На основание чл. 20, ал.6 от Наредба за ЕО

Публикувано на 21май 2021 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №ПД-250(29)/21.05.2021 г. до „ЛЪКА ГЕЙМ” АД и „СЪСТЕЙНАБЪЛ ЕНЕРДЖИ” ЕАД, с което дава положителна оценка на доклада за оценка степента на въздействие върху защитени зони на за  план „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 44425.12.24, 44425.12.25 и 44425.12.26 по КК на с. Лъка, общ. Поморие с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала върху наземна конструкция

Писмо изх. №ПД-250(29)/21.05.2021 г.

Картен материал(допълнителен извън визуализации в текстовата част на доклада)- местоположение

Доклад за оценка степента на въздействие

Публикувано на 17 февруари 2020 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №ПД-2820(38)/13.02.2020 г. до кмета на община Карнобат, с което дава положителна оценка на доклада за оценка степента на въздействие върху защитени зони на „Общ устройствен план на община Карнобат“, с възложител кмета на община Карнобат

Писмо изх. №ПД-2820(38)/13.02.2020 г.

Картен материал- местоположение

Доклад за оценка степента на въздействие

Публикувано на 18 юни 2018 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №ПД-2820/15.06.2018 г. до кмета на община Карнобат, с което дава положителна оценка на доклада за оценка степента на въздействие върху защитени зони на „Общ устройствен план на община Карнобат“, с възложител кмета на община Карнобат

Писмо изх. ПД-2820/15.06.2018 г.

Картен материал- местоположение

Доклад за оценка степента на въздействие

В срок 30 дни, считано от 18.06.2018 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

Публикувано на 21 май 2018 г.

Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитени зони  (ДОСВ) на Общ устройствен план на община Сунгурларе.

В срок 30 дни, считано от 21.05.2018 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

Публикувано на 22 август 2017 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. №3856(2013)/22.08.2017 г. до кмета на община Айтос, с което дава положителна оценка на доклада за оценка степента на въздействие върху защитени зони на „Общ устройствен план на община Айтос“, с възложител кмета на община Айтос

Писмо изх. №3856(2013)/22.08.2017 г.

Картен материал- местоположение

Доклад за оценка степента на въздействие


Публикувано на 10.06.2016 г.

ДОКЛАД за ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ на “ПУП-Изменение на ПРЗ за УПИ І, ІІ и ІІІ, кв.78 и УПИ ІІ и ІІІ, кв.78г, гр. Несебър – нова част, Община Несебър”, с възложител: Община Несебър.

В срок 30 дни, считано от 10.06.2016 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

Публикувано на 30.03.2016 г.

ДОСВ ОУП Средец - част 1 , ДОСВ ОУП Средец - част 2  , предварителен проект на ОУП на общ. Средец карта 1 и карта 2 (допълнителния картен материал е на разположение в сградата на РИОСВ - Бургас на хартиен носител) за оценка на степента на въздействие върху защитени зони  (ДОСВ) на Общ устройствен план на община Средец.

В срок 30 дни, считано от 30.03.2016 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитени зони  (ДОСВ) на Общ устройствен план на община Айтос.

В срок 30 дни, считано от 28.1.2016 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ на план за ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ (ЧИ на ПУП-ПРЗ) И ИЗГРАЖДАНЕ НА КУРОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ДОПЪЛВАЩИ ДЕЙНОСТИ В УПИ ІІ-12296 (ПИ № 67800.12.296),

МЕСТНОСТ „АЛЕПУ”, ЗЕМЛИЩЕ ГР. СОЗОПОЛ, ОБЩИНА СОЗОПОЛ.
В срок 30 дни, считано от 18.12.2015 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитени зони  (ДОСВ) на Общ устройствен план на община Камено.

В срок 30 дни, считано от 13.11.2015 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитени зони  (ДОСВ) на Общ устройствен план на община Малко Търново.

В срок 30 дни, считано от 18.09.2015 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.