Детергенти

Регламент (ЕС) 259/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 по отношение на употребата на фосфати и други фосфорни съединения в потребителските перилни детергенти и потребителските детергенти за автоматични съдомиялни машини

Регламент 648/2004 относно детергентите се прилага директно във всички страни членки.

Настоящият регламент определя правилата, които имат за цел да осигурят свободното движение в рамките на вътрешния пазар на детергенти и на повърхностноактивни вещества, предназначени да влязат в състава на детергенти, като същевременно осигурява висока степен на защита на околната среда и на здравето на човека.

За тази цел регламентът хармонизира следните правила относно пускането на пазара на детергенти и на повърхностноактивни вещества, предназначени да влязат в състава на детергенти:

  • биоразградимост на повърхностноактивните вещества,
  • ограничения или забрани, които се прилагат спрямо използването на повърхностноактивните вещества по причини, свързани с биоразградимостта,
  • допълнително етикетиране на детергентите, включително и за ароматите, които могат да предизвикат алергия; и
  • информация, която производителите трябва да предоставят на разположение на компетентните власти и медицинския персонал на държавите-членки.

Ръководство за прилагане на Регламент (ЕО) 648/2004 относно детергентите  

Указания за провеждане на контролната дейност по прилагане на Регламент (ЕО) № 648/2004 относно детергентите