Достъп до обществена информация - ЗДОИ

mail Достъп до обществена информация - ЗДОИ

Заявление по Закон за достъп до обществена информация

След издаване на решение за предоставяне на достъп до информация - документ за платени разходи по предоставянето на обществената информация.  (срок 14 дни)

Такса - Заповед № 10 на МФ от 10.01.2001 г. за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ според вида на носителя.


Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на РИОСВ-Бургас  2019 ; 2020 

Достъпът до информация се разглежда като:

- Правото на обществеността да търси информация и задължението на държавните органи да предоставят информация в отговор на конкретна молба (пасивен достъп до информация);

- Правото на обществеността да получава информация и задължението на органите да събират и разпространяват информация, представляваща интерес за обществеността, без необходимост от конкретна молба (активен достъп до информация);

Международно-правният документ, който урежда достъпа до информация от околната среда е Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда (Орхурска конвенция).

Република България подписа конвенцията при нейното откриване за подписване в Орхус, Дания, на 25 юни 1998г., по време на Четвъртата министерска конференция "Околна среда за Европа". На 2 октомври 2003г., конвенцията е ратифицирана от Народното събрание.

Всеки има право на достъп до наличната информация за околна среда, без да е необходимо да доказва конкретен интерес.

В Република България от 2002г. е в сила и Закон за достъп до обществената информация (ЗДОИ).

"Информация за околната среда" (по смисъла на Орхуската конвенция) означава всяка информация в писмена, визуална, звукова, електронна или друга материална форма.

Информация за околната среда е:

- налична първична информация - това е информация, представляваща резултатите от измервания, изпитвания, наблюдения и други подобни. Тя не е прудружена с анализи, прогнози и обяснения. Тази информация се събира в рамките на задълженията на компетентната администрация, без за това да е необходимо искане на заинтересуваното лице;

- налична предварително обработена информация - това е информацията, обработена, обобщена и анализирана в рамките на задълженията на компетентната администрация. Тя се събира и обработва, без за това да е необходимо искане на заинтересуваното лице;

- нарочно обработена информация - информация, събирана или обработвана и анализирана по искане на заитересуваното лице;

Процедура за предоставяне на достъп до обществена информация по постъпили заявления за достъп до информация:

Заявленията за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация.  

Същите се приемат в ЦАО на РИОСВ-Бургас на адрес: гр. Бургас, к-с "Лазур", ул. "Перущица" № 67, ет. 1 в работно време: 09.00 до 17.30 часа или на e-mail: riosvbs@unacs.bg

Срокът за отговор на постъпилите заявления е до 14 дни от датата на регистрация. Възможно е удължаване на срока в изрично изброените в закона случаи.

За предоставянето или отказът от предоставяне на достъп до исканата информация се изготвя решение и се уведомява заявителя.

Допълнителна информация: ТУК


Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ)

Вътрешни правила за реда за предоставяне на информация по ЗДОИ