобат” с възложител: ЕТ „Агроферм - Димитър Тотев“.

Решение БС-14-ПР/
10.01.2018 за инвестиционно предложение „Водовземане от повърхностен воден обект – язовир, ПИ№ 000092, с. Огнен, община Карнобат за напояване на новосъздадени лозя в землището на с. Лозица, община Сунгурларе” с възложител: ЕТ „Биоплант-Николай Трифонов“

Решение БС-13-ПР/10.01.2018 за инвестиционно предложение „Изграждане на вилни сгради в ПИ № 81178.8.165, м. „Аклади“, гр. Черноморец, община Созопол“ с възложители „Бългериън сън хоумс“ ЕООД, „Аклади бийч“ ООД и „Делар инвест“ ЕООД

Решение БС-12-ПР/10.01.2018 за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда за сезонно ползване с настаняване на курортисти и басейн в ПИ 51500.27.31, м-ст „Юрта Балкана”, земл. на гр.Несебър, общ. Несебър“ с възложители: Величка Стайкова, Здравка Стайкова  и Милка Христова 

Решение БС-11-ПР/10.01.2018 за инвестиционно предложение „Изграждане на къмпинг в имот №48619.15.1070 и 48619.15.1072 по КК на гр. Царево, местност „Янев геврек“, което включва изменение на ПУП-ПРЗ за имот № 48619.15.1070, 48619.15.1072 и 48619.15.1073 /УПИ XII-015101, XIII-015100 и XIV-015100/ и изготвяне на Парцеларен план за външен водопровод и канализация за водоснабдяване на имот № 48619.15.1070 по КК на гр. Царево, община Царево” с възложители Стефан Куртев и Лиляна Иванова 

Публикувано на 10.01.2018

Решение БС-10-ПР/09.01.2018 - „Изграждане на система за капково напояване на съществуващи и нови трайни насаждения от череши и кайсии в ПИ № №045016, 044007, 045012, 040030 и имот в ЗЗП № 619, землище гр. Айтос, община Айтос“ възложител: ЗП Стайко Стоянов 

Публикувано на 05.01.2018

Решение БС-9-ПР/05.01.2018 - „Изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване в ПИ с идентификатор 61056.65.13 по КК на с. Равда, общ. Несебър“ с възложител: Никола Янков 

Решение БС-8-ПР/05.01.2018 - „Изграждане на четири сгради за жилищни и курортни нужди в имот № 11538.15.187, местност „Ага чешме”, землище гр. Свети Влас, община Несебър” с възложители Златина Огнянова  и Димитър Огнянов 

Решение  БС-7-ПР/05.01.2018 - „Изграждане на месопреработвателно предприятие и фурна в УПИ IV-520, кв.438 /имот с ид. 07079.605.520/ по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, община Бургас” с възложител „Бързо хранене - Младост“ ООД

Решение БС-6-ПР/05.01.2018 - „Използване на язовир „Хаджи Яни“ за риборазвъждане и допълнителна дейност спортен риболов, имот № 44094.34.10, землище с. Лозенец, община Царево” с възложител: „ Аква Хей“ ЕООД

Решение БС-5-ПР/05.01.2018 - „Осигуряване на пътен достъп до имоти № 049001, 049002, 049003, 049004, 049009, 049013, 049008, 049014 и 049015 през имот № 049012 по КВС на землище с. Планиница, община Руен“ с възложител: Община Руен

Решение  БС-4-ПР/05.01.2018 - „Изграждане на три жилищни сгради в ПИ с идентификатор № 61056.56.41, местност „ Хендек Тарла“, землището на с. Равда, общ. Несебър“ с възложители: Любен Христов, Лиляна Христова, Йорданка Христова 

Решение БС-3-ПР/05.01.2018 - „Изграждане на две сгради за отдих и курорт в ПИ № 81178.5.313, местност „Таласакра”, гр. Черноморец, община Созопол” с възложител „Талео“ ЕООД

Решение  БС-2-ПР/04.01.2018 - „Изграждане на магазин /шоурум/ за продажба на яхти в ПИ № 81178.40.361, местност „Ачмите”, гр. Черноморец, община Созопол” с възложител „Булмер“ ООД

Решение  БС-1-ПР/04.01.2018 - „Угояване на патици порода „Мюлар“ в птицеферма в ПИ № 000035 в м. „Корията“, землище на с. Славянци, община Сунгурларе и закупуване на технологично оборудване за нуждите на фермата“ с възложител: „Локал Асетс Мениджмънт енд Рисорсис“АД

Архив - решения по преценяване необходимостта от ОВОС

2017 (1-67_2017г)  2016  2015 2014 2013  2012  2011  2010  2009  2008