На основание чл. 25, ал.1 от Наредба за ОС

 
Публикувано на 11 април 2024 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо на Директора на РИОСВ-Бургас с изх. № ПД-2140(21)/11.04.2024 г. до „Аркутино“ ЕАД, с което дава положителна оценка на доклад за оценка степента на въздействие на инвестиционно предложение: „Изграждане на ваканционно селище и гаражи в поземлен имот с идентификатор 67800.47.77 по КККР на гр. Созопол, община Созопол“, с възложител: „АРКУТИНО“ ЕАД

Писмо с изх ПД-2140 (26)/11.04.2024 г.

Доклад за оценка степента на въздействие

Графичен материал

Публикувано на 06 март 2024 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо на Директора на РИОСВ-Бургас с изх. № ПД-3771(8)/06.03.2024 г. до „Строй груп инженеринг“ ЕООД, с което дава положителна оценка на доклад за оценка степента на въздействие на инвестиционно предложение: „Изграждане на десет вилни сгради в ПИ с идентификатор 00833.5.229 по КК на град Ахелой, община Поморие /УПИ I-229, м. 5, м. „Пречиствателната“, землище на град Ахелой/“, с възложител: „Строй груп инженеринг“ ЕООД. В срок 30 дни, считано от 06.03.2024 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по инвестиционното предложение и доклада за оценка на степента на въздействие.

Писмо с изх ПД-3771 (8)/06.03.2024 г.

Доклад за оценка степента на въздействие

Графичен материал

Публикувано на 21 юни 2023 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № ПД-3538(14)/21.06.2023 г. до ЕТ„МИНЮ СТАЙКОВ КОМЕРС”, с което дава положителна оценка на доклад за оценка степента на въздействие на инвестиционно предложение: „Изменение на ОУП на Община Карнобат и изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с ид. 10625.86.330 (образуван от разделянето на имот № 10625.86.1) и 10625.86.2, м. „Гиндев Чифлик“, с. Венец, общ. Карнобат, с цел отреждането им за „производство на енергия от възобновяеми енергийни източници”, с възложител: ЕТ„МИНЮ СТАЙКОВ КОМЕРС”

Писмо с изх ПД-3538(14)/21.06.2023 г.

Доклад за оценка степента на въздействие

Графичен материал

Публикувано на 19 януари 2023 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № ПД-1060[2021]/18.01.2023 г. до „АРАПЯ ИНВЕСТМЪНТ” ЕООД, с което дава положителна оценка на доклад за оценка степента на въздействие на инвестиционно предложение: „Изграждане на ваканционно селище и КПС в ПИ с идентификатор 48619.13.601 по КК (УПИ III-357), местност „Дядо Ильова бахча”, землище на гр. Царево, Община Царево”, с възложител: „АРАПЯ ИНВЕСТМЪНТ” ЕООД

Писмо с изх ПД-1060[2021]/18.01.2023 г.

Доклад за оценка степента на въздействие

Публикувано на 13 април 2021 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № ПД-519(10)/12.04.2021 г. до „ОРТУС ПРОДЖЕКТ” ЕООД, с което дава положителна оценка на доклад за оценка степента на въздействие на инвестиционно предложение: „Изграждане на вилна сграда с басейн в УПИ І-034001, м. „Св. Марина”, (ПИ № 67800.34.25 по КК на гр. Созопол), общ. Созопол”, с възложител: „ОРТУС ПРОДЖЕКТ” ЕООД

Писмо с изх. № ПД-519(10)/12.04.2021 г.

Доклад за оценка степента на въздействие

Графичен материал

Публикувано на 07 август 2020 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № ПД-1662/06.08.2020 г. до „Бултравел” ЕООД, с което дава положителна оценка на доклад за оценка степента на въздействие на инвестиционно предложение: „Изграждане сгради за отдих и курорт и допълващи дейности в поземлени имоти №№ 81178.8.26, 81178.8.27, 81178.8.28, 81178.8.29, 81178.8.30, 81178.8.31, 81178.8.54, 81178.8.241 (бивш 81178.8.56), 81178.8.58, 81178.8.63, 81178.8.238 (бивш 81178.8.65), 81178.8.239 (бивш 81178.8.66), 81178.8.240 (бивш 81178.8.85), 81178.8.231, 81178.8.15, 81178.8.16, 81178.8.17 по плана на местност „Аклади”, гр. Черноморец, община Созопол”, с възложител „Бултравел” ЕООД

Писмо с изх. № ПД-1662/06.08.2020 г.

Доклад за оценка степента на въздействие

Публикувано на 26 ноември 2019 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № ПД-2214/25.11.2019 г. до Община Бургас, с което дава положителна оценка на доклад за оценка степента на въздействие на инвестиционно предложение: „Частично изменение на Общ устройствен план на землището на с.Маринка, Община Бургас“ с възложител: Община Бургас

Писмо с изх. № ПД-2214/25.11.2019

Доклад за оценка степента на въздействие

Публикувано на 15 октомври 2019 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № ПД-2737/15.10.2019 г. до „Градина” АД, с което дава положителна оценка на доклад за оценка степента на въздействие на инвестиционно предложение: „Изграждане на заведение за обществено хранене тип бистро, открит бар, търговски обект, трафопост и обслужващи площи в ПИ с идентификатор 67800.1.401 по КК на гр. Созопол, м, „Терени“ с възложител: „ГРАДИНА“ АД

Писмо с изх. № ПД-2737/15.10.2019

Доклад за оценка степента на въздействие

Публикувано на 04 октомври 2019 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № ПД-2436/04.10.2019г. до „ПИРОП” ООД, с което дава положителна оценка на доклад за оценка степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложение:  „Изграждане на сгради за отдих и ЛПСОВ в поземлени имоти №№ 67800.12.2413, 67800.12.2481 (стар идентификатор 67800.12.2415 и 67800.12.2414) и 67800.12.2482 (стар идентификатор 67800.12.2414), с външна техническа инфраструктура – водоснабдяване, електроснабдяване и канализация, местност „Алепу”, землище гр. Созопол, община Созопол”, с възложител: „ПИРОП” ООД

Писмо с изх. № ПД-2436/04.10.2019 г.

Доклад за оценка степента на въздействие

Публикувано на 21 август 2019 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № ПД-1111, 1112, 1113, 1114, 1115/21.08.2019 г. до „Бултравел” ООД, Христо Иванов и Мария Недкова, с което дава положителна оценка на доклад за оценка степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложение: „Изграждане на сгради за отдих в поземлени имоти № 81178.9.20, 81178.9.21, 81178.9.22, 81178.9.46, 81178.9.24, 81178.9.44, 81178.9.25, 81178.9.26, 81178.8.10, 81178.8.11, 81178.8.103, 81178.9.11, 81178.9.12, 81178.9.13, 81178.9.40, 81178.9.39, гр. Черноморец, община Созопол”, с възложители: „Бултравел” ООД, Христо Иванов и Мария Недкова

Писмо с изх. № ПД-1111, 1112, 1113, 1114, 1115/21.08.2019

Доклад за оценка степента на въздействие

Публикувано на 15 август 2019 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № ПД-2995/13.08.2019 г. до Надя Петрова, с което дава положителна оценка на доклада за оценка степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложение: „Изграждане на две жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 66528.2.263, местност «Поляните», землище на с. Синеморец, община Царево“, с възложител: Надя Петрова

Писмо с изх. № ПД-2995/13.08.2019

Доклад за оценка степента на въздействие

Публикувано на 09 януари 2019 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № ПД-1506/09.01.2019 г. до „Химикотехнологичен и металургичен университет”, с което дава положителна оценка на доклада за оценка степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложение: „ПУП-ПРЗ за почивна база в поземлен имот с идентификатор: 51500.510.47 по КК на гр.Несебър, Община Несебър”, с възложител: „Химикотехнологичен и металургичен университет”, гр.София

Писмо с изх. № ПД-1506/09.01.2019

Картен материал- местоположение

Доклад за оценка степента на въздействие

Публикувано на 12 декември 2018 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № ПД-1993/11.12.2018 г. До „ЕМ 61” ЕООД, с което дава положителна оценка на доклада за оценка степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложение: „Изграждане на производствени и складови халета и монтиране на инсталация за производство на пелети от дървесна суровина в поземлен имот с идентификатор 58356.4.856, местност „Шопака“, землище на гр. Приморско, Община Приморско“, с възложител: „ЕМ 61” ЕООД

Писмо с изх. № ПД-1993/11.12.2018

Картен материал- местоположение

Доклад за оценка степента на въздействие

Публикувано на 01 ноември 2018 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № ПД-823/30.10.2018 г. до „ХОТЕЛ ИНВЕСТМЪНТ“ ООД, с което дава положителна оценка на доклада за оценка степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложение: „Изграждане на допълващи обекти към ваканционен хотел в поземлен имот №00833.7.15, м.“Къмпинга“, землището на гр.Ахелой, община Поморие“ с възложител: „Хотел Инвестмънт“ООД

Писмо с изх. № ПД-823/30.10.2018

Картен материал- местоположение

Доклад за оценка степента на въздействие

Публикувано на 09 февруари 2018 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № ПД-2737/09.02.2018 г. до „ГРАДИНА“ АД, с което дава положителна оценка на доклада за оценка степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложение: „Изграждане на ресторант, бар, магазини и обслужваща улица в поземлен имот с идентификатор № 67800.1.401, гр. Созопол, община Созопол“ с възложител: „ГРАДИНА“ АД

Писмо с изх. № ПД-2737/09.02.2018

Картен материал- местоположение

Доклад за оценка степента на въздействие

Публикувано на 26 януари 2018 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № ПД-585/25.01.2018 г. до „КАБЛАНД“ ООД, с което дава положителна оценка на доклада за оценка степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложение: „Изграждане на голф комплекс и кънтри клуб с жилищни сгради за сезонно ползване, хотелска част и спортни комлекси”, землище на гр. Каблешково, община Поморие“, с възложител: „КАБЛАНД“ ООД

Писмо с изх. № ПД-585/25.01.2018

Доклад за оценка степента на въздействие


Публикувано на 22 декември 2017 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № ПД-2723/22.12.2017 г. до „ХОТЕЛ ИНВЕСТМЪНТ“ ООД, с което дава положителна оценка на доклада за оценка степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложение: „Изграждане на ваканционен хотел в УПИ VI-7058, 7062, 7063, 7064, 7065, кв. 1 (ПИ 00833.7.430), м „Къмпинга”, землище на гр. Ахелой, община Поморие“, с възложител: „ХОТЕЛ ИНВЕСТМЪНТ“ ООД

Писмо с изх. № ПД-2723/22.12.2017

Доклад за оценка степента на въздействие

Публикувано на 03 ноември 2017 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № ПД-3097/03.11.2017 г. до "Алепу Вилидж" АД, "Бриз 2000" ООД и ГБС Турс" ЕАД, с което дава положителна оценка на доклада за оценка степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложение: "Изграждане на Курортен комплекс, включващ „Алепу Вилидж”, представляващ апартаментна сграда с жилища за сезонно ползване, разделена на отделни блокове, заведение за хранене, открит плувен басейн и зони за рекреация, в поземлен имот с идентификатор 67800.49.27, площ 7568 кв. м. и „Алепу-Бриз Вилидж”, представляващ апартаментна сграда с жилища за сезонно ползване, сграда-паркинг, сграда за персонала и зони за рекреация, в поземлени имоти с идентификатор 67800.12.423, 67800.12.420, 67800.12.421, 67800.12.422, с обща площ 13 290 кв. м.“ землище гр. Созопол, община Созопол", с възложители: "Алепу Вилидж" АД, "Бриз 2000" ООД и ГБС Турс" ЕАД

Писмо с изх. № ПД-3097/03.11.2017

Картен материал - местоположение 1 и 2

Доклад за оценка степента на въздействие

Публикувано на 22 август 2017 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № ПД-1601/22.08.2017 г. до Георги Петров Димитров и Марина Динкова Златева, с което дава положителна оценка на доклада за оценка степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложение: „Изграждане на една къща за гости в ПИ с идентификатор 67800.54.52  по КК на гр. Созопол, община Созопол“, с възложители Георги Петров Димитров и Марина Динкова Златева
Писмо изх. №ПД-1601/22.08.2017 г.

Картен материал- местоположение

Доклад за оценка степента на въздействие

Публикувано на 04 юли 2017 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № ПД-2643/29.06.2017 г. до „СТРАНДЖА АГРО БИЗНЕС“ЕООД, с което дава положителна оценка на качеството на доклада за оценка за степента на въздействие върху защитена зона BG0001007 «Странджа» за опазване природните местообитания и дивата флора и фауна, защитена зона BG0002040 «Странджа» за опазване на дивите птици и природен парк «Странджа, на инвестиционно предложение „Създаване на 61,138 дка трайни насаждения от сини сливи в поземлени имоти: №017007 в м. „Юг Тарла”,  №018029 и №019026 в м. „Балабана”, №039033 в м. „Еврена”, №046012 в м. „Арпалъците”, №047012 в м. „Дренака” и №055005 и №056015 в м. „Киморджука”, всички в землището на с. Близнак, община Малко Търново и закупуване на земеделска техника“
Писмо изх. №ПД-2643/29.06.2017 г.
Картен материал- местоположение
Доклад за оценка степента на въздействие

Публикувано на 23 юни 2017 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № ПД-1234/23.06.2017 г. до ”САУТ БИЙЧ ВИЛАС” АД, с което дава положителна оценка на доклада за оценка степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложение: „Изграждане на ваканционно селище в УПИ ІІІ-227 (ПИ №00833.5.227 по КК) и УПИ ІІ-228 (ПИ №00833.5.228 по КК), м. „Пречиствателната”, земл. гр. Ахелой, общ. Поморие“, с възложител ”САУТ БИЙЧ ВИЛАС” АД
Писмо изх. №ПД-1234/23.06.2017 г.
Картен материал- местоположение
Доклад за оценка степента на въздействие.

Публикувано на 22 май 2017 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № ПД-2526/28.04.2017 г. до НИКОЛАЙ ИВАНОВ СТОЙЧЕВ, с което дава положителна оценка на доклада за оценка степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложение: „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в поземлен имот № 66528.2.293 по КК, местност «Поляните», землище на с. Синеморец, община Царево“, с възложител НИКОЛАЙ ИВАНОВ СТОЙЧЕВ
Писмо изх. №ПД-2526/28.04.2017 г.
Картен материал  - местоположение
Доклад за оценка степента на въздействие.

Публикувано на 13 април 2017 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № ПД-3097/13.04.2017 г. до „АЛЕПУ ВИЛИДЖ“ АД, „БРИЗ 2000“ ООД и „ГБС ТУРС“ ЕАД, с което дава положителна оценка на доклада за оценка степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложение „Изграждане на курортен комплекс, включващ „Алепу Вилидж“ в ПИ 67800.49.27 и „Алепу-Бриз Вилидж“ в ПИ 67800.12.423, 67800.12.420, 67800.12.421, 67800.12.422, както и съпътстващата дейност по укрепване на регистрирано свлачище в ПИ 67800.49.27, местност „Алепу“, землище на гр. Созопол, община Созопол“  с възложители: „АЛЕПУ ВИЛИДЖ“ АД, „БРИЗ 2000“ ООД и „ГБС ТУРС“ ЕАД
Писмо изх.№ПД-3097/13.04.2017
Картен материал - местоположение
Доклад за оценка степента на въздействие.

Публикувано на 11 април 2017 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № ПД-2439/10.04.2017 г. до Боян Радев Иванов, с което дава положителна оценка на качеството на Доклада за оценка на степента на въздействие върху защитени зони BG0002040 «Странджа» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-802/04.11.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.106/2008г.), изм. със Заповед № РД-75/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/ 05.02.2013г.) и ЗЗ BG0001007 «Странджа» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/21.09.2007г. (ДВ, бр.21/2007г.), изм. с РМС №660/01.11.2013г. (ДВ,бр.97/08.11.2013г.) на инвестиционно предложение: „Изграждане на пет еднофамилни къщи с паркоместа и басейн в поземлени имоти с идентификатор 66528.2.257 и 66528.2.258, местност «Поляните», землище на с. Синеморец, Община Царево“, с възложител: БОЯН РАДЕВ ИВАНОВ
Писмо изх.№ПД-2439/10.04.2017
Картен материал - местоположение
Доклад за оценка степента на въздействие.

Публикувано на 20 януари 2017 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № ПД-1305/20.01.2017 г. до Добромир Стоянов Добрев, с което дава положителна оценка на доклада за оценка степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда в ПИ 66528.2.262, по КК на с. Синеморец, Община Царево“, с възложител: Добромир Стоянов Добрев
Писмо изх.№ПД-1305/20.01.2017
Картен материал - местоположение
Доклад за оценка степента на въздействие.

Публикувано на 20 декември 2016 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № ПД-2266/20.12.2016 г. до „АГК-2000“ ООД, с което дава положителна оценка на доклада за оценка степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложение „Строителство на ваканционно селище – OBZOR BEACH & SPA RESORT BLACK SEA – етапно строителство в ПИ 53045.213.618, м. „Боаз 1“ по КК на гр. Обзор, Община Несебър“, с възложител: „АГК-2000“ ООД
Писмо изх.№ПД-2266/20.12.2016
Доклад за оценка степента на въздействие.

Публикувано на 25 ноември 2016 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № ПД-857/23.11.2016 г. до „АГРО НУТС” ЕООД, с което дава положителна оценка на доклада за оценка степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложение “Създаване на 217,869дка трайни биолешникови насаждения в местностите „Стража“, „Леските“, „Юрта“, „Карабелята“ и „Царева поляна“, землище на с. Факия, община Средец и закупуване на земеделска техника за обработването и стопанисването им”, с възложител: „АГРО НУТС” ЕООД
Писмо изх.№ПД-857/23.11.2016
Доклад за оценка степента на въздействие.

Публикувано на 19 август 2016 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № ПД-808/19.08.2016 г. до "Атрим" ООД, Мария Митрева и Стамо Стоев, с което дава положителна оценка на доклада за оценка степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда за отдих и курорт с апартаменти за сезонно ползване, ограда и басейн в УПИ/ПИ67800.54.24 в м. Каваци, гр. Созопол”, С ВЪЗЛОЖИТЕЛИ: "Атрим", Мария Митрева и Стамо Стоев.
Доклад за оценка степента на въздействие.
Картен материал - местоположение

Публикувано на 1 февруари 2016 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № 4183/01.02.2016 г. до Христо Атанасов, с което дава положителна оценка на доклада за оценка степента на въздействие върху защитени зони „СТРАНДЖА” (BG0001007) И „СТРАНДЖА” (BG0002040) на инвестиционно предложение за „СЪЗДАВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ ОТ ЯБЪЛКИ И СЛИВИ ПО БИОЛОГИЧЕН МЕТОД И ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА И ОБОРУДВАНЕ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ №№ 038012, 038013, 038016 И 038017, ЗЕМЛИЩЕ НА СЕЛО ЗВЕЗДЕЦ, ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО”, С ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ХРИСТО АТАНАСОВ АТАНАСОВ.
Доклад за оценка степента на въздействие.

Публикувано на 13 януари 2016 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № 2308/12.01.2016 г. до “Странджа Агро Бизнес” ЕООД, с което дава положителна оценка на доклада за оценка степента на въздействие на инвестиционно предложение: „СЪЗДАВАНЕ НА ЛЕШНИКОВИ НАСАЖДЕНИЯ И ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ЗА ОБРАБОТВАНЕТО И СТОПАНИСВАНЕТО ИМ, ПОСТАВЯНЕ НА АЖУРНА ОГРАДА И МРЕЖА ПРОТИВ СЛАНИ И ГРАДУШКА В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ №№ 018026 В МЕСТНОСТ „БАЛАБАНА”; 024006, 024007,026003, 026005, 023002, 023005, 023006,023010, 023016, 023021,023023, 023028, 023033, 023013, 025027, 026024, 028010, 029003, 029006, 044010, 044013, 044023, 045003, 000177, 048009 МЕСТНОСТ „АРПАЛЪЦИТЕ”; 000034 МЕСТНОСТ „КИРОВА ЛЪКА”; 034002, 035008 МЕСТНОСТ „ПАПАЗЛЪКА”; 037001, 037005, 037008, 037009, 037010, 040031, 040032. 041015, 042018, 040001 МЕСТНОСТ „ЕВРЕНА”; ОЗ9014 МЕСТНОСТ „СТАРИТЕ ЛОЗЯ”; 045009 МЕСТНОСТ „КРАЙ СЕЛО”; 000226 МЕСТНОСТ „ИЛЬОВИЦАТА”; 000556 МЕСТНОСТ „БАБУДЖА”; СЕЛО БЛИЗНАК, ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО”.
Доклад за оценка степента на въздействие.