Съобщения за достъп до искане (приложение № 2, НУРИОВОС)

Съобщения за осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, на НУРИОВОС

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и приложена  информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1

 
2024
Публикувано на 22.05.2024

Съобщение № 68 по досие № БС-ОВОС-87-2024, с вх. № ПД-1034/20.05.2024 г. за „Изграждане на ново водовземно съоръжение  – тръбен кладенец (ТК) и проект за водовземане от подземни води, предназначени за поливане на насаждения от зеленчуци, зимни житни култури и плодни дръвчета в ПИ с идентификатори 00151.503.25, 00151.503.30, 00151.503.31 по КК на гр. Айтос, местност „Кара Пелит“, община Айтос“, с възложител: „ХРАНА ОТ ГРАДИНАТА“ ООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47388

Съобщение № 67 по досие № БС-ОВОС-44-2024, с вх. № ПД-3825/13.05.2024 г. за Изграждане на селскостопанска постройка за отглеждане на животни (говеда-майки) и помещение за обитаване в ПИ с идентификатор 35033.18.168 по КК на гр. Каблешково, местност "Бадемите", община Поморие с възложител: Соня Кондурова https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46836

Съобщение № 66 по досие № БС-ОВОС-74-2024, с вх. № ПД-857/20.05.2024 г. за „Изграждане на халета със складово-производствени функции и административна сграда в ПИ с идентификатори 07079.5.673 и 07079.5.652 по КК на гр. Бургас, м. „Михалича“, гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител „ТЕХНОСЪН“ ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47246

Публикувано на 20.05.2024

Съобщение № 65 по досие № БС-ОВОС-80-2024, с вх. № ПД-3543/16.05.2024 г. за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрал; с мощност 18 MW в ПИ с идентификатори 57790.4.75, 57790.4.76, 57790.4.77 и 57790.4.78 в земл. на с. Порой, общ. Поморие“, с възложител „Ейпейс“ ЕООД“. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47342

Съобщение № 64 по досие № БС-ОВОС-83-2024, с вх. № ПД-845/2024 г. за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала /ФЕЦ/ в УПИ IV-80,81,82, кв. 6 по плана на с. Грозден, общ. Сунгурларе”, възложител „ГРИЙН ПЛАНЕТ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47347

Публикувано на 15.05.2024

Съобщение № 63 по досие № БС-ОВОС-82-2024, с вх. № ПД-1162/13.05.2024 г. за „Изграждане на склад за съхранение на селскостопански инвентар в ПИ с идентификатор 18469.12.44, местност „Кокарджа”, землище на с. Гьоловца, Община Несебър”, с възложител: Янчо Манчев https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47344

Съобщение № 62 по досие № БС-ОВОС-49-2024, с вх. № ПД-367/13.05.2024 г. за „Изграждане на осем вилни сгради в ПИ с идентификатор 81178.36.283 по КК на град Черноморец, местност „Външната чешма“, община Созопол“, с възложител: Младен Иванов https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46984

Публикувано на 13.05.2024

Съобщение № 61 по досие № БС-ОВОС-88-2024, с вх. № ПД-224/08.05.2024 г. за „Изграждане на нова повишаваща подстанция 33/110 кV в част от ПИ с идентификатор 12245.18.53, м. „Каята“ по КК на с. Вратица, община Камено“, е „Био Пи Ди Солар“ ООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47401

Съобщение № 60 по досие № БС-ОВОС-52-2024, с вх. № ПД-598/30.04.2024 г. за Изграждане на жилищни сгради в ПИ с идентификатор 00833.5.643 (предишни идентификатори 00833.5.441 и 00833.5.442 по КК) по КК на град Ахелой, община Поморие“, с възложител: „Станден и Ко“ ООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47001

Съобщение № 59 по досие № БС-ОВОС-77-2024, с вх. № ПД-1025/08.05.2024 г. за „Изграждане на жилищни сгради в ПИ с идентификатор 80916.50.33 по КК на с. Черни връх, община Камено“, с възложител: „Кавалео Инвестмънт“ ЕООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47289

Съобщение № 58 по досие № БС-ОВОС-84-2024, с вх. № ПД-1293/10.05.2024 г. за „Увеличаване количествата на разрешени отпадъци от ИУМПС на площадка в ПИ с № 07079.662.9570 по КК на гр. Бургас, гр. Бургас“, възложител „ГМК 1“ АД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47368

Публикувано на 09.05.2024

Съобщение № 57 по досие № БС-ОВОС-54-2024, с вх. № ПД-550/02.05.2024 г. за „Изграждане на вилни сгради в поземлени имоти с идентификатори 44094.5.1020, 44094.5.1021 и 44094.5.1022 по КККР на с. Лозенец, община Царево“, с възложител: Александър Димитров https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47022

Съобщение № 56 по досие № БС-ОВОС-28-2023, с вх. № ПД-131/30.04.2024 г. за „Изграждане на сгради за курорт отдих и КОО в поземлен имот с идентификатор 67800.53.23 по КККР на гр. Созопол, м. Мапи, община Созопол“, с възложители: Пламен Сивов и Георги Колев https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42326

Съобщение № 55 по досие № БС-ОВОС-61-2024, с вх. № ПД-65/02.05.2024 г. за „Изграждане на ремонтна/сервизна и складова база за малки плавателни съдове в ПИ с № 81178.50.58 по КККР на гр. Черноморец, местност „Атия“, община Созопол“, с възложител: „Бул Акула“ ЕООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47123

Съобщение № 54 по досие № БС-ОВОС-53-2024, с вх. № ПД-66/02.05.2024 г. за „Изграждане на сграда за отдих и курорт в по № 67800.5.957 (предишен идентификатор по КК 67800.5.183) по КК на гр. Созопол, местност „Буджака“, община Созопол“, с възложител: Мариола Нанчева https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47021

Публикувано на 07.05.2024

Съобщение № 53 по досие № БС-ОВОС-11-2023, с вх. № ПД-2623/29.04.2024 г. за „Добив на подземни води от съществуващо водовземно съоръжение – каптиран извор (КИ) „Джип Сафари – Череша”, разположен в ПИ с идентификатор 80563.21.5 за поливане на зелени площи в ПИ с идентификатори 80563.21.35 и 80563.21.34 (стар №000434) и капково напояване на детелина в ПИ с идентификатор 80563.21.674 по КК на с. Череша, община Руен” възложител „Джип Сафари” АД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42052

Съобщение № 52 по досие № БС-ОВОС-76-2024, с вх. № ПД-1009/29.04.2024 г. за „Изграждане на хотел с ресторант  и три къщи в поземлен имот с идентифкатор 73571.36.198 по КККР на с. Тънково, Община Несебър“, с възложител: Стоянка Стойкова https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47288

Публикувано на 02.05.2024

Съобщение № 51 по досие № БС-ОВОС-11-2023, с вх. № ПД-2623/29.04.2024 г. за „Добив на подземни води от съществуващо водовземно съоръжение – каптиран извор (КИ) „Джип Сафари – Череша”, разположен в ПИ с идентификатор 80563.21.5 за поливане на зелени площи в ПИ с идентификатори 80563.21.35 и 80563.21.34 (стар №000434) и капково напояване на детелина в ПИ с идентификатор 80563.21.674 по КК на с. Череша, община Руен” възложител „Джип Сафари” АД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42052

Съобщение № 50 по досие № БС-ОВОС-76-2024, с вх. № ПД-1009/29.04.2024 г. за „Изграждане на по една вилна сграда в ПИ с ид. 07079.17.1097 и 07079.17.1100, землище на кв. Рудник-кв. Черно море, гр. Бургас, община Бургас”, с възложител: „Май Пропъртис“ ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47288

Публикувано на 30.04.2024

Съобщение № 49 по досие № БС-ОВОС-75-2024, с вх. № ПД-874/23.04.2024 г. за „Изграждане на курортно-ваканционно селище в поземлен имот с идентификатор 67800.8.1005 по КККР на гр. Созопол, община Созопол“, с възложител: „Виктория Груп Корпорейшън“ ЕАД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47247

Съобщение № 48 по досие № БС-ОВОС-72-2024, с вх. № ПД-842/23.04.2024 г. за „Изграждане на пет вилни сгради в ПИ с идентификатор 81178.36.226 по КК на гр. Черноморец, местност „Външната чешма“, Община Созопол“, с възложител: „АВАНГАРД СН“ ЕООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47222

Съобщение № 47 по досие № БС-ОВОС-68-2024, с вх. № ПД-806/23.04.2024 г. за „Изграждане на хотел с ресторант  и три къщи в поземлен имот с идентифкатор 73571.36.198 по КККР на с. Тънково, Община Несебър“, с възложител: Стоянка Стойкова https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47186

Публикувано на 25.04.2024
Съобщение № 46 по досие № БС-ОВОС-60-2024, с вх. № ПД-744, 1047/16.04.2024 г. за „Изграждане на вилни сгради в поземлен имот с идентификатор 10731.136.130 по КК на с. Веселие, местност „Край село“, община Приморско, област Бургас“, с възложител: „САВ ПРОПЪРТИ“ ООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47109
Публикувано на 22.04.2024
Съобщение № 45 по досие № БС-ОВОС-234-2022, с вх. № ПД-2765/17.04.2024 г. за «Обособяване на цех за газирани, натурални, слабоалкохолни и безалкохолни напитки в УПИ Х, кв. 8 по плана на с. Свобода, община Камено», с възложител: «ГРАВИТИ ИНТЕРНЕШАНЪЛ» ООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41424
Публикувано на 17.04.2024

Съобщение № 44 по досие № БС-ОВОС-76-2023, с вх. № ПД-1021/11.04.2024 г. за „Изграждане на вилна сграда, ограда и навес в поземлен имот 67800.5.230 по КККР на гр. Созопол, община Созопол“, с възложител: Констадин Кючюков https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42979

Съобщение № 43 по досие № БС-ОВОС-67-2024, с вх. № ПД-691/15.04.2024 г. за „Реконструкция на път ОПС-Тънково-1 (връзка с плочогредов мост на р. Хаджийска) до път III-9061 (Оризате-Сл. бряг), Преработка на пътно крастовище с път III-9061 (Оризаре-Сл. бряг)“, с възложител: Община Несебър https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47183

Съобщение № 42 по досие № БС-ОВОС-65-2024, с вх. № ПД-357/10.04.2024 г. за „Изграждане на предприятие за преработка на млечни продукти в поземлен имот с идентификатор 24712.61.2, местност „Калъчев мост“, землище на с. Дюлево, Община Средец”,  с възложители: ЕТ „АСО – ХРИСТО НАНЕВ“ https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47179

Съобщение № 41 по досие № БС-ОВОС-143-2023, с вх. № ПД3585/10.04.2024 г. за „Изграждане на 14 вилни сгради в ПИ с идентификатор 39164.12.633 по КК на с. Кошарица, местност „Гюргенлика“, община Несебър“, с възложители: Виолета Беширова И Стоян Беширов https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45003

Публикувано на 10.04.2024

Съобщение № 40 по досие № БС-ОВОС-175-2023, с вх. № ПД-2771/05.04.2024 г. за „Изграждане на по една вилна сграда в ПИ с идентификатори 48619.54.718, 48619.54.717 и 48619.54.716 по КККР на гр. Царево, Община Царево“ с възложител:  Константин Пеев https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45585

Съобщение № 39 по досие № БС-ОВОС-19-2024, с вх. № ПД-2160/04.04.2024 г. за „Изграждане на ваканционно селище в поземлен имот с идентификатор 44094.23.8 по КК на с. Лозенец„ местност „Смайлов чаир“, община Царево“ с възложител: „Адакта Корал“ ООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46535

Съобщение № 38 по досие № БС-ОВОС-57-2024, с вх. № ПД-581/09.04.2024 г. за „Изграждане на ваканционно селище в поземлен имот с идентификатор 48619.2.870 по КК на гр. Царево, УПИ XXX-749, 750, 751, местност „Диньов гьол“, община Царево“ с възложител: „Имеджин Сандс“ ЕООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47026

Съобщение № 37 по досие № БС-ОВОС-66-2024, с вх. № ПД-624/05.04.2024 г. за „Изграждане на работилница за сладкарски изделия в поземлен имот с идентификатор 44425.501.475 по КК на с. Лъка, община Поморие, УПИ XI-284, кв. 30 по плана на с. Лъка“ с възложител: Божидар Николов https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47181

Публикувано на 05.04.2024
Съобщение № 36 по досие № БС-ОВОС-33-2024, с вх. № ПД-254/29.03.2024 г. за „Изграждане на ЗОХ, басейн, паркинг, обслужващи сгради, мотел и магазин в ПИ с идентификатор 87093.83.42, местност „Кантона“, землище на с. Ябълчево, фбщина Руен”, с възложител: Сабахатинали Мехмед https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46699
Публикувано на 29.03.2024

Съобщение № 35 по досие № БС-ОВОС-150-2023, с вх. № ПД-1979/26.03.2024 г. за „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Мичурин“, места за разтоварване и закрити лодкостоянки, гр. Царево в поземлени имоти с № 48619.504.83 и 48619.504.88 и изграждане на предприятие за продажба на риба“, с възложител община Царево https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45115

Съобщение № 34 по досие № БС-ОВОС-55-2024, с вх. № ПД-555/27.03.2024 г. за „Изграждане на складова база, шоурум, офис сграда, мотел, пътна помощ и паркинг в ПИ с № 07079.12.1566  по КК на гр. Бургас, местност „До шосето“, Община Бургас”, с възложител: „Куш мода“ ООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47023

Съобщение № 33 по досие № БС-ОВОС-6-2024, с вх. № ПД-3692/25.03.2024 г. за „Изменение на ПР за кв. 1 и ПР за ПИ с ид.: 39164.22.69, 39164.22.14, 39164.22.51, 39164.22.7, 39164.22.68, 39164.22.32, 39164.501.3, 39164.22.180, 39164.22.181, 39164.22.1882, 39164.22.183, 39164.22.11 по КК на с. Кошарица, общ. Несебър” възложител Община Несебър https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47035

Публикувано на 27.03.2024

Съобщение № 32 по досие № БС-ОВОС-58-2024, с вх. № ПД-656/22.03.2024 г. за „Изграждане на три вилни сгради в ПИ с № 67800.6.85 по КК на град Созопол, община Созопол“, с възложители: Иван Генчев и Недка Генчева https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47035

Съобщение № 31 по досие № БС-ОВОС-51-2024, с вх. № ПД-488/25.03.2024 г. за „Изграждане на цех за преработка на миди и риба, склад и трафопост в УПИ III-13 (ПИ с № 57491.510.13 по КК), м. „Хонят“, гр. Поморие, общ. Поморие”, с възложител: „Ейнджъл-дайвърс“ ЕООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46999

Публикувано на 25.03.2024

Съобщение № 30 по досие № БС-ОВОС-56-2024, с вх. № ПД-557/19.03.2024 г. за „Изграждане на жилищна и административна сграда в ПИ с идентификатор 51500.43.12 по КК на гр. Несебър, м. „Чаирите“, общ. Несебър“, с възложител Мария Карчева https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47024

Публикувано на 21.03.2024

Съобщение № 29 по досие № БС-ОВОС-207-2023, с вх. № ПД-2683/22.02.2024 г. за „Изграждане на четири жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 47651.10.18 по КК на с. Медово, местност „Над село“, община Поморие“ с възложител: Славка Колева https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46152

Съобщение № 28 по досие № БС-ОВОС-43-2024, с вх. № ПД-490/15.03.2024 г. за „Изграждане на вилни сгради в поземлени имоти с № 44094.5.1018, 44094.5.1019 и 44094.5.1023 по КК на с. Лозенец, съответстващи на УПИ II-5134, УПИ III-5134, УПИ VII-5134, местност „Рибарницата“, община Царево“ с възложители: Мария Димитрова, Павел Димитров и Петя Димитрова https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46834

Публикувано на 13.03.2024

Съобщение № 27 по досие № БС-ОВОС-14-2024, с вх. № ПД-2484/07.03.2024 г. за Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 67800.8.182 по КККР на гр. Созопол, община Созопол с възложители: Хризантема Николова, Александра Станева https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46474

Публикувано на 11.03.2024

Съобщение № 26 по досие № БС-ОВОС-32-2024, с вх. № БРЗТЗЗ-276/05.03.2024 г. за „Изграждане на четири жилищни сгради в УПИ V-1216, кв. 16 по плана на кв. Сарафово, местност „Ъгъла“, гр. Бургас, Община Бургас (поземлен имот с идентификатор по КК 07079.20.275)“ с възложители: Атанас Кузманов, Валентина Ненчева, Георги Грудов https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46690

Съобщение № 25 по досие № БС-ОВОС-17-2024, с вх. № ПД-3264/05.03.2024 г. за „Водовземане от подземни води от съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК С1, находящ се в УПИ V, кв. 100, бивша ТПК „Металик“, гр. Сунгурларе, община Сунгурларе, област Бургас“ с възложител: „Леястом“ ЕООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46518

Съобщение № 24 по досие № БС-ОВОС-16-2024, с вх. № ПД-3623/29.02.2024 г. за „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 06776.81.23 по КК на с. Брястовец, община Бургас, област Бургас“ с възложител: Антоний Панайотов https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46492

Публикувано на 07.03.2024

Съобщение № 23 по досие № БС-ОВОС-210-2023, с вх. № ПД-3372/28.02.2024 г.  за: „Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 72151.1.4 по КККР на с. Твърдица, местност „Орлово гнездо“, община Бургас и пътна връзка“, с възложители: Янка Колева и Веско Колев. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46195

Публикувано на 06.03.2024

Съобщение № 22 по досие № БС-ОВОС-46-2024, с вх. № ПД-126/28.02.2024 г. за „Рекултивация на клетка 1 на Регионално депо „Братово-Запад-Актуализация“, с възложител: Община Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46844

Публикувано на 26.02.2024

Съобщение № 21 по досие № БС-ОВОС-29-2024, с вх. № ПД-3924/21.02.2024 г. за „Изграждане на осем вилин сгради в ПИ с № 48619.12.589, м. „Дядо Ильова Бахча“, град Царево, община Царево“, с възложители: Калинка Недялкова и „РР Проджектс“ ООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46634

Публикувано на 22.02.2024

Съобщение № 20 по досие № БС-ОВОС-30-2024, с вх. № ПД-3437/15.02.2024 г. за „Преустройство на магазин за хранителни стоки в обект за производство на сладкарски изделия и изграждане на пристройка на битовка и склад в УПИ Х-77, кв.12 по плана на с. Страцин, Община Поморие”, с възложител: Светлана Драгнева https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46636

Съобщение № 19 по досие № БС-ОВОС-41-2024, с вх. № ПД-203/19.02.2024 г. за „Изграждане на жилищни сгради в ПИ с идентификатор 07079.30.60 по КК на град Бургас, кв. „Крайморие“, община Бургас“, с възложител: „Инвестбанк“ АД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46796

Съобщение № 18 по досие № БС-ОВОС-34-2024, с вх. № ПД-382/15.02.2024 г. за „Изграждане на вилна сграда в ПИ с идентификатор 57491.19.33 (номер по предходен план 019033), местност "Лахана", землище на гр. Поморие, община Поморие”, с възложител Георги Иванов. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46724

Публикувано на 19.02.2024

Съобщение № 17 по досие № БС-ОВОС-208-2023, с вх. № ПД-2491/13.02.2024 г. за „Изграждане на три жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 61056.56.41, местност „Хендек тарла“ в землището на с. Равда, община Несебър“ с възложители: Любен Деляков, Лиляна Яръмова, Йорданка Люцканова. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46167

Публикувано на 16.02.2024

Съобщение № 16 по досие № БС-ОВОС-207-2023, за: Изграждане на четири жилищни сгради в ПИ 47651.10.18 по КККР на с. Медово, м. „Над село“, община Поморие“, с възложител: Славка Колева, с вх. № ПД-2683(7)/13.02.2024 г. Информацията можете да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46152.

Публикувано на 08.02.2024

Съобщение № 15 по досие № БС-ОВОС-2-2024, с вх. № ПД-3489/01.02.2024 г. за „Изграждане на един апартаментен хотел в ПИ с идентификатор 67800.10.336, м. „Мапи”, гр. Созопол, общ. Созопол”, с възложител „Блек Сий Асет Мениджмънт” ЕАД. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46346

Съобщение № 14 по досие № БС-ОВОС-212-2023, с вх. № ПД-3488/01.02.2024 г. за „Изграждане на един апартаментен хотел в ПИ с идентификатор 67800.10.387, м. „Ачмалъци”, гр. Созопол, общ. Созопол”, с възложител Борис Караманов, Божидар Караманов и Камелия Минчева. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46205

Съобщение № 13 по досие № БС-ОВОС-215-2023, с вх. № ПД-3490/01.02.2024 г. за Изграждане на един апартаментен хотел в ПИ с № 67800.10.458, м. „Ачмалъци”, гр. Созопол, общ. Созопол”, с възложител Стефан Нацев. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46239

Публикувано на 06.02.2024

Съобщение № 12 по досие № БС-ОВОС-213-2023, с вх. № ПД-3491/01.02.2024 г. за „Изграждане на един апартаментен хотел в ПИ с №67800.10.603, м. „Ачмалъци”, гр. Созопол, общ. Созопол”, с възложител: Владимир Николов, Николай Найденов https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46206

Съобщение № 11 по досие № БС-ОВОС-18-2024, с вх. № ПД-27/02.02.2024 г. за „Изграждане на две сгради за отдих и курорт със ЗОХ, СПА зона, басейн, ограда и трафопост в ПИ с идентификатори: 67800.53.151 и 67800.53.145 по КК, м. „Мапи”, гр. Созопол, общ. Созопол”, с възложител: "Парадайз 7" ЕООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46531

Публикувано на 02.02.2024

Съобщение № 10 по досие № БС-ОВОС-13-2024, с вх. № ПД-3938/29.01.2024 г. за „Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 61056.82.2 по КК на с. Равда, местност „Чатал тепе“, община Несебър“, с възложител: Мартин Неделчев. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46463

Публикувано на 31.01.2024

Съобщение № 9 по досие № БС-ОВОС-23-2024, с вх. № ПД-3940/30.01.2024 г. за „Изграждане на склад за санитарен фаянс, подова и стенна керамика, офис- шоурум в ПИ с идентификатор 07079.6.187 по КК на град Бургас, община Бургас /УПИ VII-21 от масив 20, кв. Долно Езерово/“, с възложител: „Гресия 2“ ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46576

Публикувано на 30.01.2024

Съобщение № 8 по досие № БС-ОВОС-7-2024, с вх. № ПД-2176/25.01.2024 г. за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала /разширение/ в ПИ с идентификатор 58356.4.856 по КК на град Приморско, община Приморско“, с възложител: „ММ“ ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46406

Съобщение № 7 по досие № БС-ОВОС-12-2024, с вх. № ПД-3914/23.01.2024 г. за „Изграждане на вилна сграда и басейн в ПИ с идентификатор 67800.6.756 по КК на град Созопол, община Созопол“, с възложител: Веселин Стоянов. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46461

Съобщение № 6 по досие № БС-ОВОС-11-2024, с вх. № ПД-3529/24.01.2024 г. за „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на лозови насаждения в поземлени имоти с идентификатори 57491.12.84 и 57491.12.86 по КК на гр. Поморие, местност „Езерото“, община Поморие“, с възложител: ЗП Нейчо Желязков. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46444

Публикувано на 23.01.2024

Съобщение № 5 по досие № БС-ОВОС-8-2024, с вх. № ПД-3241/18.12.2023 г. за „Изграждане на вилна сграда и басейн за собствени нужди в поземлен имот с № 67800.7.98 по КК на гр. Созопол, местност „Буджака“, община Созопол“, с възложител: Надя Кацарова-Димитрова https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46408

Съобщение № 4 по досие № БС-ОВОС-163-2023, с вх. № ПД-120/15.01.2024 г. за Изграждане на открит обект за спортна дейност (картинг) в поземлен имот с № 35033.20.173 по КК на гр. Каблешково, местност "Показателя", община Поморие, с възложител Александър Камчалиев https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45356

Публикувано на 17.01.2024

Съобщение № 3 по досие № БС-ОВОС-5-2024, с вх. № ПД-3739/12.01.2024 г. за „Изграждане на две вилни сгради в поземлен имот с идентификатор 81178.6.481 по КК на гр. Черноморец, местност „Аклади“, Община Созопол“, с възложители Николина Стоянова и Стоян Ралев https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46351

Публикувано на 16.01.2024

Съобщение № 2 по досие № БС-ОВОС-1-2024, с вх. № ПД-3406/09.01.2024 г. за „Изграждане на поливна система за капково напояване, която да обслужва съществуващи насаждения – лозя с обща площ от 52,37 ха в землище на с. Железник, община Карнобат“, с възложител ЕТ „Агрокомерс – Жозеф Фегали“. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46344

Публикувано на 09.01.2024

Съобщение № 1 по досие № БС-ОВОС-192-2023, с вх. № ПД-2903/05.01.2024 г. за „Увеличаване капацитета на извършваната дейност, чрез завишаване на количествата на приеманите отпадъци и добавяне на нови дейности с тях на съществуваща площадка в ПИ с идентификатор 07079.605.437 по КК на гр. Бургас, ПЗ „Север“, Община Бургас”“, с възложител: „ЮГЖК“ ООД. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45989


2023
Публикувано на 21.12.2023

Съобщение № 190  по досие № БС-ОВОС-186-2023, с вх. № ПД-2068/18.12.2023 г. за Изграждане на жилищен комплекс от еднофамилни сгради, с надземно паркиране, барбекю зона, склад за съхранение и комплексно застояване в поземлени имоти с № 07079.13.425, 07079.13.2615 и 07079.13.2407 по КК на гр. Бургас, м. "Разсадника", община Бургас“, с възложител: „"БУРГАС ТАУЪР" ЕООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45862

Съобщение № 189  по досие № БС-ОВОС-124-2023, с вх. № ПД-1831/13.12.2023 г. за Изграждане на складова база за строителни материали, елементи и изделия в ПИ с идентификатор 07079.4.1054 по КК на гр. Бургас, кв. "Лозово", община Бургас“, с възложител: Антонио Томов https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43703

Съобщение № 188  по досие № БС-ОВОС-178-2023, с вх. № ПД-908/11.12.2023 г. за Добавяне на нова дейност с код R-12 - размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейноститте с кодове R1-R11 (механично филтруване), за оползотворяване на неопасни отпадъци с код 20 01 25 и наименование „Хранителни масла и мазнини” – механично филтруване на действаща площадка” в сграда с идентификатор 07079.605.166.8, находяща се в ПИ 7079.605.166 по КККР на гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: "Уон" ЕООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45715

Публикувано на 20.12.2023

Съобщение № 187  по досие № БС-ОВОС-260-2022, с вх. № ПД-3514/15.12.2023 г. за „Изграждане на вилно селище в поземлен имот с идентификатор 39164.16.14 по КК на с. Кошарица, местност „Развалената чешма“, община Несебър“, с възложител: „Айко 8“ ООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41731

Съобщение № 186  по досие № БС-ОВОС-268-2022, с вх. № ПД-3513/15.12.2023 г. за „Изграждане на вилно селище в поземлен имот с идентификатор 39164.13.58 по КК на с. Кошарица, местност „Драката“, община Несебър“, с възложител: Ива Николова https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41854

Съобщение № 185  по досие № БС-ОВОС-214-2023, с вх. № ПД-3536/14.12.2023 г. за „Изграждане на вилни сгради в ПИ №67800.7.101 по КК на град Созопол, община Созопол“, с възложител: Георги Гайдов https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46207

Съобщение № 184  по досие № БС-ОВОС-211-2023, с вх. № ПД-2766/14.12.2023 г. за „Промишлено водоснабдяване от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 80916.70.9 по КК на с. Черни връх, община Камено“, с възложител: „Гарант – ПП“ ООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46203

Публикувано на 15.12.2023

Съобщение № 183  по досие № БС-ОВОС-204-2021, с вх. № ПД-549/12.12.2023 г. за „Добив на подземни води от съществуващо водовземно съоръжение с цел напояване на земеделски култури в ПИ 72727.17.113 и 72727.17.21 по КККР на с. Тополица, местност "Арка", община Айтос“ с възложител: Станимир Хаджиев https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46058

Съобщение № 182  по досие № БС-ОВОС-207-2023, с вх. № ПД-2106/12.12.2023 г. за „Изграждане на шест жилищни сгради в ПИ 47651.10.18 по КККР на с. Медово, м. "Над село", община Поморие“ с възложител: Славка Колева https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46152

Съобщение № 181  по досие № БС-ОВОС-50-2023, с вх. № ПД-660/12.12.2023 г. за /: „Изграждане на десет вилни сгради и басейн в ПИ с идентификатор 44094.21.45 по КК на с. Лозенец, м. „Рибарницата“, община Царево“, с възложители: Кирил Киров и Руси Томов https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42580

Публикувано на 14.12.2023

Съобщение № 180  по досие № БС-ОВОС-74-2021, с вх. № ПД-238/07.12.2023 г. за „Обратно използване на бракувани алуминиеви детайли /алуминиеви бомбета/, както и изкупуване на алуминиев и метален скраб и влагането му в определено съотношение в производството на алуминиеви детайли /алуминиеви бомбета/ в новоизградена производствена фабрика за високотехнологично производство на алуминиеви изделия за обувната промишленост в УПИ IV-333 по плана на град Българово, община Бургас“ с възложител: „Стратеджия“ ЕООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36336

Съобщение № 179  по досие № БС-ОВОС-199-2023, с вх. № ПД-3123/08.12.2023 г. за /: „Обособяване на места за настаняване-ваканционни сезонни бунгала в ПИ с идентификатор 48619.15.1021 по КК на град Царево, община Царево /УПИ XV по плана на м. „Янов егрек“, град Царево/“, с възложител: „Бейлорд“ АД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46005

Публикувано на 12.12.2023

Съобщение № 178  по досие № БС-ОВОС-130-2023, с вх. № ПД-2656/08.12.2023 г. за „Изграждане на сграда за отдих и курорт в поземлен имот с идентификатор 81178.50.66 по КК на гр. Черноморец, община Созопол“ с възложител: "Клише" ЕООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/44752

Съобщение № 177  по досие № БС-ОВОС-182-2023, с вх. № ПД-2485/08.12.2023 г. за „Изграждане на две вилни сгради в поземлени имоти с идентификатори 67800.73.164 и 67800.7.46 по КК на гр. Созопол, м. "Буджака", община Созопол“ с възложител: Леонид Дуков https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45815

Публикувано на 08.12.2023

Съобщение № 176  по досие № БС-ОВОС-178-2023, с вх. № ПД-908/06.12.2023 г. за Добавяне на нова дейност с код R-12 - размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейноститте с кодове R1-R11 (механично филтруване), за оползотворяване на неопасни отпадъци с код 20 01 25 и наименование „Хранителни масла и мазнини” – механично филтруване на действаща площадка” в сграда с №07079.605.166.8, находяща се в ПИ 7079.605.166 по КККР на гр. Бургас, община Бургас“ с възложител: "Уон" ЕООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45715

Публикувано на 07.12.2023

Съобщение № 175  по досие № БС-ОВОС-198-2023, с вх. № ПД-3104/01.12.2023 г. за „Обособяване на производствено-складова база и площадка за съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба гуми (ИУГ), строителни отпадъци (СО), отпадъци от опаковки, хартия, пластмаса и стъкло в поземлен имот с идентификатор 35883.509.7 по КК на гр. Камено и изменение на ПУП-ПР на УПИ VII-366, кв.16 по ПУП-ПРЗ на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД“ с възложител: „БУРГ МАШИНЪРИ“ ЕООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46004

Съобщение № 174  по досие № БС-ОВОС-194-2023, с вх. № ПД-3245/01.12.2023 г. за „Изграждане на две жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор по КК 58431.2.53, местност „Сърта“, землище на с. Приселци, община НЕсебър, област Бургас“ с възложител: Александър Аврамов https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45994

Съобщение № 173  по досие № БС-ОВОС-202-2023, с вх. № ПД-3232/01.12.2023 г. за Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с номинална мощност от 990 kWp и БКТП 20/0,4kV 1000 kVA в УПИ VI, кв.109 по плана на гр. Сунгурларе, Община Сунгурларе, с възложител: "Акант" ЕООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46049

Публикувано на 05.12.2023

Съобщение № 172  по досие № БС-ОВОС-187-2023, с вх. № ПД-2977/29.11.2023 г. за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с номинална мощност 1999,2kWp в УПИ I, кв. 51 по плана на с. Славянци, община Сунгурларе“, с възложител: "СОЛАР АСЕТС" ЕООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45865

Публикувано на 30.11.2023

Съобщение № 171  по досие № БС-ОВОС-203-2023, с вх. № ПД-3388/28.11.2023 г. за „Изграждане на търговска сграда за КОО, съдържаща 5 магазина за промишлени стоки, ЗОХ и офиси в поземлен имот с идентификатор 51500.43.4 по КК на гр. Несебър, м. "Чаирите", община Несебър“, с възложител: "ТРАКИЯ РИТЕЙЛ" ЕООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46052

Публикувано на 29.11.2023

Съобщение № 170  по досие № БС-ОВОС-156-2023, с вх. № ПД-2163/27.11.2023 г. за „Изграждане на стопанска сграда - складова база и две оранжерии за цветя в ПИ с идентификатор 07079.2.1818 по КК на гр. Бургас, м. „Крушака“, община Бургас“, с възложител: „Ясемин“ ООД. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45200.

Публикувано на 27.11.2023

Съобщение № 169  по досие № БС-ОВОС-193-2023, с вх. № ПД-30401, 3041/20.11.2023 г. за „Изграждане на складове за нехранителни стоки – сгради №1 и №2 в ПИ с идентификатор 07079.2.2764 по КК на град Бургас, община Бургас /УПИ II-2764, кв. 10 по плана на град Бургас/“, с възложители: „Нед-1“ ЕООД и „Диамант Трейдинг Груп“ ЕООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45991

Съобщение № 168  по досие № БС-ОВОС-244-2022, с вх. № ПД-3114/21.11.2023 г. за: Изграждане на вилни сгради в ПИ с идентификатор 81178.56.18 по КККР на гр. Черноморец, м. „Акра“, община Созопол“, с възложител: Пламен Дичев https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41552

Публикувано на 24.11.2023

Съобщение № 167  по досие № БС-ОВОС-35-2022, с вх. № ПД-3637/22.11.2023 г. за: „Изграждане на по една жилищни сграда за сезонно ползване и ограда в ПИ с идентификатори 51500.24.41 и 51500.24.42 по КК на град Несебър, община Несебър“, с възложители: Кирил Мишев и Ани Алексиева https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42381

Публикувано на 22.11.2023

Съобщение № 166  по досие № БС-ОВОС-241-2022, с вх. № ПД-2865/16.11.2023 г. за: „Изграждане на складове с цех за метални изделия в ПИ с идентификатор 07079.6.1457, местност „Кладенеца“ (бивша „Герен бунар“), землище на гр. Бургас, Община Бургас”, с възложител: Петко Николов https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45315

Съобщение № 165  по досие № БС-ОВОС-195-2023, с вх. № ПД-3012/16.11.2023 г. за: Изграждане на пет вилни сгради в поземлен имот с идентификатор по КК 72727.12.17, м. "Караджака", землище на с. Тополица, община Айтос “, с възложител: ЕТ "Арарат Николай Николов" https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45997

Публикувано на 20.11.2023

Съобщение № 164  по досие № БС-ОВОС-162-2023, с вх. № ПД-2582/13.11.2023 г. за: „Изграждане на складове с цех за метални изделия в ПИ с идентификатор 07079.6.1457, местност „Кладенеца“ (бивша „Герен бунар“), землище на гр. Бургас, Община Бургас”, с възложител: Петко Николов https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45315

Публикувано на 15.11.2023

Съобщение № 163  по досие № БС-ОВОС-149-2023, с вх. № ПД-2196/09.11.2023 г. за: „Изграждане на вилна сграда в ПИ с идентификатор 67800.8.192 по КК на град Созопол, м. „Буджака“, община Созопол“, с възложител: Станимир Стоянов https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45063

Съобщение № 162  по досие № БС-ОВОС-72-2023, с вх. № ПД-3363/08.11.2023 г. за: „Изграждане на вилна сграда в ПИ с идентификатор 66528.501.342 по КК на с. Синеморец, община Царево“, с възложител: Янко Събев https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42876

Съобщение № 161  по досие № БС-ОВОС-183-2023, с вх. № ПД-3160/10.11.2023 г. за: „Монтаж на преместваеми обекти-навеси за каравани в ПИ с идентификатор 07079.831.101 по КК на град Бургас, община Бургас /УПИ I-7, кв. М9, лесопарк „Росенец“, местност „Отманли“, землище на град Бургас/“, с възложител: „ГБС-Инвест“ ЕАД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45817

Съобщение № 160  по досие № БС-ОВОС-176-2023, с вх. № ПД-2271/10.11.2023 г. за: „Изграждане на вилно селище от 13 вилни сгради в ПИ с № 72727.12.31 по КК на с. Тополица, община Айтос“, с възложител: „ФЕЦ Тополица“ ЕООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45634

Публикувано на 13.11.2023

Съобщение № 159  по досие № БС-ОВОС-180-2023, с вх. № ПД-3001/07.11.2023 г. за: „Изграждане на едноетажна сграда в ПИ с идентификатор 51500.508.212 по КК на гр. Несебър, община Несебър (УПИ II-654, кв.301 по плана на к.к. „Слънчев бряг – запад“, гр. Несебър) и обособяване на сладкарски цех в новопредвидената сграда“, с възложител: Нели Косева https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45739

Публикувано на 10.11.2023

Съобщение № 158  по досие № БС-ОВОС-258-2022, с вх. № ПД-681/01.11.2023 г. за: Монтаж на две нови машини в цех за рециклиране на пластмасови изделия в ПИ с № 17974.45.8, местност „Янев мост“, землище на гр. Средец, община Средец“, с възложител: „ВЕЛЕСТ ПЛАСТ“ ЕООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41714

Публикувано на 06.11.2023

Съобщение № 157  по досие № БС-ОВОС-179-2023, с вх. № ПД-2970/31.10.2023 г. за: Изграждане на вилни сгради в ПИ № 39164.21.88 и 39164.21.70 по КК  на с. Кошарица, община Несебър“, с възложител: „Иваро 2010“ ЕООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45717

Публикувано на 31.10.2023

Съобщение № 156  по досие № БС-ОВОС-165-2023, с вх. № ПД-2460/64.10.2023 г. за: „Удължаване срока на концесия за добив на мергелна глина от кариера "Соката", гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: "Керамика Бургас" АД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45376

Публикувано на 20.10.2023

Съобщение № 155  по досие № БС-ОВОС-107-2022, с вх. № ПД-1385/2023 г. за: „Рекултивация на съществуващо депо за битови отпадъци в ПИ с идентификатори 35883.4.133 и 35883.4.132 по КК на град Камено, община Камено“, с възложител: Община Камено.  https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39675

Публикувано на 19.10.2023

Съобщение № 154  по досие № БС-ОВОС-126-2023, с вх. № ПД-1962/12.10.2023 г. за: Изграждане на две вилни сгради в поземлен имот 57491.19.352 по КК на гр. Поморие, местност "Лахама", община Поморие с възложител: "Зундерт Екстрийм" ООД.  https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43727

Публикувано на 17.10.2023

Съобщение № 153  по досие № БС-ОВОС-172-2023, с вх. № ПД-1293/12.10.2023 за: „Експлоатация на мобилна шредерна инсталация за предварителна обработка на излезли от употреба моторни превозни средства и излезли от употреба гуми в ПИ с идентификатор 07079.662.9570 по КККР на гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: „ГМК 1“ АД.  https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45520

Публикувано на 13.10.2023

Съобщение № 152  по досие № БС-ОВОС-153-2023, с вх. № ПД-2042/2023 г. за: „Изграждане на вилни сгради в ПИ с идентификатор 65513.38.1. по КК на с. Писменово, м. „Хасанкьой“, община Приморско /номер по предходен план 0,8001/“, с възложител: Методи Миленов.  https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45129

Съобщение № 151  по досие № БС-ОВОС-223-2022, с вх. № ПД-2866/2023 г. за: „Обособяване на площадка за компостиране на зелени, дървесни градински и биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене, хранителни отпадъци от домакинства и други подобни източници на територията на Община Царево в ПИ с идентификатор 32514.3.33 по КК на с. Изгрев, община Царево“, с възложител: Община Царево.  https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41062

Съобщение № 150  по досие № БС-ОВОС-169-2023, с вх. № ПД-2215/10.10.2023 г. за: „Изграждане на апартаментен хотел в ПИ с идентификатори 67800.53.150по КККР на гр. Созопол, местност „Мапи“, община Созопол“, с възложител: „Инто Планинг“ ЕООД.  https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45451.

Публикувано на 09.10.2023

Съобщение № 149  по досие № БС-ОВОС-173-2023, с вх. № ПД-2527/05.10.2023 г. за: „Изграждане на система за капоково напояване на лозови насаждения в поземлени имоти 57491.14.70, 57491.14.537, 57491.14.567, 57491.14.566, 57491.10.173, 57491.7.286, 57491.7.285 по КККР на гр. Поморие, общ. Поморие“, с възложител: Станимир Лимберов ЗП. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45526.

Съобщение № 148  по досие № БС-ОВОС-174-2023, с вх. № ПД-2526/05.10.2023 г. за: „Изграждане на система за капково напояване на лозови насаждения в ПИ с идентификатори 57491.14.171, 57491.7.310, 57491.13.14, 57491.4.230 и 57491.14.273 по КК на град Поморие, община Поморие“, с възложител: „Пилонтов“ ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45562

Публикувано на 05.10.2023

Съобщение № 147  по досие № БС-ОВОС-166-2023, с вх. № ПД-2320/03.10.2023 г. за: „Изграждане на пет жилищни сгради в ПИ с идентификатори 07079.13.1177 и 07079.13.1143 по КК на град Бургас, кв. Банево, община Бургас“, с възложител: Светослава Георгиева. Информацията можете да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45377

Публикувано на 04.10.2023

Съобщение № 146  по досие № БС-ОВОС-164-2023, с вх. № ПД-1125/26.09.2023 г. за: „Монтиране на мобилна инсталация (автоклав) за обезвреждане на болнични отпадъци до ниво на безвредни отпадъци и добавяне на нови кодове отпадъци на съществуваща площадка в ПИ с идентификатор 07079.605.280 по КККР на гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: „Балкан ресурс“ ЕООД, с вх. № ПД-1125/26.09.2023 г. Информацията можете да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45374.

Съобщение № 145  по досие № БС-ОВОС-167-2023, с вх. № ПД-2640/26.09.2023 г. за: „Изграждане на курортно строителство в ПИ с идентификатор 67800.53.8 по КККР на гр. Созопол, местност „Мапи“, община Созопол“, с възложители: Станислав Крушарски и Георги Карпузов, с вх. № ПД-2640/26.09.2023 г. Информацията можете да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45382.

Съобщение № 144  по досие № БС-ОВОС-168-2023, с вх. № ПД-2648/26.09.2023 г. за: „Изграждане на вилна сграда в ПИ 67800.70.309 по КККР на гр. Созопол, м. „Хаджи Али дере“, община Созопол и трасета за транспортен достъп и за техническа инфраструктура”, с възложител: Миглена Антонова, с вх. № ПД-2648/26.09.2023 г. Информацията можете да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45386.

Публикувано на 26.09.2023

Съобщение № 143  по досие № БС-ОВОС-158-2023, с вх. № ПД-2441/24.08.2023 г. за: „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 1999,62 kWp в ПИ с идентификатор 73388.70.16 по КК на с. Тръстиково, община Камено“, с възложител: "ЕВН България Ренюабълс" ЕООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45263

Съобщение № 142  по досие № БС-ОВОС-29-2023, с вх. № ПД-301/21.09.2023 г. за: „Изграждане на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.30.429 по КК на град Бургас, община Бургас“, с възложители: „Биомакс Къмпъни“ ООД и „Полигруп Холдинг“ ЕАД, Димитринка Димитрова и Марийка Желева https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42328

Съобщение № 141  по досие № БС-ОВОС-151-2023, с вх. № ПД-2047, 2185 /20.09.2023 г. за: „Изграждане на кланица за добив на червено месо в ПИ с идентификатор 73388.71.47 по КК на с. Тръстиково, община Камено“, с възложител: „Еко Карне“ ЕООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45122

Публикувано на 20.09.2023

Съобщение № 140  по досие № БС-ОВОС-159-2023, с вх. № ПД-2443/12.09.2023 г. за: „Изграждане на сгради за отдих и курорт в поземлен имот с идентификатор 81178.6.517 по КК на гр. Черноморец, м. "Аклади", община Созопол“, с възложител: „АБ Сплендид прожект" ЕООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45268.

Съобщение № 139  по досие № БС-ОВОС-125-2023, с вх. № ПД-1957/08.09.2023 г. за: „Изграждане на вилна сграда в № 81178.1.293 по КК на град Черноморец, местност „Мокро скала“, община Созопол“, с възложители: Веселин Драгов, Невен Петров и Коста Танчев https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43719

Публикувано на 12.09.2023

Съобщение № 138  по досие № БС-ОВОС-161-2023, с вх. № ПД-2523/08.09.2023 г. за: Изграждане на общински парк в поземлен имот с № 67800.36.68, 67800.36.70, 678.36.422 и 67800.36.27 по КК на гр. Созопол, община Созопол с възложител: Община Созопол https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45311

Публикувано на 11.09.2023

Съобщение № 137  по досие № БС-ОВОС-114-2023, с вх. № ПД-829/01.09.2023 г. за: „Изграждане на вилно строителство в ПИ с идентификатори 39164.15.278 и 39164.15.279 по КККР на с. Кошарица, м. „Сулуджана“, община Несебър“, с възложител: „Гранд Вилидж“ ООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43600.

Публикувано на 05.09.2023

Съобщение № 136  по досие № БС-ОВОС-155-2023, с вх. № ПД-2416/01.09.2023 г. за: „Изграждане на жилищни сгради в ПИ с идентификатор 67800.3.120 по КК на град Созопол, община Созопол“, с възложител: „Алекс-Ком“ ООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45190

Публикувано на 31.08.2023

Съобщение № 135  по досие № БС-ОВОС-152-2023, с вх. № ПД-1971/30.08.2023 г. за: Водовземане от подземни води от съществуващи водовземни съпръжения - тръбни кладенци ТК-1 "Община Камено - Камен", изграден в ПИ 8015, кв. 107, Т-2 "Община Камено - Камено", изграден в УПИ X-общ. кв. 107 и Т-3 "Община Камено - Камено", изграден в имот 1294 по плана на гр. Камено, община Камено” с възложител: Община Камено https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45128

Публикувано на 30.08.2023

Съобщение № 134  по досие № БС-ОВОС-127-2023, с вх. № ПД-1954/23.08.2023 г. за: Изграждана на складова база за съхранение и търговия на строителни матертиали и дребна строителна механизация в ПИ с идентификатор 07079.3.2033, местност "Курт тепе", землище гр. Бургас, община Бургас, с възложител: "Бургас Терм" ЕООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43730

Публикувано на 29.08.2023

Съобщение № 133  по досие № БС-ОВОС-19-2023, с вх. № ПД-138/22.08.2023 г. за: „Изграждане на бунгала, вили, апартаментни сгради и ограда в ПИ с идентификатор 07079.20.466 по КК на град Бургас, община Бургас /УПИ IV-1337, кв. 29 по плана на м. „Ъгъла“, землище на кв. Сарафово, град Бургас/“, с възложител: „Марилес“ ЕООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42247

Публикувано на 22.08.2023

Съобщение № 132  по досие № БС-ОВОС-157-2023, с вх. № ПД-2230/18.08.2023 г. за: „Водовземане от съществуващ тръбен кладенец ТК-1 "Ефект 3 - Сл. Бряг" в поземлен имот с № 51500.505.70 по КК на гр. Несебър, община Несебър“, с възложител: "Ефект 3" ЕООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45202

Публикувано на 21.08.2023

Съобщение № 131  по досие № БС-ОВОС-142-2023, с вх. № ПД-2091/1708.2023 г. за: „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 44094.1.1163 по КК на с. Лозенец, местност „Тарфа“, община Царево“, с възложител: Марк Марков https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45002.

Съобщение № 130  по досие № БС-ОВОС-34-2021, с вх. № ПД-2465/17.08.2023 г. за: Изграждане на единадесет броя вилни сгради за сезонно ползване в новообразувани нови единадесет УПИ-та в № 39164.13.193 по КК на с. Кошарица, местност "Кору дере", община Несебър, с възложител: Хайн Улптс https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35399

Публикувано на 17.08.2023

Съобщение № 129  по досие № БС-ОВОС-144-2023, с вх. № ПД-2186/16.08.2023 г. за: „Изграждане на крайпътен обект - бензиностанция и газостанция в поземлен имот с идентификатор 07079.2.3830 (бивш 07079.2.2446) по КККР на гр. Бургас, местност "Вълчи връх" (бивша "Курт тепе"), УПИ I-28, бивш масив 38, община Бургас“, с възложител: "Медпетрол" ООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45005.

Съобщение № 128  по досие № БС-ОВОС-123-2023, с вх. № ПД-1803/15.08.2023 г. за: „Изграждане на осем (8 броя) броя вилни сгради в поземлен имот 48619.2.424 по КККР на гр. Царево, УПИ V-2.424, местност "Диньов гьол", община Царево“, с възложители: Мария Василева и Коста Василев https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43700.

Публикувано на 16.08.2023

Съобщение № 127  по досие № БС-ОВОС-140-2023, с вх. № ПД-2161/14.08.2023 г. за: Изграждане на площадка за подготовка за оползотворяване, рециклиране и материално оползотворяване на строителни отпадъци, чрез трошене и пресяване с мобилна трошачно-сортировъчна инсталация в ПИ с идентификатор 36525.154.4, м. "Дренака", гр. Карнобат с възложител: "БГНОВА" АД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/44934

Съобщение № 126  по досие № БС-ОВОС-137-2023, с вх. № ПД-1064/11.08.2023 г. за: Добив на подземни води от съществуващо водовземно съоръжение - тръбен кладенец, изграден в УПИ IX-167, кв. 8 по КККР на с. Лозарево, община Сунгурларе“, с възложител: "Айс 92" ООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/44912

Съобщение № 125  по досие № БС-ОВОС-108-2023, с вх. № ПД-825/14.08.2023 г. за: „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение тръбен кладенец ТК-1 „И.С.Пропърти – лесопарк Росенец“, регистриран с регистрационен номер 252 035 02926/12.12.2022 г. изграден в ПИ 07079.831.212 по КККР на гр. Бургас, Лесопарк Росенец“, с възложител: „И. С. Пропърти“ ЕООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43536

Публикувано на 15.08.2023

Съобщение № 124  по досие № БС-ОВОС-106-2022, с вх. № ПД-1214/10.08.2023 г. за: Инженеринг - проектиране и строителство на обект "Реконструкция на линията за утайки на ПСОВ Бургас"с възложител: "Водоснабдяване и канализация" ЕАД Бургас https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43499

Публикувано на 11.08.2023

Съобщение № 123  по досие № БС-ОВОС-134-2023, с вх. № ПД-1758/03.08.2023 г. за: „Изграждане на вилни сгради за отдих в ПИ с № 67800.8.154, 67800.8.197 и 67800.8.198, местност „Буджака“, землище на град Бургас, община Созопол“, с възложители: Зафирка Дойчинова, Цветан Жеков, Емануела Жекова и Петър Жеков https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/44806

Съобщение № 122  по досие № БС-ОВОС-272-2022, с вх. № ПД-2926/09.08.2023 г. за: Изграждане на нов въздушен присъединителен електропровод 110 кV между подстанция на  фотоволтаична електроцентрала в ПИ с идентификатор 17974.36.346 по КК на град Средец, община Средец и подстанция „Грудово“ с възложител: „СР-Соларис Енерджи ЕООД ЕНД КО“ КД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41867

Публикувано на 09.08.2023

Съобщение № 121  по досие № БС-ОВОС-116-2023, с вх. № ПД-1640/26.07.2023 г. за: „Изграждане на една сграда за отдих и курорт в ПИ с идентификатор 81178.5.221 по КК на град Черноморец, местност „Аклади“, община Созопол“, с възложители: Светлана Иванова и „Ред Рокс Вю“ ООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43616

Съобщение № 120  по досие № БС-ОВОС-46-2023, с вх. № ПД-501/03.08.2023 г. за: „Поставяне на 30 броя бунгала и бистро в ПИ с идентификатор 07079.30.556 и 30 броя бунгала п ПИ с идентификатор 07079.30.691 по КК на град Бургас, м. „Кафка“, община Бургас“, с възложител: „Пропъртис Къмпъни БГ“ АД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42549

Съобщение № 119  по досие № БС-ОВОС-122-2023, с вх. № ПД-1870/03.08.2023 г. за: „Изграждане на вилни сгради в № 67800.7.613 по КК на град Созопол, община Созопол“, с възложител: Даниела Иванова-Тодорова https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43699

Съобщение № 118  по досие № БС-ОВОС-141-2023, с вх. № ПД-1920/04.08.2023 г. за: „Обособяване на цех за производство и продажба на пресни хлебни и сладкарски изделия в сграда с идентификатор 20273.501.504.1, находяща се в ПИ с идентгификатор 20273.501.504 по КК на с. Дебелт, община Средец“, с възложител: „Ро-Суитс“ ЕООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/44965

Съобщение № 117  по досие № БС-ОВОС-139-2023, с вх. № ПД-2158/28.07.2023 г. за: „Изграждане на складове за селскостопанска продукция и машини, ремонтни работилници, административна и битова сграда в ПИ с идентификатор 07079.2.2092 по КК на град Бургас, м. „Хайнлъка“, община Бургас“, с възложител: „Масада Сити“ ЕООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/44918

Публикувано на 02.08.2023

Съобщение № 116  по досие № БС-ОВОС-120-2022, с вх. № ПД-1809/31.07.2023 г. за: „Обособяване на площадки за изкупуване на и съхранение на черни и цветни метали, техните сплави, хартия и стъкло в № 36525.81.7 по КК на гр. Карнобат, общ Карнобат“, с възложител: „Коко“ ООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43648

Съобщение № 115  по досие № БС-ОВОС-135-2022, с вх. № ПД-1936/31.07.2023 г. за: „Изграждане на 6 броя вилни сгради в № 49619.13.589 по КК на гр. Царево, общ. Царево“, с възложител: Халед Сабра https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/44856

Публикувано на 01.08.2023

Съобщение № 114  по досие № БС-ОВОС-230-2022, с вх. № ПД-2812/27.07.2023 г. за: "Реконструкция, обновяване и разширяване на зоопарк Айтос, находящ се в ПИ № 00151.288.8 по КККР на гр. Айтос, община Айтос" с възложител: Община Айтос https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41296

27.07.2023

Съобщение № 113  по досие № БС-ОВОС-138-2023, с вх. № ПД-2080/24.07.2023 г. за: Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с № 81178.5.223 по КК на гр. Черноморец, местност "Аклади", община Созопол с възложител: "Рачев Комерс" ЕООД и Светлана Иванова https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/44914

Съобщение № 112  по досие № БС-ОВОС-136-2023, с вх. № ПД-2057/27.07.2023 г. за: „Изграждане на вилна сграда в ПИ с идентификатор 81178.5.42 по КК на град Черноморец, местност „Аклади“, община Созопол“, с възложител: „Лео-Бетонови изделия“ ЕООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/44905

Съобщение № 111  по досие № БС-ОВОС-131-2023, с вх. № ПД-1860/20.07.2023 г. за: „Преустройство и пристройка на гараж и жилищна част в ПИ с идентификатор 35033.501.965 по КК на град Каблешково, община Поморие, с цел обособяване на обект за млекопреработване и търговия на дребно с мляко и млечни продукти“, с възложител: Яни Киряков https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/44773

Съобщение № 110  по досие № БС-ОВОС-32-2023, с вх. № ПД-277/20.07.2023 г. за: „Поставяне на 40 бунгала в ПИ с идентификатор 07079.30.690 по КК на град Бургас, община Бургас“, с възложители: „Пропъртис Къмпъни БГ“ АД и „Делта –ИН“ ЕООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43698

20.07.2023

Съобщение № 109  по досие № БС-ОВОС-129-2023, с вх. № ПД-1905/12.07.2023 г. за: „Извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване и предварително третиране на отпадъци от производствена дейност и корабни отпадъци“, с възложител: „Пристанище Бургас“. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43741

18.07.2023

Съобщение № 108  по досие № БС-ОВОС-89-2023, с вх. № ПД-1236/10.07.2023 г. за: Изграждане на вилни сгради в № 67800.10.369, 67800.10.446 и 678.10.333 по КККР на гр. Созопол, местност "Мапи", община Созопол“ с възложител: "Блек Сий Асет Мениджмънт" ЕАД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43179

Съобщение № 107  по досие № БС-ОВОС-110-2023, с вх. № ПД-1279/10.07.2023 г. за: Поливане на тревните площи от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец в поземлен имот с № 51500.507.601 по КК на гр. Несебър, УПИ IV-586, кв. 1202 по плана на к. к. "Слънчев бряг - Запад", община Несебър“ с възложител: "Месембрия АМГ" ООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43541

Съобщение № 106 по досие № БС-ОВОС-128-2023, с вх. № ПД-1950/14.07.2023 г. за: „Изграждане на две жилищни сгради в ПИ с № 47202.501.627 и 47202.501.628 по КК на с. Маринка, община Бургас“, с възложител: Петко Ковачев https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43739

Съобщение № 105  по досие № БС-ОВОС-121-2023, с вх. № ПД-1879/14.07.2023 г. за: „Изграждане на трасе на ВЕП 110 кV за присъединяване на ФЕЦ в землището на село Вратица, община Камено до нова ППС, към ново поле 110 кV от ОРУ 110 кV на подстанция Камено“ е „Био Пи Ди Солар Енерджи“ ООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43698

13.07.2023

Съобщение № 104  по досие № БС-ОВОС-52-2023, с вх. № ПД-552/10.07.2023 г. за: „Изграждане на две жилищни сгради в № 39164.24.18 по КК на с. Кошарица, общ. Несебър“, с възложител: „Натурал Еко Хаус“ ООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42602

10.07.2023

Съобщение № 103 по досие № БС-ОВОС-132-2023, с вх. № ПД-2020/07.07.2023 г. за: Изграждане на две жилищни сгради в ПИ с идентификатор 61056.56.26 по КК на с. Равда, местност „Хендек тарла“, община Несебър“, с възложители Иван Вишев и Кристина Йовчева. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/44774

10.07.2023

Съобщение № 102 по досие № БС-ОВОС-104-2023, с вх. № ПД-1384/27.06.2023 г. за: Изграждане на магазин, бистро и детски кът в ПИ с № 61042.11.110 по КККР на с. Равадиново, м. "Факуда", община Созопол с възложител: Любомир Бурков и Георги Бурков https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43388

Съобщение № 101 по досие № БС-ОВОС-118-2023, с вх. № ПД-1859/30.06.2023 г. за: „Изграждане на сгради за отдих и курорт в ПИ с № 81178.6.208 по КК на град Черноморец, община Созопол“, с възложител: „Сондако“ ЕООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43642

Съобщение № 100  по досие № БС-ОВОС-93-2023, с вх. № ПД-1088/30.06.2023 г. за: „Добив на строителни материали – пясък по открит способ от находище „Тръстиково“, землище на с. Тръстиково, община Камено“, с възложител: „Стал 77“ ЕООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43204

Съобщение № 99  по досие № БС-ОВОС-105-2023, с вх. № ПД-1450/22.06.2023 г. за: „Изграждане на 6 броя жилищни сгради в ПИ с идентификатор 00151.280.8, м. „Хаджи Бекир“, град Айтоск, община Айтос“, с възложител: Исуф Юсмен https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43441

04.07.2023

Съобщение № 98  по досие № БС-ОВОС-111-2023, с вх. № ПД-1408/29.06.2023 г. за: „Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на англомерация Сунгурларе с капацитет 2810 ЕЖ в ПИ с идентификатор 70247.59.53 по КККР на гр. Сунгурларе, местност "Яраджата", община Сунгурларе с довеждаща инфраструктура“, с възложител: Община Сунгурларе https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43563

03.07.2023

Съобщение № 97  по досие № БС-ОВОС-92-2023, с вх. № ПД-792//15.06.2023 г. за: „Изграждане на една жилищна сграда в ПИ № 51500.83.115 по КК на град Несебър, община Несебър /УПИ XIX-23, кв. 15 по плана на м. „Кокалу“, град Несебър/“, с възложител: „Хидро Мап“ ЕООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43202

29.06.2023

Съобщение № 96  по досие № БС-ОВОС-92-2023, с вх. № ПД-792/15.06.2023 г. за: „Изграждане на една жилищна сграда в ПИ № 51500.83.115 по КК на град Несебър, община Несебър (УПИ XIX-23, кв. 15 по плана на м. „Кокалу“, град Несебър)“, с възложител: „Хидро Мап“ ЕООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43202

Съобщение № 95  по досие № БС-ОВОС-165-2021, с вх. № ПД-2732/20.06.2023 г. за: „Третиране на отпадъци от производствената дейност на „М Кабел” ООД в поземлен имот с № 20273.38.288 по КК на с. Дебелт, община Средец с възложител: „М Кабел” ООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37903

Съобщение № 94  по досие № БС-ОВОС-113-2023, с вх. № ПД-1702/26.06.2023 г. за: Изграждане на две пететажни жилищни сгради в ПИ с №11538.12.29 по КК на гр. Свети Влас, м. "Варницата", община Несебър с възложител: "Форт Нокс" ООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43568

28.06.2023

Съобщение № 93  по досие № БС-ОВОС-83-2023, с вх. № ПД-2388/21.06.2023 г. за: „Изграждане на три жилищни сгради в ПИ с № 61056.78.7 по КК на с. Равда, м. „Чатал тепе“, община Несебър“, с възложители: „Гу-Фарадей“ ЕООД и „Юниверсъл Инвест“ ЕООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43062

Съобщение № 92  по досие № БС-ОВОС-103-2023, с вх. № ПД-3668/22.06.2023 г. за: „Изграждане на жилищна сграда и сондажен кладенец за добив от подземни води в ПИ с № 07079.12.1720 по КК на град Бургас, община Бургас /УПИ V-1720, кв. 1б по плана на м. „Машатлъка“, кв. Ветрен/“, с възложител: Желю Люцканов https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43387

22.06.2023

Съобщение № 88 по досие № БС-ОВОС-112-2023, с вх. № ПД-1789/20.06.2023 г. за: Промяна в капацитета на площадка за съхранение, сепариране и шредиране на пластмасови опаковки в сграда с идентификатор 20273.501.1217.1 (складова база) в ПИ с идентификатор 20273.501.1217 по КК на с. Дебелт, община Средец с възложител: "Пъчков" ООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43567

21.06.2023

Съобщение № 91  по досие № БС-ОВОС-109-2023, с вх. № ПД-1582/16.06.2023 г. за: Изграждане на 20 броя жилищни сгради в ПИ с № 73571.35.129, м. "Саръямач", с. Тънково, община Несебър с възложител: "Екс Енерджи Корп" ООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43539

20.06.2023

Съобщение № 90  по досие № БС-ОВОС-102-2023, с вх. № ПД-1520/16.06.2023 г. за: „Разширение чрез реконструкция и модернизация на съществуващ обект-фотоволтаична електроцентрала в ПИ с № 46663.52.479 по КК на град Малко Търново, община Малко Търново“, с възложител: „Алфа Енерджи МТ“ ЕООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43385

Съобщение № 89 по досие № БС-ОВОС-107-2023, с вх. № ПД-1517/15.06.2023 г. за: „Изграждане на сгради за отдих и курорт в ПИ с № 81178.6.244 и 81178.6.243 по КК на град Черноморец, община Созопол“, с възложител: „Леопарди“ ЕООД: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43529

15.06.2023

Съобщение № 88 по досие № БС-ОВОС-89-2022, с вх. № ПД-1267/09.06.2023 г. за: „Изграждане на сграда за отдих и курорт в ПИ с идентификатор 81178.6.512 по КК на град Черноморец, местност „Аклади“, община Созопол“, с възложител: Марийка Йорданова. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39459

09.06.2023

Съобщение № 87 по досие № БС-ОВОС-99-2023, с вх. № ПД-1169/06.06.2023 г. за: Добив на подземни води от съществуващо водовземно съоръжение - каптиран извор КИ "Община Руен - Дропла", разположен в ПИ с № 23755.252.140, местност "Кючук юрт", землище на с. Дропла, община Руен с възложител: "Меджик Лайф" ООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43347

Съобщение № 86 по досие № БС-ОВОС-79-2023, с вх. № ПД-1154/07.06.2023 г. за: Изграждане на сгради за отдих и курорт в поземлени имоти с 81178.5.311, 81178.5.312 и 81178.5.313 по КК на гр. Черноморец, м. "Таласакра", община Созопол“, с възложител: "Скуеър Блек Сии Коуст" ЕООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42986

Съобщение № 85 по досие № БС-ОВОС-101-2023, с вх. № ПД-1525/01.06.2023 г. за: „Изграждане на две сгради за отдих и курорт в ПИ с № 67800.10.328 и 67800.10.505 по КК на град Созопол, местност „Мапи“, община Созопол“, с възложител: Пламен Едрев https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43360

08.06.2023

Съобщение № 84 по досие № БС-ОВОС-98-2023, с вх. № ПД-1427/05.06.2023 г. за: „Изграждане на три жилищни сгради в ПИ № 07079.13.1158 по КККР на гр. Бургас, местност „Срещу село“, община Бургас“, с възложител: Димитър Минчев https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43342.

Съобщение № 83 по досие № БС-ОВОС-94-2023, с вх. № ПД-1385/05.06.2023 г. за: „Изграждане на една вилна сграда за сезонно ползване в № 39164.11.130 по КК на с. Кошарица, община Несебър“, с възложители: Кристина Димитрова и Жеко Бузуков https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43211

31.05.2023

Съобщение № 82 по досие № БС-ОВОС-97-2023, с вх. № ПД-1425/26.05.2023 г. за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в ПИ с идентификатор 81006.198.3 по КК на с. Черница, община Сунгурларе“, с възложител: „Елдве“ ООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43328

Съобщение № 81 по досие № БС-ОВОС-86-2023, с вх. № ПД-72/22.05.2023 г. за: Риборазвъждане и допълнителна дейност спортен риболов в поземмлен имот 36381.31.96, с. Караново, община Айтос, с възложител: "Санди 65" ЕООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43166

23.05.2023

Съобщение № 80 по досие № БС-ОВОС-96-2023, с вх. № ПД-1526/18.05.2023 г. за: „Водовземане от съоръжение с цел водовземане за стопански цели в ПИ с идентификатор 61056.502.162 по КК на с. Равда, община Несебър“, с възложител: "Емнералд Хоспиталити" ООД.  https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43312

19.05.2023

Съобщение № 79 по досие № БС-ОВОС-87-2023, с вх. № ПД-1697/18.05.2023 г. за: Изграждане на подстанция 35/110kV към ФЕЦ 36MWP в поземлен имот с идентификатор 46663.52.588, местност "Добържана", землище на гр. Малко Търново, община Малко Търново, с възложител: "Тракия МТ Солар" ЕООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43168

12.05.2023

Съобщение № 78 по досие № БС-ОВОС-71-2023, с вх. № ПД-903/10.05.2023 г. за: „Изграждане на жилищни и курортни сгради в № 67800.36.447 по КК на град Созопол, община Созопол“, с възложител: „Блек Сий Форест“ ЕООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42875

Съобщение № 77 по досие № БС-ОВОС-40-2023, с вх. № ПД-414/09.05.2023 г. за: „Изграждане на ваканционно селище в ПИ с идентификатор 39164.24.60 по КК, м. „Под село“, землище на с. Кошарица, община Несебър“, с възложител: „Адванст Проджект Консултинг“ ООД. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42442

Съобщение № 76 по досие № БС-ОВОС-81-2023, с вх. № ПД-1020/04.05.2023 г. за: „Обособяване на пункт за преработка на мляко в млечни продукти в самостоятелен обект с № 11538.501.276.5.2 и разделяне на самостоятелен обект с № 11538.501.276.5.1 на два магазина за промишлени стоки, находящи се в съществуваща сграда в ПИ с № 11538.501.276 по КККР на гр. Свети Влас, община Несебър“ с възложител: Йоана Иванова. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43025.

Съобщение № 75 по досие № БС-ОВОС-78-2023, с вх. № ПД-558/09.05.2023 г. за: „Изграждане на обекти за производствено-складови дейности и електропроизводство от ВЕИ в ПИ с № 07079.605.169, 07079.605.170, 07079.605.171, 07079.605.172 и 07079.605.173 по КККР на гр. Бургас, община Бургас, за които са образувани УПИ XIV-172, 173 и УПИ XV-169, 170, 171 в кв. 26 по плана на икономическа зона ИКЗ по ИПГВР на гр. Бургас“, с възложител: „Комфорт“ АД. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42985.

05.05.2023

Съобщение № 74 по досие № БС-ОВОС-85-2023, с вх. № ПД-769/04.05.2023 г. за:„Изграждане на ФЕЦ с мощност 999,53 кWр, нов БКТП 0,4/20 кV, нов БКЗРУ 20 кV в ПИ с идентификатор 07079.2.447 по КК на град Бургас, община Бургас“, с възложител: „Денито“ ООД. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43140

03.05.2023

Съобщение № 73 по досие № БС-ОВОС-75-2023, с вх. № ПД-1075/28.04.2023 г. за: „Изграждане на 12 еднофамилни жилищни сгради в ПИ 57491.18.447 по КККР на гр. Поморие, местност „Кошарите“, община Поморие“ с възложител: „Стил 555“ ООД         , с вх. № ПД-1075/28.04.2023 г. Информацията можете да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42976.

Съобщение № 72 по досие № БС-ОВОС-37-2023, с вх. № ПД-330/28.04.2023 г. за: „Изграждане на автосервиз с търговска част и офиси в ПИ 00151.176.11 по КККР на гр. Айтос, местност „Могилата“, община Айтос“ с възложител: Алиш Алиш, с вх. № ПД-330/28.04.2023 г. Информацията можете да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42386.

Съобщение № 71 по досие № БС-ОВОС-54-2023, с вх. № ПД-582/25.04.2023 г. за: „Изграждане на мотел с търговски обект и автосервиз в ПИ с идентификатор 51500.43.25 по КК на град Несебър, община Несебър“, с възложител: Борис Борисов. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42605

Съобщение № 70 по досие № БС-ОВОС-61-2023, с вх. № ПД-460/20.04.2023 г. за: „Изграждане на две двуетажни вилни сгради, трафопост и озеленяване в ПИ с идентификатор 10361.30.1 /предишен идентификатор 30001/, местност „Караджигер“ по КК на с. Велика, община Царево“, с възложители: Светла Недева и Росица Кузева. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42642

Съобщение № 69 по досие № БС-ОВОС-69-2023, с вх. № ПД-756/27.04.2023 г. за: „Аварийно възстановяване експлоатационното състояние и гравитачното вливане в Черно море на системата за отводняване на Южен охранителен канал на "Черноморски солници" АД на територията на гр. Бургас“ с възложители: Община Бургас и Областен управител на Област Бургас. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42821

27.04.2023

Съобщение № 68 по досие № БС-ОВОС-77-2023, с вх. № ПД-1087/21.04.2023 г. за: „Цех за производство на рапаново брашно в сграда с идентификатор 07079.605.166.9, разположена в ПИ № 07079.605.166 по КККР на гр. Бургас, община Бургас“ с възложител: "Нира" ЕООД. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42982

25.04.2023

Съобщение № 67 по досие № БС-ОВОС-64-2023, с вх. № ПД-3343/20.04.2023 г. за: „Изграждане на склад за селскостопанска техника в № 35883.7.119 по КК на град Камено, местност „Дере Арас“, община Камено“, с възложител: „Шеми груп“ ООД. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42775

Съобщение № 66 по досие № БС-ОВОС-53-2023, с вх. № ПД-706/19.04.2023 г. за: „Изграждане на жилищни сгради в № 07079.30.178 по КК на град Бургас, община Бургас /УПИ III-37, кв. 38 по плана на кв. „Крайморие“, град Бургас/“, с възложител: „Форос Дивелъпмънт“ ЕАД. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42603

Съобщение № 65 по досие № БС-ОВОС-80-2023, с вх. № ПД-1084/21.04.2023 г. за: „Изграждане на вилни сгради в ПИ с идентификатор 39164.21.59 по КК на с. Кошарица, местност „Бостан Тарла“, община Несебър“, с възложител: „Иваро 2010“ ЕООД. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42988

Съобщение № 64 по досие № БС-ОВОС-64-2023, с вх. № ПД-3343/20.04.2023 г. за: „Изграждане на склад за селскостопанска техника в имот с идентификатор 35883.7.119 по КК на гр. Камено, местност "Дере Арас", община Камено“, с възложител "Шеми Груп" ООД. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42616

Съобщение № 63 по досие № БС-ОВОС-61-2023, с вх. № ПД-460/19.04.2023 г. за: „Изграждане на вилни сгради в № 10361.30.1 (стар № 30001) по КККР на с. Велика, община Царево“ с възложител: Светла Недева и Росица Кузева. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42642

20.04.2023

Съобщение № 62 по досие № БС-ОВОС-70-2023, с вх. № ПД-914/12.04.2023 г. за: „Изграждане на 10 жилищни сгради в ПИ с идентификатор 73571.44.130 по КК на с. Тънково, община Несебър /предишен идентификатор 73571.44.50 И 73571.44.125 по КК/ и 10 жилищни сгради в ПИ с идентификатор 73571.44.49 по КК на с. Тънково, община Несебър“, с възложител: Стоянка Стойкова. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42830

Съобщение № 61 по досие № БС-ОВОС-73-2023, с вх. № ПД-795/18.04.2023 г. за: „Изграждане на магазин за хранителни и промишлени стоки и заведение за обществено хранен /ЗОХ/ в ПИ с идентификатор 07079.20.406 по КК на град Бургас, община Бургас /УПИ XXVIII-1299, кв. 26 по плана на местност „Ъгъла“, землище на кв. Сарафово, град Бургас/“, с възложител: Димитър Банкин. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42884

Съобщение № 60 по досие № БС-ОВОС-56-2023, с вх. № ПД-601/18.04.2023 г. за: „Изграждане на ФЕЦ и БКТП – етапно изпълнение, в ПИ с идентификатор 07079.690.33 по КК на гр. Бургас (УПИ III, кв. 1 по плана на Летище Бургас) и Кабелна линия 20 кV от ФЕЦ през ПИ с идентификатори 07079.690.33, 07079.690.36, 07079.690.72 до съществуващ ТП „Пристигане“ в ПИ с идентификатор 07079.690.47 по КК на гр. Бургас, на територията на Летище Бургас”, възложител „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42616

Съобщение № 59 по досие № БС-ОВОС-27-2023, с вх. № ПД-200/18.04.2023 г. за: Изграждане на ваканционно селище в имот с идентификатор 48619.5.523 по КК на гр. Царево, местност "Арапя", община Царево с възложител: ЕТ "Симеонка Стоянова". https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42322

12.04.2023

Съобщение № 58 по досие № БС-ОВОС-49-2023, с вх. № ПД-331/10.04.2023 г. за: Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в ПИ с идентификатор 56659.340.25 по КК на с. Подвис, община Сунгурларе и електропроводна линия с възложител: "Сати комерс" ЕООД. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42574

07.04.2023

Съобщение № 57 по досие № БС-ОВОС-67-2023, с вх. № ПД-416/04.04.2023 г. за: „Изграждане на две вилни сгради в ПИ с № 67800.6.758 и 67800.6.759 по КК на гр. Созопол, м. „Буджака“, община Созопол“ с възложител: Емил Гюров https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42790

Съобщение № 56 по досие № БС-ОВОС-65-2023, с вх. № ПД-780/04.04.2023 г. за: „Изграждане на вилно селище в ПИ 72727.12.30 по КККР на с. Тополица, местност „Караджата“, община Айтос“ с възложител: „ФЕЦ Тополица“ ЕООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42778.

05.04.2023

Съобщение № 55 по досие № БС-ОВОС-9-2023, с вх. № ПД-3623/03.04.2023 г. за: Постъпило искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на 7 вилни сгради в ПИ с № 07079.17.843 по КК на град Бургас, община Бургас“, с възложител: Бинка Кирова. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42047

Съобщение № 54 по досие № БС-ОВОС-51-2023, с вх. № ПД-3731/03.04.2023 г. за: Промени при добива и първична преработка на подземни богатства - строителни материали (варовици) в находище "Богданово - запад" и изграждане на трошачно-сортировъчна инсталация в имоти с № 04621.135.1 и 04621.135.2 по КК на с. Богданово, община Средец с възложител: "Ейч Би Минералс" ООД. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42599

Съобщение № 53 по досие № БС-ОВОС-59-2023, с вх. № ПД-2689/31.03.2023 г. за: „Изграждане на предприятие за производство на месни заготовки с експедиционна и демонстрационна зала, магазин за риба и навес за продажба на селскостопанска продукция, като преработка на одобрен проект - пазар за селскостопански животни, административни и обслужващи сгради към него в ПИ 35033.7.410, м. „Пъдарска могила“ по КККР на гр. Каблешково“ с възложители: Яни Киряков и Радина Кирякова. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42626

30.03.2023

Съобщение № 52 по досие № БС-ОВОС-63-2023, с вх. № ПД-778/22.03.2023 г. за: Изграждане на жилищен комплекс в имот с идентификатор 07079.30.165 на гр. Бургас, кв. "Крайморие", община Бургас, с възложител Радостин Димитров. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42656

Съобщение № 51 по досие № БС-ОВОС-48-2023, с вх. № ПД-678/24.03.2023 г. за: Изграждане на жилищна сграда и съпътстваща я инфраструктура (ВиК, електрозахранване и транспортен достъп) в имот № 023003, с. Просеник, местност "Корията", община Руен, с възложител: "Йори" ЕООД. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42571

Съобщение № 50 по досие № БС-ОВОС-10-2023, с вх. № ПД-2972/24.03.2023 г. за: „Водовземане от съществуващо съоръжение - тръбен кладенец в ПИ № 67800.40.114 по КК на гр. Созопол, местност "Синутидис", община Созопол с възложител: Антон Балемезов, Живко Бахаров и Станислав Джоглев. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42049

29.03.2023

Съобщение № 49 по досие № БС-ОВОС-58-2023, с вх. № ПД-248/24.03.2023 г. за: „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с номинална мощност 390 kWр в УПИ II, кв.14 по плана на с. Свобода, община Камено и електропроводна линия за присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа“, с възложител „Солейса“ ЕООД. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42624.

Съобщение № 48 по досие № БС-ОВОС-44-2023, с вх. № ПД-368/27.03.2023 г. за: „Водовземане от подземни води чрез водовземно съоръжение ТК-СР2 „Русеви-Созопол“ в ПИ с идентификатор 67800.10.223 по КК на град Созопол, община Созопол“, с възложител: „Русеви“ ООД https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42543

Съобщение № 47 по досие № БС-ОВОС-55-2023, с вх. № ПД-612/23.03.2023 г. за: „Изграждане на вилни сгради със смесено предназначение в ПИ с идентификатори 44094.5.1035, 44094.5.1036, 44094.5.1037, 44094.5.1038, 44094.5.1039, 44094.5.1040, 44094.5.1041, 44094.5.1042, 44094.5.1043 и 44094.5.1044 по КК на с. Лозенец, община Царево /предишен  идентификатор 44094.5.99 по КК на с. Лозенец, община Царево“, с възложител: Начо Халачев. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42606

27.03.2023

Съобщение № 46 по досие № БС-ОВОС-30-2023, с вх. № ПД-129/15.03.2023 г. за: /: „Изграждане на по една вилна сграда в ПИ с идентификатори 48619.2.810 и 48619.2.811 по КК на град Царево, община Царево“, с възложители: Гергана Дикова и Марин Иванов. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42338

Съобщение № 45 по досие № БС-ОВОС-45-2023, с вх. № ПД-3087/17.03.2023 г. за: „Обособяване на площадка за оползотворяване на зелени отпадъци на територията на претоварна станция за отпадъци – ПИ с идентификатор 36525.247.12 по КК на град Карнобат, община Карнобат /УПИ I-11 по плана на град Карнобат/“, с възложител: Община Карнобат. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42547

Съобщение № 44 по досие № БС-ОВОС-60-2023, с вх. № ПД-492/23.03.2023 г. за: Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение - тръбен кладенец в имот с идентификатор 73388.74.9 по КК на с. Тръстиково, местност "Ямките", община Камено с възложители: Земеделски производител "Петя Янчева Иванчева". Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42630

Съобщение № 43 по досие № БС-ОВОС-33-2022, с вх. № ПД-2511/20.03.2023 г. за: Удължаване на срока на концесия за добив на подземни богатства- строителни материали - варовици от находище "Добромир-изток", находящ се в землището на с. Добромир, община Руен с възложители: "СМА Минерал Бургас Вар". Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38774

Съобщение № 42 по досие № БС-ОВОС-118-2022, с вх. № ПД-1268/16.03.2023 г. за: „Изграждане на вилна сграда в имот № 134.183 по плана на новообразуваните имоти за зона по §4 от ПЗП на ЗСПЗЗ, с. Крушевец, община Созопол“ с възложители: Даниел Панайотов и Мария Купенова. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39868

Съобщение № 41 по досие № БС-ОВОС-47-2023, с вх. № ПД-504/17.03.2023 г. за: Разполагане на 12 броя приместваеми обекти с търговска цел и обслужващи дейности в имот с идентификатор 48619.4.567 по КК на гр. Царево, местност "Арапя", община Царево с възложители: Димо Фешев, Таня Фешева-Чавдарова, Георги Костадинов. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42566

Съобщение № 40 по досие № БС-ОВОС-62-2023, с вх. № ПД-3929/17.03.2023 г. за: Добив на подземни води от съществуващо водовземно съоръжение - тръбен кладенец, изградено в поземлен имот 27454.23.82, местност "Кладери", с. Емона, община Несебър, с възложители: Димитър Съристов. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42645

14.03.2023

Съобщение № 39 по досие № БС-ОВОС-43-2023, с вх. № ПД-549/07.03.2023 г. за: Добив от подземни води от съществуващо водовземно съоръжение - тръбен кладенец" с идентификатор № 000174, местност "Арка", с. Тополица, община Айтос с възложители: Станимир Хаджиев. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42527

10.03.2023

Съобщение № 38 по досие № БС-ОВОС-4-2023, с вх. № ПД-3738/07.03.2023 г. за: „Изграждане на жилищни сгради № 73571.36.146 по КК на с. Тънково, местност „Над селото“, община Несебър“ с възложители: „Ес Енд Ей“ ООД и „Сийфорд“ ООД. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41991

Съобщение № 37 по досие № БС-ОВОС-6-2023, с вх. № ПД-3739/07.03.2023 г. за: „Изграждане на жилищни сгради № 73571.36.145 по КК на с. Тънково, местност „Над селото“, община Несебър“ с възложител: „Ес Енд Ей“ ООД. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42011

08.03.2023

Съобщение № 36 по досие № БС-ОВОС-256-2022, с вх. № ПД-3447, нов ПД-761/28.02.2023 г. за: "Изграждане на складова база за промишлени стоки, офиси и производство на ел. енергия в имот с идентификатор 07079.4.777 по КК на гр. Бургас, местност "Хаджи тарла", община Бургас“, с възложител: "Владиван"ООД. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41665

07.03.2023

Съобщение № 35 по досие № БС-ОВОС-12-2023, с вх. № ПД-3868/02.03.2023 г. за: „Изграждане на складова база за промишлени стоки и шоурум в имоти 07079.17.1643, 07079.17.1645 и 07079.17.1647 по КК на гр. Бургас, кв. Рудник, община Бургас“, с възложител: "Грег-България" ООД. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42072

02.03.2023

Съобщение № 34 по досие № БС-ОВОС-38-2023, с вх. № ПД-3792/24.02.2023 г. за: „Риборазвъждане и спортен риболов в язовир „Крива круша 1“, ПИ с идентификатор 81178.33.382 по КККР, на гр. Черноморец, община Созопол“, с възложител: „Ди енд Ви Глобал“ ЕООД. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42410

Съобщение № 33 по досие № БС-ОВОС-21-2023, с вх. № ПД-174/17.02.2023 г. за: „Изграждане на складова база за съхранение и продажба на плодове, зеленчуци и хранителни стоки в ПИ с идентификатор 58356.4.90 по КК на град Приморско, община Приморско“, с възложител: „Ава Груп 2“ ЕООД. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42250

Съобщение № 32 по досие № БС-ОВОС-270-2022, с вх. № ПД-3469/23.02.2023 г. за: „Изграждане на жилищни сгради в ПИ с идентификатор 00833.5.166 по КК на град Ахелой, община Поморие“, с възложител: Атанас Златков. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41860

Съобщение № 31 по досие № БС-ОВОС-33-2023, с вх. № ПД-165/20.02.2023 г. за: „Добив на подземни води от съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец, изградено в ПИ с идентификатор 07079.17.1975, землище на кв. Черно море, гр. Бургас, Община Бургас”, с възложител: ЕТ „Станчо Кичев“. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42360

Съобщение № 30 по досие № БС-ОВОС-255-2022, с вх. № ПД-3483/24.02.2023 г. за: „Обособяване на площадка за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/ и отпадъци от метални опаковки /ООм/ в ПИ № 07079.9.278 и ПИ№ 07079.9.1070 по КККР на гр. Бургас” с възложител „Нотамет“ ЕООД. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41661

28.02.2023

Съобщение № 29 по досие № БС-ОВОС-39-2023, с вх. № ПД-427/20.02.2023 г. за: „Изграждане на сгради за туристически чифлик в имот с идентификатор 81178.40.28 по КК на гр. Черноморец, местност „Ачмите“, община Созопол“ с възложител: Християн Танев. Информацията можете да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42422

Съобщение № 28 по досие № БС-ОВОС-36-2023, с вх. № ПД-3874/20.02.2023 г. за: „Изграждане на вилно строителство в ПИ с идентификатори 44094.2.935 и 44094.2.937 по КККР на с. Лозенец, м. „Караагач“, община Царево“ с възложител: „ГГА“ ЕООД. Информацията можете да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42384

16.02.2023

Съобщение № 27 по досие № БС-ОВОС-25-2023, с вх. № ПД-127/13.02.2023 г. за: „Изграждане на складова база за съхранение на дървен материал в имот с идентификатор 17974.28.2 по КК на гр. Средец, местност "Гуненски дол", община Средец“, с възложител: Иван Димитров. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42261

13.02.2023

Съобщение № 26 по досие № БС-ОВОС-8-2023, с вх. № ПД-3856/07.02.2023 г. за: „Обособяване на зона за къмпингуване с 24 броя места за каравани с навеси или навеси с обособени помещения за нощувки в имот с идентификатор 48619.3.459 по КК на гр. Царево“, с възложител: Теодорин Бончев. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42036

09.02.2023

Съобщение № 25 по досие № БС-ОВОС-20-2023, с вх. № ПД-33/07.02.2023 г. за: „Изграждане на две вилни сгради в ПИ с идентификатор 63029.12.2 по КК на с. Росен, община Созопол“, с възложител: Диана Льобоа. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42249

Съобщение № 24 по досие № БС-ОВОС-23-2023, с вх. № ПД-3824/02.02.2023 г. за: „Изграждане на вилно селище – 4 вилни сгради в ПИ с идентификатор 57491.19.473 по КК на град Поморие, община Поморие“, с възложител: „Селебрити хоум“ ООД. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42258

Съобщение № 23 по досие № БС-ОВОС-257-2022, с вх. № ПД-3446/01.02.2023 г. за: „Изграждане на две жилищни сгради в ПИ с идентификатор 61056.56.32 по КК на с. Равда, община Несебър“, с възложител: Йорданка Ласкова. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41667

Съобщение № 22 по досие № БС-ОВОС-5-2023, с вх. № ПД-3718/02.02.2023 г. за: Изграждане на хотел в ПИ 58356.502.25 по КККР на гр. Приморско, м. „Пясъка“, община Приморско“, с възложител: „Токо Инвест“ ООД. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42007.

Съобщение № 21 по досие № БС-ОВОС-261-2022, с вх. № ПД-3602/01.02.2023 г. за: „Изграждане на шест броя жилищни сгради в имот с идентификатор 18469.17.56 по КК на с. Гюльовца, местност „Старите лозя“, община Несебър“ с възложител: Сийка Николова. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41734

07.02.2023

Съобщение № 20 по досие № БС-ОВОС-24-2023, с вх. № ПД-325/30.01.2023 г. за: „Изграждане на племенна ферма за 2000бр. овце в имот с идентификатор 40124.106.6, с. Крушевец, община Созопол“ с възложител Стоян Димов. Информацията можете да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42260

Съобщение № 19 по досие № БС-ОВОС-2-2023, с вх. № ПД-3635. за: „Изграждане на жилищни сгради в ПИ с идентификатор 07079.820.1060 по КК на гр. Бургас, местност „Манастирското”, кв. Сарафово, Община Бургас” с възложител „Дрансел“ ЕООД. Информацията можете да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41939

01.02.2023

Съобщение № 18 по досие № БС-ОВОС-16-2023, с вх. № ПД-3840/30.01.2023 г. за: „Самостоятелно битово водоснабдяване от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 72151.17.37 по КК на с. Твърдица, община Бургас“, с възложител: „Севан С.В.“ ЕООД. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42085

31.01.2023

Съобщение № 17 по досие № БС-ОВОС-14-2023, с вх. № ПД-3900/26.01.2023 г. за: „Поставяне на шредер за първично претрошаване на отпадъци на територията на претоварна станция за битови отпадъци (ПСО), разположена в ПИ с идентификатор 61056.21.2 по КК на с. Равда, местност "Мерата", община Несебър", с възложител Община Несебър. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42076

Съобщение № 16 по досие № БС-ОВОС-253-2022, с вх. № ПД-3390/27.01.2023 г. за: "Изграждане на четири жилищни сгради и изграждане на водопровод в имот с идентификатор 47651.12.129 по КК на с. Медово, местност "Ръжен баир", община Поморие", с възложител Росислав Орешков. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41586

Съобщение № 15 по досие № БС-ОВОС-136-2022, с вх. № ПД-1558/27.01.2023 г. за: „Изграждане на автосервиз, пункт за автопрегледи, автомивка, паркинг, трафопост, офиси и складове в поземлен имот с идентификатор 07079.23866 (стар номер 07079.2.558) по КК на гр. Бургас, местност „Оникилика”, община Бургас", с възложител „Ти-Ем Транс” ООД. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39949

27.01.2023

Съобщение № 14 по досие № БС-ОВОС-13-2023, с вх. № ПД-3835/25.01.2023 г. за: „Изграждане на вилни сгради в ПИ с идентификатор 67800.50.199 по КККР на гр. Созопол, м. "Куку баир", зона по §4 от ЗСПЗЗ, община Созопол", с възложител "Селиша БГ" ЕООД. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42074

Съобщение № 13 по досие № БС-ОВОС-18-2023, с вх. № ПД-3375/24.01.2023 г. за: „Изграждане на вилна сграда в имот с идентификатор 81178.5.78 по КК на гр. Черноморец, местност "Аклади", община Созопол", с възложител "Ред рокс вю" ООД. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42118

20.01.2023

Съобщение № 12 по досие № БС-ОВОС-3-2023, с вх. № ПД- 3634/17.01.2023 г., за: ПУП-ПРЗ за № 07079.820.1329, м. "Манастирското" кв. Сарафово, гр. Бургас с цел жилищно строителство, с възложител: „Золекс“ ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41965

Съобщение № 11 по досие № БС-ОВОС-190-2022, с вх. № ПД-1913/12.01.2023 г. за: „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в ПИ № 81178.8.1030 по КК на гр. Созопол, м. "Буджака", община Созопол“, с възложител: "Житиа" ООД“. Информацията може да намерите на: http:// https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40693

Съобщение № 10 по досие № БС-ОВОС-156-2022, с вх. № ПД-3323/19.01.2023 г. за: „Реконструкция на съществуващ стопански двор в кравеферма млечно направление и водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземане - каптиран естествен извор в ПИ № 56438.154.1 КККР на с. Пирне, община Айтос", с възложител "Хелиос милк"ЕООД. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40300

19.01.2023

Съобщение № 9 по досие № БС-ОВОС-269-2022, с вх. № ПД-2460/18.01.2023 г. за: „Рехабилитация на вълнолом пристанищен терминал „Бургас–Изток–1“, с възложител: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ – ТП „Пристанище Бургас“. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41856.

Съобщение № 8 по досие № БС-ОВОС-1-2023, с вх. № ПД-3713/13.01.2023 г. за: "Изграждане на складова база за промишлени стоки с административна част, шоурум и паркинг в ПИ с идентификатор 07079.3.1303 по КК на гр. Бургас, община Бургас", с възложител Георги Стоименов и Ивайло Фанев. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41936

18.01.2023

Съобщение № 7 по досие № БС-ОВОС-264-2022, с вх. № ПД-3491/10.01.2023 г. за: "Изграждане на две вилни сгради в ПИ с идентификатор 67800.4.25 по КК на град Созопол, община Созопол", с възложител Величка Николова. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41837

17.01.2023

Съобщение № 6 по досие № БС-ОВОС-238-2022, с вх. № ПД-3190/13.01.2023 г. за: „Изграждане на ПСОВ-Карнобат в ПИ с идентификатор 36525.46.3 по КК на град Карнобат, община Карнобат и довеждаща инфраструктура /водопровод, ел. захранване и транспортен достъп“ с възложител: "Водоснабдяване и канализация" ЕАД. Информацията можете да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41507

Съобщение № 5 по досие № БС-ОВОС49-2022, с вх. № ПД-458/12.01.2023 г. за: „Разширение на съществуващ гробищен парк в поземлен имот с № 73571.31.52 по КК на с. Тънково, община Несебър“ с възложител: Община Несебър. Информацията можете да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38963

09.01.2023

Съобщение № 4 по досие № БС-ОВОС-252-2022, с вх. № ПД-1125/06.01.2023 г. за: „Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба гуми (ИУГ), отпадъци от опаковки, текстилни отпадъци в ПИ№ 07079.605.280 по КК на гр. Бургас“ с възложител „Балкан ресурс“ ЕООД, с вх. № ПД-1125/06.01.2023 г. Информацията можете да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41583

06.01.2023

Съобщение № 3 по досие № БС-ОВОС-266-2022, с вх. № ПД-3510/23.12.2022 г. за: „Изграждане на вилни сгради в с идентификатор 48619.15.1034 по КККР на гр. Царево, м. „Янев егрек“, община Царево“, с възложител: „Еко Камп“ ЕООД, с вх. № ПД-3510/23.12.2022г. Информацията можете да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41846.

Съобщение № 2 по досие № БС-ОВОС-265-2022, с вх. № ПД-3184/22.12.2022 г. за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в УПИ VII-253, кв. 24 по плана на с. Лозарево, община Сунгурларе и електропроводна линия от ГРП на ФЕЦ до ЕТ“, с възложител: „Екея“ ЕООД, с вх. № ПД-3184/22.12.2022г. Информацията можете да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41843.

Съобщение № 1 по досие № БС-ОВОС-263-2022, с вх. № ПД-3560/2022 г. за: „Изграждане на четири еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 57491.16.260, гр. Поморие, община Поморие” с възложител  „Тонезлиеви“ ЕООД. Информацията можете да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41835

2022
29.12.2022

Съобщение № 209 по досие № БС-ОВОС-259-2022, с вх. № ПД-3349/20.12.2022 г. за: "Изграждане на вилни сгради със смесено предназначение в имоти с идентификатори 44094.5.1027, 44094.5.1028, 44094.5.1029, 44094.5.1030, 44094.5.1031, 44094.5.1032, 44094.5.1033 и 44094.5.1034 по КК на с. Лозенец, местност "Хаджияневци", община Царево“, с възложител Начо Халачев и Любомир Халачев. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41718

20.12.2022

Съобщение № 208 по досие № БС-ОВОС-250-2022, с вх. № ПД-3040/2022 г. за: „Изграждане на улица тупик с обръщало, захранваща ПИ№ 53045.502.576 и ПИ№ 53045.502.577, гр. Обзор, Община Несебър“, с възложител: Община Несебър. Информацията можете да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41581

16.12.2022

Съобщение № 207 по досие № БС-ОВОС-245-2022, с вх. № ПД-2619/13.12.2022 г. за: „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с номинална мощност 2500 kWр в УПИ XXI, кв.100 по плана на гр. Сунгурларе, община Сунгурларе и електропроводна линия за присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа“, с възложител „Механизация на селското стопанство и услуги“ ЕООД Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41557.

Съобщение № 206 по досие № БС-ОВОС-251-2022, с вх. № ПД-3437/12.12.2022 г. за: „Изграждане на вилни сгради в имот с идентификатор 73571.35.30 по КК на с. Тънково, местност "Саръямач", община Несебър"“, с възложители: "Екс Енерджи Корп" ЕООД Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41582

14.12.2022

Съобщение № 205 по досие № БС-ОВОС-233-2022, с вх. № ПД-3225/08.12.2022 г. за: „Изграждане на 4 сгради за отдих и курорт и трафопост в ПИ с № 67800.36.15 по КК на град Созопол, община Созопол“, с възложители: Петър Груев и Йорданка Гуглева. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41420

Съобщение № 204 по досие № БС-ОВОС-243-2022, с вх. № ПД-3271/12.12.2022 г. за: "Изграждане на производствено-техническа база за сигнално-охранителна техника, производство на облицовъчни фасадни елементи от алуминиеви композитни материали, механична обработка на алуминиеви профили, складиране, експедиция и офис и прилежащата техническа инфраструктура в имот с идентификатор 07079.2.1729 по КК на гр. Бургас, местност "Келева нива", община Бургас", с възложител: "СОТ-Сигнално-охранителна техника" ЕООД. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41530

12.12.2022

Съобщение № 203 по досие № БС-ОВОС-235-2022, с вх. № ПД-2934/18.11.2022 г. за: „Изграждане на сграда за отдих и курорт в ПИ с № 81178.6.526 по КККР, на гр. Черноморец, м. „Аклади“, община Созопол“, с възложител: Костадин Стоянов. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41427.

Съобщение № 202 по досие № БС-ОВОС-228-2022, с вх. № ПД-2654/18.12.2022 г. за: „Изграждане на две сгради за отдих и курорт в ПИ с идентификатори 67800.10.368 и 67800.10.334 по КККР на гр. Созопол, местност „Мапи“, община Созопол“, с възложител: „Блек Сий Асет Мениджмънт“ ЕАД. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41238.

Съобщение № 201 по досие № БС-ОВОС-229-2022, с вх. № ПД-2422/18.11.2022 г. за: „Изграждане на две сгради за отдих и курорт в ПИ с идентификатори 67800.10.358, 67800. 10.366 и 67800.10.379 по КККР на гр. Созопол, местност „Ачмалъци“, община Созопол“, с възложител: „Грийнлайф Сий“ ЕООД. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41245.

Съобщение № 200 по досие № БС-ОВОС-205-2022, с вх. № ПД-2654/05.12.2022 г. за: Изграждане на четири еднофамилни сгради в имот с идентификатор 52279.25.28 по КК на с. Константиново, местност "Дренака", община Камено с възложител "Фермер България 1" ЕООД. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40823

08.12.2022

Съобщение № 200 по досие № БС-ОВОС-246-2022, с вх. № ПД-3131(2)/06.12.2022 г. за: „Изграждане на вилни сгради в ПИ с идентификатор 67800.70.294 по КККР, на гр. Черноморец, м. „Хаджи Али дере“, община Созопол“, с възложители: Георги Попдобрев и Николай Тенев. Информацията можете да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41561.

Съобщение № 199 по досие № БС-ОВОС-248-2022, с вх. № ПД-2949(7)/05.12.2022 г. за: „Разполагане на кътове за отдих, беседки, пейки, маси, зона за пикник с навес, информационни табели, монтиране на дървена ажурна ограда, обособяване на места за около палатки и каравани в ПИ с идентификатор 62459.59.5 по КККР на с. Резово, м. „Силистар“, община Царево“ с възложител: „Корона Естейтс“ ЕООД. Информацията можете да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41577.

07.12.2022

Съобщение № 198 по досие № БС-ОВОС-200-2021 за: „Озеленяване,изграждане на кафе и преместваеми обекти в ПИ с идентификатор 07079.13.12, м. „До село“, землище кв. „Банево“, гр. Бургас община Бургас“,  с възложител: Красимир Димитров. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38100

Съобщение № 197 по досие № БС-ОВОС-189-2022 за: „Обособяване на озеленени площи за екологичен отдих и спорт, за широко обществено ползване с регулиран достъп и открити рекреационни обекти – геопластики, живи сгради, зелен лабиринт, водна зона – водоем с детски водни атракции, въжена градина, билкова градина, мини зоокът, зелено влакче, капсула байкинг, зона скелтери и дървени детски съоръжения в ПИ № 60329.112.6 и ПИ № 60329.112.7 по КК на с. Росен, м. „Върли дол“, община Созопол“ с възложител „Асценденст инженеринг“  ЕООД. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40689

05.12.2022

Съобщение № 196 по досие № БС-ОВОС-249-2022, с вх. № ПД-3344/2911.20222022 г. за: „Изграждане на две сгради за отдих и курорт в имот с идентификатор 67800.42.77 по КК на гр. Созопол, местност "Ликовуня", община Созопол", с възложител: "Тантело" ЕООД. Информацията може да намерите на:  https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41579

02.12.2022

Съобщение № 195 по досие № БС-ОВОС-185-2022, с вх. № ПД-1397/25.11.2022 г. за: „Изграждане на три вилни сгради в ПИ с идентификатор 81178.35.40 по КК на град Черноморец, община Созопол и трасе на път за достъп до имота“, с възложители: Иван Янев, Зорница Йосифова и Тодор Тодоров. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40613

Съобщение № 194 по досие № БС-ОВОС-202-2022, с вх. № ПД-2609/25.11.2022 г. за: „Откриване на площадка за изкупуване на отпадъци от цветни и черни метали и излезли от употреба МПС в част от поземлен имот с идентификатор 07079.665.207 по КК на гр. Бургас, община Бургас“ с възложител „МИП МЕТАЛС“ ЕООД. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40793

30.11.2022

Съобщение № 193 по досие № БС-ОВОС-171-2021, с вх. № ПД-2913/25.11.2022 г. за: „Изграждане на сграда за търговия в ПИ №61056.65.1, м-ст „Чатал тепе”, с. Равда, община Несебър” с възложител: „Уно Моменто“ ООД. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37947

23.11.2022

Съобщение № 192 по досие № БС-ОВОС-232-2022, с вх. № ПД-2117/2022 г. за: „Напояване на земеделски насаждения в землищата на с. Хаджиите, с. Черково, с. Искра, с. Детелина и град Карнобат, община Карнобат, монтаж на мрежа за защита от градушки на площ 105 дка и инвестиции и подобряване на технологиите за отглеждане на земеделски продукти“, с възложител: „Балкан Агро Груп“ ЕООД. Информацията може да намерите на:  https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41371

Съобщение № 191 по досие № БС-ОВОС-237-2022, с вх. № ПД-3222/2022 г. за: „Извършване на дейности по събиране, временно съхранение, предварително третиране и транспортиране на отпадъци от корабоплавателна дейност в складово помещение №1 в сграда с идентификатор 07079.660.609.20 по КК на град Бургас, община Бургас“, с възложител: „Коста Гард“ ООД. Информацията може да намерите на:  https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41503

Съобщение № 190 по досие № БС-ОВОС-175-2022, с вх. № ПД-2056/16.11.2022 г. за: „Изграждане на хотелски и жилищни сгради в ПИ с идентификатор 44094.5.980 по КК на с. Лозенец, община Царево“, с възложител: Анка Георгиева, Дора Дишлиева, Тома Георгиев, Диляна Дражева, Тома Дражев и Донка Дражева. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40551

21.11.2022

Съобщение № 189 по досие № БС-ОВОС-68-2022, с вх. № ПД-623/18.11.2022 г. за: „Мобилна система за преработка и замразяване на плодове в имот с идентификатор 36525.125.1 по КК на гр. Карнобат, местност „Кайряка“, община Карнобат“ с възложител: „Саут Фрут” ЕООД. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39275

18.11.2022

Съобщение № 188 по досие № БС-ОВОС-231-2022, с вх. № ПД-447/14.11.2022 г. за: „Изграждане на жилищна сграда с апартаменти за сезонно ползване в поземлен имот с № 51500.84.55 по КК на гр. Несебър, местност „Кокалу“, община Несебър“ с възложител: „Костов – Г2“ ООД. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41308

11.11.2022

Съобщение № 187 по досие № БС-ОВОС-222-2022, с вх. № ПД-2592/2022 г. за: „Изграждане фотоволтаична електроцентрала с мощност 990 кWр и електропроводна линия в УПИ VII-35, кв. 7 по плана на град Карнобат, община Карнобат“, с възложител: „АБВ Електрисити“ ООД. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41034

07.11.2022

Съобщение № 186 по досие № БС-ОВОС-218-2022, с вх. № ПД-2509/2022 г. за: „Изграждане на вилна сграда в ПИ № 67800.5.274 по КК на гр. Созопол, м. „Буджака“, община Созопол”, с възложители: Тошка Пенчева, Петя Ангелова и Стефан Пенчев. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40982

04.11.2022

Съобщение № 185 по досие № БС-ОВОС-227-2022, с вх. № ПД-2883/31.10.2022 г. за: "Изграждане на шест вилни сгради в имот с № 48619.13.595 по КК на гр. Царево, местност "Дядо Ильова Бахча", община Царево“ с възложител: "Р.Ф.Инвест" ЕООД. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41198

01.11.2022

Съобщение № 184 по досие № БС-ОВОС-226-2022, с вх. № ПД-2826/26.10.2022 г. за: „Разширение на ПСОВ-Обзор (в рамките на площадката на обекта) находяща се в ПИ с № 53045.120.504 по КК на град Обзор, община Несебър“ с възложител: „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41169

Съобщение № 183 по досие № БС-ОВОС-169-2022, с вх. № ПД-1917/26.10.2022 г. за: „Изграждане на сграда за сезонно ползване и водоснабдяване от съществуващ подземен водоизточник-сондажен кладенец в ПИ с № 27022.29.98 по КК на с. Евренозово, община Малко Търново“, с възложител: Ивайло Тодоров. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40464

Съобщение № 182 по досие № БС-ОВОС-221-2022, с вх. № ПД-2236/25.10.2022 г. за: „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда с гараж в ПИ с № 07079.30.1051 по КК на град Бургас, община Бургас УПИ XXXVII-1051, кв. 43 по плана на кв. Крайморие, град Бургас и трасе на уличен водопровод за водоснабдяване на имота“, с възложител: Пламен Петков. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41026

Съобщение № 181 по досие № БС-ОВОС-177-2022, с вх. № ПД-2215/19.10.2022 г. за: „Изграждане на 3 жилищни сгради в ПИ 67800.10.355 и 67800.10.550 по КК на гр. Созопол, м. „Ачмалъци“, община Созопол“ с възложител Петър Радев. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40563

Съобщение № 180 по досие № БС-ОВОС-214-2022, с вх. № ПД-2707/24.10.2022 г. за: „Изграждане на 16 еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с № 57491.18.240 по КК на гр. Поморие, местност „Кошарите“, община Поморие” с възложител: „Стил 555“ ООД. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40943

Съобщение № 179 по досие № БС-ОВОС-206-2022, с вх. № ПД-2579/26.10.2022 г. за: Добиване и гранулиране на биотор от животински изпражнения и обработка на овча вълна в сграда, находяща се в УПИ VII-1, кв.37 по плана на с. Мъдрино, община Карнобат“, с възложител: „Земеделска кооперация за производство и услуги „ЗОРА“. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40853.

28.10.2022

Съобщение № 178 по досие № БС-ОВОС-224-2022, с вх. № ПД-2350/2022 г.  за:  „Изграждане на четири вилни сгради и барбекю в ПИ с идентификатор 48667.85.56 по КК на с. Младежко, община Малко Търново“, с възложител: „Ками Вайн“ ООД. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41058

20.10.2022

Съобщение № 177 по досие № БС-ОВОС-210-2022, с вх. № ПД-2429/19.10.2022 г. за: „Обособяване на площадка за извършване на дейности с твърди отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност в ПИ с № 07079.660.609 по КККР, на гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: „Океан Шипингс" ЕООД. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40886.

19.10.2022

Съобщение № 176 по досие № БС-ОВОС-193-2022, с вх. № ПД-2374/11.10.2022 г. за: „Изграждане на две жилищни сгради в ПИ с идентификатор 35033.8.185 по КККР на гр. Каблешково, м. "Речица", община Поморие“, с възложител: "Ил Електрик" ООД. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40704

Съобщение № 175 по досие № БС-ОВОС-181-2022, с вх. № ПД-1994/18.10.2022 г. за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала /ФЕЦ/ в УПИ I, кв. 115 и УПИ III, кв. 116 по плана на град Сунгурларе, община Сунгурларе и трасе на нова кабелна линия за присъеденяване на ФЕЦ към електроразпределителната мрежа“, с възложител: „Атаген-2020“ ООД. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40570

Съобщение № 174 по досие № БС-ОВОС-212-2022, с вх. № ПД-212/18.10.2022 г. за: „Изграждане на една сграда за отдих и курорт в имот с № 81178.5.359 по КК на гр. Черноморец, местност "Аклади, община Созопол” с възложител: "Аклади сънрайс" ООД. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40940

14.10.2022

Съобщение № 173 по досие № БС-ОВОС-186-2022, с вх. № ПД-2169/12.10.2022 г. за: „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в ПИ с идентификатор 73571.22.50 по КККР на с. Тънково, община Несебър” с възложител: „Прити Лайф“ ЕООД. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40621

12.10.2022

Съобщение № 172 по досие № БС-ОВОС-188-2022, с вх. № ПД-2380/11.10.2022 г. за: „Изграждане на парк, открити площадки за спорт, игра сцена и паркинг в ПИ с идентификатор 35883.105.714 по КККР на гр. Камено, община Камено местност „Извън регулация“, община Камено и изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имота“ с възложител: Община Камено. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40631.

Съобщение № 171 по досие № БС-ОВОС-215-2022, с вх. № ПД-328/07.10.2022 г. за: „Изграждане на складова база за строителни материали и офиси в ПИ с № 07079.2.466 по КК на град Бургас, община Бургас (УПИ XVI-466 по плана на „Бизнес парк 2“, град Бургас)“, с възложител: „Унибилд Инженеринг“ ЕООД. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40704.

Съобщение № 170 по досие № БС-ОВОС-152-2022, с вх. № ПД-1747/07.10.2022 г. за: „Обособяване на площадка за третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и отпадъци от метални опаковки (ООм) в ПИ с №  61056.20.13 по КК на с. Равда, община Несебър“, с възложител: „Вип Метал Рециклинг“ ООД. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40260

Съобщение № 169 по досие № БС-ОВОС-149-2022, с вх. № ПД-1746/07.10.2022 г. за: „Обособяване на площадка за третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и отпадъци от метални опаковки (ООм) в ПИ с № 58640.28.102 по КК на с. Просеник, община Руен“ с възложител: „Вип Метал Рециклинг“ ООД. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40231

Съобщение № 168 по досие № БС-ОВОС-213-2022, с вх. № ПД-2718/06.10.2022 г. за: „Изграждане на една сграда за отдих и курорт в ПИ с идентификатор 81178.5.127 по КККР, на гр. Черноморец, м. „Аклади“, община Созопол“, с възложител: „Сънрайс Блу Лагун“ ООД. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40941.

Съобщение № 167 по досие № БС-ОВОС-173-2022, с вх. № ПД-2226/26.09.2022 г. за: „Изграждане на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 80916.50.21 по КК на с. Черни връх, м. "Св. Георги", община Камено“ с възложител Стоян Арнаудов. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40534

Съобщение № 166 по досие № БС-ОВОС-217-2022, с вх. № ПД-2591/10.10.2022 г. за: „Изграждане на вилна сграда за собствени нужди в ПИ с № 81178.5.445 по КК на град Черноморец, община Созопол (УПИ II-5222 в м. „Аклади“, землище на град Черноморец)“, с възложител: „Ред Рокс Вю“ ООД. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40976

Съобщение № 165 по досие № БС-ОВОС-219-2022, с вх. № ПД-1673, 2505/10.10.2022 г. за: „Изграждане фотоволтаична електроцентрала и външно кабелно захранване в УПИ IV-103, кв. 18 по плана на с. Кликач, община Карнобат“, с възложител: „Авигея“ ООД. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40985

Съобщение № 164 по досие № БС-ОВОС-207-2022, с вх. № ПД-2523/04.10.2022 г. за: „Инвестиции в технологично оборудване и ВЕИ за месопреработвателно предприятие в ПИ с № 51500.508.237 по КК на град Несебър, община Несебър“, с възложител: „Пирин Трейд 2013“ ЕООД. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40857

Съобщение № 163 по досие № БС-ОВОС-192-2022, с вх. № ПД-2196/05.10.2022 г. за: „Изграждане на складова база за съхранение, разфасовка и замразяване на риба и рибни продукти в ПИ с № 07079.2.389 по КК на град Бургас, община Бургас и осигуряване на транспортно обслужване за имота“, с възложител: „Риба Комерс“ ООД. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40702

Съобщение № 162 по досие № БС-ОВОС-184-2022, с вх. № ПД-2369/10.10.2022 г. за: „Откриване на площадка за изкупуване на отпадъци от цветни и черни метали и излезли от употреба моторни превозни средства (МПС) в имот с № 07079.2.2229 по КК на гр. Бургас, местност "Келева нива” с възложител: "Балкани Металс" ЕООД. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40607

Съобщение № 161 по досие № БС-ОВОС-198-2022, с вх. № ПД-2531/07.10.2022 г. за: „Изграждане на вилни сгради в имот с № 67800.5.27 по КК на гр. Созопол, местност "Буджака", община Созопол” с възложител: "Трансстрой еко" ЕООД. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40731

Съобщение № 160 по досие № БС-ОВОС-209-2022, с вх. № ПД-2769/11.10.2022 г. за: „Изграждане на 13 вилни сгради в имот с №48619.15.1037 по КК на гр. Царево, м. "Янов егрек", община Царево” с възложител: "Еко камп" ЕООД. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40882

07.10.2022

Съобщение № 159 по досие № БС-ОВОС-132-2022, с вх. № ПД-1594/04.10.2022 г. за: „Изграждане на вилни сгради в ПИ № 48619.10.611 по КККР на гр. Царево, община Царево, м. „Дядо Ильова бахча” с възложители: Емилия Тихова, Андрей Захариев, Ивета Дандулова и Илиян Бобев. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39935.

04.10.2022

Съобщение № 158 по досие № БС-ОВОС-198-2022, с вх. № ПД-2531/30.09.2022 г. за: „Изграждане на вилни сгради в имот с № 67800.5.27 по КК на гр. Созопол, местност "Буджака", община Созопол”, с възложител: "Трансстрой еко" ЕООД. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40731

Съобщение № 157 по досие № БС-ОВОС-204-2022, с вх. № ПД-2659/03.10.2022 г. за: „Обособяване на площадка за третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба електронно и електротехническо оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) в УПИ XVII, кв. 25, производствена зона "Север", гр. Карнобат”, с възложител: "Трансинсс" ООД. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40818

03.10.2022

Съобщение № 156 по досие № БС-ОВОС-129-2022, с вх. № ПД-1532/29.09.2022 г. за: „Изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване в ПИ с № 07079.1.1462 и 07079.1.1463, м. "Кюшето", парк Езеро, по КК на гр. Бургас, община Бургас”, с възложител: "Солинвест" ЕООД. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39903

30.09.2022

Съобщение № 155 по досие № БС-ОВОС-200-2022, с вх. № ПД-2406 за: „Изграждане на четири вилни сгради в ПИ № 48619.54.662 по КККР на гр. Царево, местност „СК. Фонд Боруна“, община Царево“, с възложител: „Тро-Тро“ ЕООД. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40745

27.09.2022

Съобщение № 154 по досие № БС-ОВОС-135-2022, с вх. № ПД-1544/23.09.2022 г. за: „Изграждане на вилни сгради за отдих и курорт в ПИ № 67800.5.28 по КК на гр. Созопол, м. „Буджака“, община Созопол”, с възложител: „Про Арх 1“ ЕООД. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39944

Съобщение № 153 по досие № БС-ОВОС-180-2022, с вх. № ПД-2016/23.09.2022 г. за: Водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение сондажен кладенец СК1 в имот с идентификатор 20417.42.183, в землището на с. Деветак, общ. Карнобат, с цел на ползване: водоснабдяване за животновъдство“ с възложител: „Свинекомплекс Крумово градище“ АД. Информацията можете да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40568

Съобщение № 152 по досие №БС-ОВОС-201-2022, с вх. №ПД-1004/26.09.2022 г. за: „Изграждане на складова-производствена база с административна част в имоти с идентификатори 07079.3.925 и 07079.3.926 по КК на гр. Бургас, местност "Курт тепе", община Бургас“, с възложител: "Дева Бродкаст" ЕООД. Информацията може да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40757

23.09.2022

Съобщение № 151 по досие № БС-ОВОС-197-2022, с вх. № ПД-2375(3)/13.09.2022 г. за: „Изграждане вилна сграда в ПИ № 67800.6.4 по КККР на гр. Созопол, община Созопол, м. „Буджака“, с възложител: „Паничище ЛМ“ ЕООД. Информацията можете да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40729.

21.09.2022

Съобщение № 150 по досие № БС-ОВОС-199-2022, с вх. № ПД-1741/19.09.2022 г. за: „Изграждане на четири еднофамилни жилищни сгради, ограда и басейн в ПИ 10731.136.100 по КК на с. Веселие, община Приморско“, с възложител: Марин Атанасов. Информацията можете да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40742

20.09.2022

Съобщение № 149 по досие № БС-ОВОС-170-2022, с вх. № ПД-2310/15.09.2022 г. за: „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с № 44817.83.4, по КККР на с. Лясково, местност „Юртата“, общ. Айтос“, с възложител: Румен Боев. Информацията можете да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40530

Съобщение № 148 по досие № БС-ОВОС-203-2022, с вх. № ПД-2544/14.09.2022 г. за: „Шредиране на излезли от употреба гуми (ИУГ) чрез мобилна шредирна в имот с № 35883.7.56 по КК на гр. Камено, местност "Дере Арас", община Камено“ с възложител: "Камекс Комерс" ЕООД. Информацията можете да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40795

14.09.2022

Съобщение № 147 по досие № БС-ОВОС-187-2022, с вх. № ПД-1779/09.09.2022 г. за: „Изграждане на ваканционно селище за селски и еко туризъм в поземлен имот с идентификатор 39164.21.15 по КК на с. Кошарица, местност „Мишкефа“, община Несебър“ с възложител: „Романс-Р“ ЕООД и „Торели С-Н Реал“ ЕООД. Информацията можете да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40624

Съобщение № 146 по досие № БС-ОВОС-98-2022, с вх. № ПД-1339/09.09.2022 г. за: „Изграждане на четири вилни сгради в ПИ с идентификатори 48619.6.595 и 48619.6.596 по КК на град Царево, община Царево“, с възложител: „Симдекс Трейдинг“ ЕООД. Информацията можете да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39650

13.09.2022

Съобщение № 145 по досие № БС-ОВОС-179-2022, с вх. № ПД-1990/09.09.2022 г. за: „Изграждане на една вилна сграда в ПИ с № 67800.8.155 по КК на гр. Созопол, местност "Буджака"” с възложители: Венцислав Мусабашев. Информацията можете да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40565

12.09.2022

Съобщение № 144 по досие № БС-ОВОС-155-2022, с вх. № ПД-1911/07.09.2022 г. за: „Изграждане на ваканционно селище в ПИ с идентификатор 48619.55.686 по КК на гр. Царево, местност „Скотовъден фонд – Боруна“, Община Царево” с възложители: Борис Гиздаков, Живка Гиздакова и Кирил Стефанов. Информацията можете да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40299

Съобщение № 143 по досие № БС-ОВОС-6-2022, с вх. № ПД-2528/07.09.2022 г. за: „Изграждане на автоматизирана поливна система и капково напояване на овощна черешова градина с площ 213,083 дка в имоти с № 00151.157.4, 00151.157.5, 00151.157.6, 00151.157.7, 00151.157.8, 00151.157.9, 00151.157.10, 00151.157.11, 00151.157.12, 00151.157.13, 00151.157.15, 00151.157.16, 00151.157.17, 00151.157.18, 00151.157.20, 00151.157.21, 00151.157.22, 00151.157.23, 00151.157.25, 00151.157.26, 00151.157.27, 00151.157.28, 00151.157.29, 00151.157.30, 00151.157.31, 00151.157.32, 00151.157.33, 00151.157.34, 00151.157.35, 00151.157.36, 00151.157.37, 00151.157.45, 00151.157.46, 00151.157.47 и 00151.157.48 по КК, землище на гр. Айтос, местност „Мангалята“, община Айтос“, с възложител: ЗКПУ „Единство“. Информацията можете да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38327

07.09.2022

Съобщение № 142 по досие № БС-ОВОС-171-2022, с вх. № ПД-2452/24.08.2022 г. за: „Монтаж на модулна мандра за преработка на мляко в ПИ № 07332.147.27 по КК на гр. Българово, община Бургас“ с възложител „Съединение-02“ ООД. Информацията можете да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40532

Съобщение № 141 по досие № БС-ОВОС-162-2022, с вх. № ПД-1841/05.09.2022 г. за: „Изграждане на вилно селище в  поземлен имот с идентификатор № 48619.2.464 по КК на гр. Царево, местност „Диньов гьол” община Царево” с възложители: Злати Ватев, Иванка Ватева, Стоимен Перфанов, Слави Михов, Милен Динев, Евелина Радойкова-Перфанова, Димитър Атанасов и „Фалконс“ ЕООД. Информацията можете да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40360

Съобщение № 140 по досие № БС-ОВОС-128-2022, с вх. № ПД-1650/05.09.2022 г. за: „Изграждане сгради за отдих и курорт в поземлен имот с идентификатор 67800.10.388 по КК на гр. Созопол, местност „Ачмалъци“, Община Созопол“, с възложител: Лиляна Чакърова. Информацията можете да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39900

02.09.2022

Съобщение № 139 по досие № БС-ОВОС-172-2022, с вх. № ПД-2281/29.08.2022 г. за: „Изграждане на вилни сгради и трафпост в ПИ с идентификатор 81178.61.129 по КК на град Черноморец, община Созопол“, с възложители: Десислав Димитров, Ваня Славова-Бойн, Димитър Бойн и Стела Андонова. Информацията можете да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40533

26.08.2022

Съобщение № 138 по досие № БС-ОВОС-166-2022, с вх. № ПД-1835/24.08.2022 г. за: „Изграждане на три сгради за отдих и курорт в поземлени имоти с № 67800.36.55 и 67800.36.12, по КККР на гр. Созопол местност „Света Марина“, общ. Созопол“, с възложител: Николай Желев. Информацията можете да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40401.

Съобщение № 137 по досие № БС-ОВОС-167-2022, с вх. № ПД-1883/24.08.2022 г. за: „Изграждане на пътен подлез под път II-99 „Бургас-Царево“ за връзката между гр. Приморско и кв. „Простор“ гр. Приморско по продължение на ул. „Ропотамо“ до ул. „Дъга“, с възложител: Община Приморско. Информацията можете да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40402.

Съобщение № 136 по досие № БС-ОВОС-153-2022, с вх. № ПД-3136/23.08.2022 г. за: „Разширение на производствената дейност чрез добавяне на отпадъци с кодове 02 01 06 в инсталация за производство на биотор и биогаз, чрез сух термофилен процес при преработка по метода на суха метанизация в № 35033.14.262 по КК на град Каблешково, община Поморие“, с възложител: „Риц 6“ ООД. Информацията можете да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40261

22.08.2022

Съобщение № 135 по досие № БС-ОВОС-159-2022, с вх. № ПД-1716/17.08.2022 г. за: „Разширяване на площадка за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), в УПИ Х, кв. 15, Промишлена зона „Север“ на гр. Карнобат, община Карнобат с УПИ IX, кв. 15, Промишлена зона „Север“ на гр. Карнобат, община Карнобат” с възложител „Метал Респект 1“ ЕООД. Информацията можете да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40335

Съобщение № 134 по досие № БС-ОВОС-144-2022, с вх. № ПД-2892/16.08.2022 г. за: „Изграждане на вилни сгради за отдих и курорт в ПИ с № 67800.54.12 по КК на гр. Созопол, м. „Мапи“, общ. Созопол”, с възложител: Веселин Недев. Информацията можете да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40149

Съобщение № 133 по досие № БС-ОВОС-160-2022, с вх. № ПД-647/18.08.2022 г. за: „Изграждане на осем вилни сгради и две сгради за спорт и развлечение в имот с № 44094.1.1057 по КК на с. Лозенец, местност "Тарфа", община Царево“, с възложители: "Авлига 49" ЕООД. Информацията можете да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40352

18.08.2022

Съобщение № 132 по досие № БС-ОВОС-150-2022, с вх. № ПД-1894/16.08.2022 г. за: „Изграждане на шест жилищни сгради в № 57491.18.626 по КККР на гр. Поморие, м. „Кошарите“, община Поморие“, с възложители: Росица Леви и Делян Йорданов, с вх. № ПД-1894/16.08.2022 г. Информацията можете да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40235

 

15.08.2022

Съобщение № 131 по досие № БС-ОВОС-165-2022, с вх. № ПД-2080/08.08.2022г. за: „Извършване на дейности по събиране, временно съхранение, предварително третиране и транспортиране на отпадъци от корабоплавателна дейност в сграда с идентификатор 07079.662.9565.48 по КК на град Бургас, община Бургас“, с възложител: „Коста Гард“ ООД. Информацията е налична: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40379

Съобщение № 130 по досие № БС-ОВОС-146-2022, с вх. № ПД-1923/02.08.2022г. за: „Обособяване на площадка за временно съхранение и оползотворяване на разделно събрани биоразградими отпадъци и осигуряване на необходимото оборудване и съоръжения в ПИ с № 35883.107.189 и 35883.107.188 по КК на гр. Камено, местност „Извън регулация“, община Камено и изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и План за улична регулация (ПУР) за достъп до имотите“ с възложител: Община Камено. Информацията е налична: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40181

Съобщение № 129 по досие № БС-ОВОС-148-2022 с вх. № ПД-1943/10.08.2022г. за: „Изграждане на сгради за отдих и курорт в ПИ № 67800.53.81 по КК на гр. Созопол, м. „Мапи“, община Созопол“ с възложител „Груп ГМ“ЕООД. Информацията е налична: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40213

Съобщение № 128 по досие № БС-ОВОС-78-2022 с вх. № ПД-401/10.08.2022г. за: Разширение на производствената дейност чрез завишаване на количеството отпадъци с кодове 19 12 04 – пластмаса и каучук и 20 01 39 – пластмаси, добавяне на нов отпадък с код 12 01 05 – стърготини, стружки и изрезки от пластмаси и замяна на част от наличното оборудване в ПИ с № 24712.57.26 по КККР на с. Дюлево, местност „До село“, община Средец“ с възложител: ЕТ „Бета Комерсиал – Страшимир Йорданов“. Информацията е налична: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39354

09.08.2022

Съобщение № 127 по досие № БС-ОВОС-67-2022 с вх. № ПД-801/03.08.2022г. за: „Изграждане на десет жилищни сгради в имот с № 00151.283.4 по КК на гр. Айтос, местност "Хаджи бекир", община Айтос” с възложител: Христо Ангелов. Информацията е налична: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39274

03.08.2022

Съобщение № 126 по досие № БС-ОВОС-163-2022 с вх. № ПД-1808/29.07.2022г. за: „Изграждане на многофамилна жилищна сграда, трафпост и ограда в ПИ с идентификатор 67800.10.741 по КК на град Созопол, община Созопол (УПИ II-10.741 по плана на град Созопол)“, с възложител: „Кентавър 1212-АМ“ ЕООД. Информацията е налична: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40367

Съобщение № 125 по досие № БС-ОВОС-158-2022 с вх. № ПД-1699/29.07.2022г. за: „Изграждане на три вилни сгради в ПИ с идентификатор 67800.36.14, м. „Света Марина“, землище на град Созопол, община Созопол“, с възложител: „ЕМ Си Инвест“ ЕООД. Информацията е налична: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40334

Съобщение № 124 по досие № БС-ОВОС-154-2022 с вх. № ПД-1137/29.07.2022г. за: „Изграждане на вилна сграда в ПИ с № 67800.34.8 по КК на град Созопол, община Созопол“ с възложители: Ангел Карабаджаков, Генко Карабаджаков, Боряна Димитрова и Бойка Борисова. Информацията е налична: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40277

Съобщение № 123 по досие № БС-ОВОС-147-2022, за: „Изграждане на жилищни сгради в ПИ с № 07079.820.1331 по КККР на гр. Бургас, кв. Сарафово, м. „Манастирското“, община Бургас“, с възложител: „Марина Валпараисо“ АД, с вх. № ПД-1896/28.07.2022г. Информацията можете да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40192

01.08.2022

Съобщение № 122а по досие № БС-ОВОС-141-2022, с вх. № ПД-1714/27.07.2022 г. за: "Изграждане на една сграда за спорт, атракции и отдих в ПИ 81178.9.447 по КК на град Черноморец, м. „Аклади“, с възложител: Станислав Махов. Информацията е налична: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40097

Съобщение № 122 по досие № БС-ОВОС-157-2022 с вх. № ПД-305, 441/26.07.2022г. за: „Изграждане на по една вилна сграда в ПИ с № 67800.8.984, 67800.8.985, 67800.8.1083 и 67800.8.1084 по КК на град Созопол, община Созопол“, с възложител: Боряна Димитрова. Информацията е налична: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40329

Съобщение № 121 по досие № БС-ОВОС-95-2022 с вх. № ПД-1366/25.07.2022г. за: „Изграждане на вилна сграда в имот с № 52279.503.135 по КК на с. Константиново, местност „Червената шума“, община Камено“ с възложител: Иван Русев. Информацията е налична: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39552

28.07.2022

Съобщение № 120 по досие № БС-ОВОС-65-2022, за: „Изграждане на апартаментен хотел в ПИ № 58356.502.178 и ПИ № 58356.502.177 по КК на гр. Приморско, м. „Пясъка“, община Приморско“ с възложител: „А-Инвестгруп“ ЕООД. Информацията е налична на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39270

Съобщение № 119 по досие № БС-ОВОС-143-2022, за: „Изграждане на две жилищни сгради за собствени нужди в ПИ с идентификатор 07079.820.1057 по КК на град Бургас, м. „Манастирското“, община Бургас“ с възложител: „Трунко Хестион“ ЕООД. Информацията е налична на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40102

Съобщение № 118 по досие № БС-ОВОС-151-2022, за: „Изграждане на жилищни сгради в УПИ I, кв. 32 по плана  на град Бургас, община Бургас /ПИ с идентификатор 07079.30.133 по КК на град Бургас/“, с възложител: „Саня -57“ ЕООД. Информацията е налична на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40254

22.07.2022

Съобщение № 117 по досие № БС-ОВОС-109-2022, за: „Изграждане на шест жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 39164.26.72 по КК на с. Кошарица, местност „Под село”, община Несебър”, с възложител Веселина Трифонова. Информацията е налична на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39734

21.07.2022

Съобщение № 116 по досие № БС-ОВОС-138-2022, за: „Изграждане на бензиностанция за ведомствени нужди, магазин за промишлени стоки, пункт за продажба на фастфууд на гише и офисна част в ПИ с идентификатор 07079.605.191 по КККР на гр. Бургас, УПИ XXIX 449, кв.52 по плана на ПЗ „Север“, община Бургас“, с възложител: „М-Бус“ООД. Информацията е налична на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39959

Съобщение № 115 по досие № БС-ОВОС-142-2022, за: „Изграждане на 6 жилищни сгради в ПИ с идентификатор 53822.11.698 по КК на с. Оризаре, община Несебър“, с възложител: Боньо Иванов. Информацията е налична на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40098

19.07.2022

Съобщение № 114 по досие № БС-ОВОС-116-2022, за: „Изграждане на производствена база за алуминиева дограма с административна  и офис част в ПИ с идентификатор 51500.74.55 по КК на град Несебър, община Несебър“ с възложител: Георги Нищелков. Информацията е налична на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39852

14.07.2022

Съобщение № 113 по досие № БС-ОВОС-137-2022, за: „Изграждане на вилни сгради в ПИ с № 67800.10.666 по КК на гр. Созопол, м. „Ачмалъци“, общ. Созопол” възложител: Валентин Попов, с вх. № ПД-1372/11.07.2022г. Информацията е налична: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39952

13.07.2022

Съобщение № 112 по досие № БС-ОВОС-127-2022, с вх. № ПД-1773/11.07.2022 г. за: „Дейности по третиране на материали, негодни за консумация или преработване /черупки от миди, рапани и други мекотели/ с код 02 02 03, с произход от други лица, регистрирани по Търговския закон, както и третиране на строителни отпадъци на съществуваща площадка  в ПИ с идентификатор 51500.65.3 по КК на град Несебър, община Несебър“ с възложител: „Трахит 2020“ ООД. Информацията можете да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39898

Съобщение № 111 по досие № БС-ОВОС-139-2022, с вх. № ПД-1783/07.07.2022 г. за: „Изграждане на три жилищни сгради в ПИ с идентиф икатор 47651.11.117 по КК на с. Медово, м. „Сухата чешма“, Община Поморие“, с възложители: Мирослав Бакалов, Кирил Стоянов и Йордан Кирев. Информацията можете да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40010

Съобщение № 110 по досие № БС-ОВОС-140-2022, с вх. № ПД-2485/07.07.2022 г. за: „Изграждане на тръбно-ролкова поливна система за напояване на люцерна в ПИ с № 32425.15.2 по КККР на с. Изворище, община Бургас“, с възложител: „Златен Клас“ООД Информацията можете да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40012

Съобщение № 109 по досие № БС-ОВОС-142-2021, с вх. № ПД-2448/05.07.2022 г за: „Изграждане на 2 броя системи за напояване чрез лентови дъждовални инсталации на 1185 дка земеделски земи в землището на с. Смолник, община Карнобат”, с възложител „Тера Прима Смолник“ ЕООД,. Информацията можете да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37530

Съобщение № 108 по досие № БС-ОВОС-126-2022, с вх. № ПД-1439/11.07.2022 г. за: „Изграждане на пет еднофамилни жилищни сгради в ПИ № 51500.11.17 по КК на гр. Несебър, м. „Бостанлъка”, община Несебър“ с възложител Елена Сигинур, Информацията можете да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39894

11.07.2022

Съобщение № 107 по досие № БС-ОВОС-130-2022, за: „Изграждане на сепарираща инсталация за битови отпадъци в ПИ с № 36525.247.12 по КК на град Карнобат, община Карнобат”, с възложител Община Карнобат, с вх. № ПД-862/01.07.2022. Информацията можете да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39931

06.07.2022

Съобщение № 106 по досие № БС-ОВОС-133-2022, за: „Площадка за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), подготовка преди оползотворяване на неопасни отработени автомобилни катализатори, предварително третиране на отпадъци от автомобилни кабели в поземлен имот с № 07079.8.18 по КК на гр. Бургас, местност „Капчето”, Община Бургас”, с възложител „БИ МЕТАЛ” ЕООД, с вх. № ПД-1645/01.07.2022. Информацията можете да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39942

Съобщение № 105 по досие № БС-ОВОС-112-2022, за: „Изграждане на жилищни сгради в поземлени имоти с № 07079.30.472 и 07079.30.543 по КК на гр. Бургас, местност „Кафка”, гр. Бургас, община Бургас”, с възложител „Нордус Балкан 2” ЕООД, с вх. № ПД-1643/30.06.2022. Информацията можете да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39801

04.07.2022

Съобщение № 104 по досие № БС-ОВОС-115-2022, за: „Напояване на тревни площи, чрез съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец в ПИ с № 81178.50.56 по КК на град Черноморец, общ Созопол“ с възложител: „Ситамекс гардънс“ ООД, с вх.ПД-684/28.06.2022. Информацията е качена на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39845

Съобщение № 103 по досие № БС-ОВОС-71-2022, за: „Изграждане на вилна сграда в ПИ с идентификатор 67800.6.539 по КК на град Созопол, м. „Буджака“, община Созопол“ с възложител: Йорданка Михайлова, с вх. № ПД-477/29.06.2022. Информацията екачена на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39319

Съобщение № 102 по досие № БС-ОВОС-94-2022, за: „Изграждане на вилни сгради за отдих и курорт в имот с идентификатор 67800.53.107 по КК на гр. Созопол, местност „Мапи“, община Созопол“, с възложител: „АМГ Инжинеринг“ ЕООД, с вх. № ПД-1236/29.06.2022. Информацията е качена на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39509

Съобщение № 101 по досие № БС-ОВОС-121-2022, за: „Изграждане на ваканционно селище в имот с № 11538.2.125 по КК на гр. Свети Влас, местност "Юрта", община Несебър“ с възложител: „ВАЛМА КО“ ЕООД, с вх. № ПД-1415/29.06.2022. Информацията е качена на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39883

Съобщение № 101 по досие № БС-ОВОС-131-2022, за: „Обособяване на площадка за извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) в ПИ с № 48619.28.828 по КК на гр. Царево, община Царево”, с възложител: „Металс Царево“ ЕООД, с вх. № ПД-1470/29.06.2022. Информацията е качена на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39933

30.06.2022

Съобщение № 100 по досие № БС-ОВОС-106-2022, за: „Изграждане на складова база за промишлени стоки и офис сграда в ПИ с № 07079.3.1723 по КК на град Бургас, м. „Мадика“, община Бургас“ с възложители: Явор Костадинов и Евгени Кънев“, с вх. № ПД-1380/27.06.2022. Информацията можете да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39674

Съобщение № 99 по досие № БС-ОВОС-117-2022, за: "Изграждане на складова база за промишлени стоки и офиси в имот с № 07079.3.926 по КК на гр. Бургас, местност " Курт тепе", община Бургас“ с възложител Дева Бродкаст ЕООД, с вх. № ПД-1004/27.06.2022г. Информацията можете да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39857

27.06.2022

Съобщение № 98 по досие № БС-ОВОС-72-2022, за: "Изграждане на хотел и еднофамилни сгради в имот с № 51500.40.6.по КК на гр. Несебър, м. 'Чаирите", общ. Созопол с възложител Христо Пешев и Кръстьо Пешев, с вх. № ПД-710/22.06.2022 г. Информацията можете да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39320

24.06.2022

Съобщение № 97 по досие № БС-ОВОС-185-2021, за: „Изграждане на площадка за изкупуване и обработка на излезли от употреба моторни превозни средства и ценrьр за събиране, временно съхраняване, транспортиране на опасни (НУБА) и неопасни отпадъци, предварително третиране (демонтиране, разглобяване) на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и неопасни отпадъци (балиране), разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в поземлен имот с идентификатор 07079.605.219 по КК на гр. Бургас, ПЗ „Север", община Бургас с възложител "Метал Про Транс" ЕООД, с вх. № ПД-2609/22.06.2022г. Информацията можете да намерите на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38000

22.06.2022

Съобщение № 96 по досие № БС-ОВОС-73-2021, за: „Интензивно отглеждане на патици, порода „Мюлар“ в животновъдна ферма в ПИ № 12591.247.11 по КК на с. Вълчин, община Сунгурларе, с възложител „Ависпал – БГ“ ЕООД, с вх. № ПД-1474/14.06.2022г. Информацията можете да намерите на: http://regis.moew.government.bg/eoovos/ovos/#/reg/2/36334

21.06.2022

Съобщение № 95 по досие № БС-ОВОС-122-2022, с ПД-1413 от 16.06.2022 г. за: „Изграждане на две жилищни сгради в имот с идентификатор 81178.5.315 по КК на гр. Черноморец, местност „Таласакра“, община Созопол“ с възложител: Николай Попвасилев. Информацията е налична на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39886

17.06.2022

Съобщение № 94 по досие № БС-ОВОС-86-2022, с ПД-971 от 16.06.2022 г. за: „Изграждане на площадка за предвартелно третиране на неопасни смесени отпадъци и компостиране на разделно събрани биоотпадъци, в т.ч. зелени растителни и хранителни отпадъци от растителен произход в поземлен имот с № 61042.23.56 по КК на с. Равадиново, местност „Чоплака”, община Созопол“ с възложител: Община Созопол. Информацията е налична на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39415

№ 93 по досие № БС-ОВОС-74-2022, с ПД-1005 от 15.06.2022 г. за: „Изграждане на сгради със смесени функции, административни, търговски, жилищни и за т6рафопост в имот с идентификатор 07079.3.1707 по КК на гр. Бургас, местнмост "Мадика", община Бургас“ с възложител: „КБ Инвестмънт“ ООД. Информацията е налична на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39325

Съобщение № 92 по досие № БС-ОВОС-75-2022, с ПД-1006 от 15.06.2022 г. за: „Изграждане на жилищни сгради, комплексно обществено обслужване (КОО) и трафопост в имот с идентификатор 07079.3.1936 по КК на гр. Бургас, местност „Мадика“, община Бургас“ с възложител: „КБ Инвестмънт“ ООД. Информацията е налична на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39326

15.06.2022

Съобщение № 91 по досие № БС-ОВОС-102-2022, с ПД-1498 от 13.06.2022 г. за: „Поставяне на девет броя бунгала в ПИ с идентификатор 07079.30.1136 по КК на гр. Бургас, кв. "Крайморие", м. "Кафка", община Бургас“ с възложител: "Делта-Ин"ЕООД. Информацията е налична на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39660

Съобщение № 90 по досие № БС-ОВОС-111-2022, с ПД-1677 от 13.06.2022 г. за: „Изграждане на 14 бр. жилищни сгради в ПИ 00271.6.238 по КККР на с. Александрово, м. До село", общ. Поморие, обл. Бургас“ с възложители: Маргарита Пологова и Галина Канакиева. Информацията е налична на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39780

13.06.2022

Съобщение № 89 по досие № БС-ОВОС-62-2022, с ПД-461 от 07.06.2022 г. за: „Изграждане на шоурум и складова база, след обединяване на ПИ № 07079.2.1738, 07079.2.1739, 07079.2.1740 и 07079.2.1741 по КК на гр. Бургас, местност „Под шосето“, община Бургас“ с възложител: „Биттел“ ЕООД. Информацията е налична на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39249

Съобщение № 88 по досие № БС-ОВОС-103-2022, с ПД-2349 от 06.06.2022 г. за: „Изграждане на транспортен достъп до ПИ с идентификатори 07079.12.1946 и 07079.12.1699 по КК на гр. Бургас, кв. "Ветрен", м. "Шосе бою", община Бургас и застрояване в имотите“ с възложители: Христо Илич и Димитрина Илич. Информацията е налична на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39662

10.06.2022

Съобщение № 87 по досие № БС-ОВОС-101-2022, с ПД-1146 от 06.06.2022 г. за: „Изграждане на жилищни сгради за собствени нужди в ПИ с № 47202.501.626, 47202.501.616, 47202.501.606 и 47202.501.600 по КК на с. Маринка, община Бургас“ с възложители: Александър Събев, Фотинка Петкова и Никола Велянов. Информацията е налична на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39657

09.06.2022

Съобщение № 86 по досие № БС-ОВОС-108-2022, с ПД-1070 от 06.06.2022 г. за: „Изграждане на вилни сгради в поземлен имот № 07079.13.938, местност „Голямата нива”, землище с. Банево, община Бургас“ с възложител: Живко Бачийски. Информацията е налична на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39676

08.06.2022

Съобщение № 85 по досие № БС-ОВОС-36-2022, с ПД-942 от 02.06.2022 г. за:  „Дъждовална поливна система за напояване на земеделски земи в землището на с. Крумово Градище, община Карнобат – ПИ с идентификатори 40021.21.23, 40021.29.2, 40021.38.3, 40021.78.30, 40021.99.5, 40021.110.20, 40021.16.16, 40021.24.24, 40021.122.18, 40021.124.8, 40021.20.33, 40021.24.15, 40021.111.8, 40021.121.3, 40021.42.20, 40021.41.15, 40021.71.11, 40021.27.17, 40021.24.23, 40021.20.14, 44021.39.31, 44021.113.2, 40021.27.12, 40021.42.14, 40021.86.5, 40021.20.15, 40021.41.14 по КК“ с възложител: ЕТ „Бенмар-Бенчо Бенчев. Информацията е налична на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38822

06.06.2022

Съобщение № 84 по досие № БС-ОВОС-97-2022, с ПД-481 от 01.06.2022 г. за: „„Изграждане на две вилни сгради за лични нужди и басейн в ПИ с идентификатор 67800.4.45 по КК на гр. Созопол, м. „Буджака“, общ. Созопол”, с възложител: „Корал Консулт“ ЕООД. Информацията е налична на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39358

Съобщение № 83 по досие № БС-ОВОС-81-2022, с ПД-795 от 31.05.2022 г. за: „ "Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение, тръбен кладенец ТК-1 в имот с идентификатор 07079.604.195 по КК на гр. Бургас, ПЗ „Север“, община Бургас“ с възложител: „Сентрал Парк Бургас“ ЕООД. Информацията е налична на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39358

Съобщение № 82 по досие № БС-ОВОС-104-2022, с ПД-1368 от 06.06.2022 г. за: „Изграждане на жилищен комплекс в имот с идентификатор 51500.84.36 по КК на гр. Несебър, местност „Кокалу“, община Несебър“ с възложител: Теодора Маркова, Костадин Марков, Ирина Николова, Костадинка Маркова и Атанас Марков. Информацията е налична на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39672

02.06.2022

Съобщение № 81 по досие № БС-ОВОС-4-2022, с ПД-3115 от 26.05.2022 г. за: „Изграждане на вилна сгради в поземлен имот с идентификатор 67800.8.87 по КК, местност „Буджака”, землище на гр. Созопол, община Созопол “ с възложител: Леонид Дуков. Информацията е налична на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38324

26.05.2022

Съобщение № 80 по досие № БС-ОВОС-63-2022, с ПД-819 от 20.05.2022 г. за: „Изграждане на тир паркинг с автомивка и вулканизатор в имот с № 36525.115.16 по КК на гр. Карнобат, местност „Кърънджика“, община Карнобат“, с възложител: Димка Кузманова. Информацията е налична на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39252

Съобщение № 79 по досие № БС-ОВОС-48-2022, с ПД-457 от 25.05.2022 г. за: „Разширение на гробищен парк в поземлени имоти с №11538.5.10 е 11538.5.26 по КК на гр. Свети Влас, община Несебър“, с възложител: Община Несебър. Информацията е налична на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38957

23.05.2022

Съобщение № 78 по досие № БС-ОВОС-3-2022, с ПД-3202 от 19.05.2022 г. За: „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 81178.36.228 по КК на гр. Черноморец, местност „Външна чешма“, община Созопол, с цел обособяване на три нови УПИ и изграждане на три вилни сгради в тях“, с възложител: Мирослав Захариев. Информацията е налична на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38322

Съобщение № 77 по досие № БС-ОВОС-80-2022, с ПД-3109 от 17.05.2022 г. за: „Изграждане на водовземно съоръжение ТК-1 „Амарис Тур“ в ПИ с идентификатор 67800.4.51 по КК, м. „Буджака“, землище на гр. Созопол, община Созопол“, с възложител: „Амарис Тур“ ООД. Информацията е налична на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39356

20.05.2022

Съобщение № 76 по досие № БС-ОВОС-87-2022, с ПД-1241(7) от 18.05.2022 г. за: „Изграждане на вилна сграда със заведение за хранене в поземлен имот с идентификатор 67800.8.1057 по КК на гр. Созопол, местност „Буджака”, община Созопол” с възложители: Станка Щерионова и Елена Георгиева. Информацията е налична на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39425

Съобщение № 75 по досие № БС-ОВОС-90-2022, с ПД-1091(4) от 18.05.2022 г. за: „Изгрждане на жилищни сгради за курортни нужди в имоти с идентификатори 47651.7.53 и 47651.7.54 по КК на с. Медово, местност "Драката", община Поморие“ с възложител: „"Медово"ЕООД. Информацията е налична на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39460

17.05.2022

Съобщение № 74 по досие № БС-ОВОС-46-2022, с ПД-332 от 10.05.2022 г. за: „Изграждане на инсталация за обработка на болнични отпадъци в ПИ с № 32425.83.10 по КК на с. Изворище, община Бургас“ с възложител: „Суйд Инвест“ ЕООД“ с възложител: "ВДК Комплект" ООД. Информацията е налична на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38945

Съобщение № 73 по досие № БС-ОВОС-73-2022, с ПД-976 от 13.05.2022 г. за: „Изграждане на жилищен комплекс с одеземен гараж и ограда в имот с идентификатор 07079.30.1191 по КК на гр. Бургас, кв. "Крайморие", местност "Кафка", община Бургас“ с възложител: "ВДК Комплект" ООД. Информацията е налична на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39322

13.05.2022

Съобщение № 72 по досие № БС-ОВОС-76-2022, с ПД-1020 от 19.04.2022 г. за: „Изграждане на пет еднофамилни жилищни сгради в ПИ с № 61056.80.9 по КК на с. Равда, община Несебър“ с възложител: Здравка Кръстева. Информацията е налична на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39328

11.05.2022

Съобщение № 71 по досие № БС-ОВОС-83-2022, с ПД-800 от 09.05.2022 г. за: „Изграждане на жилищна сградa в ПИ с идентификатор 67800.3.137 по КК на гр. Созопол, м. „Мисаря“, общ. Созопол”, с възложител: Койчо Коев. Информацията е налична на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39361

29.04.2022

Съобщение № 70 по досие № БС-ОВОС-51-2022, с ПД-607 от 02.04.2022 г. за: „Изграждане на сгради за отдих и курорт в имот с идентификатор 67800.10.390 по КК на гр. Созопол, местност „Ачмалъци", община Созопол“ с възложител: Антон Димитров. Информацията е налична на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38975

Съобщение № 69 по досие № БС-ОВОС-54-2022, с ПД-596 от 26.04.2022 г. за: „Изграждане на сгради за отдих и курорт в имот 67800.10.392 по КК на гр. Созопол, местност "Ачмалъци", Община Созопол“ с възложител: Тодор Димитров. Информацията е налична на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39103

27.04.2022

Съобщение № 68 по досие № БС-ОВОС-52-2022, с ПД-3354 от 26.04.2022 г. за: „Възстановяване вливането на р. Пазариолу (р. Адата) в Черно море, включително отводнителните канали, предпазващи Поморийско езеро“ с възложител: Община Поморие. Информацията е налична на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38976

Съобщение № 67 по досие № БС-ОВОС-56-2022, с ПД-2772 от 19.04.2022 г. за: „Изграждане на сондажен кладенец за собствени нужди в поземлен имот с идентификатор 69328.102.213, местност „Край село - СРГ”, землище с. Стоилово, Община Малко Търново“ с възложител: „Натс Комерс“ ЕООД. Информацията е налична на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39105

21.04.2022

Съобщение № 66 по досие № БС-ОВОС-12-2022, с ПД-48 от 19.04.2022 г. за: Изграждане на складове за нехранителни стоки в ПИ с № 00151.422.4 по КК на гр. Айтос, местност „Хаджи Бекир“, община Айтос“, с възложител: Ахмед Карамахмуд. Информацията е налична на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38376

Съобщение № 65 по досие № БС-ОВОС-61-2022, с ПД-856 от 19.04.2022 г. за: „ Изграждане на подстанция Cp.H/11OkV с мощност 25MW и фотоволтаична електроцентрала в имот с № 20273.61.189 по КК на с. Дебелт, местност „Арпа дере", община Средец“ с възложител: „Сън БС" ООД. Информацията е налична на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39218

20.04.2022

Съобщение № 64 по досие № БС-ОВОС-60-2022, с ПД-874 от 18.04.2022 г. за: „Преустройство на съществуващи обекти-офиси с № 51500.502.133.3.23 и 51500.502.133.3.18 по КК на град Несебър, община Несебър с възложител: "Бисер" ЕООД. Информацията е налична на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39206

19.04.2022

Съобщение № 63 по досие № БС-ОВОС-44-2022, с ПД-1493 от 15.04.2022 г. за: Изграждане на складове за нехранителни стоки с търговска част и офиси в ПИ с № 00151.167.9 по КК на град Айтос, община Айтос с възложител: Юмюгюл Салиева. Информацията е налична на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36532

Съобщение № 62 по досие № БС-ОВОС-44-2022, с ПД-495 от 12.04.2022 г. за: „Извършване на дейности по третиране на текстилни отпадъци и употребявани дрехи на площадка за дейности с отпадъци в УПИ I, кв. 1, Производствена зона „Север”, гр. Карнобат, община Карнобат“ с възложител: „Е.Е.Р” ЕООД. Информацията е налична на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38896

13.04.2022

Съобщение № 61 за предоставена информация по досие № БС-ОВОС-34-2022, с ПД-389 от 31.03.2022 г. за: „Преместваеми обекти (места за каравани с навеси) в ПИ с № 48619.6.585 по КК, м. „Арапя“, землище на град Царево, община Царево (УПИ XXIV-521 по плана на град Царево)“ с възложител: „Ти Енд Ей Инвест“ ЕООД. Информацията е налична на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38814

12.04.2022

Съобщение № 60 за предоставена информация по досие № БС-ОВОС-58-2022, с ПД-655 от 11.04.2022 г. за: „Изграждане на 17 жилищни сгради в ПИ 07079.30.475 и 5 сгради в имот 07079.30.542 по КК на гр. Бургас” възложител: "Нордус Балкан 2" ЕООД. Информацията е налична на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39119

Съобщение № 59 за предоставена информация по досие № БС-ОВОС-57-2022, с ПД-608 от 06.04.2022 г. за: „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 63029.10.8 по КК на с. Росен, местност "Вятърницата", община Созопол” възложител: Елена Чапкънова, Георги Чапкънов. Информацията е налична на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39118

11.04.2022

Съобщение № 58 за предоставена информация по досие № БС-ОВОС-53-2022, с ПД-864 от 05.04.2022 г. за: „Изграждане на вилни сгради в ПИ № 67800.8.642 по КК на гр. Созопол, м. „Буджака”, общ. Созопол” възложител: Красимир Желев. Информацията е налична на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39091

Съобщение №57 за предоставена информация по досие № БС-ОВОС-50-2022, с ПД-426,739,1677 от 01.04.2022 г. за: „Предприятие за преработка на плодове – модернизация и разширение в ПИ с идентификатор 00181.481.40 по КК на град Айтос, община Айтос /УПИ II-632 по плана на град Айтос, община Айтос/ и изграждане на водопроводно трасе за имота“ с възложител: „Ай Ти Агро“ ЕООД. Информацията е налична на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38974

07.04.2022

Съобщение № 56 за предоставена информация по досие № БС-ОВОС-37-2020, с ПД-359 от 25.03.2022 г. за: „Изграждане на сграда за курорт, транспортен достъп и трасета на техническа инфраструктура в ПИ№67800.40.155, м. „Синетудис”, гр. Созопол, Община Созопол” с възложители: „Капитанов и Попов“ ООД. Информацията е налична на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33028

Съобщение № 55 за предоставена информация по досие № БС-ОВОС-192-2021, с ПД-2926 от 31.03.2022 г. за: „Изграждане на жилищна сграда в имот с идентификатор 07079.820.1053, нв. Сарафово, местност "Манастирското", гр. Бургас, община Бургас” с възложител: Атанас Георгиев. Информацията е налична на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38025

Съобщение № 54 за предоставена информация по досие № БС-ОВОС-10-2022, с ПД-3285 от 28.03.2022 г. за: „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение - тръбен кладенец ТК „Хела-БГ" - Бургас в имот с идентификатор 07079.604.113, ПЗ „Север", гр. Бургас, община Бургас” с възложител: „Хела-БГ" ЕООД. Информацията е налична на: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38338

24.03.2022

Съобщение № 53 за предоставена информация по досие № БС-ОВОС-43-2022, с ПД-155 от 22.03.2022 г. за: „Изграждане на 7 еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 57491.18.739 по КК на гр. Поморие, местност „Кошарите“, община Поморие” с възложител: „ПЛАНЕКС 7“ ООД. Информацията е налична на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38835

Съобщение № 52 за предоставена информация по досие № БС-ОВОС-37-2022, с ПД-357(4) от 21.03.2022 г. за: „Изграждане на предприятие за преработка на млечни продукти в ПИ с идентификатори 24712.61.2 по КККР, землище на с. Дюлево, м. „Калъчев мост“, община Средец“, с възложител: ЕТ „АСО-Христо Нанев“. Информацията е налична на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38824

Съобщение № 51 за предоставена информация по досие № БС-ОВОС-45-2022, с ПД-296(5) от 18.03.2022 г. за „Създаване на трайни насаждения от лозя и изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване в ПИ с идентификатори 57491.14.142, 57491.14.450, 57491.14.451, 57491.14.452, 57491.14.596 и 57491.14.597 по КККР на гр. Поморие, община Поморие“, с възложител: „ПМ Груп 7“ ЕООД. Информацията е налична на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38931

Съобщение № 50 за предоставена информация по досие № БС-ОВОС-38-2022, с вх. № ПД-3359/23.03.2022 за „Изграждане на три вилни сгради за собствени нужди в ПИ с № 57491.19.172 по КК на град Поморие, община Поморие“ с възложители: Таня Ишева, Василий Ишев и Димитър Колев. Информацията е налична на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38825

21.03.2022

Съобщение № 49 за предоставена информация по досие № БС-ОВОС-167-2021, с вх. № ПД-2080/16.03.2022 за „Изграждане на система за капково напояване в ПИ с № 61666.45.4, 61666.45.3, 61666.39.16, 61666.46.11, 61666.38.15, 61666.45.2, 61666.39.6, 61666.39.5, 61666.38.22, 61666.38.21, 61666.38.16, 61666.38.14, 61666.38.5, 61666.37.4, 61666.35.26, 61666.16.7, 61666.43.15, 61666.43.14 по КК на с. Разбойна, общ. Руен“ с възложител: Ренгин Ферад. Информацията е налична на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37934

Съобщение № 48 за предоставена информация по досие № БС-ОВОС-168-2021, с вх. № ПД-2821/17.03.2022 за „Изграждане на 8 вилни сгради в ПИ с № 67800.6.39 по КК на град Созопол, община Созопол“ с възложител: „Марк“ ЕООД. Информацията е налична на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37939

Съобщение № 47 за предоставена информация по досие № БС-ОВОС-35-2022, с вх. № ПД-517/14.03.2022 за „Разширение на ПСОВ-Меден Рудник (в частта биологично пречистване), находяща се в ПИ с № 07079.9.613 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас“ с възложител: „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД. Информацията е налична на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38819

18.03.2022

Съобщение № 46 за предоставена информация по досие № БС-ОВОС-26-2022, за „Изграждане на 3 бр. еднофамилни вилни сгради в ПИ № 07079.13.2365, местност „Нанелика“, землище на кв. Банево, гр. Бургас“ с възложител: Бедиг Джаникян. Информацията е налична на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38559

17.03.2022

Съобщение № 45 за предоставена информация по досие № БС-ОВОС-193-2021, за „Създаване на насаждения от череши 50 дка със ситема за капково напояване, дренажна и помпено-филтърна система и закупуване на специализирана техника в поземлен имот с № 07079.13.520 по КК на гр. Бургас, община Бургас”, с възложител: „Веселина Комерс” ЕООД с вх. № ПД-2496/15.03.2022г. Информацията е налична на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38058

Съобщение № 44 за предоставена информация по досие № БС-ОВОС-40-2022, за „Изграждане на хотелски комплекс в поземлен имот № 51500.510.193, местност „Акротирия“, гр. Несебър, община Несебър”, с възложител: „Кондор“ ООД с вх. № ПД-334/14.03.2022г. Информацията е налична на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38828

Съобщение № 43 за предоставена информация по досие № БС-ОВОС-41-2022, за „ Изграждане на вилни сгради в ПИ с № 32737.20.12 по КК на с. Индже войвода, местност "Край село-Юг", община Созопол, област Бургас“, с възложители: "ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ СТРОИТЕЛЕН ХОЛДИНГ" ЕООД с вх. № ПД-67/14.03.2022г. Информацията е налична на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38832

Съобщение № 42 за предоставена информация по досие № БС-ОВОС-39-2022, за „Изграждане на сграда със смесено предназначение с жилища, магазини, гаражи и апартаментен хотел в ПИ с № 07079.2.3801 по КККР на гр. Бургас, УПИ II-3801, кв. 26, м. „Хайнлъка“, община Бургас и уличен канал ППø315, SN8 за отвеждане на отпадъчнните води от имота“, с възложители: „Инфинити Резиденсиз“ ЕООД с вх. № ПД-399(3)/11.03.2022г. Информацията е налична на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38826

16.03.2022

Съобщение № 41 за предоставена информация по досие № БС-ОВОС-152-2021, за „Изграждане на кафе-сладкарница с работилница за изготвяне на сладкарски изделия в УПИ IV-81, кв.33, с. Климаш, община Сунгурларе", с възложител: Джамил Ибрям с вх. № ПД-2689/14.03.2022г. Информацията е налична на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37669

Съобщение № 40 за предоставена информация по досие № БС-ОВОС-1-2022, за „Изграждане на два броя склада за промишлени стоки, офиси, трафпост в ПИ с № 07079.3.1616 по КК на град Бургас, община Бургас ", с възложител: „Сенс -БГ" ЕООД с вх. № ПД-3045/14.03.2022г. Информацията е налична на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38318

Съобщение № 39 за предоставена информация по досие № БС-ОВОС-5-2022, за "Водовземане от съществуващ тръбен кладенец в поземлен имот с № 81178.50.66 по КК на гр. Черноморец, База „Атия”, община Созопол", с възложител: "Клише" ООД с вх. № ПД-3091/15.03.2022г. Информацията можете да намерите на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38325

14.03.2022

Съобщение № 38 за предоставена информация по досие № БС-ОВОС-208-2021, за "Създаване на трайни насаждения от ябълки, система за защита от градушки, птици и насекоми, закупуване на специализирана земеделска техника, изграждане и автоматизиране на система за капково напояване и торене, система за предпазване от измръзване чрез дъждуване на трайни насаждения от кайсии в имоти с идентификатори 17909.60.6, 17909.60.11, 17909.60.1, 17909.60.2, 17909.60.3, 17909.60.7, 17909.60.9, 17909.60.10, 17909.60.16, 17909.60.17, 17909.60,18, 17909.60.19, 17909.60.22, 17909.60.23, 17909.60.25, 17909.60.26, 17909.60.33, 17909.60.34, 17909.60.35 и 17909.60.36 по КК на с. Грозден, местност „До село"", община Сунгурларе", с възложител: „Фруктланд" ЕООД, с вх. №ПД-2391/10.03.2022г. Информацията можете да намерите на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38248

Съобщение № 37 за предоставена информация по досие № БС-ОВОС-209-2021, за "Създаване на трайни насаждения от ябълки, система за защита от градушки, птици и насекоми, закупуване на специализирана земеделска техника, изграждане и автоматизиране на система за капково напояване и торене, система за предпазване от измръзване чрез дъждуване на трайни насаждения от кайсии в имоти с № 17909.60.6, 17909.60.11, 17909.60.1, 17909.60.2, 17909.60.3, 17909.60.7, 17909.60.9, 17909.60.10, 17909.60.16, 17909.60.17, 17909.60,18, 17909.60.19, 17909.60.22, 17909.60.23, 17909.60.25, 17909.60.26, 17909.60.33, 17909.60.34, 17909.60.35 и 17909.60.36 по КК на с. Грозден, местност „До село"", община Сунгурларе", с възложител: „Фрутеко" ЕООД, с вх. №ПД-2390/10.03.2022г. Информацията можете да намерите на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38250

11.03.2022

Съобщение №36 за предоставена информация по досие № БС-ОВОС-32-2022, за „Изграждане на ваканционно селище в поземлен имот с идентификатор 11538.1.52, местност „Юрта”, гр. Свети Влас, община Несебър“, с възложител: Кристина Крамаричова, с вх. № ПД-107/08.03.2022г. Информацията можете да намерите на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38673

10.03.2022

Съобщение № 35 за предоставена информация по досие № БС-ОВОС-30-2022, за „Изграждане на четири сгради за отдих и курорт в поземлен имот с № 81178.5.91, местност „Аклади”, гр. Черноморец, общ. Созопол и ПУП-ПРЗ за разделяне на имота“, с възложител: „Палмира. РУ“ ЕООД, с вх.№ПД-109/02.03.2022г. Информацията можете да намерите на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38638

Съобщение № 34 за предоставена информация по досие № БС-ОВОС-31-2022, за „Изграждане на една сграда за отдих и курорт в имот с № 81178.5.123 по КК на гр. Черноморец, м. „Аклади”, общ. Созопол“, с възложител: „МН-Туристик Проджект“ ЕООД, с вх.ПД-50/02.03.2022г. Информацията можете да намерите на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38670

02.03.2022

Съобщение № 33 за предоставена информация по досие № БС-ОВОС-26-2021, за „Водовземане от подземни води чрез съществуващ тръбен кладенец (ТК-1 „Агрокомерс – Терзийско“) в ПИ с идентификатор 72299.198.19 по КК на с. Терзийско, община Сунгурларе и изграждане на система за капково напояване на трайни насаждения (лозя) в имоти 72299.198.1; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 72299.199.1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 72299.206.11; 12; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 59; 60; 61; 63; 64; 76 по КК на с. Терзийско, община Сунгурларе“, с възложител: ЕТ „Агрокомерс – Жозеф Фегали“, с вх. № ПД-2144/25.02.2022г. Информацията можете да намерите на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35179

Съобщение № 32 за предоставена информация по досие № БС-ОВОС-29-2022, за „Изграждане на две вилни сгради с басейн пред всяка от тях в ПИ 44094.1.1119, м. Тарфа, с. Лозенец, Община Царево” с възложител: Виргиния Димитрова, с вх. № ПД-61/25.02.2022г. Информацията можете да намерите на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38637

28.02.2022

Съобщение № 31 за предоставена информация по досие № БС-ОВОС-16-2022, за „Изграждане на три вилни сгради с басейн и ограда в ПИ № 48619.2.848 по КК на гр. Царево, община Царево, м. „Диньов гьол” с възложител: Мартин Добрев, с вх. № ПД-3179/22.02.2022г. Информацията можете да намерите на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38481

Съобщение № 30 за предоставена информация по досие № БС-ОВОС-27-2022, за „Изграждане на 12 еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 57491.18.371 по КК на гр. Поморие, местност „Кошарите“, община Поморие” с възложител: „ПЛАНЕКС 7“ ООД, с вх. № ПД-154/22.02.2022г. Информацията можете да намерите на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38579

Съобщение № 29 за предоставена информация по приложение № 2 от 23.02.2022 г. по досие № БС-ОВОС-25-2022, за „Изграждане на жилищна сграда в ПИ № 53822.16.22 по КК на с. Оризаре, община Несебър“ с възложител Никола Кабаков, с вх. № ПД-202/23.02.2022г. Информацията можете да намерите на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38553

Съобщение № 28 за предоставена информация по приложение № 2 от 23.02.2022 г. по досие № БС-ОВОС-211-2021, за „Напояване чрез три броя лентови дъждовни инсталации на масиви 44 и 48 в землището на с. Лозарево и с. Черница, община Сунгурларе и закупуване на поливни устройства, помпени агрегати и земеделска техника“, с възложител: ET „Христо Рахнев – Чавдар Стафанов“, с вх. №ПД-2562/23.02.2022г. Информацията можете да намерите на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38261

25.02.2022

Съобщение № 27 за предоставена информация по приложение № 2 от 21.02.2022 г. по досие № БС-ОВОС-23-2022, за „Изграждане на вилни сгради в ПИ с № 39164.15.198 и 39164.15.199 по КК на с. Кошарица, община Несебър“, с възложител: „Англо-Български имоти" ООД, с вх. №ПД-3168/21.02.2022г. Информацията можете да намерите на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38527

Съобщение № 26 за предоставена информация по приложение № 2 от 18.02.2022 г. по досие № БС-ОВОС-17-2022, за „„Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на продукция и инвентар, с помещение за обитаване и сондаж в ПИ № 07079.9.491, м. „Джамбазларе“, гр. Бургас, община Бургас” с възложител: Димитър Йорданов, с вх. № ПД-2884/18.02.2022г. Информацията можете да намерите на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38485

Съобщение № 25 за предоставена информация по приложение № 2 от 18.02.2022 г. по досие № БС-ОВОС-18-2022, за „Разширение на производствената дейност на площадка за събиране, предварително третиране и временно съхранение на ОЧЦМ, ИУЕЕО, НУБА и разкомплектоване на ИУМПС, разположена в ПИ № 000348, гр. Камено, община Камено, чрез завишаване на количеството от 100т. на 1500т. на отпадък с код 16 02 13 *- Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти, различно от упоменатото в 16 02 09 и 16 02 12 и добавяне на нова дейност „R 12" - Размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1— R 11— разглобяване, разделяне, нарязване, сортиране“, с възложител: „Ростер“ ООД, с вх. № ПД-3221/18.02.2022г. Информацията можете да намерите на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38487

21.02.2022

Съобщение № 24 за предоставена информация по приложение № 2 от 11.02.2022 г. по досие № БС-ОВОС-188-2021, за „Изграждане на система от капково напояване за трайни насаждения от бадеми в ПИ с № 23604.49.8, 23604.49.10, 23604.49.11, 23604.49.13, 23604.50.8 и 23604.51.12 по КК, местност „Малкото сечище“, с възложител: „Ай Ти Агро" ЕООД, с вх. № ПД-1924/11.02.2022г. Информацията можете да намерите на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38012

17.02.2022

Съобщение № 23 за предоставена информация по приложение № 2 от 11.02.2022 г. по досие № БС-ОВОС-13-2022, за „Изграждане пет вилни сгради (по една във всеки имот) в поземлени имоти с № 81178.5.468, 81178.5.469, 81178.5.470, 81178.5.471 и 81178.5.472, местност „Аклади“, землище гр. Черноморец, община Созопол“, с възложители: „Бургбилд“ ООД, Стоянка Петрова и Георги Райков, с вх. № ПД-1776/10.02.2022г. Информацията можете да намерите на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38383

16.02.2022

Съобщение № 22 за предоставена информация по приложение № 2 от 10.02.2022 г. по досие № БС-ОВОС-7-2022, за „Изграждане на жилищна сграда с курортни функции в позсемлен имот с № 58356.502.86 по КК на гр. Приморско, местност „Пясъка”, община Приморско“ с възложители Румен Желев, с вх. № ПД-3251/10.02.2022г. Информацията можете да намерите на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38328

Съобщение № 21 за предоставена информация по приложение № 2 от 09.02.2022 г. по досие № БС-ОВОС-196-2021, за „Изграждане на четири вилни сгради в ПИ с идентификатор 44094.1.1193 по КК на с. Лозенец, УПИ ХІ-146, кв. 64 по плана на с. Лозенец, м. „Тарфа“, община Царево“ с възложители Георги Атанасов, с вх. № ПД-108/09.02.2022г. Информацията можете да намерите на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38065

Съобщение № 20 за предоставена информация по приложение № 2 от 26.01.2022 г. по досие № БС-ОВОС-197-2021, за „Садкова инсталация за отглеждане на риба в предварително избрания участък от акваторията на яз. "Мандра", садкова инсталация от два понтона с до 20 броя садки на всеки от тях“ с възложители "Бургаски езера" ЕООД, с вх. № ПД-2280/26.01.2022г. Информацията можете да намерите на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38097

15.02.2022

Съобщение № 19 за предоставена информация по приложение № 2 от 09.02.2022 г. по досие № БС-ОВОС-126-2021, за „Водовземане от подземни води от съществуващи водовземни съоръжения, шахтов кладенец ШК-1 в поземлен имот 07079.618.3, тръбен кладенец ТК-1 в поземлен имот 07079.622.41 и тръбен кладенец ТК-2 в поземлен имот 07079.622.41“ с възложители Община Бургас, с вх. №ПД-1464/09.02.2022. Информацията е налична на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37176

08.02.2022

Съобщение № 18 за предоставена информация по приложение № 2 от 04.02.2022 г. по досие № БС-ОВОС-206-2021, за „Изграждане на жилищни сгради в ПИ 07079.13.1695, ПИ 07079.13.1696, ПИ 07079.13.1697, ПИ 07079.13.1698, ПИ 07079.13.1699, ПИ 07079.13.1700, ПИ 07079.13.1701, ПИ 07079.13.1702 и ПИ 07079.13.1704, м. „Воденицата“ (бивша Дермен Тарла), землище на кв. Банево, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас“ с възложители Крaсимир Стоянов и Илиан Търколев, с вх. № ПД-3117/04.02.2022г. Информацията е налична на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38237

Съобщение № 17 за предоставена информация по приложение № 2 от 04.02.2022 г. по досие № БС-ОВОС-207-2021, за „Изграждане на жилищни сгради в ПИ 07079.13.1692, ПИ 07079.13.1691, ПИ 07079.13.1690, ПИ 07079.13.1689, ПИ 07079.13.1688, ПИ 07079.13.1687, ПИ 07079.13.1686, ПИ 07079.13.1685 и ПИ 07079.13.1684, м. „Воденицата“ (бивша Дермен Тарла), землище на кв. Банево, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас“ с възложител Мартин Илиев, с вх. № ПД-3116/04.02.2022г. Информацията е налична на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38238

Съобщение № 16 за предоставена информация по приложение № 2 от 26.01.2022 г. по досие № БС-ОВОС-198-2021, за: „Създаване на трайни насаждения от ябълки в едно със система за защита от градушки, птици и насекоми, закупуване на специализирана земеделска техника и изграждане, подмяна и автоматизиране на съществуваща система за капково напояване в имоти с № 17909.60.27, 17909.60.28, 17909.60.29, 17909.60.30, 17909.60.31, 17909.60.32 по КК на с. Грозден, местност „До село", имоти с № 17909.70.1, 17909.70.2, 17909.70.3, 17909.70.5, 17909.70.6, 17909.70.7, 17909.70.8, 17909.70.9, 17909.70.10, 17909.70.11, 17909.70.21 и 17909.70.22 по КК на с. Грозден, местност „Кьоклюка“, Община Сунгурларе, с възложител „Фрукто Бг“ ООД, с вх. № ПД-2389/26.01.2022г. Информацията е налична на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38098

Съобщение № 15 за предоставена информация по приложение № 2 от 01.02.2022 г. по досие № БС-ОВОС-9-2022, за: „Изменение и разширение на  „Изграждане на пункт за събиране на отпадъци от черни и цветни метали в ПИ с № 57491.505.134 по КК на град Поморие, община Поморие“, с възложител: „Вип Метал Рециклинг" ООД, с вх. № ПД-3157/01.02.2022г. Информацията е налична на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38333

07.02.2022

Съобщение № 14 за предоставена информация по приложение № 2 от 03.02.2022 г. по досие № БС-ОВОС-174-2021, за: „Изграждане на сиситема за напояване чрез дъждуване на земеделски култури в ПИ с идентификатори 23176.3.5, 23176.3.6, 23176.3.35, 23176.3.36, 23176.3.43, 23176.3.44, 23176.3.49, 23176.3.50, 23176.3.51, 23176.3.52, 23176.3.102, 23176.3.103, 23176.3.104, 23176.3.108, 23176.3.109, 23176.3.110, 23176.3.114, 23176.3.115, 23176.3.116, 23176.3.117, 23176.3.118, 23176.3.119, 23176.3.120 по КК, землище на с. Драганци, община Карнобат“, с възложител: ЗП Красимир Пенчев, с вх. № ПД-2533/03.02.2022г. Информацията е налична на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37960

03.02.2022

Съобщение № 13 за предоставена информация по Приложение № 2 от 28.01.2022 г. по досие № БС-ОВОС-8-2022, за: „Реконструкция на съществуваща бензиностанция в ПИ с идентификатор 35033.13.251 по КК на гр. Каблешково, община Поморие в бензиностанция с автомобилна газо-снабдителна станция (АГСС)” с възложител: „Прима Ленд Пропърти“ ЕООД, с вх. № ПД-3351/28.01.2022г. Информацията е налична на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38329

02.02.2022

Съобщение № 12 за предоставена информация по Приложение № 2 от 23.12.2021 г. по досие № БС-ОВОС-190-2021, за: „Изграждане на сгради за отдих и курорт в ПИ с идентификатор 67800.10.659 по КК на гр.Созопол, местност „Ачмалъци“, с възложител: "Алпайн Виста Пропъртис"ЕООД, с вх. № ПД-2660/23.12.2021г. Информацията можете да намерите на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38020

Съобщение № 11 за предоставена информация по Приложение № 2 от 13.01.2022 г. по досие № БС-ОВОС-204-2021, за: „Изграждане на вилна сграда в имот с идентификатор 81178.5.78 по КК на гр. Черноморец, местност „Аклади“, община Созопол“, с възложител: „Ред Рокс Вю“ООД, с вх. № ПД-3275/13.01.2022г. Информацията можете да намерите на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38224

Съобщение № 10 за предоставена информация по Приложение № 2 от 29.12.2021 г. по досие № БС-ОВОС-203-2021, за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за ХУ1-7191,7203 по плана на гр. Созопол, ПИ с идентификатор 67800.7.672 по КК, местност „Буджака“, Община Созопол, с цел обособяване на два нови УПИ и изграждане на вилни сгради“, с възложители: „Ем Джи Билд“ ООД и „Стандарт Петролиум БГ“ ЕООД, с вх. № ПД-3161/29.12.2021 г. Информацията можете да намерите на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38223

Съобщение № 9 за предоставена информация по приложение № 2 от 26.01.2022 г. по досие № БС-ОВОС-181-2021, за: „Създаване на 99, 000 дка овощна градина от череши, изграждане на нов сондажен кладенец, капково-напоителни система, изграждане на ограда, склад за селскостопанска прикачна техника и инвентари, автономна фотоволтаична инсталация за собствени нужди с мощност 28,8 kWp и закупуване на земеделско оборудване в имоти с идентификатори 73211.89.32, 73211.89.34 и 73211.89.35, по КК на с. Трояново, местност „Санър Баир", община Камено“, с възложител ЗП Георги Ганчев, с вх. № ПД-2793(6)/26.01.2022г. Информацията можете да намерите на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37988

26.01.2022

Съобщение № 8 за предоставена информация по приложение № 2 от 18.01.2022 г. по досие № БС-ОВОС-202-2021, за: „Изграждане на една сграда за отдих и курорт в ПИ № 81178.6.532 по КК на гр. Черноморец, местност „Аклади“, землище на гр. Черноморец, общ. Созопол“, с възложители: Димитър Василев, Марийка Янева, Григор Темелков, Атанас Темелков, Тодорка Цонева и Павлина Андонова, с вх. № ПД-3238/18.01.2022г. Информацията можете да намерите на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38111

Съобщение № 7 за предоставена информация по приложение № 2 от 20.01.2022 г. по досие № БС-ОВОС-164-2021, за: „Водовземане с цел напояване на 40,00 дка земеделски култури - ябълки в ПИ с идентификатор 00271.1.125 по КК на с. Александрово, община Поморие от повърхностни води на р. Ахелой в землемлище на с. Медово, община Поморие“, с възложител „БТ АГРО“ ЕООД, с вх. № ПД-2148/20.01.2022г. Информацията можете да намерите на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37874

21.01.2022

Съобщение № 6 за предоставена информация по приложение № 2 от 17.01.2022 г. по досие № БС-ОВОС-210-2021, за: „Изграждане на шест броя ателиета за творческа дейност в поземлен имот с идентификатор 80916.79.23 по КК на с. Черни връх, м. „Ясака“, общ. Камено“, с възложител Димитър Калчев, с вх. № ПД-3169/17.01.2022г. Информацията можете да намерите на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38253

Съобщение № 5 за предоставена информация по приложение № 2 от 17.01.2022 г. по досие № БС-ОВОС-195-2021, за: „Изграждане на ваканционно селище и КПС в УПИ III-357 по плана на местност „Дядо Ильова бахча“, гр. Царево, община Царево (ПИ№ 48619.13.601 по КК)“, с възложител „Южен Бряг Премиум“ ЕООД, с вх. № ПД-2810/17.01.2022г. Информацията можете да намерите на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38063

Съобщение № 4 за предоставена информация по приложение № 2 от 17.01.2022 г. по досие № БС-ОВОС-156-2021, за: „Изграждане на племенна ферма за 2000 бр. овце в имот с № 40124.105.6, с. Крушевец, общ. Созопол“, с възложител Стоян Димов, с вх. № ПД-2575/17.01.2022г. Информацията можете да намерите на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37765

14.01.2022

Съобщение № 3 за предоставена информация по приложение № 2 от 11.01.2022 г. по досие № БС-ОВОС-201-2021, за: „Закупуване на нова селскостопанска техника, нови подвижни и мобилни халета за съхранение на селскостопанска продукция, изграждане на автоматизирана интегрирана система за капково напояване на трайни насаждения на площ от 25,3800 ха в поземлени имоти с № 44094.14.202, 44094.15.2, 44094.15.4, 44094.16.1, 44094.16.2 и 44094.16.505 по КК на с. Лозенец, община Царево“, с възложител „Агро Форест Консултинг” ООД, с вх. № ПД-2419/11.01.2022г. Информацията можете да намерите на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38108

10.01.2022

Съобщение № 2 за предоставена информация по приложение № 2 от 10.01.2022 г. по досие № БС-ОВОС-182-2021, за: „ПУП-ИПРЗ за имот с идентификатор 11538.3.133 по КК на гр. Свети Влас, местност „Юрта под пътя", община Несебър с цел изграждане на жилищно-курортни сгради за сезонно ползване “, с възложител Веселин Манчиков, с вх. № ПД-22875/10.01.2022г. Информацията можете да намерите на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37991

05.01.2022

Съобщение № 1 за предоставена информация по приложение № 2 от 04.01.2021 г. по досие № БС-ОВОС-173-2021, за: „Създаване на овощна градина и изграждане на капково напояване в ПИ с идентификатор 36525.125.1 по КК, местност „Кайряка", землище на гр. Карнобат, община Карнобат“, с възложител „Саут Фрут" ЕООД, с вх. № ПД-2540/04.01.2022г. Информацията можете да намерите на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37955


2021
29.12.2021

Съобщение № 113 за предоставена информация по приложение № 2 от 21.12.2021 г. по досие № БС-ОВОС-157-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Модернизация на лодкостоянка в поземлен имот 67800.501.605 по КК на гр. Созопол, община Созопол“, с възложител: Община Созопол, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2325/21.12.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37800

23.12.2021

Съобщение № 112 за предоставена информация по приложение № 2 от 20.12.2021 г. по досие № БС-ОВОС-176-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „ Напояване чрез дъждуване на 747,4 дка земеделски култури – силажна царевица и фасул за фураж, разположени в масив 22, землище на с. Равна гора, община Созопол“, с възложител: „Екватор“ ЕООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2805/20.12.2021. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Информацията можете да намерите на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37966

Съобщение № 111 за предоставена информация по приложение № 2 от 17.12.2021 г. по досие № БС-ОВОС-131-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „ Изграждане на вилна сграда в ПИ с № 6780.7.68 по КК, УПИ ІІІ-7068, местност „Буджака“, землище на гр. Созопол, община Созопол “, с възложител: Калин Балкански и Петко Колев, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

 Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2122/17.12.2021. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Информацията можете да намерите на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37256

Съобщение № 110 за предоставена информация по приложение № 2 от 15.12.2021 г. по досие № БС-ОВОС-186-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „ Изграждане на сиситема за капково напояване на площ от 134,3 дка, създаване на насаждения от лешници в ПИ с №58712.1.88, 58712.1.3, 58712.1.82, 58712.1.83 по КК, землище на с. Проход, община Средец и закупуване на срециализирана земеделска техника“, с възложител „ИЛ-89“ ЕООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

 Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2561/15.12.2021. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Информацията можете да намерите на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38006

22.12.2021

Съобщение № 109 за предоставена информация по приложение № 2 от 20.12.2021 г. по досие № БС-ОВОС-172-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Промишлено водоснабдяване, чрез съществуващи водовземни съоръжения – ТК - 1, ТК - 2 и ТК - 3 в ПИ 07079.604.237, ПЗ „Север”, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: „Кроношпан България” ЕООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

 Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2675, 2676, 2677/20.12.2021. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Информацията можете да намерите на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37950

Съобщение № 108 за предоставена информация по приложение № 2 от 15.12.2021 г. по досие № БС-ОВОС-189-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на вилна сграда и сондаж в поземлен имот с № 07079.17.1712 по КК на гр. Бургас, кв. Рудник, община Бургас", с възложител: Димитър Минчев, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

 Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2649/15.12.2021. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Информацията можете да намерите на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38015

 

Съобщение № 107 за предоставена информация по приложение № 2 от 15.12.2021 г. по досие № БС-ОВОС-183-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на четири броя жилищни сгради в имот с идентификатор 35691.3.13 по КК на с. Каменар, местност „Преводната", община Поморие", с възложител: Емил Демирев, Бедрос Агопян и Норан Агопян, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

 Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2598/15.12.2021. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Информацията можете да намерите на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37995

17.12.2021

Съобщение №106 за предоставена информация по приложение № 2 от 13.10.2021г. по досие № БС-ОВОС-84-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на складова база за строителна техника в ПИ № 07079.4.775 по КК на гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: „Близнаци 71“ ООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1460/13.10.2021г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36526

15.12.2021

Съобщение № 106а за предоставена информация по приложение № 2 от 15.12.2021 г. по досие № БС-ОВОС-166-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на сгради за отдих и курорт в поземлен имот с № 67800.53.19 по КК на гр. Созопол, местност „Мапи", община Созопол“, с възложители: Живко Даскалов и Венцислав Делииванов, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2979/15.12.2021г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37905

09.12.2021

Съобщение № 105а за предоставена информация по приложение № 2 от 09.12.2021 г. по досие № БС-ОВОС-170-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищни сгради за постоянно обитаване, в т.ч. за настаняване на курортисти в ПИ с № 67800.10.360 по КК на гр. Созопол, м. „Ачмалъци“, общ. Созопол, обл. Бургас“, с възложители: Ангел Динков, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2602/09.12.2021г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37944

Съобщение № 105 за предоставена информация по приложение № 2 от 17.11.2021 г. по досие № БС-ОВОС-128-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищни сгради в поземлени имоти с идентификатори 00833.5.120 и 00833.5.121 по КК на гр. Ахелой, Община Поморие", с възложител: „Станден и Ко" ООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

 Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2149/17.11.2021. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Информацията можете да намерите на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37235

06.12.2021

Съобщение № 104 за предоставена информация по приложение № 2 от 01.12.2021 г. по досие № БС-ОВОС-148-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на 80 оранжерии със система за капково напояване, за отглеждане на ягоди и поставяне на 4 хладилни контейнера с фотоволтаични панели върху тях в ПИ с идентификатор 32367.11.32, м. „Демиркево“, землище на с. Извор, община Бургас", с възложител: „Странджа Агро Бизнес“ ЕООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

 Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2203/01.12.2021. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Информацията можете да намерите на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37636

03.12.2021

Съобщение № 103 за предоставена информация по приложение № 2 от 01.12.2021 г. по досие № БС-ОВОС-155-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищни сгради за постоянно обитаване, в т.ч. за настаняване на курортисти в ПИ № 67800.10.470, м. „Ачмалъци“, гр. Созопол, общ. Созопол, обл. Бургас", с възложител: Ангел Динков, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

 Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2603/01.12.2021. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Информацията можете да намерите на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37757

02.12.2021

Съобщение № 102 за предоставена информация по приложение № 2 от 26.11.2021 г. по досие № БС-ОВОС-149-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Производство на компост от растителни отпадъци в имот с № 53312.37.26 по КК на с. Огнен, община Карнобат", с възложител: „Земя Огнен" ЕООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

 Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. №ПД-2077/26.11.2021. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Информацията можете да намерите на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37638

Съобщение № 101 за предоставена информация по приложение № 2 от 24.11.2021 г. по досие № БС-ОВОС-141-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Оборудване на помещение за съхраняване, сепариране и шредиране на пластмасови опаковки в сграда с № 20273.501.507.1 ~ - складова база, находяща се в ПИ с идентификатор 20273.501.507, с. Дебелт, община Средец", с възложител: "Пъчков" ЕООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

 Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. №ПД-1789/24.11.2021. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Информацията можете да намерите на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37524

Съобщение № 100 за предоставена информация по приложение № 2 от 29.11.2021 г. по досие № БС-ОВОС-153-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на склад за съхранение на селскостопанска продукция, техника и ремонт", с възложител: "Смарт Груп Холд" ЕООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

 Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. №ПД-2800/29.11.2021. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Информацията можете да намерите на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37704

01.12.2021

Съобщение № 99 за предоставена информация по приложение № 2 от 25.11.2021 г. по досие № БС-ОВОС-160-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Брегоукрепване в северната част на гр. Китен, община Приморско", с възложител: Община Приморско, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

 Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2309/25.11.2021. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Информацията можете да намерите на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37816

23.11.2021

Съобщение № 98 за предоставена информация по приложение № 2 от 16.11.2021 г. по досие № БС-ОВОС34-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Отглеждане на риба и други аквакултури в язовир Сънър дере, съставляващ ПИ №000037, м. Сънър дере, землище на с. Кръстина, община Камено“, с възложител: "Хепи Карп" ЕООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

 Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-3237/16.11.2021. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Информацията можете да намерите на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33013

22.11.2021

Съобщение № 97 за предоставена информация по приложение № 2 от 12.11.2021 г. по досие № БС-ОВОС-150-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Водовземане от язовири - ПИ с идентификатори 48619.1.5 по КК на град Царево, община Царево, 10361.35.112 по КК на с. Велика, община Царево и 44094.16.9 по КК на с. Лозенец, община Царево, с цел напояване чрез капково напояване на земеделски култури /лозя/ в ПИ с идентификатор 48619.1.1005 по КК на град Царево, община Царево“, с възложител: „Бата 2002" ЕООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

 Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2478/12.11.2021. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Информацията можете да намерите на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37641

18.11.2021

Съобщение № 96 за предоставена информация по приложение № 2 от 15.11.2021 г. по досие № БС-ОВОС-144-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищни сгради с апартаменти за сезонно ползване и трафопост в имот с идентификатор 57491.15.45 по КК на гр. Поморие, местност „Харманите“, община Поморие“, с възложител: Таня Минчева-Базотева, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

 Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2421/15.11.2021. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Информацията можете да намерите на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37558

15.11.2021

Съобщение № 95 за предоставена информация по приложение № 2 от 05.11.2021 г. по досие № БС-ОВОС-146-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на комплексна автоснабдителна станция, обслужваща сграда със ЗОХ, автомивки, контролно пропусквателен пункт (КТП), сондажен кладенец, изгребна яма, технологичен подземен резервоар, метанстанция, противопожарни резервоари и паркинги за ТИР и леки автомобили в ПИ с идентификатори 07079.2.1044 и 07079.2.1045 по КК на гр.Бургас, местност „Курт тепе“, път I–6 км 492+650 ляво и изграждане на локално платно с временни пътни връзки към път I-6 вход при км 492+710 – изход при км 492+600 ляво“, с възложител: „ЕМИ“ ООД на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

 Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1520/05.11.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37574

12.11.2021

Съобщение № 94 за предоставена информация по приложение № 2 от 05.11.2021 г. по досие № БС-ОВОС-140-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „ ПУП-ПЗ за обединяване на имоти с идентификатори 11538.11.1, 11538.11.13 и 11538.11.14 по КК на гр. Свети Влас, местност „Ага чешме", община Несебър с цел изграждане на паркинг за петнадесет автомобила, пет автобуса и обръщало в новообособения имот“, с възложител: Община несебър на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

 Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2454/05.11.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37523

Съобщение № 93 за предоставена информация по приложение № 2 от 08.11.2021 г. по досие № БС-ОВОС-135-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „ Създаване овощна градина и изграждане на капково напоителна система в имот с идентификатор 12591.100.128 по КК на с. Вълчин, местност „Мерата", община Сунгурларе“, с възложител: „АПК-Павликянов" ЕООД на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

 Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2405/08.11.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37392

Съобщение № 92 за предоставена информация по приложение № 2 от 05.11.2021 г. по досие № БС-ОВОС-138-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение (тръбен кладенец) в имот с идентификатор 48619.28.109 по КК на гр. Царево, община Царево“, с възложител: „Ес 1-ТУР” ООД на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

 Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1211/05.11.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37508

05.11.2021

Съобщение № 91 за предоставена информация по приложение № 2 от 02.11.2021 г. по досие № БС-ОВОС-143-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Локална пречиствателна станция в поземлен имот с №67800.47.71 за отвеждане на битови отпадъчни води от съществуващи сгради в поземлени имоти с идентификатори 67800.47.73 и ПИ 67800.47.72 и отвеждащ колектор за пречистени води от ЛПСОВ до изливна шахта в ПИ 6700.47.48 по КК на гр. Созопол, м. „Аркутино", Община Созопол, с възложител: „Аркутино” ЕАД на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

 Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-816/02.11.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37535

28.10.2021

Съобщение № 90 за предоставена информация по приложение № 2 от 25.10.2021 г. по досие № БС-ОВОС-136-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „ „Създаване на 18 дка овощна градина от сливи, изграждане на сондажни кладенци, капково-напоителна система, фотоволтаична инсталация за собствени нужди, закупуване на земеделска текника и прикачен инвентар за нуждите на стопанството в имоти № 80755.30.10, 80755.30.20, 80755.30.35, 80755.30.36 и 8075.30.40, землище на с. Черково, община Карнобат", с възложител: ЕТ „Яхонт-С-Станчо Станков" на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

 Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-52/25.10.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37393

21.10.2021

Съобщение № 89 за предоставена информация по приложение № 2 от 18.10.2021 г. по досие № БС-ОВОС-134-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Водовземане от съществуващ ШК-2, намиращ се в ПИ с № 61042.116.176 по КК, местност „Соленки“, землище на с. Равадиново, oбщина Созопол, с цел напояване на земеделски култури“, с възложител: „ЕВРОБИЛД“ООД”, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

 Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2194/18.10.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37357

20.10.2021

Съобщение № 88 за предоставена информация по приложение № 2 от 18.10.2021 г. по досие № БС-ОВОС-132-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Поставяне на два броя ветрогенератори, трафопост и изграждане на хале – склад в имот № 07079.8.495 по КК на гр. Бургас, ж.кв. „Меден Рудник”, община Бургас”, с възложител Христо Колев, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2135/18.10.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37316

15.10.2021

Съобщение № 87 за предоставена информация по приложение № 2 от 13.10.2021 г. по досие № БС-ОВОС-84-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на складова база за строителна техника в ПИ № 07079.4.775 по КК на гр. Бургас, община Бургас”, с възложител „Близнаци 71“ ООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1460/13.10.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36526

13.10.2021

Съобщение № 86 за предоставена информация по приложение № 2 от 08.10.2021 г. по досие № БС-ОВОС-127-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на складова база за промишлени стоки в имот с № 07079.3.1655 по КК на гр. Бургас, местност „Мадика”, община Бургас”, с възложител „Унихоум комфорт” ООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

 Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2076/08.10.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37229

12.10.2021

Съобщение № 85 за предоставена информация по приложение № 2 от 07.10.2021 г. по досие № БС-ОВОС-125-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на цех за производство на месни изделия - основен ремонт, преустройство и пристройка на масивна селскостопанска сграда - бивша зърносушилня в поземлен имот с № 73388.71.47 по КК на с. Тръстиково, община Камено и ПУП-ПП за нов уличен водопровод и нова кабелна линия 20 кV за водоснабдяване и електрозахранване на поземлен имот с № 73388.71.47 по КК на с. Тръстиково“, с възложител: „Еко Карне” ЕООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

 Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2185,2047/07.10.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37169

04.10.2021

Съобщение № 84 за предоставена информация по приложение № 2 от 30.09.2021 г. по досие № БС-ОВОС-129-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: “Модернизация на земеделското стопанство – създаване на овощна градина с трайни насаждения вишни, презасаждане на праскови, изграждане на конструкция за защита от градушки и система за капково напояване, поземлен имот 36525.252.9 по КК на гр.Карнобат, местност „Атимовско шосе”, община Карнобат“, с възложител: „Група Овощаари Карнобат” ЕООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1585/30.09.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37238

28.09.2021

Съобщение № 84а за предоставена информация по приложение № 2 от 28.09.2021 г. по досие № БС-ОВОС-117-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), събиране и предварително третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), опаковки, негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба гуми (ИУГ) в УПИ VI, кв. 77 по плана на гр. Айтос, община Айтос", с възложител: „Еко пречистване“ ЕООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

 Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1989/28.09.2021. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Информацията можете да намерите на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37040

Съобщение № 83а за предоставена информация по приложение № 2 от 28.09.2021 г. по досие № БС-ОВОС-39-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на складова база за електро и строителни материали в ПИ с № 07079.4.885, м. "Хаджи Тарла", землище на гр. Бургас, общ. Бургас", с възложител: Стоян Гешев, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

 Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-657/28.09.11.2021. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Информацията можете да намерите на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33038

23.09.2021

Съобщение № 83 за предоставена информация по приложение № 2 от 20.08.2021 г. по досие № БС-ОВОС-101-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: “Поставяне на преместваеми обекти - 12 броя каравани в поземлен имот с № 48619.4.498 по КК на гр. Царево, местност „Арапя”, община Царево“, с възложител: Красимир Парашкевов, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1704/20.08.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36725

 20.09.2021

Съобщение № 82 за предоставена информация по приложение № 2 от 16.09.2021 г. по досие № БС-ОВОС-123-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: “Водовземане от река Айтоска за напояване чрез дъждуване на 468 дка земеделска култура – царевица в земилщето на гр. Българово, община Бургас“, с възложител: „Вежимилк“ ЕООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

 Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1901/16.09.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37123

 17.09.2021

Съобщение № 81 за предоставена информация по приложение № 2 от 14.09.2021 г. по досие № БС-ОВОС-99-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на складове и офиси в поземлен имот с идентификатор 00151.422.1 по КК на гр. Айтос, местност „Хаджи Бекир”, община Айтос“, с възложител: Васил Захариев, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

 Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1688/14.09.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36715

 15.09.2021

Съобщение № 80 за предоставена информация по приложение № 2 от 13.09.2021 г. по досие № БС-ОВОС-122-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на система за капково напояване на 186 дка лозя в поземлени имоти с идентификатори 35691.7.115, 35691.7.113, 35691.7.155, 35691.7.114, 35691.7.156, 35691.7.111, 35691.7.112 по КК на с. Каменар, местност „Спирка лозя”, община Поморие“, с възложител: Мехмет Елмас, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2040/13.09.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37095

Съобщение №79а за предоставена информация по приложение № 2 от 15.09.2021 г. по досие № БС-ОВОС-121-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Създаване на овощна градина с трайни насаждения – 214 дка праскови, изграждане на конструкция за защита от градушки на 200 дка площ, изграждане на система за капкова напояване на насажденията на площ 200 дка в ПИ с 36525.282.1, 36525.282.3, 36525.282.4, 36525.282.5, 236525.282.7, 36525.282.8, 36525.282.9, 36525.282.10, 36525.282.11, 36525.282.12, 36525.282.14, 36525.282.30 и 36525.282.32 по КК на град Карнобат, община Карнобат и закупуване на оборудване: филтров възел, тръбно-ролкови системи, помпа за тръбно-ролкови системи, трактор и ремарке“, с възложител: „Плодинвест“ ЕООД на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1586/15.09.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37069

Съобщение № 79 за предоставена информация по приложение № 2 от 13.09.2021 г. по досие № БС-ОВОС-120-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на система за капково напояване в ПИ с № 61666.37.7, 61666.31.4, 61666.45.1, 61666.38.20, 61666.43.15, 61666.39.12, 61666.38.21, 61666.38.22, 61666.39.16, 61666.46.11, 61666.45.4, 61666.45.3, 61666.45.2, 61666.38.5, 61666.38.14, 61666.38.15, 61666.38.16, 61666.39.5, 61666.39.6, 61666.35.26, 61666.16.7 и 61666.37.4 по КК на с. Разбойна, община Руен“, с възложител: Айше Ибрям, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2070, 2079/13.09.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37068

Съобщение № 78 за предоставена информация по приложение № 2 от 08.09.2021 г. по досие № БС-ОВОС-93-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на къмпинг за каравани в имот с № 48619.8.763, местност „Елхов дол“, гр. Царево, Община Царево“, с възложител: Милка Пенева, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

 Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1715/08.09.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36661

14.09.2021

Съобщение № 77 за предоставена информация по приложение № 2 от 26.08.2021 г. по досие № БС-ОВОС-106-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на пет вилни сгради за курортен отдих в имот с идентификатор 67800.7.202 по КК на гр. Созопол, местност „Буджака“, с възложител: „Буджака Инвестмън 7202" ООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1601/26.08.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36795

Съобщение № 76 за предоставена информация по приложение № 2 от 08.09.2021 г. по досие № БС-ОВОС-109-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на 4 жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 39164.15.247 по КК на с. Кошарица, м. "Сулуджана", община Несебър“, с възложител: "Евро Пропърти Мениджмънт" ООД и Милена Берберова, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2428/08.09.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36848

Съобщение № 75 за предоставена информация по приложение № 2 от 13.09.2021 г. по досие № БС-ОВОС-108-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на вилна сграда в ПИ с идентификатор 32514.3.305 по КК на с. Изгрев, община Царево“, с възложител: Калина Иванова, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

 Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1816/13.09.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36847

Съобщение № 74 за предоставена информация по приложение № 2 от 10.09.2021 г. по досие № БС-ОВОС-105-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с № 67800.8.1069 (УПИ LIV-8048) по КК на гр. Созопол, община Созопол“, с възложител: Николина Ангелкова, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

 Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1308/10.09.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36792

Съобщение № 73 за предоставена информация по приложение № 2 от 08.08.2021 г. по досие № БС-ОВОС-96-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Частично изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с ид.44094.12.4 по КК на м. Иванови колиби, с. Лозенец, общ. Царево, с цел разделяне на имота на девет УПИ и изграждане на вилни сгради в новообразуваните имоти и осигуряване на пътен достъп“, с възложител: Димчо Михалев, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

 Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2230/08.08.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34584

09.09.2021

Съобщение № 72а за предоставена информация по приложение № 2 от 09.09.2021 г. по досие № БС-ОВОС-113-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на две жилищни сгради и водовземно съоръжение за добив от подземни води – тръбен кладенец за поливни и технически нужди в ПИ с № 07079.30.282 по КК на град Бургас, община Бургас“, с възложител: Велизар Проданов и Никола Брайков, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

 Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1330/09.09.11.2021. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Информацията можете да намерите на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36924

Съобщение № 72 за предоставена информация по приложение № 2 от 07.09.2021 г. по досие № БС-ОВОС-116-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Презасаждане на трайни насаждения праскови в ПИ с № 36525.277.9 по КК, гр. Карнобат, изграждане на конструкция за защита от градушки, система за капково напояване на съществуващи насаждения от ябълки в ПИ с № 36525.261.37, 36525.260.2, 36525.260.3 и 36525.260.4 по КК, местност „Антимовско шосе“, гр.Карнобат и закупуване на трактор и земеделска техника“, с възложител: „ШАНС 92“ ЕООД“, с възложител: "Шанс 92" ЕООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1449/07.09.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36987

Съобщение № 71 за предоставена информация по приложение № 2 от 08.09.2021 г. по досие № БС-ОВОС-94-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Пилотно събиране и високотехнологично рециклиране на зелени и биоразградими битови отпадъци в община Малко Търново в имот с № 46663.501.1419 по КК на гр. Малко Търново, община Малко Търново във връзка с кандидастване по финансиране на ОП „Околна среда" 2014-2020, процедура „Изпълнение на демострационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, с възложител: Община Малко Търново, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1600/08.09.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36662

Съобщение № 70 за предоставена информация по приложение № 2 от 07.09.2021 г. по досие № БС-ОВОС-107-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Извършване на дейности по третиране на отпадъци от черни и цветни метали в имот 07079.661.1 по КК на гр. Бургас, кв. Победа, община Бургас“, с възложител: „Метал Про транс” ЕООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1663/07.09.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36797

08.09.2021

Съобщение № 69 за предоставена информация по приложение № 2 от 02.09.2021 г. по досие № БС-ОВОС-52-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Монтиране на модулен обект за преработка на мляко и модулен обект за месо и месни продукти, транжиране на месо и кланичен пункт в УПИ І-69, 70 и 71, кв.52 по плана на с. Бата, община Поморие“, с възложител: ЕТ "ЗП Стойко Иванов", на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

 Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-705/02.09.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35858

 Съобщение № 68 за предоставена информация по приложение № 2 от 27.08.2021 г. по досие № БС-ОВОС-114-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Поливане на 457 дка люцерна , находяща се в масив 15, с. Соколово, община Карнобат“, с възложител: „Агрошанс Комерс” ЕООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

 Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1336/27.08.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36927

 Съобщение № 67 за предоставена информация по приложение № 2 от 27.08.2021 г. по досие № БС-ОВОС-104-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Поливане на 1019 дка люцерна, находяща се в масив 39, с. Деветак, община Карнобат“, с възложител: „Мела Инвест” ЕООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

 Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1335/27.08.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36782

26.08.2021

Съобщение № 66 за предоставена информация по приложение № 2 от 23.08.2021 г. по досие № БС-ОВОС-62-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на вилни сгради в имот с № 61042.11.166 по КК, м. „Факуда“, землище на с. Равадиново, община Созопол“, с възложител: „ДТМ Транс“ ЕООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1122/23.08.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35949

Съобщение № 65a за предоставена информация по приложение № 2 от 26.08.2021 г. по досие № БС-ОВОС-115-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Внедряване на ВЕИ чрез изграждане на геотермална термопомпена инсталация и реконструкция на отоплителна инсталация в детска ясла № 3, имот с № 07079.621.88 по КК на гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: Община Бургас, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

 Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1725/26.08.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36946

 25.08.2021

Съобщение № 65 за предоставена информация по приложение № 2 от 23.08.2021 г. по досие № БС-ОВОС-77-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „„Изграждане на автосервиз и трафпост, заведение за обществено хранене и магазин за промишлени стоки в ПИ с № 61042.115.133 по КК на м. „Соленки“, землище на с. Равадиново, община Созопол“ с възложители: Атанас Коджабашев, Фотинка Янева и Сийка Янева, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1579/23.08.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33982

20.08.2021

Съобщение №64 за предоставена информация по приложение № 2 от 17.08.2021 г. по досие № БС-ОВОС-112-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване в имоти с № 44690.36.25, 44690.36.30, 44690.36.33, 44690.36.36, 44690.36.37, 44690.36.38 по КК на с. Люляково, община Руен по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” от Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019 – 2023 г.”, с възложител „Куш Агро Груп” ООД на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

                                                               С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2034/17.08.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36884

17.08.2021

Съобщение №63 за предоставена информация по приложение № 2 от 13.08.2021 г. по досие № БС-ОВОС-71-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: Изграждане на пет вилни сгради в ПИ с идентификатор 48619.14.578 по КК на град Царево, община Царево“, с възложител: Цветан Пулев, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-850/13.08.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36162

Съобщение № 62 за предоставена информация по приложение № 2 от 13.08.2021 г. по досие № БС-ОВОС-98-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Вътрешно преустройство на един брой помещение за прасета за угояване на площадката на „Свинекомплекс Зимен" АД в имот №000143, землище с. Зимен, община Карнобат“, с възложител: „Свинекомплекс Зимен" АД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1591/13.08.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36680

13.08.2021

Съобщение № 61 за предоставена информация по приложение № 2 от 12.08.2021 г. по досие № БС-ОВОС-102-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Разширение на гробищен парк - Несебър, имоти с идентификатори 61056.37.1, 61056.37.2 и 61056.37 по КК на с. Равда, местност "Хендек Тарла", община Несебър“, с възложител: Община Несебър, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1700/12.08.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36750

09.08.2021

Съобщение № 60 за предоставена информация по приложение № 2 от 06.08.2021 г. по досие № БС-ОВОС-100-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на девет бр. жилищни сгради в имот с идентификатор 00151.282.7 по КК на гр. Айтос, местност "Хаджи Бекир", общ. Айтос"”, с възложител Йордан Христов на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас                       

С Ъ О Б Щ А В А:

 Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1395/06.08.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36722

06.08.2021

Съобщение № 59 за предоставена информация по приложение № 2 от 04.08.2021 г. по досие № БС-ОВОС-68-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на водовземно съоръжение за водоснабдяване и поливане на тревни площи в имот с № 57491.20.631 по КК на гр. Поморие, общ. Поморие”, с възложител "Сънсет Аквапарк" АД на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

 Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-460/04.08.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36083

 02.08.2021

Съобщение № 58 за предоставена информация по приложение № 2 от 28.07.2021 г. по досие № БС-ОВОС-103-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане хидромелиоративно съоръжение в имоти с идентификатори 57491.4.48, 57491.4.530, 57491.4.531, 57491.5.358, 57491.5.359, 57491.5.436, 57491.11.311, 57491.11.312 и 57491.11.313 и преструктурирани и конверсия на винени лозя в имоти с идентификатори 57491.11.81, 57491.11.311, 57491.11.312 и 57491.11.313, гр. Поморие, община Поморие”, с възложител ЗП "Красимир Костадинов" на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

 Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1701/28.7.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36768

28.07.2021

Съобщение № 57 за предоставена информация по приложение № 2 от 27.07.2021 г. по досие № БС-ОВОС-85-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Поставяне на експлоатация на мобилна шредерна инсталация за предварителна обработка на излезли от употреба моторни превозни средства в поземлен имот с № 35883.7.56 по КК на гр. Камено, местност „Дере Арас”, с възложител "Камекс Комерс" ЕООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1597/27.7.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36527

23.07.2021

Съобщение № 56 за предоставена информация по приложение № 2 от 21.07.2021 г. по досие № БС-ОВОС-89-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец в ПИ с ид.73211.83.11 по КК на с. Трояново, м. Аспаруховски път, общ. Камено за напояване на лозови масиви в ПИ с ид. 73211.83.10, 73211.83.4 и 73211.83.5 по КК, с възложител: СД "Стаматови - ГСН СИЕ", на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

 Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-848/21.7.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36603

Съобщение № 55 за предоставена информация по приложение № 2 от 21.07.2021 г. по досие № БС-ОВОС-81-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Увеличаване на количествата отпадъци от ОЧЦМ и ИУЕЕО и дейности по събиране и съхранение на отпадъци от луминисцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак с код 200121* на площадка, находяща се в ПИ с идентификатор 35883.7.56 по КК на град Камено, община Камено“, с възложител: "Камекс Комерс" ЕООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-685/21.7.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36487

Съобщение № 54 за предоставена информация по приложение № 2 от 21.07.2021 г. по досие № БС-ОВОС-63-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на 8 броя еднофамилни жилищни сгради в имот с № 51500.76.17 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу”, община Несебър", с възложител: Атанас Димитров, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

 Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1005/21.7.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35954

19.07.2021

Съобщение № 53 за предоставена информация по приложение № 2 от 15.07.2021 г. по досие № БС-ОВОС-22-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на административна сграда в поземлени имоти с идентификатори 07079.17.2293 и 07079.17.2294 по КК на гр. Бургас, кв. „Рудник-Черно море”, община Бургас”, с възложител Кръстю Дъбов, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

 Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-485/15.7.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36622

 

15.07.2021

Съобщение № 52 за предоставена информация по приложение № 2 от 12.07.2021 г. по досие № БС-ОВОС-87-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на три сгради за отдих и курорт в имот с идентификатор 81178.5.114 по КК на гр. Черноморец, местност Аклади, община Созопол“, с възложител: "ЕМ Стайл" ЕООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1276/12.07.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36586

13.07.2021

Съобщение № 51 за предоставена информация по приложение № 2 от 12.07.2021 г. по досие № БС-ОВОС-78-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Напояване на съществуващи трайни насаждения и водопой на животни, чрез съществуващо водовземно съоръжение - тръбен кладенец в поземлен имот 81640.45.14 по КК на с. Чукарка, местност "Стопански двор", община Айтос“, с възложител: ЗКПУ "Чукарка", на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-844/12.07.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36420

12.07.2021

Съобщение № 50 за предоставена информация по приложение № 2 от 07.07.2021 г. по досие № БС-ОВОС-70-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на 7 жилищни сгради в ПИ с идентификатор 07079.30.427 по КК на град Бургас, община Бургас, УПИ IX-104, кв. 48 по плана на кв. „Крайморие“, м. „Кафка“, с възложител: Костадин Димитров, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1300/07.07.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36130

09.07.2021

Съобщение № 49 за предоставена информация по приложение № 2 от 7.07.2021 г. по досие № БС-ОВОС-80-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на 4 броя еднофамилни вилни сгради в поземлен имот № 07079.13.2291 по КККР на гр. Бургас, м. „Нанекилика”, кв. „Банево”, община Бургас“, с възложител: Бедик Джаникян и Костадинка Дудева-Радославова, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1433/7.7.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36483

06.07.2021

Съобщение № 48 за предоставена информация по приложение № 2 от 5.07.2021 г. по досие № БС-ОВОС-83-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Водовземане на повърхностни води от язовир „Минерални бани“ за напояване на 1200 дка царевица в имоти с № 07079.12.1156,07079.12.1157,07079.12.1158, 07079.12.1159, 07079.12.1160, 07079.12.1161,07079.12.1162, 07079.12.1163, 07079.12.1164,07079.12.1165,07079.12.1166, 07079.12.1167, 07079.12.1168, 07079.12.1169,07079.12.1170, 07079.12.1171, 07079.12.1172,07079.12.1173,07079.12.1174, 07079.12.1175,07079.12.1176, 07079.12.1177,07079.12.1178,07079.12.1079, 07079.12.1180, 07079.12.1181, 07079.12.1182, 07079.12.1183, 07079.12.1184, 07079.12.1133, 07079.12.1134, 07079.12.11950, 07079.12.11951, 07079.12.11136, 07079.12.1137, 07079.12.11779, 07079.12.1780, 07079.12.1781, 07079.12.1139, 07079.12.1140, 07079.12.1141, 07079.12.1142, 07079.12.1143, 07079.12.1144, 07079.12.1145, 07079.12.1146, 07079.12.1147, 07079.12.1148, 07079.12.1149,07079.12.1150, 07079.12.1051, 07079.12.1152, 07079.12.1153, 07079.12.1154, 07079.12.1155, 07079.12.11738, 07079.12.11739, 07079.12.11740, 07079.12.1126, 07079.12.1127, 07079.12.1128, 07079.12.1129, 07079.12.1130, 07079.12.1131, 07079.12.1099, 07079.12.1100, 07079.12.1101, 07079.12.1102, 07079.12.1103, 07079.12.1104, 07079.12.1105, 07079.12.1106, 07079.12.1107, 07079.12.1108, 07079.12.1109, 07079.12.1110, 07079.12.1111, 07079.12.1112, 07079.12.1113, 07079.12.1114, 07079.12.1115, 07079.12.1081, 07079.12.1082, 07079.12.1083, 07079.12.1084, 07079.12.1085, 07079.12.1086, 07079.12.1087, 07079.12.1088, 07079.12.1089, 07079.12.1090, 07079.12.1091, 07079.12.1092, 07079.12.1093, 07079.12.1094, 07079.12.1095, 07079.12.1096, 07079.12.1097, 07079.12.1057, 07079.12.1059, 07079.12.1060, 07079.12.1061, 07079.12.1062, 07079.12.1063, 07079.12.1064, 07079.12.1065, 07079.12.1066, 07079.12.1067, 07079.12.1068, 07079.12.1069, 07079.12.1070, 07079.12.1071, 07079.12.1072, 07079.12.1073, 07079.12.1074, 07079.12.1075, 07079.12.968, 07079.12.1037, 07079.12.1038, 07079.12.1039, 07079.12.1040, 07079.12.1041, 07079.12.1042, 07079.12.1043, 07079.12.11048, 07079.12.1049, 07079.12.1050, 07079.12.1051, 07079.12.1958, 07079.12.1959, 07079.12.1960, 07079.12.1053, 07079.12.986, 07079.12.987, 07079.12.994, 07079.12.995, 07079.12.996, 07079.12.997, 07079.12.1019, 07079.12.1020, 07079.12.1021, 07079.12.1024, 07079.12.1727, 07079.12.1728, 07079.12.1729, 07079.12.1030, 07079.12.1741, 07079.12.1742, 07079.12.1743, 07079.12.1117, 07079.12.1118, 07079.12.1119, 07079.12.1120, 07079.12.1121, 07079.12.1122, 07079.12.1123, 07079.12.1124, 07079.12.1125, 07079.12.10761701, 07079.12.11702, 07079.12.1078, 07079.12.1079, 07079.12.1080, 07079.12.962, 07079.12.963, 07079.12.964, 07079.12.965, 07079.12.966 и 07079.12.967 по КК на гр. Бургас, местност „Герени“, община Бургас“, с възложител: "Рад-Бул" ООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1064/5.7.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36503

Съобщение № 47 за предоставена информация по приложение № 2 от 15.06.2021 г. по досие № БС-ОВОС-61-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба гуми (ИУГ), отпадъци от опаковки и текстилни отпадъци в ПИ с идентификатор 07079.827.49 по КК на град Бургас, община Бургас“, с възложител: „Топметал Комерс“ ЕООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-739/15.6.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35948

02.07.2021

Съобщение № 46 за предоставена информация по приложение № 2 от 24.06.2021 г. по досие № БС-ОВОС-76-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за компостиране в поземлен имот № 07079.605.276 по КК на гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: „Хелиас” ЕООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1375/30.6.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36350

28.06.2021

Съобщение № 45 за предоставена информация по приложение № 2 от 24.06.2021 г. по досие № БС-ОВОС-77-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на две вилни сгради в имот с идентификатор 81178.1.370 по КК на гр. Черноморец, местност Атия, община Созопол“, с възложител: 1. Иван Иванов и 2. "Блек Сий Дивелъпмънтс" ЕООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1339/24.6.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36390

Съобщение № 44 за предоставена информация по приложение № 2 от 24.06.2021 г. по досие № БС-ОВОС-79-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на осем сгради за отдих и курорт в ПИ № 81178.5.483, 81178.5.484, 81178.5.485, 81178.5.486, 81178.5.487, 81178.5.488, 81178.5.489 и 81178.5.490 по КК на гр. Черноморец, общ. Созопол“, с възложител: Васил Марков, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1368/24.6.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36446

21.06.2021

Съобщение № 43 за предоставена информация по приложение № 2 от 16.06.2021 г. по досие № БС-ОВОС-66-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на пет жилищни сгради в имот с идентификатор 07079.30.544 по плана на кв. Крайморие, местност „Кафка“, гр. Бургас“, с възложител: „Нордус-Балкан-2“ ЕООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1176/16.6.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36079

Съобщение № 42 за предоставена информация по приложение № 2 от 15.06.2021 г. по досие № БС-ОВОС-61-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба гуми (ИУГ), отпадъци от опаковки и текстилни отпадъци в ПИ с идентификатор 07079.827.49 по КК на град Бургас, община Бургас“, с възложител: „Топметал Комерс“ ЕООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-739/15.6.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35948

15.06.2021

Съобщение № 41 за предоставена информация по приложение № 2 от 9.06.2021 г. по досие № БС-ОВОС-44-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на складово-производствена база, паркинг, гараж, КОО, трафопост в ПИ с идентификатор 070799.7.1498 по КК на гр. Бургас, м. „Кайряка“, землище на кв. „Горно Езерово, община Бургас“, с възложител: Станислава Петрова, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-600/9.6.021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35648

Съобщение №40 за предоставена информация по приложение № 2 от 10.06.2021 г. по досие № БС-ОВОС-65-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на 6 броя вилни сгради в поземлен имот с № 67800.7.210 по КК на гр. Созопол, местност „Буджака”, община Созопол“, с възложител: Иван Димитров, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1204/10.6.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36078

10.06.2021

Съобщение № 39 за предоставена информация по приложение № 2 от 7.06.2021 г. по досие № БС-ОВОС-69-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на ваканционно селище и ресторант в имот с идентификатор 39164.15.92 по КК на с. Кошарица, община Несебър“, с възложител: Костадин Толев, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1240/7.6.021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36128

04.06.2021

Съобщение № 38 за предоставена информация по приложение № 2 от 01.6.2021 г.  по досие № БС-ОВОС-50-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на предприятие за производство на дистанционен взривател с радиоелектронно управление ВЕР-82 в имот с идентификатор 44029.112.20 по КК на с. Лозарево, община Сунгурларе”, с възложител: „Уотър Стоун” ЕООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-801/01.06.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35856

Съобщение № 37 за предоставена информация по приложение № 2 от 31.5.2021 г.  по досие № БС-ОВОС-59-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Водовземане от язовир с идентификатор 67920.19.131 по КК, землище на с. Соколово, за напояване на 523,180 дка люцерна, находяща се в масив 17 по КВС на с. Соколово, община Карнобат”, с възложител: „Карнобат Агро“ ЕООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-861(8)/31.05.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35922

02.06.2021

Съобщение № 36 за предоставена информация по приложение № 2 от 26.5.2021 г. по досие № БС-ОВОС-59-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Водовземане от язовир с идентификатор 67920.19.131 по КК, землище на с. Соколово за напояване на 526,180 дка люцерна, находяща се в масив 17 по КВС на с. Соколово, община Карнобат“, с възложител: „Карнобат Агро“ ЕООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-861(8)/31.05.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35922

01.06.2021

Съобщение № 35 за предоставена информация по приложение № 2 от 26.5.2021 г. по досие № БС-ОВОС-49-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищни сгради в имот с идентификатор 67800.3.119 по КК на гр. Созопол, местност „Мисаря”, община Созопол“, с възложител: Валя Лефтерова, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-948(4)/26.05.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35792

28.05.2021

Съобщение № 34 за предоставена информация по приложение № 2 от 28.05.2021 г. по досие № БС-ОВОС-48-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Интензивно отглеждане на патици, порода „Мюлер“ в съществуващи сгради в ПИ с идентификатори 80916.80.38, 801916.80.40 и 80916.80.44 по КК на с. Черни връх, община Камено“, с възложител: „Ависпал-БГ" ЕООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

 Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-247/28.05.2021. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Информацията можете да намерите на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35790

Съобщение № 33 за предоставена информация по приложение № 2 от 27.05.2021 г. по досие № БС-ОВОС-41-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на шест жилищни сгради в имот с идентификатор 07079.12.682 по КК на гр. Бургас, кв. Ветрен, община Бургас“, с възложител: Георги Драгнев, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-625/27.5.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35596

Съобщение № 32 за предоставена информация по приложение № 2 от 26.05.2021 г. по досие № БС-ОВОС-60-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за съхранение и третиране на отпадъци от електрически кабели в ПИ с № 07079.605.279 по КК на град Бургас, община Бургас“, с възложител: „Мартал Груп“ ЕООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1013/26.5.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35924

Съобщение № 31 за предоставена информация по приложение № 2 от 25.05.2021 г. по досие № БС-ОВОС-55-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на складова и търговска база в поземлени имоти с № 07079.2.2703 и 07079.2.2690 по КК на гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: Ирина Петрова, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-672, 673/25.5.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35872

Съобщение № 30 за предоставена информация по приложение № 2 от 25.05.2021 г. по досие № БС-ОВОС-53-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на сладкарски цех в поземлен имот с № 07079.8.855 по КККР на гр. Бургас, кв. „Меден Рудник”, община Бургас“, с възложител: Ефтим Аврамов, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-951/25.5.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35868

Съобщение № 29 за предоставена информация по приложение № 2 от 26.05.2021 г. по досие № БС-ОВОС-51-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/ в УПИ ХVІІ, кв.25 по плана на производствена зона "Север", гр. Карнобат, община Карнобат“, с възложител: "Трансинсс" ООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1057/26.5.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35857

26.5.2021

Съобщение № 28 за предоставена информация по приложение № 2 от 20.5.2021 г. по досие № БС-ОВОС-58-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на цех за пакетиране на подправки и лешници в ПИ с идентификатор 43623.35.109 по КК на с. Ливада, община Камено“, с възложител: Йорданка Кирова, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-487/20.05.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35918

17.5.2021

Съобщение № 27 за предоставена информация по приложение № 2 от 11.05.2021 г. по досие № БС-ОВОС-17-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Ведомствена модулна станция за дизелово гориво за собствено ползване в 07079.2.2183 по КК на гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: „Електра” ЕООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2086/11.5.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35019

11.5.2021

Съобщение № 26 за предоставена информация по приложение № 2 от 07.5.2021 г. по досие № БС-ОВОС-54-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на защитена лодкостоянка, разположена югоизточно от поземлен имот с идентификатор 07079.20.470 (УПИ І, кв. 30), местност "Ъгъла", кв. Сарафово, гр. Бургас в границите на поземлен имот с идентификатор 07079.1.1474 по КК на гр. Бургас и в прилежащата му акватория на Черно море“, с възложител: Община Бургас, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-703/07.05.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35871

26.4.2021

Съобщение № 25а за предоставена информация по приложение № 2 от 26.04.2021 г. по досие № БС-ОВОС-46-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на седем еднофамилни жилищни сгради в имот с идентификатор 07079.30.280 по плана на кв. Крайморие, местност "Кафка", гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: "Крайморие Хоум" ЕООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-910/26.4.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35758

Съобщение № 25 за предоставена информация по приложение № 2 от 23.04.2021 г. по досие № БС-ОВОС-47-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на търговски комплекс - бензиностанция с АГСС, търговска сграда със ЗОХ, ТЕР паркинг и автомобилен паркинг в имот с №07079.2.2632 по КК на гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: "Уни Енерджи" ООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-733/23.4.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35773

14.4.2021

Съобщение № 24 за предоставена информация по приложение № 2 от 12.04.2021 г. по досие № БС-ОВОС-39-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищно-ваканционна сграда за сезонно ползвани, паркинг, вътрешни алеи и богато парково озеленяване в имот с № 00833.7.75 по КК на гр. Ахелой, м. „Къмпинга“, община Поморие”, с възложител: Костадин Йорданов, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-422/12.4.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35561

9.4.2021

Съобщение № 23 за предоставена информация по приложение № 2 от 06.04.2021 г. по досие № БС-ОВОС-1-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Рекултивация на нарушени терени на находище „Кючук гьол“ с. Венец, община Карноба”, с възложител: „Андезит“ ООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1993/6.4.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34883

7.4.2021

Съобщение № 22а за предоставена информация по приложение № 2 от 5.04.2021 г. по досие № БС-ОВОС-42-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на система за капково напояване на млади биологични лозя в имоти №№ 132005, 114001, 112001, 113001, 115001, 114002, 114003, 150002, 150003, 150004, 085002, 085003, 085004, 086001, гр. Айтос, местност Могилата, община Айтос“, с възложител: ЗП Катерина Кабакова, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-47/5.4.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35606

Съобщение № 22 за предоставена информация по приложение № 2 от 05.04.2021 г. по досие № БС-ОВОС-40-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на вилни сгради в поземлен имот № 48619.9.532 по КК на гр. Царево, местност „Дядо Ильова бахча”, община Царево”, с възложител:  „Тоби Холидей” ЕООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-632/5.4.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35585

Съобщение № 21 за предоставена информация по приложение № 2 от 02.04.2021 г. по досие № БС-ОВОС-33-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на колонка за зареждане на дизелово гориво в УПИ II-18, 19, 20, кв.1 по плана на с. Равда (имот с № 61056.34.105 по КК), община Несебър”, с възложител: „МАВРОВ И СИЕ - БЕТОН“ ООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-366/2.4.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35396

30.3.2021

Съобщение № 20а за предоставена информация по приложение № 2 от 30.03.2021 г. по досие № БС-ОВОС-38-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Извършване на дейности по събиране, съхранение и третиране на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ на територията на изграден обект в поземлен имот 81178.51.22 по КК на гр. Черноморец, местност „Мина Росен”, община Созопол“, с възложител: "Илко Кар" ЕООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-415/30.3.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35484

29.3.2021

Съобщение № 20 за предоставена информация по приложение № 2 от 24.03.2021 г. по досие № БС-ОВОС-24-2022, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на 6 вилни сгради в ПИ с № 44094.21.107 по КК на с. Лозенец, община Царево, УПИ I-2101, кв. 21 по плана на с. Лозенец, община Царево“, с възложител, с възложител: Владимир Гущин, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-156/24.03.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35152

Съобщение № 19 за предоставена информация по приложение № 2 от 26.03.2021 г. по досие № БС-ОВОС-32-2022, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на шест вилни сгради в поземлен имот с № 44094.21.13 по КК на с. Лозенец, общ. Царево“, с възложител, с възложител: Владимир Гущин, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1562/26.03.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35382

24.3.2021

Съобщение № 18а за предоставена информация по приложение № 2 от 17.03.2021 г. по досие № БС-ОВОС-22-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Обособяване на цех за производство на регенерат в сграда автоселвиз в ПИ с идентификатор 07079.605.10 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: „БИГС“ ООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-101/17.3.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35139

Съобщение № 18 за предоставена информация по приложение № 2 от 22.3.2021 г. по досие № БС-ОВОС-35-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на две жилищни сгради и трафпост в ПИ с №07079.820.1112 по КК на кв. Сарафово, град Бургас, община Бургас и изграждане на трасе на уличен водопровод и на улична канализация за имота“, с възложител: "Арапилес" ООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-395, 449/22.03.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35466

12.3.2021

Съобщение № 17 за предоставена информация по приложение № 2 от 10.3.2021 г. по досие № БС-ОВОС-30-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на складова база за промишлени стоки в ПИ с идентификатори 07079.2.2772, 07079.2.2773 и 07079.2.557 по КК на град Бургас, община Бургас“, с възложител: "Сонерс" ЕООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-234/10.03.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35322

Съобщение № 16 за предоставена информация по приложение № 2 от 05.3.2021 г. по досие № БС-ОВОС-28-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изкореняване, презасаждане, изграждане на подпорна конструкция и система за капково напояване на трайни насаждения – винени лозя на площ от 40,353 дка с местоположение в ПИ № 57491.3.21, 57491.6.61,57491.6.60, 57491.11.108 в землището на гр. Поморие, общ. Поморие и изграждане на система за капково напояване на съществуващи винени лозя на площ от 86,465 дка с местоположение в ПИ №57491.7.170, 57491.7.169, 57491.17.126, 57491.17.139, 57491.17.140, 57491.5.89, 57491.7.145, 57491.12.64, 57491.8.17 и 57491.4.56 в землището на гр. Поморие, община Поморие“, с възложител: ЕТ „Анхеало-91-Младен Върбанов“, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2328/05.03.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35276

10.3.2021

Съобщение № 15 за предоставена информация по приложение № 2 от 05.3.2021 г. по досие № БС-ОВОС-27-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Водовземане с мобилен помпен агрегат от повърхностни води по поречието на р. Садовска река, имот № 03959.0.177 и р. Луда Камчия, имот № 03959.0.404, землище с. Бероново и землище с. Дъбовица, р. Луда Камчия, имот № 83137.0.85“, с възложител: ЕТ „Полиграф – Георги Михайлов”, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1645/05.03.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35240

4.3.2021

Съобщение № 14 за предоставена информация по приложение № 2 от 26.2.2021 г. по досие № БС-ОВОС-106-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Площадка за събиране, сортиране и съхранение на опасни, неопасни и производствени отпадъци в поземлен имот № 07079.605.276, Северна промишлена зона, база „Лозово”, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: „Денира” ООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1602/26.02.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34702

24.02.2021

Съобщение № 13 за предоставена информация по приложение № 2 от 23.2.2021 г. по досие № БС-ОВОС-19-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: “Цех за преработка и разфасовка на птиче месо в УПИ 1 в масив 276 /стар имот №276002 по КВС/, местност Хаджи бекир, гр. Айтос, община Айтос, с възложител: "Макстон Груп" ЕООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-305/23.02.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32764

23.02.2021

Съобщение № 12 за предоставена информация по приложение № 2 от 22.2.2021 г. по досие № БС-ОВОС-94-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХI-222, кв. 54 по плана на кв. „Крайморие”, гр. Бургас (поземлен имот 07079.30.594 по КК на гр. Бургас), община Бургас“, с възложител: Мария Рашева, Неделя Атанасова и Петър Атанасов, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2169/22.02.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34495

19.02.2021

Съобщение № 11 за предоставена информация по приложение № 2 от 18.2.2021 г. по досие № БС-ОВОС-23-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на система за капково напояване на лозя в имоти 57491.11.214, 57491.11.277, 57491.11.278, 57491.11.279, 57491.11.286 и 57491.12.131, гр. Поморие, община Поморие, чрез водовземно съоръжение в поземлен имот 57491.12.311, разполагане на преместваем обект на малък винопроизводител и пункт на дестилация, землище гр. Поморие, община Поморие“, с възложител: „Станков и синове” ООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх.№ПД-2629/18.02.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35149

Съобщение № 10 за предоставена информация по приложение № 2 от 17.2.2021 г. по досие № БС-ОВОС-6-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на складово-сервизна база в имот с идентификатор 07079.6.1293 по КК на гр. Бургас, м. Край село, община Бургас“, с възложител: "Тодорова Конселт" ЕООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх.№ПД-2589/17.02.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34938

18.02.2021

Съобщение № 9 за предоставена информация по приложение № 2 от 16.2.2021 г. по досие № БС-ОВОС-20-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на ферма за пилета в поземлен имот с идентификатор 00151.467.5, местност „Стамбол Сърта”, землище на гр. Айтос, община Айтос“, с възложител: ЕТ „Дивекс-2“, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2723/16.02.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35114

17.02.2021

Съобщение № 8а за предоставена информация по приложение № 2 от 15.02.2021 г. по досие № БС-ОВОС-113-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Разширение границите на гробищен парк „Ахелой”, поземлен имот 00833.17.105, гр. Ахелой, община Поморие”, с възложител: Община Поморие, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2594/15.2.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34757

Съобщение № 8 за предоставена информация по приложение № 2 от 15.2.2021 г. по досие № БС-ОВОС-15-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: Изграждане на тринадесет еднофамилни жилищни сгради в имот с идентификатор 07079.30.266 по плана на кв. Крайморие, местност "Кафка", гр. Бургас“, с възложител: "ГМГ Инвест 2020" ООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-10/15.02.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35002

Съобщение № 7 за предоставена информация по приложение № 2 от 19.5.2017 г. по досие № БС-ОВОС-17-2017, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Промяна предназначението на поземлен имот № 81178.1.242, местност „Атия“, землище на гр. Черноморец с цел урегулиране на 4-5 УПИ с улица за достъп и вилно строителство“, с възложител: Георги Недков, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-3170/19.05.2017 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/18102

09.02.2021

Съобщение № 6 за предоставена информация по приложение № 2 от 05.2.2021 г. по досие № БС-ОВОС-120-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на складова база и офиси в имоти с идентификатори 276002 и 276001, местност "Хаджи бекир", гр. Айтос, община Айтос“, с възложител: „Макстон Груп“ ЕООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2638/05.02.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34824

01.02.2021

Съобщение № 5 за предоставена информация по приложение № 2 от 29.01.2021 г. по досие № БС-ОВОС-18-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Увеличаване на проектния капацитет на Клетка № 1 на Регионално предприятие за управление на отпадъците, обслужващо общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе“, с възложител: Община Бургас, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-142/29.01.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35021

28.01.2021

Съобщение № 4 за предоставена информация по приложение № 2 от 27.01.2021 г. по досие № БС-ОВОС-10-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Създаване на трайни насаждения от праскови в имоти № 40124.105.1, 40124.20.90, 40124.22.12, 40124.24.5, 40124.24.6, 40124.89.2, землище с. Крушевец, община Созопол и изграждане на система за капково напояване, изграждане на ограда и закупуване на земеделска техника“, с възложител: „Уест Агро Груп” ЕООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2869/27.01.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34960

18.01.2021

Съобщение № 3а за предоставена информация по приложение № 2 от 18.01.2021 г. по досие № БС-ОВОС-43-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на стопанска сграда - Говедовъдна ферма и обслужваща сгарада за персонал в имот № 431019, местност "Хамам дере", гр. Айтос, общ. Айтос“, с възложител: Диян Колев, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-629/18.1.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33077

15.01.2021

Съобщение № 3 за предоставена информация по приложение № 2 от 14.01.2021 г. по досие № БС-ОВОС-3-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Разширение границите на гробищен парк "Каблешково", гр. Каблешково, общ. Поморие“, с възложител: Община Поморие, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2801, ПД-2817/14.01.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34903

Съобщение № 2 за предоставена информация по приложение № 2 от 05.01.2021 г. по досие № БС-ОВОС-118-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на селскостопанска сграда за отглеждане на животни - овчарник в ПИ 32737.10.186, местност „Старите лозя“, с. Индже Войвода, общ. Созопол“, с възложител: Добрил Георгиев, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2104/05.01.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34788

07.01.2021

Съобщение № 1 за предоставена информация по приложение № 2 от 05.01.2021 г. по досие № БС-ОВОС-119-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на сгради за отдих и курорт в имот № 81178.5.153, местност „Аклади“, по КК на гр. Черноморец, община Созопол“, с възложители: „Ил-64“, Райно Златаров и Славка Златарова, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2685/05.01.2021 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34818


2020
 
30.12.2020

Съобщение № 83 за предоставена информация по приложение № 2 от 29.12.2020 г. по досие № БС-ОВОС-92-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „ПУП-ПРЗ за поземлен имот 07079.3.1118 по КККР, гр. Бургас, местност „Наневия Чифлик”, община Бургас”, с възложители Асен Киров и Румяна Бояджиева на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2148/29.12.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Информацията е достъпна на:  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34480

29.12.2020

Съобщение № 82 за предоставена информация по приложение № 2 от 23.12.2020 г. по досие № БС-ОВОС-114-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на завод за производство на пектин в УПИ І-729 (поземлен имот с ид. 07079.663.729), Промишлена зона "Юг", гр. Бургас, община Бургас", с възложител "Индустриален логистичен парк" АД на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2688/23.12.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Информацията е достъпна на:  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34767

23.12.2020

Съобщение № 81 за предоставена информация по приложение № 2 от 21.12.2020 г. по досие № БС-ОВОС-80-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение в имот № 36525.149.419 по КККР на гр. Карнобат, община Карнобат”, с възложител: „Бургаспътстрой” АД на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1621/21.12.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34044

Съобщение № 80 за предоставена информация по приложение № 2 от 18.12.2020 г. по досие № БС-ОВОС-64-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на преработвателно предприятие за производство на месни разфасовки и заготовки от птиче месо с хладилна база за съхранение и търговия с храни в УПИ ІV-623 и УПИ V-622, кв. 65, м. "Сулу дере", гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: "Си Строй" ООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1451/18.12.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33749

22.12.2020

Съобщение № 79 за предоставена информация по приложение № 2 от 18.12.2020 г. по досие № БС-ОВОС-105-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за дейности за събиране, временно съхраняване, транспортиране и предварително третиране на отпадъци от акустирали в пристанищата на област Бургас кораби в южната част на сграда с ид. 07079.660.609.20 по КК на гр. Бургас“, с възложител: "Океан Шипинг" ООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2334/18.12.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34692

18.12.2020

Съобщение № 78 за предоставена информация по приложение № 2 от 18.12.2020 г. по досие № БС-ОВОС-107-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на 11 вилни сгради в ПИ с № 07079.13.1283 (УПИ LXXXVII-36), 07079.13.1284 (УПИ LXXXVIII-36), 07079.13.1285 (УПИ LXXXIХ-36), 07079.13.1286 (УПИ XC-36), 07079.13.1425 (УПИ XCI-36), 07079.13.1489 (УПИ XCII-36), 07079.13.1936 (УПИ XCIV-36), 07079.13.2003 (УПИ XV-36), 07079.13.2058 (УПИ XCVI-36), 07079.13.2059 (УПИ XCVII-36), 07079.13.2060 (УПИ XCVIII-36), обслужваща улица в поземлен имот 07079.13.1160 и трафопост тип БКТП в имот 07079.13.2061 (УПИ XCIII-36), местност „Лозята”, землище кв. Банево, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: „Комерс Тони 91” ЕООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2524/18.12.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34704

17.12.2020

Съобщение № 77 за предоставена информация по приложение № 2 от 17.12.2020 г. по досие № БС-ОВОС-109-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, излезли от употреба гуми /ИУГ/, отпадъци от опаковки, текстилни отпадъци в ПИ №07079.827.65, гр.Бургас, кв. Долно Езерово“, с възложител: „Стан 3-2020“ ЕООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2575/17.12.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34719

Съобщение № 76 за предоставена информация по приложение № 2 от 16.12.2020 г. по досие № БС-ОВОС-112-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищни сгради в УПИ ХХI-1.38, кв. 6 по плана на с. Димчево (поземлен имот с идентификатор 51141.501.351 по КК), община Бургас и улица от осови точки 6а-6б“, с възложител: Лъчезар Георгиев, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2587/16.12.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34756

Съобщение № 75 за предоставена информация по приложение № 2 от 15.12.2020 г. по досие № БС-ОВОС-117-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на една сграда за курорт и КОО в поземлен имот 67800.53.27 по КК на гр. Созопол, местност „Мапи”, община Созопол“, с възложител: "Ел Стомана" ООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2608/15.12.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34783

Съобщение № 74 за предоставена информация по приложение № 2 от 16.12.2020 г. по досие № БС-ОВОС-111-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Смяна на предназначението на част от самостоятелен обект с № 07079.621.264.18.2 КТ „Черноморка“, гр. Бургас, община Бургас, находящ се в имот с идентификатор 07079.621.264 по КК в цех за преработка на риба“, с възложител: „Морека“ ООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2596/16.12.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34721

15.12.2020

Съобщение № 73 за предоставена информация по приложение № 2 от 10.12.2020 г. по досие № БС-ОВОС-110-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на сгради за вилен отдих в ПИ с идентификатор 81178.36.235 по КК на град Черноморец, м. Външната чешма, община Созопол“, с възложители: Петко Петков, Анка Чанева-Георгиева и Георги Герджиков, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2492/10.12.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34718

09.12.2020

Съобщение № 72 за предоставена информация по приложение № 2 от 08.12.2020 г. по досие № БС-ОВОС-104-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на 4 вилни сгради в поземлен имот 57491.19.211, м. „Лахана“, гр. Поморие, общ. Поморие“, с възложител: Радослав Христов, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2077/08.12.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34679

Съобщение № 71 за предоставена информация по приложение № 2 от 04.12.2020 г. по досие № БС-ОВОС-97-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на складове и офиси с шоурум в имот 00151.499.42, местност Меселим дере, гр. Айтос, общ. Айтос“, с възложител: Емин Еминов, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2321/04.12.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34586

08.12.2020

Съобщение № 70 за предоставена информация по приложение № 2 от 04.12.2020 г. по досие № БС-ОВОС-103-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на дестилерия за етеричномаслени култури и склад за тяхното съхранение в ПИ с ид. 73388.86.6 по КК на с. Тръстиково, общ. Камено“, с възложител: Петър Стефанов, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2488/04.12.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34670

03.12.2020

Съобщение № 69 за предоставена информация по приложение № 2 от 01.12.2020 г. по досие № БС-ОВОС-108-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Поставяне и експлоатация на мобилна шредерна инсталация за предварителна обработка на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в ПИ 07079.662.9570, южна промишлена зона, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: „АЛСИ” ЕООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2416/01.12.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34711

05.11.2020

Съобщение № 68а за предоставена информация по приложение № 2 от 04.11.2020 г. по досие № БС-ОВОС-95-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Реконструкция на съществуваща помпена станция и възстановяване на напорен водопровод за напояване на 1200 дка земеделски площи в землище на с. Димчево, община Бургас”, с възложител“, с възложител: „Панорама-2000” ЕООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1384/4.11.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34580

03.11.2020

Съобщение № 68 за предоставена информация по приложение № 2 от 30.10.2020 г. по досие № БС-ОВОС-81-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на складове с търговска част и офиси в имот №146003 по КВС за землището на гр. Айтос, местност "Могилата", общ. Айтос“, с възложител: Ненко Ненчев, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1803/30.10.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34047

26.10.2020

Съобщение № 67 за предоставена информация по приложение № 2 от 22.10.2020 г. по досие № БС-ОВОС-87-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищни сгради в поземлени имоти 07079.9.1035 и 07079.9.1036 по КК на гр. Бургас, местност „Салкъмчетата”, община Бургас”, с възложител: Георги Петров и Панайот Петров, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1668/22.10.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34223

23.10.2020

Съобщение № 66 за предоставена информация по приложение № 2 от 19.10.2020 г. по досие № БС-ОВОС-101-2019, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на вилни сгради в поземлен имот № 39164.22.20, местност „Кабаджевиз”, с. Кошарица, община Несебър”, с възложители: Надежда Броуйе и Адолф Броуйе“, с възложител: Надежда Броуйе и Адолф Броуйе, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2837/19.10.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32269

21.10.2020

Съобщение № 65 за предоставена информация по приложение № 2 от 19.10.2020 г. по досие № БС-ОВОС-88-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Инженеринг (проектиране и изграждане) на Фаза 2 от експлоатацията на Регионално предприятие за управление на отпадъци „Братово-запад“ - Клетка № 2, ретензионен басейн за инфилтратни води РБ2, довеждаща и обслужваща инфраструктура на Клетка 2, отводнителна площадкова инфраструктура за бъдещата Клетка № 3 и реконструкция и разширение на ПСОВ, промяна в работата на Инсталация за произодство на дървесен мулч/чипс и Инсталация за раздробяване на едрогабаритни отпадъци”, с възложител: Община Бургас, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1591/19.10.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34230

Съобщение № 64 за предоставена информация по приложение № 2 от 16.10.2020 г. по досие № БС-ОВОС-82-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: Разширение нана явтобаза и изграждане на газостанцияв ПИ с № 07079.5.907 по КК на гр. Бургас и изграждане на автобаза за обучение на водачи на МПС в ПИ с № 07079.5.906 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: Мария Буйнова, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1812, ПД-1813/16.10.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34075

Съобщение № 63 за предоставена информация по приложение № 2 от 06.02.2020 г. по досие № БС-ОВОС-4-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 48619.3.459, с.о. „Арапя“, землище на гр. Царево, община Царево”, с възложител: Теодорин Бончев, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2881/06.02.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32557

Съобщение № 62 за предоставена информация по приложение № 2 от 07.02.2020 г. по досие № БС-ОВОС-74-2019, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на две жилищни групи - „Западна“ и „Източна“ в ПИ с № 61056.68.25 по КК на с. Равда, община Несебър“ с възложители: София Василева и Росен Офилов“, с възложители: София Василева и Росен Офилов, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1938/07.02.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31577

16.10.2020

Съобщение № 61 за предоставена информация по приложение № 2 от 15.10.2020 г. по досие № БС-ОВОС-86-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на десет вилни сгради по една в имоти с идентификатори 72151.37.35, 72151.37.36, 72151.37.37, 72151.37.38, 72151.37.39, 72151.37.40, 72151.37.41, 72151.37.42, 72151.37.43 и 72151.37.44 (УПИ II-3 до УПИ XI-3) с общ трафопост и общ безотточен водонепропускащ черпателен резервоар в имот с ид. 72151.37.34 (УПИ I-3) местност „Чекелията“, с. Твърдица, община Бургас“, с възложител: Георги Парашкевов и Илиян Стефанов, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1909/15.10.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34222

Съобщение № 60 за предоставена информация по приложение № 2 от 27.08.2020 г. по досие № БС-ОВОС-66-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Извършване на дейности по третиране и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали, електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумолатори, отпадъци от опаковки, включително отпадъци от метални опаковки, пластмаса и каучук, хартия и картон, стъкло, дървесни материали и текстилни материали в имот № 48619.505.13, кв. Белият бряг, гр. Царево, общ. Царево“, с възложител: "Метал Инвест Груп" ЕООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1245/27.08.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33784

14.10.2020

Съобщение № 59 за предоставена информация по приложение № 2 от 12.10.2020 г. по досие № БС-ОВОС-58-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ с №№ 70473.19.2 и 70473.19.3 в землището на с. Съдиево, общ. Айтос с цел обединяване на имотите в един общ УПИ и изграждане на открит паркинг за моторни превозни средства и складова база за разполагане на резервоар за съхранение на газ пропан-бутан в новообразевания имот“, с възложител: "Бриг" ЕООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-969/12.10.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33581

13.10.2020

Съобщение № 58 за предоставена информация по приложение № 2 от 12.10.2020 г. по досие № БС-ОВОС-78-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на ваканционно селище в ПИ с с идентификатор 11538.9.161, местност „Ага чешме“ в землището на град Свети Влас, община Несебър“, с възложител: Цветка Тодорова, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1846/12.10.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34036

06.10.2020

Съобщение № 57 за предоставена информация по приложение № 2 от 30.09.2020 г. по досие № БС-ОВОС-71-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на вилни сгради в поземлен имот № 06776.21.1, местност „До село”, с. Брястовец, община Бургас и улица“, с възложител: Иван Годжаров, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1612/30.09.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33812

28.09.2020

Съобщение № 56 за предоставена информация по приложение № 2 от 21.09.2020 г. по досие № БС-ОВОС-79-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на вилни сгради за собствени нужди в имот № 57491.19.392, местност „Лахана“, гр. Поморие, община Поморие“, с възложител: Боян Стоянов на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1954/21.09.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34039

25.09.2020

Съобщение № 55 за предоставена информация по приложение № 2 от 24.09.2020 г. по досие № БС-ОВОС-61-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищни сгради, басейн, спортно игрище и паркоместа в имот с ид. 51500.18.1, местност "Бостанлъка", гр. Несебър, община Несебър“, с възложителс възложител: "Съни Бийч Кийс" ЕООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1432/24.09.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33697

23.09.2020

Съобщение № 54 за предоставена информация по приложение № 2 от 21.09.2020 г. по досие № БС-ОВОС-60-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на шоурум и складова база за промишлени стоки в имот № 07079.2.2214, местност „Келева нива“, гр. Бургас, община Бургас“ с възложител: Динко Кипров, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1478/21.09.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33693

09.09.2020

Съобщение № 53 за предоставена информация по приложение № 2 от 04.09.2020 г. по досие № БС-ОВОС-72-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Монтаж на модулна автоснабдителна станция за дизелово гориво в имот с идентификатор 07079.618.1088 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: "БМФ Порт Бургас" ЕАД на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1688/04.09.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33852

Съобщение № 52 за предоставена информация по приложение № 2 от 04.09.2020 г. по досие № БС-ОВОС-76-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „ПУП-ПРЗ-ППА и последващо разширение и модернизация съгласно проект на генерален план на пристанищен терминал „Бургас Изток-1”, с възложител, с възложител: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1614/04.09.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33981

03.09.2020

Съобщение № 51 за предоставена информация по приложение № 2 от 27.08.2020 г. по досие № БС-ОВОС-73-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за извършване на дейности по събираня, съхраняване и третиране на отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба електрическо и елекронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба моторни превозни средства, отпадъци от опаковки и излезли от употреба гуми в ПИ с идентификатор 07079.827.65 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: "Рисайклинг България" ЕООД на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1586/27.08.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33890

31.08.2020

Съобщение № 50 за предоставена информация по приложение № 2 от 27.08.2020 г. по досие № БС-ОВОС-74-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на нова подстанция "Каблешково" 110/20kV, която се разработва на основание Инвестиционната програма на "ЕСО" ЕАД за 2019-2020 г., с възложител "Електроенергиен системен оператор" ЕАД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1652/27.08.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33932

24.08.2020

Съобщение № 49 за предоставена информация по приложение № 2 от 21.08.2020 г. по досие № БС-ОВОС-63-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води (тръбен кладенец) в имот № 36525.248.705, местност „Кралимаркова стъпка”, с. Крумово градище, община Карнобат”, с възложител: „Свинекомплекс крумово градище” АД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1446/21.08.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33715

Съобщение № 48 за предоставена информация по приложение № 2 от 21.08.2020 г. по досие № БС-ОВОС-65-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на специализиран пристанищен обект – пристан за кораби, предназначени за спомагателни дейности и буксировка, находящ се на нов източен вълнолом на Пристанище Бургас, поземлен имот № 07079.618.1098, община Бургас”, с възложител: ДП „Пристанищна инфраструктура”, клон – териториално поделение „Пристанище Бургас”, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1139/21.08.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33782

19.08.2020

Съобщение № 47 за предоставена информация по приложение № 2 от 14.08.2020 г. по досие № БС-ОВОС-69-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Поставяне на модулна станция за светли горива на територията на яхтено пристанище "Марина Порт Созопол" в поземлен имот с ид. 67800.505.140 по КК на гр. Созопол, общ. Созопол“, с възложител: "Марина Порт Созопол" ЕАД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1620/14.08.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33792

Съобщение № 46 за предоставена информация по приложение № 2 от 17.08.2020 г. по досие № БС-ОВОС-70-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за събиране, съхраняване и предварително третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, събиране и съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, шлака, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, стъкло, събиране, съхраняване и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба гуми /ИУГ/, отпадъци от метални опаковки, отпадъци от хартия, картон, пластмаса и хартиени, картонени, пластмасови и композитни опаковки в поземлен имот с идентификатор 57491.13.164, местност „Хонят“, землище гр. Поморие, община Поморие”, с възложител: „Евроекостарт“ ООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1488/17.08.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33803

10.08.2020

Съобщение № 45 за предоставена информация по приложение № 2 от 07.08.2020 г. по досие № БС-ОВОС-59-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на вилни сгради в имот с ид. 67800.6.146, м. Буджака, землище на гр. Созопол, общ. Созопол“, с възложители: Мария Кюперс и Георги Георгиев на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1472/07.08.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк:  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33675

04.08.2020

Съобщение № 44 за предоставена информация по приложение № 2 от 31.07.2020 г. по досие № БС-ОВОС-46-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ II, кв.1 по плана на Зона Изток – Парк „Езеро“, гр. Бургас, представляващ поземлен имот 07079.622.137 по КК на гр. Бургас и изграждане на Крайморски комплекс – семеен парк за развлечение със зона за водни атракции с делфинариум, център за обитаване на животински видове и ботаническа градина“, с възложител Община Бургас на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-397/31.07.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк:  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33195

03.08.2020

Съобщение № 43 за предоставена информация по приложение № 2 от 24.07.2020 г. по досие № БС-ОВОС-35-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: Изграждане на три броя жилищни сгради и ново водовземно съоръжение за добив от подземни води - тръбен кладенец в ПИ с идент. 27454.501.404 по КК на с. Емона, общ. Несебър“, с възложител: Калоян Стефанов, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-3147/24.07.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33021

31.07.2020

Съобщение № 42 за предоставена информация по приложение № 2 от 28.07.2020 г. по досие № БС-ОВОС-62-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изработване на ПУП-ПЗ за имот с ид. 51500.69.44, м. "Инджикьойско блато", землище на гр. Несебър, общ. Несебър, с цел изграждане на складова база“, с възложител: "Комсед" АД на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1236/28.07.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33698

02.07.2020

Съобщение № 41 за предоставена информация по приложение № 2 от 30.06.2020 г. по досие № БС-ОВОС-56-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Инсталация за обработка на смесени метали - преустройство и реконструкция на сгради с ид. 35833.509.27.10 и ид. 35833.509.27.11 в УПИ IV-348 / ПИ с ид.35833.509.27 по КККР / в кв. 36 по ПУП-ПРЗ на площадката на бивш НХК-Бургас, гр. Камено, община Камено”, с възложител "РОСТЕР“ ООД на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1334/30.06.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк:  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33521

24.06.2020

Съобщение № 40 за предоставена информация по приложение № 2 от 23.06.2020 г. по досие № БС-ОВОС-48-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на рибовъдна ферма с рециркулационна система за пълносистемно отглеждане на африкански сом в УПИ VIII-60 и УПИ VII-60, кв. 5 по плана на с. Екзарх Антимово, община Карнобат“, с възложител „Манокая“ ЕООД на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-857/23.06.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк:  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33214

17.06.2020

Съобщение № 39 за предоставена информация по приложение № 2 от 15.06.2020 г. по досие № БС-ОВОС-50-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: "Изграждане на павилиони за сергийна търговия и открит паркинг в имот с ид. 48619.63.70 по КК на гр. Царево, с.о. Нестинарка, общ. Царево“, с възложител: Радослав Иванов, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-747/15.06.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33250

09.06.2020

Съобщение № 38 за предоставена информация по приложение № 2 от 08.06.2020 г. по досие № БС-ОВОС-53-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Обособяване на осем броя УПИ с цел изграждане на обекти с обществено предназначение за търговия и жилища в имот с ид. 07079.12.677, местност „Кабата“, кв. „Ветрен“, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: Стоян Великов и съсобственици, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1053/08.06.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33346

Съобщение № 37 за предоставена информация по приложение № 2 от 05.06.2020 г. по досие № БС-ОВОС-49-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищни сгради и обект за обществено хранене /търговски обект/ в ПИ с ид. 07079.2.1722 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас,", с възложител "Брент Ойл" ЕООД на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-881/05.06.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк:  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33246

Съобщение № 36 за предоставена информация по приложение № 2 от 05.06.2020 г. по досие № БС-ОВОС-47-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „ Изграждане на пункт за събиране от черни и цветни метали в ПИ с ид. 57491.505.134 по КК на гр. Поморие, общ. Поморие", с възложител "ВИП Метал Рециклинг" ООД на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-846/05.06.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк:  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33211

05.06.2020

Съобщение № 35 за предоставена информация по приложение № 2 от 04.06.2020 г. по досие № БС-ОВОС-52-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна сграда и водовземно съоръжение (тръбен кладенец) в УПИ Х-270, кв. 29 по плана на с. Лъка общ. Поморие“, с възложител: Кристиян Харбалиев, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-839/04.06.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33344

01.06.2020

Съобщение № 34 за предоставена информация по приложение № 2 от 29.05.2020 г. по досие № БС-ОВОС-54-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на курортни сгради с басейни в имот с ид. 51500.503.508 по КК, местност "Кокалу", гр. Несебър, общ. Несебър", с възложител "Академика Сий Палас" АД на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-851/29.05.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк:  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33396

29.05.2020

Съобщение № 33 за предоставена информация по приложение № 2 от 28.05.2020 г. по досие № БС-ОВОС-51-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с ид. 81178.5.92 и 81178.5.93, м. Аклади, гр. Черноморец, общ. Созопол, с цел обединяване и изграждане на сгради за отдих и курорт", с възложител "Созопол Пропърти Инвествънт" ООД на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-913/27.05.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк:  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33310

27.05.2020

Съобщение № 32 за предоставена информация по приложение № 2 от 22.05.2020 г. по досие № БС-ОВОС-45-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на складова база за съкранение на зърно с административна част в имот с ид. 07332.53.630 по КК на гр. Българово, община Бургас", с възложител: „АСТРА ГРЕЙН" ООД на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-835/22.05.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк:  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33153

20.05.2020

Съобщение № 31 за предоставена информация по приложение № 2 от 19.05.2020 г. по досие № БС-ОВОС-32-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на водовземно съоръжение за добив от подземни води - тръбен кладенец в ПИ №018040 по КВС за м. „Джибурлука“, землище на с. Просеник, общ. Руен, с цел напояване на трайни насаждения“, с възложител: "Йори" ЕООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-200/19.05.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32980

15.05.2020

Съобщение № 30 за предоставена информация по приложение № 2 от 14.05.2020 г. по досие № БС-ОВОС-36-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна сграда и автосервиз в ПИ с идент. 39164.13.305 по КК, м. "Кору дере", землище та с. Каменар, общ. Несебър“, с възложител "Регина 2013" ЕООД на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-689/14.05.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк:  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33026

Съобщение № 29 за предоставена информация по приложение № 2 от 14.05.2020 г. по досие № БС-ОВОС-23-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци в ПИ №175009 и 175014, м. "Могирата", по КВС за землище на гр. Айтос, община Айтос“, с възложител: "Грийн Парадайс 97"ООД на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-304/14.05.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк:  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32881

11.05.2020

Съобщение № 28 за предоставена информация по приложение № 2 от 08.05.2020 г. по досие № БС-ОВОС-42-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на складова база за малки плавателни съдове и паркинг за каравани и автономна фотоволтаична система до 5 kWp в поземлени имоти /ПИ/ с ид. 81178.50.54 и 81178.50.64, местност Атия, землище на гр. Черноморец, община Созопол“, с възложител: "Хитрон" ЕООД на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-3109/08.05.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк:  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33063

05.05.2020

Съобщение № 27 за предоставена информация по приложение № 2 от 30.04.2020 г. по досие № БС-ОВОС-28-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на складове за промишлени стоки и шоурум в ПИ с идентификатори 07079.2.1407 и 07079.2.1370 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител "Вайс Профил" ООД на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-507/30.04.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк:  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32939

23.04.2020

Съобщение № 26 за предоставена информация по приложение № 2 от 22.04.2020 г. по досие № БС-ОВОС-38-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: Укрепване на свлачище - северен бряг гр. Царево в обхват на имоти 48619.501.71, 48619.501.240, 48619.501.399 и 18619.501.403, както и на част от прилежащата акватория на Черно море, по КК на гр. Царево, общ. Царево", с възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1819/22.04.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33032

09.04.2020

Съобщение № 25 за предоставена информация по приложение № 2 от 07.04.2020 г. по досие № БС-ОВОС-24-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Извършване на дейности по напояване на земеделските имоти на територията на сдружението, чрез използване на вода от язовир "Картелка", находящ се в имот 27169.59.185 в землището на с. Екзарх Антимово, общ. Карнобат“ с възложител: Сдружение за напояване "Антимовски води" на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-3088/07.04.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк:  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32886

08.04.2020

Съобщение № 24 за предоставена информация по приложение № 2 от 07.04.2020 г. по досие № БС-ОВОС-30-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Склад за скално-облицовъчни материали, с работилница, складова база за промишлени стоки, магазини и офиси в ПИ 07079.5.1649, 07079.5.1650 и 07079.5.1651, м. Сърт Тарла, гр. Бургас, общ. Бургас“,, с възложители:. Янчо СтояновКирил Петров и "Атила Строй Инвест" ЕООД на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-106/07.04.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк:  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32967

07.04.2020

Съобщение № 23 за предоставена информация по приложение № 2 от 07.04.2020 г. по досие № БС-ОВОС-41-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: Изграждане на обект за търговия с млечни продукти и преработка на мляко в ПИ с ид. 10327.412.2, с. Везенково, общ. Сунгурларе, с възложител: "Златен клас" ЕООД на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-783/07.04.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк:  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33044

06.04.2020

Съобщение № 22 за предоставена информация по приложение № 2 от 03.04.2020 г. по досие № БС-ОВОС-31-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна сграда и сондажен кладенец в УПИ XXV-29, кв. 27 по плана на с. Димчево, община Бургас", с възложител: Тодор Иванов на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-227/03.04.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32968

02.04.2020

Съобщение № 21 за предоставена информация по приложение № 2 от 30.03.2020 г. по досие № БС-ОВОС-33-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: Изграждане на складова база и логистичен център в ПИ с идентификатор по КК 51500.76.96, м. Кокалу, гр. Несебър, общ. Несебър,, с възложител: "Жанет" ООД на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-167/30.03.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32995

26.03.2020

Съобщение № 20 за предоставена информация по приложение № 2 от 25.03.2020 г. по досие № БС-ОВОС-29-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: Обособяване на площадка за дъбиране и съхранение на пласмасови, алуминиеви и каучукови отпадъци в УПИ ХІV-210003 /ПИИ 47202.501.1086 по КК/, кв. 20 по плана на с. Маринка, община Бургас", с възложител: "РОУС" ЕООД на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-540/25.03.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32942

19.03.2020

Съобщение № 19 за предоставена информация по приложение № 2 от 18.03.2020 г. по досие № БС-ОВОС-42-2019, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на бензиностанция, газстанция, автомивка, канал за смяна на масла, маркет и мотел със заведение за хранене в ПИ № 000216 и ПИ№ 000217, с. Лозарево, община Сунгурларе“, с възложител: „Лес – Транс - Строй“ ЕООД на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-755/18.03.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29637

18.03.2020

Съобщение № 18 за предоставена информация по приложение № 2 от 12.03.2020 г. по досие № БС-ОВОС-25-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: Изграждане на сондажен кладенец в УПИ ХІ-284,кв. 30 по плана на с. Лъка, общ. Поморие, с възложител: Божидар Николов на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-158/12.03.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32893

13.03.2020

Съобщение № 17 за предоставена информация по приложение № 2 от 11.03.2020 г. по досие № БС-ОВОС-14-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: Изграждане на четири броя вятърни турбини за производство на електрическа енергия от възобновяем източник - вятър, два броя в поземлен имот с № 36525.185.65 и два броя в ПИ с № 36525.187.8 по КК на гр. Карнобат на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2096, 2097/11.03.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32717

10.03.2020

Съобщение № 16 за предоставена информация по приложение № 2 от 09.03.2020 г. по досие № БС-ОВОС-10-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: Извършване на дейности по събиране, съхранение и третиране на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/ и отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/ в поземлен имот с идентификатор 81178.51.22, местност "Мина Росен", гр. Черноморец, община Созопол“, с възложител: "Илко Кар" ЕООД на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-203/09.03.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32683

05.03.2020

Съобщение № 15 за предоставена информация по приложение № 2 от 04.03.2020 г. по досие № БС-ОВОС-108-2019, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец и жилищна сграда в ПИ № 27454.501.98, УПИ II-51, кв.19 по плана на с. Емона, община Несебър, с възложители: Валентин Дичев и Ива Андреева, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2960/04.03.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32435

Съобщение № 14 за предоставена информация по приложение № 2 от 26.02.2020 г. по досие № БС-ОВОС-21-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: Изграждане на водовземно съоръжение - тръбен кладенец в ПИ с № 51500.507.130 по КК на гр. Несебър, с цел поливане на тревни площи, храстова и тревна растителност и миене на подове и площадки, с възложител: "Комерсиал Д" ЕООД на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1956/26.02.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32799

26.02.2020

Съобщение № 13 за предоставена информация по приложение № 2 от 25.02.2020 г. по досие № БС-ОВОС-13-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: Закриване и рекултивация на депо за ТБО, община Поморие, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-199/25.02.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32716

21.02.2020

Съобщение № 12 за предоставена информация по приложение № 2 от 19.02.2020 г. по досие № БС-ОВОС-104-2019, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на две вилни сгради за курорт и отдих в поземлен имот № 81178.1.83, местност „Атия”, гр. Черноморец, община Созопол”, с възложител: Диана Колева-Граховска на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2813/19.02.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32353

17.02.2020

Съобщение № 11 за предоставена информация по приложение № 2 от 14.02.2020 г. по досие № БС-ОВОС-7-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за събиране, съхраняване и предварително третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, събиране и съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, шлака, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, стъкло, събиране, съхраняване и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба гуми /ИУГ/, отпадъци от метални опаковки, отпадъци от хартия, картон, пластмаса и хартиени, картонени, пластмасови и композитни опаковки в поземлен имот № 57491.13.164, местност „Хонят“, землище гр. Поморие, община Поморие”, е възложител „Евроекостарт“ ООД на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-3117/14.02.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32554

05.02.2020

Съобщение № 10 за предоставена информация по приложение № 2 от 31.01.2020 г. по досие № БС-ОВОС-8-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Риборазвъждане и спортен риболов в Язовир „Василева кория“, поземлен имот с идентификатор по КК 29221.98.778 (стар № 00778), землище на с. Момина църква, община Средец, област Бургас“, с възложител: „ТОПСТРОЙ“ ЕООД на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2940/31.01.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32581

30.01.2020

Съобщение № 9 за предоставена информация по приложение № 2 от 29.01.2020 г. по досие № БС-ОВОС-6-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на складова база с административна част в имот № 07079.2.1399, местност „Под шосето“, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: „Вемус Инвест“ ЕООД на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-3192/29.01.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32544

Съобщение № 8 за предоставена информация по приложение № 2 от 29.01.2020 г. по досие № БС-ОВОС-6-2019, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на три вилни сгради в имот № 51500.63.37, местност „Инджекьойско блато/Полугодно“, гр. Несебър, община Несебър”, с възложители: Огнян Стефанов и Филка Стефанова на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-3191/29.01.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/28879

24.01.2020

Съобщение № 7 за предоставена информация по приложение № 2 от 23.01.2020 г. по досие № БС-ОВОС-103-2019, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на сгради за отдих и курорт в поземлен имот № 67800.53.66, местност „Мапи”, гр. Созопол, община Созопол”, с възложител: Анка Димитрова на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2916/23.01.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32346

Съобщение № 6 за предоставена информация по приложение № 2 от 23.01.2020 г. по досие № БС-ОВОС-2-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Утилизиране на утайки от пречиствателни станции в инсталация за производство на биотор и биогаз, чрез сух термофилен процес при преработка по метода на суха метанизация в поземлен имот № 35033.14.262 по плана на гр. Каблешково, местност „Разклона”, община Поморие”, с възложител: „РИЦ 6” ООД на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-3136/23.01.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32510

 
22.01.2020

Съобщение № 5 за предоставена информация по приложение № 2 от 22.01.2020 г. по досие № БС-ОВОС-3-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на административно-производствена сграда с предназначение – цех за печене на солени и сладки ядки, шоколадови дражета и сладки блокчета в УПИ І-1375, кв. 103, идентичен с поземлен имот с № 07079.6.1375 по КК на гр. Бургас, кв. „Долно Езерово“, с възложител: „Йорданов 66“ ЕООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2262/21.01.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32556

17.01.2020

Съобщение № 4 за предоставена информация по приложение № 2 от 15.01.2020 г. по досие № БС-ОВОС-107-2019, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот № 73571.27.23, местност „Боруна”, с. Тънково, община Несебър”, с възложител „Флай Инс” ООД на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2910/15.01.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32427

15.01.2020

Съобщение № 3 за предоставена информация по приложение № 2 от 14.01.2020 г. по досие № БС-ОВОС-5-2020, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на смесени сгради за обществено обслужване и жилища в ПИ с идентификатор 07079.2.2123 по КК на м. „Хайнлъка“, землище на град Бургас, община Бургас“ на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-3026/14.01.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32542

09.01.2020

Съобщение № 2 за предоставена информация по приложение № 2 от 08.01.2020 г. по досие № БС-ОВОС-102-2019, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: “Изграждане на складове за пакетирани стоки за бита в ПИ 07079.5.906 и ПИ 07079.5.907, местност „Краварника“, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: Мария Буйнова, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2845/08.01.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32285

08.01.2020

Съобщение № 1 за предоставена информация по приложение № 2 от 07.01.2020 г. по досие № БС-ОВОС-78-2019, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на вилни сгради в поземлен имот № 48619.52.615, местност „Ск. Фонд Лафина”, гр. Царево, община Царево”, с възложител: Николина Пожарлиева на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ-Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2225/07.01.2020 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ-Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31663


2019
 
20.12.2019

Съобщение № 103 за предоставена информация по приложение № 2 от 20.12.2019 г. по досие № БС-ОВОС-85-2019, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води чрез изграждане на две нови водовземни съоръжения-тръбни кладенци в имоти с идентификатори: 51500.31.24 и 51500.31.25 по КК на м. „Юрта“, гр. Несебър, община Несебър с цел поливане на затревени площи и измиване на площадки към съществуващ курортен комплекс „Доверие Св.Влас“  с възложители: УПФ „Доверие“, ППФ „Доверие“ и ДПФ „Доверие на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1613/20.12.2019 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31819

19.12.2019

Съобщение № 102 за предоставена информация по приложение № 2 от 18.12.2019 г. по досие № БС-ОВОС-106-2019, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: "Изграждане на ново подземно съоръжение за добив от подземни води-тръбен кладенец в ПИ с идентификатор  № 07079.651.280 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас", с възложител: "Тами" ООД на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2115/18.12.2019 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32425

5.12.2019

Съобщение № 101 за предоставена информация по приложение № 2 от 04.12.2019 г. по досие № БС-ОВОС-78-2018, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот № 35033.13.228, м. "Козарева могила", гр. Каблешково, община Поморие“, с възложител: „Дорослава 02“ ООД на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1677/04.12.2019 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26799

Съобщение № 100 за предоставена информация по приложение № 2 от 03.12.2019 г. по досие № БС-ОВОС-98-2019, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на складова база с административна част в поземлен имот № 07079.3.2560, местност „Мадика“, землище гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: „Факториел“ ООД на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2835/03.12.2019 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32216

2.12.2019

Съобщение № 99 за предоставена информация по приложение № 2 от 29.11.2019 г. по досие № БС-ОВОС-96-2019, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Прилагане на полуинтензивна технология за отглеждане на шаран за консумация в поликултура с растителноядни риби – бял и черен амур, бял и пъстър толостолоб, съвместно с хищни видове – щука и европейски сом в поземлен имот № 07079.17.589 – язовир в землището на кв. „Рудник“, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: „Модстрой“ ЕООД на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2502/29.11.2019 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32206

Съобщение № 98 за предоставена информация по приложение № 2 от 28.11.2019 г. по досие № БС-ОВОС-91-2019, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на магазин и складове за промишлени стоки в имот № 07079.2.2255 по КК на гр. Бургас, м. „Муската”, община Бургас”, с възложител: „Импакт Инвест” ЕООД на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2569/28.11.2019 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32095

26.11.2019

Съобщение № 97 за предоставена информация по приложение № 2 от 25.11.2019 г. по досие № БС-ОВОС-100-2019, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на курортен обект - къмпинг в поземлен имот №81178.5.434, 81178.436, 81178.5.437, 81178.5.129 и 81178.5.136, местност „Аклади“, гр. Черноморец, община Созопол“, с възложител: „БУЛФАМ“ ЕООД, Антон Бистрашки, Кирил Йончев, Александър Линков и Евгений Василев на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2837/25.11.2019 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32226

 

Съобщение № 96 за предоставена информация по приложение № 2 от 25.11.2019 г. по досие № БС-ОВОС-79-2019, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на сервиз за леки и товарни автомобили и административна сграда в ПИ с идентификатор № 07079.4.834 по КК на град Бургас, община Бургас“, с възложители: Гергана Йорданова и Иван Иванов на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2218/25.11.2019 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31675

Съобщение № 95 за предоставена информация по приложение № 2 от 21.11.2019 г. по досие № БС-ОВОС-99-2019, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Обединяване на поземлени имоти № 81178.5.243, 81178.5.245, 81178.5.250, 81178.5.251, 81178.5.290 и 81178.5.291, местност „Аклади“, гр. Черноморец, община Созопол и изграждане на седем курортни сгради, подземен и надземен паркинг, развлекателен басейн с пързалки и детски кът в новообразувания имот“  с възложители: „Мейдън Апартментс“ ЕООД, „ПМ 71“ ЕООД и Николай Бакалов на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2669/21.11.2019 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32223

21.11.2019

Съобщение № 94 за предоставена информация по приложение № 2 от 20.11.2019 г. по досие № БС-ОВОС-94-2019, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Поставяне на временни обекти за извършване на търговска дейност – автомивка с пет броя клетки и изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 53045.505.35 по КК на гр. Обзор, община Несебър“, с възложител: Айсел Осман на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1416/20.11.2019 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32191

20.11.2019

Съобщение № 93 за предоставена информация по приложение № 2 от 20.11.2019 г. по досие № БС-ОВОС-95-2019, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на рибовъдно стопанство с площ 104, 46 дка – язовир, местност „Ай Дере“ и изграждане на селскостопанска постройка, разполагане на 6 броя басейна за краткотрайно съхранение на уловената риба в имот № 58712.3.65 по КККР, местност „Джелнере“, с. Проход, община Средец“, с възложител: „Ил-64“ ЕООД на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2445/20.11.2019 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32205

19.11.2019

Съобщение № 92 за предоставена информация по приложение № 2 от 18.11.2019 г. по досие № БС-ОВОС-92-2019, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на рибовъдно стопанство „Екватор“ за аквакултури от видовете: Европейски сом (Sillurus glanis) в поликултура с Шаран (Cyprinus carpio), други шаранови и плевелни видове, с местоположение: поземлен имот № 61114.25.121 (стар № 000121 с ЕКАТТЕ 61114), с площ 62,151 дка, с начин на трайно ползване – язовир „До гробищата“ и поземлен имот № 61114.26.14 по КККР, с площ 3,006 дка, с предназначение – земеделска земя, в местността „Георгиев баир“, землище на с. Равна гора, общ. Созопол, област Бургас“, с възложител ”Екватор” ЕООД на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2503/18.11.2019 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32183

11.11.2019

Съобщение № 91 за предоставена информация по приложение № 2 от 11.11.2019 г по досие № БС-ОВОС-90-2019, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Събиране и извършване на първична обработка на отпадъчни утайки от резервоари, нефтопродукти и утайки от пречистване на отпадъчни води в имот № 07079.662.9570, Промишлена зона „Юг“, гр. Бургас, община Бургас”, с възложител: „Алси” ЕООД на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2552/11.11.2019 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32092

07.11.2019

Съобщение № 90 за предоставена информация по приложение № 2 от 06.11.2019 г по досие № БС-ОВОС-69-2019, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на ваканционно селище в поземлен имот №48619.64.131, м. „Нестинарка", гр. Царево, община Царево“, с възложител: Радостина Шивачева на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1878/06.11.2019 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31478

06.11.2019

Съобщение № 89 за предоставена информация по приложение № 2 от 05.11.2019 г по досие № БС-ОВОС-86-2019, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на поливен тръбопровод за капково напояване на лозя в землището на с. Терзийско, община Сунгурларе“, с възложител: ЕТ „Миню Стайков - Комерс“ на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2280/05.11.2019 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31941

25.10.2019

Съобщение № 88 за предоставена информация по приложение № 2 от 21.10.2019. по досие № БС-ОВОС-89-2019, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Добавяне на нова дейност R3-рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация на шредирани отпадни гуми в количество 12000т./год., на площадка, находяща се в гр. Бургас, ул. „Крайрезна“ № 21, УПИ XXVII, кв.52 (имот с ид. 07079.605.194) по плана на Промишлена зона „Север“, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: "Металика Комерс" ЕООД на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2535/21.10.2019 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31949

09.10.2019

Съобщение № 87 за предоставена информация по приложение № 2 от 18.06.2018 г. по досие № БС-ОВОС-57-2018, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за производство на ел. енергия, посредством инсталация за газификация на твърди градски отпадъци, RDF и утайки от пречиствателни съоръжения и когенерация в УПИ III-380, ПИ 46663.5014.1819/, гр. Малко Търново, община Малко Търново“, с възложител: „ПЕРУН 2012“ АД на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1182/18.06.2018 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26533

08.10.2019

Съобщение № 86 за предоставена информация по приложение № 2 от 17.09.2019 г. по досие № БС-ОВОС-75-2019, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Къмпинг в поземлени имоти с идентификатори по КК 81178.5.433, 81178.5.432 и 81178.5.126, гр. Черноморец, общ. Созопол", с възложител: "Булфам"ЕООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-73/17.09.2019 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31601

07.10.2019

Съобщение № 85 за предоставена информация по приложение № 2 от 02.10.2019 г. по досие № БС-ОВОС-132-2018, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Реализиране на втори етап от енергийния обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници чрез автоматизирана сепарационна инсталация за неопасни отпадъци, находящ се в УПИ - 1379, местност „Чоплака”, землище с. Равадиново, община Созопол, област Бургас и подмяна на предвидената технология за третиране на неопасни отпадъци след сепариране с термично третиране на неопасни отпадъци след сепариране без да се променя тяхното количество“, с възложител: "Про Васте Плюс"АД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-693/02.10.2019 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/28711

30.09.2019

Съобщение № 84 за предоставена информация по приложение № 2 от 26.09.2019 г. по досие № БС-ОВОС-84-2019, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за съхранение и третиране на отпадъци и производство на детайли от рециклирана пластмаса и инертни материали в поземлен имот № 61056.20.14 по КК на с. Равда, община Несебър”, с възложител „Грийн Лърлд” ООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2224/26.09.2019 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31753

Съобщение № 83 за предоставена информация по приложение № 2 от 26.09.2019 г. по досие № БС-ОВОС-29-2019, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „ПУП-ПРЗ за неурегулирани поземлени имоти с идентификатори №№ 67800.43.10 и 67800.43.12 и Парцеларен план за второстепенна улица от о.т. 456 до о.т. 462, в м. „Мапи”, гр. Созопол, община Созопол”, с възложители: Ивайло Тодоров и Людмил Гачев, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-3166, ПД-3283/26.09.2019 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29481

27.09.2019

Съобщение № 82 за предоставена информация по приложение № 2 от 26.09.2019 г. по досие № БС-ОВОС-82-2019, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на една сграда за отдих и курорт в ПИ с идентификатори 67800.10.443 и 67800.10.213, местност „Мапи”, землище на гр. Созопол, община Созопол”, с възложител: „Блек Сий Асет Мениджмънт” ЕАД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1809/26.09.2019 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31735

Съобщение № 81 за предоставена информация по приложение № 2 от 26.09.2019 г. по досие № БС-ОВОС-81-2019, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на една сграда за отдих и курорт в ПИ с идентификатори 67800.10.254, 67800.10.255 и 67800.10.445, местност „Мапи”, землище на гр. Созопол, община Созопол”, с възложител: „Блек Сий Асет Мениджмънт” ЕАД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

 С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1808, ПД-1811/26.09.2019 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31732

25.09.2019

Съобщение № 71 за предоставена информация по приложение № 2 от 24.09.2019 г. по досие № БС-ОВОС-70-2019, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на вилни сгради в поземлени имоти №№ 44094.5.1061, 44094.5.1062, 44094.5.1063, 44094.5.1064, 44094.5.1065 и 44094.5.66, местност „Чакърова каба”, с. Лозенец, община Царево”, с възложители: Димо Желязков, Желязко Желязков и Кирил Рангелов на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1977/24.09.2019 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31500

20.09.2019

Съобщение № 70 за предоставена информация по приложение № 2 от 19.09.2019 г. по досие № БС-ОВОС-73-2019, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Промишлено предприятие за нанасяне на термозащитни и термобариерни покрития върху компоненти на турбини на промишлени и авиационни газотурбинни двигатели в цех, находящ се на територията на „Промет стиил” ЕАД, с. Дебелт община Средец”, с възложител: „Сигматек” ЕООД на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1783/19.09.2019 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31572

17.09.2019

Съобщение № 69 за предоставена информация по приложение № 2 от 16.09.2019 г. по досие № БС-ОВОС-77-2019, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане и инсталиране на водогреен скарен котел за производство на топлинна енергия, чрез оползотворяване на биомаса и спомагателни съоръжения на мястото на изведен от експлоатация водотръбен котел ВК-100 (№4), разположен на площадката на „Топлофикация-Бургас” ЕАД в УПИ III-460 по плана на Промишлена зона „Север” (поземлен имот № 07079.605.460), местност „Хаджи Тарла”, гр. Бургас, община Бургас”, с възложител: „ТОПЛОФИКАЦИЯ-БУРГАС” ЕАД на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1204/16.09.2019 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31662

16.09.2019

Съобщение № 68 за предоставена информация по приложение № 2 от 13.09.2019 г. по досие № БС-ОВОС-72-2019, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на търговско-офисен комплекс в поземлен имот № 07079.2.2477 по КК (бивши ПИ 060021, 060026 и 060027 по КВС), местност „Под шосето”, земилще гр. Бургас, община Бургас”, с възложител: „Елитстрой” ООД на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2092/13.09.2019 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31571

22.08.2019

Съобщение № 67 за предоставена информация по приложение № 2 от 19.08.2019 г. по досие № БС-ОВОС-6-2018, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Откриване на площадка за: събиране, временно съхранение и сортиране на отпадъци от пластмаса, хартия и картон, стъкло, опаковки от различен материал и др; събиране, мелене и гранулиране на отпадна пластмаса; събиране и обеззаразяване на смесени битови отпадъци; събиране и временно съхранение на абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла; събиране и временно съхранение на оловни акумулаторни батерии и портативни батерии; събиране и временно съхранение на битум; събиране и временно съхранение на антифризна течност; събиране и временно съхранение отпадъчни бои и лакове и утайки от същите; събиране, временно съхранение и предварително третиране на нефто- и маслосъдържащи отпадъци от резервоари, пясъкоуловители и масленоводни сепаратори, шахти и др., спирачна течност, събиране, временно съхранение и предварително третиране на маслени филтри; събиране, временно съхранение и предварително третиране на отработени масла в ПИ № 07079.827.107 (част от ПИ № 07079.6.944), м. „Караянос“, землище кв. „Долно Езерово”, гр. Бургас, община Бургас” с възложител „Партнерс” на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2979/19.08.2019 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25298

Съобщение № 66 за предоставена информация по приложение № 2 от 21.08.2019 г. по досие № БС-ОВОС-32-2019, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за обезвреждане на болнични и биологични отпадъци в УПИ I, кв. 15 по плана на с. Свобода, община Камено”, с възложител: „Медик Инстрейд” АД на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-263/21.08.2019 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29521

09.08.2019

Съобщение № 65 за предоставена информация по приложение № 2 от 09.08.2019 г. по досие № БС-ОВОС-47-2019, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на база за съхранение на селскостопанска продукция, техника и ремонт, метално хале и макадамова площадка пред него в имот № 009047, м. „Рапаня“, гр. Камено, община Камено”, с възложител: „МП Къмпани“ ЕООД на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-924/09.08.2019 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29724

08.08.2019

Съобщение № 64 за предоставена информация по приложение № 2 от 06.08.2019 г. по досие № БС-ОВОС-38-2019, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на открит паркинг за лекотоварни и товарни автомобили в имот № 084006, гр. Карнобат, община Карнобат“ с възложител: „Ваня Транс“ ООД на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-699/06.08.2019 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29566

Съобщение № 63 за предоставена информация по приложение № 2 от 06.08.2019 г. по досие № БС-ОВОС-55-2019, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на ваканционно селище в поземлен имоти № 48619.55.662, местност „Ск. Фонд-Боруна”, гр. Царево, общ. Царево”, с възложител: „НИКОЛА ЧЕЗАРИ“ ООД на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1156/06.08.2019 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29882

25.07.2019

Съобщение № 62 за предоставена информация по приложение № 2 от 24.07.2019 г. по досие № БС-ОВОС-107-2018, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: "Изграждане на вилни сгради в имот № 10731.24.100, местност "Чифтелията", землище с. Веселие, община Приморско", с възложител: Петя Колева на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-2553/24.07.2019 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27377

22.07.2019

Съобщение № 61 за предоставена информация по приложение № 2 от 22.07.2019 г. по досие № БС-ОВОС-67-2019, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на складово и офисно-логистична база, пътна връзка и трансформаторен пост в поземлени имоти № 21, 22, 23, 24 в масив 59, местност „Курт тепе”, землище гр. Бургас, община Бургас”, с възложител: „ПС ГРУП” АД на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-1763/22.07.2019 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31367

17.07.2019

Съобщение № 60 за предоставена информация по приложение № 2 от 16.07.2019 г. по досие № БС-ОВОС-28-2017, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на вилна сграда в поземлени имоти № 452 и № 453, м. „Слънчева лъка”, землище на гр. Айтос, общ. Айтос”, с възложител: Наджие Хасан на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Бургас

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителя е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № ПД-3162/16.07.2019 г. Към искането е приложена и информация по приложение № 2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Перущица" № 67, гр. Бургас, сградата на РИОСВ – Бургас, етаж. 1. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/18630

12.07.2019

Съобщение № 59 за предоставена информация по приложение № 2 от 10.07.2019 г. по досие № БС-ОВОС-65-2019, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Доставка и монтаж на оборудване за производство на смеси в цех №9, част от складова база в УПИ I-20, кв. 5 по плана на ПЗ „Юг-Запад“, поземлен имот № 07079.663.42 по КК на град Бургас, Община Бургас“, с възложител