Съобщения за Първо уведомяване

2024

23.05.2024

ПД-1317

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане складово-търговска база за съхранение на промишлени стоки и материали, свързани с продажба, монтаж и поддръжка на съоръжения за топлопроизводство, климанични и вентилационни системи“ в ПИ 07079.2.3971 /стар номер 07079.2.672/ по КК на  гр. Бургас, местност „Вълчи връх“ /старо „Курт тепе“/, община  гр. Бургас, УПИ III 12, масив 38“, с възложител "Тодорова Консулт" ЕООД, което попада в обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги“ от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Имотът не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/ 17.11.2008г. (обн., ДВ, бр.108/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/ 31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр.48/08.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-718/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) всички на Министъра на околната среда и водите. При извършената проверка се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедите за обявяването и изменението ?. Копие от писмо с изх. № ПД-1317(2)/17.05.2024 г. е изпратено до община Бургас. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47508

20.05.2024

ПД-1315

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 67800.10.432 по КК на гр. Созопол, местност "Ачмалъци", община Созопол“, с възложител "Премиум Транс Груп" ЕООД, което попада в обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги“ от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Поземлен имот с идентификатор 63029.139.186 по КК на с. Росен, община Созопол не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона от мрежата Натура 2000 - BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 49/29.06.2010г.); Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.), изм. и доп. със Заповед № РД-723/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) всички на Министъра на околната среда и водите. При извършената проверка се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедите за обявяването и изменението ?. Копие от писмо с изх. № ПД-1315(2)/15.05.2024 г. е изпратено до община Созопол. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47477

09.05.2024

ПД-224

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на нова повишаваща подстанция 33/110 kV, намираща се в имот с № 12245.18.53 по КК на с. Вратица, м. "Каята", община Камено“, с възложител "Био Пи Ди Солар Енерджи" ООД, което попада в обхвата на т. 3 „Енергийно стопанство“, буква „б” „промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели“ от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Поземлен имот с идентификатор 12245.18.53 по КК на с. Вратица, м. "Каята", община Камено не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона в смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположена защитена зона (на 12,18 км) е с код BG0000119 „Трите братя” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-375/15.05.2020г. (ДВ, бр.50/2020г.), изм. и доп. със Заповед № РД-725/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) и двете на Министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-224 (20)/07.05.2024 г. е изпратено до община Камено. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47401

 07.05.2024

ПД-193

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на апартаментен хотел с басейн в поземлен имот с идентификатор 00878.107.625 по КК на гр. Ахтопол, м. "До града", община Царево“, с възложител "Ескада Транс" ЕООД, което попада в обхвата на т. 12 „Туризъм и отдих”, буква „в” „ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии и съпътстващи дейности (невключени в Приложение № 1) от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Територията, предмет на ИП, попада в границите на защитена територия (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии - природен парк (ПП) “Странджа“, обявена като народен парк със Заповед № РД-30/24.01.1995 г. на МОС (обн. в ДВ бр. 15/1995 г.), прекатегоризирана в природен парк със Заповед № РД-350/14.07.2000 г. на МОСВ (обн. ДВ бр. 66/2000 г.) и с последващи изменения със Заповеди №РД-25/ 18.01.2001 г. (обн. в ДВ бр. 11/2001 г.) и № РД- 59/24.01.2013 (ДВ бр. 28/2013 г.) на МОСВ. Имотът попада и границите на защитени зони за опазване на дивите птици BG0002040 „Странджа“, определена по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-802/04.11.2008 г. (обн., ДВ, бр. 106/2008 г.), изм. със Заповед № РД-75/28.01.2013 г. (ДВ, бр.10/05.02.2013 г.) и двете на Министъра на околната среда и водите и 33 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001007 „Странджа” определена по смисъла на чл. 6, ал.1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и обявена със Заповед № РД- 50/17.01.2024 г. (ДВ. бр.44/09.02.2024 г.) на Министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал. 2 и ал.4, във връзка с чл.2, ал.1 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на ИП е допустим спрямо:- ЗЗТ, режима на ПП „Странджа“, съгласно Заповед за обявяване № РД-30/24.01.1995 г. на министъра на околната среда (ДВ бр. 15/1995 г.), с последващи изменения Заповед РД- 350/14.07.2000 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 66/2000 г.) и Заповед РД- 59/24.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 28/2013 г.).- режима на дейностите в защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001007 „Странджа” и защитена зона за опазване на дивите птици BG0002040 „Странджа“, определени със заповедта по чл.12, ал. 6 от ЗБР . Копие от писмо с изх. № ПД-193(4)/30.04.2024 г. е изпратено до община Царево. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47386

ПД-1034

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец (ТК) и проект за водовземане от подземни води, предназначени за поливане на насаждания от зеленчуци, зимни житни култури и плодни дръвчета в поземлени имоти с № 00151.503.25, 00151.503.30, 00151.501.31 по КК на гр. Айтос, м. "Кара Пелит", община Айтос“, с възложител "Храна от градината" ООД, което попада в обхвата на т. 2 „Минно дело”, буква „г” „дълбоки сондажи, в т.ч. за водоснабдяване“ от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Поземлени имоти с идентификатори 00151.503.25, 00151.503.30, 00151.501.31 по КК на гр. Айтос, м. "Кара Пелит", община Айтос не попадат в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона в смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположена защитена зона (на 0,95 км) е с код BG0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2020г. (ДВ, бр.17/26.02.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-717/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) и двете на Министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-1034(4)/30.04.2024 г. е изпратено до община Айтос. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47388

ПД-1293

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Увеличаване на количеството разрешени отпадъци от ИУМПС на площадка в поземлен имот 07079.662.9570, Южна промишлена зона, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител "ГМК 1" АД, което попада в обхвата на т. 11 „Други инвестиционни предложения”, буква „б” „депа за отпадъци и инсталации за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в Приложение 1) и/или площадки за извършване на дейности по оползотворяване с код R13 на отпадъци с код 19 1204, 19 12 10 и 19 12 12“  и буква „д“ „съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства“ от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Поземлен имот с идентификатор 07079.662.9570 по КК на гр. Бургас, гр. Бургас не попада в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо - на 0,04 км е разположена защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012 г. (ДВ, бр. 23/2012 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-308/31.03.2021 г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД- 719/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/2023 г.), всички на министъра на околната среда и водите, а на 1,86 км е разположена защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769/28.10.2008 г. (ДВ, бр. 102/2008 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-307/31.03.2021 г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-714/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/2023 г.), всички на Министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-1293(19)/29.04.2024 г. е изпратено до община Бургас. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47368

ПД-2164

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 66528.3.277 по КК на с. Синеморец, община Царево“, с възложител Димо Стоянов, което попада в обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Територията, предмет на ИП, попада в границите на защитена територия (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии - природен парк (ПП) “Странджа“, обявена като народен парк със Заповед № РД-30/24.01.1995 г. на МОС (обн. в ДВ бр. 15/1995 г.), прекатегоризирана в природен парк със Заповед № РД-350/14.07.2000 г. на МОСВ (обн. ДВ бр. 66/2000 г.) и с последващи изменения със Заповеди №РД-25/ 18.01.2001 г. (обн. в ДВ бр. 11/2001 г.) и № РД- 59/24.01.2013 (ДВ бр. 28/2013 г.) на МОСВ. Имотът попада и границите на защитени зони за опазване на дивите птици BG0002040 „Странджа“, определена по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-802/04.11.2008 г. (обн., ДВ, бр. 106/2008 г.), изм. със Заповед № РД-75/28.01.2013 г. (ДВ, бр.10/05.02.2013 г.) и двете на Министъра на околната среда и водите и 33 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001007 „Странджа” определена по смисъла на чл. 6, ал.1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и обявена със Заповед № РД- 50/17.01.2024 г. (ДВ. бр.44/09.02.2024 г.) на Министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал. 2 и ал.4, във връзка с чл.2, ал.1 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на ИП е допустим спрямо: - ЗЗТ, режима на ПП „Странджа“, съгласно Заповед за обявяване № РД-30/24.01.1995 г. на министъра на околната среда (ДВ бр. 15/1995 г.), с последващи изменения Заповед РД- 350/14.07.2000 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 66/2000 г.) и Заповед РД- 59/24.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 28/2013 г.).- режима на дейностите в защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001007 „Странджа” и защитена зона за опазване на дивите птици BG0002040 „Странджа“, определени със заповедта по чл.12, ал. 6 от ЗБР . Копие от писмо с изх. № ПД-2164(7)/26.04.2024 г. е изпратено до община Царево. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47375

30.04.2024

ПД-574

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Риборазвъждане в язовир "Студена вода", находящ се в поземлен имот с № 63029.139.186 по КК на с. Росен, община Созопол“, с възложител "Ра-Ян Лейк" ЕООД, което попада в обхвата на т. 1„Селско, горско и водно стопанство”, буква „е” „интензивно развъждане на риба“ от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Поземлен имот с идентификатор 63029.139.186 по КК на с. Росен, община Созопол не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) с код BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 49/29.06.2010г.); Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.), изм. и доп. със Заповед № РД-723/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) всички на Министъра на околната среда и водите. При извършената проверка се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедите за обявяването и изменението ?. Копие от писмо с изх. № ПД-574(8)/25.04.2024 г. е изпратено до община Созопол. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47343

ПД-845

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 990 kWp в УПИ IV-80, V-80, VI-81 и VII-82, кв.6 по плана на с. Грозден, община Сунгурларе“, с възложител "Грийн Планет Енерджи" ЕООД, което попада в обхвата на т. 3 „Енергийно стопанство”, буква „а” „промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в Приложение № 1)“ от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. УПИ IV-80, V-80, VI-81 и VII-82, кв.6 по плана на с. Грозден, община Сунгурларе не попадат не попадат в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко (на повече от 2,3 км) е разположена защитена зона BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-316/31.03.2021 г. (ДВ, бр. 52/22.06.2021 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-711/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/2023 г.) и двете на Министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-845(4)/26.04.2024 г. е изпратено до община Сунгурларе. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47347

ПД-1162

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на склад за съхранение на селскостопански инвентар в ПИ 18469.12.44, м. "Кокарджа", землище на с. Гюльовца, община Несебър“, с възложител Янчо Манчев, което попада в обхвата на на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги“ от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Поземлен имот 18469.12.44, м. "Кокарджа", землище на с. Гюльовца, община Несебър не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии, но попадат в в границите на защитена зона за опазване на дивите птици от Европейската екологична мрежа Натура 2000 с код BG0002043 „Емине” определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009 г. (ДВ, бр. 69/2009г.), изм. със Заповед № РД-76/28.01.2013г. (обн. ДВ бр.10/2013г.), изм. и доп. със Заповед № РД-721/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/03.10.2023г.) всичките на Министъра на околната среда и водите. При извършената проверка се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедите за обявяването и изменението ?. Копие от писмо с изх. № ПД-1162(2)/25.04.2024 г. е изпратено до община Несебър. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47344

ПД-3543

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 18MW в поземлени имоти с идентификатори 57790.4.75, 57790.4.76, 57790.4.77 и 57790.4.78 по КК на с. Порой, община Поморие“, с възложител "Ейпейс" ЕООД, което попада в обхвата на т. 3 „Енергийно стопанство”, буква „а” „промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в Приложение № 1)“ от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Поземлени имоти с идентификатори 57790.4.75, 57790.4.76, 57790.4.77 и 57790.4.78 по КК на с. Порой, община Поморие не попадат в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии, но попадат в в границите на защитена зона за опазване на дивите птици от Европейската екологична мрежа Натура 2000 с код BG0002043 „Емине” определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009 г. (ДВ, бр. 69/2009г.), изм. със Заповед № РД-76/28.01.2013г. (обн. ДВ бр.10/2013г.), изм. и доп. със Заповед № РД-721/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/03.10.2023г.) всичките на Министъра на околната среда и водите. При извършената проверка се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедите за обявяването и изменението ?. Копие от писмо с изх. № ПД-3543(7)/25.04.2024 г. е изпратено до община Поморие. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47342

25.04.2024

ПД-818

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на три вилни сгради в ПИ с идентификатор 48619.2.824 по КК на гр. Царево, община Царево“, с възложител "Кавилин Инвест" ООД, което попада в обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги“ от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Поземлен имот с идентификатор 48619.2.824 по КК на гр. Царево, община Царево не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо (на 0,12 км) е разположена защитена зона BG0001001 „Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020 г. (ДВ, бр. 19/05.03.2021 г.) на Министъра на околната среда и водите, с предложение за увеличаване на площта, разгледано и прието на проведено заседание на 06.07.2021г. на Националния съвет по биологично разнообразие, изменена /увеличение на площта/ с Решение на МС № 564/30.07.20214 г. (обн., ДВ, бр.64/03.08.2021г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-727/28.09.2023 г. (ДВ, бр.83/2023 г.) на Министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-818(4)/23.04.2024 г. е изпратено до община Царево. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47317

ПД-1050

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на складова база за промишлени стоки в поземлен имот с идентификатор 07079.4.772 по КК на гр. Бургас по КК, местност "Хаджиева нива", община Бургас“, с възложител "ГИНС" ЕООД, което попада в обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги“ от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Поземлен имот с идентификатор 07079.4.772 по КК на гр. Бургас по КК, местност "Хаджиева нива", община Бургас не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона в смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо (на 1,13 км) е разположена защитена зона с код BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008г. (ДВ, бр.102/2008), изменена и допълнена със Заповед № РД-307/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ., бр.48/08.06.2021г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-714/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) всички на Министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-1050(2)/23.04.2024 г. е изпратено до община Бургас. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47319

22.04.2024

ПД-1009

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на по една вилна сграда в поземлени имоти с идентификатори 07079.17.1097 и 07079.17.1100 по КК на гр. Бургас, кв. Рудник-кв. Черно море, община Бургас“, с възложител "Май Пропъртис" ЕООД, което попада в обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги“  от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Поземлен имоти с идентификатори 07079.17.1097 и 07079.17.1100 по КК на гр. Бургас, кв. Рудник-кв. Черно море, община Бургас не попадат в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии, но попадат в  в границите на защитена зона по смисъла Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - BG0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2020г. (ДВ, бр.17/26.02.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-717/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) и двете на Министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2, във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС се установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определен със заповедта за обявяването и изменението й. Копие от писмо с изх. № ПД-1009(4)/16.04.2024 г. е изпратено до община Бургас. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47288

ПД-1025

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с № 80916.50.33 по КК на с. Черни връх, община Камено“, с възложител "Кавалео Инвестмънт" ЕООД, което попада в обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги“ от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Попада и в обхвата на т. 9.1. от Приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на Екологична оценка (ЕО). Тъй като предвижданията и обхвата на инвестиционното предложение съответстват на предвижданията и обхвата на ПУП-ПРЗ, е целесъобразно да бъде допуснато прилагането на разпоредбата на чл. 91, ал. 2 от ЗООС и извършването само на една от оценките по реда на глава шеста на ЗООС, която в случая да е процедурата по ОВОС. Поземлен имот с идентификатор 80916.50.33 по КК на с. Черни връх, община Камено не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона в смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположена защитена зона (на около 1,04 км) е с код BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012г. (ДВ, бр.23/2012г.), изм. и доп. със Заповед № РД-308/31.03.2021г. (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна,  изм. и доп. със Заповед № РД-719/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) всички на Министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-1025(3)/18.04.2024 г. е изпратено до община Камено. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47289

12.04.2024

ПД-326

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на 28 вилни сгради в ПИ с идентификатори 58356.4.73, 58356.4.74 и 58356.4.866 по КК на гр. Приморско, община Приморско“, с възложител Мартин Мартинов, което попада в обхвата на т. 24, буква „а“ от Приложение 1, към чл. 92, т. 1 на ЗООС и съгласно чл. 92, т. 1 от ЗООС подлежи на задължителна ОВОС. Попада и в обхвата на т. 9.1. от Приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на Екологична оценка (ЕО). Тъй като предвижданията и обхвата на инвестиционното предложение съответстват на предвижданията и обхвата на ПУП-ПЗ, е целесъобразно да бъде допуснато прилагането на разпоредбата на чл. 91, ал. 2 от ЗООС и извършването само на една от оценките по реда на глава шеста на ЗООС, която в случая да е процедурата по ОВОС. Поземлен имоти с идентификатори 58356.4.73, 58356.4.74 и 58356.4.866 по КК на гр. Приморско, м. „Шопака“, община Приморско не попадат в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии, но попадат в границите на защитена зона в смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). с код BG0001001 „Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020г. (ДВ, бр.19/05.03.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-727/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) и двете на Министъра на околната среда и водите. При извършената проверка се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедите за обявяването и изменението ?. Копие от писмо с изх. № ПД-326(4)/08.04.2024 г. е изпратено до община Приморско. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47221

ПД-842

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на пет вилни сгради в ПИ с № 81178.36.226 по КК на гр. Черноморец, местност "Външната чешма", община Созопол“, с възложител "АВАНГАРД СН" ЕООД, което попада в обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Попада и в обхвата на т. 9.1. от Приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на Екологична оценка (ЕО). Тъй като предвижданията и обхвата на инвестиционното предложение съответстват на предвижданията и обхвата на ПУП-ПРЗ, е целесъобразно да бъде допуснато прилагането на разпоредбата на чл. 91, ал. 2 от ЗООС и извършването само на една от оценките по реда на глава шеста на ЗООС, която в случая да е процедурата по ОВОС. Поземлен имот с идентификатор 81178.36.226 по КК на гр. Черноморец, местност "Външната чешма", община Созопол не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) с код BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 49/29.06.2010г.); Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.), изм. и доп. със Заповед № РД-723/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедите за обявяването и изменението ?. Копие от писмо с изх. № ПД-842(2)/08.04.2024 г. е изпратено до община Созопол. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47222

ПД-852

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на складови помещения и офиси в ПИ с идентификатор 00151.166.22 по КК на гр. Айтос, местност "Могилата", община Айтос“, с възложител Селчук Акън, което попада в обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Попада и в обхвата на т. 9.1. от Приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на Екологична оценка (ЕО). Тъй като предвижданията и обхвата на инвестиционното предложение съответстват на предвижданията и обхвата на ПУП-ПЗ, е целесъобразно да бъде допуснато прилагането на разпоредбата на чл. 91, ал. 2 от ЗООС и извършването само на една от оценките по реда на глава шеста на ЗООС, която в случая да е процедурата по ОВОС. Поземлен имот с идентификатор 00151.166.22 по КК на гр. Айтос, местност "Могилата", община Айтос не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона в смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположена защитена зона (на 0,94 км) е с код BG0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2020г. (ДВ, бр.17/26.02.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-717/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) и двете на Министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-852(2)/08.04.2024 г. е изпратено до община Айтос. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47224

ПД-857

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на халета със складово-производствени функции и административна сграда в ПИ с идентификатори 07079.5.673 и 07079.5.652 по КК на гр. Бургас, м. "Михалича", община Бургас“, с възложител "ТЕХНОСЪН" ЕООД, което попада в обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Попада и в обхвата на т. 9.1. от Приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на Екологична оценка (ЕО). Тъй като предвижданията и обхвата на инвестиционното предложение съответстват на предвижданията и обхвата на ПУП-ПЗ, е целесъобразно да бъде допуснато прилагането на разпоредбата на чл. 91, ал. 2 от ЗООС и извършването само на една от оценките по реда на глава шеста на ЗООС, която в случая да е процедурата по ОВОС. Поземлени имоти с идентификатори 07079.5.673 и 07079.5.652 по КК на гр. Бургас, м. "Михалича", община Бургас не попадат в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона в смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо (на 2,21 км) е разположена защитена зона с код BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008г. (ДВ, бр.102/2008), изменена и допълнена със Заповед № РД-307/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ., бр.48/08.06.2021г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-714/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) всички на Министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-857(1)/08.04.2024 г. е изпратено до община Бургас. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47246

ПД-874

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на курортно-ваканционно селище в поземлен имот с идентификатор 67800.8.1005 по КККР на гр. Созопол, община Созопол“, с възложител "Виктория Груп Корпорейшън" ЕАД, което попада в обхвата на т. 12„Туризъм и отдих”, буква „г” „постоянни къмпинги и места за паркиране на каравани“ от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Попада и в обхвата на т. 9.1. от Приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на Екологична оценка (ЕО). Тъй като предвижданията и обхвата на инвестиционното предложение съответстват на предвижданията и обхвата на ПУП-ПРЗ, е целесъобразно да бъде допуснато прилагането на разпоредбата на чл. 91, ал. 2 от ЗООС и извършването само на една от оценките по реда на глава шеста на ЗООС, която в случая да е процедурата по ОВОС. Поземлен имот с идентификатор 81178.36.226 по КК на гр. Черноморец, местност "Външната чешма", община Созопол не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) с код BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 49/29.06.2010г.); Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.), изм. и доп. със Заповед № РД-723/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) всички на Министъра на околната среда и водите. При извършената проверка се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедите за обявяването и изменението ?. Копие от писмо с изх. № ПД-874(2)/12.04.2024 г. е изпратено до община Созопол. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47247

09.04.2024

ПД-854

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на складови помещения и офиси в ПИ с идентификатор 00151.166.21 по КК на гр. Айтос, местност "Могилата", община Айтос“, с възложител Осман Осман, което попада в обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Попада и в обхвата на т. 9.1. от Приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на Екологична оценка (ЕО). Тъй като предвижданията и обхвата на инвестиционното предложение съответстват на предвижданията и обхвата на ПУП-ПРЗ, е целесъобразно да бъде допуснато прилагането на разпоредбата на чл. 91, ал. 2 от ЗООС и извършването само на една от оценките по реда на глава шеста на ЗООС, която в случая да е процедурата по ОВОС. Поземлен имот с идентификатор 00151.166.21 по КК на гр. Айтос, местност "Могилата", община Айтос не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона в смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположена защитена зона (на 0,94 км) е с код BG0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2020г. (ДВ, бр.17/26.02.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-717/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) и двете на Министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-854(2)/04.04.2024 г. е изпратено до община Айтос. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47200

05.04.2024

ПД-357

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за преработка на млечни продукти в поземлен имот с идентификатор 24712.61.2, местност "Калъчев мост", землище на с. Дюлево, община Средец“, с възложител ЕТ "АСО-ХРИСТО НАНЕВ", което попада в обхвата на т. 7 „Предприятия в хранителната промишленост”, буква „а” „производство на растителни и животински масла и мазнини“ от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Поземлен имот с идентификатор 24712.61.2, местност "Калъчев мост", землище на с. Дюлево, община Средец не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо (на 2,12км) е разположена защитена зона BG0000198 „Средецка река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-346/31.03.2021г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 56/06.07.2021г.). Копие от писмо с изх. № ПД-357(24)/02.04.2024 г. е изпратено до община Средец. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47179

ПД-624

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на работилница за сладкарски изделия в поземлен имот с идентификатор 44425.501.475 по КК на с. Лъка, УПИ XI-284, община Поморие“, с възложител Божидар Николов, което попада в обхвата на т. 7 „Предприятия в хранителната промишленост”, буква „д” „производство на захарни изделия и сиропи“ от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Поземлен имот с идентификатор 44425.501.475 по КК на с. Лъка, УПИ XI-284, община Поморие не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона в смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Имотът граничи със защитена зона BG000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със  Заповед № РД-1018/17.12.2020 г. (ДВ, бр. 17/26.02.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-717/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/03.10.2023г.) и двете на Министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-624(2)/01.04.2024 г. е изпратено до община Поморие. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47181

ПД-691

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Реконструкция на път ОПС-Тънково-1 (връзка с плочогредов мост на р. Хаджийска) до път III-9061 (Оризаре-Сл.бряг), Преработка на пътно кръстовище с път III-9061 (Оризаре-Сл. бряг)“, с възложител Община Несебър, което попада в обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Разглежданото трасе на път, подлежащо на реконструкция не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии, но попада в в границите на защитена зона за опазване на дивите птици от Европейската екологична мрежа Натура 2000 с код BG0002043 „Емине” определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009 г. (ДВ, бр. 69/2009г.), изм. със Заповед № РД-76/28.01.2013г. /обн. ДВ бр.10/2013г./, изм. и доп. със Заповед № РД-721/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/03.10.2023г.) всичките на Министъра на околната среда и водите. При извършената проверка се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедите за обявяването и изменението ?. Копие от писмо с изх. № ПД-691(2)/02.04.2024 г. е изпратено до община Несебър. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47183

ПД-806

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на ваканционно селище, рехабилитационен център-диетологичен център с ресторант, хотелска част и три къщи в поземлен имот с идентификатор 73571.36.198 по КК на с. Тънково, община Несебър“, с възложител Стоянка Стойкова, което попада в обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Попада и в обхвата на т. 9.1. от Приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на Екологична оценка (ЕО). Тъй като предвижданията и обхвата на инвестиционното предложение съответстват на предвижданията и обхвата на ПУП-ПРЗ, е целесъобразно да бъде допуснато прилагането на разпоредбата на чл. 91, ал. 2 от ЗООС и извършването само на една от оценките по реда на глава шеста на ЗООС, която в случая да е процедурата по ОВОС. Поземлен имот с идентификатор 73571.36.198 по КК на с. Тънково, община Несебър не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии, но попада в в границите на защитена зона за опазване на дивите птици от Европейската екологична мрежа Натура 2000 с код BG0002043 „Емине” определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009 г. (ДВ, бр. 69/2009г.), изм. със Заповед № РД-76/28.01.2013г. /обн. ДВ бр.10/2013г./, изм. и доп. със Заповед № РД-721/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/03.10.2023г.) всичките на Министъра на околната среда и водите. При извършената проверка се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедите за обявяването и изменението ?. Копие от писмо с изх. № ПД-806(2)/02.04.2024 г. е изпратено до община Несебър. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47186

ПД-808

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 81178.6.482 по КК на гр. Черноморец, местност "Аклади", община Созопол“, с възложител Стефка Василева, което попада в обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Попада и в обхвата на т. 9.1. от Приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на Екологична оценка (ЕО). Тъй като предвижданията и обхвата на инвестиционното предложение съответстват на предвижданията и обхвата на ПУП-ПРЗ, е целесъобразно да бъде допуснато прилагането на разпоредбата на чл. 91, ал. 2 от ЗООС и извършването само на една от оценките по реда на глава шеста на ЗООС, която в случая да е процедурата по ОВОС. Поземлен имот с идентификатор 81178.6.482 по КК на гр. Черноморец, местност "Аклади", община Созопол не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000 - BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 49/29.06.2010г.); Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.) и Заповед № РД-723/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) всички на Министъра на околната среда и водите. При извършената проверка се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедите за обявяването и изменението ?. Копие от писмо с изх. № ПД-808(2)/02.04.2024 г. е изпратено до община Созопол. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47187

ПД-3449

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Отглеждане на риба и други аквакултури и осъществяване на спортен риболов в поземлен имот с идентификатор 49477.104.15 по КК на с. Мъглен (стар № 000313), представляващ язовир "Мангъра", община Айтос“, с възложител "Нотеви груп" ЕООД, което попада в обхвата на т. 1 „Селско, горско и водно стопанство”, буква „е” „интензивно развъждане на риба“ от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Поземлен имот с идентификатор 49477.104.15 по КК на с. Мъглен (стар № 000313), представляващ язовир "Мангъра", община Айтос не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии, но попада в  в границите на защитени зони, определени по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000) - BG0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2020г. (ДВ, бр.17/26.02.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-717/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) и двете на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2, във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС се установи, че инвестиционното предложение е допустимо с режима на защитена зона BG0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определен със заповедтта за обявяването и изменението ?. Копие от писмо с изх. № ПД-3449(8)/01.04.2024 г. е изпратено до община Айтос. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47175

ПД-3450

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на садково рибовъдно стопанство и свободно инетнзивно отглеждане на аквакултури в язовир "Паздерковица" в поземлен имот с идентификатор 29221.1.48 по КК на с. Момина църква, община Средец и обособяване на зони за отдих и практикуване на спортен риболов“, с възложител "Нотеви груп" ЕООД, което попада в обхвата на т. 1 „Селско, горско и водно стопанство”, буква „е” „интензивно развъждане на риба“ от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Поземлен имот с идентификатор 29221.1.48 по КК на с. Момина църква, община Средец не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии, но попада в в границите на защитени зони, определени по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000) - BG0000219 “Дервентски възвишения 2” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-344/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 55/02.07.2021 г.) и BG0002066 „Западна Странджа” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-533/26.06.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр 52/2010 г.), изм. със Заповед № РД-83/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.). При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2, във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС се установи, че инвестиционното предложение са допустими с режима на защитена зона BG0002066 „Западна Странджа”, определен със заповедта за обявяване и за изменението ? и спрямо режима на защитена зона BG0000219 “Дервентски възвишения 2”, определен със заповедта за обявяването ?. Копие от писмо с изх. № ПД-3450(8)/01.04.2024 г. е изпратено до община Средец. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47177

29.03.2024

ПД-65

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на ремонтна, сервизна и складова база за малки плавателни съдове в ПИ с идентификатор 81178.50.58 по КККР на гр. Черноморец, местност "Атия", община Созопол“, с възложител "Бул Акула" ЕООД, което попада в обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Попада и в обхвата на т. 9.1. от Приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на Екологична оценка (ЕО). Тъй като предвижданията и обхвата на инвестиционното предложение съответстват на предвижданията и обхвата на ПУП-ПРЗ, е целесъобразно да бъде допуснато прилагането на разпоредбата на чл. 91, ал. 2 от ЗООС и извършването само на една от оценките по реда на глава шеста на ЗООС, която в случая да е процедурата по ОВОС. Поземлен имот с идентификатор 81178.50.58 по КККР на гр. Черноморец, местност "Атия", община Созопол не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000 - BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 49/29.06.2010г.); Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.), изм. и доп. със Заповед № РД-723/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедите за обявяването и изменението ?. Копие от писмо с изх. № ПД-65(8)/27.03.2024 г. е изпратено до община Созопол. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47123

ПД-698

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на къмпинг в поземлен имот с идентификатор № 67800.1.427 по КК на гр. Созопол, община Созопол“, с възложител "Градина" АД, което попада в обхвата на т. 12 „Туризъм и отдих”, буква „г” „постоянни къмпинги и места за паркиране на каравани“ от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Поземлен имот с идентификатор № 67800.1.427 по КК на гр. Созопол, община Созопол не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000 - BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 49/29.06.2010г.); Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.), изм. и доп. със Заповед № РД-723/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедите за обявяването и изменението ?. Югозападно имотът граничи със защитена зона BG0000146 “Плаж Градина – Златна рибка” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-285/31.03.2021 г. (ДВ, бр. 45/2021 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-715/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/2023 г.) и двете на Министъра на околната среда и водите. Североизточно имотът граничи с Неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни). Копие от писмо с изх. № ПД-698(2)/27.03.2024 г. е изпратено до община Созопол. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47135

ПД-744

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на вилни сгради в поземлен имот с идентификатор 10731.136.130 по КК на с. Веселие, община Приморско“, с възложител "САВ ПРОПЪРТИ" ООД, което попада в обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Попада и в обхвата на т. 9.1. от Приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на Екологична оценка (ЕО). Тъй като предвижданията и обхвата на инвестиционното предложение съответстват на предвижданията и обхвата на ПУП-ПРЗ, е целесъобразно да бъде допуснато прилагането на разпоредбата на чл. 91, ал. 2 от ЗООС и извършването само на една от оценките по реда на глава шеста на ЗООС, която в случая да е процедурата по ОВОС. Поземлен имот с идентификатор 10731.136.130 по КК на с. Веселие, община Приморско не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо (на 1,10км) е разположена защитена зона BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 49/29.06.2010г.); Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.), изм. и доп. със Заповед № РД-723/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-774(2)/26.03.2024 г. е изпратено до община Приморско. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47109

26.03.2024

ПД-661

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на две вилни сгради (тип бунгало) в ПИ с № 81178.1.321, м. "Мокро скала", гр. Черноморец, община Созопол“, с възложители Иван Великов, Ивилин Янев и Ивайло Йорданов, което попада в обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Попада и в обхвата на т. 9.1. от Приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на Екологична оценка (ЕО). Тъй като предвижданията и обхвата на инвестиционното предложение съответстват на предвижданията и обхвата на ПУП-ПРЗ, е целесъобразно да бъде допуснато прилагането на разпоредбата на чл. 91, ал. 2 от ЗООС и извършването само на една от оценките по реда на глава шеста на ЗООС, която в случая да е процедурата по ОВОС. ПИ с идентификатор 81178.1.321, м. „Мокро скала“, гр. Черноморец, общ. Созопол не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 49/29.06.2010г.); Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.), изм. и доп. със Заповед № РД-723/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 във връзка чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС, се констатира, че инвестиционното предложението е допустимо спрямо режим на защитена зона BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването и изменението й. Копие от писмо с изх. № ПД-661(2)/22.03.2024 г. е изпратено до община Созопол. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47087

18.03.2024

ПД-656

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на три вилни сгради в поземлен имот с № 67800.6.85 по КК на гр. Созопол, м. "Буджака", община Созопол“, с възложители Иван Генчев и Недка Генчева, което попада в обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Поземлен имот с идентификатор 67800.6.85 по КК на гр. Созопол, м. "Буджака", община Созопол попада в границите на защитена територия – защитена местност (ЗМ) „Колокита“ по смисъла на Закона за защитените територии, обявена със Заповед № 1754/16.06.1970г. на Министъра на горите и горската промишленост (обн. в ДВ, бр.53/1970) и по-специално попада в многофункционална зона 2 на ЗМ „Колокита“, според зонирането ? по План за управление, утвърден със Заповед № РД-727/25.09.2013г. на МОСВ (ДВ бр.89/11.10.2013г.) и допусната поправка на очевидна фактическа грешка със Заповед № РД-263/11.05.2018г. на Министъра на околната среда и водите (обн. в ДВ, бр.45/2018г.). Инвестиционното предложение е допустимо спрямо ЗЗТ, режима съгласно Заповед за обявяване № 1754/16.06.1970г. на МГГП (обн. в ДВ, бр.53/1970), при спазване на нормите и параметрите на застрояване, определени в т.3.2. от утвърдения със Заповед № РД-727  на Министъра на околната среда и водите от 25.09.2013г. (ДВ бр.89/11.10.2013г.) План за управление на защитена местност „Колокита“. Имотът попада и в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000 – BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. (обн., ДВ бр.49/2010г.), Заповед № РД-563/22.07.2014г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр.67/2014г.), изм. и доп. със Заповед № РД-723/28.09.2023г. (ДВ, бр.83/2023г.) всички на Министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедите за обявяването и изменението ?. Копие от писмо с изх. № ПД-656(2)/14.03.2024 г. е изпратено до община Созопол. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47035

14.03.2024

ПД-367

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно „Изграждане на една вилни сгради в поземлен имот с № 81178.36.283 по КК на гр. Черноморец, местност „Външната чешма”, община Созопол“, с възложител Младен Иванов. На този етап може да бъде определено, че предвиденото инвестиционно предложение попада:• в обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги и т. 12 „Туризъм и отдих”, буква „в”  ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии и съпътстващи дейности (невключени в приложение № 1) от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС; • в обхвата на т. 9.1. от Приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на Екологична оценка (ЕО). Тъй като предвижданията и обхвата на инвестиционното предложение съответстват на предвижданията и обхвата на ПУП-ПРЗ, е целесъобразно да бъде допуснато прилагането на разпоредбата на чл. 91, ал. 2 от ЗООС и извършването само на една от оценките по реда на глава шеста на ЗООС, която в случая да е процедурата по ОВОС. Теренът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона, определена по реда на Закона за биологично разнообразие (Натура 2000) – ЗЗ BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г. (ДВ, бр. 49/2010г.), изменена и допълнена със Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.), и Заповед №РД-723/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/03.10.2023г.), всички на министъра на околната среда и водите.  Копие от писмо с изх. № ПД-367(2)/05.03.2024 г. е изпратено до община Созопол. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46984

ПД-555

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на складова база, шоурум, офис сграда, мотел, пътна помощ и паркинг в ПИ с 07079.12.1566  по КК на гр. Бургас, местност „До шосето“, Община Бургас”,  с възложител: „КУШ МОДА“ ООД, което попада в обхвата на  т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Теренът Процедираният имот не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо (на 0,04 км)  е разположена защитена зона с код BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/17.11.2008г. (обн., ДВ, бр.108/2008г.), изм. и доп. със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр.48/08.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-718/28.09.2023г. (ДВ, бр.83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите. След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, е установено, че в имота няма пясъчни дюни. Копие от писмо с изх. № ПД-555(2) от 11.03.2024 г. е изпратено до община Бургас. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47023

ПД-66

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на сграда за отдих и курорт в ПИ с 67800.5.957 (предишен 67800.5.183) по КК на гр. Созопол, местност "Буджака", община Созопол“, с възложител Мариола Нанчева, което попада в обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Поземлен имот с идентификатор 67800.5.957 (предишен идентификатор 67800.5.183) по КК на гр. Созопол, местност "Буджака", община Созопол не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000 – BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. (обн., ДВ бр.49/2010г.), Заповед № РД-563/22.07.2014г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр.67/2014г.), изм. и доп. със Заповед № РД-723/28.09.2023г. (ДВ, бр.83/2023г.) всички на Министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедите за обявяването и изменението ?. Копие от писмо с изх. № ПД-66(4)/11.03.2024 г. е изпратено до община Созопол. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47021

ПД-488

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за преработка на миди и риба, склад и трафопост в УПИ III-13 (ПИ с № 57491.510.13 по КК), м. "Хонят", гр. Поморие, община Поморие“, с възложител „Ейнджъл-Дайвърс“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 7, буква „б” от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. УПИ III-13 (ПИ с идентификатор 57491.510.13 по КК), м. „Хонят“, гр. Поморие, общ. Поморие не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близко (на 0,22 км) е разположена защитена зона BG0000620 „Поморие“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1030/17.12.2020 г., (ДВ, бр.19/05.03.2021 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-724/28.09.2023г (ДВ, бр. 83/2023г) и двете на министъра на околната среда и водите, а на (0,48 км) е разположена защитена зона BG0000152 „Поморийско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-78/03.02.2009 г.,(ДВ, бр.14/2009 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-708/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) и двете на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-488(1)/08.03.2024 г. е изпратено до община Поморие. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46999

ПД-550

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на вилни сгради в поземлени имоти с идентификатори 44094.5.1020, 44094.5.1021 и 44094.5.1022 по КК на с. Лозенец, УПИ IV-5134, УПИ V-5134 и УПИ VI-5134, местност "Рибарницата", община Царево“, с възложител Александър Димитров, което попада в обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Поземлени имоти с идентификатори 44094.5.1020, 44094.5.1021 и 44094.5.1022 по КК на с. Лозенец, УПИ IV-5134, УПИ V-5134 и УПИ VI-5134, местност "Рибарницата", община Царево не попадат в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близко (на 0,04 км) е разположена защитена зона BG0001001 „Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020 г. (ДВ, бр. 19/05.03.2021 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-727/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/2023 г.) и двете на Министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-550(2)/11.03.2024 г. е изпратено до община Царево. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47022

ПД-557

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна и административна сграда в поземлен имот с идентификатор 51500.43.12 по КК на гр. Несебър, м. "Чаирите", община Несебър“, с възложител Мария Карчева, което попада в обхвата на т. 10 Инфраструктурни инвестиционни предложения, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Поземлен имот с идентификатор 51500.43.12 по КК на гр. Несебър, м. "Чаирите", община Несебър не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близко /0,43 км/ е разположена защитена зона BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009 г. (ДВ, бр. 69/2009 г.), изменена със Заповед №РД-76/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-721/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/2023 г.), всички на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-557(2)/11.03.2024 г. е изпратено до община Несебър.  https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47024

ПД-581

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на вилно селище с подземен паркинг и басейн в поземлен имот с № 48619.2.870 по КК на гр. Царево, УПИ XXX-749, 750, 751, местност "Диньов гьол", община Царево“, с възложител "ИМЕДЖИН САНДС" ЕООД, което попада в обхвата на т. 12 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „в” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Поземлен имот с идентификатор 48619.2.870 по КК на гр. Царево, УПИ XXX-749, 750, 751, местност "Диньов гьол", община Царево не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близко (на 0,06 км) е разположена акваториалната граница на защитена зона BG0001001 „Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020 г. (ДВ, бр. 19/05.03.2021 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-727/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/2023 г.) и двете на Министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-581(2)/11.03.2024 г. е изпратено до община Царево. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47026

ПД-598

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищни сгради в ПИ с № 00833.5.643, м. "Пречиствателната", землище на гр. Ахелой, община Поморие“, с възложител "СТАНДЕН И КО"ООД, което попада в обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Поземлен имот с идентификатор 00833.5.643, м. "Пречиствателната", землище на гр. Ахелой, община Поморие не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо разположената защитена зона е BG0000574 „Ахелой-Равда-Несебър” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-400/12.06.2016г. (ДВ, бр.58/2016г.), изм. и доп. със Заповед № РД-720/28.09.2023г. (ДВ, бр.83/2023г.) и двете на Министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-598(2)/11.03.2024 г. е изпратено до община Поморие. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47001

11.03.2024

ПД-273

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за „Изграждане на вилни сгради в поземлен имот с идентификатор 80916.50.33 по КК на с. Черни връх, община Камено“, с възложител „Каваело Инвестмънт” ЕООД, което попада в обхвата на т. 24, буква „а“  от Приложение 1 към чл. 92, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на задължителна ОВОС. Територията, предмет на инвестиционно предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко е разположена /на около 1,04 км/защитена зона с код BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012 г. (ДВ, бр. 23/2012 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-308/31.03.2021 г. (ДВ, бр. 48/08.06.2021 г.) за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, изм. и доп. със Заповед № РД-719/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/03.10.2023 г.) всички на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-273(3) от 05.03.2024 г. е изпратено до община Камено. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46982

ПД-367

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно „Изграждане на една вилни сгради в поземлен имот с идентификатор 81178.36.283 по КК на гр. Черноморец, местност „Външната чешма”, община Созопол“, с възложител Младен Иванов. На този етап може да бъде определено, че предвиденото инвестиционно предложение попада:• в обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги и т. 12 „Туризъм и отдих”, буква „в”  ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии и съпътстващи дейности (невключени в приложение № 1) от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС; •        в обхвата на т. 9.1. от Приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на Екологична оценка (ЕО). Тъй като предвижданията и обхвата на инвестиционното предложение съответстват на предвижданията и обхвата на ПУП-ПРЗ, е целесъобразно да бъде допуснато прилагането на разпоредбата на чл. 91, ал. 2 от ЗООС и извършването само на една от оценките по реда на глава шеста на ЗООС, която в случая да е процедурата по ОВОС. Теренът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона, определена по реда на Закона за биологично разнообразие (Натура 2000) – ЗЗ BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г. (ДВ, бр. 49/2010г.), изменена и допълнена със Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.), и Заповед №РД-723/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/03.10.2023г.), всички на министъра на околната среда и водите  Копие от писмо с изх. № ПД-367(2)/05.03.2024 г. е изпратено до община Созопол. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46984

ПД-546

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно „Изграждане на складова база и производствени дейности в ПИ с идентификатор 07079.6.1816 по КК на гр. Бургас, кв. Долно Езерово, м. Край село“,община Бургас“, с възложител „Големанов“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Поземлен имот с идентификатор 07079.6.1816 по КК на гр. Бургас, кв. Долно Езерово, м. Край село“, община Бургас не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близко /0,82 км/ е разположена защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769/28.10.2008 г. (ДВ, бр. 102/2008 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-307/31.03.2021 г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-714/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/2023 г.), всички на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-546(2)/05.03.2024 г. е изпратено до община Бургас. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46986

27.02.2024

ПД-11

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Добавяне на ново съоръжение за третиране/балиране на отпадъци в ПИ с 07079.663.758 по КК на гр. Бургас, (УПИ VII, ПЗ “Юг-Запад“), общ. Бургас“, възложител „СКАЙ ИНВЕСТ“ ООД, което попада в обхвата на т. 11, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ с идентификатор 07079.663.758 по КК на гр. Бургас, (УПИ VII, ПЗ “Юг-Запад“), общ. Бургас не попада в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко – на 1,08 км е разположена защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012 г. (ДВ, бр. 23/2012 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-308/31.03.2021 г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-719/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/2023 г.), всички на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-11/19.02.2024г. е изпратено до община Бургас. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46842

ПД-417

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда за сезонно ползване в ПИ с 61056.82.3 по КККР на с. Равда, Община Несебър“, с възложител: Петър Колев,  което попада в обхвата на т. 10, буква „б от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Територията, предмет на инвестиционно предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие защитена зона /ЗЗ/. Най-близко разположена /наоколо 0,04 км/ е защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с код BG0000574 „Ахелой- Равда-Несебър“, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР и одобрена със Заповед № 400/12.07.2016 г. (обн. ДВ, бр. 58/2016 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-720/28.09.2023 г. (обн., ДВ, бр. 83/03.10.2023 г.) всички на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-417/19.02.2024г. е изпратено до община Несебър. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46845

ПД-3825

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на селскостопанска постройка за отглеждане на животни (говеда – майки) и помещение за обитаване в ПИ с идентификатор 35033.18.168 по КК на гр. Каблешково, местност „Бадемите“, Община Поморие”, с възложител: Соня Кондурова, което попада в обхвата на т. 1, буква „д“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. ПИ с 35033.18.168 по КК на гр. Каблешково попада в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие с код BG0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1018/ 17.12.2020г. (ДВ, бр.17/26.02.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-717/28.09.2023г. (ДВ, бр.83/2023г.) и двете на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването и изменението й. Копие от писмо с изх. № ПД-3825/19.02.2024г. е изпратено до община Поморие. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46836

ПД-3540

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение„Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с 67800.3.64 по КККР на гр. Созопол, община Созопол и обслужваща улица“, с възложители: Карамфилка Стоянова и Николай Стоянов, което попада в обхвата на т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитени територии, определени по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в границите на защитена зона (Натура 2000) за опазване на дивите птици - с код BG0002077 „Бакърлъка”, определена по смисъла на чл. 6, ал.1, т. 3 и т. 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. (ДВ, бр. 49/29.06.10 г.); Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014 г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014 г.) и двете на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-3540/19.02.2024г. е изпратено до община Созопол. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46834

ПД-1878/2024г.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Капково напояване на земеделски култури с обща площ 1027,37 дка в масиви 177, 178, 179, 180 и 181 в землището на с. Искра, общ. Карнобат от Река Мочурица“, възложител „ШАНС-92“ ЕООД, което попада в обхвата на  т. 1, буква „в“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Площта на инвестиционното предложение в цялост не попада в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии. Имотите от масиви 177, 178, 179, 180 и 181 в землището на с. Искра, общ. Карнобат, които ще бъдет напоявани чрез капкова система не попадат и в защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Точка с географски координати 26° 54'14.202'', 42°38'48,203'' (точка на водовземане) и трасето за транспортиране посредством цистерни на водите за поливане (ПИ с идентификатори 32809.182.321, 32809.160.317 и 32809.182.524) попадат в защитена зона BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-316/31.03.2021 г. (ДВ, бр. 52/22.06.2021 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-711/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/2023 г.) и двете на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-1878/19.02.2024г. е изпратено до община  Карнобат. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46831

ПД-126

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Рекултивация на Клетка 1 на Регионално депо „Братово – Запад – Актуализация”, с възложител: ОБЩИНА БУРГАС   което попада в обхвата на т. 11, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ИП с 57337.42.34 и 57337.17.118, землище с. Полски извор, община Камено не попадат в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. /становище от 08.01.2024г. на експерт „ЗТ“/ПИ с 57337.42.34 и 57337.17.118, землище с. Полски извор, община Камено не попада и в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо (на 2,01 км) е разположена защитена зона с код BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/ 28.10.2008г. (обн., ДВ, бр.102/2008г.), изм. и доп. със Заповед № РД-307/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр.48/08.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-714/28.09.2023г. (ДВ, бр.83/ 2023г.) всички на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-126/19.02.2024г. е изпратено до община Бургас. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46844

19.02.2024

ПД-271

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на сгради със складови, офисни и търговски площи в ПИ с идентификатор 07079.3.2800 по КК на град Бургас, община Бургас /предишен идентификатор 07079.3.1910 по КК/“,  което попада в обхвата на  т. 10, буква „б“  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.      

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на ЗЗ от мрежата “Натура 2000”. Най-близко е разположена /на около 1,08 км/ защитена зона с код BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. (ДВ, бр. 108/2008г.), изм. и доп. със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-718/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/03.10.2023 г.), всички на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-271/2024г. е изпратено до Община  Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46767

ПД-203

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищни сгради в имот с идентификатор 07079.30.60 по КККР на гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: „Инвестбанк“ АД,  което попада в обхвата на  т. 10, буква „б“  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. 

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и не попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко разположена /на около 0,38 км/ е защитена зона с код BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012 г. (ДВ, бр. 23/2012 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-308/31.03.2021 г. (ДВ, бр. 48/08.06.2021 г.) за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, изм. и доп. със Заповед № РД-719/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/03.10.2023 г.) всичките на министъра на околната среда и водите.  Копие от писмо с изх. № ПД-203 от 15.02.2024г. е изпратено до Община  Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46796

ПД-93

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно «Изграждане на ваканционно селище в ПИ с идентификатор 44094.21.35 по КК на с. Лозенец, м. «Рибарницата», общ. Царево», възложител «ДБК НВЕСТ» АД, което попада в обхвата на  т. 24, буква „а“  от Приложение № 1 към чл. 92,  т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по  оценка на въздействието върху околната среда. 

ПИ с идентификатор 44094.21.35 по КК на с. Лозенец, м. «Рибарницата», общ. Царево не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близко (граничи чрез ПИ с идентификатор 44094.21.21) със защитена зона BG0001001 „Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020 г. (ДВ, бр. 19/05.03.2021 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-727/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/2023 г.) и двете на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-93 от 13.02.2024г. е изпратено до Община  Царево. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46749

ПД-117

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение„Изграждане на вилни сгради в поземлен имот с идентификатор 81178.1.297, местност „Мокро скала“, землище гр. Черноморец, община Созопол“,  което попада в обхвата на  т. 10, буква „б“  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.    Теренът, предвиден за реализация на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в границите на защитена зона за опазване на дивите птици с код ВG0002077 „Бакърлъка”, определена по смисъла на чл.6, ал.1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологично разнообразие, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г (обн., ДВ бр.49/2010 г.) и Заповед № РД-563/22.07.2014 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр.67/2014 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-723/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/03.10.2023 г.), всички на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-117 от 13.02.2024г. е изпратено до Община  Созопол. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46762

16.02.2024

БРЗТЗЗ-276

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно „Изграждане на 4 жилищни сгради в УПИ V-1216, кв. 16 по плана на кв. Сарафово, м. „Ъгъла“, гр. Бургас, община Бургас (ПИ с ид. 07079.20.275 по КК)”, с възложители Атанас Кузманов, Валентина Ненчева и Георги Грудов, което в обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Имотът не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000). Най-близко (на 0,23 км) е разположена ЗЗ BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. (ДВ, бр. 108/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-717/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № БРЗТЗЗ-276(4)/07.02.2024 г. е изпратено до Община Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46690

ПД-185

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в ПИ 00271.2.6, м. "Габарака", с. Александрово, общ. Поморие“ , с възложител: Георги Мирчев, което попада в обхвата на  т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Теренът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона, определена по реда на Закона за биологично разнообразие (Натура 2000) - защитена зона BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 69/2009 г.), изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.), и Заповед №РД-721/28.09.2023г. (ДВ, бр.83/03.10.2023г.), всички на Министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването и изменението й. Копие от писмо с изх. № ПД-185(2) от 13.02.2024 г. е изпратено до Община Поморие. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46764

ПД-2100

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Водовземане от подземни води от съществуващ водоизточник, тръбен кладенец ТК-1 „Лозана-Ахелой“ в ПИ с идентификатор 00833.7.436 по КККР на гр. Ахелой, местност „Къмпинга“, община Поморие“, с възложител „Лозана 0594“ ООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „н” от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, обект на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие защитена зона (ЗЗ): За опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с код BG0000574 „Ахелой- Равда-Несебър“, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР и одобрена със Заповед № 400/12.07.2016 г. (обн. ДВ, бр. 58/2016 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-720/28.09.2023 г. (обн., ДВ, бр. 83/03.10.2023 г.) всички на министъра на околната среда и водите и за опазване на дивите птици с код BG0000152 „Поморийско езеро” определена по чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнообразие, обявена със Заповед № РД-78/03.02.2009 г. (обн., ДВ, бр.14/2009 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-708/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/03.10.2023 г.), всичките на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 39, ал. 2 във връзка с чл.12, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с код BG0000574 „Ахелой-Равда-Несебър“ и ЗЗ за опазване на дивите птици с код BG0000152 „Поморийско езеро”, определени със заповедта по чл.12, ал.6 от ЗБР. Копие от писмо с изх. № ПД-2100/14.02.2024 г. е изпратено до община Поморие и Басейнова дирекция „Черноморски район. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46771.

15.02.2024

ПД-382

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно „Изграждане на вилна сграда в ПИ с идентификатор 57491.19.33 /номер по предходен план 019033/, местност „Лахана“, землище на гр. Поморие, Община Поморие”,  с възложител Георги Иванов, което попада в обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. Процедираният имот не попада и в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо (на 1,42 км) е разположена акваториалната граница на защитена зона с код BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. (обн., ДВ бр.49/2010г.), Заповед № РД-563/22.07.2014г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр.67/2014г.), изм. и доп. със Заповед № РД-723/28.09.2023г. (ДВ, бр.83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-382(2)/12.02.2024 г. е изпратено до Община Поморие. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46724

ПД-323 

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 63029.112.46 по КК на с. Росен, местност „Върли дол“, община Созопол“, с възложител Антоанета Радева, което в обхвата на:

  • т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;
  • в обхвата на т. 9.1. от Приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на Екологична оценка (ЕО).

Тъй като предвижданията и обхвата на инвестиционното предложение съответстват на предвижданията и обхвата на ПУП-ПРЗ, е целесъобразно да бъде допуснато прилагането на разпоредбата на чл. 91, ал. 2 от ЗООС и извършването само на една от оценките по реда на глава шеста на ЗООС, която в случая да е процедурата по ОВОС. Теренът, предвиден за реализация на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в границите на защитена зона за опазване на дивите птици с код ВG0002077 „Бакърлъка”, определена по смисъла на чл.6, ал.1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологично разнообразие, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г (обн., ДВ бр.49/2010 г.) и Заповед № РД-563/22.07.2014 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр.67/2014 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-723/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/03.10.2023 г.), всичките на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-323(2)/13.02.2024 г. е изпратено до Община Созопол. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46736

13.02.2024

ПД-254

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на заведение за обществено хранене, басейн, паркинг, обслужващи сгради, мотел и магазин в ПИ 87093.83.42 по КККР на с. Ябълчево, местност „Кантона“, община Руен“ с възложител: Сабахатинали Мехмед, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, обект на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Копие от писмо с изх. № ПД-254/08.02.2024 г. е изпратено до община Руен. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46699.

12.02.2024

ПД-252

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на аквапарк, общежития за персонала, паркинги и обслужващи дейности в ПИ с идентификатори 61056.54.30 и 61056.56.100 по КККР на с. Равда, м. „Хендек тарла“, община Несебър“, с възложител: „Актив-02“ ООД, което попада в обхвата на т. 12, буква „д” от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите, обект на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Копие от писмо с изх. № ПД-252/08.02.2024 г. е изпратено до община Несебър. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46688.

08.02.2024

ПД-1877

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно „Напояване на овощни градини с обща площ 120 дка в землището на гр. Карнобат от язовир „Малък топчия“ и напояване на овощни градини с обща площ 300 дка в землището на гр. Карнобат, община Карнобат от язовир „Голям топчия“, възложител СН „КАРНОБАТСКИ ВОДИ”, което попада в обхвата на т. 1 Селско, горско и водно стопанство, буква „в” мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи от Приложение 2 от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Язовир „Малък топчия“ с идентификатор 36525.242.759, язовир „Голям топчия“ с идентификатор 36525.241.766, разглежданите имоти в масиви: 264, 265, 266 и 267 в землището на гр. Карнобат, както и ПИ с №: 36525.261.36, 36525.261.37, 36525.260.3 и 36525.261.15 по КК на гр. Карнобат, общ. Карнобат не попадат в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко – на 0,50 км е разположена защитена зона BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-316/31.03.2021 г. (ДВ, бр. 52/22.06.2021 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-711/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/2023 г.) и двете на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-1877/18/02.02.2024 г. е изпратено до община Карнобат. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46625

ПД-3437

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно „Преустройство на магазин за хранителни стоки в обект за производство на сладкарски изделия и изграждане на пристройка на битовка и склад в УПИ Х-77, кв.12 по плана на с. Страцин, община Поморие”, което попада в обхвата на т. 7„Предприятия в хранителната промишленост”, буква „д” „производство на захарни изделия и сиропи” от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. УПИ Х-77, кв.12 по плана на с. Страцин, Община Поморие не попада и в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Имотът е част от регулацията на селото. Най-близо разположената защитена зона до регулацията на с. Страцин е с код BG0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1018/ 17.12.2020г. (ДВ, бр.17/26.02.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-717/28.09.2023г. (ДВ, бр.83/2023г.) и двете на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-3437/4/02.02.2024 г. е изпратено до община Поморие. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46636

ПД-3924

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно „Изграждане на вилни сгради в поземлен имот с № 48619.12.589 ио КК на гр. Царево, местност „Дядо Ильова Бахча“, община Царево“, с възложители Калинка Недялкова и „РР Проджектс“ ООД, което попада в обхвата на т. 12 „Туризъм и отдих”, буква „в” „ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии и съпътстващи дейности (невключени в приложение № 1) от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Теренът не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони от мрежата ‚Натура 2000“, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Граничи със акваториалната граница на защитена зона BG0001001 „Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.19/05.03.2021г.), изменена (увеличение на площта) с Решение на Министерски съвет № 564 от 30.07.2021г. (обн., ДВ, бр.64/03.08.2021г.). Във връзка с определянето на специфични и подробни цели на опазване на защитената зона е издадена Заповед № РД-727/28.09.2023г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.83/03.10.2023г.).Копие от писмо с изх. № ПД-3924/2/02.02.2024 г. е изпратено до община Царево. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46634

01.02.2024

ПД-3367

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение за „Изграждане на ваканционно селище за селски и еко-туризъм в ПИ с идентификатор 39164.21.15, м. „Мишкефа“ землище на с. Кошарица, Община Несебър и водовземане на подземни води от съществуващ тръбен кладенец изграден в имота”, с възложител: „Катина 2011“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б“ , т. 12 буква „г“ и т.10 буква „н“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009 г. (ДВ, бр. 69/2009 г.), изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-721/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.), всички на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по реда на чл.12 във връзка с чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитена зона BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването и изменението ?. Копие от писмо с изх. № ПД-3940(2) от 24.01.2024г. е изпратено до Община Несебър и Басейнова дирекция „Черноморски район“ - Варна. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46578

31.01.2024

ПД-80

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение за „Изграждане на складова база за пакетирани хранителни стоки и промишлени стоки в ПИ с идентификатор 07079.3.2860, ПЗ „Север“, гр. Бургас, общ. Бургас”, с възложител: „Братя Гюрови“ ООД,  което попада в обхвата на  т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Поземлен имот с идентификатор 07079.3.2860, ПЗ „Север“, гр. Бургас, общ. Бургас не попада в защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. Имотът не попада и в границите на защитена зона, определена по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо (1,54 км) е разположена защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769/28.10.2008г. (ДВ, бр. 102/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-307/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-714/28.09.2023г. (ДВ, бр.83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-80(2) от 29.01.2024г. е изпратено до Община Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46590

ПД-3940

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение за „Изграждане на склад за санитарен фаянс, подова и стенна керамика, офис – шоурум и допълващо застрояване – водоплътна изгребна яма в УПИ VII-21 от масив 20, землище на кв. Долно Езерово /ПИ с идентификатор 07079.6.1817 по КК на гр. Бургас, Община Бургас”, с възложител: „ГРЕСИЯ 2“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо (на 0,82 км)  е разположена защитена зона с код BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/ 28.10.2008г. (обн., ДВ, бр.102/2008г.), изм. и доп. със Заповед № РД-307/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр.48/08.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-714/28.09.2023г. (ДВ, бр.83/ 2023г.) всички на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-3940(2) от 24.01.2024г. е изпратено до Община Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46576

ПД-2160

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение за „Изграждане на ваканционно селище в поземлен имот с идентификатор 644094.23.38 по КККР на с. Лозенец, община Царево“, с възложител: „Адакта Корал“ ООД, което попада в обхвата на т. 12, буква „в“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предлозение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в границите на ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с код BG0001001 „Ропотамо”, определена по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020 г. (обн., ДВ, бр. 19/05.03.2021 г.) на министъра на околната среда и водите, с предложение за увеличаване на площта, разгледано и прието на проведено заседание на 06.07.2021 г. на Националния съвет по биологично разнообразие, изменена /увеличение/ на площта с Решение на Министерски съвет № 564/30.07.2021 г. (обн., ДВ, бр. 64/03.08.2021 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-727/28.09.2023 г. (обн., ДВ, бр. 83/03.10.2023 г.) на министъра на околната среда и водите.

        При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл. 40, ал. 2 във връзка с чл. 12, ал. 2 и ал.3 от Наредбата за ОС се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо:

         - режима на ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с код BG0001001 „Ропотамо”, определен със заповедта по чл.12, ал.6 от ЗБР.

Копие от писмо с изх. № ПД-2160(4) от 22.01.2024г. е изпратено до Община Царево. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46535

ПД-3155

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на самостоятелна хотелска единица за сезонно обитаване в ПИ с идентификатор 44094.2.930 по КККР на с. Лозенец, м. „Караагач“, община Царево“, с възложител: „Лозенец Караагач“ ООД, което попада в обхвата на т. 12, буква „в”, и т. 10, буква „б” от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, обект на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Копие от писмо с изх. № ПД-3125/24.01.2024 г. е изпратено до община Царево. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46581.

ПД-3156

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на самостоятелна хотелска единица за сезонно обитаване в ПИ с идентификатор 44094.2.931 по КККР на с. Лозенец, м. „Караагач“, община Царево“, с възложител: Иван Тодоров, което попада в обхвата на т. 12, буква „в”, и т. 10, буква „б” от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, обект на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Копие от писмо с изх. № ПД-3125/24.01.2024 г. е изпратено до община Царево. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46582.

30.01.2024

ПД-3909

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на три еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 47202.501.1229 по КК на с. Маринка, община Бургас“, с възложител: „АМД 2017“ ЕООД,  което попада в обхвата на  т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, предмет на настоящото инвестиционно предложение не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие  (Натура 2000 място). Най-близо (на 1.61 км.) е разположена защитена зона с код – BG0000271 „Мандра - Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012г. (обн. ДВ, бр.23/2012г.), изм. и доп. със Заповед №РД-308/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр. 48/08.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-719/28.09.2023г. (ДВ, бр.83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-3909(2) от 24.01.2024 г. е изпратено до Община Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46575

ПД-3125

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на девет (9) нови хотелски единици в ПИ с идентификатор 44094.2.932 по КККР на с. Лозенец, м. „Караагач“, община Царево“, с възложител: „АутоБохемия“ АД, което попада в обхвата на т. 12, буква „в”, и т. 10, буква „б” от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, обект на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Копие от писмо с изх. № ПД-3125/24.01.2024 г. е изпратено до община Царево. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46571.

ПД-3469

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на две вилни сгради в ПИ №№ 332 и 379 по ПНО на м. „Лозята“, землище на с. Писменово, община Приморско, след обединяване на имотите“, с възложител: Росана Георгиева, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, обект на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Копие от писмо с изх. № ПД-3469/24.01.2024 г. е изпратено до община Приморско. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46573.

25.01.2024

ПД-27

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно „Изграждане на две сгради за отдих и курорт със ЗОХ, СПА зона, басейн, ограда и трафопост в ПИ с № 67800.53.151 и 67800.53.145 по КК на гр. Созопол, м. „Мапи”, община Созопол” възложител „ПАРАДАЙЗ 7“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Поземлени имоти с идентификатори 67800.53.151 и 67800.53.145 по КК на гр. Созопол, местност „Мапи”, община Созопол не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Попадат в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г.; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-723/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/2023 г.) на министъра на околната среда и водите.Копие от писмо с изх. № ПД-27/2/22.01.2024 г. е изпратено до община Созопол. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46531

23.01.2024

ПД-3264

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК С1 в гр. Сунгурларе, УПИ V, кв. 100, бивша ТПК „Металик“, с възложител: „Леястом“ ЕООД,  което попада в обхвата на  т. 10, буква „н“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР (Натура 2000 места). Най-близко е разположена ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с код BG0000196 „Река Мочурица” определена по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т.2 от ЗБР и обявена със Заповед №РД-316/31.03.2021 г. (ДВ, бр. 52/22.06.2021 г.), изм. и доп. със Заповед №РД-711/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/03.10.2023 г.) всички на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-3264(6) от 19.01.2024 г. е изпратено до Община Сунгурларе, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“-Пловдив. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46518

18.01.2024

ПД-3037

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно „Изграждане на три броя нови резервоари по 50 хил. куб. м за съхраняване на нефт в съществуващия резервоарен парк ОЗС към комплекс ТСНП на основната площадка на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, поземлен имот 35883.512.3 по КК на гр. Камено, община Камено“, с възложител: „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, което попада в обхвата на т. 6 Инсталации в химическата промишленост, буква „в” съоръжения за съхраняване на нефт, нефтопродукти и химически вещества. Основна площадка на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона с код BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008г. (обн., ДВ, бр.102/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-307/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр.48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-3037/8/16.01.2024 г. е изпратено до община Камено. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46491

ПД-3623

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на 2 жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 06776.81.23 по КК на с. Брястовец, м. „Хумата“, община Бургас “, с възложител Анатолий Панайотов, което инвестиционно предложение попада в обхвата на:• в обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;• в обхвата на т. 9.1. от Приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на Екологична оценка (ЕО).  Тъй като предвижданията и обхвата на инвестиционното предложение съответстват на предвижданията и обхвата на ПУП-ПРЗ, е целесъобразно да бъде допуснато прилагането на разпоредбата на чл. 91, ал. 2 от ЗООС и извършването само на една от оценките по реда на глава шеста на ЗООС, която в случая да е процедурата по ОВОС. Поземлен имот с идентификатор 06776.81.23 по КК на с. Брястовец, м. „Хумата“, община Бургас попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - BG0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2020г. (ДВ, бр.17/26.02.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-717/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) и двете на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-3623/4/17.01.2024 г. е изпратено до община Бургас. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46492

ПД-3914

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда и басейн в ПИ с идентификатор 67800.6.756 по КК на гр. Созопол (УПИ XIII-6173,962), м. „Буджака”, общ. Созопол” възложител Веселин Стоянов, което попада в обхвата на т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имот с идентификатор 67800.6.756 по КК на гр. Созопол попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) – защитена местност (ЗМ) „Колокита”, обявена със Заповед №1754/16.06.1970 г. на министъра на горите и горската промишленост (обн. в ДВ, бр. 53/1970 г.). За управление на ЗМ „Колокита” е утвърден План за управление със Заповед №РД-727/25.09.2013 г. на министъра на околната среда и водите (обн. в ДВ, бр. 89/2013 г.), и допусната поправка на очевидна фактическа грешка със Заповед № РД-263/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите (обн. в ДВ, бр. 45/2018 г.). Имотът попада и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г.; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-723/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/2023 г.) на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-3914 от 15.01.2024г. е изпратено до община Созопол. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46461

17.01.2024

ПД-2484

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с № 67800.8.182 по КККР на гр. Созопол, община Созопол“, с възложители Хризантема Николова и Александра Станева, което инвестиционно предложение попада в обхвата на обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги от Приложение 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС .Теренът, предвиден за реализация на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в границите на защитена зона за опазване на дивите птици с код ВG0002077 „Бакърлъка”, определена по смисъла на чл.6, ал.1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологично разнообразие, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г (обн., ДВ бр.49/2010 г.) и Заповед № РД-563/22.07.2014 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр.67/2014 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-723/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/03.10.2023 г.), всичките на министъра на околната среда и водите.Копие от писмо с изх. № ПД-2484/7/15.01.2024 г. е изпратено до община Созопол. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46474

ПД-3938

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищни сгради в ПИ с № 61056.82.2 по КК на с. Равда, местност „Чатал тепе“, община Несебър“, с възложител: Мартин Неделчев, което инвестиционно предложение попада в обхвата на обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги от Приложение 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо разположената защитена зона (на 0,002 км) е с код BG0000574 „Ахелой-Равда-Несебър” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-400/12.06.2016г. (ДВ, бр.58/2016г.), изм. и доп. със Заповед № РД-720/28.09.2023г. (ДВ, бр.83/2023г.) и двете на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-3938/2/15.01.2024 г. е изпратено до община Несебър. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46463

16.01.2024

ПД-3529

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на автоматизиарана система за капково напояване на лозови насаждения в поземлени имоти с идентификатори 57491.12.84 и 57491.12.86 по КК на гр. Поморие, местност „Езерото”, община Поморие”, с възложител ЗП Нейчо Желязков, което инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 1 Селско, горско и водно стопанство, буква „в” мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи от Приложение 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Язовир „Ахелой канал – P1“, от който ще се доставя вода за напояване попада в защитена зона BG 0000151 “Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 17/26.02.2021г.).  Имотите, предмет на напояване попадат в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /Натура 2000 място/ - BG0000620 „Поморие“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1030/17.12.2020 г., (ДВ, бр.19/05.03.2021 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-724/28.09.2023г (ДВ, бр. 83/2023г) и двете на министъра на околната среда и водите. С цитираната Заповед № РД-1030/17.12.2020г., в границите на защитена зона BG0000620 „Поморие“ е забранено «използване на води за напояване, които съдържат вредни вещества и отпадъци над допустимите норми». Предвид това, при извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС инвестиционното предложение, свързано с водовземане от яз. „Ахелой канал – P1“ с цел напояване на лозови насаждения в границите на защитената зона е допустимо, при спазване на конкретната забрана и режима на дейности в защитената зона, определен със Заповед № РД-1030/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-3529/11.01.2024 г.  е изпратено до Община Поморие. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46444

 

11.01.2024

ПД-3056

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение за „Изграждане на сондаж за нуждите на жилищна сграда в поземлен имот с № 07079.30.952 по КК на гр. Бургас, кв. Крайморие, местност „Кафка“, община Бургас“, с възложител: Антон Караниколов, което попада в обхвата на т. 2, буква „г“  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Поземлен имот с идентификатор 07079.30.952 по КК на гр. Бургас, кв. Крайморие, местност „Кафка“, община Бургас не попада в границите на защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии. След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота няма пясъчни дюни. Имотът не попада и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000). Най-близо (на 0,84 км) е разположена защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012г. (ДВ, бр. 23/2012г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-308/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-719/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-3056 (10) от 08.01.2024 г. е изпратено до община Бургас и Басейнова дирекция „Черноморски район“-Варна. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46411

ПД-3849, 3850

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на складова база за промишлени стоки в поземлени имоти с № 07079.2.1407 и 07079.2.1379 по КККР на гр. Бургас, местност „Под шосето”, община Бургас“, с възложител „Рент Фикс“ ЕООД, което инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги от Приложение 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС . Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на ЗЗ от мрежата “Натура 2000”. Най-близко е разположена защитена зона с код BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. (ДВ, бр. 108/2008г.), изм. и доп. със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-718/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/03.10.2023 г.), всички на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-3849, 3850808.01.2024 г. е изпратено до община Бургас. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46414

09.01.2024

ПД-2176

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „ПУП-ПП за нова кабелна линия 20 кV от новоизграден ЖР стълб № 6А между ЖРС №7 и ЖРС №6, в оста на ВЛ 20 кV „Простор“ от П/ст „Приморско“ до нов БКТП в ПИ с идентификатор 58356.4.856 по КК на гр. Приморско, м. „Шопака“, общ. Приморско“, възложител „ЕР Юг“ ЕАД, което попада в обхвата на т. 3, буква „а“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Разглежданото трасе на нова кабелна линия 20 кV от новоизграден ЖР стълб № 6А между ЖРС №7 и ЖРС №6, в оста на ВЛ 20 кV „Простор“ от П/ст „Приморско“ до нов БКТП в ПИ с идентификатор 58356.4.856 по КК на гр. Приморско, м. „Шопака“, общ. Приморско не попада в защитени територии определени по реда на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0001001 „Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.19/05.03.2021г.), изменена (увеличение на площта) с Решение на Министерски съвет №564/30.07.2021г. (обн., ДВ, бр. 64/03.08.2021г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2176 от 08.01.2024г. е изпратено до община Приморско. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46406

ПД-3241

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда и басейн в поземлен имот с идентификатор 67800.7.98, местност „Буджака“, землище гр. Созопол, Община Созопол“, с възложител: Надя Кацарова – Димитрова,  което попада в обхвата на т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Поземлен имот с идентификатор 67800.7.98, местност „Буджака“, землище гр. Созопол, Община Созопол не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че имотът не попада в пясъчни дюни. Процедираният имот попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000 – BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. (обн. ДВ, бр.49/2010г.), Заповед №РД-563/22.07.2014г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр. 67/2014г.), изм. и доп. със Заповед № РД-723/28.09.2023г. (ДВ, бр.83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването и изменеието й. Копие от писмо с изх. № ПД-3241(4) от 08.01.2024 г. е изпратено до община Созопол. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46408

08.01.2024

ПД-3386

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на къмпинг в УПИ VII-23, кв. 12 по плана на с. Младежко, община Малко Търново”, с възложител: Димитър Пейчев,  което попада в обхвата на т. 12, буква „г“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. УПИ VII-23, кв. 12 по плана на на с. Младежко, община Малко Търново не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. УПИ VII-23, кв. 12 по плана на на с. Младежко, община Малко Търново попада в границите на защитени зони, определени по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000) - BG0002040 „Странджа“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-802/04.11.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн, ДВ, бр.106/ 2008г.), изм. със Заповед № РД-75/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/05.02.2013г.) и BG0001007 „Странджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/21.09.2007г. (ДВ, бр.21/2007г.), изм. с РМС №660/ 01.11.2013г. (ДВ,бр.97/08.11.2013г.) и РМС № 588/06.08.2021г. (ДВ, бр.67/13.08.2021г.). Копие от писмо с изх. № ПД-3386 от 21.12.2023г. е изпратено до община Малко Търново. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46350

ПД-3739

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на две вилни сгради в № 81178.6.481 по КК на град Черноморец, местност „Аклади“, община Созопол, което попада в обхвата на т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ с идентификатор 81178.6.481 по КК на гр. Черноморец, м. „Аклади”, общ. Созопол не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г.; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-723/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/2023 г.) на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-3739 от 21.12.2023г. е изпратено до община Созопол. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46351

05.01.2024

ПД-3692

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за „Изменение на План за регулация за кв. 1 и План за регулация за ПИ с идентификатори 39164.22.69, 39164.22.14, 39164.22.51, 39164.22.7, 39164.22.68, 39164.22.32, 39164.501.3, 39164.22.180, 39164.22.181, 39164.22.182, 39164.22.183 и 39164.22.11, землище с. Кошарица, Община Несебър с цел разширение на гробищен парк“, с възложител Община Несебър, което попада: в обхвата на т. 12 Туризъм и отдих, буква „д” „паркове със специално предназначение от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС; в обхвата на т. 9.1. от Приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на Екологична оценка (ЕО). Тъй като предвижданията и обхвата на инвестиционното предложение съответстват на предвижданията и обхвата на ПУП-ПРЗ, е целесъобразно да бъде допуснато прилагането на разпоредбата на чл. 91, ал. 2 от ЗООС и извършването само на една от оценките по реда на глава шеста на ЗООС, която в случая да е процедурата по ОВОС. Площта на разглежданото разширение на гробищен парк в обхват на ПИ с идентификщатори: 39164.22.69, 39164.22.14, 39164.22.51, 39164.22.7, 39164.22.68, 39164.22.32, 39164.501.3, 39164.22.180, 39164.22.181, 39164.22.1882, 39164.22.183, 39164.22.11 по КК на с. Кошарица, общ. Несебър не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009 г. (ДВ, бр. 69/2009 г.), изменена със Заповед №РД-76/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-721/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/2023 г.), всички на на министъра на околната среда и водите. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46372

02.01.2024

ПД-3507

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на сгради за жилищни, курортни  и допълващи дейности, обособяване на имоти за природна защита, нова улична регулация, канална помпена станция в поземлени имоти с идентификатори 81178.8.664, 81178.8.62, 81178.8.64, 81178.8.34; 81178.8.88; 81178.8.100; 81178.8.2; 81178.8.4, 81178.8.93; 81178.8.95, 81178.8.162, 81178.6.95, 81178.6.96, 81178.6.99, 81178.6.100, 81178.8.12, 81178.8.104, 81178.8.24, 81178.8.12, 81178.8.311, 81178.8.312, 81178.8.313, 81178.8.314, 81178.8.315, 81178.8.316, 81178.8.317, 81178.8.318, 81178.8.175, 81178.8.173, 81178.8.165, 81178.8.179, 81178.8.192, 81178.8.191 по КККР на гр. Черноморец, община Созопол“, с възложител: "БСС ИНВЕСТ" ЕООД, което попада в обхвата на т. 24, буква „а“ от Приложение № 1 към чл. 92, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по оценка на въздействието върху околната среда. Теренът, предвиден за реализация на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие защитена зона /ЗЗ/ за опазване на дивите птици с код ВG0002077 „Бакърлъка”, определена по смисъла на чл.6, ал.1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологично разнообразие /ЗБР/, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г (обн., ДВ бр.49/2010 г.) и Заповед № РД-563/2014 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр.67/2014 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-723/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/03.10.2023 г.), всичките на министъра на околната среда и водите.Копие от писмо с изх. № ПД-3507 от 18.12.2022г. е изпратено до община Созопол. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46347

ПД-3489

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда за в ПИ с идентификатор 67800.10.336 по КК на гр. Созопол, м. „Мапи”, общ. Созопол“, с възложител: "Блек Сий Асет Мениджмънт" ЕАД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда. ПИ с идентификатор 67800.10.336 по КК на гр. Созопол, м. „Мапи”, общ. Созопол не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г.; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-723/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/2023 г.) на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-3489 от 18.12.2022г. е изпратено до община Созопол. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46346

ПД-3406

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на поливна система за капково напояване, която да обслужва съществуващи насаждения – лозя с обща площ от 52,37 ха в землище а с. Железник, община Карнобат“, с възложител: ЕТ „Агрокомерс-Жозеф Фегали“, което попада в обхвата на т. 1, буква „в“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на Язовир с идентификатор 29129.15.91 по КК на с. Железник и имотите в масив 17, землище на с. Железник, община Карнобат, предмет на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Язовирът отстои на 3,73 км, а имотите предмет на капково напояване отстоят на около 2,0 км от най-близко разположената защитена зона BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-316/31.03.2021 г. (ДВ, бр. 52/22.06.2021 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-711/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/2023 г.) и двете на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-3406 от 15.12.2023г. е изпратено до община Карнобат. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46344


2023

14.12.2023

ПД-3490

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение „Изграждане на една вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 67800.10.458 по КК на гр. Созопол, местност „Ачмалъци“, община Созопол “, с възложител Стефан Нацев, което попада в обхвата на в обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги)“ от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС от Приложение 2 към чл. 93, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Теренът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона, определена по реда на Закона за биологично разнообразие (Натура 2000) – ЗЗ BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г. (ДВ, бр. 49/2010г.), изменена и допълнена със Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.), и Заповед №РД-723/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/03.10.2023г.), всички на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-3490(2) от 11.12.2023 г. е изпратено до община Созопол. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46239

11.12.2023

ПД-3372

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 72151.1.4 по КК на с. Твърдица, местност „Орлово гнездо“, Община Бургас“, с възложители Янка Колева и Веско Колев, което попада в обхвата на в обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги)“ от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС от Приложение 2 към чл. 93, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и не попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко разположена е защитена зона с код BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012 г. (ДВ, бр. 23/2012 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-308/31.03.2021 г. (ДВ, бр. 48/08.06.2021 г.) за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, изм. и доп. със Заповед № РД-719/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/03.10.2023 г.) всичките на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-3372(3) от 06.12.2023 г. е изпратено до община Бургас.  https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46195

ПД-3536

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение „Изграждане на вилни сгради в поземлен имот с идентификатор 67800.7.101 по КК на гр. Созопол, местност „Буджака“, Община Созопол“, с възложител Георги Гайдов, което попада в обхвата на в обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги)“ от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС от Приложение 2 към чл. 93, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Теренът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона, определена по реда на Закона за биологично разнообразие (Натура 2000) – ЗЗ BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г. (ДВ, бр. 49/2010г.), изменена и допълнена със Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.), и Заповед №РД-723/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/03.10.2023г.), всички на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-3536(3) от 07.12.2023 г. е изпратено до община Созопол. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46207

08.12.2023

ПД-3491

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение „Изграждане на една вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 67800.10.603 по КК, местност „Ачмалъци“, гр. Созопол, община Созопол“, с възложители: Владимир Николов и Николай Найденов, което попада в обхвата на в обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги)“ от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС от Приложение 2 към чл. 93, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Теренът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона, определена по реда на Закона за биологично разнообразие (Натура 2000) – ЗЗ BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г. (ДВ, бр. 49/2010г.), изменена и допълнена със Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.), и Заповед №РД-723/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/03.10.2023г.), всички на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-3491(2) от 07.12.2023 г. е изпратено до община Созопол. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46206

ПД-2766

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение „Промишлено водоснабдяване от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоражение – тръбен кладенец в ПИ с ид. 80916.70.9 по КК на с. Черни връх, м. Андончов гроб, общ. Камено”, с възложител: „Гарант - ПП“ ООД, което попада в обхвата на в обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „н” „схеми за добив на подземни води и изкуствено подхранване на подземни води (невключени в приложение № 1) от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС от Приложение 2 към чл. 93, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Поземлен имот с идентификатор 80916.70.9 по КК на с. Черни връх, м. Андончов гроб, община Камено не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012г. (ДВ, бр. 23/2012г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-308/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-719/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода”, определен със заповедта за обявяването ? и със заповедта й за изменение и допълнение. Копие от писмо с изх. № ПД-2766(8) от 07.12.2023 г. е изпратено до община Камено. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46203

ПД-3488

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение „Изграждане на една вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 67800.10.387 по КК, местност „Ачмалъци“, гр. Созопол, община Созопол“, с възложители: Борис Караманов, Божидар Караманов и Камелия Минчева, което попада в обхвата на в обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги)“ от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС от Приложение 2 към чл. 93, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Теренът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона, определена по реда на Закона за биологично разнообразие (Натура 2000) – ЗЗ BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г. (ДВ, бр. 49/2010г.), изменена и допълнена със Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.), и Заповед №РД-723/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/03.10.2023г.), всички на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-3488(2) от 07.12.2023 г. е изпратено до община Созопол. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46205

ПД-3061

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение  „Изграждане на складове за строителни материали в ПИ с идентификатор 07079.4.924 по КК на гр. Бургас, кв. Лозово, местност „Хаджи Тарла“ Община Бургас”, с възложител: „БУРГОС СТРОЙ“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. Процедираният имот не попада и в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо (на 0,83 км) е разположена защитена зона с код BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/ 28.10.2008г. (обн., ДВ, бр.102/2008г.), изм. и доп. със Заповед № РД-307/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр.48/08.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-714/28.09.2023г. (ДВ, бр.83/ 2023г.) всички на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-3061 от 04.12.2022г. е изпратено до община Бургас. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46175

07.12.2023

ПД-2491

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на три жилищни сгради в ПИ с идентификатор № 61056.56.41, местност „ Хендек Тарла“, землището на с. Равда, общ. Несебър“ с възложители: Любен Христов Деляков, Лиляна Христова Яръмова, Йорданка Христова Люцканова, което попада в обхвата на т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т. 1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположените защитени зони (на 0,36 км) са: с код BG0000574 „Ахелой-Равда-Несебър” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-400/12.06.2016г. (ДВ, бр.58/2016г.), изм. и доп. със Заповед № РД-720/28.09.2023г. (ДВ, бр.83/2023г.) и двете на министъра на околната среда и водите и с код BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. (обн. ДВ, бр.69/2009г.), изм. и доп. със Заповед № РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/05.02.2013г.), изм. и доп. със Заповед № РД-721/28.09.2023г. (ДВ, бр.83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите..Копие от писмо с изх. № ПД-2491 от 04.12.2023г. е изпратено до община Несебър. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46167

05.12.2023

ПД-2683

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на шест жилищни сгради в ПИ 47651.10.18 по КККР на с. Медово, м. „Над село“, община Поморие“, с възложител: Славка Колева, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ 47651.10.18 по КККР на с. Медово, м. „Над село“, община Поморие не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на две защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие: с код BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009 г. (обн. ДВ, бр.69/2009 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-76/28.01.2013 г. (ДВ, бр.10/05.02.2013 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-721/28.09.2023 г. (ДВ, бр.83/2023 г.) всички на министъра на околната среда и водите и BG0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2020 г. (ДВ, бр.17/26.02.2021 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-717/28.09.2023 г. (ДВ, бр.83/2023 г.) и двете на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитените зони, определен със заповедите за обявяването и изменението им Копие от писмо с изх. № ПД-2683/01.12.2023 г. е изпратено до община Поморие. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46152

01.12.2023

ПД-3239

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на две жилищни сгради в ПИ № 44094.13.941 и 44094.13.942 по КККР на с. Лозенец, местност „Крушака-Дунята“, община Царево“, с възложител: Петя Маринова, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ № 44094.13.941 и 44094.13.942 по КККР на с. Лозенец, местност „Крушака-Дунята“, община Царево не попадат в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Копие от писмо с изх. № ПД-3239/28.11.2023 г. е изпратено до община Царево. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46115.

30.11.2023

ПД-3232

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в УПИ VI, кв. 109 по плана на гр. Сунгурларе, община Сунгурларе” възложител „Акант“ ЕООД, което попада в обхвата на в обхвата на т. 3, буква „а” от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС от Приложение 2 към чл. 93, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Теренът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитена зона, определена по реда на Закона за биологично разнообразие (Натура 2000). Най-близо е разположена защитена зона BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-316/31.03.2021г., (ДВ, бр.52/22.06.2021г.), изменена и допълнена със Заповед №РД-711/28.09.2023г. (ДВ, бр.83/03.10.2023г.), и двете на Министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-3232(1) от 23.11.2023 г. е изпратено до община Сунгурларе. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46049

ПД-3322

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение „Изграждане на по една жилищна сграда в поземлени имоти с идентификатори 39164.22.39 и 39164.22.27 по КК на с. Кошарица, община Несебър” възложител „Айнланг“ ЕООД, което попада в обхвата на в обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги)“ от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС от Приложение 2 към чл. 93, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Поземлени имоти с идентификатори 39164.22.39 и 39164.22.27 по КК на с. Кошарица, община Несебър не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии, но попадат в защитена зона BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009 г. (ДВ, бр. 69/2009 г.), изменена със Заповед №РД-76/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-721/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/2023 г.), всички на на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-3388(2) от 23.11.2023 г. е изпратено до община Несебър. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46046

28.11.2023

ПД-549

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП„Добив на подземни води от съществуващо водовземно съоръжение с цел напояване на земеделски култури в ПИ 72727.17.113 и 72727.17.21 по КККР на с. Тополица, местност „Арка“, община Айтос“ с възложител: Станимир Хаджиев, което попада в обхвата на т. 1, буква „В” от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Територията, предмет на инвестиционното предложение не попадат в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Копие от писмо с изх. № ПД-549/23.11.2023 г. е изпратено до община Айтос. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46058

ПД-1990

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.12.834, кв. М24 по плана на местност ,,До шосето“ /бивша м. „Шосе Бою“/, землището на кв. Ветрен, гр. Бургас, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и обособяване на 2 бр. нови УПИ с функционално отреждане за складово-търговска база за нехранителни стоки и офиси“, с възложители Киро Стоянов, Тодор Желев и Тодор Николов. Предвиденото инвестиционно предложение  „Изграждане на складово-търговска база за нехранителни стоки и офиси в поземлен имот с идентификатор 07079.12.834 по КК на гр. Бургас, община Бургас“ попада: •             в обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС; •   в обхвата на т. 9.1. от Приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на Екологична оценка (ЕО). Тъй като предвижданията и обхвата на инвестиционното предложение съответстват на предвижданията и обхвата на ПУП-ПРЗ, е целесъобразно да бъде допуснато прилагането на разпоредбата на чл. 91, ал. 2 от ЗООС и извършването само на една от оценките по реда на глава шеста на ЗООС, която в случая да е процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на ЗЗ от мрежата “Натура 2000”. Най-близко е разположена /на около 0,09 км/ защитена зона с код BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. (ДВ, бр. 108/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021 г.) и двете на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-1990(2)/2023 г. е изпратено до община Бургас. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46075

ПД-3388

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение „Изграждане на търговска сграда за КОО, съдържаща 5 магазина за промишлени стоки, ЗОХ и офиси в поземлен имот с идентификатор 51500.43.4 по КК на гр. Несебър, м. „Чаирите“, община Несебър” възложител „ТРАКИЯ РИТЕЙЛ“ ЕООД, което попада в обхвата на в обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги)“ от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС  от Приложение 2 към чл. 93, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Поземлен имот с идентификатор 51500.43.4 по КК на гр. Несебър, м. „Чаирите“, община Несебър не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близко (на 0,41 км) е разположена защитена зона BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009 г. (ДВ, бр. 69/2009 г.), изменена със Заповед №РД-76/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-721/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/2023 г.), всички на на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-3388(2) от 23.11.2023 г. е изпратено до община Несебър. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46052

27.11.2023

ПД-3123

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Обособяване на места за настаняване-ваканционни сезонни бунгала в ПИ с № 48619.15.1021 по КК на град Царево, община Царево /УПИ XV по плана на м. „Янов егрек“, град Царево/“, с възложител: „Бейлорд“ АД което попада в обхвата на т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ с идентификатор  48619.15.1021 по КК на град Царево, община Царево /УПИ XV по плана на м. „Янов егрек“, град Царево/ не попада в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко - на 0,05 км е разположена защитена зона BG0001001 „Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.19/05.03.2021 г.), изменена (увеличение на площта) с Решение на Министерски съвет №564/30.07.2021 г. (обн., ДВ, бр. 64/03.08.2021 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-727/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) и двете на министъра на околната среда и водите.Копие от писмо с изх. № ПД-3123 от 21.11.2023г. е изпратено до община Царево. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46005

ПД-3315

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на вилни сгради в ПИ с идентификатори 48619.10.661, 48619.10.662, 48619.10.663, 48619.10.667, 48619.10.668 и 48619.10.669 по КК на град Царево, община Царево /предишен идентификатор 48619.10.613 по КК/“, с възложител: „Синедарс“ ООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Теренът, предвиден за реализация на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко е разположена ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с код BG0001001 “Ропотамо”, определена по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020 г. (обн., ДВ, бр. 19/05.03.2021 г.) на министъра на околната среда и водите, с предложение за увеличаване на площта, разгледано и прието на проведено заседание на 06.07.2021 г. на Националния съвет по биологично разнообразие, изменена /увеличение/ на площта с Решение на Министерски съвет № 564/30.07.2021 г. (обн., ДВ, бр. 64/03.08.2021 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-727/28.09.2023 г. (обн., ДВ, бр. 83/03.10.2023 г.) на министъра на околната среда и водите.   Копие от писмо с изх. № ПД-3315 от 22.11.2023г. е изпратено до община Царево. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46044

24.11.2023

ПД-3104

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение за „Обособяване на производствено-складова база и площадка за съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба гуми (ИУГ), строителни отпадъци (СО), отпадъци от опаковки, хартия, пластмаса и стъкло в поземлен имот с идентификатор 35883.509.7 по КК на гр. Камено и изменение на ПУП-ПР на УПИ VII-366, кв.16 по ПУП-ПРЗ на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД“ с възложител: „БУРГ МАШИНЪРИ“ ЕООД, което попада в обхвата на  т. 11, буква „д“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Поземлен имот с идентификатор 35883.509.7 по КК на гр. Камено не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. Имотът не попада и в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо разположената защитена зона (на 5,17 км) е с код BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008г. (обн., ДВ, бр.102/2008г.), изм. и доп. със Заповед № РД-307/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр.48/08.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-714/28.09.2023г. (ДВ, бр.83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-3104 от 16.11.2023г. е изпратено до община Камено. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46004

ПД-3016

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на вилни сгради и басейн в ПИ с идентификатор 67800.7.18 по КККР на гр. Созопол, местност „Буджака“, община Созопол“, с възложител: „Алианс Холидей Хоумс“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” и 12, буква „в” от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ с идентификатор 67800.7.18 по КККР на гр. Созопол, местност „Буджака“, община Созопол не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), но попада в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие с код ВG0002077 „Бакърлъка”, определена по смисъла на чл.6, ал.1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологично разнообразие, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г (обн., ДВ бр.49/2010 г.) и Заповед № РД-563/22.07.2014 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр.67/2014 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-723/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/03.10.2023 г.), всичките на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването й. Копие от писмо с изх. № ПД-3016/16.11.2023 г. е изпратено до община Созопол. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46001.

ПД-2695, 2697, 2698

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на по една вилна сграда в ПИ № 48619.54.718, 48619.54.717 и 48619.54.716 по КККР на гр. Царево, местност „СК. Фонд Боруна“, община Царево“, с възложител: Константин Пеев, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” и 12, буква „в” от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ 48619.10.664, 48619.10.665 и 48619.10.666 по КККР на гр. Царево, м. „Дядо Ильова бахча“,  община Царево не попадат в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45999.

ПД-2903

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Промяна в капацитета на съществуваща площадка в ПИ с идентификатор 07079.605.437 по плана на гр. Бургас, ПЗ „Север“, Община Бургас” чрез завишаване на количествата на приеманите отпадъци и добавяне на нови дейности с тях“, с възложител: „ЮГЖК“ ООД, което попада в обхвата на т. 11, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. Процедираният имот не попада и в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо (на 0,15 км)  е разположена защитена зона с код BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/ 28.10.2008г. (обн., ДВ, бр.102/2008г.), изм. и доп. със Заповед № РД-307/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр.48/08.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-714/28.09.2023г. (ДВ, бр.83/ 2023г.) всички на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-2903 от 10.11.2023г. е изпратено до община Бургас. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45989

ПД-3040,3041

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение„Изграждане на складове за нехранителни стоки – сгради №1 и №2 в ПИ с идентификатор 07079.2.2764 по КК на град Бургас, община Бургас /УПИ II-2764, кв. 10 по плана на град Бургас/“, с възложители: „Нед-1“ ЕООД и „Диамант Трейдинг Груп“ ЕООД, което попада в обхвата на  т. 11, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. Процедираният имот не попада и в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо (на 0,08 км) е разположена защитена зона с код BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/17.11.2008г. (обн., ДВ, бр.108/2008г.), изм. и доп. със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр.48/08.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-718/28.09.2023г. (ДВ, бр.83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-3040,3041 от 10.11.2023г. е изпратено до община Бургас. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45991

22.11.2023

ПД-3245

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение за „Изграждане на две жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 58431.2.53 по КК на с. Приселци, м. „Сърта“, общ. Несебър“, с възложител: Александър Аврамов,  което попада в обхвата на  т. 10, буква „б“  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Поземлен имот с идентификатор 58431.2.53 по КК на с. Приселци, м. „Сърта“, общ. Несебър не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близко /на 0,01 км/ са разположени защитена зона BG0002044 „Камчийска планина” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-132/10.02.2012 г. (ДВ, бр. 23/2012 г.), допълнена със Заповед № РД-77/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-709/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/2023 г.), всички на министъра на околната среда и водите и защитена зона BG0000133 „Камчийска и Еменска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-992/10.02.2020 г. (ДВ, бр. 11/09.02.2021 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-707/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/2023 г.) и двете на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-3245 от 10.11.2023г. е изпратено до Община Несебър. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45994

15.11.2023

ПД-2491

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на ваканционно селище с къмпинг единици (палатки, мобилни къщи, вилни сгради, бунгала, каравани, кемпери, паркинг, басейни, зона за спорт, обслужващи сгради и ресторант) в ПИ 48619.12.602, 48619.15.1075, 48619.15.1063, 48619.15.1040, 48619.15.1041, 48619.15.1042,  48619.15.1031, 48619.15.1050, 48619.15.1044, 48619.15.1034, 48619.15.1037, 48619.15.1047, 48619.15.1091, 48619.15.1064, 48619.15.1061, 48619.15.1059, 48619.15.1053, 48619.15.1056, 48619.15.1068 по КККР на гр. Царево, община Царево“, с възложител „Еко Камп“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 24, буква „а” от Приложение 1, към чл.92, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на задължителна оценка на въздействието върху околната среда. Имотите, обект на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Копие от писмо с изх. № ПД-2491(11)/08.11.2023 г. е изпратено до община Царево. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45933

ПД-2517, 2518

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „„Изграждане на сгради за отдих и курорт в ПИ 67800.10.627 и 67800.10.645 по КККР на гр. Созопол, м. „Ачмалъци“, община Созопол”, с възложител: „Янера Интернасионал Де Инверсионес“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 24, буква „а” от Приложение 1, към чл.92, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на задължителна оценка на въздействието върху околната среда. ПИ 67800.10.627 и 67800.10.645 по КККР на гр. Созопол, м. „Ачмалъци“, община Созопол не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Попадат в границите на защитена зона за опазване на дивите птици с код ВG0002077 „Бакърлъка”, определена по смисъла на чл.6, ал.1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологично разнообразие, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г (обн., ДВ бр.49/2010 г.) и Заповед № РД-563/22.07.2014 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр.67/2014 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-723/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/03.10.2023 г.), всичките на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че настоящото инвестиционно предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, определен със заповедта определен със заповедта по чл.12, ал.6 от ЗБР. Копие от писмо с изх. № ПД-2517, 2518/10.11.2023 г. е изпратено до община Созопол. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45944

ПД-2198

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение за „Изграждане на вилна сграда за собствени нужди в поземлен имот с идентификатор 67800.7.623 по КК на гр. Созопол, местност „Буджака“, община Созопол“, с възложител: Симеон Кръстев,  което попада в обхвата на т. 10, буква „б“  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Поземлен имот с идентификатор 67800.7.623 по КК на гр. Созопол, местност „Буджака“, община Созопол не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. Имотът попада в границите на защитена зона, определена по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000) - BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г. (ДВ, бр. 49/29.06.2010г.); Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.), изм. и доп. със Заповед № РД-723/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2, във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС се установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването ?. След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота няма пясъчни дюни. Копие от писмо с изх. № ПД-2198 от 10.11.2023 г. е изпратено до община Созопол. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45938

13.11.2023

ПД-3201

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на две вилни сгради в поземлен имот с № 67800.7.91, местност „Буджака“, землище гр. Созопол, Община Созопол“, с възложител: Стефани Шаранкова, което попада в обхвата на т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. ПИ с идентификатор 67800.7.91, местност „Буджака“, землище гр. Созопол, Община Созопол попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000 – BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите /обн. ДВ, бр.49/2010г./ и Заповед №РД-563/ 22.07.2014г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр. 67/2014г.) Копие от писмо с изх. № ПД-3201 от 09.11.2023г. е изпратено до община Созопол. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45894

ПД-3160

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Ситуиране на преместваеми обекти – каравани с навеси в поземлен имот с №07079.831.101 по КК на гр. Бургас, община Бургас (УПИ I-7, кв. М9, лесопарк „росенец“, местност „Отманли“, землище на гр. Бургас“)“, с възложител: „ГБС – Инвест“ ЕАД, което попада в обхвата на т. 12, буква „г“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. Процедираният имот попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000 – BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. (обн. ДВ, бр.49/2010г.), Заповед №РД-563/22.07.2014г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр. 67/2014г.), изм. и доп. със Заповед № РД-723/28.09.2023г. (ДВ, бр.83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването и изменеието й. Копие от писмо с изх. № ПД-3160 от 31.10.2023г. е изпратено до община Бургас. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45817

09.11.2023

ПД-2977

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с номинална мощност 1999.2 kWр в УПИ I, кв.51 по плана на с. Славянци, община Сунгурларе“, с възложител „Солар Асетс“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 3, буква „а” от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. УПИ I, кв. 51 по плана на с. Славянци не попада в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Копие от писмо с изх. № ПД-2977/03.141.2023 г. е изпратено до община Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45865

08.11.2023

ПД-2068

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищен комплекс от еднофамилни сгради, с надземно паркиране, барбекю зона, склад за съхранение и комплексно застояване  в 07079.13.425, 07079.13.2615 и 07079.13.2407 по КК на гр. Бургас, м. „Расадника“, община Бургас“, с възложител: „БУРГАС ТАУЪР” ЕООД, което попада в обхвата на в обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги)“ от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС от Приложение 2 към чл. 93, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Имотите не попадат в границите на защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии. Имотите не попадат и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000). Най-близо (граничат) е разположена защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. (ДВ, бр. 108/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД- 718/28.09.2023г. (ДВ, бр.83/2023г.), всички на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-2068(7) от 03.11.2023 г. е изпратено до община Бургас. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45862

06.11.2023

ПД-2809

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на еднофамилна къща в поземлен имот с идентификатор 61056.82.2 по КК на с. Равда, местност „Чатал тепе“, община Несебър“, с възложител: Мартин Неделчев, което попада в обхвата на т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Поземлен имот с идентификатор 61056.82.2 по КК на с. Равда, местност „Чатал тепе“, община Несебър  не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии както и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000). Най-близо (граничи) е разположена защитена зона BG0000574 „Ахелой-Равда-Несебър” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД- 400/12.07.2016г. (ДВ, бр. 58/2016г.), изм. и доп. със Заповед № РД-720/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-2809 от 31.10.2023 г. е изпратено до община Несебър. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45827

ПД-2485

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на две вилни сгради в ПИ 67800.7.164 и ПИ 67800.7.46 по КККР на гр. Созопол, община Созопол“, с възложител: Леонид Дуков, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” и т. 12, буква „в” от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ 67800.7.164 и ПИ 67800.7.46 по КККР на гр. Созопол, община Созопол не попадат в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000 – BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. (обн. ДВ, бр.49/2010 г.), Заповед №РД-563/22.07.2014 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр. 67/2014 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-723/28.09.2023 г. (ДВ, бр.83/2023 г.) всички на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването и изменеието й. Копие от писмо с изх. № ПД-2485/31.10.2023 г. е изпратено до община Созопол. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45815

27.10.2023

ПД-2813

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 07079.12.18 по КК на гр. Бургас, местност „Кантона“, землище кв. Ветрен с цел разлизиране на малоетажно смесено строителство и ПУП-ПРЗ за имота“, с възложител: Съмър Ала Хасун Елшеммери, което попада в обхвата на т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Поземлен имот с идентификатор 07079.12.18 по КК на гр. Бургас, местност „Кантона“, землище кв. Ветрен не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Граничи със защитена зона BG0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2020г. (ДВ, бр.17/26.02.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-717/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-2813 от 27.10.2023 г. е изпратено до община Бургас. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45770

26.10.2023

ПД-3001

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на едноетажна сграда в ПИ с идентификатор 51500.508.212 по КК на град Несебър, община Несебър /УПИ II-654, кв. 301 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“, град Несебър/ и обособяване на сладкарски цех в новопредвидената сграда“, с възложител: Нели Косева което попада в обхвата на т. 7, буква „д“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. Имотът не попада и в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо разположената защитена зона (на 0,26 км) е с код BG0000574 „Ахелой-Равда-Несебър” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-400/12.06.2016г. (ДВ, бр.58/2016г.), изм. и доп. със Заповед № РД-720/28.09.2023г. (Дв, бр.83/2023г.) и двете на министъра на околната среда и водите.Копие от писмо с изх. № ПД-3001 от 24.10.2023г. е изпратено до община Несебър. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45739

25.10.2023

ПД-908

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Добавяне на нова дейност с код R-12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11 (механично филтруване), за оползотворяване на неопасни отпадъци с код 20 01 25 и наименование „Хранителни масла и мазнини“ – механично филтруване на действаща площадка в сграда с идентификатор 07079.605.166.8, находяща се в ПИ 07079.605.166 по КККР на гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: „УОН“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 11, буква „б” от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, обект на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Копие от писмо с изх. № ПД-908/20.10.2023 г. е изпратено до община Бургас. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45715

ПД-2970

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно „Изграждане на вилни сгради в ПИ с идентификатори 39164.21.88 и 39164.21.70 по КК  на с. Кошарица, община Несебър“, с възложител: „Иваро 2010“ ЕООД,  което попада в обхвата на  т. 10, буква „б“ и т. 12, буква „в“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите не попадат в защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии. ПИ с идентификатори 39164.21.88 и 39164.21.70, землище на с. Кошарица, Община Несебър попадат в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009 г. (ДВ, бр. 69/2009 г.), изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-721/28.09.2023 (ДВ, бр. 83/2023г.), всички на министъра на околната среда и водите.  При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона, определен със заповедта за обявяването и изменението й. Копие от писмо с изх. № ПД-2970 от 20.10.2023г. е изпратено до община Несебър. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45717

20.10.2023

ПД-2271       

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на вилно селище в ПИ с идентификатор 72727.12.31 по КК на с. Тополица, община Айтос“, с възложител: „ФЕЦ Тополица“ ЕООД,  което попада в обхвата на  т. 12, буква „в“  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.  Имотът не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположената защитена зона /на около 3,78 км/ е за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с код BG0000393 „Екокоридор Камчия-Емине”, определена по смисъла на чл. 6, ал.1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и обявена със Заповед №РД-335/31.03.2020 г. на министъра на околната среда и водите (обн.,ДВ, бр.53/25.06.2021г.); Копие от писмо с изх. № ПД-2271 от 11.10.2022г. е изпратено до Община Айтос. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45634

17.10.2023

ПД-738

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от сондаж №Б-191 от находище „Бургаски минерални бани“, гр. Бургас, община Бургас за къща за гости със ЗОХ, фитнес, медикъл СПА център и открит басейн, сградна Вик отклонения“ с възложител: „Фитнес Камп“ ООД, което попада в обхвата на в обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „н” „схеми за добив на подземни води и изкуствено подхранване на подземни води (невключени в приложение № 1) от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС  от Приложение 2 към чл. 93, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.   Теренът не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони от мрежата ‚Натура 2000“, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо – на 0,05км. е разположена защитена зона BG0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2020г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.17/26.02.2021г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-1018/17.12.2020г. и Заповед № РД-1018/17.12.2020г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.717/28.09.2023г.), всички на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.83/03.10.2023г.). Копие от писмо с изх. № ПД-738(13) от 11.10.2023 г. е изпратено до община Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45650

12.10.2023

ПД-2771

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на по една вилна сграда в ПИ № 48619.54.718, 48619.54.717 и 48619.54.716 по КККР на гр. Царево, местност „СК. Фонд Боруна“, община Царево“, с възложител: Константин Пеев, което попада в обхвата на т. 12, буква „в” и т. 10, буква „б“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите, обект на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Копие от писмо с изх. № ПД-2771/29.09.2023 г. е изпратено до община Царево. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45585

05.10.2023

ПД-2526

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване на лозови насаждения в ПИ с идентификатори 57491.14.171, 57491.7.310, 57491.13.14, 57491.4.230 и 57491.14.273 по КК на град Поморие, община Поморие“, с възложител: „Пилонтов“ ЕООД,  което попада в обхвата на  т. 1, буква „в“  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.  Поземлени имоти с идентификатори 57491.14.171, 57491.7.310, 57491.13.14, 57491.4.230, 57491.14.273 по КК на гр. Поморие, общ. Поморие  не попадат в границите на защитени територии, определени по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места).  Най.близко разположената защитена зона за поземлени имоти с идентификатори 57491.14.171 и 57491.7.310  /съответно на около 1,84км и около 0,10 км / е защитена зона за опазване на дивите птици с код  BG0002043 „Емине” определена по чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнообразие и обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 69/2009г.), Изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр. 10/2013г.). Най.близко разположената защитена зона за поземлени имоти с идентификатори 57491.13.14, 57491.4.230  и 57491.14.273 /съответно на около 0,61 км, около 2,66 км и около 0,89 км / е  защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с код BG0000620 „Поморие” определена по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие и обявена със Заповед № РД-1030/17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.19/05.03.2021 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2526 от 04.10.2023г. е изпратено до Община  Поморие. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45562

04.10.2023

ПД-1293

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Експлоатация на мобилна шредерна инсталация за предварителна обработка на излезли от употреба моторни превозни средства и излезли от употреба гуми в ПИ с идентификатор 07079.662.9570 по КККР на гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: „ГМК 1“ АД, което попада в обхвата на т. 11, буква „б” от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, обект на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Копие от писмо с изх. № ПД-1293/29.09.2023 г. е изпратено до община Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45520.

ПД-2527

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на система за капоково напояване на лозови насаждения в поземлени имоти 57491.14.70, 57491.14.537, 57491.14.567, 57491.14.566, 57491.10.173, 57491.7.286, 57491.7.285 по КККР на гр. Поморие, общ. Поморие“, с възложител: Станимир Лимберов ЗП, което попада в обхвата на т. 1, буква „в” от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Язовир Ахелой, представляващ ПИ с идентификатор 14057.10.34 и 57491.14.70, 57491.14.537, 57491.14.567, 57491.14.566, 57491.10.173, 57491.7.286, 57491.7.285 по КККР на гр. Поморие, общ. Поморие не попадат в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Територията, обект на напояване не попада и в защитена зона по смисъла на ЗБР (Натура 2000 място). ПИ 14057.10.34 – язовир Ахелой, попада в защитена зона с код BG0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.17/26.02.2021 г. При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването й. Копие от писмо с изх. № ПД-2527/29.09.2023 г. е изпратено до община Поморие и до Басейнова дирекция „Черноморски район“. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45526.

ПД-2715

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Промяна предназначението на помещение в сграда с идентификатор 07079.501.254.1, находяща се в ПИ 07079.501.254 по КККР на гр. Бургас, община Бургас от магазин за промишлени стоки на производствено промещение за сладкарски и тестени изделия“, с възложител: Александър Христов, което попада в обхвата на т. 7, буква „д” от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, обект на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Копие от писмо с изх. № ПД-2715/29.09.2023 г. е изпратено до община Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45512.

26.09.2023

ПД-2583

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Подобряване на безопасността и условията на труд на рибарите чрез модернизация на закрита Лодкостоянка „Ченгене скеле“, намираща се в землището на кв. Крайморие, община Бургас“ с Възложител Община Бургас, което попада в обхвата на т. 3, буква „д” от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ 07079.10.1245 по КККР на гр. Бургас, м. „Рибарско пристанище”, землище на кв. „Крайморие”, гр. Бургас и акваторията пред него, не попадат в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. Северната част на имота попада в границите на защитени зони от Европейската екологична мрежа „Натура 2000” - ЗЗ за опазване на дивите птици  с код BG0002077 „Бакърлъка”, определена по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. (ДВ, бр. 49/29.06.10 г.); Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014 г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014 г.) и двете на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 1 и ал. 2, във връзка с ал. 3 от Наредбата за ОС, се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима дейностите в защитена зона за опазване на дивите птици с код BG0002077 „Бакърлъка”, определен със заповедта по чл.12, ал. 6 от ЗБР. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45453.

ПД-2215

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на апартаментен хотел в ПИ с № 67800.53.150по КККР на гр. Созопол, местност „Мапи“, община Созопол“, с възложител: „Инто Планинг“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 12, буква „в” и т. 10, буква „б” от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ с идентификатор 67800.53.150 по КККР на гр. Созопол, местност „Мапи“, община Созопол не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), но попада в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – с код ВG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. (обн., ДВ бр.49/2010 г.) и Заповед № РД-563/22.07.2014 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр.67/2014 г.)  и двете на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 1 и ал. 2, във връзка с ал. 3 от Наредбата за ОС, се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима дейностите в защитена зона за опазване на дивите птици с код BG0002077 „Бакърлъка”, определен със заповедта по чл.12, ал. 6 от ЗБР. Копие от писмо с изх. № ПД-2215/19.09.2023 г. е изпратено до община Созопол. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45451.

ПД-2320

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение „Изграждане на пет броя жилищни сгради в ПИ 07079.13.1177 (стар идент. № 041051) , ПИ 07079.13.1143 (стар идент. № 041051), находящи се в м. „Лозята“, земл. кв. „Банево“, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: Светослава Георгиева, което попада в обхвата на в обхвата на т. 10 „инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги”, от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС  от Приложение 2 към чл. 93, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Теренът не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000) - защитена зона BG0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2020г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.17/26.02.2021г.). При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитена зона BG0000151 „Айтоска планина”, определен със заповедта за обявяването ?. Копие от писмо с изх. № ПД-2320(2) от 13.09.2023 г. е изпратено до община Бургас. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45377

ПД-2460

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Удължаване срока на концесия за добив на мергелна глина от кариера „Соката“-Бургас“, с възложител „Керамика Бургас” АД , което попада в обхвата на в обхвата на т. 2 Минно дело, буква „а”  кариери, открити рудници и добив на торф (невключени в приложение № 1), от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС  от Приложение 2 към чл. 93, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Теренът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. Кариера „Соката“ – Бургас попада в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) с код BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/ 17.11.2008г. (обн., ДВ, бр.108/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/ 31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр.48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че удължаване срока на концесия за добив на мергелна глина от кариерата е допустимо спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването и изменението й. Копие от писмо с изх. № ПД-2460(2) от 12.09.2023 г. е изпратено до община Бургас. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45376

15.09.2023

ПД-2110

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение „Изграждане на открит обект за спортна дейност / картинг/ в поземлен имот с идентификатор 35033.20.173 по КК на гр. Каблешково, местност „Показателя”, община Поморие“, с възложител с възложител Александър Камчалиев, което попада в обхвата на в обхвата на т. 11 „Други инвестиционни предложения”, буква „а” „постоянни състезателни писти и писти за изпитване на моторни превозни средства”, от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС от Приложение 2 към чл. 93, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. ПИ с идентификатор 35033.20.173 по КК на гр. Каблешково, местност „Показателя“, община Поморие не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близко (на 0,06 км) е разположена защитена зона BG 0000151 “Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 17/26.02.2021г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2110(3) от 08.09.2023 г. е изпратено до община Поморие. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45356

ПД-1125

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „„Монтиране на мобилна инсталация (автоклав) за обезвреждане на болнични отпадъци до ниво на безвредни отпадъци и добавяне на нови кодове отпадъци на съществуваща площадка в ПИ с идентификатор 07079.605.280 по КККР на гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: „Балкан ресурс“ ЕООД., което попада в обхвата на т. 11, буква „б” от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ с идентификатор 07079.605.280 по КККР на гр. Бургас, община Бургас не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, и в границите на защитена зона, по смисъла на ЗБР (Натура 2000 място). Копие от писмо с изх. № ПД-1125/12.09.2023 г. е изпратено до община Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45374.

ПД-2640

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на курортно строителство в ПИ с идентификатор 67800.53.8 по КККР на гр. Созопол, местност „Мапи“, община Созопол“, с възложители: Станислав Крушарски и Георги Карпузов, което попада в обхвата на т. 12, буква „в” от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ № 67800.53.8 по КККР на гр. Созопол, местност „Мапи“, община Созопол не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), но попада в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – с код ВG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. (обн., ДВ бр.49/2010 г.) и Заповед № РД-563/22.07.2014 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр.67/2014 г.)  и двете на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването й. Копие от писмо с изх. № ПД-2640/13.09.2023 г. е изпратено до община Созопол. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45382.

ПД-2648

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на вилна сграда в ПИ 67800.70.309 по КККР на гр. Созопол, м. „Хаджи Али дере“, община Созопол и трасета за транспортен достъп и за техническа инфраструктура”, с възложител: Миглена Антонова, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ с идентификатор 67800.53.8 по КККР на гр. Созопол, местност „Мапи“, община Созопол не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), но попада в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – с код ВG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. (обн., ДВ бр.49/2010 г.) и Заповед № РД-563/22.07.2014 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр.67/2014 г.)  и двете на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването й. Копие от писмо с изх. № ПД-2640/13.09.2023 г. е изпратено до община Созопол. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45386.

04.09.2023

ПД-2523

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение „Изграждане на общински парк в поземлени имоти с идентификатори 67800.36.68, 67800.36.70, 67800.36.422 и 67800.36.27 по КК на гр. Созопол, Община Созопол“, с възложител Община Созопол, което попада в обхвата на в обхвата на т. 12 „Туризъм и отдих”, буква „д”  паркове със специално предназначение  от Приложение 2 към чл. 93, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. Имотите не попадат в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. Поземлените имоти попадат в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000 – BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите /обн. ДВ, бр.49/2010г./ и Заповед №РД-563/22.07.2014г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр. 67/2014г.) При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването й. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45311

ПД-2582

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение „Изграждане на складове с цех за метални изделия в ПИ с идентификатор 07079.6.1457 по КК на гр. Бургас, местност „Кладенеца“ (бивша „Герен бунар“), Община Бургас”,  с възложител Петко Николов, което попада в обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги  от Приложение 2 към чл. 93, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. Процедираният имот не попада и в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо (на 0,41 км)  е разположена защитена зона с код BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008г. (обн., ДВ, бр.102/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-307/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр.48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-2582(2) от 31.08.2023 г. е изпратено до община Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45315

30.08.2023

ПД-2443

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на сгради за отдих и курорт в ПИ с идентификатор 81178.6.517, м. „Аклади“, гр. Черноморец, Община Созопо“, с възложител: „АБ Сплендид прожект“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. Имотът попада в границите на защитена зона, определена по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000) - BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 49/29.06.2010г.); Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2443 от 24.08.2023г. е изпратено до община Созопол.https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45268

ПД-2441

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа, с мощност 1999,62 kWp в ПИ с ид. 73388.70.16, с. Тръстиково, общ. Камено”, с възложител: „ЕВН“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 3, буква „а“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ с ид. 73388.70.16, с. Тръстиково, общ. Камено не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо (на 3,41 км) е разположена защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012г. (ДВ, бр. 23/2012г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-308/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-2441 от 24.08.2023г. е изпратено до община Камено. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45263

ПД-2352

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение «Изграждане на вилни сгради в № 48619.2.457 по КК на гр. Царево, м. «Диньов гьол», общ. Царево», възложител «АЛТЕСТ» ЕООД, което попада в обхвата на т. 14, буква „а“ от Приложение № 1 към чл. 92, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ с №р 48619.2.457 по КК на гр. Царево, м. «Диньов гьол», общ. Царево не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близко – на 0,210 км е разположена акваториалната граница на защитена зона BG0001001 „Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.19/05.03.2021 г.), изменена (увеличение на площта) с Решение на Министерски съвет №564/30.07.2021 г. (обн., ДВ, бр. 64/03.08.2021 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2352 от 24.08.2023г. е изпратено до община Царево. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45288

23.08.2023

ПД-2059

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение „Изграждане на две жилищни сгради в ПИ с идентификатор 00833.5.166 по КК на гр. Ахелой, община Поморие“, с възложител: Атанас Златков, което попада в обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги  от Приложение 2 към чл. 93, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. ПИ с идентификатор 00833.5.166, м. „Пречиствателната“, гр. Ахелой, община Несебър не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо (на 0,16 км) е разположена защитена зона BG0000574 „Ахелой-Равда-Несебър” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД- 400/12.07.2016г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 58/2016г.). Копие от писмо с изх. №ПД-2059(1) от 05.07.2023 г. е изпратено до община Поморие. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/44775

22.08.2023

ПД-2163

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на стопанска сграда - складова база и 2 оранжерии за цветя в ПИ с № 07079.2.1818 по КК на гр. Бургас, м. „Крушата“,община Бургас”, с възложител: „Ясемин“ ООД, което попада в обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги от Приложение 2 към чл. 93, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Имотът не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. ПИ с № 07079.2.1818 по КК на гр. Бургас, местност „Крушата“, община Бургас попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000) - BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. (ДВ, бр. 108/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2, във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро”, определен със заповедта за обявяването ? и със заповедта ? за изменение и допълнение. Копие от писмо с изх. № ПД-2163(2) от 18.08.2023 г. е изпратено до община Бургас. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45200

ПД-2230

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Водовземане от съществуващ тръбен кладенец ТК-1 ,,Ефект 3 - Сл. бряг“ в поземлен имот с № 51500.505.70 по КК на гр. Несебър, община Несебър“, с възложител: „Ефект 3“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „н” „схеми за добив на подземни води и изкуствено подхранване на подземни води (невключени в приложение № 1)  от Приложение 2 към чл. 93, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. ПИ с идентификатор 51500.505.70 по КК на гр. Несебър“, к.к. „Слънчев бряг“, общ. Несебър, в който е разположен  ТК-1 „Ефект 3 – Слънчев бряг“ не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близко е разположена защитена зона BG0000574 „Ахелой-Равда-Несебър” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-400/12.06.2016 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 58/2016 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2230(2) от 28.07.2023 г. е изпратено до община Несебър. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45202

ПД-2416

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с № 67800.3.120, местност „Мисаря“, землище гр. Созопол, община Созопол“, с възложител „АЛЕКС – КОМ“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги  от Приложение 2 към чл. 93, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. Поземлен имот с идентификатор 67800.3.120, местност „Мисаря“, землище гр. Созопол, Община Созопол попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000 – BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите /обн. ДВ, бр.49/2010г./ и Заповед №РД-563/22.07.2014г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр. 67/2014г.) При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването й. Копие от писмо с изх. № ПД-2416(2) от 17.08.2023 г. е изпратено до община Созопол. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45190

17.08.2023

ПД-2406

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на складова база в поземлен имот с идентификатор 57491.13.372, м. „Хонят“ по КККР на гр. Поморие, Община Поморие“, с възложител Иван Музаков, което попада в обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги от Приложение 2 към чл. 93, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. ПИ с идентификатор 57491.13.372 по КК на гр. Поморие, м. „Хонят“, общ. Поморие не попада в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко - на 0,93 км е разположена защитена зона BG0000620 „Поморие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1030/17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 19/05.03.2021 г.) и на 1,08 км защитена зона BG0000152 „Поморийско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-78/2009 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 14/2009 г.). Копие от писмо с изх. №ПД-2197(2) от 02.08.2023 г. е изпратено до община Поморие. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45178

14.08.2023

ПД-1971

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води от съществуващи водовземни съоръжения – тръбни кладенци ТК-1 ,,Община Камено - Камено", изграден в ПИ 8015, кв. 107, ТК-2 ,,Община Камено - Камено", изграден в УПИ Х-общ, кв. 107 и ТК-3 ,,Община Камено - Камено", изграден в имот 1294 по плана на гр. Камено, община Камено“, с възложител: Община Камено, което попада в обхвата на т. 10, буква „н“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Теренът не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо (на 6,78 км.) е разположена защитена зона BG0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2020г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.17/26.02.2021г.). https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45128

ПД-2042

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение. „Изграждане на вилни сгради в ПИ с идентификатор 56513.38.1, м. „Хасанкьой“, с. Писменово, Община Приморско“, с възложител: Методи Миленов, което попада в обхвата на т. 10, буква „б“ и т. 12, буква „в“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. Имотът не попада и в границите на защитена зона, определена по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000). Най – близо (на 2,84 км) е разположена защитена зона BG0001001 „Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.19/05.03.2021г.), изменена (увеличение на площта) с Решение на Министерски съвет № 564 от 30.07.2021г. (обн., ДВ, бр.64/03.08.2021г.). Копие на писмо с изх. № ПД-2042/09.08.2023г. е изпратено до община Приморско. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45129

11.08.2023

ПД-1979

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Мичурин“, места за разтоварване и закрити лодкостоянки в ПИ с идентификатор 48619.504.83 и 48619.504.88 по КК на град Царево, община Царево“, с възложител: Община Царево, което попада в обхвата на т. 10, буква „е“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ с идентификатори 48619.504.83, 48619.504.88, 48619.504.96 и 48619.504.97 по КК на гр. Царево, общ. Царево не попадат в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко - на 0,86 км е разположена защитена зона BG0001001 „Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.19/05.03.2021г.), изменена (увеличение на площта) с Решение на Министерски съвет №564/30.07.2021г. (обн., ДВ, бр. 64/03.08.2021г.). https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45115

ПД-2047, 2185

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на кланица за добив на червено месо в ПИ с идентификатор 73388.71.47 по КК на с. Тръстиково, община Камено“, с възложител: „Еко Карне“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 7, буква „е“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ с идентификатор 73388.71.47 по КК на с. Тръстиково, общ. Камено не попада и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо (на 4,12 км) е разположена защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012г. (ДВ, бр. 23/2012г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-308/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите. Копие на писмо с изх. № ПД$2047, 2185 от 09.08.2023г. е изпратено до община Камено. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45122

09.08.2023

ПД-1332

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Водовземане на подземни води чрез два броя съществуващи водовземни съоръжения в № 07079.2.3860, землище на град Бургас, община Бургас“, с възложител: „Интернешънъл Арморд Груп БГ“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „н“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. ПИ № 07079.2.3860, землище на гр. Бургас, местност „Веригите“, Община Бургас попада в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) с код BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/17.11.2008г. (обн., ДВ, бр.108/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/ 31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр.48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-1332 от 31.07.2022г. е изпратено до община Бургас. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45035

ПД-2196

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 67800.8.192 по КК на гр. Созопол, местност „Буджака“, Община Созопол“, с възложител Станимир Стоянов, което попада в обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги  от Приложение 2 към чл. 93, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. ПИ с идентификатор 67800.8.192, местност „Буджака“, землище гр. Созопол попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000 – BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите /обн. ДВ, бр.49/2010г./ и Заповед №РД-563/ 22.07.2014г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр. 67/2014г.) При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването й. Копие от писмо с изх. № ПД-2197(2) от 02.08.2023 г. е изпратено до община Созопол. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45063

07.08.2023

ПД-2312

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на две вилни сгради за собствени нужди в поземлен имот с идентификатор 67800.8.54 по КК на гр. Созопол, УПИ XVIII-8054, местност „Буджака“,Община Созопол“, с възложител Боряна Хаджистоянова-Хаджова, което попада в обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги  от Приложение 2 към чл. 93, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. ПИ с идентификатор 67800.8.54 по КК на гр. Созопол, м. „Буджака”, общ. Созопол не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 49/2010 г.); Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014 г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014 г.). При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за ОС се констатира, че настоящото инвестиционно предложение е допустимо спрямо режима на дейностите в защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването ?. Копие от писмо с изх. № ПД-2312(2) от 02.08.2023 г. е изпратено до община Созопол. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45058

ПД-2197

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 67800.7.622 по КК на гр. Созопол, местност „Буджака“, община Созопол“, с възложител „Касиопея-Естейт” ЕООД, което попада в обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги от Приложение 2 към чл. 93, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. ПИ с идентификатор 67800.7.622, местност „Буджака“, землище гр. Созопол, Община Созопол попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000 – BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите /обн. ДВ, бр.49/2010г./ и Заповед №РД-563/ 22.07.2014г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр. 67/2014г.) При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването й. Копие от писмо с изх. № ПД-2197(2) от 02.08.2023 г. е изпратено до община Созопол. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45060

ПД-2199

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда в ПИ с идентификатор 67800.7.621 по КК на град Созопол, община Созопол“, с възложител: Гергана Георгиева,  което попада в обхвата на  т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, но попада и в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите /обн. ДВ, бр.49/2010г./ и Заповед №РД-563/ 22.07.2014г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр. 67/2014г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2199 от 02.08.2023г. е изпратено до община Созопол. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45061

01.08.2023

ПД-2091

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение „Изграждане вилна сграда в поземлен имот с № 44094.1.1163 по КК на с. Лозенец, местност „Тарфа“, община Царево“, с възложител Марк Марков, което попада в обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги от Приложение 2 към чл. 93, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Поземлен имот с № 44094.1.1163 по КК на с. Лозенец, местност „Тарфа“, общ. Царево не попада в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко - на 0,21 км е разположена защитена зона BG0001001 „Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.19/05.03.2021 г.), изменена (увеличение на площта) с Решение на Министерски съвет №564/30.07.2021 г. (обн., ДВ, бр. 64/03.08.2021 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2091(1) от 28.07.2023 г. е изпратено до община Царево. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45002

ПД-2186

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на крайпътен обект – бензиностанция и газостанция в поземлен имот с № 07079.2.3830 (бивш 07079.2.2446) по КК на гр. Бургас, м. „Вълчи връх“ (бивша „Курт тепе“), УПИ I-28, бивш масив 38, община Бургас”, възложител „Медпетрол“ ООД, което попада в обхвата на т. 3 „Енергийно стопанство”, буква „в” съоръжения за надземно складиране на природен газ“ и буква „г” „съоръжения за подземно складиране на горими газове от Приложение 2 към чл. 93, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Поземлени имот с идентификатор 07079.2.3830 (бивш 07079.2.2446) по КК на гр. Бургас, м. „Вълчи връх“ (бивша „Курт тепе“), УПИ I-28, бивш масив 38, общ. Бургас не попада в защитени територии определени по реда на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. (ДВ, бр. 108/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по реда на чл.12, ал. 2 във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро”, определен със заповедта за обявяването ? и със заповедта ? за изменение и допълнение. Копие от писмо с изх. № ПД-2186(1) от 28.07.2023 г. е изпратено до община Бургас. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45005

ПД-3585

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение „Изграждане на 14 вилни сгради в ПИ с № 39164.12.633 по КК на с. Кошарица, местност „Гюргенлика“, община Несебър“, с възложители Виолета Беширова и Стоян Беширов, което попада в обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги и т. 12 Туризъм и отдих, буква „в” ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии и съпътстващи дейности (невключени в приложение № 1) от Приложение 2 към чл. 93, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. ПИ с идентификатор 39164.12.633 по КК на с. Кошарица попада в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.69/2009г.), изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/ 05.02.2013г.). При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, във връзка с чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването й. Копие от писмо с изх. № ПД-3585(10) от 28.07.2023 г. е изпратено до община Несебър. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45003

24.07.2023

ПД-1064

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Добив от подземни води от съществуващо подземно съоръжение – тръбен кладенец, изграден в УПИ IX-167, кв. 8 по КККР на с. Лозарево, община Сунгурларе“, с възложител: „Айс 92“ ООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „н“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Теренът, предвиден за реализация на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР (Натура 2000 места). Най-близко е разположена защитена зона с код BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания по чл.6, ал.1, т. 1 и 2 от ЗБР и обявена със Заповед №РД-316/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 52/22.06.2021 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1064 от 18.07.2023г. е изпратено до община Сунгурларе. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/44912

ПД-1920

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение“Обособяване на цех за производство и продажба на пресни хлебни и сладкарски изделия в сграда с идентификатор 20273.501.504.1, находяща се в № 20273.501.504 по КК на с. Дебелт, община Средец“, с възложител: „Ро-Суитс“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 7, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. ПИ с идентификатор 20273.501.504 по КК на с. Дебелт, Община Средец не попада в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона (на 0,99 км) е с код BG0000198 „Средецка река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-346/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (обн.,ДВ, бр.56/06.07.2021г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1920 от 20.07.2023г. е изпратено до община Средец. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/44965

ПД-2057

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда в ПИ с идентификатор 81178.5.42 по КК на град Черноморец, община Созопол“, с възложител: „Лео-Бетонови изделия“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б“  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии. ПИ № 81178.5.42, м. „Аклади“, гр. Черноморец, общ. Созопол попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 49/29.06.2010г.); Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.). При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 във връзка чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС, се констатира, че инвестиционното предложението е допустимо спрямо режим на защитена зона BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването ?. Копие от писмо с изх. № ПД-2057 от 18.07.2023г. е изпратено до община Созопол. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/44905

ПД-2080

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение „Изграждане вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 81178.5.223 по КК на гр. Черноморец, местност „Аклади“, Община Созопол“, с възложители „Рачев Комерс“ ЕООД и Светлана Иванова, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение 2 към чл. 93, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. Поземлен имот с идентификатор 81178.5.223 по КК на гр. Черноморец, местност „Аклади“, Община Созопол попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000 – BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите /обн. ДВ, бр.49/2010г./ и Заповед №РД-563/22.07.2014г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр. 67/2014г.) При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването й. Копие от писмо с изх. № ПД-2080(1) от 19.07.2023 г. е изпратено до община Созопол. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/44914

ПД-1758

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение „Изграждане на вилни сгради за отдих в ПИ с № 67800.8.154, 67800.8.197 и 67800.8.198 по КК на гр. Созопол, м. „Буджака”, общ. Созопол”, възложители Зафирка Дойчинова, Цветан Жеков, Емануела Жекова, Петър Жеков, което попада в обхвата на т. 10, буква „б”  от Приложение 2 към чл. 93, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Поземлени имоти с идентификатори 67800.8.154, 67800.8.197 и 67800.8.198 по КК на гр. Созопол, м. „Буджака”, община Созопол не попадат в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. Попадат в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 49/2010 г.); Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014 г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014 г.). При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че изграждането на вилни сгради за отдих е допустимо спрямо режима на дейностите в защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването ?. Копие от писмо с изх. № ПД-1758(1) от 10.07.2023 г. е изпратено до община Созопол. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/44806

ПД-2158

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на складове за селскостопанска продукция и машини, ремонтни работилници, административна и битова сграда в поземлен имот с № 07079.2.2092 по КК на гр. Бургас, м. „Хайнлъка“, община Бургас“, с възложител „Масада Сити“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение 2 към чл. 93, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Имотът не попада в границите на защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000). Най-близо (на 0,11 км) е разположена защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. (ДВ, бр. 108/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-2158(2) от 19.07.2023 г. е изпратено до община Бургас. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/44918

ПД-2161

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за подготовка за оползотворяване, рециклиране и материално оползотворяване на строителни отпадъци, чрез трошене и пресяване с мобилна трошачно-сортировачна инсталация в ПИ с ид. 36525.154.4, м. „Дренака“, гр. Карнобат, община Карнобат“, с възложител „БГНОВА“ АД, което попада в обхвата на т. 11, буква „б”  от Приложение 2 към чл. 93, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Имотът не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо (на 0,35 км) е разположена защитена зона BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-316/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.52/22.06.2021г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2161(2) от 19.07.2023 г. е изпратено до община Карнобат. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/44934

20.07.2023

ПД-1936

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение „Изграждане на 6 броя вилни  сгради в поземлен имот 48619.13.589 по КК на гр. Царево, /номер по предходен план 013589/, местност „Дядо Ильова бахча”, община Царево”, с възложител Халед Сабра, което попада в обхвата на т. 12, буква „в”  от Приложение 2 към чл. 93, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. територията, предмет на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР. Най-близко разположена /на около 0,01 км/ е защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с код BG0001001 “Ропотамо” определена по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020 г. (обн., ДВ, бр. 19/05.03.2021 г.) на министъра на околната среда и водите, с предложение за увеличаване на площта, разгледано и прието на проведено заседание на 06.07.2021 г. на Националния съвет по биологично разнообразие, изменена /увеличение/ на площта с Решение на Министерски съвет № 564/30.07.2021 г. (обн., ДВ, бр. 64/03.08.2021 г.) . Копие от писмо с изх. № ПД-1936(1) от 13.07.2023 г. е изпратено до община Царево. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/44856

18.07.2023

ПД-1279

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение „Поливане на тревните площи от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 51500.507.601 по КК на гр. Несебър, УПИ IV-586, кв-1202 по плана на кк „Слънчев бряг-Запад“, община Несебър“, с възложител „Месембрия АМГ“ ООД, което попада в обхвата на т. 2 „Минно дело”, буква „г” „дълбоки сондажи за водоснабдяване” и т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, бува „н” „схеми за добив на подземни води и изкуствено подхранване на подземни води (невключени в приложение № 1)” от Приложение 2 към чл. 93, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Инвестиционното предложение в обхвата на поземлен имот с № 07079.622.154 по КК на гр. Бургас по КК на гр. Поморие попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, защитена местност „Бургаски солници“, обявена като буферна зона на поддържан резерват „Атанасовско езеро“ със Заповед № 930/08.10.1981 г. (ДВ, бр. 85/1981 г.) на КОПС, прекатегоризирана в защитена местност „Бургаски солници“ със Заповед №  РД-418/18.06.2007г (ДВ, бр. 61/2007) на министъра на околната среда и водите. Инвестиционното предложение, обхвата на което засяга ЗМ „Бургаски солници“, е допустимо спрямо Закона за защитените територии, режима на ЗМ „Бургаски солници“, определен със заповедта за обявяването, при спазване на режимите и нормите определени с нея. Копие от писмо с изх. № ПД-1279(7) от 12.06.2023 г. е изпратено до община Несебър. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43541

11.07.2023

ПД-2020

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение „Изграждане на две жилищни сгради в ПИ с идентификатор 61056.56.26 по КК на с. Равда, местност „Хендек тарла“, община Несебър“, с възложители Иван Вишев и Кристина Йовчева, което попада в обхвата на т т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги от Приложение 2 към чл. 93, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. ПИ с идентификатор 61056.56.26 по КК на с. Равда, местност „Хендек тарла“, община Несебър не попада и в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо разположената защитена зона (на 0,42 км) е с код BG0000574 „Ахелой-Равда-Несебър” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-400/12.06.2016г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.58/2016г. Копие от писмо с изх. № ПД-2020(1)от 05.07.2023 г. е изпратено до община Бургас. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/44774

10.07.2023

ПД-1870

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на вилни сгради в ПИ с № 67800.7.613 по КК на град Созопол, м. „Буджака“, община Созопол“, с възложител: Даниела Иванова-Тодорова, което попада в обхвата на т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ с № 67800.7.613 по КК на гр. Созопол, м. „Буджака”, общ. Созопол не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 49/2010 г.); Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014 г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1870 от 26.06.2023г. е изпратено до община Созопол. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43699

ПД-1831

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на складова база за строителни материали, елементи и изделия в ПИ 07079.4.1054 по КК на град Бургас, кв. Лозово, община Бургас“, с възложител: Антонио Томов, което попада в обхвата на т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ 07079.4.1054 по КК на гр. Бургас, кв. Лозово, гр. Бургас, общ. Бургас не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близко /1,26 км/ е разположена защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769/28.10.2008г. (ДВ, бр. 102/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-307/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-1831 от 26.06.2023г. е изпратено до община Бургас. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43703

ПД-1803

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на 8 броя вилни сгради в ПИ с идентификатор 48619.2.424 по КК на град Царево, местност „Диньов гьол“, община Царево“, с възложители: Мария Василева и Коста Василев, което попада в обхвата на т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ 48619.2.424 по КК на гр. Царево, м. „Диньов гьол”, общ. Царево не попада в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко - на 0,11 км е разположена защитена зона BG0001001 „Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.19/05.03.2021г.), изменена (увеличение на площта) с Решение на Министерски съвет №564/30.07.2021г. (обн., ДВ, бр. 64/03.08.2021г.).Копие от писмо с изх. № ПД-1803 от 26.06.2023г. е изпратено до община Царево. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43700

ПД-1860

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение „Преустройство и пристройка на гараж и жилищна част – сграда с 35033.501.965 по КК на гр. Каблешково в обект за търговия на дребно с мляко и млечни продукти”, с възложител Яни Киряков, което попада в обхвата на т. 7„Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги от Приложение 2 към чл. 93, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Сграда с идентификатор 35033.501.965.2 по КК на гр. Каблешково, разположена в ПИ с 35033.501.965 по КК на гр. Каблешково, общ. Поморие не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близко (на 0,49 км) е разположена защитена зона BG00002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 69/2009 г.), Изм. Заповед №РД-76/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.).  Копие от писмо с изх. № ПД-1860 (3) от 03.07.2023 г. е изпратено до община Поморие. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/44773

ПД-2656

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение „Изграждане на сграда за отдих и курорт в поземлен имот с идентификатор 81178.50.66 по КК на гр. Черноморец, община Созопол“, с възложител „Клише“ ЕООД, което попада в обхвата на т т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги от Приложение 2 към чл. 93, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Територията, предмет на ИП, в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, на попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000 – BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите /обн. ДВ, бр.49/2010г./ и Заповед №РД-563/ 22.07.2014г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр. 67/2014г.) При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването й. Копие от писмо с изх. № ПД-2656(16) от 04.07.2023 г. е изпратено до община Бургас. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/44752

04.07.2023

ПД-1905

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване и предварително третиране на отпадъци от производствената дейност и корабни отпадъци”, с възложител „Пристанище Бургас“ ЕАД, което попада в обхвата на т. 11 Други инвестиционни предложения, буква „б” съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства от Приложение 2 към чл. 93, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на ЗЗ от мрежата “Натура 2000”. Най-близко е разположена /на около 1,32 км/ е ЗЗ с код BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008 г. (обн., ДВ, бр.102/2008 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-307/31.03.2021 г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр.48/08.06.2021 г.) и двете на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-1905(1) от 13.06.2023 г. е изпратено до община Бургас. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43741

ПД-1950

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на две жилищни сгради в ПИ с № 47202.501.627 и 47202.501.628 по КК на с. Маринка, Община Бургас“, с възложител Петко Ковачев, което попада в обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги от Приложение 2 към чл. 93, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Имотите не попадат в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. Поземлени имоти с № 47202.501.627 и 47202.501.628 по КК на с. Маринка, Община Бургас не попадат и в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона (на 1,17 км) е с код BG0000271 „Мандра – Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012г. (обн., ДВ, бр.23/2012г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-308/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр.48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-1950(2) от 03.07.2023 г. е изпратено до община Бургас. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43739

03.07.2023

ПД-1954

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на складова база за съхранение и търговия на строителни материали и дребна строителна механизация ПИ с идентификатор 07079.3.2033, местност „Курт тепе“, землище на гр. Бургас, община Бургас”, с възложител: „БУРГАС ТЕРМ“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги от Приложение 2 към чл. 93, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии.  Процедираният имот не попада и в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо (на 0,05 км) е разположена защитена зона с код BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/17.11.2008г. (обн., ДВ, бр.108/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр.48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-1954(1) от 29.06.2023 г. е изпратено до община Бургас. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43730

ПД-1962

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение „Изграждане на две вилни сгради в поземлен имот 57491.19.352 по КК на гр. Поморие, местност „Лахана”, община Поморие”, с възложител „Зундерт Екстрийм“ ООД , което попада в обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги от Приложение 2 към чл. 93, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии.  Процедираният имот не попада и в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо (на 1,34 км) е разположена защитена зона с код BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.49/2010 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1962(1) от 29.06.2023 г. е изпратено до община Поморие. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43727

26.06.2023

ПД-739, 1052

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на 15 вилни сгради, открита детска площадка, открит плувен басейн, открит паркиг и ограда в ПИ с № 48619.53.638 по КК на град Царево; Изграждане на трасе на външен водопровод за водоснабдяване на ПИ с № 48619.53.638 по КК на гр. Царево, местност „СК. Фонд – Лавина“, Община Царево”, с възложител: Росен Даскалов, което попада в обхвата на т. 10, буква „б“ и т. 12, буква „в“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът и трасето на водопровода не попадат в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. ПИ с идентификатор 48619.53.638 по КК на гр. Царево и трасето на водопровода не попадат и в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо (на 0,56 км) е разположена защитена зона с код BG0002040 «Странджа» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-802/04.11.2008г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.106/2008г.), изм. със Заповед № РД-75/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/05.02.2013г.) Копие от писмо с изх. № ПД-739, 1052 от 21.06.2023г. е изпратено до община Царево. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43637

ПД-1386

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на четири жилищни сгради в ПИ с № 47651.12.129 по КК на с. Медово, местност „Ръжен баир“, община Поморие“, с възложител: Росислав Орешаров което попада в обхвата на т. 10, буква „б“ и т. 12, буква „в“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. ПИ с № 47651.12.129 по КК, местност „Ръжен баир”, землище на с. Медово, Община Поморие попада в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие с код BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.69/2009г.), изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/ 05.02.2013г.). При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитена зона BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването и изменението ?. Копие от писмо с изх. № ПД-1386 от 20.06.2023г. е изпратено до община Поморие. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43605

ПД-1640

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на една сграда за отдих и курорт в ПИ с идентификатор 81178.5.221 по КК на град Черноморец, местност „Аклади“, община Созопол“, с възложители: Светлана Иванова и „Ред Рокс Вю“ ООД което попада в обхвата на т. 10, буква „б“ и т. 12, буква „в“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 49/29.06.2010г.); Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.). При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 във връзка чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС, се констатира, че инвестиционното предложението е допустимо спрямо режим на защитената зона, определен със заповедта за обявяването ?. Копие от писмо с изх. № ПД-1640 от 20.06.2023г. е изпратено до община Созопол. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43616

ПД-1859

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на сгради за отдих и курорт в поземлен имот с идентификатор 81178.6.208 по КК на гр. Черноморец, община Созопол“, с възложител „Сондако“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 10 Инфраструктурни инвестиционни предложения, буква „б” за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги от Приложение 2 към чл. 93, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. Поземлен имот с идентификатор 81178.6.208, местност „Аклади“, землище гр. Черноморец, Община Созопол попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000 – BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите /обн. ДВ, бр.49/2010г./ и Заповед №РД-563/ 22.07.2014г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр. 67/2014г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1859 (2) от 21.06.2023 г. е изпратено до община Созопол. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43642

ПД-1825

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение „Изграждане на складове и офиси в поземлен имот с идентификатор 00151.145.4 по КК на гр. Айтос, местност „Могилата“, община Айтос“, с възложител Ариф Седали, което попада в обхвата на т. 10 Инфраструктурни инвестиционни предложения, буква „б” за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги от Приложение 2 към чл. 93, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. ПИ с идентификатор 00151.145.4, местност „Могилата“, землище гр. Айтос не попада и в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона (на 1,06 км) е с код BG0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.17/26.02.2021г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1825 (1) от 22.06.2023 г. е изпратено до община Айтос.. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43644

ПД-1809

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за изкупуване и съхранение на черни и цветни метали, техните сплави, пластмаса, хартия и стъкло в ПИ с ид. 36525.81.7 по КК на гр. Карнобат, община Карнобат“, с възложител „Коко“ ООД, което попада в обхвата на т. 11 Други инвестиционни предложения, буква „б” съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства от Приложение 2 към чл. 93, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Имотът не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо (на 1,91 км) е разположена защитена зона BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-316/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.52/22.06.2021г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1809(1) от 22.06.2023 г. е изпратено до община Карнобат. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43648

ПД-1836

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение „Изграждане на четири жилищни сгради в поземлен имот с № 47651.12.129 по КК на с. Медово, община Поморие“, с възложител Росислав Орешаров, което попада в обхвата на т. 10 Инфраструктурни инвестиционни предложения, буква „б” за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги и т. 12 Туризъм и отдих, буква „в” ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии и съпътстващи дейности (невключени в приложение № 1) от Приложение 2 към чл. 93, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. ПИ с № 47651.12.129, местност „Ръжен баир”, землище на с. Медово, Община Поморие попада в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие с код BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.69/2009г.), изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/ 05.02.2013г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1386 (3) от 20.06.2023 г. е изпратено до община Поморие. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43605

ПД-828,829

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение „Изграждане на вилно строителство в поземлени имоти с идентификатори 39164.15.278 и 39164.15.279 по КК на с. Кошарица, община Несебър“, с възложител „Гранд Вилидж“ ООД, което попада в обхвата на т т. 12 Туризъм и отдих, буква „в” ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии и съпътстващи дейности (невключени в приложение № 1) от Приложение 2 към чл. 93, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в границите на защитена зона за опазване на дивите птици с код BG0002043 „Емине” определена по чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнообразие и обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 69/2009г.), изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр. 10/2013г.). Копие от писмо с изх. № ПД-828,829 (6) от 20.06.2023 г. е изпратено до община Несебър. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43600

ПД-1640

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение „Изграждане на една сграда за отдих и курорт в поземлен имот с идентификатор 81178.5.221 по КК на гр. Черноморе, местност „Аклади“, община Созопол“, с възложител „Ред Рокс Вю“ ООД, което попада в обхвата на т. 10 Инфраструктурни инвестиционни предложения, буква „б” за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги от Приложение 2 към чл. 93, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. Имотът попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 49/29.06.2010г.); Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1640 (1) от 20.06.2023 г. е изпратено до община Созопол.. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43616

20.06.2023

ПД-1789

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложени „Промяна в капацитета на площадка за съхранение, сепариране и шредиране на пластмасови опаковки в сграда с №20273.501.1217.1 (складова база) в ПИ с № 20273.501.1217 по КК на с. Дебелт, община Средец“, с възложител: „Пъчков“ ООД, което попада в обхвата на т. 11, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. ПИ с № 20273.501.1217 по КК на с. Дебелт, Община Средец не попада в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е с код BG0000198 „Средецка река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-346/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (обн.,ДВ, бр.56/06.07.2021г.).Копие от писмо с изх. № ПД-1789 от 14.06.2023г. е изпратено до община Средец. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43567

19.06.2023

ПД-1702

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на две пететажни жилищни сгради в ПИ с идeнтификатор 11538.12.29 по КК на гр. Свети Влас, м. „Варницата“, община Несебър”, с възложител „ФОРТ НОКС” ООД, което попада в обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги от Приложение 2 към чл. 93, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Поземлен имот с идентификатор 11538.12.29, м. „Варницата“, землище гр. Свети Влас, община Несебър не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) BG00002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 69/2009 г.), Изм. Заповед №РД-76/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.). При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал.2 във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на дейностите в защитена зона BG00002043 „Емине” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяване и изменението ?. Копие от писмо с изх. № ПД-1702(1) от 14.06.2023 г. е изпратено до община Несебър. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43568

15.06.2023

ПД-1408

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на агломерация Сунгурларе с капацитет 2810 ЕЖ в ПИ с идентификатор 70247.59.53 по КККР на гр. Сутгурларе, местност „Яраджата“, община Сунгурларе с довеждаща инфраструктура“, с възложител Община Сунгурларе, което попада в обхвата на т. 11, буква „в” от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, обект на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Копие от писмо с изх. № ПД-1408/12.06.2023 г. е изпратено до Басейнова дирекция „Черноморски район. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43563.

ПД-1517

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на сгради за отдих и курорт в ПИ 81178.6.243 и 81178.6.244 по КККР на гр. Черноморец, м. „Аклади“, община Созопол”, с възложител: „Леопарди“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите, обект на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – с код ВG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. (обн., ДВ бр.49/2010 г.) и Заповед № РД-563/22.07.2014 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр.67/2014 г.)  и двете на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването й. Копие от писмо с изх. № ПД-1517/09.06.2023 г. е изпратено до община Созопол. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43529.

ПД-1582

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на 20 бр. жилищни сгради в  ПИ с идентификатор 73571.35.129, м. „Саръямач“, с Тънково, Община Несебър”, с възложител: „Екс Енерджи Корп“ ООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, обект на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.69/2009г.), изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/ 05.02.2013г.).      При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, във връзка с чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването й. Копие от писмо с изх. № ПД-1582/12.06.2023 г. е изпратено до община Несебър. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43539.

ПД-825

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение тръбен кладенец ТК-1 „И.С.Пропърти – лесопарк Росенец“, регистриран с регистрационен номер 252 035 02926/12.12.2022 г. изграден в ПИ 07079.831.212 по КККР на гр. Бургас, Лесопарк Росенец“, с възложител: „И. С. Пропърти“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „н” от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, обект на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД- 563/22.07.2014 г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014 г.). При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че настоящото инвестиционно предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването ?. Копие от писмо с изх. № ПД-1582/12.06.2023 г. е изпратено до община Бургас и Басейнова дирекция „Черноморски район“. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43536.

09.06.2023

ПД-1214

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение „Инженеринг – проектиране и строителство на обект „Реконструкция на линията за утайки на ПСОВ Бургас“, с възложител ДЗЗД „Пиргос 2021“, което попада в обхвата на т. 11, буква „б“  от Приложение 2 към чл. 93, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Имотът не попада в защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. Имотът не попада и в границите на защитена зона, определена по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000). Най-близо е разположена защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769/28.10.2008г. (ДВ, бр. 102/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-307/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите.  Копие от писмо с изх. № ПД-1214(3) от 08.06.2023 г. е изпратено до община Бургас. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43499

05.06.2023

ПД-1450

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение „Изграждане на 6 броя жилищни сгради в ПИ с ид. 00151.280.8, м. „Хаджи Бекир“, гр. Айтос, община Айтос”, с възложител Исуф Юсмен, което попада в обхвата на т. 10, буква „б“ от Приложение 2 към чл. 93, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. Поземлен имот с идентификатор 00151.280.8 по КК на гр. Айтос, м. „Хаджи бекир“, община Айтос не попада и в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо  на 0,10 км е разположена защитена зона BG0000119 „Трите братя” за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-375/15.05.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/02.06.2020 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1450(1) от 01.06.2023 г. е изпратено до община Айтос. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43441

31.05.2023

ПД-1520

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Разширение чрез реконструкция и модернизация на съществуващ обект-фотоволтаична електроцентрала в ПИ с идентификатор 46663.52.479 по КК на град Малко Търново, община Малко Търново“, с възложител: „Алфа Енерджи МТ“ ЕООД,  което попада в обхвата на  т. 3, буква „а“  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ с идентификатор 46663.52.479 (част от консервирано хвостохранилище „Малко Търново“) по КК на гр. Малко Търново, общ. Малко Търново не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на две защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /Натура 2000 места/ – защитена зона BG0002040 „Странджа“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-802/04.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.106/2008 г.), изм. със Заповед № РД-75/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/05.02.2013 г.) и защитена зона BG0001007 „Странджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/21.09.2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.), изм. с Решение на МС №660/01.11.2013 г. (ДВ,бр.97 08.11.2013 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1520 от 26.05.2023г. е изпратено до община Малко Търново. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43385

30.05.2023

ПД-2388

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за иневстиционно предложение: „Изграждане на три жилищни сгради в ПИ с идентификатор 61056.78.7 по КККР, на с. Равда, м. „Чатал тепе“, община Несебър“, с възложители: „Гу-Фарадей“ ЕООД и „Юнивърсъл Инвест“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място).  Копие от писмо с изх. № ПД-2388/26.05.2023 г. е изпратено до община Несебър.  Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43387.

ПД-1384

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за иневстиционно предложение: „Изграждане на магазин, бистро и детски кът в ПИ с идентификатор 61042.11.110 по КККР, на с. Равадиново, м. „Факуда“, община Созопол“, с възложители: Любомир Бурков и Георги Бурков, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ с идентификатор 61042.11.110 по КККР, на с. Равадиново, м. „Факуда“, община Созопол не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), но попада в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – с код ВG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. (обн., ДВ бр.49/2010 г.) и Заповед № РД-563/22.07.2014 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр.67/2014 г.)  и двете на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването й. Копие от писмо с изх. № ПД-1384/26.05.2023 г. е изпратено до община Созопол. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43388.

25.05.2023

ПД-1525

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на две сгради за отдих и курорт в ПИ с идентификатори 67800.10.328 и 67800.10.505 по КК на град Созопол, местност „Мапи“, община Созопол“, с възложител: Пламен Едрев което попада в обхвата на  т. 10, буква „б“  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.  Имотът не попада в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии. Имотът попада в границите на защитена зона /ЗЗ/ за опазване на дивите птици с код ВG0002077 „Бакърлъка”, определена по смисъла на по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г (обн., ДВ бр.49/2010 г.) и Заповед № РД-563/22.07.2014 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр.67/2014г.)  и двете на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-1525 от 23.05.2023г. е изпратено до Община  Созопол. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43360

ПД-1425

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в ПИ с идентификатор 81006.198.3 по КК на с. Черница, община Сунгурларе“, с възложител: „Елдве“ ООДкоето попада в обхвата на  т. 3, буква „а“  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.  Теренът, предвиден за реализация на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР (Натура 2000 места). Най-близко е разположена защитена зона с код BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания по чл.6, ал.1, т. 1 и 2 от ЗБР, и обявена със Заповед №РД-316/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 52/22.06.2021 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1425 от 18.05.2023г. е изпратено до Община  Сунгурларе. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43328

ПД-1618

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение „Изграждане на четири жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 80916.25.20 по КК на с. Черни връх, местност „Юртлука“, община Камено“, с възложител „Солрей“ ЕООД. Имотът не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. След направената проверка относно местоположението на ИП е установено, че имота, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко е разположена /на около 0,66 км/ защитена зона с BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012г. (ДВ, бр. 23/2012 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-308/31.03.2021 г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите.).  Копие от писмо с изх. № ПД-1618(2) от 22.05.2023 г. е изпратено до община Камено. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43358

ПД-1169

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение „Добив на подземни води от съществуващо водовземно съоръжение – каптиран извор КИ „Община Руен – Дропла“, разположен в ПИ с идентификатор 23755.22.140, местност „Кючук юрт“, землище на с. Дропла, Община Руен”,  с възложител „Меджик Лайф“ ООД. Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. Поземлен имот с идентификатор 23755.22.140 по КК на с. Дропла, местност „Кючук юрт“, община Руен попада в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) с код ВG0002044 „Камчийска планина” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-132/10.02.2012г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ,бр.23/2012г.), изм. Заповед № РД-77/ 28.01.2013г. (ДВ, бр.10/ 05.02.2013г.).  Копие от писмо с изх. № ПД-1169(4) от 18.05.2023 г. е изпратено до община Руен. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43347

23.05.2023

ПД-1427

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „„Изграждане на три жилищни сгради в ПИ с идентификатор 07079.13.1158 по КККР на гр. Бургас, местност „Срещу село“, община Бургас“, с възложител: Димитър Минчев, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) с код BG0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.17/ 26.02.2021г.). При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването й. Копие от писмо с изх. № ПД-1427/18.05.2023 г. е изпратено до община Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43342.

22.05.2023

ПД-1526

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Водовземане от съоръжение с цел водовземане за стопански цели в поземлен имот с идентификатор 61056.502.162 по КК на с. Равда, община Несебър“, с възложител „Емералд Хоспиталити“ ООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „н” от Приложение 2 към чл. 93, ал от Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Имотът не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. ПИ с идентификатор 61056.502.162 по КК на с. Равда, общ. Несебър не попада и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000). Най-близо (на 0,07 км) е разположена защитена зона BG0000574 „Ахелой-Равда-Несебър” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД- 400/12.07.2016г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 58/2016г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1526(3) от 18.05.2023 г. е изпратено до община Несебър. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43312

19.05.2023

ПД-1383

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение„Изграждане на 15 вилни сгради в ПИ с № 81178.36.227 по КК на град Черноморец, община Созопол“, с възложител: Младен Иванов, което попада в обхвата на т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Поземлен имот с № 81178.36.227 по КККР на гр. Черноморец, община Созопол не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Имотът попада в границите на защитена зона /ЗЗ/ за опазване на дивите птици с код ВG0002077 „Бакърлъка”, определена по смисъла на по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г (обн., ДВ бр.49/2010 г.) и Заповед № РД-563/22.07.2014 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр.67/2014г.) и двете на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-1383 от 11.05.2023г. е изпратено до община Созопол. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43214

12.05.2023

ПД-1236

„Изграждане на вилни сгради в № 67800.10.369, 67800.10.446 и 67800.10.333 по КККР на гр. Созопол, местност „Мапи“, община Созопол“, с възложител: „Блек Сий Асет Мениджмънт“ ЕАД, което попада в обхвата на т. 12, буква „г” от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Територията, обект на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии но попадат в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – с код ВG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. (обн., ДВ бр.49/2010 г.) и Заповед № РД-563/22.07.2014 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр.67/2014 г.) и двете на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването й. Копие от писмо с изх. № ПД-1236/03.05.2023 г. е изпратено до община Созопол. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43179.

ПД-1289

„Изграждане на 19 едноетажни сгради за услуги от битов характер в ПИ № 48619.46.5 по КК на град Царево, община Царево“, с възложител: „Емкей Инвест“ ООД което попада в обхвата на т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ с № 48619.46.5 по КК на гр. Царево, м. „Плаката“, общ. Царево не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии. Имотът не попада и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо (на 0,36 км) е разположена защитена зона BG0000208 „Босна” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №1013/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 13/16.02.2021г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1289 от 03.05.2023г. е изпратено до община Царево. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43172

ПД-3507

„Изграждане на тръбен кладенец за нуждите на автомивка в имот с № 07079.621.34 по КК на град Бургас, абщина Бургас“, с възложител: „Кобра Автомивки“ ЕООД, което попада в обхвата на чл. 2б, ал. 2, т. 10, буква „б“ и „г“ от Наредба №1/2007г. и е предмет на процедура по извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – Натура 2000 места. Най-близко е разположена защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769/28.10.2008г. (ДВ, бр. 102/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-307/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите.Копие от писмо с изх. № ПД-3507 от 03.05.2023г. е изпратено до община Бургас. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43180

ПД-792

„Изграждане на една жилищна сграда в № 51500.83.115 по КК на град Несебър, община Несебър /УПИ XIX-23, кв. 15 по плана на м. „Кокалу“, град Несебър/“, с възложител: „Хидро Мап“ ЕООД, което попада в обхвата на на т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Разгледаният имот не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Теренът не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо на 0,42 км. е разположена защитена зона BG0000574 „Ахелой-Равда-Несебър” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД- 400/12.07.2016г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 58/2016г.). Копие от писмо с изх. № ПД-792 от 09.05.2023г. е изпратено до община Несебър. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43202

ПД-1088

„Добив на строителни материали – пясък по открит способ от находище „Тръстиково“, землище на с. Тръстиково, община Камено“, с възложител: „Стал 77“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 2, буква „а“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Находище на строителни материали – пясък „Тръстиково“, землище на с. Тръстиково, община Камено не попада в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко (на 4,2 км) е разположена защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012 г. (ДВ, бр. 23/2012 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-308/31.03.2021 г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021 г.) и двете на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-1088 от 09.05.2023г. е изпратено до община Несебър. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43204

ПД-1385

„Изграждане на една вилна сграда за сезонно ползване в № 39164.11.130 по КК на с. Кошарица, община Несебър“, с възложители: Кристина Димитрова и Жеко Бузуков което попада в обхвата на т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. ПИ с идентификатор 39164.11.130 по КК на с. Кошарица попада в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.69/2009г.), изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/ 05.02.2013г.)      При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, във връзка с чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването й. Копие от писмо с изх. № ПД-1385 от 11.05.2023г. е изпратено до община Несебър. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43211

ПД-72

„Риборазвъждане и допълнителна дейност спортен риболов в поземлен имот 36381.31.96, с. Караново, община Айтос“, с възложител „Санди 65“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 1, буква „е” от Приложение 2 към чл. 93, ал от Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Язовир «Широка река», съставляващ ПИ с ид. 36381.31.96 по КК на с. Караново, Община Айтос не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границата на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо (на 7,59 км) е разположена защитена зона BG0000119 „Трите братя” за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-375/15.05.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/02.06.2020 г.).  Копие от писмо с изх. № ПД-72(76) от 02.05.2023 г. е изпратено до община Айтос. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43166

ПД-822

„Увеличаване на ползваното количество вода от тъбен кладенец ТК-1 „Ефект 3-Сл.бряг” за други цели (за пълнене на басейн, поливане на тревни площи, пълнене на казанчента в хотелски комплекс «Виктория») в № 51500.505.70 по КК на гр. Несебър, к. к. «Слънчев бряг-изток», общ. Несебър“, с възложител „ЕФЕКТ 3” ЕООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „н” от Приложение 2 към чл. 93, ал от Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно получено становище от БДЧР с изх. № 05-10-1067/А1/28.03.2023 г. и предвид изискванията на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС за тези инвестиционни предложения задължително се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). ПИ № 51500.505.70 по КК на гр. Несебър, к. к. «Слънчев бряг-изток», общ. Несебър не попада в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко (граничи чрез алея) е разположена защитена зона BG0000574 „Ахелой-Равда-Несебър” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-400/12.06.2016 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 58/2016 г.).  Копие от писмо с изх. № ПД-822(3) от 03.05.2023 г. е изпратено до община Несебър. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43181

ПД-1697

„Изграждане на подстанция 35/110кV към ФЕЦ 36MWp в поземлен имот с идентификатор 46663.52.588, местност „Добържана“, землище на гр. Малко Търново, община Малко Търново“, с възложител: „Тракия МТ Солар“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 3, буква „б” от Приложение 2 към чл. 93, ал от Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Поземлени имот с идентификатор 46663.52.588  по КККР на гр. Малко Търново, община Малко Търново, попада в границите на защитена територия (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии - природен парк (ПП) „Странджа”, обявен като народен парк със Заповед № РД-30/24.01.1995 г. на министъра на околната среда и прекатегоризиран в природен парк със Заповед № РД-350/14.07.2000 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.66/2000 г.), с последващи изменения Заповед № РД-25/18.01.2001 г. (обн., ДВ, бр.11/2001 г.) и Заповед № РД-59/24.01.2013 г. (обн., ДВ, бр.28/2013 г.) на министъра на околната среда и водите. Съгласно ОУП на Малко Търново имот 46663.52.588 в м. „Добърджана“, землище на гр. Малко Търново попада в устройствена зона „Рекултивирани терени с възможност за преотреждане в зона Ппч – за безвредни производства“. Имот с идентификатор 46663.52.588, местност „Добържана“, землище на гр. Малко Търново, община Малко Търново попада и в границите на две защитени зони /ЗЗ/, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ – BG0002040 «Странджа» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-802/04.11.2008г. на Министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр.106/ 2008г.), изм. със Заповед № РД-75/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/05.02.2013г.) и BG0001007 «Странджа» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/ 21.09.2007г. (ДВ, бр.21/2007г.), изм. с РМС №660/ 01.11.2013г. (ДВ, бр.97/ 08.11.2013г.) и РМС № 588/06.08.2021г. (ДВ, бр.67/13.08.2021г.). При извършената проверка за допустимост по реда на чл.12, ал.4 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на инвестиционното предожение е допустима спрямо режима на: ПП „Странджа”, определен със ЗЗТ, заповедта му за обявяване и за прекатегоризиране, както и спрямо режима на ЗЗ BG0002040 «Странджа» за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяване и изменението й. Копие от писмо с изх. № ПД-1697(6) от 02.05.2023 г. е изпратено до община Малко Търново. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43168

05.05.2023

ПД-769

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение„Изграждане на ФЕЦ с мощност 999,53 кWр, нов БКТП 0,4/20 кV, нов БКЗРУ 20 кV в ПИ с идентификатор 07079.2.447 по КК на град Бургас, община Бургас“, с възложител: „Денито“ ООД,  което попада в обхвата на  т. 3, буква „а“  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.  Имотът не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000) - BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. (ДВ, бр. 108/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро”, определен със заповедта за обявяването ? и със заповедта й за изменение и допълнение. Копие от писмо с изх. № ПД-769 от 03.05.2023г. е изпратено до Община  Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43140

03.05.2023

ПД-253

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Планирана промяна на работата на ЛПСОВ и осигуряване на възможност за интегриране на модул за производство на RDF на територията на Регионално предприятие за управление на отпадъците, обслужващо общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе”, възложител Община Бургас, ОП „Чистота Еко“,  което попада в обхвата на  т. 11, буква „б“  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.  ПИ с идентификатори 57337.17.118 и 57337.42.34 по КК на с. Полски извор, (стари имоти №000068 и 000059), общ. Камено не попадат в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко (на 2,01 км) е разположена защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769/28.10.2008 г. (ДВ, бр. 102/2008 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-307/31.03.2021 г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021 г.) и двете на министъра на околната среда и водите, както и на 5,81км защитена зона с BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012г. (ДВ, бр. 23/2012 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-308/31.03.2021 г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-253 от 27.04.2023г. е изпратено до Община  Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43122

25.04.2023

ПД-1139

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на нов въздушен присъединителен електропровод 110 кV от нова подстанция в ПИ с № 20273.61.189 по КК на с. Дебелт, община Средец до подстнация „Дебелт“ в землището на с. Дебелт“, с възложител: „Сън Бс“ ООД, което попада в обхвата на т. 3, буква „а“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Разглежданото трасе на ел.провод от нова п/ст в ПИ с идентификатор 20273.61.189 по КК на с. Дебелт, общ. Средец до п/ст „Дебелт“ не попада в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко - на около 0,15 км от участъка между стълб 6 и стълб 12 е разположена BG0000198 “Средецка река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-346/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 56/06.07.2021 г.), а между стълб 15 и стълб 17 на около 1,16 км е разположена защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012г. (ДВ, бр. 23/2012г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-308/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-1139 от 21.04.2023г. е изпратено до община Средец. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43058

ПД-3668

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда и сондажен кладенец за добив от подземни води в ПИ с № 07079.12.1720 по КК на град Бургас, община Бургас /УПИ V-1720, кв. 1б по плана на м. „Машатлъка“, кв. Ветрен/“, с възложител: Желю Люцкано, което попада в обхвата на т. 2, буква „г“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т. 1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената /на около 0,42 км/ защитена зона е за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с код BG0000151 „Айтоска планина“ определена по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 17/26.02.2021 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-3668 от 21.04.2023г. е изпратено до община Бургас.. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43058

20.04.2023

ПД-1020

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Обособяване на пункт за преработка на мляко в млечни продукти в самостоятелен обект с идентификатор 11538.501.276.5.2 и разделяне на самостоятелен обект с идентификатор  11538.501.276.5.1 на два магазина за промишлени стоки, находящи се в съществуваща сграда в ПИ с идентификатор 11538.501.276 по КККР на гр. Свети Влас, община Несебър“ с възложител: Йоана Иванова, което попада в обхвата на т. 7, буква „в” от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място).  Копие от писмо с изх. № ПД-1020/19.04.2023 г. е изпратено до община Несебър. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43025.

18.04.2023

ПД-558

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на обекти за производствено-складови дейности и електропроизводство от ВЕИ в ПИ с идентификатор 07079.605.169, 07079.605.170, 07079.605.171, 07079.605.172 и 07079.605.173 по КК на гр. Бургас, за които са образувани УПИ XIV-172,173 и УПИ XV-169,170,171 в кв.26 по плана на икономическа зона ИК3 по ИПГВР на гр. Бургас, Община Бургас”, с възложител: „КОМФОРТ“ АД, което попада в обхвата на т. 3, буква „и” от Приложение 2 към чл. 93, ал от Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. територии. Процедираните имоти не попадат и в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо (на 0,04 км) е разположена защитена зона с код BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008г. (обн., ДВ, бр.102/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-307/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр.48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-558(1) от 11.04.2023 г. е изпратено до община Бургас. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42985

ПД-1154

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение „Изграждане на сгради за отдих и курорт в поземлени имоти с идентификатори 81178.5.311, 81178.5.312 и 81178.5.313 по КК на гр. Черноморец, местност „Таласакра“, община Созопол ”, с възложител „Скуеър Блек Сии Коуст’’ ЕООД, което в обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения”, буква „б” „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги, и т. 12 “Туризъм и отдих“, буква „в“ “ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии и съпътстващи дейности (невключени в приложение № 1)“ от Приложение 2 към чл. 93, ал от Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. ПИ с идентификатори 81178.5.311, 81178.5.312 и 81178.5.313 по КК на гр. Черноморец, м. „Таласакра“, общ. Созопол не попадат в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. Попадат в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 49/2010 г.); Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014 г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014 г.). При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че настоящото инвестиционно предложение е допустимо спрямо режима на дейностите в защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването ?. Копие от писмо с изх. № ПД-1154(1) от 12.04.2023 г. е изпратено до община Созопол. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42986

ПД-1084

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение „Изграждане на вилни сгради в поземлен имот с идентификатор 39164.21.59 по КК на с. Кошарица, местност „Бостан Тарла, община Несебър”, с възложител „Иваро 2010” ЕООД, което попада в обхвата на т. 12, буква „в” от Приложение 2 към чл. 93, ал от Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. ПИ с идентификатор 39164.21.59  по КК на с. Кошарица, м. „Бостан тарла“, община Несебър не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място)  - защитена зона BG00002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 69/2009 г.), Изм. Заповед №РД-76/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.). При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал.2 във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на дейностите в защитена зона BG00002043 „Емине” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяване и изменението ?. Копие от писмо с изх. № ПД-1084(1) от 12.04.2023 г. е изпратено до община Несебър. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42988

ПД-1087

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение „Цех за производство на рапаново брашно в сграда с идентификатор 07079.605.166.9, разположена в поземлен имот № 07079.605.166 по КККР на гр. Бургас, община Бургас”, с възложител „Нира” ЕООД, което попада в обхвата на т. 11 „Други инвестиционни предложения”, буква „б” „депа за отпадъци и инсталации за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение № 1) и/или площадки за извършване на дейности по оползотворяване с код R13 на отпадъци с код 19 12 04, 19 12 10 и 19 12 12от Приложение 2 към чл. 93, ал от Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Сграда с идентификатор 07079.605.166.9, разположена в поземлен имот № 07079.605.166 по КККР на гр. Бургас, община Бургас, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на ЗЗ от мрежата “Натура 2000”. Най-близко е разположена /на около 0,28 км/ е ЗЗ с код BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008 г. (обн., ДВ, бр.102/2008 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-307/31.03.2021 г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр.48/08.06.2021 г.) и двете на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-1084(1) от 11.04.2023 г. е изпратено до община Бургас. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42982

13.04.2023

ПД-587

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за „Изграждане на вилни сгради в ПИ с № 81178.36.227 и 81178.36.283 по КК на гр. Черноморец, м. „Външната чешма”, община Созопол”, възложител Младен Иванов, което попада в обхвата на т. 24, буква „а“ от Приложение 1 към чл. 92, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на задължителна ОВОС. ПИ с № 81178.36.227 и 81178.36.283 по КК на гр. Черноморец, м. „Външната чешма”, община Созопол не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии. Попадат в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД- 563/22.07.2014 г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014 г.). При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че настоящото инвестиционно предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването ?. Копие от писмо с изх. № ПД-587(6) от 07.04.2023 г. е изпратено до община Созопол и кметство Черноморец. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42950

ПД-1075

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на 12 еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с № 57491.18.447 по КК на гр. Поморие, местност „Кошарите“, община Поморие” с възложител: „СТИЛ 555“ ООД, представлява разширение на вече одобрено инвестиционно предложение „Изграждане на 1 жилищна сграда за собствени нужди в ПИ № 018447, местност „Кошарите“, землище гр. Поморие, община Поморие“ и съгласно чл. 93, ал. 1, т.2 от ЗООС подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена акваториалната граница на защитена зона с код BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите /обн. ДВ, бр.49/2010г./ и Заповед №РД-563/ 22.07.2014г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр. 67/2014г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1075 от 11.04.2023г. е изпратено до община Поморие. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42976

ПД-1021

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда, ограда и навес в поземлен имот № 67800.5.230 по КК на град Созопол, община Созопол“, с възложител: Костадин Кючуков, което попада в обхвата на т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 49/2010 г.); Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014 г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014 г.). При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че настоящото инвестиционно предложение е допустимо спрямо режима на дейностите в защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването ?. Копие от писмо с изх. № ПД-1021 от 11.04.2023г. е изпратено до община Созопол. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42979

07.04.2023

ПД-903

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение„Изграждане на жилищни и курортни сгради в ПИ с идентификатор 67800.36.447 по КК на град Созопол, община Созопол“, с възложител: „Блек Сий Форест“ ЕООД,  което попада в обхвата на т. 11, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ с идентификатор 67800.36.447 по КК на гр. Созопол, м. „Света Марина”, общ. Созопол не попада защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 49/2010 г.); Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014 г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014 г.). При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че настоящото инвестиционно предложение е допустимо спрямо режима на дейностите в защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването ?. Копие от писмо с изх. № ПД-903 от 03.04.2023г. е изпратено до община Созопол. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39319

ПД-932

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на една вилна сграда в ПИ с идентификатор 66528.501.342 по КК на с. Синеморец, община Царево /имот № 001198 по недействащата КВС/“ с възложител: Янко Събев,  което попада в обхвата на т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът попада в границите на защитена територия, природен парк (ПП) «Странджа», по смисъла на Закона за защитените територии. Процедираният имот попада и в границите на две защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – BG0002040 «Странджа» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-802/04.11.2008г. на Министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр.106/2008г.), изм. със Заповед № РД-75/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/05.02.2013г.) и BG0001007 «Странджа» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/21.09.2007г. (ДВ, бр.21/2007г.), изм. с РМС №660/ 01.11.2013г. (ДВ,бр.97/08.11.2013г.). При извършената проверка за допустимост по реда на чл.12, ал.4 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на ПП „Странджа”, определен със ЗЗТ, заповедта му за обявяване и за прекатегоризиране, както и спрямо режима на ЗЗ BG0002040 «Странджа» за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяване и изменението й. Копие от писмо с изх. № ПД-932 от 03.04.2023г. е изпратено до община Царево. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39320

ПД-795

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на магазин за хранителни и промишлени стоки и заведение за обществено хранен /ЗОХ/ в ПИ с идентификатор 07079.20.406 по КК на град Бургас, община Бургас /УПИ XXVIII-1299, кв. 26 по плана на местност „Ъгъла“, землище на кв. Сарафово, град Бургас/“, с възложител: Димитър Банкин, което попада в обхвата на т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка. Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. Процедираният имот не попада и в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо (на 0,35 км) е разположена защитена зона с код BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/17.11.2008г. (обн., ДВ, бр.108/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр.48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-795 от 03.04.2023г. е изпратено до община Бургас. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39322

03.04.2023

ПД-914

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на 10 жилищни сгради в ПИ с № 73571.44.130 по КК на с. Тънково, община Несебър /предишен № 73571.44.50 И 73571.44.125 по КК/ и 10 жилищни сгради в № 73571.44.49 по КК на с. Тънково, община Несебър“, с възложител: Стоянка Стойкова, което попада в обхвата на т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. № 73571.44.130 и 73571.44.49 по КК, м. „Кайряка“, землище с. Тънково, община Несебър не попадат в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии. Попадат в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG00002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 69/2009 г.), Изм. Заповед №РД-76/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.). При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал.2 във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на дейностите в защитена зона BG00002043 „Емине” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяване и изменението ?. Копие от писмо с изх. № ПД-914 от 30.03.2023г. е изпратено до община Несебър. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42830

ПД-756

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Аварийно възстановяване експлоатационното състояние и гравитачното вливане в Черно море на системата за отводняване на Южен охранителен канал на „Черноморски солници“ АД на територията на гр. Бургас“, с възложители Община Бургас и Областен управител, което попада в обхвата на т. 10, буква „ж” от Приложение 2 към чл. 93, ал от Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Инвестиционно предложение в обхвата на поземлен имот с № 07079.622.154 по КК на гр. Бургас по КК на гр. Поморие попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, защитена местност „Бургаски солници“, обявена като буферна зона на поддържан резерват „Атанасовско езеро“ със Заповед № 930/08.10.1981 г. (ДВ, бр. 85/1981 г.) на КОПС, прекатегоризирана в защитена местност „Бургаски солници“ със Заповед №  РД-418/18.06.2007г (ДВ, бр. 61/2007) на министъра на околната среда и водите. Инвестиционното предложение, обхвата на което засяга ЗМ „Бургаски солници“, е допустимо спрямо Закона за защитените територии, режима на ЗМ „Бургаски солници“, определен със заповедта за обявяването, при спазване на режимите и нормите определени с нея. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42821

29.03.2023

ПД-416

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане две вилни сгради в ПИ с идентификатори 67800.6.759 и 67800.6.758 по КК на гр. Созопол, м. „Буджака”, община Созопол“, с възложител Емил Гюров, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение 2 към чл. 93, ал от Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. ПИ с идентификатори 67800.6.759 и 67800.6.758 по КК на гр. Созопол, м. „Буджака”, общ. Созопол попадат в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии – защитена местност /ЗМ/ „Колокита“, обявявена със Заповед №1754/16.06.1970 г. на МГГП (ДВ, бр. 53/1970 г.). Попада в многофункционална зона 2 на ЗМ „Колокита“, съгласно зонирането ? по План за управление, утвърден със Заповед РД-727/25.09.2013 г. на Министерство на околната среда и водите (ДВ, бр. 89/11.10.2013 г.), допусната поправка на очевидна фактическа грешка със Заповед № РД-263/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 45/2018 г.). Попадат и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 49/2010 г.); Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014 г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014 г.). При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за ОС се констатира, че настоящото инвестиционно предложение е допустимо спрямо режима на дейностите в защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването ?, както и спрямо Закона за защитените територии и режима съгласно заповедта за обявяване на ЗМ „Колокита“ при спазване на нормите и параметрите, определени в т. 3.2.4 от утвърдения План за управление. Копие от писмо с изх. № ПД-416(3) от 23.03.2023 г. е изпратено до община Созопол. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42790

ПД-546

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец, изграден в имот с идентификатор 57491.7.431 по КККР на гр. Поморие, с цел на ползване самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури – овощна градина“, с възложител ЗП Трендафил Тодоров Стефанов, което попада в обхвата на т. 10, буква „н” от Приложение 2 към чл. 93, ал от Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. ПИ с идентификатор 57491.7.431 (стар идентификатор 57491.7.309) по КК на гр. Поморие, общ. Поморие не попада в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко - на 0,76 км е разположена защитена зона BG 0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 69/2009 г.), Изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-546(3) от 27.03.2023 г. е изпратено до община Поморие. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42808

ПД-3343

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение „Изграждане на склад за селскостопанска техника в имот с идентификатор 35883.7.119 по КК на гр. Камено, местност „ Дере Арас“, община Камено“ с възложител: „Шеми груп“ ООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение 2 към чл. 93, ал от Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Участъкът от ПИ с идентификатор 00151.276.12 по КК на гр. Айтос, в който ще се изгради пътната връзка не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близко (на 0,63 км) е разположена защитена зона BG0000119 „Трите братя” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-375/15.05.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2020 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-3343(9) от 23.03.2023 г. е изпратено до община Камено. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42775

ПД-429

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Водовземане от подземни води чрез съществуващи тръбни кладенци (ТК-1 „Венец - Стайков“) в ПИ 10625.69.13 по КККР на с. Венец, община Карнобат и (ТК-1 „Венец – Стайкова“) в ПИ 10625.118.30 по КККР на с. Венец, община Карнобат с цел напояване на земеделски култури в ПИ с идентификатори 10625.68.1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 10625.69. 1; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 10625.70.2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 10625.118.2; 4; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29 и 30 по КККР на с. Венец, община Карнобат“, с възложител: „Топаз Димитър Балджиев“ ЕТ, което попада в обхвата на т. 10 буква „н“ и т. 1, буква „в” от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Територията, предмет на инвестиционното предложение не попада в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - с код BG0002028 „Комплекс Стралджа” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-550/05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС се установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона с код BG0002028 „Комплекс Стралджа”, определен със заповедта за обявяването ?.  Копие от писмо с изх. № ПД-429/22.03.2023 г. е изпратено до община Карнобат, кметство с. Венец и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42783.

ПД-780

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на вилно селище в ПИ 72727.12.30 по КККР на с. Тополица, местност „Караджата“, община Айтос“ с възложител: „ФЕЦ Тополица“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 12, буква „в” от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Копие от писмо с изх. № ПД-780/22.03.2023 г. е изпратено до община Айтос. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42778.

21.03.2023

ПД-3929

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение „Добив на подземни води от съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец, изградено в № 27454.23.82, местност „Кладери“, с. Емона, община Несебър“, с възложител Димитър Саристов, което попада в обхвата на т. 10, буква „н” от Приложение 2 към чл. 93, ал от Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. ПИ с идентификатор 27454.23.82, местност „Кладери“, землище с. Емона, Община Несебър попада в границите на две защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.69/2009г.), изм. със Заповед № РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/ 05.02.2013г.) и BG0001004 „Емине –Иракли“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1038/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.19/05.03.2021г.). Копие от писмо с изх. № ПД-3929(7) от 02.0.2023 е изпратено до община Несебър. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42645

ПД-248

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с номинална мощност 390 kWр в УПИ II, кв.14 по плана на с. Свобода, община Камено и електропроводна линия за присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа“, с възложител „Солейса“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 3, буква „а” от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, обект на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Копие от писмо с изх. № ПД-248/13.03.2023 г. е изпратено до община Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42624.ПД-582

ПД-492

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец в имот с идентификатор 73388.74.9 по КК на с. Тръстиково, местност „Ямките“ община Камено“, с възложител: Земеделски стопанин „Петя Янчева Иванчева“, което попада в обхвата на обхвата на т. 10буква „н“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо (на 5,40 км) е разположена защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012г. (ДВ, бр. 23/2012г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-308/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-492/2023 г. е изпратено до община Камено. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42630

ПД-778

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на жилищен комплекс в имот с идентификатор 07079.30.165 по КК на гр. Бургас, кв. Крайморие, община Бургас“ с възложител: Радостин Димитров, което попада в обхвата на обхвата на т. 10буква „н“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2  на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. имотът не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, не попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо (0,570 км) е разположена защитена зона BG0000271 “Мандра-Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-131/10.02.2012 г. (ДВ, бр. 23/2012 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-308/31.03.2021 г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-778/2023 г. е изпратено до община Камено. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42656

ПД-2689

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на предприятие за производство на месни заготовки с експедиционна и демонстрационна зала, магазин за риба и навес за продажба на селскостопанска продукция, като преработка на одобрен проект - пазар за селскостопански животни, административни и обслужващи сгради към него в ПИ 35033.7.410, м. „Пъдарска могила“ по КККР на гр. Каблешково“ с възложители: Яни Киряков и Радина Кирякова, което попада в обхвата на обхвата на т. 7 буква „в“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо разположената защитена зона е с код BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.69/ 2009г.), изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/ 05.02.2013г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2689/14.03.2023 г. е изпратено до община Поморие. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42626

ПД-460

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на вилни сгради в ПИ с идентификатор 10361.30.1 (стар№ 30001) по КККР на с. Велика, община Царево“ с възложители Светла Недева и Росица Кузева, което попада в обхвата на обхвата на т. 10 буква „б“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Поземлен имот с идентификатор 10361.30.1 (стар№ 30001) по КККР на с. Велика, община Царево не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко /на около 1,09 км/ разположената е защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с код BG0000208 “Босна” определена по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие и обявена със Заповед № РД-1013/17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.13/16.02.2021г.). Копие от писмо с изх. № ПД-460/14.03.2023 г. е изпратено до община Царево. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42642

16.03.2023

ПД-716

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 498,4кWp в УПИ III-196, кв.57 по плана на с. Козичино, община Поморие: Първи етап – инсталирана мощност 199,5 кWp, Втори етап – инсталирана мощност 298,9 кWp и БКТП 20/0,4кV, 1x630kVA“, с възложител: „Инфинити Про Енерджи“ ЕООД, което попада в обхвата на обхвата на т. 3 буква „а“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, не попада в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е с код BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.69/2009г.), изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/ 05.02.2013г.). Копие от писмо с изх. № ПД-492/2023 г. е изпратено до община Камено Рег. №БС-ОВОС-57-2023 г. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42617

ПД-706

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищни сгради в ПИ с № 07079.30.178 по КК на град Бургас, община Бургас /УПИ III-37, кв. 38 по плана на кв. „Крайморие“, град Бургас/“, с възложител: „Форос Дивелъпмънт“ ЕАД, което попада в обхвата на т. 11, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близко е разположена защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012 г. (ДВ, бр. 23/2012 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-308/31.03.2021 г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021 г.) и двете на министъра на околната среда и водите.Копие от писмо с изх. № ПД-706 от 10.03.2023г. е изпратено до община Бургас. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42603

ПД-582

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на мотел с търговски обект и автосервиз в ПИ с идентификатор 51500.43.25 по КК на град Несебър, община Несебър“, с възложител: Борис Борисов, което попада в обхвата на т. 11, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. ПИ с идентификатор 51500.43.25, местност „Чаирите“, землище на гр. Несебър, община Несебър не попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000. Най-близо разположената защитена зона (на 0,55 км) е с код BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.69/2009г.), изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/ 05.02.2013г.). Копие от писмо с изх. № ПД-582 от 10.03.2023г. е изпратено до община Несебър. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42605

ПД-612

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на вилни сгради със смесено предназначение в ПИ с № 44094.5.1035, 44094.5.1036, 44094.5.1037, 44094.5.1038, 44094.5.1039, 44094.5.1040, 44094.5.1041, 44094.5.1042, 44094.5.1043 и 44094.5.1044 по КК на с. Лозенец, община Царево /предишен № 44094.5.99 по КК на с. Лозенец, община Царево“, с възложител: Начо Халачев, което попада в обхвата на  т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Поземлени имоти с идентификатор 44094.5.1035, 44094.5.1036, 44094.5.1037, 44094.5.1038, 44094.5.1039, 44094.5.1040, 44094.5.1041, 44094.5.1042, 44094.5.1043, 44094.5.1044 по КККР на с. Лозенец, община Царево не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко /на около 0,09 км/ разположената ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с код BG0001001 “Ропотамо”, определена по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие и обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020 г. (обн., ДВ, бр. 19/05.03.2021 г.) на министъра на околната среда и водите, с предложение за увеличаване на площта, разгледано и прието на проведено заседание на 06.07.2021 г. на Националния съвет по биологично разнообразие, изменена /увеличение/ на площта с Решение на Министерски съвет № 564/30.07.2021 г. (обн., ДВ, бр. 64/03.08.2021 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-612 от 10.03.2023г. е изпратено до община Царево. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42606

ПД-552

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на две жилищни сгради в ПИ с № 39164.24.18 по КК на с. Кошарица, община Несебър“, с възложител: „Натурал Еко Хаус“ ООД,  което попада в обхвата на т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ с идентификатор 39164.24.18 по КК на с. Кошарица, м. „Под село“, общ. Несебър не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG00002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 69/2009 г.), Изм. Заповед №РД-76/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-552 от 10.03.2023г. е изпратено до община Несебър. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42602

ПД-601

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на ФЕЦ и БКТП – етапно изпълнение, в ПИ с идентификатор 07079.690.33 по КК на гр. Бургас (УПИ III, кв. 1 по плана на Летище Бургас) и Кабелна линия 20 кV от ФЕЦ през ПИ с № 07079.690.33, 07079.690.36, 07079.690.72 до съществуващ ТП „Пристигане“ в ПИ с идентификатор 07079.690.47 по КК на гр. Бургас, на територията на Летище Бургас”, възложител „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, което попада в обхвата на т. 3, буква „а“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ с № 07079.690.33 по КК на гр. Бургас (УПИ III, кв. 1 по плана на Летище Бургас) и трасето на Кабелна линия 20 кV не попадат в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко - на 0,400 км е разположена защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. (ДВ, бр. 108/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-601 от 10.03.2023г. е изпратено до община Бургас. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42616

14.03.2023

ПД-660

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на десет вилни сгради и басейн в имот с идентификатор 44094.21.45 по КК на с. Лозенец, местност „Рибарницата“, община Царево“ с възложители: Кирил Киров и Руси Томов, което попада в обхвата на обхвата на т. 10 буква „б“ и 12 „в“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена защитена зона BG0001001 „Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.19/05.03.2021г.), изменена (увеличение на площта) с Решение на Министерски съвет №564/30.07.2021г. (обн., ДВ, бр. 64/03.08.2021г.). Копие от писмо с изх. № ПД-660/2023 г. е изпратено до община Царево. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42580

ПД-3731

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Промени при добива и първична преработка на подземни богатства – строителни материали ( варовици) в находище „Богданово запад“ и изграждане на трошачно сортировъчна инсталация в имоти с идентификатори 04621.135.1 и 04621.135.2 по КК на с. Богданово, Община Средец“ с възложител: „Ейч Би Минералс“ ООД, което попада в обхвата на обхвата на т. 2 буква „а“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите не попадат в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии не попадат в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо разположените защитени зони са: (на 0,41 км) с код BG0002040 „Странджа“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-802/04.11.2008г. на Министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр.106/2008г.), изм. със Заповед № РД-75/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/05.02.2013г.) и (на 0,42км) с код BG0001007 „Странджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/ 21.09.2007г. (ДВ, бр.21/2007г.), изм. с РМС № 660/01.11.2013г. (ДВ, бр.97/ 08.11.2013г.) и РМС № 588/06.08.2021г. (ДВ, бр.67/13.08.2021г.). Копие от писмо с изх. № ПД-3731/2023 г. е изпратено до община Средец. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42599

ПД-331

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане фотоволтаична електроцентрала в ПИ с идентификатор 56659.340.25 по КК на с. Подвис, община Сунгурларе и електропроводна линия“, с възложител: „Сати Комерс“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 3, буква „а“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. ПИ с идентификатор 56959.340.25 по КК на с. Подвис, местност „Петър Берон“, община Сунгурларе не попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000. Най-близо разположената защитена зона (на 6,04 км) е с код BG0000137 „Река Долна Луда Камчия” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1015/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 15/23.02.2021г.).Копие от писмо с изх. № ПД-331 от 07.03.2023г. е изпратено до община Сунгурларе. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42574

ПД-3087

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за оползотворяване на зелени отпадъци на територията на претоварна станция за отпадъци – ПИ с идентификатор 36525.247.12 по КК на град Карнобат, община Карнобат /УПИ I-11 по плана на град Карнобат/“, с възложител: Община Карнобат, което попада в обхвата на т. 11, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Теренът, предвиден за реализация на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР (Натура 2000 места). Най-близко /на около 0,10 км/ е разположена защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с код BG0000196 „Река Мочурица“ определена по чл.6, ал.1, т. 1 и 2 от ЗБР и обявена със Заповед №РД-316/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 52/22.06.2021 г.).Копие от писмо с изх. № ПД-3087 от 02.03.2023г. е изпратено до община Карнобат. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42547

ПД-368

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води чрез водовземно съоръжение ТК-СР2 „Русеви-Созопол“ в ПИ с № 67800.10.223 по КК на град Созопол, община Созопол“, с възложител: „Русеви“ ООД, което попада в обхвата на т. 2, буква „г“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ с идентификатор 67800.10.223  по КК на гр. Созопол, общ. Созопол не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД- 563/22.07.2014 г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014 г.). При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че настоящото инвестиционно предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването ?.Копие от писмо с изх. № ПД-368 от 02.03.2023г. е изпратено до община Созопол. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42543

10.03.2023

ПД-678

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на жилищна сграда и съпътстващата я инфраструктура (ВиК, електрозахранване и транспортен достъп) в имот №023003, с. Просеник, местност „Корията“, община Руен“ с възложител: „Йори“ ЕООД,  което попада в обхвата на обхвата на т. 10 буква „б“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2  на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. имотът не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, не попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона (на 5,26 км) е с код BG0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.17/26.02.2021г.). Копие от писмо с изх. № ПД-678/2023 г. е изпратено до община Руен. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42571

ПД-504

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Разполагане на 12 броя преместваеми обекти с търговска цел и обслужващи дейности в имот с идентификатор 48619.4.567 по КК на гр. Царево, местност „Арапя“, община Царево“ с възложители: Димо Фешев, Таня Фешева-Чавдарова и Георги Костадинов, което попада в обхвата на обхвата на т. 10 буква „б“ и 12 „г“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо на 0,29 км е разположена защитена зона с код BG0001001 „Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.19/05.03.2021 г.), изменена (увеличение на площта) с Решение на Министерски съвет № 564 от 30.07.2021 г. (обн., ДВ, бр.64/03.08.2021 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-504/2023 г. е изпратено до община Царево. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42566

08.03.2023

ПД-501

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Поставяне на 30 броя бунгала и бистров ПИ с идентификатор 07079.30.556 и 30 броя бунгала и бистро в ПИ с идентификатор 07079.30.691 КК на гр. Бургас, местност "Кафка", община Бургас“ с възложител: "Пропъртис къмпани БГ" АД, което попада в обхвата на т. 12, буква „г” от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, обект на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Копие от писмо с изх. № ПД-501/2023 г. е изпратено до община Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42549

07.03.2023

ПД-549

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Добив на подземни води от съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец“ в ПИ с идентификатор №000174, местност „Арка“, с. Тополица, община Айтос, с възложител: Станимир Хаджиев, което попада в обхвата на обхвата на т. 10 буква „н“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2  на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ № 72727.17.113 (стар 000174 по КВС), м. „Арка“, земл. с. Тополица, общ. Айтос не попада в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена защитена зона BG0000393 „Екокоридор Камчия-Емине” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-335/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.53/25.06.2021 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-549/02.03.2023 г. е изпратено до община Айтос. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42527

ПД-254

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на три жилищни сгради в ПИ с идентификатор 47202.501.889 по КК на с. Маринка, община Бургас“, с възложители: Цветан Христов и Елена Христова което попада в обхвата на  т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ с идентификатор 47202.501.889 по КК на с. Маринка, общ. Бургас не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близко /на 0,72 км/ е разположена защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012 г. (ДВ, бр. 23/2012 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-308/31.03.2021 г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021 г.) и двете на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-254 от 02.03.2023г. е изпратено до община Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42521

02.03.2023

ПД-2357

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за „Обект І.3 “Оползотворяване на натрупаните до момента на приватизацията  450 хил.  m3 нефтени и други отпадъци с редукция на количествата, ликвидирани при изпълнение на мярка І.2” от Програмата за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация на „НЕФТОХИМ” АД – гр. Бургас”, с възложител „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, което попада в обхвата на т. 9 от Приложение 1 към чл. 92, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на задължителна ОВОС. Основна площадка на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД  не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона с код BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008г. (обн., ДВ, бр.102/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-307/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр.48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-2662/09.12.2022  е изпратено до община Камено. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42482

01.03.2023

ПД-427

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на сгради за туристически чифлик в имот с идентификатор 81178.40.28 по КК на гр. Черноморец, местност „Ачмите“, община Созопол“ с възложител: Християн Танев,  което попада в обхвата на обхвата на т. 10 буква „б“ и 12 „в“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2  на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД 563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.). Копие от писмо с изх. № ПД-427/2023 г. е изпратено до Община Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42422

ПД-414

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на ваканционно селище в имот с идентификатор 39164.24.60 по КК на с. Кошарица, местност „Под село“, община Несебър“ с възложител: „Адвантс Проджект Консултинг“ ООД,  което попада в обхвата на обхвата на т. 10 буква „б“ и 12 „в“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2  на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0002043 “Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите; (ДВ, бр. 69/2009 г.), изм. със Заповед РД-76/28.01.2013 г. (ДВ, бр.10/2013 г.).  Копие от писмо с изх. № ПД-414/2023 г. е изпратено до община Бургас  Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42442

ПД-143

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение  „Изграждане на сезонна почивна база в ПИ с идентификатор 57491.18.362 по КК на град Поморие, община Поморие“, с възложител: Димитър Стефанов,  което попада в обхвата на  т. 10, буква „б“  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.  Поземлен имот с идентификатор 57491.18.362 по КККР на гр. Поморие, община Поморие не попада в границите на защитени територии, определени по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена /на около 2,31 км/ защитена зона за опазване на дивите птици с код ВG0002077 „Бакърлъка”, определена по смисъла на по чл. 6, ал. 1, т.3 и 4 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г (обн., ДВ бр.49/2010 г.) и Заповед № РД-563/22.07.2014 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр.67/2014г.)  и двете на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-143 от 09.02.2023г. е изпратено до Община  Поморие. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42378

ПД-3637, 247

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение  „Изграждане на по една жилищни сграда за сезонно ползване и ограда в ПИ с идентификатори 51500.24.41 и 51500.24.42 по КК на град Несебър, община Несебър“, с възложители: Кирил Мишев и Ани Алексиева,  което попада в обхвата на  т. 10, буква „б“  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в границите на защитена зона за опазване на дивите птици с код BG0002043 „Емине” определена по чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнообразие и обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 69/2009г.), изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр. 10/2013г.). При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 40, ал. 2 във връзка с чл.12, ал. 2  от Наредбата за ОС се констатира, че ИП е допустимо спрямо режима на защитена зона за опазване на дивите птици с код BG0002043 „Емине”, определен със заповедта по чл.12, ал.6 от ЗБР. Копие от писмо с изх. № ПД-3637,247 от 09.02.2023г. е изпратено до Община  Несебър. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42381

23.02.2023

ПД-3792

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Риборазвъждане и спортен риболов в язовир „Крива круша 1“, ПИ с идентификатор 81178.33.382 по КККР, на гр. Черноморец, община Созопол“, с възложител: „Ди енд Ви Глобал“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 1, буква „е” от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ с идентификатор 81178.33.382 по КККР, на гр. Черноморец, община Созопол не попада в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона, определена по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000) - BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 49/29.06.2010 г.); Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014 г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014 г.). При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС се установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването ?. Копие от писмо с изх. № ПД-3792(8)/10.02.2023 г. е изпратено до община Созопол, кметтво черноморец и Басейнова дирекция „Черноморски район“. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42410

16.02.2023

ПД-330

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на автосервиз с търговска част и офиси в имот 00151.176.11 по КК и КР на гр. Айтос, местност „Могилата“, община Айтос“ с възложител Алиш Алиш,  което попада в обхвата на обхвата на т. 10 буква „б“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2  на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Поземлен имот с идентификатор 00151.176.11 по КККР на гр. Айтос, община Айтос не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна с код BG0000119 „Трите братя” определена по смисъла на чл.6, ал.1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-375/15.05.2020г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2020г.). Копие от писмо с изх. № ПД-330/09.02.2023 г. е изпратено до община Айтос. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42386

ПД-3874

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на вилно строителство в ПИ с идентификатори 44094.2.935 и 44094.2.937 по КККР на с. Лозенец, м. „Караагач“, община Царево“ с възложител: „ГГА“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите, обект на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Копие от писмо с изх. № ПД-3874/09.02.2023 г. е изпратено до община Царево. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42338

13.02.2023

ПД-277

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Поставяне на 40 бр. бунгала в ПИ № 07079.30.690 по КК на гр. Бургас, м. „Кафка“, кв. Крайморие“с възложители: „Пропъртис Къмпани БГ“АД и „Делта – ИН“ ЕООД, което попада в обхвата на обхвата на т. 10 буква „б“ и т. 12, буква „г“ от Приложение 2, към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, не попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона с код BG0000242 „Залив Ченгене скеле” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-513/22.08.2008г. (обн., ДВ, бр.78/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-282/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр.41/18.05.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. №ПД-277/09.02.2023г. е изпратено до община Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42342

ПД-165

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Добив на подземни води от съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец, изградено в ПИ с идентификатор 07079.17.1975, землище на кв. Черно море, гр. Бургас, Община Бургас”, с възложител: ЕТ „Станчо Кичев“, което попада в обхвата на обхвата на т. 10 буква „н“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) с код BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/ 17.11.2008г. (обн., ДВ, бр.108/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/ 31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр.48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-165/09.02.2023 г. е изпратено до община Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42360

ПД-131

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение „Изграждане на сгради за курорт и отдих в ПИ с идентификатор 67800.53.23 по КК на гр. Созопол, община Созопол“, с възложители Георги Колев и Пламен Сивов, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение 2 към чл. 93, ал от Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Поземлен имот с идентификатор 67800.53.23 по КККР на гр. Созопол, м. Мапи не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в границите на защитена зона за опазване на дивите птици с код ВG0002077 „Бакърлъка”, определена по смисъла на по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г (обн., ДВ бр.49/2010 г.) и Заповед № РД-563/22.07.2014 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр.67/2014г.) и двете на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-131(1) от 07.02.2023 г. е изпратено до община Созопол. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42326

09.02.2023

ПД-142

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на жилищна сграда за собствени нужди в ПИ с идентификатор 57491.18.489 по КККР на гр. Поморие, община Поморие“, с възложители: Димитър Стефанов, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ 57491.18.489 по КККР на гр. Поморие, община Поморие не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и в защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Копие от писмо с изх. № ПД-142/07.02.2023 г. е изпратено до община Царево. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42341.

ПД-129

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на по една вилна сграда в ПИ с идентификатори  48619.2.810 и 48619.2.811 по КККР на гр. Царево, община Царево“, с възложители: Гергана Дикова и Марин Иванов, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ с идентификатори  48619.2.810 и 48619.2.811 по КККР на гр. Царево, община Царево не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и в защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Копие от писмо с изх. № ПД-129/08.02.2023 г. е изпратено до община Царево и кметство с. Кошарица. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42338.

ПД-140

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на вилни сгради в ПИ с идентификатори  57491.19.450 и 57491.19.451 по КККР на гр. Поморие, община Поморие“, с възложители: Димитър Стефанов и Илина Бояджиева, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ с идентификатори  57491.19.450 и 57491.19.451 по КККР на гр. Поморие, община Поморие не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и в защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Копие от писмо с изх. № ПД-140/07.02.2023 г. е изпратено до община Царево. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42316.

ПД-127

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на складова база за съхранение на дървен материал в имот с идентификатор 17974.28.2 по КК на гр. Средец, местност „Гуненски дол“, община Средец“ с възложител: Иван Димитров, което попада в обхвата на обхвата на т. 10 буква „б“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2  на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Най-близко /на 0,32 км/ е разположена защитена зона BG0000198 “Средецка река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-346/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 56/06.07.2021 г.).Копие от писмо с изх. № ПД-127/2023 г. е изпратено до община Средец. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42261

ПД- 200

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на ваканционно селище в имот с идентификатор 48619.5.523 по КК на гр. Царево, местност „Арапя“, община Царево“ с възложител: ЕТ “Симеонка Стоянова“, което попада в обхвата на обхвата на т. 12 буква „В“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена защитена зона с код BG0001001 „Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.19/05.03.2021 г.), изменена (увеличение на площта) с Решение на Министерски съвет № 564 от 30.07.2021 г. (обн., ДВ, бр.64/03.08.2021 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-200/2023 г. е изпратено до община Царево. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42322

ПД-301

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на жилищна сграда в имот с идентификатор 07079.30.429 по КК на гр. Бургас, кв. Крайморие, община Бургас“ с възложители: „Биомакс Къмпани“ ООД и „Полигруп Холдинг“ ЕАД,  което попада в обхвата на обхвата на т. 10 буква „б“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2  на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. имотът не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, не попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо (1,00 км) е разположена защитена зона BG0000271 “Мандра-Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-131/10.02.2012 г. (ДВ, бр. 23/2012 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-308/31.03.2021 г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-301/2023 г. е изпратено до община Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42328

07.02.2023

ПД-127

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на складова база за съхранение на дървен материал в имот с идентификатор 17974.28.2 по КК на гр. Средец, местност „Гуненски дол“, община Средец“ с възложител: Иван Димитров,  което попада в обхвата на обхвата на т. 10 буква „б“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2  на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Най-близко /на 0,32 км/ е разположена защитена зона BG0000198 “Средецка река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-346/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 56/06.07.2021 г.).Копие от писмо с изх. № ПД-127/2023 г. е изпратено до община Средец Рег. . Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42261

ПД-138

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на бунгала, вили, апартаментни сгради и ограда в ПИ с идентификатор 07079.20.466 по КК на град Бургас, община Бургас /УПИ IV-1337, кв. 29 по плана на м. „Ъгъла“, землище на кв. Сарафово, град Бургас/“, с възложител: „Марилес“ ЕООДкоето попада в обхвата на  т. 10, буква „б“ и т. 12, буква „г“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.  ПИ с идентификатор 07079.20.466 по КККР на гр. Бургас, община Бургас не попада в границите на защитени територии, определени по смисъла на Закона за защитените територии. Процедираният имот не попада в границите на ЗЗ от мрежата  „Натура 2000” с код BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. (ДВ, бр. 108/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021 г.) и двете на министъра на околната среда и водите.Копие от писмо с изх. № ПД-138 от 30.01.2023г. е изпратено до Община  Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42247

ПД-174

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на складова база за съхранение и продажба на плодове, зеленчуци и хранителни стоки в ПИ с идентификатор 58356.4.90 по КК на град Приморско, община Приморско“, с възложител: „Ава Груп 2“ ЕООД което попада в обхвата на  т. 10, буква „б“  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.  Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона за за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с код BG0001001 “Ропотамо”, определена по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие и обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020 г. (обн., ДВ, бр. 19/05.03.2021 г.) на министъра на околната среда и водите, с предложение за увеличаване на площта, разгледано и прието на проведено заседание на 06.07.2021 г. на Националния съвет по биологично разнообразие, изменена /увеличение/ на площта с Решение на Министерски съвет № 564/30.07.2021 г. (обн., ДВ, бр. 64/03.08.2021 г.) . Копие от писмо с изх. № ПД-174 от 30.01.2023г. е изпратено до Община  Приморско. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42250

ПД-3818

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на 2 жилищни сгради в ПИ с идентификатор 61056.59.10 по КК на с. Равда, община Несебър“, с възложители: Жулиета Митрофанова, Станислава Митрофанова, Кирил Кокалджиев, Марияна Дюлгерова и Десислава Христова което попада в обхвата на  т. 10, буква „б“  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.  ПИ с идентификатор 61056.59.10, м. «Чатал тепе», землище на с. Равда, Община Несебър, не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Имотът не попада и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близко (на 0,39 км) е разположена защитена зона BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 69/2009 г.), изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-3818 от 30.01.2023г. е изпратено до Община  Несебър. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42253

ПД-3824

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно „Изграждане на вилно селище – 4 вилни сгради в ПИ с идентификатор 57491.19.473 по КК на град Поморие, община Поморие“, с възложител: „Селебрити хоум“ ООДкоето попада в обхвата на  т. 10, буква „б“  и т. 12, буква „в“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.  Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. ПИ с идентификатор 57491.19.473 по КК на гр. Поморие не попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000. Най-близо разположената защитена зона (на 1,16 км) е с код BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.49/2010г.) и Заповед № РД-563/ 22.07.2014г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр. 67/2014г.). Копие от писмо с изх. № ПД-3824 от 30.01.2023г. е изпратено до Община  Поморие. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42258

ПД-33

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно „Изграждане на две вилни сгради в ПИ с идентификатор 63029.12.2 по КК на с. Росен, община Созопол“, с възложител: Диана Льобоа което попада в обхвата на  т. 10, буква „б“  и т. 12, буква „в“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.  Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. Поземлен имот с идентификатор 63029.12.2, местност „Студената вода“, землище на с. Росен, Община Созопол попада в границите на защитена зона, определена по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (мрежата Натура 2000) - с код BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите /обн. ДВ, бр.49/2010г./ и Заповед №РД-563/ 22.07.2014г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр. 67/2014г.) При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването й. Копие от писмо с изх. № ПД-33 от 30.01.2023г. е изпратено до Община  Созопол. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42249

27.01.2023

ПД-3275

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на вилна сграда в имот с идентификатор 81178.5.78 по КК на гр. Черноморец, местност „Аклади“, община Созопол“ с възложител: „Ред Рокс Вю“ ООД, като предвиденото инвестиционно предложение, представлява разширение и изменение на ИП, попадащи в  обхвата на Приложение № 2 на ЗООС, което самостоятелно попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Имотът не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД 563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.). При извършената проверка за допустимост по реда на чл.12, ал.2 във връзка с чл.40, ал.2 от Наредбата за ОС се констатира, че ИП е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, определен със заповедта й за обявяване и за изменение. Копие от писмо с изх. № ПД-3275/2023 г. е изпратено до община Созопол Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42118

24.01.2023

ПД-1766, 3840

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение „Самостоятелно битово водоснабдяване от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 72151.17.37 по КК на с. Твърдица, община Бургас“, с възложител: „Севан С.В“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „н” от Приложение 2 към чл. 93, ал от Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. ПИ с идентификатор 72151.17.37 по КК на с. Твърдица, общ. Бургас не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близко /граничи западно/ е разположена защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012 г. (ДВ, бр. 23/2012 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-308/31.03.2021 г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021 г.) и двете на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-1766,3840(2) от 05.01.2023 г. е изпратено до община Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42085

ПД-3529

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение „Садкова инсталация за отглеждане на риба в част от акваторията на яз. „Мандра“, с. Константиново, община Камено“, с възложител: „Бургаски езера“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 1 Селско, горско и водно стопанство, буква е  интензивно развъждане на риба от Приложение 2 към чл. 93, ал от Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Територията, предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. Зоната в яз. Мандра, посочена с координати, като местоположение на садковата инсталация за отглеждане на риба попада в границите на защитена зона с код BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012г. (обн., ДВ, бр.23/2012г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-308/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр.48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42089

ПД-3900

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение „Поставяне на шредер за първично претрошаване на отпадъци на територията на претоварна станция за битови отпадъци (ПСО), разположена в ПИ с идентификатор 61056.21.2 по КК на с.Равда, местност „Мерата“, Община Несебър, с възложител Община Несебър, което попада в обхвата на т. 11, буква б  от Приложение 2 към чл. 93, ал от Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. ПИ с идентификатор 61056.21.2 по КККР на с. Равда, м. „Мерата”, общ. Несебър не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG00002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 69/2009 г.), Изм. Заповед №РД-76/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.). При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал.2 във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на дейностите в защитена зона BG00002043 „Емине” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяване и изменението й. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42076

19.01.2023

ПД-3835

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на вилни сгради в ПИ с идентификатор 67800.50.199 по КККР на гр. Созопол, м. „Куку баир“, зона по §4 от ЗСПЗЗ, община Созопол“, с възложител: „Селиша БГ“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ с идентификатор 67800.50.199 по КККР на гр. Созопол, м. „Куку баир“, община Созопол не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000 – ВG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. (обн., ДВ бр.49/2010 г.) и Заповед № РД-563/22.07.2014 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр.67/2014 г.) и двете на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването ?. Копие от писмо с изх. № ПД-3854/16.01.2023 г. е изпратено до община Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42074.

ПД-3815

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на вилно селище, състощо се от 10 вилни сгради в имот с идентификатор 39164.15.426 по КК на с. Кошарица, местност „Йовче дере“, община Несебър“ с възложител: Андрей Бургхарт, Олга Франц и Игор Лелл, което попада в обхвата на обхвата на т. 10 буква „б“ и 12 „в“от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.69/2009г.), изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/ 05.02.2013г.) Копие от писмо с изх. № ПД-3815/2023 г. е изпратено до община Несебър. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42077

18.01.2023

ПД-3634

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищни сгради в ПИ с идентификатор 07079.820.1329 по КК на града Бургас, община Бургас“, с възложител: „Золекс“ ЕООД, което попада в обхвата на  т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ с идентификатор 07079.820.1329 по КК на гр. Бургас, м. „Манастирското“, кв. Сарафово, гр. Бургас, общ. Бургас не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близко /на 2,31 км/ е разположена акваториалната граница на защитена зона BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД- 563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.), а на 3,27 км отстояние е разположена защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. (ДВ, бр. 108/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-3634 от 23.12.2022г. е изпратено до община Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41965

ПД-3713

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на складова база за промишлени стоки с административна част, шоурум и паркинг в ПИ с идентификатор 07079.3.1303 по КК на град Бургас, общшина Бургас“, с възложители: Георги Стоименов и Ивайло Фанев, което попада в обхвата на т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. Процедираният имот не попада и в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо (на 0,19 км) е разположена защитена зона с код BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/17.11.2008г. (обн., ДВ, бр.108/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр.48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-3713 от 21.12.2022г. е изпратено до община Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41936

ПД-2738, 2739

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане и експлоатация на инсталация за сепариране на разделно събрани отпадъци от опаковки в поземлени имоти с идентификатори 48619.28.820 и 48619.28.826 по КК на гр. Царево, община Царево“, с възложител „Алфа Био Проджект“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 11, буква „б” от Приложение 2 към чл. 93, ал от Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. ПИ с идентификатори 48619.28.820 и 48619.28.826 по КК на гр. Царево, общ. Царево не попадат в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии. Имотите не попадат и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо (на 1,33 км) е разположена защитена зона BG0000208 „Босна” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №1013/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 13/16.02.2021г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2738(9), 2739(10) от 11.01.2023 г. е изпратено до община Царево.Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40890

ПД-3623

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение „Изграждане на 7 вилин сгради в поземлен имот с идентификатор 07079.17.843 по КК на гр. Бургас, община Бургас“, с възложител Бинка Кирова, което попада в обхвата на т. 12, буква „в” от Приложение 2 към чл. 93, ал от Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. ПИ с идентификатор 07079.17.843 по КККР на гр. Бургас, община Бургас не попада в границите на защитени територии, определени по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в границите на ЗЗ от мрежата “Натура 2000” с код BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. (ДВ, бр. 108/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021 г.) и двете на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-3623(2) от 06.01.2023 г. е изпратено до община БургасИнформацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42047

ПД-3738

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 73571.36.146 по КК на с. Тънково, местност „Над селото”, община Несебър“, с възложител „Ес Енд Ей“ ООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение 2 към чл. 93, ал от Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.  Поземлен имот с идентификатор 73571.36.146 не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 69/2009 г.), изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-3738(2) от 05.01.2023 г. е изпратено до община Несебър. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41991

ПД-2972

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Водовземане от съществуващо съоръжение-тръбен кладенец“ в ПИ №67800.40.114 по КК на гр. Созопол, местност „Синутидис“, община Созопол, с възложители: Антон Балемезов, Живко Бахаров и Станислав Джоглев, което попада в обхвата на обхвата на т. 10 буква „н“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД 563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2972/2023 г. е изпратено до община Созопол. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42049

ПД-2623

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Добив на подземни води от съществуващо водовземно съоръжение – каптиран извор Ки „Джип Сафари-Череша“ в имот с идентификатор 80563.21.5 по КК на с. Череша, местност „Бунар тарла“, община Руен“ с възложител: „Джип Сафари“ АД,  което попада в обхвата на обхвата на т. 10 буква „н“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2  на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Най-близко (на около 1,3 км) е разположена защитена зона BG0000393 „Екокоридор Камчия-Емине“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-335/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 53/25.06.2021 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2623/2023 г. е изпратено до община РуенИнформацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42052

ПД-3718

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на хотел в ПИ 58356.502.25 по КККР на гр. Приморско, м. „Пясъка“, община Приморско“, с възложител: „Токо Инвест“ ООД, което попада в обхвата на т. 12, буква „в” от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, обект на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Копие от писмо с изх. № ПД-3718/05.01.2023 г. е изпратено до община Приморско. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42007.

ПД-3739

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 73571.36.145 по КК на с. Тънково, местност „На селото“, община Несебър“, с възложител: „Ес Енд Ей" ООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, обект на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 69/2009 г.), изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.). При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването й.. Копие от писмо с изх. № ПД-3739/05.01.2023 г. е изпратено до община несебър. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42011.

ПД-3779

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на три жилищни сгради в ПИ с идентификатор 39164.26.110 по КККР, на с. Кошарица, м. „Под село“, община Несебър“, с възложител: Цвета Минова, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ с идентификатор 39164.26.110 по КК на с. Кошарица, м. „Под село“, общ. Несебър не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG 0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 69/2009 г.), изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.). При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG 0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяване и изменението ?. Копие от писмо с изх. № ПД-3779/05.01.2023 г. е изпратено до община Несебър. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42033

16.01.2023

ПД-3635

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на жилищни сгради в ПИ с идентификатор 07079.820.1060 по КККР на гр. Бургас, кв. Сарафово, м. „Манастирското“, община Бургас“, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, обект на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Копие от писмо с изх. № ПД-3635/22.12.2022 г. е изпратено до община Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41939

2022

23.12.2022

ПД-3469

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищни сгради в ПИ с идентификатор 00833.5.166 по КК на град Ахелой, община Поморие“, с възложител: Атанас Златков,  което попада в обхвата на  т. 10, буква „б“  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.  ПИ с идентификатор 00833.5.166 по КК на гр. Ахелой, общ. Поморие не попада в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко (на 0,15 км) е разположена защитена зона BG0000574 „Ахелой-Равда-Несебър” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-400/12.06.2016 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 58/2016 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-3469 от 15.12.2022г. е изпратено до Община Поморие. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41860

ПД-2926

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на нов въздушен присъединителен електропровод 110 кV между подстанция на  фотоволтаична електроцентрала в ПИ с идентификатор 17974.36.346 по КК на град Средец, община Средец и подстанция „Грудово“ с възложител: „СР-Соларис Енерджи ЕООД ЕНД КО“ КД ,  което попада в обхвата на  т. 3, буква „а“  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.  Цялото разглеждано въздушно трасе на представения за настоящо разглеждане присъединителен ел.провод 110 кV не попада в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии. Малък участък – в рамките на ПИ с идентификатори 17974.37.308, 17974.37.309 и 17974.37.310 по КК на гр. Средец, попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0000198 “Средецка река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-346/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 56/06.07.2021 г.). Преминаването на ел. провода през защитената зона е въздушно, като не се предвижда монтиране на стъпка на стълб в границите ?. Копие от писмо с изх. № ПД-2926 от 16.12.2022г. е изпратено до Община Средец. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41867

ПД-2246

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в ПИ № 56438.111.12 по КК на с. Пирне, м. „Кираджийка“, община Айтос“ с възложител: Петър Койчев,  което попада в обхвата на  т. 10, буква „б“  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитена зона по смисъла  на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000). Най-близо (на 4,83 км) е разположена защитена зона BG0000119 „Трите братя” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-375/15.05.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/02.06.2020 г.).Копие от писмо с изх. № ПД-2246 от 14.12.2022г. е изпратено до Община Айтос. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41852

ПД-3510

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на вилни сгради в имот с идентификатор 48619.15.1034 по КК на гр. Царево, местност „Янов егрек“, община Царево“ с възложител: „Еко Камп“ ЕООД,  което попада в обхвата на обхвата на т. 10 буква „б“ и 12 „в“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2  на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена защитена зона с код BG0001001 „Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.19/05.03.2021 г.), изменена (увеличение на площта) с Решение на Министерски съвет № 564 от 30.07.2021 г. (обн., ДВ, бр.64/03.08.2021 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-3510/2022 г. е изпратено до община  Царево. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41846

ПД-3629

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Разширение на гробищен парк в имот с идентификатор 00151.182.10 и 00151.159.10 по КК на гр. Айтос, местност „Могилата“, община Айтос“ с възложител: Община Айтос,  което попада в обхвата на обхвата на т. 12 „o“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2  на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, не попадат в границите на защитена зона определена по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо до: ПИ с идентификатор 00151.182.10 (на 0,13 км) е разположена защитена зона с код BG0000119 „Трите братя” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-375/15.05.2020г. на министъра на околната среда и водите (обн, ДВ,бр.50/02.06.2020г.), до ПИ 00151.159.10 (на 0,28 км) е защитена зона с код BG0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.17/26.02.2021г.). Копие от писмо с изх. № ПД-3629/2022 г. е изпратено до община  Айтос. Информацията е достъпна на:   https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41861

22.12.2022

ПД-2460

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Рехабилитация на вълнолом пристанищен терминал „Бургас–Изток–1“, с възложител: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ – ТП „Пристанище Бургас“, което попада в обхвата на т. 2, буква „в” от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Територията, предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, не попада и в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Копие от писмо с изх. № ПД-2460/14.12.2022 г. е изпратено до община Бургас и Басейнова дирекция „Черноморски район“. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41856.

ПД-3513

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на вилно селище в ПИ с идентификатор 39164.13.58 по КККР, на с. Кошарица, м. „Драката“, община Несебър“, което попада в обхвата на т. 12, буква „в” от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ с идентификатор 39164.13.58 по КККР, на с. Кошарица, м. „Драката“, община Несебър не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), но попада в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 69/2009 г.), изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.). При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването и изменението ?. Копие от писмо с изх. № ПД-3513/15.12.2022 г. е изпратено до община Несебър и кметство с. Кошарица. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41854.

20.12.2022

ПД-3560

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на четири еднофамилни жилищни сгради в ПИ с идентификатор 57491.16.260 по КК на град Поморие, община Поморие“, с възложител: „Тонозлиеви“ ЕООД,  което попада в обхвата на  т. 10, буква „б“  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.  ПИ с идентификатор 57491.16.260 по КК на гр. Поморие, м. „Кротиря”, общ. Поморие не попада в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко - на 1,8 км е разположена акваториалната граница на защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014 г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-3560 от 13.12.2022г. е изпратено до Община Поморие. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41835

ПД-3491

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на две вилни сгради в ПИ с идентификатор 64800.4.25 по КК на град Созопол, община Созопол“, с възложител: Величка Николова,  което попада в обхвата на  т. 10, буква „б“  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.  ПИ с идентификатор 67800.4.25 по КК на гр. Созопол, м. „Буджака”, общ. Созопол не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но граничи със защитена местност (ЗМ) „Колокита“, обявявена със Заповед № 1754/16.06.1970г. на МГГП (ДВ бр. 53/1970г.), по-точно граничи със  зона 1 „Скални образувания и фиорди“ на ЗМ „Колокита“, съгласно зонирането ? по План за управление, утвърден със Заповед РД-727/25.09.2013 г. на Министерство на околната среда и водите (ДВ бр. 89/11.10.2013 г.), изм. с Решение за поправка на очевидна фактическа грешка №РД-263/11.05.2018 г., на министъра на околната среда и водите. Имотът попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД- 563/22.07.2014 г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-3491 от 13.12.2022г. е изпратено до Община Созопол. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41837

ПД-3184

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане фотоволтаична електроцентрала в УПИ VII-253, кв. 24 по плана на с. Лозарево, община Сунгурларе и електропроводна линия от ГРП на ФЕЦ до ЕТ“, с възложител: „Екея“ ЕООД,  което попада в обхвата на  т. 3, буква „а“  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. УПИ VII-253, кв.24 по плана на с. Лозарево, община Сунгурларе не попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000. Най-близо разположената защитена зона (на 4,24 км) е с код BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-316/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр.52/ 22.06.2021г./). Копие от писмо с изх. № ПД-3184 от 13.12.2022г. е изпратено до Община Сунгурларе. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41843

12.12.2022

ПД-3412

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Отглеждане на 81 бр. кози майки и увеличаването им до 130 бр. в имот № 38889.153.10 по КККР на с. Костен, община Сунгурларе по подмярка 6.1 -„Стартова помощ за млади земеделски стопани” от ПРСР 2014-2020г.“ с възложител Тахир Тахиров, което попада в обхвата на т. 1, буква „д” от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ с идентификатор 38889.153.10 по КК на с. Костен, община Сунгурларе не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (мрежа Натура 2000). Най-близко – на 5,70 км е разположена защитена зона BG0000393 „Екокоридор Камчия-Емине“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-335/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 53/25.06.2021г.). Копие от писмо с изх. № ПД-3412/09.12.2022 г. е изпратено до община Сунгурларе. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41736

ПД-3602

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на шест броя жилищни сгради в имот с идентификатор 18469.17.56 по КК на с. Гюльовца, местност „Старите лозя“, община Несебър“ с възложител: Сийка Николова, което попада в обхвата на обхвата на т. 10 буква „б“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0002043 “Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите; (ДВ, бр. 69/2009 г.), изм. със Заповед РД-76/28.01.2013 г. (ДВ, бр.10/2013 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-3602/2022 г. е изпратено до община Несебър Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41734

ПД-681

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Монтаж на две нови машини в цех за рециклиране на пластмасови изделия в имот с идентфикатор 17974.45.8 по КК на гр. Средец, местност „Янев мост“, община Средец“ с възложител: „Велес Пласт“ ЕООД, което попада в обхвата на обхвата на т. 11 буква „б“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2  на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко - на 0,10 км е разположена защитена зона BG0000198 “Средецка река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-346/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 56/06.07.2021 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-681/2022 г. е изпратено до община Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41714

ПД-3349

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на вилни сгради със смесено предназначение в имоти с № 44094.5.1027, 44094.5.1028, 44094.5.1029, 44094.5.1030, 44094.5.1031, 44094.5.1032, 44094.5.1033 и 44094.5.1034 по КК на с. Лозенец, местност „Хаджияневци“, Община Царево“ с възложители: Начо Халачев и Любомир Халачев,  което попада в обхвата на обхвата на т. 12 буква „в“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2  на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ с идентификатори 44094.5.1027, 44094.5.1028, 44094.5.1029, 44094.5.1030, 44094.5.1031, 44094.5.1032, 44094.5.1033 и 44094.5.1034 по КК на с. Лозенец, м. „Хаджияневци”, общ. Царево не попадат в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко - на 0,090 км е разположена защитена зона BG0001001 „Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.19/05.03.2021г.), изменена (увеличение на площта) с Решение на Министерски съвет №564/30.07.2021г. (обн., ДВ, бр. 64/03.08.2021г.). Копие от писмо с изх. № ПД-3349/2022 г. е изпратено до община Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41718

ПД-3514

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на вилно селище в имот с идентификатор 39164.16.14 по КК на с. Кошарица, местност „Развалената чешма“, община Несебър“ с възложител: „Айко 8“ ООД,  което попада в обхвата на обхвата на т. 10 буква „б“ и 12 „в“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2  на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0002043 “Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите; (ДВ, бр. 69/2009 г.), изм. със Заповед РД-76/28.01.2013 г. (ДВ, бр.10/2013 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-3514/2022 г. е изпратено до община Бургас Рег. №БС-ОВОС-260-2022 г. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41731

08.12.2022

ПД-3446

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение„Изграждане на две жилищни сгради в ПИ с идентификатор 61056.56.32 по КК на с. Равда, община Несебър“, с възложител: Йорданка Ласкова,  което попада в обхвата на  т. 10, буква „б“  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.  Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на ЗЗ от мрежата  „Натура 2000”. Най-близко разположени са: ЗЗ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна с код BG0000574 „Ахелой-Равда-Несебър” определена по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД – 400 от 12.07.2016г. /ДВ бр.58 от 26.07.2016г./ на Министъра на околната среда и водите и ЗЗ  за опазване на дивите птици с код BG0002043 „Емине” определена по чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009 г. (ДВ, бр. 69/2009г.), изменена със Заповед № РД-76/28.01.2013г. /обн. ДВ бр.10/2013г./ и двете на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-3446 от 01.12.2022г. е изпратено до Община Несебър. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41667

07.12.2022

ПД-3483

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Обособяване на площадка за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/ и отпадъци от метални опаковки /ООм/ в ПИ № 07079.9.278 и ПИ№ 07079.9.1070 по КККР на гр. Бургас” с възложител „Нотамет“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 11 буква „д“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ с идентификатори 07079.9.278 и 07079.9.1070, местност „Сулу дере“, землище на гр. Бургас, Община Бургас не попадат в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена защитена зона с код BG0000271 „Мандра – Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012г. (обн., ДВ, бр.23/2012г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-308/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр.48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите. Копие на писмо с изх. № ПД-3483/01.12.2022 г. е изпратено до община Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41661

05.12.2022

ПД-3447

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на складова база за промишлени стоки, офиси и производство на ел. енергия в имот с идентификатор 07079.4.777 по КК на гр. Бургас, местност „Хаджи тарла“, община Бургас“ с възложител: „Владиван“ ООД,  което попада в обхвата на обхвата на т. 10 буква „б“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2  на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии, не попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000). Най-близо е разположена защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/2008г. (ДВ, бр. 102/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-307/31.03.2021 г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-3447/2022 г. е изпратено до община Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41665

02.12.2022

ПД-2847

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на по една вилна сграда в ПИ с идентификатори 44094.13.985, 44094.13.979, 44094.13.980, 44094.13.988, 44094.13.987, 44094.13.986, 44094.13.977, 44094.13.978, 44094.13.981, 44094.13.982, 44094.13.983, 44094.13.984 по КК на с. Лозенец, община Царево, което попада в обхвата на т. 12, буква „в“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. Имотът не попада и в границите на защитена зона, определена по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000). Най – близо (на 0,10 км) е разположена защитена зона BG0001001 „Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.19/05.03.2021г.), изменена (увеличение на площта) с Решение на Министерски съвет № 564 от 30.07.2021г. (обн., ДВ, бр.64/03.08.2021г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2847 от 25.11.2022г. е изпратено до община Царево. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41588

29.11.2022

ПД-2949

Разполагане на кътове за отдих, беседки, пейки, маси, зона за пикник с навес, информационни табели, монтиране на дървена ажурна ограда, обособяване на места за около палатки и каравани в ПИ с идентификатор 62459.59.5 по КККР на с. Резово, м. „Силистар“, община Царево“ с възложител: „Корона Естейтс“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 12, буква „г” от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът попада в границата на защитена територия, природен парк „Странджа“ по смисъла на Закона за защитените територии, обявена като народен парк със Заповед № РД-30/24.01.1995 г. на МОС (обн. в ДВ бр. 15/1995 г.), прекатегоризирана в природен парк със Заповед № РД-350/14.07.2000 г. на МОСВ (обн. ДВ бр. 66/2000 г.) и с последващи изменения със Заповеди №РД-25/ 18.01.2001 г. (обн. в ДВ бр. 11/2001 г.) и № РД-59/24.01.2013 (ДВ бр. 28/2013 г.) на МОСВ, както и в защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие с код BG0002040 „Странджа” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-802/04.11.2008 г. (обн., ДВ, бр. 106/2008 г.), изм. със Заповед № РД-75/28.01.2013 г. (ДВ, бр.10/05.02.2013 г.) и двете на министъра на околната среда и водите и с код BG0001007 „Странджа” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/21.09.2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.), изм. с РМС № 660/01.11.2013 г. (ДВ, бр. 97/08.11.2013 г.). При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал. 2 и ал.4, във връзка с чл.2, ал.1 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на ИП е допустима спрямо: ЗЗТ, режима на ПП „Странджа“, съгласно Заповед за обявяване № РД-30/24.01.1995 г. на министъра на околната среда (ДВ бр. 15/1995 г.), с последващи изменения Заповед РД-350/14.07.2000 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 66/2000 г.) и Заповед РД-59/24.01.2013 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 28/2013 г.); режима на дейности в защитена зона за опазване на дивите птици с код BG0002040 „Странджа”, определен със заповедта по чл.12, ал.6 от ЗБР. Копие от писмо с изх. № ПД-2949/2022 г. е изпратено до община Царево и кметство с. Резово. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41577.

ПД-3390

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на четири жилищни сгради и изграждане на водопровод в имот с № 47651.12.129 по КК на с. Медово, местност „Ръжен баир“, община Поморие“ с възложител: Росислав Орешаров,  което попада в обхвата на обхвата на т. 10 буква „б“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2  на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0002043 “Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите; (ДВ, бр. 69/2009 г.), изм. със Заповед РД-76/28.01.2013 г. (ДВ, бр.10/2013 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-3390/2022 г. е изпратено до община Поморие. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41586

ПД-3344

„Изграждане на две сгради за отдих и курорт в в имот с № 67800.42.77 по КК на гр. Созопол, местност „Ликовуня“, община Созопол“ с възложител: „Тантело“ ООД,  което попада в обхвата на обхвата на т. 10 буква „б“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2  на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД 563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.). Копие от писмо с изх. № ПД-3344/2022 г. е изпратено до община Созопол. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41579

ПД-3437

„Изграждане на вилни сгради в имот с № 73571.35.30 по КК на с. Тънково, местност „Саръямач“, община Несебър“ с възложител: „Екс Енерджи Корп“ ЕООД, което попада в обхвата на обхвата на т. 10 буква „б“ и 12 „в“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0002043 “Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите; (ДВ, бр. 69/2009 г.), изм. със Заповед РД-76/28.01.2013 г. (ДВ, бр.10/2013 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-3437/2022 г. е изпратено до община Несебър. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41582

ПД-3040

„Изграждане на улица тупик с обръщало, захранваща ПИ № 53045.502.576 и ПИ № 53045.502.577, гр. Обзор, община Несебър“, с възложител: Община Несебър, което попада в обхвата на т. 10 буква „б“ и буква „д“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите, предмет на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена защитена зона BG0002044 „Камчийска планина” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-132/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 23/2012 г.), изм. със Заповед № РД-77/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013г.). Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41581

ПД-1125

„Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧМЦ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) в ПИ № 07079.605.280 по КК на гр. Бургас“ с възложител „Балкан ресурс“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 11 буква „д“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ № 07079.605.280 по КК на гр. Бургас не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена защитена зона с код BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008г. (обн., ДВ, бр.102/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-307/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр.48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите. Копие на писмо с изх. № ПД-1125/25.11.2022 г. е изпратено до община Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41583

25.11.2022

ПД-2619

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с номинална мощност 2500 kWр в УПИ XXI, кв.100 по плана на гр. Сунгурларе, община Сунгурларе и електропроводна линия за присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа“, с възложител „Механизация на селското стопанство и услуги“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 3, буква „а” от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. УПИ XXI, кв. 100 по плана на гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе и кабелното трасе не попадат в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Копие от писмо с изх. № ПД-2619/2022 г. е изпратено до община Сунгурларе. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41557.

ПД-3114

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на вилни сгради в ПИ с идентификатор 81178.56.18 по КККР, на гр. Черноморец, м. „Акра“, община Созопол“, с възложител: Пламен Дичев, което попада в обхвата на т. 12, буква „в” от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ с идентификатор 81178.56.18 по КККР, на гр. Черноморец, м. „Акра“, община Созопол не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), но попада в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – с код ВG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. (обн., ДВ бр.49/2010 г.) и Заповед № РД-563/22.07.2014 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр.67/2014 г.)  и двете на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването й. Копие от писмо с изх. № ПД-3114/2022 г. е изпратено до община Созопол и кметство с. Черноморец. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41552.

ПД-3131

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на вилни сгради в ПИ с идентификатор 67800.70.294 по КККР, на гр. Черноморец, м. „Хаджи Али дере“, община Созопол“, с възложители: Георги Попдобрев и Николай Тенев, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ с идентификатор 67800.70.294 по КККР, на гр. Черноморец, м. „Хаджи Али дере“, община Созопол не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000 – ВG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. (обн., ДВ бр.49/2010 г.) и Заповед № РД-563/22.07.2014 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр.67/2014 г.)  и двете на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването й. Копие от писмо с изх. № ПД-3131/2022 г. е изпратено до община Созопол. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41561.

ПД-2865

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Рекултивация на депо за строителни отпадъци и обособяване на площадка за временно съхранение, предварително третиране, рециклиране и влагане за рекултивация на инертни, подготвени преди оползотворяване строителни отпадъци в ПИ с идентификатор 32514.3.33 по КК на с. Изгрев, община Царево” възложител Община Царево, което попада в обхвата на т. 11, буква „в“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС. ПИ с идентификатор 32514.3.33 по КК на с. Изгрев, община Царево не попада в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Южно и източно в няколко участъка имотът граничи със защитена зона BG0000208 „Босна“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1013/17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.13/16.02.2021 г.). Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41515

ПД-2686

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение  „Отглеждане и угояване на сладководна риба в язовир в с. Лозарево, община Сунгурларе“ с възложител:  ЕТ „Емо 78 – Емил Дюлгерски“, което попада в обхвата на т. 1, буква „Е“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Язовир, представляващ ПИ с ид. 44029.43.55 по КК (стар номер 000330 по КВС), с. Лозарево, общ. Сунгурларе  не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-316/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.52/22.06.2021г.).  Копие от писмо с изх. № ПД-2686 от 18.11.2022г. е изпратено до община Сунгурларе. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41529

ПД-1344

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за промяна на инвестиционно предложение: „Изграждане на вилна сграда в УПИ V, кв.76, м. „Иванова колиба“, ПИ 44094.12.1105 по КК на с.Лозенец, община Царево” с възложители: Атанас Янчев и Николета Лалева-Янчева, което попада в обхвата на т. 2, буква „г“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ № 44094.12.1105 по КК на с. Лозенец, (УПИ V, кв. 76), м. „Иванова колиба”, общ. Царево не попада в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена защитена зона BG0001001 „Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.19/05.03.2021г.), изменена (увеличение на площта) с Решение на Министерски съвет №564/30.07.2021г. (обн., ДВ, бр. 64/03.08.2021г.).  Копие от писмо с изх. № ПД-1344 от 23.11.2022г. е изпратено до община Царево. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41563

24.11.2022

ПД-3271

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на производствено-техническа база за сигнално-охранителна техника, производство на облицовъчни фасадни елементи от алуминиеви композитни материали, механична обработка на алуминиеви профили, складиране, експедиция и офис и прилежащата техническа инфраструктура в имот с идентификатор 07079.2.1729 по КК на гр. Бургас, местност „Келева нива“, община Бургас“ с възложител: „СОТ-Сигнално-охранителна техника“ ЕООД,  което попада в обхвата на обхвата на т. 10 буква „б“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2  на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000 места BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. (ДВ, бр. 108/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите.  Копие от писмо с изх. № ПД-3271/2022 г. е изпратено до община Царево. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41530

 

22.11.2022

ПД-2903

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 00271.7.165 по КККР на с. Александрово, м. „Стопански двор“, община Поморие“ с възложител: Емиль Нагевич, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, обект на инвестиционното предложение не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 69/2009 г.), изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.). При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването й. Копие от писмо с изх. № ПД-2903/2022 г. е изпратено до община Поморие. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41513.

ПД-2418

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Водовземане от река „Луда Камчия“ с координати Х-4623385.188 и У-559411.618 и изграждане на поливна система за напояване до 1006 дка земеделски земи в землището на с. Съединение, масив 220, имоти 1-4, 19-30, 32-34, 45-56, 58-61, 69-71, масив 225, имоти с 1-9, 13, 15-17, 19, 21-29, 32, 34,36, 39-46, 48-72 и масив 230,имот 1-10, 12, 13, 16, 17, 42-46, 51, 54, 55, 58, 59, община Сунгурларе“ с възложител: „БМД Агро“ ЕООД,  което попада в обхвата на обхвата на т. 1 буква „в“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2  на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Река Луда Камчия и масив 220 (имоти 1-4, 19-30, 32-34, 45-56, 58-61, 69-71), масив 225 (имоти 1-9, 13, 15-17, 19, 21-29, 32,34,36,39-46, 48-72), масив 230 (имоти 1-10, 12, 13, 16, 17, 42-46, 51, 55, 58, 59) в землището на с. Съединение, общ. Сунгурларе, предмет на напояване не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии не попадат и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000).  Точката на водовземане река Луда Камчия, отговаряща на ПИ с ид. 70514.225.78 попада в защитена зона BG0000137 „Река Долна Луда Камчия” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1015/17.12.20020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 15/23.02.2021 г.). С цитираната Заповед № РД-1015/17.12.20020 г., в границите на защитена зона BG0000137 „Река Долна Луда Камчия” е забранено „използване на води за напояване, които съдържат вредни вещества и отпадъци над допустимите норми“. Предвид това, при извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС инвестиционното предложение, свързано с водовземане от река Луда Камчия, с цел поливане на земеделски земи е допустимо, при спазване на конкретната забрана и режима на дейности в защитената зона, определен със Заповед № РД-1015/17.12.20020 г., на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-2418/2022 г. е изпратено до община Сунгурларе. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41512

ПД-3190

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на ПСОВ-Карнобат в ПИ с идентификатор 36525.46.3 по КК на град Карнобат, община Карнобат и довеждаща инфраструктура /водопровод, ел. захранване и транспортен достъп/, с възложител: „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД,  което попада в обхвата на  т. 11, буква „в“  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.  ПИ с идентификатор 36525.46.3 по КК на гр. Карнобат, общ. Карнобат  и трасето на довеждащ водопровод и колектор не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо (на 0,77 км) е разположена защитена зона BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-316/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.52/22.06.2021г.). Копие от писмо с изх. № ПД-3190 от 14.11.2022г. е изпратено до Община Карнобат. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41507

ПД-3222

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Извършване на дейности по събиране, временно съхранение, предварително третиране и транспортиране на отпадъци от корабоплавателна дейност в складово помещение №1 в сграда с идентификатор 07079.660.609.20 по КК на град Бургас, община Бургас“, с възложител: „Коста Гард“ ООД,  което попада в обхвата на  т. 11, буква „б“  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.  ПИ с идентификатор 07079.660.609 по КК на гр. Бургас общ. Бургас не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. ПИ с идентификатор 07079.660.609  по КК на гр. Бургас общ. Бургас не попада и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо (на 0,68 км) е разположена защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769/28.10.2008г. (ДВ, бр. 102/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-307/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-3222 от 14.11.2022г. е изпратено до Община Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41503

ПД-3171

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на една  жилищна сграда в ПИ с идентификатор 63015.506.400 по КК на с. Атия, м. „Старо село“, община Созопол“, с възложител: Радостина Георгиева което попада в обхвата на  т. 10, буква „б“  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.  Имотът  не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии. Имотът  попада в границите на защитена зона, определена по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000) - BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 49/29.06.2010г.); Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.). При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2, във връзка чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС, се констатира, че реализацията на инвестиционното предложението е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването ?.          Копие от писмо с изх. № ПД-3171 от 14.11.2022г. е изпратено до Община Созопол. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41502

15.11.2022

ПД-2934

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на сграда за отдих и курорт в ПИ с идентификатор 81178.6.526 по КККР, на гр. Черноморец, м. „Аклади“, община Созопол“, с възложител: Костадин Стоянов, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, обект на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000 – ВG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. (обн., ДВ бр.49/2010 г.) и Заповед № РД-563/22.07.2014 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр.67/2014 г.)  и двете на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването ?. Копие от писмо с изх. № ПД-2934/2022 г. е изпратено до община Созопол. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41427.

ПД-2765

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Обособяване на цех за газирани, натурални, слабоалкохолни и безалкохолни напитки в УПИ № Х, кв.8, по плана на с. Свобода, община Камено“, с възложител „Гравити Интернешанъл“ ООД, което попада в обхвата на т. 7, буква „б” от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, обект на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Копие от писмо с изх. № ПД-2765/2022 г. е изпратено до община Камено и кметство с. Свобода. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41424.

14.11.2022

ПД-3225

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на 4 сгради за отдих и курорт в ПИ с идентификатор 67800.36.15 по КК на град Созопол, община Созопол“, с възложители: Петър Груев и Йорданка Гуглев, което попада в обхвата на т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС. Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. Поземлен имот с № 67800.36.15 по КК на гр. Созопол, местност „Света Марина“, община Созопол попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000 – BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите /обн. ДВ, бр.49/2010г./ и Заповед №РД-563/ 22.07.2014г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр. 67/2014г.). Копие от писмо с изх. № ПД-3225 от 09.11.2022г. е изпратено до Община Созопол. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41420

10.11.2022

ПД-2117

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Напояване на земеделски насаждения в землищата на с. Хаджиите, с. Черково, с. Искра, с. Детелина и град Карнобат, община Карнобат, монтаж на мрежа за защита от градушки на площ 105 дка и инвестиции и подобряване на технологиите за отглеждане на земеделски продукти“, с възложител: „Балкан Агро Груп“ ЕООД ,  което попада в обхвата на  т. 10, буква „в“  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите не попадат в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии.  Имотите в землищата на с. Хаджиите, с. Черково, с. Искра, с. Детелина и гр. Карнобат, Община Карнобат, предвидени за напояване, не попадат в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо разположената защитена зона е с код BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-316/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр.52/22.06.2021г./). Язовир „Детелина“ (ПИ 37650.100.5 по КК) и язовир „Барган“ (ПИ 02765.37.103 по КК) не попадат в границите на защитена зона. Най-близо разположената защитена зона, съответно на 4,57км и на 6,49км е защитена зона е с код BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Язовир „Церковски“ (ПИ 10625.118.31 по КК) попада в границите на защитена зона с код BG0002028 „Комплекс Стралджа” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-550/05.09.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.83/2008г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2117 от 02.11.2022г. е изпратено до Община Карнобат. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41371

01.11.2022

ПД-447

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда с апартаменти за сезонно ползване в поземлен имот с идентификатор 51500.84.55 по КК на гр. Несебър, местност „Кокалу“, община Несебър“ с възложител: „Костов – Г2“ ООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ № 51500.84.55 по КК на гр. Несебър, Община Несебър не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близко са разположени защитени зони BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 69/2009 г.), изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.) и BG0000574 „Ахелой-Равда-Несебър” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД- 400/12.07.2016г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 58/2016г.). Копие от писмо с изх. № ПД-447 от 27.10.2022г. е изпратено до община Несебър.. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41308

28.10.2022

ПД-2812

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Реконструкция, обновяване и разширяване на зоопарк Айтос, находящ се в ПИ № 00151.288.8 по КККР на гр. Айтос, община Айтос”, с възложител: Община Айтос, което попада в обхвата на т. 12, буква „д” от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Поземлен имот с идентификатор 00151.288.8 по КККР на гр. Айтос, община Айтос не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в границите на защитена зона с код BG0000119 „Трите братя” определена по смисъла на чл.6, ал.1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-375/15.05.2020г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2020г.).  При извършената проверка за допустимост съгласно чл. 12, ал. 2, във връзка с чл. 40, ал. 2, от Наредбата за ОС бе установено, че инвестиционно предложение: „Реконструкция, обновяване и разширяване на зоопарк Айтос в поземлен имот с идентификатор 00151.288.8 по КККР на гр. Айтос, община Айтос е допустимо спрямо режима на защитена зона с код BG0000119 „Трите братя” при спазване на забраните, определен със заповедта по чл.12, ал. 6 от ЗБР. Копие от писмо с изх. № ПД-2812/25.10.2022 г. е изпратено до община Айтос. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41296

25.10.2022

ПД-2423

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на три вилни сгради в ПИ с идентификатори 67800.10.358, 67800. 10.366 и 67800.10.379 по КККР на гр. Созопол, местност „Ачмалъци“, община Созопол“, с възложител: „Грийнлайф Сий“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 12, буква „в” от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите, обект на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – с код ВG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. (обн., ДВ бр.49/2010 г.) и Заповед № РД-563/22.07.2014 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр.67/2014 г.)  и двете на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-2423/19.10.2022 г. е изпратено до община Созопол. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41245.

ПД-2422

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на две вилни сгради в ПИ с идентификатори 67800.10.368 и 67800.10.334 по КККР на гр. Созопол, местност „Мапи“, община Созопол“, с възложител: „Блек Сий Асет Мениджмънт“ ЕАД, което попада в обхвата на т. 12, буква „в” от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите, обект на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – с код ВG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. (обн., ДВ бр.49/2010 г.) и Заповед № РД-563/22.07.2014 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр.67/2014 г.)  и двете на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-2422/19.10.2022 г. е изпратено до община Созопол. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41238.

19.10.2022

ПД-2883

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на шест вилни сгради в имот с идентификатор 48619.13.595 по КК на гр. Царево, местност „Дядо Ильова Бахча“, община Царево“ с възложител:“Р.Ф.Инвест“ ЕООД,  което попада в обхвата на обхвата на т. 10 буква „б“ и т.12 буква „в“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена защитена зона с код BG0001001 „Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.19/05.03.2021 г.), изменена (увеличение на площта) с Решение на Министерски съвет № 564 от 30.07.2021 г. (обн., ДВ, бр.64/03.08.2021 г.).  Копие от писмо с изх. № ПД-2883/2022 г. е изпратено до община Царево. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41198

18.10.2022

ПД-2915

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение„Изграждане на осем броя жилищни сгради в ПИ с идентификатор 07079.30.234 по КК на град Бургас, община Бургас /УПИ XXX-234, кв. 16 по плана на кв. Крайморие, град Бургас/“, с възложители: Стефка Нягулова и Ивелина Павлова, което попада в обхвата на т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. При извършена проверка, относно местоположението на ИП се установи, че територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и не попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко /на 0,64 км/ разположена е защитена зона с BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012г. (ДВ, бр. 23/2012 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-308/31.03.2021 г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-2915 от 14.10.2022г. е изпратено до община Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41166

ПД-2826

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Разширение на ПСОВ-Обзор /в рамките на площадката на обекта/, находяща се в ПИ с идентификатор 53045.120.504 по КК на град Обзор, община Несебър“ с възложител: „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ с идентификатор 53045.120.504 по КК на гр. Обзор, общ. Несебър не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.  Имотът попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) -  BG0002044 „Камчийска планина” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-132/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 23/2012 г.), изм. със Заповед № РД-77/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013г.).Копие от писмо с изх. № ПД-2826 от 14.10.2022г. е изпратено до община Несебър. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41169

12.10.2022

ПД-1673, 2505

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане фотоволтаична електроцентрала и външно кабелно захранване в УПИ IV-103, кв. 18 по плана на с. Кликач, община Карнобат“, с възложител: „Авигея“ ООД, което попада в обхвата на т. 3, буква „а“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. УПИ IV-103, кв.18 по плана на с. Кликач, община Карнобат и трасето на кабела не попадат в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000. Най-близо разположената защитена зона е с код BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-316/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр.52/22.06.2021г./). Копие от писмо с изх. № ПД-1673,2505 от 29.09.2022г. е изпратено до община Карнобат. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40985

ПД-2236

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда с гараж в ПИ с идентификатор 07079.30.770 по КК на град Бургас, община Бургас, УПИ XXXVII-1051, кв. 43 по плана на кв. Крайморие, град Бургас и трасе на уличен водопровод за водоснабдяване на имот“, с възложител: Пламен Петков, което попада в обхвата на т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и не попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко /на 0,96 км/ разположена е защитена зона с BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012г. (ДВ, бр. 23/2012 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-308/31.03.2021 г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-2236 от 06.10.2022г. е изпратено до община Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41026

ПД-2592

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение„Изграждане фотоволтаична електроцентрала с мощност 990 кWр и електропроводна линия в УПИ VII-35, кв. 7 по плана на град Карнобат, община Карнобат“, с възложител: „АБВ Електрисити“ ООД, което попада в обхвата на т. 3, буква „а“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Теренът, предвиден за реализация на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР (Натура 2000 места). Най-близко е разположена защитена зона с код BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания по чл.6, ал.1, т. 1 и 2 от ЗБР, и обявена със Заповед №РД-316/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 52/22.06.2021 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2592 от 06.10.2022г. е изпратено до община Карнобат. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41034

ПД-2350

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на четири вилни сгради и барбекю в ПИ с №48667.85.56 по КК на с. Младежко, община Малко Търново“, с възложител: „Ками Вайн“ ООД,  което попада в обхвата на т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ с № 48667.85.56 по КК на с. Младежко, община Малко Търново попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии – природен парк „Странджа“, обявен със Заповед № РД-30/24.01.1995г. на министъра на околната среда /обн. ДВ, бр. 15/1995г./, с последващи изменение Заповед № РД-350/14.07.2000г. на министъра на околната среда и водите /обн. ДВ, бр. 66/2000г./, Заповед РД-25/18.01.2001г. на министъра на околната среда и водите /обн. ДВ, бр11/2001г./ и Заповед № Рд-59/24.01.2013г. на министъра на околната среда и водите /обн. ДВ, бр. 28/2013г./. ИП е допустимо спрямо режима на защитената територия. ПИ с № 48667.85.56 по КК на с. Младежко, община Малко Търново попада в границите на защитени зони, определени по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000) - BG0002040 „Странджа“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-802/04.11.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн, ДВ, бр.106/ 2008г.), изм. със Заповед № РД-75/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/05.02.2013г.) и BG0001007 „Странджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/21.09.2007г. (ДВ, бр.21/2007г.), изм. с РМС №660/ 01.11.2013г. (ДВ,бр.97/08.11.2013г.) и РМС № 588/06.08.2021г. (ДВ, бр.67/13.08.2021г.).Копие от писмо с изх. № ПД-2350 от 07.10.2022г. е изпратено до община Малко Търново. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41034

ПД-2866

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за компостиране на зелени, дървесни градински и биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене, хранителни отпадъци от домакинства и други подобни източници на територията на Община Царево в ПИ с идентификатор 32514.3.33 по КК на с. Изгрев, община Царево“, с възложител: Община Царево, което попада в обхвата на т. 11, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и не попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Граничи със защитена зона с BG0000208 „Босна” за опазване на природните местообитания по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и обявена със  Заповед No.РД-1013 от 17.12.2020 г., бр. 13/2020 на Държавен вестник 2-2-208-1013-2020 г. министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-2866 от 07.10.2022г. е изпратено до Община Царево. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41062

07.10.2022

ПД-2509

„Изграждане на вилна сграда в ПИ № 67800.5.274 по КК на гр. Созопол, м. „Буджака“, община Созопол”, с възложители: Тошка Пенчева, Петя Ангелова и Стефан Пенчев, което попада в обхвата на т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД- 563/22.07.2014 г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2509 от 28.09.2022г. е изпратено до община Созопол. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40982

ПД-2053, 2054

„Изграждане на десет броя вилни сгради в ПИ № 48619.43.21 и десет броя вилни сгради в ПИ № 48619.43.22 по КК на гр. Царево, м. „Плаката“, община Царево“, с възложители: Веска Йонкова, Цветанка Герасимова и Фиданка Котева, което попада в обхвата на т. 24, буква „а”  от Приложение 1 към чл. 92, т. 1 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Имотите не попадат в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000.  Най-близо (на 0,31 км) е разположена защитена зона с код BG0000208 „Босна“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1013/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр.13/16.02.2021г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2053, 2054 от 28.09.2022г. е изпратено до община Царево. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40990

04.10.2022

ПД-2591

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за Инвестиционно предложение /ИП/: „Изграждане на вилна сграда за собствени нужди в ПИ с идентификатор 81178.5.445 по КК на град Черноморец, община Созопол (УПИ II-5222 в м. „Аклади“, землище на град Черноморец)“, с възложител: „Ред Рокс Вю“ ООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ с № 81178.5.445 по КК на гр. Черноморец, общ. Созопол не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.  Попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД- 563/22.07.2014 г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2591 от 29.09.2022г. е изпратено до Община Созопол. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40976

03.10.2022

ПД-2740

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на една сграда за отдих и курорт в имот с № 67800.5.359 по КК на гр. Черноморец, местност „Аклади“, община Созопол“ с възложител: „Аклади Сънрайс“ ООД,  което попада в обхвата на обхвата на т. 10 буква „б“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД 563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2740/2022 г. е изпратено до община Созопол. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40940

ПД-2738, 2739

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане и експлоатация на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци в имоти с № 48619.28.820 и 48619.28.826 по КК на гр. Царево, община Царево”, с възложител „Алфа Био Прожект“ ЕООД, което попада в обхвата на обхвата на т. 11 буква „б“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2  на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Поземлен имот с № 48619.28.828 по КК на гр. Царево, община Царево не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо (на 1,33 км) е разположена защитена зона BG0000208 „Босна” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №1013/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 13/16.02.2021г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2738, 2739/2022 г. е изпратено до община Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40890

ПД-2769

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на 13 вилни сгради в имот с № 48619.15.1037 по КК на гр. Царево, местност „Янов егрек“, община Царево“ с възложител: „Еко Камп“ ЕООД, което попада в обхвата на обхвата на т. 10 буква „б“ и 12 буква „в“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена защитена зона с код BG0001001 „Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.19/05.03.2021 г.), изменена (увеличение на площта) с Решение на Министерски съвет № 564 от 30.07.2021 г. (обн., ДВ, бр.64/03.08.2021 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2769/2022 г. е изпратено до община Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40882

ПД-2718

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на една сграда за отдих и курорт в ПИ с № 81178.5.127 по КККР, на гр. Черноморец, м. „Аклади“, община Созопол“, с възложител: „Сънрайс Блу Лагун“ ООД, което попада в обхвата на обхвата на т. 12 буква „в“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2  на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД 563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2718/2022 г. е изпратено до община Созопол. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40941

ПД-2429

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Обособяване на площадка за извършване на дейности с твърди отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност в ПИ с № 07079.660.609 по КККР, на гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: „Океан Шипингс“ ЕООД, което попада в обхвата на обхвата на т. 11 буква „б“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2  на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ с № 07079.660.609 по КККР, на гр. Бургас, община Бургас не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо (на 0,68 км) е разположена защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769/28.10.2008 г. (ДВ, бр. 102/2008 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-307/31.03.2021 г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021 г.) и двете на министъра на околната среда и водите.Копие от писмо с изх. № ПД-2429/2022 г. е изпратено до община Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40886

ПД-2707

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на 16 еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с № 57491.18.240 по КК на гр. Поморие, местност „Кошарите“, община Поморие” с възложител: „Стил 555“ ООД, което попада в обхвата на т. 10 буква „б“ от Приложение 2 от ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т.2 от ЗООС подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ с идентификатор 57491.18.240 по КК на гр. Поморие, м. „Кошарите”, общ. Поморие не попада в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко - на 2,062 км е разположена защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014 г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2707/2022 г. е изпратено до община Поморие. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40943

30.09.2022

ПД-328

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложени е„Изграждане на складова база за строителни материали и офиси в ПИ с идентификатор 07079.2.466 по КК на град Бургас, община Бургас /УПИ XVI-466 по плана на „Бизнес парк 2“, град Бургас/“, с възложител: „Унибилд Инженеринг“ ЕООД,  което попада в обхвата на  т. 3, буква „а“  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.  ПИ с идентификатор 07079.2.466 по КК на гр. Бургас /УПИ ХVІ-466, бивш масив 23, м. „Дванадесетте”/ бивша м. „Оникилика”, гр. Бургас/, общ. Бургас не попада в защитени територии определени по реда на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. (ДВ, бр. 108/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по реда на чл.12, ал. 2 във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро”, определен със заповедта за обявяването ? и със заповедта ? за изменение и допълнение. Копие от писмо с изх. № ПД-328 от 28.09.2022г. е изпратено до Община  Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40948

ПД-3194

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на сгради за отдих и курорт в ПИ с идентификатори 67800.10.757 и 67800.10.756 по КК на град Созопол, община Созопол /образувани от ПИ с идентификатор 67800.10.335 по КК/“, с възложител: „Фотон“ ООД,  което попада в обхвата на  т. 10, буква „б“  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.  Поземлен имот с идентификатор 67800.10.335, местност „Мапи“, землище гр. Созопол, Община Созопол не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. Имотът попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000 – BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите /обн. ДВ, бр.49/2010г./ и Заповед №РД-563/ 22.07.2014г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр. 67/2014г.) При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на ИП е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването й.  Копие от писмо с изх. № ПД-3194 от 28.09.2022г. е изпратено до Община Созопол. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40950

ПД-2523

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение „Инвестиции в технологично оборудване и ВЕИ за месопреработвателно преприятие в поземлен имот с идентификатор 51500.508.237 по КК на гр. Несебър, община Несебър”, с възложител „Пирин Трейд 2013“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 7, буква „б” от Приложение 1 към чл. 93, на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.  Поземлен имот с идентификатор 51500.508.237, „Промишлена зона - Запад», гр. Несебър, Община Несебър не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близко (на 0,22 км) е разположена защитена зона BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 69/2009 г.), изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.).        Копие от писмо с изх. № ПД-2523(2) от 19.09.2022 г. е изпратено до община Несебър. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40857

23.09.2022

ПД-2521

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на складова база в ПИ с идентификатор 07079.2.3759 по КККР на гр. Бургас