Оттегляне на Решения

28.09.2021

Решение БС-1-П-О/27.09.2021 за: „Изграждане на ваканционно селище при предвидено свободно застрояване в имот с № 48619.6.544 по КК на гр. Царево, местност „Арапя”, община Царево”, с възложители Марий Дичев и Владислав Данаилов