Обществен достъп на постъпили уведомления (чл. 95, ал. 1 от ЗООС)

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда е осигурен обществен достъп до уведомления за инвестиционни предложения

Информацията за ИП е на разположение на заинтересуваните лица в сградата на

РИОСВ-Бургас

(к-с „Лазур", ул. „Перущица” № 67, гр. Бургас, дирекция КПД, отдел „Превантивна дейност”),

всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа,

за срок от 14 дни, считано от датата на публикуване 


2024
 
09.04.2024

ПД-874

„Изграждане на курортно-ваканционно селище в поземлен имот с идентификатор 67800.8.1005 по КККР на гр. Созопол, община Созопол“, с възложител „АВАНГАРД СН“ ЕООД

ПД-852

„Изграждане на складови помещения и офиси в ПИ с идентификатор 00151.166.22 по КК на гр. Айтос, местност „Могилата“, община Айтос”, с възложител Селчук Акън

05.04.2024

ПД-326

„Изграждане на 28 вилни сгради в ПИ с идентификатори 58356.4.73, 58356.4.74 и 58356.4.866 по КК на гр. Приморско, община Приморско”,  с възложител: Мартин Маринов

ПД-842

„Изграждане на пет вилни сгради в ПИ с идентификатор 81178.36.226 по КК на гр. Черноморец, местност „Външната чешма“, община Созопол“, с възложител „АВАНГАРД СН“ ЕООД

ПД-854

„Изграждане на складови помещения и офиси в ПИ с идентификатор 00151.166.21 по КК на гр. Айтос, местност „Могилата“, община Айтос”, с възложител Осман Осман

ПД-857

„Изграждане на халета със складово-производствени функции и административна сграда в ПИ с идентификатори 07079.5.673 и 07079.5.652 по КК на гр. Бургас, местност „Михалича“, община Бургас“, с възложител „Техносън“ ЕООД

ПД-3449

Отглеждане на риба и други аквакултури и осъществяване на спортен риболов в поземлен имот с идентификатор 49477.104.15 по КК на с. Мъглен (стар № 000313), представляващ язовир "Мангъра", община Айтос“, с възложител: "Нотеви груп" ЕООД

ПД-808

„Изграждане на халета със складово-производствени функции и административна сграда в „Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 81178.6.482 по КК на гр. Черноморец, местност "Аклади", община Созопол“, с възложител: Стефка Василева

02.04.2024

ПД-3450

„Изграждане на садково рибовъдно стопанство и свободно интензивно отглеждане на аквакултури в язовир „Паздерковица“ в поземлен имот с идентификатор 29221.1.48 по КК на с. Момина църква, община Средец и обособяване на зони за отдих и практикуване на спортен риболов“, с възложител „НОТЕВИ ГРУП“ ЕООД

ПД-806

„Изграждане на ваканционно селище, рехабилитационен център-диетологичен център с ресторант, хотелска част и три къщи в поземлен имот с идентификатор 73571.36.198 по КК на с. Тънково, община Несебър“, възложител Стоянка Стойкова

ПД-691

„Реконструкция на път ОПС-Тънково-1 (връзка с плочогредов мост на р. Хаджийска) до път III-9061 (Оризате-Сл. бряг), Преработка на пътно крастовище с път III-9061 (Оризаре-Сл. бряг)“, с възложител: Община Несебър

ПД-624

„Изграждане на работилница за сладкарски изделия в поземлен имот с идентификатор 44425.501.475 по КК на с. Лъка, УПИ XI-284, община Поморие“, възложител Божидар Николов

ПД-357

„Изграждане на предприятие за преработка на млечни продукти в поземлен имот с идентификатор 24712.61.2, местност „Калъчев мост“, землище на с. Дюлево, Община Средец”,  с възложител ЕТ „АСО – ХРИСТО НАНЕВ“

29.03.2024

ПД-698

„Изграждане на вилни сгради в поземлен имот с идентификатор 10731.136.130 по КК на с. „Изграждане на къмпинг в поземлен имот с идентификатор № 67800.1.427 по КК на гр. Созопол, община Созопол“, с възложители: Иван Генчев и Недка Генчева

25.03.2024

ПД-744

„Изграждане на вилни сгради в поземлен имот с идентификатор 10731.136.130 по КК на с. Веселие, община Приморско“, възложител „САВ ПРОПЪРТИ“ ООД“

ПД-661

„Изграждане на две вилни сгради (тип бунгало) в ПИ с идентификатор 81178.1.321, м. „Мокро скала“, гр. Черноморец, община Созопол”, с възложители: Иван Великов, Ивилин Янев и Ивайло Йорданов

14.03.2024

ПД-581

„Изграждане на вилно селище с подземен паркинг и басейн в поземлен имот с идентификатор 48619.2.870 по КК на гр. Царево, УПИ ХХХ-749,750,751, местност „Диньов гьол”, община Царево“, с възложител „ИМЕДЖИН САНДС“ ЕООД

ПД-656

„Изграждане на три вилни сгради в поземлен имот с идентификатор № 67800.6.85 по КК на гр. Созопол, м. „Буджака“, община Созопол“ с възложители: Иван Генчев и Недка Генчева

ПД-66

„Изграждане на сграда за отдих и курорт в ПИ с идентификатор 67800.5.957 (предишен идентификатор 67800.5.183) по КК на гр. Созопол, местност „Буджака“, Община Созопол“, с възложител Мариола Нанчева

ПД-488

Изграждане на цех за преработка на миди и риба, склад и трафопост в УПИ III-13 (ПИ с идентификатор 57491.510.13 по КК), м. "Хонят", гр. Поморие, община Поморие“, с възложител: "Ейнджъл-Дайвърс" ЕООД

13.03.2024

ПД-550

„Изграждане на вилни сгради в поземлени имоти с № 44094.5.1020, 44094.5.1021 и 44094.5.1022 по КК на с. Лозенец, УПИ IV-5134, УПИ V-5134 и VI-5134, местност „Рибарницата”, община Царево“, с възложител Александър Димитров

ПД-555

„Изграждане на складова база, шоурум, офис сграда, мотел, пътна помощ и паркинг в № 07079.12.1566  по КК на гр. Бургас, местност „До шосето“, Община Бургас”,  с възложител „КУШ МОДА“ ООД

ПД-557

„Изграждане на жилищна и административна сграда в поземлен имот с № 51500.43.12 по КК на гр. Несебър, м. „Чаирите“, община Несебър“, с възложител Мария Карчева

ПД-555

„Изграждане на складова база, шоурум, офис сграда, мотел, пътна помощ и паркинг в № 07079.12.1566  по КК на гр. Бургас, местност „До шосето“, Община Бургас”,  с възложител „КУШ МОДА“ ООД

11.03.2024

ПД-598

„Изграждане на жилищни сгради в ПИ с идентификатор 00833.5.643, местност „Пречиствателната“, землище на гр. Ахелой, община Поморие“, с възложител: „СТАНДЕН И КО“ ООД

05.03.2024

ПД-546

„Изграждане на складова база и производствени дейности в ПИ с идентификатор 07079.6.1816 по КК на гр. Бургас, кв. Долно Езерово, м. Край село“,община Бургас“, с възложител „Големанов“ ЕООД

ПД-490

„Изграждане на вилни сгради в поземлени имоти с идентификатори 44094.5.1018, 44094.5.1019 и 44094.5.1023 по КК на с. Лозенец, УПИ II-5134, УПИ III-5134 и VII-5134, местност „Рибарницата”, община Царево“, с възложители Мария Димитрова, Павел Димитров, Петя Димитрова

01.03.2024

ПД-273

„Изграждане на вилни сгради в поземлен имот с идентификатор 80916.50.33 по КК на с. Черни връх, община Камено“, с възложител „Каваело Инвестмънт” ЕООД

ПД-367

„Изграждане на една вилни сгради в поземлен имот с идентификатор 81178.36.283 по КК на гр. Черноморец, местност „Външната чешма”, община Созопол“, с възложител Младен Иванов

22.02.2024

ПД-3540

Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 67800.3.64 по КК на гр. Созопол, община Созопол и обслужваща улица“, с възложители Карамфилка Стоянова и Николай Стоянов

19.02.2024

ПД-11

„Добавяне на ново съоръжение за третиране/балиране на отпадъци в ПИ с идентификатор 07079.663.758 по КК на гр. Бургас, (УПИ VII, ПЗ “Юг-Запад“), общ. Бургас“, възложител „СКАЙ ИНВЕСТ“ ООД.

ПД.-126

„Рекултивация на Клетка 1 на Регионално депо „Братово – Запад – Актуализация”, с възложител Община Бургас

ПД-417

„Изграждане на жилищна сграда за сезонно ползване в поземлен имот с идентификатор 61056.82.3 по КК на гр. Равда, община Несебър“, с възложител Петър Колев

ПД-1878

„Капково напояване на земеделски култури с обща площ 1027,37 дка в масиви 177, 178, 179, 180 и 181 в землището на с. Искра, община Карнобат от Река Мочурица“, възложител „ШАНС-92“ ЕООД

ПД-3540

„Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 67800.3.64 по КК на гр. Созопол, община Созопол и обслужваща улица“, с възложители Карамфилка Стоянова и Николай Стоянов

ПД-2825

„Изграждане на селскостопанска постройка за отглеждане на животни (говеда – майки) и помещение за обитаване в ПИ с идентификатор 35033.18.168 по КК на гр. Каблешково, местност „Бадемите“, Община Поморие”, с възложител: Соня Кондурова

13.02.2024

ПД-93

„Изграждане на ваканционно селище в ПИ с идентификатор 44094.21.35 по КККР с. Лозенец, м. „Рибарницата“, община Царево“, с възложител „ДБК Инвест”АД.

ПД-185

„Изграждане на жилищна сграда в ПИ № 00271.2.6 по КК на с. Александрово /номер по предходен план: 002006/, местност „Габарака”, община Поморие“, с възложител Георги Мирчев

ПД-323

„Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 63029.112.46 по КК на с. Росен, местност „Върли дол“, община Созопол“, с възложител Антоанета Радева.

ПД-382

„Изграждане на вилна сграда в ПИ с идентификатор 57491.19.33 /номер по предходен план 019033/, местност „Лахана“, землище на гр. Поморие, Община Поморие”,  с възложител Георги Иванов

12.02.2024

ПД-203

„Изграждане на жилищни сгради в ПИ 07079.30.60 по КККР на гр. Бургас, м. „Кафка“, община Бургас“, с възложител: „Инвестбанк“ АД.

09.02.2024

ПД-117

„Изграждане на вилни сгради в поземлен имот с идентификатор 81178.1.297 по КК на гр. Черноморец, местност „Мокро скала“,община Созопол“, с възложител Петър Костадинов

08.02.2024

ПД-299

„Поставяне на каравани и изграждане на навеси към тях в ПИ 44094.5.1062 по КККР на с. Лозенец, местност „Чакърова каба“, община Царево“ с възложител: Кирил Рангелов

06.02.2024

ПД-252

„Изграждане на аквапарк, общежития за персонала, паркинги и обслужващи дейности в ПИ с идентификатори 61056.54.30 и 61056.56.100 по КККР на с. Равда, м. „Хендек тарла“, община Несебър“, с възложител: „Актив-02“ ООД

БРЗТЗЗ-276

Изграждане на 4 жилищни сгради в УПИ V-1216, кв. 16 по плана на кв. Сарафово, м. „Ъгъла“, гр. Бургас, община Бургас (ПИ с ид. 07079.20.275 по КК)”, с възложители Атанас Кузманов, Валентина Ненчева и Георги Грудов

ПД-254

„Изграждане на заведение за обществено хранене, басейн, паркинг, обслужващи сгради, мотел и магазин в ПИ 87093.83.42 по КККР на с. Ябълчево, местност „Кантона“, община Руен“ с възложител: Сабахатинали Мехмед

01.02.2024

ПД-1877

„Напояване на овощни градини с обща площ 120 дка в землището на гр. Карнобат от язовир „Малък топчия“ и напояване на овощни градини с обща площ 300 дка в землището на гр. Карнобат, община Карнобат от язовир „Голям топчия“, възложител СН „КАРНОБАТСКИ ВОДИ”

ПД-3437

„Преустройство на магазин за хранителни стоки в обект за производство на сладкарски изделия и изграждане на пристройка на битовка и склад в УПИ Х-77, кв.12 по плана на с. Страцин, Община Поморие”, с възложител Светлана Драгнева

ПД-3924

„Изграждане на вилни сгради в поземлен имот с идентификатор 48619.12.589 ио КК на гр. Царево, местност „Дядо Ильова Бахча“, община Царево“, с възложители Калинка Недялкова и „РР Проджектс“ ООД

30.01.2024

ПД-80

„Изграждане на складова база за пакетирани хранителни стоки и промишлени стоки в ПИ с идентификатор 07079.3.2860, ПЗ „Север“, гр. Бургас, община Бургас”, с възложител „Братя Гюрови“ ООД

25.01.2024

ПД-3125

„Изграждане на 9 нови хотелски единици в ПИ с идентификатори 44094.2.932 по КККР на с. Лозенец, м. „Караагач“, община Царево“, с възложител: „АутоБохемия“ АД

ПД-3156

„Изграждане на самостоятелна хотелска единица за сезонно обитаване в ПИ с идентификатор 44094.2.931 по КККР на с. Лозенец, м. „Караагач“, община Царево“, с възложител: Иван Тодоров

ПД-3155

„Изграждане на самостоятелна хотелска единица за сезонно обитаване в ПИ с идентификатор 44094.2.930 по КККР на с. Лозенец, м. „Караагач“, община Царево“, с възложител: „Лозенец Караагач“ ООД

22.01.2024

ПД-27

„Изграждане на две сгради за отдих и курорт със ЗОХ, СПА зона, басейн, ограда и трафопост в ПИ с идентификатори 67800.53.151 и 67800.53.145 по КК на гр. Созопол, м. „Мапи”, община Созопол” възложител „ПАРАДАИЗ 7“ ЕООД

ПД-2160

„Изграждане на ваканционно селище в поземлен имот с идентификатор 644094.23.38 по КККР на с. Лозенец, местност „Смайлов чаир”, община Царево“, с възложител „Адакта Корал” ООД

ПД-3940

„Изграждане на склад за санитарен фаянс, подова и стенна керамика, офис – шоурум и допълващо застрояване – водоплътна изгребна яма в УПИ VII-21 от масив 20, кв. Долно Езерово /ПИ с идентификатор 07079.6.1817 по КК на гр. Бургас, Община Бургас”, с възложител „ГРЕСИЯ 2“ ЕООД

ПД-3469

„Изграждане на 2 вилни сгради в новообразуван УПИ от обединяването на ПИ № 332 и ПИ № 379 по плана на новообразуваните имоти на м. „Лозята“, зона по §4, землище на с. Писменово, Община Приморско“, с възложител Росана Георгиева

ПД-3909

„Изграждане на три еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 47202.501.1229 по КК на с. Маринка, община Бургас”, с възложител „АМД 2017” ЕООД

18.01.2024

ПД-3264

„Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК С1 в гр. Сунгурларе, УПИ V, кв. 100, бивша ТПК „Металик“, с възложител: „Леястом“ ЕООД

15.01.2024

ПД-3914

„Изграждане на вилна сграда и басейн в поземлен имот с идентификатор 67800.6.756 по КККР на гр. Созопол, община Созопол“, с възложител Веселин Стоянов

ПД-3939

„Изграждане на три жилищни сгради в ПИ с идентификатор 61056.56.41 по КК на с. Равда, местност „Хендек тарла“, община Несебър“, с възложители Любен Деляков, Лиляна Яръмова, Йорданка Люцканова

11.01.2024

ПД-3529

„Изграждане на автоматизиарана система за капково напояване на лозови насаждения в поземлени имоти с № 57491.12.84 и 57491.12.86 по КК на гр. Поморие, местност „Езерото”, община Поморие ”, с възложител ЗП Нейчо Желязков

ПД-3623

„Изграждане на 2 жилищни сгради в поземлен имот  с идентификатор 06776.81.23 по КК на с. Брястовец, м. „Хумата“, община Бургас “, с възложител Анатолий Панайотов

09.01.2024

ПД-3056

„Изграждане на сондаж за нуждите на жилищна сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 07079.30.952 по КК на гр. Бургас, кв. Крайморие, местност „Кафка“, община Бургас, с възложител Антон Караниколов

ПД-3849, 3850

„Изграждане на складова база за промишлени стоки в поземлени имоти с идентификатори 07079.2.1407 и 07079.2.1379 по КККР на гр. Бургас, местност „Под шосето”, община Бургас“, с възложител „Рент Фикс“ ЕООД

05.01.2024

ПД-2176

„Изграждане на фотоволтаична електроценттрала в поземлен имот с идентификатор 58356.4.856 по КК на гр. Приморско, община Приморско“, с възложител „ММ” ЕООД

ПД-3241

„Изграждане на вилна сграда и басейн в поземлен имот с идентификатор 67800.7.98 по КК на гр. Созопол,  местност „Буджака“, община Созопол“, с възложител Надя Кацарова-Димитрова

ПД-3692

“Разширение на гробищен парк – изменение на план за регулация и план за регулация за ПИ с идентификатори 39164.22.69, 39164.22.14, 39164.22.51, 39164.22.7, 39164.22.68, 39164.22.32, 39164.501.3, 39164.22.180, 39164.22.181, 39164.22.182, 39164.22.183 и 39164.22.11, землище с. Кошарица, общ. Несебър”, с възложител Община Несебър


2023
21.12.2023

ПД-3386

Изграждане на къмпинг в УПИ VII-23, кв. 12 по плана на с. Младежко, община Малко Търново”, с възложител Димитър Пейчев

ПД-3739

„Изграждане на две вилни сгради в поземлен имот с идентификатор 81178.6.481 по КК на гр. Черноморец, местност „Аклади“, Община Созопол“, с възложители Николина Стоянова и Стоян Ралев

11.12.2023

ПД-3536

Изграждане на вилни сгради в поземлен имот с идентификатор 67800.7.101 по КК на гр. Созопол, местност „Буджака“, Община Созопол“, с възложител Георги Гайдов

ПД-3490

„Изграждане на една вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 67800.10.458 по КК на гр. Созопол, местност „Ачмалъци“, община Созопол “, с възложител Стефан Нацев

ПД-3372

„Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 72151.1.4 по КК на с. Твърдица, местност „Орлово гнездо“, Община Бургас“, с възложители Янка Колева и Веско Колев

08.12.2023

ПД-3491

„Изграждане на една вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 67800.10.603 по КК, местност „Ачмалъци“, гр. Созопол, община Созопол“, с възложители: Владимир Николов и Николай Найденов

ПД-2766

„Промишлено водоснабдяване от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоражение – тръбен кладенец в ПИ с ид. 80916.70.9 по КК на с. Черни връх, м. Андончов гроб, общ. Камено”, с възложител: „Гарант - ПП“ ООД

ПД-3488

„Изграждане на една вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 67800.10.387 по КК, местност „Ачмалъци“, гр. Созопол, община Созопол “, с възложители: Борис Караманов, Божидар Караманов и Камелия Минчева

07.12.2023

ПД-2766

„Промишлено водоснабдяване от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоражение – тръбен кладенец в ПИ с ид. 80916.70.9 по КК на с. Черни връх, м. Андончов гроб, общ. Камено”, с възложител: „Гарант - ПП“ ООД

ПД-3488

„Изграждане на една вилна сграда в поземлен имот с № 67800.10.387 по КК, местност „Ачмалъци“, гр. Созопол, община Созопол“, с възложители: Борис Караманов, Божидар Караманов и Камелия Минчева

ПД-3491

„Изграждане на една вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 67800.10.603 по КК, местност „Ачмалъци“, гр. Созопол, община Созопол“, с възложители: Владимир Николов и Николай Найденов

ПД-3536

„Изграждане на вилни сгради в поземлен имот с идентификатор 67800.7.101 по КК на гр. Созопол, местност „Буджака“, Община Созопол“, с възложител Георги Гайдов

05.12.2023

ПД-3372

„Изграждане на жилищни сгради в ПИ с идентификатор 72151.1.4 по КККР на с. Твърдица, м. „Орлово гнездо“, община Бургас и пътна връзка“, с възложители: Янка Колева и Веско Колев

ПД-2491

„Изграждане на три жилищни сгради в ПИ с идентификатор 61056.56.41 по КК на с. Равда, местност „Хендек тарла“,община Несебър“, с възложители Любен Деляков, Лиляна Яръмова, Йорданка Люцканова

ПД-3061

„Изграждане на складове за строителни материали в ПИ с идентификатор 07079.4.924 по КК на гр. Бургас, кв. Лозово, местност „Хаджи Тарла“ община Бургас”,  с възложител „Бургос Строй“ ЕООД

24.11.2023

ПД-2683

„Изграждане на шест жилищни сгради в ПИ 47651.10.18 по КККР на с. Медово, м. „Над село“, община Поморие“, с възложител: Славка Колева

22.11.2023

ПД-3388

„Изграждане на търговска сграда за КОО, съдържаща 5 магазина за промишлени стоки, ЗОХ и офиси в поземлен имот с идентификатор 51500.43.4 по КК на гр. Несебър, м. „Чаирите“, община Несебър” с възложител „ТРАКИЯ РИТЕЙЛ“ ЕООД

ПД-549

„Добив на подземни води от съществуващо водовземно съоръжение с цел напояване на земеделски култури в ПИ 72727.17.113 и 72727.17.21 по КККР на с. Тополица, местност „Арка“, община Айтос“ с възложител: Станимир Хаджиев

20.11.2023

ПД-3239

„Изграждане на две жилищни сгради в ПИ № 44094.13.941 и 44094.13.942 по КККР на с. Лозенец, местност „Крушака-Дунята“, община Царево“, с възложител: Петя Маринова

17.11.2023

ПД-3098

„Изграждане на две вилни сгради в ПИ № 48619.21.56 по КККР на с. Лозенец, местност „Рибарницата“, община Царево“, с възложители: Константин Димитров и Юлиян Георгиев

14.11.2023

ПД-3016

„Изграждане на вилни сгради и басейн в ПИ с идентификатори 67800.7.18 по КККР на гр. Созопол, местност „Буджака“, община Созопол“, с възложител: „Алианс Холидей Хоумс“ ЕООД

ПД-3322

„Изграждане на по една жилищна сграда в ПИ с идентификатори 39164.22.39 и 39164.22.27 по КК на с. Кошарица, община Несебър“, с възложител: „Айнкланг“ ЕООД

13.11.2023

ПД-2100

„Водовземане от подземни води от съществуващ водоизточник, тръбен кладенец ТК-1 „Лозана-Ахелой“ в ПИ с идентификатор 00833.7.436 по КККР на гр. Ахелой, местност „Къмпинга“, община Поморие“, с възложител „Лозана 0594“ ООД

10.11.2023

ПД-3245

„Изграждане на две жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 58431.2.53 по КК на с. Приселци, м. „Сърта“, общ. Несебър“, с възложител: Александър Аврамов

ПД-3012

„Изграждане на пет вилни сгради в поземлен имот с идентификатор по КК 72727.12.17, местност „Караджака“, землище на с. Тополица, община Айтос“, с възложител: ЕТ „Арарат Николай Николов“

ПД-2198

„Изграждане на вилна сграда за собствени нужди в поземлен имот с идентификатор 67800.7.623 по КК на гр. Созопол, местност „Буджака“, община Созопол“, с възложител: Симеон Кръстев

09.11.2023

ПД-2491

„Изграждане на ваканционно селище с къмпинг единици (палатки, мобилни къщи, вилни сгради, бунгала, каравани, кемпери, паркинг, басейни, зона за спорт, обслужващи сгради и ресторант) в ПИ 48619.12.602,48619.15.1075,48619.15.1063,48619.15.1040, 48619.15.1041,48619.15.1042q48619.15.1031,48619.15.1050,48619.15.1044,48619.15.1034,48619.15.1037,48619.15.1047,48619.15.1091,48619.15.1064, 48619.15.1061, 48619.15.1059, 48619.15.1053, 48619.15.1056, 48619.15.1068 по КККР на гр. Царево, Община Царево", с възложител „Еко камп" ЕООД

ПД-3201

„Изграждане на две вилни сгради в ПИ с идентификатор 67800.7.91 по КК на град Созопол, м. „Буджака“, община Созопол“, с възложители: Стефане Шаранкова и Теодор Шаранков

ПД-3040,3041

„Изграждане на складове за нехранителни стоки – сгради №1 и №2 в ПИ с идентификатор 07079.2.2764 по КК на град Бургас, община Бургас /УПИ II-2764, кв. 10 по плана на град Бургас/“, с възложители: „Нед -1“ ЕООД и „Диамант Трейдинг Груп“ ЕООД

08.11.2023

ПД-2903

„Промяна в капацитета на съществуваща площадка в ПИ с идентификатор 07079.605.437 по плана на гр. Бургас, ПЗ „Север“, Община Бургас” чрез завишаване на количествата на приеманите отпадъци и добавяне на нови дейности с тях“, с възложител: „ЮГЖК“ ООД

ПД-2695, 2697, 2698

„Изграждане на вилни сгради в ПИ 48619.10.664, 48619.10.665 и 48619.10.666 по КККР на гр. Царево, м. „Дядо Ильова бахча“, община Царево“, с възложител „Синедарс“ ООД

03.11.2023

ПД-2068

„Изграждане на жилищен комплекс от еднофамилни сгради, с надземно паркиране, барбекю зона, склад за съхранение и комплексно застояване в поземлени имоти с № 07079.13.425, 07079.13.2615 и 07079.13.2407 по КК на гр. Бургас, м. „Расадника“, община Бургас“, с възложител: „БУРГАС ТАУЪР” ЕООД

27.10.2023

ПД-3104

„Производствено – складова база и площадка за съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба гуми (ИУГ), строителни отпадъци (СО), отпадъци от опаковки, хартия, пластмаса и стъкло и изменение на ПУП-ПР на поземлен имот с идентификатор 35883.509.7 по КК на гр. Камено, община Камено (УПИ VII-336, кв. 16 по плана на гр. Камено)“ с възложител: „БУРГ МАШИНЪРИ“ ЕООД

24.10.2023

ПД-2977

„Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с номинална мощност 1999.2 kWр в УПИ I, кв.51 по плана на с. Славянци, община Сунгурларе“, с възложител „Солар Асетс“ ЕООД

ПД-908

„Добавяне на нова дейност с код R-12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11 (механично филтруване), за оползотворяване на неопасни отпадъци с код 20 01 25 и наименование „Хранителни масла и мазнини“ – механично филтруване на действаща площадка в сграда с идентификатор 07079.605.166.8, находяща се в ПИ 07079.605.166 по КККР на гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: „УОН“ ЕООД

20.10.2023

ПД-3001

„Изграждане на едноетажна сграда в ПИ с идентификатор 51500.508.212 по КК на град Несебър, община Несебър /УПИ II-654, кв. 301 по плана на к. к. „Слънчев бряг-запад“, град Несебър/ и обособяване на сладкарски цех в новопредвидената сграда“, с възложител: Нели Косева

19.10.2023

ПД-3001

„Изграждане на едноетажна сграда в ПИ с идентификатор 51500.508.212 по КК на град Несебър, община Несебър /УПИ II-654, кв. 301 по плана на к. к. „Слънчев бряг-запад“, град Несебър/ и обособяване на сладкарски цех в новопредвидената сграда“, с възложител: Нели Косева

09.10.2023

ПД-2271

„Изграждане на вилно селище в ПИ с идентификатор 72727.12.31 по КК на с. Тополица, община Айтос“, с възложител: „ФЕЦ Тополица“ ЕООД

05.10.2023

ПД-2526

„Изграждане на система за капково напояване на лозови насаждения в ПИ с идентификатори 57491.14.171, 57491.7.310, 57491.13.14, 57491.4.230 и 57491.14.273 по КК на град Поморие, община Поморие“, с възложител: „Пилонтов“ ЕООД

29.09.2023

ПД-1293

„Експлоатация на мобилна шредерна инсталация за предварителна обработка на излезли от употреба моторни превозни средства и излезли от употреба гуми в ПИ с идентификатор 07079.662.9570 по КККР на гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: „ГМК 1“ АД

28.09.2023

ПД-2527

„Изграждане на система за капоково напояване на лозови насаждения в поземлени имоти 57491.14.70, 57491.14.537, 57491.14.567, 57491.14.566, 57491.10.173, 57491.7.286, 57491.7.285 по КККР на гр. Поморие, общ. Поморие“, с възложител: Станимир Лимберов ЗП

19.09.2023

ПД-2715

„Промяна предназначението на помещение в сграда с идентификатор 07079.501.254.1, находяща се в ПИ 07079.501.254 по КККР на гр. Бургас, община Бургас от магазин за промишлени стоки на производствено промещене за сладкарски и тестени изделия“, с възложител: „Александър Христов

ПД-2215

„Изграждане на апартаментен хотел в ПИ с идентификатори 67800.53.150по КККР на гр. Созопол, местност „Мапи“, община Созопол“, с възложител: „Инто Планинг“ ЕООД

15.09.2023

ПД-1225

„Производство на биодезинфектор в съществуваща сграда, находяща се в УПИ II-1325, 1326, кв. 107 „Б“, по плана на гр. Камено, община Камено“, с възложител „Биодезинфектор“ ООД

ПД-2583

„Подобряване на безопасността и условията на труд на рибарите чрез модернизация на закрита Лодкостоянка „Ченгене скеле“, намираща се в землището на кв. Крайморие, Община Бургас“ с възложител Община Бургас

ПД-1125

„Монтиране на мобилна инсталация (автоклав) за обезвреждане на болнични отпадъци до ниво на безвредни отпадъци и добавяне на нови кодове отпадъци на съществуваща площадка в ПИ с идентификатор 07079.605.280 по КККР на гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: „Балкан ресурс“ ЕООД

12.09.2023

ПД-1689

„Подновяване на дейностите на площадка за събиране и временно съхранение на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), площадка за събиране и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), площадка за събиране и съхранение на отпадъци от стъкло и излезли от употреба гуми (ИУГ), площадка за събиране и временно съхранение на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и площадка за събиране, съхранение и предварително третиране на отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло, вкл. опаковки, метални опаковки и шлака от пещи в ПИ с идентификатор 17974.0.361 по КК на гр. Средец, местност „Долапски баир“, община Средец“, с възложител: „ВАЛСИ 2017“ ЕООД

ПД-2320

„Изграждане на пет броя жилищни сгради в ПИ 07079.13.1177 (стар идент. № 041051) , ПИ 07079.13.1143 (стар идент. № 041051), находящи се в м. „Лозята“, земл. кв. „Банево“, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител Светослава Георгиева.

ПД-2460

„Удължаване срока на концесия за добив на мергелна глина от кариера „Соката“-Бургас“, с възложител „Керамика Бургас” АД

11.09.2023

ПД-2110

„Изграждане на открит обект за спортна дейност / картинг/ в поземлен имот с идентификатор 35033.20.173 по КК на гр. Каблешково, местност „Показателя”, община Поморие “, с възложител с възложител Александър Камчалиев

ПД-2640

„Изграждане на курортно строителство в ПИ с идентификатор 67800.53.8 по КККР на гр. Созопол, местност „Мапи“, община Созопол“, с възложители: Станислав Крушарски и Георги Карпузов.

ПД-2648

„Изграждане на вилна сграда в ПИ 67800.70.309 по КККР на гр. Созопол, м. „Хаджи Али дере“, община Созопол и трасета за транспортен достъп и за техническа инфраструктура”, с възложител: Миглена Антонова

31.08.2023

ПД-2523

„Изграждане на общински парк в поземлени имоти с идентификатори 67800.36.68, 67800.36.70, 67800.36.422 и 67800.36.27 по КК на гр. Созопол, община Созопол“, с възложител Община Созопол

ПД-2582

„Изграждане на складове с цех за метални изделия в ПИ с идентификатор 07079.6.1457 по КК на гр. Бургас, местност „Кладенеца“ (бивша „Герен бунар“), община Бургас”,  с възложител Петко Николов

30.08.2023

ПД-2352

„Изграждане на вилни сгради в УПИ II, м. „Диньов гьол“, град Царево, община Царево /ПИ с идентификатор 48619.2.457 по КК на град Царево/“, с възложител: „Алтест“ ЕООД

23.08.2023

ПД-2441

„Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 1999,62 kWp в ПИ с идентифкатор 73388.70.16 по КК на с. Тръстиково, община Камено”, с възложител: „ЕВН БЪЛГАРИЯ РЕНЮАБЪЛС“ ЕООД

ПД-2443

„Изграждане на сгради за отдих и курорт в поземлен имот с идентификатор 81178.6.517 по КК на гр. Черноморец, м. „Аклади“, община Созопол“, с възложител „АБ Сплендид прожект“ ЕООД

21.08.2023

ПД-24163

„Изграждане на стопанска сграда - складова база и 2 оранжерии за цветя в ПИ с идентификатор 07079.2.1818 по КК на гр. Бургас, м. „Крушата“,община Бургас”, с възложител: „Ясемин“ ООД

17.08.2023

ПД-2416

„Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 67800.3.120, местност „Мисаря“, землище гр. Созопол, Община Созопол“, с възложител „АЛЕКС – КОМ“ ЕООД

16.08.2023

ПД-2517, 2518

„Изграждане на сгради за отдих и курорт в ПИ 67800.10.627 и 67800.10.645 по КККР на гр. Созопол, м. „Ачмалъци“, община Созопол”, с възложител: „Янера Интернасионал Де Инверсионес“ ЕООД

ПД-2406

„Изграждане на складова база в поземлен имот с идентификатор 57491.13.372, м. „Хонят“ по КККР на гр. Поморие, община Поморие“, с възложител Иван Музаков

08.08.2023

ПД-1971

„Водовземане от подземни води от съществуващи водовземни съоръжения – тръбни кладенци ТК-1 ,,Община Камено – Камено”, изграден в ПИ 8015, кв. 107, ТК-2 ,,Община Камено – Камено“, изграден в УПИ Х-общ, кв. 107 и ТК-3 ,,Община Камено – Камено“, изграден в имот 1294 по плана на гр. Камено, община Камено“, с възложител Община Камено

ПД-2027, 2185

„Изграждане на кланица за добив на червено месо в ПИ с идентификатор 73388.71.47 по КК на с. Тръстиково, Община Камено“, с възложител „ЕКО КАРНЕ“ ЕООД

ПД-2042

„Изграждане на вилни сгради в ПИ с идентификатор 5613.38.1 по КККР на с. Писменово (номер по предходен план 038001), местност „Хасанкьой”, община Приморско”, с възложители Методи Миленов

02.08.2023

ПД-2196

„Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 67800.8.192 по КК на гр. Созопол, местност „Буджака“, община Созопол“, с възложител Станимир Стоянов

ПД-2197

„Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 67800.7.622 по КК на гр. Созопол, местност „Буджака“, община Созопол“, с възложител „Касиопея-Естейт” ЕООД

ПД-2199

„Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 67800.7.621 по КК на гр. Созопол, местност „Буджака“, община Созопол“, с възложител Гергана Георгиева

ПД-2312

„Изграждане на две вилни сгради за собствени нужди в поземлен имот с идентификатор 67800.8.54 по КК на гр. Созопол, УПИ XVIII-8054, местност „Буджака“, община Созопол“, с възложител Боряна Хаджистоянова-Хаджова

27.07.2023

ПД-1332

„Водовземане на подземни води чрез два броя съществуващи водовземни съоръжения в ПИ с № 07079.2.3860, землище на гр. Бургас, община Бургас”,  с възложител „Интернешънъл Арморд Груп БГ“ ЕООД

ПД-2083

„Изработване на ПУП-ПП за обект: Външно ел. захранване на комплекс от еднофамилни жилищни сгради в в ПИ с № 57491.18.739, 57491.18.740, 57491.18.371, 57491.18.340 и 57491.18.341 по КК на гр. Поморие, община Поморие”, с възложител: „Електроразпределение юг“ ЕАД

ПД-2091

„Изграждане вилна сграда в поземлен имот с № 44094.1.1163 по КК на с. Лозенец, местност „Тарфа“, Община Царево“, с възложител Марк Марков

ПД-2186

„Изграждане на крайпътен обект – бензиностанция и газостанция в поземлен имот с идентификатор 07079.2.3830 (бивш 07079.2.2446) по КК на гр. Бургас, м. „Вълчи връх“ (бивша „Курт тепе“), УПИ I-28, бивш масив 38, община Бургас”, възложител „Медпетрол“ ООД

ПД-2230

„Водовземане от съществуващ тръбен кладенец ТК-1 ,,Ефект 3 - Сл. бряг“ в поземлен имот с № 51500.505.70 по КК на гр. Несебър, община Несебър“, с възложител: „Ефект 3“ ЕООД

ПД-3585

„Изграждане на 14 вилни сгради в ПИ с № 39164.12.633 по КК на с. Кошарица, местност „Гюргенлика“, община Несебър“, с възложители Виолета Беширова и Стоян Беширов

24.07.2023

ПД-1920

„Обособяване на цех за производство и продажба на пресни хлебни и сладкарски изделия в сграда с № 20273.501.504.1, намираща се в ПИ с идентификатор 20273.501.504 по КК на с. Дебелт, община Средец“, с възложител: „РО - СУИТС“ ЕООД

21.07.2023

ПД-2080

„Изграждане вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 81178.5.223 по КК на гр. Черноморец, местност „Аклади“, Община Созопол“, с възложители „Рачев Комерс“ ЕООД и Светлана Иванова

ПД-2158

„Изграждане на складове за селскостопанска продукция и машини, ремонтни работилници, административна и битова сграда в поземлен имот с идентификатор 07079.2.2092 по КК на гр. Бургас, м. „Хайнлъка“, община Бургас“, с възложител „Масада Сити“ ЕООД

ПД-2161

„Изграждане на площадка за подготовка за оползотворяване, рециклиране и материално оползотворяване на строителни отпадъци, чрез трошене и пресяване с мобилна трошачно-сортировачна инсталация в ПИ с ид. 36525.154.4, м. „Дренака“, гр. Карнобат, община Карнобат“, с възложител „БГНОВА“ АД

14.07.2023

ПД-1064

„Добив на подземни води от съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец, изграден в УПИ IX-167, кв. 8 по КККР на с. Лозарево, община Сунгурларе“, с възложител „Айс 92” ООД

ПД-1936

„Изграждане на 6 броя вилни  сгради в поземлен имот 48619.13.589 по КК на гр. Царево, /номер по предходен план 013589/, местност „Дядо Ильова бахча”, община Царево”, с възложител Халед Сабра

ПД-2057

„Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 81178.5.42 по КК на гр. Черноморец, местност „Аклади”, Община Созопол“, с възложител „Лео-Бетонови изделия” ЕООД

10.07.2023

ПД-1088

„Добив на строителни материали – пясък по открит способ от находище „Тръстиково“, землище на с. Тръстиково, община Камено“, с възложител: „Стал 77“ ЕООД

04.07.2023

ПД-1860

„Преустройство и пристройка на гараж и жилищна част – сграда с № 35033.501.965 по КК на гр. Каблешково в обект за търговия на дребно с мляко и млечни продукти”, с възложител Яни Киряков

ПД-2020

„Изграждане на две жилищни сгради в ПИ с № 61056.56.26 по КК на с. Равда, местност „Хендек тарла“, община Несебър“, с възложители Иван Вишев и Кристина Йовчева

ПД-2656

„Изграждане на сграда за отдих и курорт в поземлен имот с № 81178.50.66 по КК на гр. Черноморец, община Созопол“, с възложител „Клише“ ЕООД

03.07.2023

ПД-1950

„Изграждане на две жилищни сгради в ПИ с идентификатори 47202.501.627 и 47202.501.628 по КК на с. Маринка, Община Бургас“, с възложител Петко Ковачев

ПД-1905

„Извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване и предварително третиране на отпадъци от производствената дейност и корабни отпадъци”,  с възложител „Пристанище Бургас“

28.06.2023

ПД-1954

„Изграждане на складова база за съхранение и търговия на строителни материали и дребна строителна механизация ПИ с № 07079.3.2033, местност „Курт тепе“, землище на гр. Бургас, община Бургас”,  с възложител: „БУРГАС ТЕРМ“ ЕООД.

ПД-1957

„Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с № 81178.1.293 по КК на гр. Черноморец, местност „Мокро скала”, община Созопол”, възложители Веселин Драгов, Невен Петров и Коста Танчев

ПД-1962

„Изграждане на две вилни сгради в поземлен имот 57491.19.352 по КК на гр. Поморие, местност „Лахана”, община Поморие”,  с възложител: „Зундерт Екстрийм“ ООД

26.06.2023

ПД-1990

„ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.12.834, кв. М24 по плана на местност ,,До шосето“ /бивша м. „Шосе Бою“/, землището на кв. Ветрен, гр. Бургас, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и обособяване на 2 бр. нови УПИ с функционално отреждане за складово-търговска база за нехранителни стоки и офиси“, с възложители Киро Стоянов, Тодор Желев и Тодор Николов

22.06.2023

ПД-1879

„Изграждане на трасе на ВЕЛ 110 кV за присъединяване на ФЕЦ в землищата на с. Вратица от нова ППС, към ново поле 110 кV от ОРУ 110 кV на подстанция Камено”, възложител „Био Пи Ди Солар Енерджи“ ООД

ПД-1870

„Изграждане на вилни сгради в ПИ с идентификатори 67800.7.613 по КК на гр. Созопол, местност „Буджака”, община Созопол” възложител Даниела Иванова-Тодорова

ПД-1831

„Изграждане на складова база за строителни материали, елементи и изделия в ПИ с идентификатор 07079.4.1054 по КК на гр. Бургас, кв. „Лозово“, община Бургас“, с възложител Антонио Томов

ПД-1803

„Изграждане на 8 броя вилни сгради в поземлен имот 48619.2.424 по КККР на гр. Царево, УПИ V-2.424, местност „Диньов гьол“, община Царево” възложители Мария Василева и Коста Василев

21.06.2023

ПД-1809

„Обособяване на площадка за изкупуване и съхранение на черни и цветни метали, техните сплави, пластмаса, хартия и стъкло в ПИ с ид. 36525.81.7 (имот 081007 по КВС) по КК на гр. Карнобат, община Карнобат“, с възложител „Коко“ ООД

20.06.2023

ПД-1859

„Изграждане на сгради за отдих и курорт в ПИ с № 81178.6.208 по КК на град Черноморец, община Созопол“, с възложител: „Сондако“ ЕООД

15.06.2023

ПД-1789

„Промяна в капацитета на площадка за съхранение, сепариране и шредиране на пластмасови опаковки в сграда с идентификатор 20273.501.1217.1 /складова база/ в ПИ с идентификатор 20273.501.1217 по КК на с. Дебелт, община Средец“, с възложител: „Пъчков“ ООД

ПД-1279

„Поливане на тревните площи от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 51500.507.601 по КК на гр. Несебър, УПИ IV-586, кв-1202 по плана на кк „Слънчев бряг-Запад“, община Несебър“, с възложител „Месембрия АМГ“ ООД

ПД-1582

„Изграждане на 20 бр. жилищни сгради в  ПИ с идентификатор 73571.35.129, м. „Саръямач“, с Тънково, Община Несебър”, с възложител: „Екс Енерджи Корп“ ООД

ПД-1702

„Изграждане на две пететажни жилищни сгради в ПИ с идeнтификатор 11538.12.29 по КК на гр. Свети Влас, м. „Варницата“, община Несебър”, с възложител „ФОРТ НОКС” ООД

09.06.2023

ПД-1591

„Изграждане на ваканционно селище в ПИ 35033.15.126 по КККР на гр. Каблешково, м. „Лалето“, община. Поморие и сондажен кладенец за захранване на имота“, с възложител „Бългериън Риъл Естейтс“ ООД

ПД-1560

„Изграждане на две жилищни сгради в ПИ 47651.12.132 по КККР на с. Медово, м. „Ръжен баир“, община Поморие“, с възложител: Васил Павлов.

ПД-1561, 1563, 1564

„Изграждане на  шест жилищни сгради в ПИ 47651.12.127, 47651.12.128 и 47651.12.130 по КККР на с. Медово, м. „Ръжен баир“, община Поморие“, с възложител: Росислав Орешаров.

08.06.2023

ПД-828, 829

„Изграждане на вилно строителство в ПИ № 39164.15.278 и 39164.15.279 по КККР на с. Кошарица, м. „Сулуджана“, община Несебър“, с възложител: „Гранд Вилидж“ ООД.

05.06.2023

ПД-1517

„Изграждане на сгради за отдех и курорт в ПИ 81178.6.243 и 81178.6.244 по КККР на гр. Черноморец, м. „Аклади“, община Созопол”, с възложител: „Леопарди“ ЕООД ПД-1618

ПД-1450

„Изграждане на 6 броя жилищни сгради в ПИ с ид. 00151.280.8, м. „Хаджи Бекир“, гр. Айтос, община Айтос”, с възложител Исуф Юсмен

30.05.2023

ПД-1408

„Пречиствателна станция за отпадъчни води на агломерация Сунгурларе с капацитет 2810 ЕЖ в ПИ с идентификатор 70247.59.53 по КККР на гр. Сутгурларе, местност „Яраджата“, община Сунгурларе с довеждаща инфраструктура“, с възложител Община Сунгурларе.

26.05.2023

ПД-1520

„Разширение чрез реконструкция и модернизация на съществуващ обект-фотоволтаична електроцентрала в ПИ с идентификатор 46663.52.479 по КК на град Малко Търново, община Малко Търново“, с възложител: „Алфа Енерджи МТ“ ЕООД

ПД-2388

„Изграждане на три жилищни сгради в ПИ с идентификатор 61056.78.7 по КККР, на с. Равда, м. „Чатал тепе“, община Несебър“, с възложители: „Гу-Фарадей“ ЕООД и „Юнивърсъл Инвест“ ЕООД.

ПД-1384

„Изграждане на магазин, бистро и детски кът в ПИ с идентификатор 61042.11.110 по КККР, на с. Равадиново, м. „Факуда“, община Созопол“, с възложители: Любомир Бурков и Георги Бурков.

23.05.2023

ПД-1525

„Изграждане на две сгради за отдих и курорт в поземлени имоти с идентификатори 67800.10.328 и 67800.10.505 по КК на гр. Созопол, местност „Мапи“, Община Созопол“, с възложител Пламен Едрев

22.05.2023

ПД-3510

„Изграждане на вилни сгради в поземлен имот с идентификатор 48619.15.1034 по КК на гр. Царево, местност „Янов егрек“, община Царево, с възложител „Еко камп“ ООД

ПД-1618

„Изграждане на четири жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 80916.25.20 по КК на с. Черни връх, местност „Юртлука“, община Камено“, с възложител „Солрей“ ЕООД

19.05.2023

ПД-1427

„Изграждане на три жилищни сгради в ПИ с идентификатор 07079.13.1158 по КККР на гр. Бургас, местност „Срещу село“, община Бургас“, с възложител: Димитър Минчев.

ПД-1425

«Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в ПИ с идентификатор 81006.198.3 по КК на с. Черница, община Сунгурларе», с възложител: «Елдве» ООД

ПД-1169

„Добив на подземни води от съществуващо водовземно съоръжение – каптиран извор КИ „Община Руен – Дропла“, разположен в ПИ с идентификатор 23755.22.140, местност „Кючук юрт“, землище на с. Дропла, Община Руен”,  с възложител: „Меджик Лайф“ ООД

ПД-1526

„Добив на подземни води от съществуващо водовземно съоръжение – каптиран извор КИ „Община Руен – Дропла“, разположен в ПИ с идентификатор 23755.22.140, местност „Кючук юрт“, землище на с. Дропла, Община Руен”,  с възложител: „Меджик Лайф“ ООД

12.05.2023

ПД-1385

„Изграждане на една вилна сграда за сезонно ползване в ПИ с идентификатор 39164.11.130 по КК на с. Кошарица, община Несебър“, с възложители: Кристина Димитрова и Жеко Бузуков

ПД-1383

„Изграждане на 15 вилни сгради в ПИ с идентификатор 81178.36.227 по КК на град Черноморец, община Созопол“, с възложител: Младен Иванов

ПД-792

„Изграждане на една жилищна сграда в ПИ с идентификатор 51500.83.115 по КК на град Несебър, община Несебър /УПИ XIX-23, кв. 15  по плана на м. „Кокалу“, град Несебър/“, с възложител: „Хидро Мап“ ЕООД

05.05.2023

ПД-1289

 „Изграждане на 19 едноетажни сгради за услуги от битов характер в ПИ с идентификатор 48619.46.5 по КК на град Царево, община Царево“, с възложител: „Емкей Инвест“ ООД

03.05.2023

ПД-3507

„Изграждане на тръбен кладенец за нуждите на автомивка в имот с идентификатор 07079.621.34 по КК на гр. Бургас, община Бургас“, с възложител „Кобра Автомивки” ЕООД.

ПД-1697

„Изграждане на подстанция 35/110кV към ФЕЦ 36MWp в поземлен имот с идентификатор 46663.52.588, местност „Добържана“, землище на гр. Малко Търново, община Малко Търново“, с възложител „Тракия МТ Солар“ ЕООД

ПД-822

„Увеличаване на ползваното количество вода от тъбен кладенец ТК-1 „Ефект 3-Сл.бряг” за други цели (за пълнене на басейн, поливане на тревни площи, пълнене на казанчента в хотелски комплекс «Виктория») в ПИ с идентификатор 51500.505.70 по КК на гр. Несебър, к. к. «Слънчев бряг-изток», общ. Несебър“, с възложител „ЕФЕКТ 3” ЕООД

ПД-72

„Риборазвъждане и допълнителна дейност спортен риболов в поземлен имот 36381.31.96, с. Караново, община Айтос“, с възложител „Санди 65“ ЕООД.

21.04.2023

ПД-1236

„Изграждане на вилни сгради в № 67800.10.369, 67800.10.446 и 67800.10.333 по КККР на гр. Созопол, местност „Мапи“, община Созопол“, с възложител: „Блек Сий Асет Мениджмънт“ ЕАД

13.04.2023

ПД-1075

„Изграждане на 12 еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 57491.18.447 по КК на гр. Поморие, местност „Кошарите“, община Поморие” с възложител: „СТИЛ 555“ ООД

11.04.2023

ПД-1084

„Изграждане на вилни сгради в поземлен имот с идентификатор 39164.21.59 по КК на с. Кошарица, местност „Бостан Тарла, община Несебър”, с възложител „Иваро 2010” ЕООД.

ПД- 1154

„Изграждане на сгради за отдих и курорт в поземлени имоти с идентификатори 81178.5.311, 81178.5.312 и 81178.5.313 по КК на гр. Черноморец, местност „Таласакра“, община Созопол”, с възложител „Скуеър Блек Сии Коуст’’ ЕООД

10.04.2023

ПД-558

„Изграждане на обекти за производствено-складови дейности и електропроизводство от ВЕИ в ПИ с идентификатор 07079.605.169, 07079.605.170, 07079.605.171, 07079.605.172 и 07079.605.173 по КК на гр. Бургас, за които са образувани УПИ XIV-172,173 и УПИ XV-169,170,171 в кв.26 по плана на икономическа зона ИК3 по ИПГВР на гр. Бургас, Община Бургас”, с възложител „КОМФОРТ“ АД

ПД-1021

„Изграждане на вилна сграда, ограда и навес в поземлен имот с идентификатор 67800.5.230 по КК на гр. Созопол, община Созопол”, с възложител Костадин Кючюков

ПД-1087

„Цех за производство на рапаново брашно в сграда с идентификатор 07079.605.166.9, разположена в поземлен имот № 07079.605.166 по КККР на гр. Бургас, община Бургас”, с възложител „Нира” ЕООД

07.04.2023

ПД-1020

„Обособяване на пункт за преработка на мляко в млечни продукти в самостоятелен обект с идентификатор 11538.501.276.5.2 и разделяне на самостоятелен обект с идентификатор  11538.501.276.5.1  на два магазина за промишлени стоки, находящи се в съществуваща сграда в ПИ с идентификатор 11538.501.276 по КККР на гр. Свети Влас, община Несебър“ с възложител: Йоана Иванова.

30.03.2023

ПД-756

„Аварийно възстановяване експлоатационното състояние и гравитачното вливане в Черно море на системата за отводняване на Южен охранителен канал на „Черноморски солници“ АД на територията на гр. Бургас“, с възложители Община Бургас и Областен управител

27.03.2023

ПД-546

Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец, изграден в имот с идентификатор 57491.7.431 по КККР на гр. Поморие, с цел на ползване самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури – овощна градина“, с възложител ЗП Трендафил  Стефанов

21.03.2023

ПД- 492

„Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец в имот с идентификатор 73388.74.9 по КК на с. Тръстиково, местност „Ямките“ община Камено“, с възложител: Земеделски стопанин „Петя Янчева Иванчева“

ПД-778

„Изграждане на жилищен комплекс в имот с идентификатор 07079.30.165 по КК на гр. Бургас, кв. Крайморие, община Бургас“ с възложител: Радостин Димитров

ПД-697

„Изграждане на ФЕЦ с  мощност 120 кWр В ПИ с идентификатор 81102.64.50, местност „Стопански двор“, землище на с. Черноград, община Айтос“, възложител: „Соелпи“ ЕООД

ПД-429

„Водовземане от подземни води чрез съществуващи тръбни кладенци (ТК-1 „Венец - Стайков“) в ПИ 10625.69.13 по КККР на с. Венец, община Карнобат и (ТК-1 „Венец – Стайкова“) в ПИ 10625.118.30 по КККР на с. Венец, община Карнобат с цел напояване на земеделски култури в ПИ с идентификатори 10625.68.1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 10625.69. 1; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 10625.70.2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 10625.118.2; 4; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29 и 30, по КККР на с. Венец, община Карнобат“, с възложител: „Топаз Димитър Балджиев“ ЕТ.

16.03.2023

ПД-780

„Изграждане на вилно селище в ПИ 72727.12.30 по КККР на с. Тополица, местност „Караджата“, община Айтос“ с възложител: „ФЕЦ Тополица“ ЕООД.

ПД-492

„Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец в имот с идентификатор 73388.74.9 по КК на с. Тръстиково, местност „Ямките“ община Камено“, с възложител: Земеделски стопанин Петя Янчева Иванчева

ПД-716

„Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 498,4кWp в УПИ III-196, кв.57 по плана на с. Козичино, община Поморие: Първи етап – инсталирана мощност 199,5 кWp, Втори етап – инсталирана мощност 298,9 кWp и БКТП 20/0,4кV, 1x630kVA“, с възложител: „Инфинити Про Енерджи“ ЕООД

14.03.2023

ПД-825

„Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение тръбен кладенец ТК-1 „И.С.Пропърти – лесопарк Росенец“, регистриран с регистрационен номер 252 035 02926/12.12.2022 г. изграден в ПИ 07079.831.212 по КККР на гр. Бургас, Лесопарк Росенец“, с възложител: „И. С. Пропърти“ ЕООД

ПД-452

„Изграждане на ФЕЦ с инсталирана мощност 799,71 кWр и БКТП 20/0,4 кV, 1х800 кVА в ПИ с идентификатор 07079.605.747 по КК на град Бургас, община Бургас /УПИ VIII-747, кв. 56 по плана на ПЗ „Север“, град Бургас/“, възложител: „Европетрол“ ЕООД

ПД-660

„Изграждане на десет вилни сгради и басейн в имот с идентификатор 44094.21.45 по КК на с. Лозенец, местност „Рибарницата“, Община Царево“  с възложители: Кирил Киров и Руси Томов

ПД-3731

„Промени при добива и първична преработка на подземни богатства – строителни материали ( варовици) в находище „Богданово запад“ и изграждане на трошачно сортировъчна инсталация в имоти с идентификатори 04621.135.1 и 04621.135.2 по КК на с. Богданово, Община Средец “ с възложител: „Ейч Би Минералс“ ООД

10.03.2023

ПД-587

„Изграждане на вилни сгради в ПИ 81178.36.227 и 81178.36.283 по КККР на гр. Черноморец, м. „Външната чешма“, община Созопол”, с възложител: Младен Иванов

ПД-504

„Разполагане на 12 броя преместваеми обекти с търговска цел и обслужващи дейности в имот с идентификатор 48619.4.567 по КК на гр. Царево, местност „Арапя“, община Царево“ с възложители: Димо Фешев, Таня Фешева-Чавдарова и Георги Костадинов

ПД-678

„Изграждане на жилищна сграда и съпътстващата я инфраструктура (ВиК, електрозахранване и транспортен достъп) в имот №023003, с. Просеник, местност „Корията“, община Руен“ с възложител: „Йори“ ЕООД

ПД-706

„Изграждане на жилищни сгради в ПИ с идентификатор 07079.30.178 по КК на град Бургас, община Бургас“, с възложител: „Форос Дивелъпмънт“ ЕАД

ПД-601

„Изграждане на фотоволтаична електроцентрала – етапно изпълнение в ПИ с идентификатор 07079.690.33 по КК на град Бургас, община Бургас /УПИ III, кв. 1 по плана на град Бургас/ и полагане на кабелна линия  20 кV от ФЕЦ през ПИ с идентификатори 07079.690.33, 07079.690.36, 07079.690.72 до съществуващ ТП „Пристигане“ в ПИ с идентификатор 07079.690.47 по КК на гр. Бургас, на територията на Летище Бургас”, възложител „ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

ПД-552

„Изграждане на две жилищни сгради в ПИ с идентификатор 39164.24.18 по КК на с. Кошарица, община Несебър“, с възложител: „Натурал Еко Хаус“ ООД

ПД-460

„Изграждане на вилни сгради в ПИ с идентификатор 10361.30.1 (стар№ 30001) по КККР на с. Велика, община Царево“ с възложители Светла Недева и Росица Кузева

08.03.2023

ПД-2689

„Изграждане на предприятие за производство на месни заготовки с експедиционна и демонстрационна зала, магазин за риба и навес за продажба на селскостопанска продукция, като преработка на одобрен проект - пазар за селскостопански животни, административни и обслужващи сгради към него в ПИ 35033.7.410, м. „Пъдарска могила“ по КККР на гр.Каблешково“ с възложител: Яни Киряков и Радина Кирякова

ПД-660

„Изграждане на десет вилни сгради и басейн в имот с идентификатор 44094.21.45 по КК на с. Лозенец, местност „Рибарницата“, община Царево“ с възложители: Кирил Киров и Руси Томов

02.03.2023

ПД-3087

„Обособяване на площадка за оползотворяване на зелени отпадъци на територията на претоварна станция за отпадъци – ПИ с № 36525.247.12 по КК на град Карнобат, община Карнобат ПИ I-11 по плана на град Карнобат", с възложител: Община Карнобат

ПД-612

„Изграждане на вилни сгради със смесено предназначение в ПИ с № 44094.5.1035, 44094.5.1036, 44094.5.1037, 44094.5.1038, 44094.5.1039, 44094.5.1040, 44094.5.1041, 44094.5.1042, 44094.5.1043 и 44094.5.1044 по КК на с. Лозенец, община Царево“, с възложител: Начо Халачев

ПД-501

„Поставяне на 30 броя бунгала и бистро в поземлен имот с идентификатор 07079.30.556 и 30 броя бунгала и бистро в поземлен имот с идентификатор 07079.30.691 КК на гр. Бургас, местност „Кафка“, община Бургас”, с възложител „Пропъртис Къмпани БГ” АД

ПД-3929

„Добив на подземни води от съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец, изградено в поземлен имот 27454.23.82, местност „Кладери“, с. Емона, община Несебър“, с възложител Димитър Саристов

01.03.2023

ПД-165

„Добив на подземни води от съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец, изградено в ПИ с идентификатор 07079.17.1975, землище на кв. Черно море, гр. Бургас, Община Бургас”,  с възложител: ЕТ „Станчо Кичев“

ПД-549

„Добив от подземни води от съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец“ в ПИ с идентификатор №000174, местност „Акра“, с. Тополица, община Айтос, с възложител: Станимир Хаджиев

28.02.2023

ПД-248

„Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с номинална мощност 390 kWр в УПИ II, кв.14 по плана на с. Свобода, община Камено и електропроводна линия за присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа“, с възложител „Солейса“ ЕООД.

23.02.2023

ПД-427

„Изграждане на сгради за туристически чифлик в имот с идентификатор 81178.40.28 по КК на гр. Черноморец, местност „Ачмите“, община Созопол“ с възложител: Християн Танев

ПД-414

„Изграждане на ваканционно селище в имот с идентификатор 39164.24.60 по КК на с. Кошарица, местност „Под село“, община Несебър“ с възложител: „Адвантс Проджект Консултинг“ ООД

17.02.2023

ПД-368

 „Водовземане от подземни води чрез водовземно съоръжение ТК – СР2 „Русеви – Созопол“ в имот № 67800.10.223 по КК на гр. Созопол, община Созопол“, с възложител „Русеви“ ООД

09.02.2023

ПД-254

„Изграждане на три жилищни сгради в ПИ с идентификатор 47202.501.889 по КК на с. Маринка, община Бургас“, с възложители: Цветан Христов и Елена Христова

ПД-140

„Изграждане на вилни сгради за курортен отдих в ПИ с идентификатори 57491.19.450 и 27491.19.451 по КК на град Поморие, община Поморие“, с възложители: Димитър Стефанов и Илина Бояджиева

ПД-131

„Изграждане на сгради за курорт и отдих и КОО в ПИ с идентификатор 67800.53.23 по КК на град Созопол, община Созопол“, с възложители: Георги Колев и Пламен Сивов

ПД-129

„Изграждане на по една вилна сграда в ПИ с идентификатори 48619.2.810 и 48619.2.811 по КК на град Царево, община Царево“, с възложители: Гергана Дикова и Марин Иванов

ПД-142

„Изграждане на по една вилна сграда в ПИ с идентификатори 48619.2.810 и 48619.2.811 по КК на град Царево, община Царево“, с възложители: Гергана Дикова и Марин Иванов

ПД- 200

„Изграждане на ваканционно селище в имот с идентификатор 48619.5.523 по КК на гр. Царево, местност „Арапя“, община Царево“ с възложител: ЕТ “Симеонка Стоянова“

ПД-301

„Изграждане на жилищна сграда в имот с идентификатор 07079.30.429 по КК на гр. Бургас, кв. Крайморие, община Бургас“ с възложители: „Биомакс Къмпани“ ООД и „Полигруп Холдинг“ ЕАД

07.02.2023

ПД-127

„Изграждане на складова база за съхранение на дървен материал в имот с идентификатор 17974.28.2 по КК на гр. Средец, местност „Гуненски дол“, община Средец“ с възложител: Иван Димитров

ПД-277

„Поставяне на 40 бр. бунгала в ПИ № 07079.10.690 по КК на гр. Бургас, м. „Кафка“, кв. Крайморие“с възложители: „Пропъртис  Къмпани БГ“АД и „Делта – ИН“ ЕООД

ПД-330

„Изграждане на автосервиз с търговска част и офиси в имот 00151.176.11 по КК и КР на гр. Айтос, местност МОГИЛАТА, община Айтос, област Бургас“ с възложител Алиш Алиш

06.02.2023

ПД-3874

„Изграждане на вилно строителство в ПИ с идентификатори 44094.2.935 и 44094.2.937 по КККР на с. Лозенец, м. „Караагач“, община Царево“ с възложител: „ГГА“ ЕООД.

31.01.2023

ПД-325

„Изграждане на племенна ферма за 2000 броя овце в имот с идентификатор 40124.105.6 по КК на с. Крушевец, община Созопол”, с възложител Стоян Димов

26.01.2023

ПД-3275

„Изграждане на вилна сграда в имот с идентификатор 81178.5.78 по КК на гр. Черноморец, местност „Аклади“, община Созопол“ с възложител: „Ред Рокс Вю“ ООД.

ПД-3824

„Изграждане на вилно селище – 4 вилни сгради в ПИ с идентификатор 57491.19.473 по КК на град Поморие, община Поморие“, с възложител: „Селебрити хоум“ ООД

ПД-3818

„Изграждане на 2 жилищни сгради в ПИ с идентификатор 61056.59.10 по КК на с. Равда, община Несебър“, с възложители: Жулиета Митрофанова, Станислава Митрофанова, Кирил Кокалджиев, Марияна Дюлгерова и Десислава Христова

ПД-33

Изграждане на две вилни сгради в ПИ с идентификатор 63029.12.2 по КК на с. Росен, община Созопол“, с възложител: Диана Льобоа

ПД-138

„Изграждане на бунгала, вили, апартаментни сгради и ограда в ПИ с идентификатор 07079.20.466 по КК на град Бургас, община Бургас /УПИ IV-1337, кв. 29 по плана на м. „Ъгъла“, землище на кв. Сарафово, град Бургас/“, с възложител: „Марилес“ ЕООД

ПД-3668

„Изграждане на жилищна сграда сондажен кладенец за добив от подземни води в ПИ с идентификатор 07079.12.1720 по КК на град Бургас, община Бургас /УПИ V-1720, кв. 1б по плана на м. „Машатлъка“, кв. Ветрен/“, с възложител: Желю Люцканов

ПД-174

„Изграждане на складова база за съхранение и продажба на плодове, зеленчуци и хранителни стоки в ПИ с идентификатор 58356.4.90 по КК на град Приморско, община Приморско“, с възложител: „Ава Груп 2“ ЕООД

19.01.2023

ПД-1766, 3840

„Самостоятелно битово водоснабдяване от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 72151.17.37 по КК на с. Твърдица, община Бургас“, с възложител: „Севан С.В“ ЕООД

ПД-3529

„Садкова инсталация за отглеждане на риба в част от акваторията на яз. „Мандра“, с. Константиново, община Камено“, с възложител: „Бургаски езера“ ЕООД

ПД-3900

„Поставяне на шредер за първично претрошаване на отпадъци на територията на претоварна станция за битови отпадъци (ПСО), разположена в поземлен имот с идентификатор 61056.21.2 по КК на с. Равда, местност „Мерата“, община Несебър“, с възложител Община Бургас

ПД-3815

„Изграждане на вилно селище, състощо се от 10 вилни сгради в имот с идентификатор 39164.15.426 по КК на с. Кошарица, местност „Йовче дере“, община Несебър“ с възложител: Андрей Бургхарт, Олга Франц и Игор Лелл

18.01.2023

ПД- 3856

Обособяване на зона за къмпингуване с 24 броя места за каравани с навеси или навеси с обособени помещения за нощувки в имот с идентификатор 48619.3.459 по КК на гр. Царево, местност „Арапя“, община Царево“ с възложител: Теодорин Бончев

ПД-2972

„Водовземане от съществуващо съоръжение-тръбен кладенец“ в ПИ №67800.40.114 по КК на гр. Созопол, местност „Синутидис“, община Созопол, с възложители: Антон Балемезов, Живко Бахаров и Станислав Джоглев

ПД-2623

„Добив на подземни води от съществуващо водовземно съоръжение – каптиран извор Ки „Джип Сафари-Череша“ в имот с идентификатор 80563.21.5 по КК на с. Череша, местност „Бунар тарла“, община Руен“ с възложител: „Джип Сафари“ АД

ПД-3916

„Изграждане на ваканционно селище в ПИ 00833.5.229 по КККР на гр. Ахелой, м. „Пречиствателната“, община Поморие“, с възложител „Строй Груп Инженеринг“ ООД

06.01.2023

ПД-3847

„Изграждане на вилни сгради в ПИ 35033.12.146, 35033.12.147, 35033.12.148 и 35033.12.149 по КККР на гр. Каблешково, община. Поморие“, с възложител „Ийгъл Хайтс“ ООД.


2022
29.12.2022

ПД-3835

„Изграждане на вилни сгради в ПИ 67800.50.199 по КК на гр. Созопол, м. „Куку баир“, зона по §4 от ЗСПЗЗ, община Созопол”, с възложители: „Селиша БГ“ ЕООД

22.12.2022

ПД-3779

„Изграждане на три жилищни сгради в ПИ с идентификатор 39164.26.110 по КККР, на с. Кошарица, м. „Под село“, община Несебър“, с възложител: Цвета Минова.

ПД-3792

„Риборазвъждане и спортен риболов в язовир „Крива круша 1“, ПИ с идентификатор 81178.33.382 по КККР, на гр. Черноморец, община Созопол“, с възложител: „Ди енд Ви Глобал“ ЕООД.

19.12.2022

ПД-3718

„Изграждане на хотел в ПИ 58356.502.25 по КККР на гр. Приморско, община Приморско“, с възложител: „Токо Инвест“ ООД.

16.12.2022

ПД-3635

„Изграждане на жилищни сгради в ПИ с идентификатор 07079.820.1060 по КК на гр. Бургас, местност „Манастирското”, кв. Сарафово, община Бургас” с възложител „Дрансел“ ЕООД

ПД-3738

„Изграждане на 5 жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 73571.36.146, местност Над селото, землище с. Тънково, община Несебър“ с възложител „ЕС ЕНД ЕЙ“ ООД И „СИЙФОРД“ ООД

ПД-3713

„Изграждане на складова база за промишлени стоки с административна част, шоурум и паркинг в ПИ с идентификатор 07079.3.1303 по КК на град Бургас, общшина Бургас“, с възложители: Георги Стоименов и Ивайло Фанев

14.12.2022

ПД-3739

„Изграждане на 14 жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 73571.36.145, местност Над селото, землище с. Тънково, община Несебър“ с възложител „ЕС ЕНД ЕЙ“ ООД

12.12.2022

ПД-3513

Изграждане на вилно селище в ПИ с идентификатор 39164.13.58 по КККР, на с. Кошарица, м. „Драката“, община Несебър“, с възложител: Ива Николова

ПД-681

Монтаж на две нови машини в цех за рециклиране на пластмасови изделия в имот с идентфикатор 17974.45.8 по КК на гр. Средец, местност „Янев мост“, община Средец“  с възложител: „Велес Пласт“ ЕООД

ПД-3349

Изграждане на вилни сгради със смесено предназначение в имоти с идентификатори 44094.5.1027, 44094.5.1028, 44094.5.1029, 44094.5.1030, 44094.5.1031, 44094.5.1032, 44094.5.1033 и 44094.5.1034 по КК на с. Лозенец, местност „Хаджияневци“, Община Царево“  с възложители: Начо Халачев и Любомир Халачев

ПД-3514

Изграждане на вилно селище в имот с идентификатор 39164.16.14 по КК на с. Кошарица, местност „Развалената чешма“, община Несебър“ с възложител: „Айко 8“ ООД

ПД-3602

Изграждане на шест броя жилищни сгради в имот с идентификатор 18469.17.56 по КК на с. Гюльовца, местност „Старите лозя“, община Несебър“ с възложител: Сийка Николова            

ПД-3491

Изграждане на две вилни сгради в ПИ с идентификатор 67800.4.25 по КК на град Созопол, община Созопол“, с възложител: Величка Николова

09.12.2022

ПД-2357

“Оползотворяване на натрупаните до момента на приватизацията  450 хил.m3 нефтени и други отпадъци с редукция на количествата, ликвидирани при изпълнение на мярка І.2” от Програмата за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация на „НЕФТОХИМ” АД – гр. Бургас”, с възложител „Лукойл Нефтохим Бургас” АД

07.12.2022

ПД-3412

„Отглеждане на 81 бр. кози майки и увеличаването им до 130 бр. в имот № 38889.153.10 по КККР на с. Костен, община Сунгурларе по подмярка 6.1 -„Стартова помощ за млади земеделски стопани” от ПРСР 2014-2020г.“ с възложител Тахир Тахиров

30.11.2022

ПД-3437

„Изграждане на вилни сгради в имот с № 73571.35.30 по КК на с. Тънково, местност „Саръямач“, община Несебър“ с възложител: „Екс Енерджи Корп“ ЕООД.

ПД-3344

„Изграждане на две сгради за отдих и курорт в в имот с № 67800.42.77 по КК на гр. Созопол, местност „Ликовуня“, община Созопол“ с възложител: „Тантело“ ООД

ПД-3390

„Изграждане на четири жилищни сгради и изграждане на водопровод в имот с № 47651.12.129 по КК на с. Медово, местност „Ръжен баир“, община Поморие“ с възложител: Росислав Орешков

25.11.2022

ПД-2949

„Разполагане на кътове за отдих, беседки, пейки, маси, зона за пикник с навес, информационни табели, монтиране на дървена ажурна ограда, обособяване на места за около палатки и каравани в ПИ с идентификатор 62459.59.5 по КККР на с. Резово, м. „Силистар“, община Царево“ с възложител: „Корона Естейтс“ ЕООД

ПД-3483

„Обособяване на площадка за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/ и отпадъци от метални опаковки /ООМ/ в ПИ № 07079.9.278 и ПИ№ 07079.9.1070 по КККР на гр. Бургас” с възложител „Нотамет“ ЕООД.

24.11.2022

ПД-3271

„Изграждане на производствено-техническа база за сигнално-охранителна техника, производство на облицовъчни фасадни елементи от алуминиеви композитни материали, механична обработка на алуминиеви профили, складиране, експедиция и офис и прилежащата техническа инфраструктура в имот с идентификатор 07079.2.1729 по КК на гр. Бургас, местност „Келева нива“, община Бургас“ с възложител: „СОТ-Сигнално-охранителна техника“ ЕООД

ПД-3446

„Изграждане на 2 жилищни сгради в ПИ с идентификатор 61056.56.32 по КК на с. Равда, община Несебър“, с възложител: Йорданка Ласкова

18.11.2022

ПД-3114

„Изграждане на вилни сгради в ПИ с № 81178.56.18 по КККР, на гр. Черноморец, м. „Акра“, община Созопол“, с възложител: Пламен Дичев

ПД-3131

„Изграждане на вилни сгради в ПИ с№ 67800.70.294 по КККР, на гр. Созопол, м. „Хаджи Али дере“, община Созопол“, с възложители: Георги Попдобрев и Николай Тенев

15.11.2022

ПД-1344

„Изграждане на вилна сграда и тръбен кладенец в УПИ V, кв.76, м. „Иванова колиба“, ПИ 44094.12.1105 по КК на с. Лозенец, община Царево” с възложители: Атанас Янчев и Николета Лалева-Янчева

11.11.2022

ПД-2460

„Рехабилитация на вълнолом пристанищен терминал „Бургас–Изток–1“, с възложител: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ – ТП „Пристанище Бургас“.

ПД-2619

„Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с номинална мощност 2500 kWр в УПИ XXI, кв.100 по плана на гр. Сунгурларе, община Сунгурларе и електропроводна линия за присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа“, с възложител „Механизация на селското стопанство“ ЕООД.

ПД-3021

„Изграждане на фотоволтаична електрическа централа – 1,6 MW в ПИ 46663.52.591 и  ПИ 46663.52.591 по КККР на гр. Малко Търново, община Малко Търново“ с възложител: „Новатех Лаборатории“ ЕООД.

ПД-3040

„Изграждане на улица тупик с обръщало, захранваща ПИ№ 53045.502.576 и ПИ№ 53045.502.577, гр. Обзор, Община Несебър“, с възложители: Община Несебър

ПД-1125

„Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧМЦ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) в ПИ№ 07079.605.280 по КК на гр. Бургас“ с възложител „Балкан ресурс“ ЕООД

10.11.2022

ПД-3222

„Извършване на дейности по събиране, временно съхранение, предварително третиране и транспортиране на отпадъци от корабоплавателна дейност в складово помещение №1 в сграда с идентификатор 07079.660.609.20 по КК на град Бургас, община Бургас“, с възложител: „Коста Гард“ ООД

ПД-2831

„Изграждане на жилищно строителство и собствен водоизточник в ПИ 07079.20.66 по КККР на гр. Бургас, община Бургас и изменение на ПУП-ПЗ“ с възложител: Борис Лефтеров.

04.11.2022

ПД-2817

„Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в ПИ с № 07079.30.224 по КККР, на гр. Бургас, община Бургас“, с възложители: Стефка Нягулова и Ивелина Павлова.

01.11.2022

ПД-2903

„Изграждане на жилищна сграда в ПИ с № 00271.7.165 по КККР на с. Александрово, м. „Стопански двор“, община Поморие“ с възложител: Емиль Нагевич

20.10.2022

ПД-2840

„Водовземане на подземни води от тръбен кладенец ТК-1, с цел промишлено водоснабдяване със специфична цел – охлаждане с подземни води, разположен в УПИ V, кв. 7, по плана на ПЗ „Север“, гр. Карнобат, община Карнобат“, с възложител: „Винекс Славянци“ АД

19.10.2022

ПД-2883

„Изграждане на шест вилни сгради в имот с идентификатор 48619.13.595 по КК на гр. Царево, местност „Дядо Ильова Бахча“, община Царево“ с възложител:“Р. Ф. Инвест“ ЕООД

14.10.2022

ПД-2915

„Изграждане на осем броя жилищни сгради в ПИ с № 07079.30.234 по КК на град Бургас, община Бургас, УПИ XXX-234, кв. 16 по плана на кв. Крайморие, град Бургас“, с възложители: Стефка Нягулова и Ивелина Павлова

ПД-2826

„Разширение на ПСОВ-Обзор (в рамките на площадката на обекта), находяща се в ПИ с идентификатор 53045.120.504 по КК на град Обзор, община Несебър“ с възложител: „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД

ПД-2934

„Изграждане на сграда за отдих и курорт в ПИ с идентификатор 81178.6.526 по КККР, на гр. Черноморец, м. „Аклади“, община Созопол“, с възложител: Костадин Стоянов.

12.10.2022

ПД-2812

„Реконструкция, обновяване и разширяване на зоопарк Айтос, находящ се в ПИ № 00151.288.8 по КККР на гр. Айтос, община Айтос” с възложител Община Айтос

ПД-2350

„Изграждане на четири вилни сгради и барбекю в ПИ с№ 48667.85.56 по КК на с. Младежко, община Малко Търново“, с възложител: „Ками Вайн“ ООД

ПД-2866

„Обособяване на площадка за компостиране на зелени, дървесни градински и биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене, хранителни отпадъци от домакинства и други подобни източници на територията на Община Царево в ПИ с №32514.3.33 по КК на с. Изгрев, община Царево“, с възложител: Община Царево

04.10.2022

ПД-2591

Изграждане на вилна сграда за собствени нужди в ПИ с № 81178.5.445 по КК на град Черноморец, община Созопол (УПИ II-5222 в м. „Аклади“, землище на град Черноморец)“, с възложител: „Ред Фокс Вю“ ООД

ПД-2765

Обособяване на цех за газирани, натурални, слабоалкохолни и безалкохолни напитки в УПИ № Х, кв.8, по плана на с. Свобода, община Камено“, с възложител „Гравити Интернешанъл“ ООД

03.10.2022

ПД-2865

„Рекултивация на старо депо за строителни отпадъци и обособяване на площадка за временно съхранение, предварително третиране, рециклиране и влагане за рекултивация на инертни, подготвени преди оползотворяване строителни отпадъци в ПИ № 32514.3.33 по КК на с. Изгрев, община Царево“ с възложител Община Царево

ПД-447

„Изграждане на жилищна сграда с апартаменти за сезонно ползване в поземлен имот с № 51500.84.55 по КК на гр. Несебър, местност „Кокалу“, община Несебър“ с възложител: „Костов – Г2“ ООД

ПД-2740

„Изграждане на една сграда за отдих и курорт в имот с № 81178.5.359 по КК на гр. Черноморец, местност „Аклади“, община Созопол“ с възложител: „Аклади Сънрайс“ ООД

ПД-2769

„Изграждане на 13 вилни сгради в имот с № 48619.15.1037 по КК на гр. Царево, местност „Янов егрек“, община Царево“ с възложител: „Еко Камп“ ЕООД

ПД-2738, 2739

„Изграждане и експлоатация на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци в имоти с № 48619.28.820 и 48619.28.826 по КК на гр. Царево, община Царево”, с възложител „Алфа Био Прожект“ ЕООД

30.09.2022

ПД-328

„Изграждане на складова база за строителни материали и офиси в ПИ с идентификатор 07079.2.466 по КК на град Бургас, община Бургас /УПИ XVI-466 по плана на „Бизнес парк 2“, град Бургас/“, с възложител: „Унибилд Инженеринг“ ЕООД

ПД-3194

„Изграждане на сгради за отдих и курорт в ПИ с идентификатори 67800.10.757 и 67800.10.756 по КК на град Созопол, община Созопол /образувани от ПИ с идентификатор 67800.10.335 по КК/“, с възложител: „Фотон“ ООД

ПД-2350

„Изграждане на четири вилни сгради и барбекю в ПИ с идентификатор 48667.85.56 по КК на с. Младежко, община Малко Търново“, с възложител: „Ками Вайн“ ООД

ПД-1673,2505

 „Изграждане фотоволтаична електроцентрала и външно кабелно захранване в УПИ IV-103, кв. 18 по плана на с. Кликач, община Карнобат“, с възложител: „Авигея“ ООД

ПД-2592

 „Изграждане фотоволтаична електроцентрала и външно кабелно захранване в УПИ VII-35, кв. 7 по плана на град Карнобат, община Карнобат“, с възложител: „АБВ Електрисити“ ООД

20.09.2022

ПД-2718

„Изграждане на една сграда за отдих и курорт в ПИ с № 81178.5.127 по КККР, на гр. Черноморец, м. „Аклади“, община Созопол“, с възложител: „Сънрайс Блу Лагун“ ООД

ПД-2053,2054

„Изграждане на десет броя вилни сгради в ПИ № 48619.43.21 и десет броя вилни сгради в ПИ № 48619.43.22 по КК на гр. Царево, м. „Плаката“, община Царево“ с възложители Веска Йонкова, Цветанка Герасимова и Фиданка Котева

ПД-2509

„Изграждане на вилна сграда в ПИ № 67800.5.274 по КК на гр. Созопол, м. „Буджака“, община Созопол”, с възложители: Тошка Пенчева, Петя Ангелова и Стефан Пенчев

14.09.2022

ПД-2707

„Изграждане на 16 еднофамилни жилищни сгради в ПИ с идентификатор 57491.18.240 по КК на гр. Поморие, местност „Кошарите“, община Поморие“, с възложител „Стил 555“ ООД

ПД-2654

„Изграждане на четири еднофамилни сгради в имот с идентификатор 52279.25.28 по КК на с. Константиново, местност „ Дренака“, община Камено“ с възложител: „Фермер България 1“ ЕООД

ПД-2659

„Обособяване на площадка за третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба електронно и електротехническо оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) в УПИ XVII, кв.25, производствена зона „Север“, гр. Карнобат, община Карнобат“ с възложител: „Трансинсс“ ООД

12.09.2022

ПД-1004

„Изграждане на складова-произвадствена база с административна част в имоти с № 07079.3.925 и 07079.3.926 по КК на гр. Бургас, местност „Курт тепе“, община Бургас“ с възложител: „Дева бродкаст“ ЕООД

ПД-1880

„Преместваеми обекти - каравани с навеси в ПИ с № 00878.107.395, по КККР на гр. Ахтопол, м. „Коросията“, община Царево“ с възложител: Иван Гагов

05.09.2022

ПД-2404

„Изграждане на три вилни сгради в имот с идентификатор 67800.9.52 по КК на гр. Созопол, местност „Синетудис“, община Созопол“ с възложител: Мартин Янков

ПД-2369

„Откриване на площадка за изкупуване на отпадъци от цветни и черни метали и излезли от употреба моторни превозни средства (МПС) в имот с идентификатор 07079.2.2229 по КК на гр. Бургас, местност „Келева нива“, община Бургас”, с възложител „Балкани Металс” ЕООД

02.09.2022

ПД-2659

инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за третиране на отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от употреба електрическо и електронно управление и негодни за употреба батерии и акумулатори в УПИ XVII, кв. 25, производствена зона Север, гр. Карнобат, община Карнобат”, с възложител „Трансинсс” ООД

01.09.2022

ПД-2521

„Изграждане на складова база в ПИ с идентификатор 07079.2.3759 по КККР на гр. Бургас, местност „Хайнлъка“, община Бургас“, с възложител: Петър Димитров.

ПД-2566

„Изграждане на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 73571.36.139 по КККР, на с. Тънково, м. „Над селото“, община Несебър“, с възложител: „Евангелска петдесятна църква – с. Тънково“.

ПД-2579

„Добиване и гранулиране на биотор от животински изпражнения и обработка на овча вълна в УПИ VII-1, кв.37  по плана на с. Мъдрино, община Карнобат“, с възложител: „Земеделска кооперация за производство и услуги „ЗОРА“.

ПД-2599

„Изграждане на вилна сграда в ПИ с идентификатор 81178.5.213 по КККР, на гр. Черноморец, м. „Аклади“, община Созопол“, с възложител: Николай Парашкевов.

ПД-2620

„Изграждане на вилна сграда в ПИ с идентификатор 63015.506.391 по КККР, на с. Атия, м. „Старо селище“, община Созопол“, с възложител: Георги Стоянов и Драго Стоянов.

ПД-2609

„Откриване на площадка за изкупуване на отпадъци от цветни и черни метали и излезли от употреба МПС в поземлен имот с идентификатор 07079.665.207 по КК на гр. Бургас, община Бургас“ с възложител „МИП МЕТАЛС“ ЕООД

ПД-1741

„Изграждане еднофамилни жилищни сгради, ограда и басейн в ПИ 10731.136.100 по КК на с. Веселие, община Приморско“ с възложител Марин  Атанасов

25.08.2022

ПД-2406

„Изграждане на вилни сгради в ПИ № 48619.54.662 по КККР на гр. Царево, местност „СК. Фонд Боруна“, община Царево“ , с възложител: „Тро-Тро“ ЕООД

ПД-2446

„Изграждане на жилищни сгради в № 44425.1.152 по КККР, на с. Лъка, м. „Божура“, община Поморие“ , с възложител: „Лака Голф“ ЕООД

23.08.2022

ПД-2437

„Изграждане на жилищни сгради в ПИ с № 44425.1.39 по КККР, на с. Лъка, м. „Божура“, община Поморие“, с възложител: „Лака Голф“ ЕООД.

ПД-2449

„Изграждане на жилищни сгради в ПИ с № 44425.2.6 по КККР, на с. Лъка, м. „Водоемите“, община Поморие“, с възложител: „Евробилдинг Инженеринг“ ЕООД и „Бългериън Сън Пропъртис“ ЕООД

ПД-2544

„Шредиране на излезли от употреба гуми (ИУГ) чрез мобилна шредерна в имот с № 35883.7.56 по КК на гр. Камено, местност „Дере Арас“, община Камено“ с възложител: „Камекс Комерс“ ЕООД

22.08.2022

ПД-1913

„Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в ПИ № 81178.8.1030 по КК на гр. Созопол, м. „Буджака“, община Созопол”, с възложител: „Житиа“ ООД

ПД-2284

„Изграждане на вилно селище в имот с № 005142, местност „Рибарницата“, с. Лозенец, община Царево“ с възложители: Форсина Стоянова, Марийка Качулкова, Янко Желязков, Дона Желязкова, Марийка Иванова, Жорка Манолова

ПД-2486

„Обособяване на четири самостоятелни УПИ и изграждане на четири вилни сгради в новопредвидените УПИ в имот с № 21141.12.28 по КК на с. Димчево, местност „Вятърницата“, община Бургас“ с възложител: Ивайло Вълев

ПД-2429

„Обособяване на площадка за извършване на дейности с твърди отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност в ПИ с № 07079.660.609 по КККР, на гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: „Океан Шипингс“ ЕООД.

ПД-2236

„Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в ПИ с № 07079.30.1051 по КККР, на гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: Пламен Петков.

ПД-2423

„Изграждане на три вилни сгради в ПИ с № 67800.10.358, 67800. 10.366 и 67800.10.379 по КККР на гр. Созопол, местност „Ачмалъци“, община Созопол“, с възложител: „Грийнлайф Сий“ ЕООД.

ПД-2422

„Изграждане на две вилни сгради в ПИ с № 67800.10.368 и 67800.10.334 по КККР на гр. Созопол, местност „Мапи“, община Созопол“, с възложител: „Блек Сий Асет Мениджмънт“ ЕАД

18.08.2022

ПД-127

„Укрепване на свлачище над кв. 44, кв. 45 и ул. „Младежка” – гр. Обзор, Община Несебър”, с възложител Община Несебър

ПД-2531

„Изграждане на вилни сгради в имот № 67800.5.27 по КК на гр. Созопол, местност „Буджака“, община Созопол“ с възложител: „Трансстрой Еко“ ЕООД

ПД-2374

„Изграждане на две жилищни сгради в ПИ с № 35033.8.185 по КККР, на гр. Каблешково, м. „Рекица“, община Поморие“ , с възложител: „Ил Електрик“ ООД

ПД-1994

„Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в УПИ I, кв. 115 и УПИ III, кв. 116 по плана на град Сунгурларе, община Сунгурларе“, с възложител: „Атаген-2020“ ООД

ПД-1990

„Изграждане на една вилна сграда в № 67800.8.155 по КК на град Созопол, община Созопол“, с възложител: Венцислав Мусабашев

ПД-2056

„Изграждане на хотелски и жилищни сгради в № 44094.5.980 по КК на с. Лозенец, община Царево“, с възложител: Анка Георгиева, Дора Дишлиева, Тома Георгиев, Диляна Дражева, Тома Дражев и Донка Дражева

ПД-1980

„Изграждане на ваканционно селище – еднофамилни жилищни сгради за сезонно ползване в ПИ с № 39164.21.278 по КК на с. Кошарица, община Несебър“, с възложител: Димитър Трифонов

16.08.2022

ПД-2310

„Изграждане на жилищна сграда в ПИ 44817.83.4 по КККР на с Лясково, местност „Юртата“, община Айтос“, с възложител: Румен Боев

ПД-2196

„Изграждане на складова база за съхранение, разфасовка и замразяване на риба и рибни продукти в № 07079.2.389 по КК на град Бургас, община Бургас и осигуряване на транспортно обслужване за имота“, с възложител: „Риба Комерс“ ООД

ПД-2486

„Обособяване на четири самостоятелни имота и изграждане на вилни сгради в новопредвидените имоти в имот с № 21141.12.28 по КК на с. Димчево, местност „Вятърницата“, община Бургас“, с възложител: Ивайло Вълев

15.08.2022

ПД-2452

„Монтаж на модулна мандра за преработка на мляко в № 07332.147.27 по КК на гр. Българово, община Бургас“ с възложител „Съединение-02“ ООД

ПД-2169

„Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в № 73571.22.50 по КККР на с. Тънково, Община Несебър” с възложител: „Прити Лайф“ ЕООД

ПД-2421

„Изграждане на  сгради за отдих и курорт“  в № 67800.14.50 /УПИ I-14050/ по КК и КР на гр.Созопол, м.„Соленки“ с възложител Диана  Меранлиева 

ПД-2375

„Изграждане вилна сграда в ПИ № 67800.6.4 по КККР на гр. Созопол, община Созопол, м. „Буджака“, с възложител: „Паничище ЛМ“ ЕООД

11.08.2022

ПД-2418

„Водовземане от река „Луда Камчия“ с координати Х=4623385.188 и У=559411.618 и изграждане на поливна система за напояване до 1006 дка земеделски земи в землището на с. Съединение, масив 220, имоти 1-4, 19-30, 32-34, 45-56, 58-61, 69-71, масив 225, имоти с 1-9, 13, 15-17, 19, 21-29, 32, 34,36, 39-46, 48-72 и масив 230,имот 1-10, 12, 13, 16, 17, 42-46, 51, 54, 55, 58, 59,  община Сунгурларе“ с възложител: „БМД Агро“ ЕООД

09.08.2022

ПД-1779

Изграждане на ваканционно селище за селски и еко туризъм в поземлен имот с № 39164.21.15 по КК на с. Кошарица, местност „Мишкефа“, община Несебър“ с възложител: „Романс-Р“ ЕООД и „Торели С-Н Реал“ ЕООД

28.07.2022

ПД-2281

„Изграждане на вилни сгради и трафопост в ПИ с идентификатор 81178.61.129 по КК на град Черноморец, община Созопол“, с възложители: Десислав Димитров, Ваня Славова-Бойн, Димитър Бойн и Стела Андонова

ПД-1808

„Изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 211451.501.346 по КК на с. Димчево, община Бургас /УПИ IV-1.40, кв. 32 по план на с. Димчево, община Бургас/, с цел разделяне на имота и обособяване на два УПИ“ с възложители: Здравка Чолакова, Станка Калайджиева, Елка Петкова, Ивайло Петков и Денка Лефтерова

ПД-1994

„Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в УПИ I, кв. 115 и УПИ III, кв. 116 по плана на град Сунгурларе, община Сунгурларе“ с възложител: „Атаген-2020“ ООД

26.07.2022

ПД-2113

„Изграждане на складова база за промишлени стоки в ПИ 07079.4.773, местност „Хаджи Тарла“, гр. Бургас, община Бургас“ с възложители: Петър Минчев и Недялка Абумелих.

ПД-2226

„Изграждане на жилищна сграда в ПИ№ 80916.50.21 по КККР на с. Черни връх, местност „Свети Георги“, община Камено“, с възложител Стоян Арнаудов

ПД-2237

„Изграждане на вилни сгради със смесено предназначение в ПИ№ 44094.5.1027, 44094.5.1028, 44094.5.1029, 44094.5.1030, 44094.5.1031, 44094.5.1032, 44094.5.1033, 44094.5.1034, 44094.5.1035, 44094.5.1036, 44094.5.1037, 44094.5.1038, 44094.5.1039, 44094.5.1040, 44094.5.1041, 44094.5.1042, 44094.5.1043 и 44094.5.1044 (бивши имоти с № 5100 и № 5099) по КК на с. Лозенец, м. „Хаджияневци“, община Царево“ с възложители Начо Халачев и Любомир Халачев

25.07.2022

ПД-2215

„Изграждане на 3 жилищни сгради в ПИ 67800.10.355 и 67800.10.550 по КК на гр. Созопол, м. „Ачмалъци“, община Созопол“ с възложител Петър Радев

22.07.2022

ПД-1699

„Изграждане на вилни сгради в ПИ № 67800.36.14 по КК на гр. Созопол, м. „Света Марина“, община Созопол“ с възложител „Ем Си Инвест“ ЕООД

ПД-1911

„Изграждане на ваканционно селище в ПИ с идентификатор 48619.55.686 по КК на гр. Царево, местност „Скотовъден фонд – Боруна“, Община Царево” с възложители: Борис Гиздаков, Живка Гиздакова и Кирил Стефанов

21.07.2022

ПД-1892

„Изграждане на жилищна сграда, в ПИ 63, местност „Северно от село“, с. Полски извор, община Камено“ с възложител: Георги Георгиев.

ПД-52

„Обособяване на озеленени площи за екологичен отдих и спорт, за широко обществено ползване с регулиран достъп и открити рекреационни обекти – геопластики, живи сгради, зелен лабиринт, водна зона– водоем с детски водни атракции, въжена градина, билкова градина, мини зоокът, зелено влакче, капсула байкинг, зона скелтери и дървени детски съоръжения в ПИ№ 60329.112.6 и ПИ№ 60329.112.7 по КК на с. Росен, м. „Върло дол“, община Созопол“ с възложител „Асценденст инженеринг“ ЕООД

ПД-1917

„Изграждане на сграда за сезонно ползване и водоснабдяване от съществуващ подземен водоизточник-сондажен кладенец в ПИ с идентификатор 27022.29.98 по КК на с. Евренозово, община Малко Търново“, с възложител: Ивайло Тодоров

14.07.2022

ПД-3136

„Разширение на производствената дейност чрез добавяне на отпадъци с кодове 02 01 06 в инсталация за производство на биотор и биогаз, чрез сух термофилен процес при преработка по метода на суха метанизация в ПИ с № 35033.14.262 по КК на град Каблешково, община Поморие“, с възложител: „Риц 6“ ООД

ПД-1883

„Изграждане на пътен подлез под път II-99 „Бургас-Царево“ за връзката между гр. Приморско и кв. „Простор“ гр. Приморско по продължение на ул. „Ропотамо“ до ул. „Дъга“, с възложител: Община Приморско.

ПД-1907

„Изграждане вилни сгради, басейн и ограда в ПИ № 67800.7.141 по КККР на гр. Созопол, община Созопол, м. „Буджака“, с възложител: Димитър Георгиев

13.07.2022

ПД-1960

„Изграждане на две жилищни сгради в ПИ с № 07079.30.133 по КК на град Бургас, община Бургас, УПИ I-103, кв. 32 по плана на м. „Кафка“, град Бургас“, с възложител: „Саня-57“ ЕООД

12.07.2022

ПД-1896

„Изграждане на жилищни сгради в ПИ с № 07079.820.1331 по КККР на гр. Бургас, кв. Сарафово, м. „Манастирското“, община Бургас“, с възложител: „Марина Валпараисо“ АД

ПД-1923

„Обособяване на площадка за временно съхранение и оползотворяване на разделно събрани биоразградими отпадъци и осигуряване на необходимото оборудване и съоръжения в ПИ с № 35883.107.189 и 35883.107.188 по КК на гр. Камено, местност „Извън регулация“, община Камено и изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и План за улична регулация /ПУР/ за достъп до имотите“ с възложител: Община Камено

ПД-1746

„Обособяване на площадка за третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и отпадъци от метални опаковки (ООм) в ПИ с № 58640.28.102 по КК на с. Просеник, община Руен“ с възложител: „Вип Метал Рециклинг“ ООД

06.07.2022

ПД-1943

„Изграждане на сгради за отдих и курорт в ПИ № 67800.53.81 по КК на гр. Созопол, м. „Мапи“, община Созопол“ с възложител „Груп ГМ“ ЕООД

ПД-2016

„Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение сондажен кладенец СК1 в имот с номер 000183, в землището на с. Деветак, общ. Карнобат, с цел на ползване: водоснабдяване за животновъдство“ с възложител: „Свинекомплекс Крумово градище“ АД

04.07.2022

ПД-1714

„Изграждане на една сграда за спорт, атракции и отдих в ПИ с № 81178.9.447 по КК на град Черноморец, м. „Аклади“, община Созопол“ с възложител: Станислав Махов

ПД-1815

 „Изграждане на шест жилищни сгради в ПИ с № 53822.11.698 по КК на с. Оризаре, м. „Герена“, община Несебър“ с възложител: Боньо Иванов

ПД-1734

„Изграждане на две жилищни сгради за собствени нужди в ПИ с № 07079.820.1057 по КК на град Бургас, м. „Манастирското“, община Бургас“ с възложител: „Трунко Хестион“ ЕООД

ПД-1841

„Изграждане на вилно селище в  поземлен имот с № 002464, местност „Диньов гьол”,гр.Царево, община Царево” с възложители: Злати Ватев, Иванка Ватева, Стоимен Перфанов, Евелина Радойкова-Перфанова, „Фалконс“ ЕООД, Слави Михов, Димитър Атанасов и Милен Динев

30.06.2022

ПД-1137

 „Изграждане на вилна сграда в ПИ с идентификатор 67800.34.8 по КК на град Созопол, община Созопол“ с възложители: Ангел Карабаджаков, Генко Карабаджаков, Боряна Димитрова и Бойка Борисова

ПД-862

 „Изграждане на сепарираща инсталация за битови отпадъци в ПИ с идентификатор 36525.247.12 по КК на град Карнобат, община Карнобат“ с възложител: Община Карнобат

ПД-3323

„Реконструкция на съществуващ стопански двор в кравеферма млечно направление и водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение – каптиран естествен извор в ПИ№ 56438.151.1 по КККР на с. Пирне, община Айтос“ с възложител „Хелиос милк“ ЕООД

27.06.2022

ПД-1617

„Изграждане на бензиностанция за ведомствени нужди, магазин за промишлени стоки, пункт за продажба на фастфууд на гише и офисна част в ПИ с № 07079.605.191 по КККР на гр. Бургас, УПИ XXIX 449, кв.52 по плана на ПЗ „Север“, община Бургас“, с възложител: „М-Бус“ООД

24.06.2022

ПД-1894

 „Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот 57491.18.626 по КК на гр. Поморие, местност „Кошарите”, община Поморие”, с възложители Росица Леви и Делян Йорданов

ПД-2485

„Изграждане на поливна система за напояване на люцерна в ПИ с идентификатори 32425.15.2,  по КККР на с. Изворище, община Бургас“, с възложител: „Златен Клас“ООД

23.06.2022

ПД-1835

„Изграждане на шест сгради за отдих и курорт в поземлени имоти с идентификатори 67800.36.55 и 67800.36.12, местност „Света Марина”, гр. Созопол, община Созопол” с възложител: Николай Желев.

22.06.2022

ПД-1636

„Изграждане на три жилищни сгради в ПИ с № 57491.19.338 по КК, на гр. Поморие, м. „Лахана“, община Поморие“, с възложител: Васко Сотиров

ПД-1645

„Площадка за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, подготовка преди оползотворяване на неопасни отработени автомобилни катализатори, предварително третиране на отпадъци от автомобилни кабели в поземлен имот с идентификатор 07079.8.18 по КК на гр. Бургас, местност „Капчето”, община Бургас”,  с възложител „БИ МЕТАЛ” ЕООД

ПД-1470

„Обособяване на площадка за извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) в ПИ с идентификатор 48619.28.828 по КК на гр. Царево, община Царево”, с възложител „Металс Царево“ ЕООД

ПД-1558

„Изграждане на автосервиз, пункт за автопрегледи, автомивка, паркинг, трафопост, офиси и складове в поземлен имот с идентификатор 07079.2.558 по КК на гр. Бургас, местност „Оникилика”, община Бургас”,  с възложител „Ти-Ем Транс” ООД

ПД-1716

„Разширяване на площадка за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, в УПИ Х, кв. 15, Промишлена зона „Север“ на гр. Карнобат, община Карнобат с УПИ IX, кв. 15, Промишлена зона „Север“ на гр. Карнобат, община Карнобат” с възложител „Метал Респект 1” ЕООД

ПД-1372

„Изграждане на вилни сгради в ПИ с идентификатор 67800.10.666 по КК на гр. Созопол, м. „Ачмалъци“, общ. Созопол”, с възложител: Валентин Попов

17.06.2022

ПД-3073

„Поставяне на временни преместваеми обекти по схема, съгласно чл. 56 от ЗУТ в ПИ№ 67800.34.4 по КККР на гр. Созопол – 57 бр. слънцезащитни съоръжения, офис за охрана, душ кабини и тоалетни, магазин за пакетирани стоки“ с възложител: „Интрейд Груп“ ООД

15.06.2022

ПД-1773 

„Дейности по третиране на материали, негодни за консумация или преработване /черупки от миди, рапани и други мекотели/ с код 02 02 03, с произход от други лица, регистрирани по Търговския закон, както и третиране на строителни отпадъци на съществуваща площадка  в ПИ с идентификатор 51500.65.3 по КК на град Несебър, община Несебър“ с възложител: „Трахит 2020“ ООД

13.06.2022

ПД-1783

„Изграждане на три жилищни сгради в ПИ№ 47651.11.117, м. „Сухата чешма“, с. Медово, община Поморие“ с възложители: Мирослав Бакалов, Кирил Стоянов и Йордан Кирев

ПД-1600

„Изграждане на еднофамилна жилищна в имот с идентификатор 07079.30.1249 по КК на гр. Бургас, кв. Крайморие, местност „Кафка“, община Бургас“ с възложител: Яна Стоева

 ПД-1004

„Изграждане на складова база за промишлени стоки и офиси в имот с идентификатор 07079.3.926 по КК на гр. Бургас, местност „Курт тепе“, община Бургас“ с възложител: „Дева Бродкаст“ ЕООД

09.06.2022

ПД-1480, 1481

„Изграждане на сгради за складова дейност, паркинг, вътрешни алеи в поземлени имоти с идентификатори 51500.74.57 и 51500.74.61 по КК на гр. Несебър, местност „Кокалу”, община Несебър ”,  с възложител Георги Нищелков

08.06.2022

ПД-1314

„Изграждане на две вилни сгради и водовземно съоръжение – тръбен кладенец в имот с идентификатор 80916.71.8 по КК на с. Черни връх, местност „Кантона“, община Камено“, с възложител: Румен Тенев

ПД-1643

инвестиционно предложение „Изграждане на жилищни сгради в поземлени имоти с идентификатори 07079.30.472 и 07079.30.543 по КК на гр. Бургас, местност „Кафка”, гр. Бургас, община Бургас”, с възложител „Нордус Балкан 2” ЕООД

06.06.2022

ПД-1378

 „Изграждане на вилна сграда в ПИ с идентификатор 52279.503.96 по КК на с. Константиново, местност „Червената шума“, община Камено“ с възложител: Тодор Йорданов

ПД-1446

 „Изграждане на еднофамилни жилищни сгради за собствени нужди в ПИ с идентификатори 47202.501.629, 47202.501.616, 47202.501.606 и 47202.501.600 по КК на с. Маринка, община Бургас“ С ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Александър Събев, Фотинка Петкова и Никола Велянов

ПД-1498

 „Поставяне на девет броя бунгала в ПИ с идентификатор 07079.30.1136 по КК на град Бургас, кв. Крайморие, местност „Кафка“, община Бургас“, с възложител: „Делта-Ин“ ЕООД

ПД-2349

„Изграждане на транспортен достъп до имоти с идентификатори 07079.12.1946 и 07079.12.1699 по КК на град Бургас, кв. Ветрен, м. „Шосе бою“, община Бургас и застрояване в имотите“ с възложители: Христо Илич и Димитрина Илич

ПД-1650

„Изграждане на сгради за отдих и курорт в ПИ№ 67800.10.338 по КК на гр. Созопол, м. „Ачмалъци“, община Созопол“ с възложител Лиляна Чакърова

02.06.2022

ПД- 1339

„Изграждане на четири вилни сгради в ПИ с идентификатори 48619.6.595 и 48619.6.596 по КК на град Царево, м. „Арапя“, община Царево“ с възложител: „Симдекс Трейдинт“ ЕООД

31.05.2022

ПД- 1413

„Изграждане на две жилищни сгради в имот с идентификатор 81178.5.315 по КК на гр. Черноморец, местност „Таласакра“, община Созопол“ с възложител: Николай Попвасилев

ПД-1393

„Изграждане на две складови помещения, административна сграда и паркинг за леки и товарни автомобили в имот с идентификатор 24699.28.14, 24699.28.17 и 24699.28.47 по КК на с. Дъскотна, местност „Дюз екинлик“, община Руен“ с възложител: Айдън Читак

 ПД-1268

„Изграждане на вилна сграда в имот № 134.183 по плана на новообразуваните имоти за зона по §4 от ПЗП на ЗСПЗЗ, с. Крушевец, община Созопол“ с възложители: Даниел Панайотов и Мария Купенова

ПД-1091

„Изграждане на жилищни сгради за курортни нужди в имот с идентификатор 47651.7.53 по КК на с. Медово, местност „Драката“, община Поморие“ с възложител: „Медово“ ЕООД

27.05.2022

ПД-1439

„Изграждане на 5 сезонни жилищни сгради в ПИ № 51500.11.17 по КК на гр. Несебър, м. „Бостънлъка“, община Несебър“ с възложител Елена Сигинур

26.05.2022    

ПД- 1366

„Изграждане на вилна сграда в имот с идентификатор 52279.503.135 по КК на с. Константиново, местност „Червената шума“, община Камено“ с възложител: Иван Русев

25.05.2022

ПД-1534

„Разполагане на временни преместваеми обекти в ПИ№ 67800.49.36 по КК на гр. Созопол, община Созопол“ с възложител „Еко Кемп Парадайс“ ЕАД

ПД-1544

„Изграждане на вилни сгради за отдих и курорт“ в поземлен имот с идентификатор № 67800.5.28, по КК на  гр. Созопол, м. „Буджака“, общ. Созопол“  с възложител „ПРО АРХ 1“ ЕООД

вх. № ПД-1594

„Изграждане на вилни сгради в поземлен имот с идентификатор 48619.10.611 по КК на гр. Царево, община Царево”, с възложители: Емилия Тихова, Андрей Захариев, Ивета Дандулова и Илиян Ботев

17.05.2022

ПД- 1529

„Изграждане на вилна сграда в имот с № 67800.5.757 по КК на гр. Созопол, местност „Буджака“, община Созопол“ с възложител: Пламен Илиев                   

ПД- 851

„Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в имот с № 67800.8.1027 по КК на гр. Созопол, местност „Буджака“, община Созопол“ с възложител: ЕТ „Димо Ангелов Димов“    

13.05.2022

ПД-684

 „Напояване на тревни площи, чрез съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец в  ПИ с идентификатор 81178.50.56 по КК на град Черноморец, община Созопол“ с възложител: „Ситамекс гардънс“ ООД

ПД-1380

 „Изграждане на складова база за промишлени стоки и офис сграда в ПИ с идентификатор 07079.3.1723 по КК на град Бургас, община Бургас“ с възложители: Явор Костадинов и Евгени Кънев

ПД-1059

 „Изграждане на вилна сграда в имот с идентификатор 44094.13.977 по КК на с. Лозенец, местност „Крушака-Дунята“, община Царево“ с възложител: Екатерина Михайлова

ПД – 1409

„Изграждане на вилни сгради за курорт и допълващи дейности за собствени нужди, гараж и барбекю в имот № 135.28 по плана на новообразуваните имоти за зона по ;“ от ПЗП на ЗСПЗЗ, с. Крушевец, община Созопол“ с възложител: Слав Богданов  

ПД-1368

В РИОСВ – Бургас е постъпило уведомление за инвестиционно предложение по смисъла на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – НУРИОВОС за ИП: „Изграждане на жилищен комплекс в имот с идентификатор 51500.84.36 по КК на гр. Несебър, местност „Кокалу“, община Несебър“ с възложители: Теодора Маркова, Костадин Марков, Ирина Николова, Костадинка Маркова и Атанас Марков        

ПД-1236

„Изграждане на вилни сгради за отдих и курорт в имот с идентификатор 67800.53.107 по КК на гр. Созопол, местност „Мапи“, община Созопол“ с възложител: „АМГ Инжинеринг“ ЕООД       

10.05.2022

ПД-826

„Поставяне на преместваеми обекти с търговска цел - места за каравани със слънцезащитни съоръжения в ПИ № 00878.107.474, гр. Ахтопол, община Царево“ с възложител Мария Инджова

ПД-1070

„Изграждане на вилни сгради в поземлен имот № 07079.13.938, местност „Голямата нива”, землище с. Банево, община Бургас“ с възложител: Живко Бачийски

04.05.2022

ПД-1385

„Рекултивация на съществуващо сметище в имот с идентификатор 35883.4.133 и 35883.4.132 по КК на гр. Камено, община Камено“ с възложител: Община Камено

ПД-981

„Изграждане на един брой ветрогенератор в имот с идентификатор 81178.13.36 по КК на гр. Черноморец, местност „Дарадани“, община Созопол“ с възложител: Румяна Моневска

29.04.2022

ПД-1276

„Поставяне на преместваеми обекти- места за каравани със слънцезащитни съоръжения в ПИ№ 48619.6.591 по КК на гр. Царево, община Царево, м. Арапя“ с възложител Антоанета Кирацова

ПД-710

 „Изграждане на хотел и еднофамилни сгради в имот с идентификатор 51500.40.6 по КК на гр. Несебър, местност „Чаирите“, община Несебър“ с възложители: Христо Пешев и Кръстьо Пешев

ПД-972

„Изграждане на комплекс от многофамилни жилищни сгради в имот с № 07079.3.2567 по КК на гр. Бургас, местност „Мадика“, община Бургас“ с възложител: „Геоплан Кънстракшън“ ЕООД

ПД-1341

„Изграждане на сграда за обществено обслужване, търговия, хотел и подземни гаражи в поземлен имот с № 67800.1.103 по КК на гр. Созопол, местност „Герени”, община Созопол”, с възложител Костадин Тумпалов

27.04.2022

ПД- 623

„Мобилна система за преработка и замразяване на плодове в имот с идентификатор 36525.125.1 по КК на гр. Карнобат, местност „Кайряка“,  община Карнобат”, с възложител „Саут Фрут” ЕООД

ПД – 801

„Изграждане на десет жилищни сгради в имот с идентификатор 00151.282.8 и девет жилищни сгради в имот с идентификатор 00151.283.4 по КК на гр. Айтос, местност „Хаджи Бекир“, община Айтос“ с възложител: Христо Ангелов

ПД-780

„Изграждане на ваканционно селище от сгради за сезонно ползване в имот с идентификатор 39164.11.4 по плана на с. Кошарица, местност „Домузбунар“, община Несебър“ с възложител: „Портман Истейтс“ ЕООД

ПД-819

„Изграждане на тир паркинг с автомивка и вулканизатор в имот с идентификатор 36525.115.16 по КК на гр. Карнобат, местност „Кърънджика“, община Карнобат“  с възложител: Димка Кузманова

20.04.2022

ПД-795

„Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение, тръбен кладенец ТК-1 в имот с идентификатор 07079.604.195 по КК на гр. Бургас, ПЗ „Север“, община Бургас“ с възложител: „Сентрал Парк Бургас“ ЕООД

ПД-85, 86

„Поставяне на петдесет броя каравани (50бр.) в имот с идентификатор 07079.30.556 (предходен идентификатор 07079.10.710 по КК) и двеста броя каравани (200 бр.) в имот с идентификатор 07079.30.691 по КК на гр. Бургас, кв. Крайморие, местност „Кафка“, община Бургас“ с възложител: „Пропътис Къмпани БГ“ АД

ПД- 851

„Изграждане на десет жилищни сгради в имот с идентификатор 00151.282.8 и девет жилищни сгради в имот с идентификатор 00151.283.4 по КК на гр. Айтос, местност „Хаджи Бекир“, община Айтос“ с възложител: Христо Ангелов

19.04.2022

ПД-972

„Изграждане на комплекс от многофамилни жилищни сгради в имот с идентификатор 07079.3.2567 по КК на гр. Бургас, местност „Мадика“, община Бургас“ с възложител: „Геоплан Кънстракшън“ ЕООД

ПД-1006

„Изграждане на жилищни сгради, комплексно обществено обслужване (КОО) и трафопост в имот с идентификатор 07079.3.1936 по КК на гр. Бургас, местност „Мадика“, община Бургас“ с възложител: „КБ Инвестмънт“ ООД

ПД- 1005

„Изграждане на сгради със смесени функции, административни, търговски, жилищни и за трафопост в имот с идентификатор 07079.3.1707 по КК на гр. Бургас, местност „Мадика“, община Бургас“ с възложител: „Дени Лайтинг“ ООД

ПД- 976

„Изграждане на жилищен комплекс с подземен гараж и ограда в имот с идентификатор 07079.30.1191 по КК на гр. Бургас, кв. Крайморие, община Бургас“  с възложител: „ВДК КОМПЛЕКТ“ ООД

13.04.2022

ПД-1

„Самостоятелно водоснабдяване от подземни води за напояване на съществуващи трайни земеделски култури – трайни насаждения, чрез съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец, изграждане на капково напоителна система в имот с № 36525.293.877 по КК на гр. Карнобат, община Карнобат“ с възложител: ЕТ „Хърсев-Динко Хърсев“

12.04.2022

ПД-1144

„Изграждане на предприятие за добив на червено месо и производство на месни продукти в ПИ с № 73388.71.47 по КККР на с. Тръстиково, община Камено“, с възложител: „Еко Карне“ ЕООД

ПД-1001

„Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на 642,501 дка лозов масив в ПИ с № 48619.1.1005 по КК на гр. Царево, местност „Вергути“, община Царево“, с възложител: „Бата-2002“ ЕООД

ПД-401

„Разширение на производствената дейност чрез завишаване на количеството отпадъци с кодове 19 12 04 – пластмаса и каучук и 20 01 39 – пластмаси, добавяне на нов отпадък с код 12 01 05 – стърготини, стружки и изрезки от пластмаси и замяна на част от наличното оборудване в ПИ с № 24712.57.26 по КККР на с. Дюлево, местност „До село“, община Средец“, с възложител: ЕТ „Бета Комерсиал – Страшимир Йорданов“

ПД-257

„Изграждане на предприятие за преработка на млечни продукти в ПИ с идентификатори 24712.61.2 по КККР, землище на с. Дюлево, м. „Калъчев мост“, община Средец“, с възложител: ЕТ „АСО-Христо Нанев“

ПД-296

„Създаване на трайни насаждения от лозя в ПИ с № 57491.14.142, 57491.14.150, 57491.14.151, 57491.14.152, 57491.14.196 и 57491.14.197 по КК на гр. Поморие и изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване в имоти със сборна площ 24,342 дка в землищата на гр. Поморие, община Поморие“, с възложител: „ПМ Груп 7“ ЕООД.

11.04.2022

ПД-858

„Изграждане на магазин за авточасти, площадка за ОЧЦМ и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства в ПИ № 32367.12.130, ПИ № 32367.12.132, ПИ № 32367.12.133,   ПИ № 32367.12.134, местност „Калето”, землище с. Извор, община Бургас“ с възложител „ДИМИ-ТРАНС” ООД

ПД-655

за „Изграждане на седемнадесет жилищни сгради в имот с идентификатор 07079.30.475 и пет жилищни сгради в имот с идентификатор 07079.30.542 по КК на гр. Бургас, кв. Крайморие, местност „Кафка“, община Бургас“ с възложител: „Нордус Балкан 2“ ЕООД

ПД-3476

„Изграждане на вилна сграда в имот с идентификатор 47202.6.64 по КК на с. Маринка, местност „Тодорови колиби“, община Бургас“ с възложител: „Атос Девелопмент“ ЕООД

ПД-596

„Изграждане на сгради за отдих и курорт в имот с № 67800.10.392 по КК на гр. Созопол, местност „Ачмалъци“, община Созопол“ с възложител: Тодор Димитров

ПД-477

 „Изграждане на вилна сграда в ПИ с № 67800.6.539 по КК на град Созопол, община Созопол“ с възложител: Йорданка Михайлова

07.04.2022

ПД-1007

 „Изграждане на сграда за складове и офиси за промишлени стоки и трафопост в поземлен имот с № 07079.3.1638 по КК на гр. Бургас, местност „Мадика”, гр. Бургас, община Бургас, с възложител „Факториел” ООД

ПД-65

„Изграждане на ремонтна, сервизна и складова база за малки плавателни съдове в ПИ с № 81178.50.58 по КККР на гр. Черноморец, местност „Атия“, община Созопол“, с възложител: „Бул Акула“ ЕООД

ПД-961,962,963

„Интензивно отглеждане на птици – патици порода „Мюлар”, 85000 броя в поземлени имоти с № 80916.80.60, 80916.80.49 и 80916.80.41 по КК на с. Черни връх, община Камено”, с възложители „Дък Фарм-ВМ” ЕООД, „Дък Фарм-В” ЕООД и „Дък Фарм-М” ЕООД

ПД-1052

 „Изграждане на ветрогенератори в поземлени имоти 32737.62.26, 32737.62.46, 32737.62.53, местност „Големи тумби”, 32737.94.5, местност „Пътеките” и 32737.64.27, местност „Гъдриница”, с. Индже войвода, община Созопол”, с възложител „Уинд иновейшън” ЕООД

31.03.2022

ПД-1020

„Изграждане на пет еднофамилни жилищни сгради в ПИ с № 61056.80.9 по КК на с. Равда, община Несебър“, с възложител: Здравка Кръстева

30.03.2022

ПД-607

„Изграждане на сгради за отдих и курорт в имот с № 67800.10.390 по КК на гр. Созопол, местност „Ачмалъци“, община Созопол“ с възложител: Антон Димитров

28.03.2022

ПД-363

„Изграждане на складова база в ПИ с № 51500.56.16 по КК на град Несебър, община Несебър“ с възложител: Ангел Терзиев

25.03.2022

ПД-971

„Изграждане на площадка за предвартелно третиране на неопасни смесени отпадъци и компостиране на разделно събрани биоотпадъци, в т.ч. зелени растителни и хранителни отпадъци от растителен произход в поземлен имот с № 61042.23.56 по КК на с. Равадиново, местност „Чоплака”, община Созопол”, с възложител Община Созопол

ПД-1241

„Изграждане на вилна сграда със заведение за хранене в поземлен имот с идентификатор 67800.8.1057 по КК на гр. Созопол, местност „Буджака”, община Созопол”, с възложители Станка Щерионова и Елена Георгиева

ПД-3425

„Изграждане на вилното селище в ПИ с идентификатор 44094.5.924 по КККР (бивш 005142) местност „Рибарницата”, землище на с. Лозенец, община Царево“, с възложители: Белослав Стоев

24.03.2022

ПД-856

„Изграждане на фотоволтаична централа и подстанция Ср.Н/110kV с мощност 25MW в ПИ с № 20273.61.189 по КК на с. Дебелт, местност „Арпа дере, община Средец“ с възложител „Сън БС“ ООД

ПД-332

„Изграждане на инсталация за обработка на болнични отпадъци в ПИ с № 32425.83.10 по КК на с. Изворище, община Бургас“ с възложител: „Суйд Инвест“ ЕООД

21.03.2022

ПД-819

„Изграждане на тир паркинг с автомивка и вулканизатор в имот с № 36525.115.16 по КК на гр. Карнобат, местност „Кърънджика“, община Карнобат“  с възложител: Димка Кузманова

ПД-3491

„Изграждане на апартаментен хотел в УПИ III, кв. 7, м. „Пясъка“, гр. Приморско, община Приморско“ с възложители: “А-ИНВЕСТГРУП“ ЕООД

ПД-864

„Изграждане на четири вилни сгради в ПИ № 67800.8.642 по КК на гр. Созопол, местност „Буджака“, община Созопол ” с възложител: Красимир Желев

17.03.2022

ПД-67

„Изграждане на вилни сгради в имот № 32737.20.12 по КК на с. Индже войвода, местност „Край село-Юг“, община Созопол“ с възложител: „Източноевропейски строителен холдинг“ ЕООД

16.03.2022

ПД-800

„Изграждане на жилищна сграда в ПИ№ 67800.3.137 по КК на гр. Созопол, местност „Мисаря“, община Созопол ” с възложители: Койчо Коев

14.03.2022

ПД-623

„Мобилна система за преработка и замразяване на плодове в имот с идентификатор 36525.125.1 по КК на гр. Карнобат, местност „Кайряка“,  община Карнобат”, с възложител „Саут Фрут” ЕООД

ПД-780

„Изграждане на ваканционно селище от сгради за сезонно ползване в имот с идентификатор 39164.11.4 по плана на с. Кошарица, местност „Домузбунар“, община Несебър“ с възложител: „Портман Истейтс“ ЕООД

ПД-426, 1677

„Предприятие за преработка на плодове – модернизация и разширение в ПИ с № 00181.481.40 по КК на град Айтос, община Айтос (УПИ II-632 по плана на град Айтос, община Айтос)“ с възложител: „Ай Ти Агро“ ЕООД

11.03.2022

ПД-424

 „Обособяване на цех за производство на полипропиленови фитинги и детайли в съществуваща сграда в ПИ с № 07079.604.89. по КК на гр. Бургас, община Бургас (УПИ VIII-671, кв. 21 по плана на ПЗ „Север“, град Бургас, община Бургас)“ с възложител: „Горжо“ ЕООД

07.03.2022

ПД-532

„Изграждане на двадесет и три  броя едноетажни бунгала в ПИ№ 48619.10.613 по КК на гр. Царево, община Царево, м. „Дядо Ильова бахча” с възложител: „Болгардом“ ЕООД

02.03.2022

ПД-495

„Извършване на дейности по третиране на текстилни отпасъци и употребявани дрехи на площадка за дейности с отпадъци в УПИ I, кв. 1, Производствена зона „Север”, гр. Карнобат, община Карнобат”, с възложител „Е.Е.Р” ЕООД

ПД-660

„Изграждане на сондажен кладенец за собствени нужди в поземлен имот с № 69328.102.213 по КК на с. Стоилово, община Малко Търново”, с възложител „Натс Комерс” ЕООД

23.02.2022

ПД-481

„Изграждане на две вилни сгради за лични нужди и басейн в поземлен имот с № 67800.4.45, местност „Буджака“, гр. Созопол” с възложител „Корал Консулт” ЕООД

ПД-461

„Изграждане на шоурум и складова база в новообразуван УПИ, получен след обединяване на ПИ 07079.2.1738, 07079.2.1739, 07079.2.1740, 07079.2.1741 по КК на гр. Бургас, м. „Под шосето“ с възложител: „БИТТЕЛ“ ЕООД

22.02.2022

ПД-517

„Разширение на ПСОВ-Меден Рудник (в частта биологично пречистване), находяща се в ПИ с № 07079.9.613 по КК на град Бургас, община Бургас“ с възложител: „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД

21.02.2022

ПД-3439

“Изграждане на 3 бр. еднофамилни вилни сгради в ПИ № 07079.13.2365, местност ”Нанелика”, землище на кв. Банево, гр. Бургас“ с възложител: Бедиг Джаникян

ПД-389

„Преместваеми обекти (места за каравани с навеси) в ПИ с № 48619.6.585, м. „Арапя“, землище на град Царево, община Царево“ с възложител: „Ти Енд Ей Инвест“ ЕООД

18.02.2022

ПД-458

„Разширение на гробищен парк в поземлен имот с № 73571.31.58 по КК на с. Тънково, община Несебър”, с възложител Община Несебър

ПД-457

„Разширение на гробищен парк в поземлени имоти с №11538.5.10 е 11538.5.26 по КК на гр. Свети Влас, община Несебър”, с възложител Община Несебър

ПД-28

„Изграждане на ваканционни бунгала в ПИ с № 81178.3.159 (УПИ IV-159), местност „Акра“, гр. Черноморец, община Созопол“, с възложител: „Космос Шипинг“ АД

17.02.2022

ПД-399

„Изграждане на сграда със смесено предназначение с жилища, магазини, гаражи и апартаментен хотел в ПИ с идентификатор 07079.2.3801 по КККР, УПИ II-3801, кв. 26 по плана на гр. Бургас, м. „Хайнлъка“, община Бургас“, с възложители: „Инфинити Резиденсиз“ ЕООД

ПД-3168

„Изграждане на вилни сгради в ПИ с № 39164.15.198 и 39164.15.199 по КК на с. Кошарица, община Несебър“ с възложител: „Англо-Американски имоти“ ООД

ПД-942

„Дъждовална поливна система за напояване на земеделски земи в землището на с. Крумово Градище, община Карнобат – ПИ с № 40021.21.23, 40021.29.2, 40021.38.3, 40021.78.30, 40021.99.5, 40021.110.20, 40021.16.16, 40021.24.24, 40021.122.18, 40021.124.8, 40021.20.33, 40021.24.15, 40021.111.8, 40021.121.3, 40021.42.20, 40021.41.15, 40021.71.11, 40021.27.17, 40021.24.23, 40021.20.14, 44021.39.31, 44021.113.2, 40021.27.12, 40021.42.14, 40021.86.5, 40021.20.15, 40021.41.14 по КК“ с възложител: ЕТ „Бенмар-Бенчо Бенчев

14.02.2022

ПД-3359

„Изграждане на три вилни сгради за собствени нужди в ПИ с № 57491.19.172, м. „Лахана“, землище на град Поморие, община Поморие“ с възложители: Таня Ишева, Василий Ишев и Димитър Колев

ПД-290

„Изграждане на склад за съхранение на селскостопанска техника в ПИ с№ 57491.518.44 по КК на град Поморие, община Поморие“ с възложители: Катя Кюлбасанова и Атанас Кюлбасанов

11.02.2022

ПД-357

„Изграждане на предприятие за преработка на млечни продукти в ПИ с № 24712.61.2 по КККР, землище на с. Дюлево, м. „Калъчев мост“, община Средец“, с възложител: ЕТ „АСО-Христо Нанев“

ПД-334

„Изграждане на хотелски комплекс в поземлен имот № 51500.510.193, местност „Акротирия“, землище гр. Несебър, община Несебър” с възложител: „Кондор“ ООД

09.02.2022

ПД-368,369,370

„Водовземане от подземни води, чрез изграждане на нови водовземни съоръжения (тръбни кладенци) в ПИ№07079.602.431, ПИ№07079.501.338 и ПИ№07079.604.26, гр. Бургас, община Бургас“ с възложител: Община Бургас

ПД-305

„Изграждане на вилни сгради в ПИ с идентификатори 67800.8.985 и 67800.8.984 по КК на град Созопол, община Созопол“ с възложител: Боряна Тодорова

08.02.2022

ПД-3354, 3441

„Възстановяване вливането на р. Пазариолу (р. Адата) в Черно море, включително отводнителните канали, предпазващи Поморийско езеро”, с възложител Община Поморие

ПД-305

„Изграждане на вилни сгради в ПИ с идентификатори 67800.8.985 и 67800.8.984 по КК на град Созопол, община Созопол“ с възложител: Боряна Тодорова

04.02.2022

ПД-247

„Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение в ПИ с идентификатор 32425.66.8 по КК на с. Изворище, община Бургас за напояване на трайни насаждения –нарове в ПИ с идентификатори 32425.66.8, 32425.66.7, 32425.66.22 и 32425.66.23 по КК на с. Изворище, община Бургас“ с възложител: ЗП Антон Георгиев

01.02.2022

ПД-3371

„Интензивно отглеждане на патици, порода „Мюлар“ в животновъдна ферма в 1-и център на съществуваща птицеферма в ПИ с идентификатор 80916.80.38 по КК на с. Черни връх, община Камено“ с възложител: „Дък Фарм“ ЕООД

31.01.2022

ПД-50

 „Изграждане на сграда за отдих и курорт в ПИ 81178.5.123, местност „Аклади”, гр. Черноморец, община Созопол“, с възложител: „МН-Туристик Проджект“ ЕООД

ПД-61

 „Изграждане на обект Ваканционни къщи - две вилни сгради с басейн пред всяка в УПИ X, кв. 69 (ПИ с идентификатор 44094.1.1119), м. Тарфа, с. Лозенец, Община Царево, с възложител: Виргиния Димитрова

ПД-107

„Изграждане на ваканционно селище в поземлен имот с идентификатор 11538.1.52, местност „Юрта”, гр. Свети Влас, община Несебър” с възложител: Кристина Крамаричова

ПД-109

„Изграждане на четири сгради за отдих и курорт в поземлен имот с идентификатор 81178.5.91, местност „Аклади”, гр. Черноморец, община Созопол и ПУП-ПРЗ за разделяне на имота” с възложители: „Палмира. РУ“ ЕООД

ПД-3109

 „Изграждане на водовземно съоръжение ТК-1 „Амарис Тур“ в ПИ с № 67800.4.51 по КК, м. „Буджака“, землище на гр. Созопол, община Созопол“, с възложител: „Амарис Тур“ ООД

27.01.2022

ПД-3285

„Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение - тръбен кладенец ТК „Хела-БГ" - Бургас в имот с идентификатор 07079.604.113, ПЗ „Север", гр. Бургас, община Бургас“ с възложител: „Хела-БГ" ЕООД

ПД-3157

„Изграждане на пункт за събиране на отпадъци от черни  и цветни метали в ПИ с идентификатор 57491.505.134 по КК, ня гр. Поморие, община Поморие“, с възложител: „Вип Метал Рециклинг“

ПД-48

„Изграждане на складове за нехранителни стоки в ПИ с идентификатор 00151.422.4 по КК на гр. Айтос, местност „Хаджи Бекир“, община Айтос“, с възложител: Ахмед Карамахмуд

ПД- 155

“Изграждане на 7 бр. еднофамилни жилищни сгради в ПИ № 57491.18.739, местност „Кошарите”, гр. Поморие, община Поморие“ с възложител: „Планекс 7“ ООД

26.01.2022

ПД-2506

„Изграждане на капково напояване за ПИ с идентификатори 11096.6.12, 11096.6.22, 11096.6.23, 11096.9.46, 11096.9.108 и 11096.10.2 по КК, землище на с. Винарско, община Камено, засаждане на трайни насаждения – череши в ПИ с идентификатори 11096.6.12, 11096.6.22 и 11096.6.23 по КК, м. „Срипката“, землище на с. Винарско, община Камено и закупуване на селскостопанска техника“, с възложител: Недка Тонева

ПД-202

инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна сграда в част от ПИ№ 53822.16.22 по КК на с.Оризаре, община Несебър” с възложител: Никола Кабаков

25.01.2022

ПД-3045 

 „Изграждане на складове за промишлени стоки, офиси и трафопост в ПИ с идентификатор 07079.3.1616 по КК на град Бургас, община Бургас“ с възложител: „Сенс –БГ“ ЕООД

ПД-1746  

„Изграждане пет вилни сгради (по една във всеки имот) в  поземлени имоти с идентификатори 81178.5.468, 81178.5.469, 81178.5.470, 81178.5.471 и 81178.5.472, местност „Аклади“, землище гр. Черноморец, Община Созопол“, с възложители: „Бургбилд“ ООД, Стоянка Петрова и Георги Райков

ПД-154   

“Изграждане на 12 бр. еднофамилни жилищни сгради в ПИ № 57491.18.371, местност „Кошарите”, гр. Поморие, община Поморие“ с възложител: „Планекс 7“ ООД

ПД-3038

„Подробен устройствен план - план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ с идентификатор 11538.11.19 по КК, м. „Ага чешме“, землище на гр. Свети Влас, община Несебър, с цел изграждане на куротни и търговски сгради и техническа инфреструктура към тях“, с възложител: „Венус Лукс“ ООД

ПД-3221

„Разширение на производствената дейност на „Ростер“ ООД чрез завишаване на количеството от 100т. на 1500т. на отпадък с код 16 02 13* - Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти, различно от упоменатото в 16 02 09 и 16 02 12 и добавяне на нова дейност „R 12“ - Размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11– разглобяване, разделяне, нарязване, сортиране на площадка за събиране, предварително третиране и временно съхранение на ОЧЦМ, ИУЕЕО, НУБА и разкомплектоване на ИУМПС в ПИ №000348, гр. Камено, община Камено“, с възложител: „Ростер“ ООД

ПД-3477

„Изграждане на две жилищни сгради с курортни функции в поземлен имот с идентификатор 61056.51.11 по КК на с. Равда, местност „Чатал Тепе”, община Несебър“, с възложители: Делян Яръмов и Мартин Яръмов

20.01.2022

ПД-3179, 3184

„Изграждане на три вилни сгради с басейн и ограда в ПИ№ 48619.2.848 по КК на гр. Царево, община Царево, м. „Диньов гьол” с възложител: Мартин Добрев

18.01.2022

ПД-2389

„Създаване на трайни насаждения от ябълки в едно със система за защита от градушки, птици и насекоми, закупуване на специализирана земеделска техника и изграждане, подмяна и автоматизиране на съществуваща система за капково напояване в имоти с № 17909.60.27, 17909.60.28, 17909.60.29, 17909.60.30, 17909.60.31, 17909.60.32 по КК на с. Грозден, местност „До село“, имоти с идентификатори 17909.70.1, 17909.70.2, 17909.70.3, 17909.70.5, 17909.70.6, 17909.70.7, 17909.70.8, 17909.70.9, 17909.70.10, 17909.70.11, 17909.70.21 и 17909.70.22 по КК на с. Грозден, местност „Кьоклюка“, община Сунгурларе“, с възложител: „Фрукто БГ“ ООД

ПД-2391

„Създаване на трайни насаждения от ябълки, система за защита от градушки, птици и насекоми в едно с опорна конструкция, закупуване на специализирана земеделска техника, изграждане на нова и подмяна и автоматизиране на съществуваща система за капково напояване в имоти с идентификатори 17909.50.61, 17909.50.62, 17909.50.63, 17909.50.64, 17909.50.65, 17909.50.82, 17909.50.83, 17909.50.84, 17909.50.85, 17909.50.86, 17909.50.87, 17909.50.88, 17909.50.89, 17909.50.103, 17909.50.66, 17909.50.67, 17909.50.68, 17909.50.69, 17909.50.70 и 17909.50.71,  17909.50.72, 17909.50.73, 17909.50.90, 17909.50.91, 17909.50.92 и 17909.50.93 по КК на с. Грозден, местност „Сунгурларски път“, община Сунгурларе“ с възложител: „Фруктланд“ ЕООД

ПД-2390

„Създаване на трайни насаждения от ябълки, система за защита от градушки, птици и насекоми, закупуване на специализирана земеделска техника, изграждане и автоматизиране на система за капково напояване и торене, система за предпазване от измръзване чрез дъждуване на трайни насаждения от кайсии в имоти с идентификатори 17909.60.6, 17909.60.11, 17909.60.1, 17909.60.2, 17909.60.3, 17909.60.7, 17909.60.9, 17909.60.10, 17909.60.16, 17909.60.17, 17909.60.18, 17909.60.19, 17909.60.22, 17909.60.23, 17909.60.25, 17909.60.26, 17909.60.33, 17909.60.34, 17909.60.35 и 17909.60.36 по КК на с. Грозден, местност „До село“, община Сунгурларе“, с възложител: „Фрутеко“ ЕООД

ПД-85, ПД-86

„Поставяне на 200 броя каравани в имот с № 07079.30.691 и 50 броя каравани в имот с №  07079.30.710 по КК на гр. Бургас, местност „Кафка, кв. Крайморие, община Бургас” с възложител: „Пропъртис Къмпани БГ“ АД

11.01.2022

ПД-47

„Изграждане на складове за нехранителни стоки в имоти 00151.489.20 и 00151.489.21 по КК на гр. Айтос, местност „Кара пелит”, община Айтос”, с възложител Метин Бейсимов

06.01.2022

ПД-3275          

„Изграждане на вилна сграда в имот с № 81178.5.78 по КК на гр. Черноморец, местност „Аклади“, община Созопол“ с възложител: „Ред Рокс Вю“ ООД

ПД-3380

 „Изграждане автосервиз в имот с № 87093.71.25 по КК на с. Ябълчево, местност „Алан чешме“, община Руен“  с възложител: „Драко Ауто“ ЕООД         

ПД-3196                     

 „Изграждане на сондажен кладенец в имот с № 80916.78.89 землище с. Черни връх, местност „Дебелата кория“, община Камено“ с възложител „Комета-7“ ЕООД


2021
30.12.2021

ПД-3196

„Изграждане на сондажен кладенец в имот с идентификатор80916.78.89 землище с. Черни връх, местност „Дебелата кория“, община Камено“ с възложител „Комета-7“ ЕООД

ПД-3351

„Реконструкция на съществуваща бензиностанция, разположена в ПИ с идентификатор 35033.13.251 по КК на гр. Каблешково, община Поморие в бензиностанция с автомобилна газо-снабдителна станция (АГСС)“, с възложител: „Прима Ленд Пропърти“ ЕООД

ПД-2989

„Създаване на трайни насаждения от ябълки в едно със система за защита от градушки, птици и насекоми, закупуване на специализирана земеделска техника и изграждане, подмяна и автоматизиране на съществуваща система за капково напояване в имоти с идентификатори 17909.60.27, 17909.60.28, 17909.60.29, 17909.60.30, 17909.60.31, 17909.60.32 по КК на с. Грозден, местност „До село“, имоти с идентификатори 17909.70.1, 17909.70.2, 17909.70.3, 17909.70.5, 17909.70.6, 17909.70.7, 17909.70.8, 17909.70.9, 17909.70.10, 17909.70.11, 17909.70.21 и 17909.70.22 по КК на с. Грозден, местност „Кьоклюка“, община Сунгурларе“ с възложител: „Фрукто БГ“ ООД

21.12.2021

ПД-3091

„Водовземане от съществуващ тръбен кладенец в поземлен имот с № 81178.50.66 по КК на гр. Черноморец, База „Атия”, община Созопол”, с възложител „Клише” ЕООД

20.12.2021

ПД-3308

Изграждане на ваканционно селище в ПИ с № 00271.6.126 по КК на с. Александрово, местност „Каптажа“, община Поморие, с възложител: Петър Камчалиев

ПД-3202

Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с № 81178.36.228 по КК на гр. Черноморец, местност „Външна чешма“, община Созопол, с цел обособяване на три нови УПИ и изграждане на три вилни сгради в тях, с възложител: Мирослав Захариев

17.12.2021

ПД-2280

„Садкова инсталация за отглеждане на риба в предварително избрания участък от акваторията на яз. „Мандра“, садкова инсталация от два понтона с до 20 броя садки на всеки от тях” с възложител: „Бургаски езера“ ЕООД

ПД-3251

„Изграждане на жилищна сграда с курортни функции в позсемлен имот с № 58356.502.86 по КК на гр. Приморско, местност „Пясъка”, община Приморско“, с възложител: Румен Желев

ПД-3261

„Разширение на животновъдна дейност чрез отглеждане на 200 броя бройлери в съществуващ животновъден обект, разположен в ПИ с № 51055.39.48 по КК на с. Преображенци, местност „Ясака“ община Руен“, с възложител: Йордан Стоянов

ПД-2926

„Изграждане на жилищна сграда в имот с № 07079.820.1053, кв. Сарафово, местност „Манастирското“, гр. Бургас, община Бургас“ с възложител: Атанас Георгиев

ПД-3238

„Изграждане на една сграда за отдих и курорт в ПИ № 81178.6.532 по КК на гр. Черноморец, местност „Аклади“, землище на гр. Черноморец, общ. Созопол” с възложители: Димитър Василев, Марийка Янева, Григор Темелков, Атанас Темелков, Тодорка Цонева и Павлина Андонова

15.12.2021

ПД-3113

„Промени при добива и първична преработка на подземни богатства – строителни материали (варовици) в находище „Богданово-запад“, разположено в землището на с. Богданово, община Средец, област Бургас през оставащия срок на концесията“, с възложител: „Ейч Би Минералс“ ООД.

ПД-2660

„Изграждане на сгради за отдих и курорт в ПИ с № 67800.10.659 по КК на гр.Созопол, местност „Ачмалъци“ с възложител „Хоризонт – 2021“ ЕООД

ПД-2638

„Пречиствателна станция за отпадъчни води – с.  Дебелт в ПИ № 20273.505.2 по КК на с. Дебелт, община Средец и ПУП-ПРЗ за разделяне на ПИ № 20273.505.1, м. „До село”,  община Средец“ с възложител „Дебелтинженеринг” АД

ПД-1924

„Модернизиране на селското стопанство на „Ай ти агро“ ЕООД, включващо основен ремонт на съществуваща сграда за съхранение на селскостопански инвентар и материали в ПИ с № 23604.40.19 по КК, с. Драчево, община Средец, изграждане на система от капково напояване за трайни насаждения от бадеми в ПИ с № 23604.49.8, 23604.49.10, 23604.49.11, 23604.49.13, 23604.50.8 и 23604.51.12 по КК, закупуване на селскостопанска техника и монтиране на система за видеонаблюдение“, с възложител: „Ай Ти Агро“ ЕООД

14.12.2021

ПД-3140

Укрепване на територията (брегоукрепване) на поземлен имот с № 07079.831.349 по КК на гр. Бургас, зона „Хижи”, парк „Росенец”, община Бургас”, с възложител „Минстрой-Холдинг” АД

ПД-3177

„ПУП-ПРЗ и ПУР за ПИ с № 67800.36.22, 67800.36.23, 67800.36.67, 67800.36.69 и част от 67800.36.49 и 67800.36.46 по КК на гр.Созопол, м. „Света Марина”, Община Созопол и изграждане на сгради за отдих и курорт и КОО ” с възложител: „Санта Марина“ АД

ПД-2769

„Изграждане на три жилищни сгради в ПИ с № 07079.30.215 по КК на град Бургас, община Бургас /УПИ XI-68, кв. 22 по плана на кв. Крайморие/“ с възложител: „Лагуна Лукс“ ЕООД

ПД-3169

„Изграждане на шест броя ателиета за творческа дейност в ПИ № 80916.79.23 по КК на с. Черни връх, м. „Ясака“, общ. Камено" с възложител: Димитър Калчев

ПД-2493

„Създаване на 99,000 дка овощна градина от череши, изграждане на сондажен кладенец, капково-напоителни система, изграждане на ограда, склад за селскостопанска прикачна техника и инвентари, автономна фотоволтаична инсталация за собствени нужди с мощност 28,8 kWp и закупуване на земеделско оборудване в имоти с № 73211.89.32, 73211.89.34 и 73211.89.35, по КК на с. Трояново, местност „Санър Баир“, община Камено“ с възложител: ЗП Георги Ганчев

ПД-2875

„ПУП-ИПРЗ за имот с № 1538.3.133 по КК на гр. Свети Влас, местност „Юрта под пътя“, община Несебър с цел изграждане на жилищно –курортни сгради за сезонно ползване“ с възложител: Веселин Манчиков

ПД-2598

„Изграждане на четири броя жилищни сгради в имот с идентификатор 35691.3.13 по КК на с. каменар, местност „Преводната“, община Поморие“ с възложители: Емил Демиров, Бедрос Агопян и Норан Агопян

13.12.2021

ПД-2540

„Създаване на овощна градина и изграждане на капково напояване в ПИ с № 36525.125.1 по КК, землище на гр. Карнобат, община Карнобат“, с възложител: „Саут Фрут“ ЕООД

ПД-3116

„Изграждане на жилищни сгради в ПИ№ 07079.13.1684, ПИ№ 07079.13.1685, ПИ№ 07079.13.1686, ПИ№ 07079.13.1687, ПИ№ 07079.13.1688, ПИ№ 07079.13.1689, ПИ№ 07079.13.1690, ПИ№ 07079.13.1691, ПИ№ 07079.13.1692 по КК на град Бургас, кв. Банево, м. „Воденицата“ (бивша местност „Дермен тарла“) община Бургас” с възложител: Мирослав Илиев

ПД-3117

„Изграждане на жилищни сгради в ПИ№ 07079.13.1695, ПИ№ 07079.13.1696, ПИ№ 07079.13.1697, ПИ№ 07079.13.1698, ПИ№ 07079.13.1699, ПИ№ 07079.13.1700, ПИ№ 07079.13.1701, ПИ№ 07079.13.1702, ПИ№ 07079.13.1704 по КК на град Бургас, кв. Банево, м. „Воденицата“ (бивша местност „Дермен тарла“) община Бургас” с възложители: Красимир Стоянов и Илиан Търколев

ПД-3142

„ПУП-ПЗ за ПИ №00.74.145 по КККР на гр. Несебър с цел промяна предназначението на земята и изграждане на сгради за складови дейности” с възложител: Георги Нищелков

09.12.2021

ПД-2172

„Изграждане на възстановителен балнеоложки комплекс с ресторант, басейни и трафопост в ПИ с № 47651.7.130 по КК, местност „Драката”, землище на с. Медово, община Поморие“, с възложител: „Медово“ ЕООД

ПД-2213

„Изграждане на автоматизирана сиситема за напояване чрез дъждуване на трайни насаждения от киви в ПИ с № 57790.7.174 по КК, местност „Оранжериите“, землище на с. Порой, община Поморие“, с възложител: „Профит Икономикс“ЕООД

ПД-2569

„Засаждане и отглеждане на трайни насаждения – овощни дръвчета и изграждане на сондажен кладенец в ПИ с № 39164.12.664 по КК, местност „Гюргенлика“, землище на с. Кошарица, община Несебър“, с възложител: Димитринка Желева

ПД-2805

„Напояване чрез дъждуване на 747,4 дка земеделски култури – силажна царевица и фасул за фураж, разположени в масив 22, землище на с. Равна гора, община Созопол“, с възложител: „Екватор“ ЕООД

ПД-3115

„Изграждане на вилна сгради в ПИ с № 67800.8.87 по КК, местност „Буджака”, землище на гр. Созопол, община Созопол“, с възложител: Леонид Дуков

ПД-3161

„Изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ XVI-7191,7203 по плана на гр. Созопол, ПИ с № 67800.7.672 по КК на гр.Созопол, местност „Буджака“, община Созопол, с цел обособяване на два нови УПИ и изграждане на вилни сгради“, с възложители: „Ем Джи Билд“ ООД и „Стандарт Петролиум БГ“ ЕООД

ПД-2810

„Изграждане на ваканционно селище и КПС в УПИ III-357 по плана на местност „Дядо Ильова бахча“, гр. Царево, община Царево, ПИ№ 48619.13.601 по КК”, с възложител: „Южен Бряг Премиум“ ЕООД

ПД-3033

„Изграждане на две жилищни сгради в ПИ с идентификатор 07079.820.1106 по КК на град Бургас, община Бургас” с възложител: „СТРОЙИНВЕСТ 2013” ЕООД

ПД-3086

„Изграждане на една сграда за отдих и курорт в поземлен имот с идентификатор 81178.6.272, местност „Аклади”, гр. Черноморец, община Созопол”, с възложители: Светослав Вичев и Николай Парашкевов

07.12.2021

ПД-2979

„Изграждане на сгради за отдих и курорт в поземлен имот с № 67800.53.19 по КК на гр. Созопол, местност „Мапи”, община Созопол”, с възложители Живко Даскалов и Венцислав Делииванов

30.11.2021

ПД-2325

„Модернизация на лодкостоянка в поземлен имот 67800.501.605 по КК на гр. Созопол, община Созопол”, с възложител Община Созопол

29.11.2021

ПД-2309

„Брегоукрепване в северната част на гр. Китен, община Приморско“, с възложител Община Приморско

23.11.2021

ПД-2467

„Създаване на лозови насаждения, изграждане на автоматизирана система за капково напояване и подпорна конструкция в ПИ с № 47651.2.124, 47651.2.125, 47651.2.168 и 47651.2.86 по КК на м. „Канарата“, землище на с. Медово, община Поморие във връзка с участие в „Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, с възложител: „Профит Икономикс“ ЕООД

ПД-2821

„Изграждане на 8 вилни сгради в ПИ с № 67800.6.39 по КК на град Созопол, община Созопол“, с възложител: „Марк“ ЕООД

ПД-2842

„Изграждане на три вилни сгради в ПИ№10731.26.25, с. Веселие, община Приморско”, с възложители: Маргарита Павлова, Христо Ганчев, Георги Тодоров и Диляна Тодорова

ПД-1827

„Закупуване и изграждане на система за капково напояване на  био лешникови насаждения в местностите Бабуджа, Чардак баир, Балабана, Арпалъци, Кирова лъка, Папазлъка, Еврена, Край село, Югтарла, Дренака, Иловицата с № на имотите 04412.27.17, 04412.26.50, 04412.18.26, 04412.24.6, 04412.24.7, 04412.26.3, 04412.26.5, 04412.15.51, 04412.23.2, 04412.23.5, 04412.23.6, 04412.23.10, 04412.23.16, 04412.23.21, 04412.23.28, 04412.23.33, 04412.25.13, 04412.26.24, 04412.28.10, 04412.29.6, 04412.34.2, 04412.35.8, 04412.37.1, 04412.37.10, 04412.40.31, 04412.40.32, 04412.41.15, 04412.44.10, 04412.44.13, 04412.44.23, 04412.45.3, 04412.45.9, 04412.44.33, 04412.22.49, 04412.48.9, 04412.42.18, 04412.40.1, 04412.17.7, 04412.39.33, 04412.46.12, 04412.47.12, 04412.26.44, находящи се в землището на село Близнак, община Малко Търново“, с възложител: „Странджа Агро Бизнес“ ЕООД

22.11.2021

ПД-1983

„Водовземане с цел обществено водоснабдяване за напояване от повърхностни води на земеделски култури от язовир Детелина, с. Козаре, община Карнобат”, с възложител „Напоителни системи” ЕАД

18.11.2021

ПД-2068

инвестиционно предложение „Водовземане от тръбен кладенец ТК 1 в имот с № 67800.1.253 по КК на гр. Созопол, община Созопол”, с възложител „Люкос Пропъртис” ЕООД

16.11.2021

ПД-2957

„Обособяване на площадка със съоръжение за раздробяване, сепариране и оползотворяване на генерираните на територията на община Созопол отпадъци от строителството и разрушаване в УПИ I-379, местност „Чоплака”, с. Равадиново, община Созопол”, с възложител „Еко Гарб” ООД

15.11.2021

ПД-2800

„Изграждане склад за съхранение на селскостопанска продукция, техника и ремонт в имот с № 35883.23.16 по КК на гр. Камено, местност „Кавак дере“, община Камено“, с възложител: „Смарт Груп Холд“ ЕООД

 ПД-2077

„Производство на компост от растителни отпадъци в имот с № 53312.37.26 по КК на с. Огнен, община Карнобат“, с възложител: „Земя Огнен“ ЕООД

ПД- 2689

„Изграждане на кафе-сладкарница с работилница за изготвяне на сладкарски изделия в УПИ IV-81, кв.33, с. Климаш, община Сунгурларе“, с възложител: Джамил Ибрям

12.11.2021

ПД- 2478

„Водовземане от язовири - ПИ с № 48619.1.5 по КК на град Царево, община Царево, 10361.35.112 по КК на с. Велика, община Царево и 44094.16.9 по КК на с. Лозенец, община Царево, с цел напояване чрез капково напояване на земеделски култури (лозя) в ПИ с № 48619.1.1005 по КК на град Царево, община Царево“, с възложител: „Бата 2002“ ЕООД

ПД-2913

„ПУП-ПЗ за ПИ № 61056.65.1, м-ст „Маталтепе”, с. Равда с цел промяна предназначението на земята и изграждане на сграда за търговия”, с възложител: „Уно Моменто“ ООД

11.11.2021

ПД- 2077

„Производство на компост от растителни отпадъци в имот с № 53312.37.26 по КК на с. Огнен, община Карнобат“, с възложител: „Земя Огнен“ ЕООД

09.11.2021

ПД- 2884

„Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на продукция и инвентар, с помещение за обитаване и сондаж в ПИ № 07079.9.491, м. „Джамбазларе“, гр. Бургас, община Бургас”, с възложител: Димитър Йорданов

ПД-2892

„Изграждане на сгради за отдих и курорт за ПИ 67800.54.12 по КК на гр.Созопол, м. „Мапи“, община Созопол”, с възложител: Веселин Недев

29.10.2021

ПД - 2454

„ПУП-ПЗ за обединяване на имоти с № 11538.11.1, 11538.11.13 и 11538.11.14 по КК на гр. Свети Влас, местност „Ага чешме“, община Несебър с цел изграждане на паркинг за петнадесет автомобила, пет автобуса и обръщало в новообособения имот“ с възложител: община Несебър

 ПД-1789

„Оборудване на помещение за съхраняване, сепариране и шредиране на пластмасови опаковки в сграда с № 20273.501.507.1 – складова база, находяща се в ПИ с № 20273.501.507, с. Дебелт, община Средец“ с възложител „Пъчков“ ЕООД

ПД-2562

„Напояване чрез три броя лентови дъждовни инсталации на масиви 44 и 48 в землището на с. Лозарево и с. Черница, община Сунгурларе и закупуване на поливни устройства, помпени агрегати и земеделска техника“, възложител: ET „Христо Рахнев – Чавдар Стафанов“

 ПД-2820

„Изграждане на жилищни сгради в ПИ с № 07079.30.1178 по КК на гр. Бургас, кв. „Крайморие“, местност „Кафка“, община Бургас“, с възложител: „Лагуна Лукс“ ЕООД

28.10.2021

ПД-2649

„Изграждане на вилна сграда и сондаж в поземлен имот с № 07079.17.1712 по КК на гр. Бургас, кв. Рудник, община Бургас”, с възложител: Димитър Минчев

25.10.2021

ПД-2528

„Изграждане на автоматизирана поливна система и капково напояване на овощна черешова градина с площ 213,083 дка в имоти с № 00151.157.4, 00151.157.5, 00151.157.6, 00151.157.7, 00151.157.8, 00151.157.9, 00151.157.10, 00151.157.11, 00151.157.12, 00151.157.13, 00151.157.15, 00151.157.16, 00151.157.17, 00151.157.18, 00151.157.20, 00151.157.21, 00151.157.22, 00151.157.23, 00151.157.25, 00151.157.26, 00151.157.27, 00151.157.28, 00151.157.29, 00151.157.30, 00151.157.31, 00151.157.32, 00151.157.33, 00151.157.34, 00151.157.35, 00151.157.36, 00151.157.37, 00151.157.45, 00151.157.46, 00151.157.47 и 00151.157.48 по КК, землище на гр. Айтос, местност „Мангалята“, община Айтос“, с възложител: ЗКПУ „Единство“

20.10.2021

ПД-2772

„Изграждане на сондажен кладенец за собствени нужди в поземлен имот с идентификатор 69328.102.213, местност „Край село - СРГ”, землище с. Стоилово, Община Малко Търново“, с възложител: „Натс Комерс“ ЕООД

19.10.2021

ПД-2662

„Строителство на нова инсталация ЕТБЕ/МТБЕ в поземлен имот с № 35883.509.176 по КК на гр. Камено, община Камено, основна площадка на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, с възложител „Лукойл Нефтохим Бургас” АД

ПД-2732

„Третиране на отпадъци от производствената дейност на „М Кабел” ООД в № 20273.38.288 по КК на с. Дебелт, община Средец”, с възложител „М Кабел” ООД

ПД-2533

„Изграждане на сиситема за напояване чрез дъждуване на земеделски култури в ПИ с № 23176.3.5, 23176.3.6, 23176.3.35, 23176.3.36, 23176.3.43, 23176.3.44, 23176.3.49, 23176.3.50, 23176.3.51, 23176.3.52, 23176.3.102, 23176.3.103, 23176.3.104, 23176.3.108, 23176.3.109, 23176.3.110, 23176.3.114, 23176.3.115, 23176.3.116, 23176.3.117, 23176.3.118, 23176.3.119, 23176.3.120, 23176.3.31 и 23176.2.125 по КК, землище на с. Драганци, община Карнобат“, с възложител: ЗП „Красимир Пенчев“

18.10.2021

ПД- 2675, 2676, 2677

„Промишлено водоснабдяване, чрез съществуващи водовземни съоръжения – ТК 1, ТК – 2 и ТК - 3 в ПИ 07079.604.237, ПЗ „Север”, гр. Бургас“, с възложител: „Кроношпан България” ЕООД

15.10.2021

ПД-2467

„Създаване на лозови насаждения , изграждане на автоматизирана система за капково напояване и подпорна конструкция в ПИ с № 47651.2.124, 47651.2.125, 47651.2.168 и 47651.2.86 по КК на м. „Канарата“, землище на с. Медово, община Поморие“, с възложител: „Профит Икономикс“ ЕООД

ПД-2626

„Изграждане на кафе, озеленяване и преместваеми търговски обекти в ПИ № 07079.13.12, м. „До село“, кв. Банево, гр. Бургас”, с възложител: Красимир Димитров

ПД-2602

„Изграждане на жилищни сгради за постоянно обитаване, в т.ч. за настаняване на курортисти в ПИ № 67800.10.360, м. „Ачмалъци“, гр. Созопол, общ. Созопол, обл. Бургас”, с възложител: Ангел Динков

ПД-2603

„Изграждане на жилищни сгради за постоянно обитаване, в т.ч. за настаняване на курортисти в ПИ № 67800.10.470, м. „Ачмалъци“, гр. Созопол, общ. Созопол, обл. Бургас”, с възложител: Ангел Динков

ПД-2561

„Изграждане на сиситема за капково напояване на площ от 134,3 дка насаждения от лешници в ПИ с № 58712.1.88, 58712.1.3, 58712.1.82, 58712.1.83 по КК, землище на с. Проход, община Средец и закупуване на срециализирана земеделска техника“, с възложител: „Ил-89“ ЕООД

ПД-2575

„Изграждане на племенна ферма за 2000бр. овце в имот с № 40124.105.6, с. Крушевец, общ. Созопол, обл. Бургас”, с възложител: Стоян Димов

14.10.2021

ПД-1211

„Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение (тръбен кладенец) в имот с идентификатор 48619.28.109 по КК на гр. Царево, община Царево”, с възложител „Ес 1-ТУР” ООД

ПД-2405

„Създаване овощна градина и изграждане на капково напоителна система в имот с идентификатор 12591.100.128 по КК на с. Вълчин, местност „Мерата“, община Сунгурларе“, с възложител: „АПК-Павликянов“ ЕООД

ПД-52

„Създаване на 18,000 дка овощна градина от сливи, изграждане на сондажни кладенци, капково-напоителни система, фотоволтаична инсталация за собствени нужди, закупуване на земеделска техника и прикачен инвентар за нуждите на стопанството в имоти № 80755.30.10, 80755.30.20, 80755.30.35, 80755.30.36 и 8075.30.40, землище на с. Черково, община Карнобат“, с възложител: ЕТ „Яхонд-С-Станчо Станков“

12.10.2021

ПД-2607

„Изграждане на временна пътна връзка при км. 1+621 ляво на път III-9008 „Бургас - кв. „Долно Езерово“ – (Полски извор - Братово) – част от поземлен имот с № 07079.605.690 по КК, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: „Бигс 2008” ЕООД

11.10.2021

ПД-2301

„Създаване на 34,00 дка овощна градина от череши, изграждане на сондажен кладенец за водовземане от подземни води и система за капково напояване в ПИ с № 61145.4.2 по КК, с. Равнец, м. „Керметлията“, община Бургас, изграждане на ограда, благоустрояване и монтаж на фотоволтаична сиситема в ПИ с № 61145.103.5 по КК, с. Равнец, м. „Чаплак Баир“, община Бургас и закупуване на земеделско оборудване“, с възложител: „Петков Агро“ ЕООД

30.09.2021

ПД-2511

„Удължаване срока на концесия за добив на подземни богатства-строителни материали – варовици от находище „Добромир-изток“, намиращо се в землището на с. Добромир, община Руен“, с възложител: „СМА Минерал Бургас вар“ ЕООД

29.09.2021

ПД-2188

„Поставяне на ветрогенератор за собствени нужди, с капацитет 4,5kW в ПИ с № 67800.1.114 по КК, местност „Герени“, землище на гр. Созопол, община Созопол”, с възложител: „Детелина Тур“ ЕООД

28.09.2021

ПД-2076

„Изграждане на складова база за промишлени стоки в имот с № 07079.3.1655 по КК на гр. Бургас, местност „Мадика”, община Бургас”, с възложител Гинка Молева

ПД-2149

„Изграждане на жилищни сгради в поземлени имоти с № 00833.5.120 и 00833.5.121 по КК на гр. Ахелой, Община Поморие”, с възложител „Станден и Ко” ООД

ПД-2419

„Закупуване на нова селскостопанска техника, нови подвижни и мобилни халета за съхранение на селскостопанска продукция, изграждане на автоматизирана интегрирана система за капково напояване на трайни насаждения на площ от 25,3800 ха в поземлени имоти с идентификатори 44094.14.202, 44094.15.2, 44094.15.4, 44094.16.1, 44094.16.2 и 44094.16.505 по КК на с. Лозенец, община Царево”, с възложител „Агро Форест Консултинг” ООД

ПД-2496

„Създаване на насаждения от череши 50 дка със ситема за капково напояване, дренажна и помпено-филтърна система и закупуване на специализирана техника в поземлен имот с идентификатор 07079.13.520 по КК на гр. Бургас, община Бургас”, с възложител „Веселина Комерс” ЕООД

27.09.2021

ПД-2488

„Водовземане от подземни води чрез ново съоръжение за подземни води в поземлен имот с идентификатор 21141.31.42 по КК на с. Димчево, община Бургас за напояване на земеделски култури”, с възложител ЗП „Данаила Калчева“

ПД-2203

„Изграждане на 80 оранжерии със система за капково напояване, за отглеждане на ягоди и поставяне на 4 хладилни контейнера с фотоволтаични панели върху тях в ПИ с № 32367.11.32, м. „Демиркево“, землище на с. Извор, община Бургас“ с възложител: „Странджа Агро Бизнес“ ЕООД

 ПД-1877

„Изграждане на по една жилищна сграда в ПИ с № 62102.38.10 и 62102.38.11 по КК на с. Раковски, община Несебър и изграждане на две вилни сгради в ПИ с № 62102.39.1 по КК на с Раковски, община Несебър“ с възложители: „Н. И. България“ ЕООД и Евгени Апостолов

24.09.2021

ПД - 2448

„Изграждане на 2 броя системи за напояване чрез лентови дъждовални инсталации в землището на с. Смолник, община Карнобат“, с възложител: „Тера Прима Смолник“ ЕООД

17.09.2021

ПД-1464

„Водовземане от подземни води от съществуващи водовземни съоръжения, шахтов кладенец ШК-1 в поземлен имот 07079.618.3, тръбен кладенец ТК-1 в поземлен имот 07079.622.41 и тръбен кладенец ТК-2 в поземлен имот 07079.622.41”, с възложител: Община Бургас

10.09.2021

ПД-1665

„Изграждане на 14 вилни сгради, кафе-бар и паркинг в ПИ с № 57491.17.196, местност „Чаири“, землище на град Поморие, община Поморие“ с възложител: Славчо Славчев

07.09.2021

ПД-2135

„Изграждане на два броя ветрогенератори, трафопост и хале – склад в имот № 015079 по КК на гр. Бургас, кв. „Меден Рудник”, местност „Кара дере”, община Бургас”, с възложител Христо Колев

ПД-1989

„Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), събиране и предварително третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), опаковки, негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба гуми (ИУГ) в УПИ VI, кв. 77 по плана на гр. Айтос, община Айтос“, с възложител: „Еко пречистване“ ЕООД

ПД-2480

„Изграждане на ограда и изграждане на осем (8) броя преместваеми бунгала (къщи) за отдих и курорт в имот с № 81178.5.313 по КК на гр. Черноморец, местност „Таласакра“, община Созопол“, с възложител: „Талео“ ЕООД

03.09.2021

ПД-1586

„Създаване на овощна градина с трайни насаждения – 214 дка праскови, изграждане на конструкция за защита от градушки на 200 дка площ, изграждане на система за капкова напояване на насажденията на площ 200 дка в ПИ с идентификатори 36525.282.1, 36525.282.3, 36525.282.4, 36525.282.5, 236525.282.7, 36525.282.8, 36525.282.9, 36525.282.10, 36525.282.11, 36525.282.12, 36525.282.14, 36525.282.30 и 36525.282.32 по КК на град Карнобат, община Карнобат и закупуване на оборудване: филтров възел, тръбно-ролкови системи, помпа за тръбно-ролкови системи, трактор и ремарке“, с възложител: „Плодинвест“ ЕООД

ПД-2070, 2079

„Изграждане на система за капково напояване в ПИ с идентификатори: 61666.37.7, 61666.31.4, 61666.45.1, 61666.38.20, 61666.43.15, 61666.39.12, 61666.38.21, 61666.38.22, 61666.39.16, 61666.46.11, 61666.45.4, 61666.45.3, 61666.45.2, 61666.38.5, 61666.38.14, 61666.38.15, 61666.38.16, 61666.39.5, 61666.39.6, 61666.35.26, 61666.16.7 и 61666.37.4 по КК на с. Разбойна, община Руен“ с възложител: Айше Ибрям

27.08.2021

ПД-2194

„Водовземане от съществуващ ШК-2, намиращ се в ПИ с № 61042.116.176 по КК, с. Равадиново, м. „Соленки“, oбщина Созопол, с цел напояване на земеделски култури“, с възложител: „ЕВРОБИЛД“ ООД

ПД-2181

„Водовземане от тръбен кладенец ТК3, разположен в ПИ с № 67800.1.253 по КК на гр. Созопол, община Созопол, с цел напояване на земеделски култури“, с възложител: „Българска Пътно-Строителна Компания“ ЕООД

ПД-2148

„Водовземане с цел напояване на 40,00 дка земеделски култури - ябълки в ПИ с № 00271.1.125 по КК, (стар номер 001125), с. Александрово, местност „Поройско шосе“, община Поморие от повърхностни води на р. Ахелой, землемлище на с. Медово, община Поморие“, с възложител: „Б Т АГРО“ ЕООД

ПД-2078

„Водовземане от тръбен кладенец ТК2, разположен в ПИ с № 67800.1.253 по КК на гр. Созопол, община Созопол, с цел напояване на земеделски култури“, с възложител: „САС Инженеринг АА“ ЕООД

25.08.2021

ПД-1264

„Изграждане на „Комплекс нов полипропилен”, ш 1685, гр. Камено, община Камено”, с възложител „Лукойл Нефтохим Бургас” АД

ПД-2122

„Изграждане на вилна сграда в ПИ с № 6780.7.68 по КК, УПИ ІІІ-7068, местност „Буджака“, землище на гр. Созопол, община Созопол“, с възложители: Калин Балкански и Петко Колев

24.08.2021

ПД-1725

„Внедряване на ВЕИ чрез изграждане на геотермална термопомпена инсталация и реконструкция на отоплителна инсталация в детска ясла № 3, имот с № 07079.621.88 по КК на гр. Бургас, община Бургас”, с възложител Община Бургас

20.08.2021

ПД-2079

„Изграждане на система за капково напояване поземлени имоти № 61666.43.14, 61666.39.12, 61666.37.7, 61666.31.4, 61666.31.9, 61666.45.1 по КК на с. Разбойна, община Руен”, с възложител Айше Ибрям

18.08.2021

ПД-1916

„Изграждане на авторемонтна работилница и съпътстваща инфраструктура – водоснабдяване и електрозахранване в поземлен имот с №029034, местност „Меше баа“, землище с. Ръжица, община Руен”, с възложител: Неждет Смаил

ПД-2047

„Изграждане на цех за производство на месни изделия – основен ремонт, преустройство и пристройка на масивна селскостопанска сграда в имот с № 73388.71.47 по КК на с. Тръстиково, община Камено”, с възложител „Еко Карне” ЕООД

ПД-2042

„Изграждане на лодкостоянка за рибарски лодки, разположена южно от ПИ с № 61056.502.503 и 61056.502.507 по КК на с. Равда в прилежащата им акватория на Черно море, община Несебър”, с възложител: Община Несебър

12.08.2021

ПД-1330

„Изграждане на две жилищни сгради и водовземно съоръжение за добив от подземни води – тръбен кладенец за поливни и технически нужди в ПИ с № 07079.30.282 по КК на град Бургас, община Бургас“, с възложители: Велизар Проданов и Никола Брайков

11.08.2021

ПД-2034

„Изграждане на автоматизирана система за капково напояване в имоти с № 44690.36.25, 44690.36.30, 44690.36.33, 44690.36.36, 44690.36.37, 44690.36.38 по КК на с. Люляково, община Руен по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” от Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019 – 2023 г.”, с възложител „Куш Агро Груп” ООД

ПД-2040

„Изграждане на система за капково напояване на 186 дка лозя в поземлени имоти с № 35691.7.115, 35691.7.113, 35691.7.155, 35691.7.114, 35691.7.156, 35691.7.111, 35691.7.112 по КК на с. Каменар, местност „Спирка лозя”, община Поморие, с възложител Мехмед Елмас

06.08.2021

ПД-2011

„Изграждане на жилищна сграда и съпътстващата инфраструктура (ВиК, електрозахранавне и транспотен достъп) в поземлен имот № 023003, с. Просеник, местност „Корията”, община Руен”, с възложител „Йори” ЕООД

05.08.2021

ПД-1601

„Изграждане на пет вилни сгради за собствени нужди в имот с № 67800.7.202 по КК на гр. Созопол, местност „Буджака“, община Созопол”, с възложител: „Буджака Инвестмън 7202“ ООД

02.08.2021

ПД-1918

„Изграждане на водовземно съоръжение - сондажен кладенец с цел осигуряване нa вода за собствени нужди в ПИ с № 07079.501.147 по КК на гр. Бургас, УПИ I-147,308, кв. 6 по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: АЕГ „Гео Милев“

 ПД-1308

„Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с № 67800.8.1069 (УПИ LIV-8048) по КК на гр. Созопол, община Созопол”, с възложител Николина Ангелкова

30.07.2021

ПД-1915

„Изграждане на склад за строителни материали и съпътстващата инфраструктура (ВиК, електрозахранавне и транспотен достъп) в поземлен имот № 075002, с. Ябълчево, местност „Дюс келеме”, община Руен”, с възложител: Мустафа Хасан

ПД-1700

„Разширение на гробищен парк - Несебър, имоти с № 61056.37.1, 61056.37.2 и 61056.37.3 по КК на с. Равда, местност „Хендек тарла“, община Несебър“, с възложител: Община Несебър

ПД-1701

„Изграждане хидромелиоративно съоръжение в имоти с № 57491.4.48, 57491.4.530, 57491.4.531, 57491.5.358, 57491.5.359, 57491.5.436, 57491.11.311, 57491.11.312 и 57491.11.313 и преструктурирани и конверсия на винени лозя в имоти с № 57491.11.81, 57491.11.311, 57491.11.312 и 57491.11.313, гр. Поморие, община Поморие“, с възложител: ЗП Красимир Костадинов

28.07.2021

ПД-1395

„Изграждане на 9 броя жилищни сгради в имот с № 00151.282.7 по КК на гр. Айтос, местност „Хаджи Бекир”, община Айтос”, с възложител Йордан Христов

ПД-1816

„Изграждане на вилна сграда в ПИ с № 32514.3.305 по КК на с. Изгрев, община Царево“с възложител: Калина Иванова

ПД-1663

„Извършване на дейности по третиране на отпадъци от черни и цветни метали в имот 07079.661.1 по КК на гр. Бургас, кв. Победа, община Бургас”, с възложител „Метал Про транс” ЕООД

26.07.2021

ПД-816

„Локална пречиствателна станция в ПИ с № 67800.47.71 за отвеждане на битови отпадъчни води от съществуващи сгради в ПИ с № 67800.47.73 и ПИ 67800.47.72 и отвеждащ колектор за пречистени води от ЛПСОВ до изливна шахта в ПИ 6700.47.48 по КК на гр. Созопол, м. „Аркутино“, община Созопол”, с възложител „Аркутино” ЕАД

23.07.2021

ПД-1591

„Вътрешно преустройство на един брой помещение за прасета за угояване на площадката на „Свинекомплекс Зимен“ АД в имот № 000143, землище с. Зимен, община Карнобат“, с възложител: „Свинекомплекс Зимен“ АД

22.07.2021

ПД-1600

„Пилотно събиране и високотехнологично рециклиране на зелени и биоразградими битови отпадъци в община Малко Търново в имот с № 46663.501.1419 по КК на гр. Малко Търново, община Малко Търново във връзка с кандидастване по финансиране на ОП „Околна среда“ 2014-2020, процедура „Изпълнение на демострационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ с възложител: Община Малко Търново

15.07.2021

ПД- 1063

 „Изграждане напоителна система (капково напояване) в имоти с №№ 005109, 005108, 005169, 005056, 005055, 005052, 005051, 005053, 005063, 005110, 005111, 005168 и 005064 в землището на с. Смолник, община Карнобат за напояване на царевица“ с възложител: „Тера Прима Смолник“ ООД

ПД-1729

„Изграждане на ваканционно селище в имот с идентификатор 73571.27.73 по КК на с. Тънково, местност „Боруна“, община Несебър”, с възложител „Дим Груп 09“ ООД

ПД-1715

 „Изграждане на къмпинг за каравани в имот с идентификатор 48619.8.763, местност „Елхов дол“, гр. Царево, Община Царево“  с възложител: Милка Пенева

ПД-937

 „Изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот 69746.17.1 по КК на с. Страцин, община Поморие с цел разделя на съществуваща сграда на две равни площи за отглеждане на овце и склад за амбалаж“, с възложител: Стоян Станков

06.07.2021

ПД-1704

„Поставяне на преместваеми обекти (места за каравани) в поземлен имот с № 48619.4.498 по КК на гр. Царево, местност „Арапя”, община Царево”, с възложител Красимир Парашкевов

01.07.2021

ПД-1688

„Изграждане на складове и офиси в поземлен имот с идентификатор 00151.422.1 по КК на гр. Айтос, местност „Хаджи Бекир”, община Айтос”, с възложител Васил Захариев

вх. № ПД-685

„Увеличаване на количествата отпадъци от ОЧЦМ и ИУЕЕО и дейности по събиране и съхранение на отпадъци от луминисцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак с код 200121* на площадка, находяща се в ПИ с идентификатор 35883.7.56 по КК на град Камено, община Камено», с възложител: «Камекс Комерс» ЕООД

28.06.2021

ПД-1589

„Изграждане на паркинг с метален навес в поземлен имот с идентификатор 00151.180.8 по КК на гр. Айтос, местност „Могилата”, община Айтос”, с възложител „Младост-Димо Ангелов” ООД

ПД-1597

„Поставяне на експлоатация на мобилна шредерна инсталация за предварителна обработка на излезли от употреба моторни превозни средства в поземлен имот с идентификатор 35883.7.56 по КК на гр. Камено, местност „Дере Арас”, с възложител „Камекс Комерс” ЕООД

25.06.2021

 ПД-1645

„„Водовземане на повърхностни води от язовир „Минерални бани“ за напояване на 1200 дка царевица в имоти с идентификатори 07079.12.1156,07079.12.1157,07079.12.1158, 07079.12.1159, 07079.12.1160, 07079.12.1161,07079.12.1162, 07079.12.1163, 07079.12.1164,07079.12.1165,07079.12.1166, 07079.12.1167, 07079.12.1168, 07079.12.1169,07079.12.1170, 07079.12.1171, 07079.12.1172,07079.12.1173,07079.12.1174, 07079.12.1175,07079.12.1176, 07079.12.1177,07079.12.1178,07079.12.1079,  07079.12.1180, 07079.12.1181, 07079.12.1182, 07079.12.1183, 07079.12.1184, 07079.12.1133, 07079.12.1134, 07079.12.11950, 07079.12.11951, 07079.12.11136, 07079.12.1137, 07079.12.11779,  07079.12.1780, 07079.12.1781, 07079.12.1139, 07079.12.1140, 07079.12.1141, 07079.12.1142,  07079.12.1143, 07079.12.1144, 07079.12.1145, 07079.12.1146, 07079.12.1147, 07079.12.1148, 07079.12.1149,07079.12.1150, 07079.12.1051, 07079.12.1152, 07079.12.1153,  07079.12.1154, 07079.12.1155, 07079.12.11738, 07079.12.11739, 07079.12.11740, 07079.12.1126, 07079.12.1127, 07079.12.1128, 07079.12.1129, 07079.12.1130, 07079.12.1131, 07079.12.1099, 07079.12.1100, 07079.12.1101, 07079.12.1102,  07079.12.1103, 07079.12.1104, 07079.12.1105, 07079.12.1106, 07079.12.1107, 07079.12.1108, 07079.12.1109, 07079.12.1110, 07079.12.1111, 07079.12.1112, 07079.12.1113, 07079.12.1114,  07079.12.1115, 07079.12.1081,  07079.12.1082, 07079.12.1083, 07079.12.1084, 07079.12.1085, 07079.12.1086, 07079.12.1087, 07079.12.1088, 07079.12.1089, 07079.12.1090, 07079.12.1091, 07079.12.1092, 07079.12.1093,  07079.12.1094, 07079.12.1095, 07079.12.1096, 07079.12.1097, 07079.12.1057, 07079.12.1059,  07079.12.1060, 07079.12.1061, 07079.12.1062, 07079.12.1063, 07079.12.1064, 07079.12.1065, 07079.12.1066, 07079.12.1067, 07079.12.1068, 07079.12.1069, 07079.12.1070,  07079.12.1071, 07079.12.1072, 07079.12.1073, 07079.12.1074, 07079.12.1075, 07079.12.968, 07079.12.1037, 07079.12.1038, 07079.12.1039, 07079.12.1040, 07079.12.1041, 07079.12.1042, 07079.12.1043, 07079.12.11048, 07079.12.1049,  07079.12.1050, 07079.12.1051, 07079.12.1958, 07079.12.1959, 07079.12.1960, 07079.12.1053, 07079.12.986, 07079.12.987, 07079.12.994, 07079.12.995, 07079.12.996, 07079.12.997,  07079.12.1019, 07079.12.1020,  07079.12.1021, 07079.12.1024, 07079.12.1727, 07079.12.1728, 07079.12.1729, 07079.12.1030, 07079.12.1741, 07079.12.1742, 07079.12.1743, 07079.12.1117, 07079.12.1118, 07079.12.1119,  07079.12.1120, 07079.12.1121, 07079.12.1122, 07079.12.1123, 07079.12.1124, 07079.12.1125,  07079.12.10761701, 07079.12.11702, 07079.12.1078, 07079.12.1079, 07079.12.1080, 07079.12.962, 07079.12.963, 07079.12.964, 07079.12.965, 07079.12.966 и 07079.12.967 по КК на гр. Бургас, местност „Герени“, община Бургас“, с възложител: „Рад-Бул“ ООД

23.06.2021

ПД-844

„Напояване на съществуващи трайни насаждения и водопой на животни, чрез съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец в поземлен имот 81640.45.14 по КК на с. Чукарка, местност „Стопански двор”, община Айтос, с възложител ЗКПУ „Чукарка”

22.06.2021

№ ПД-1585

 „Модернизация на земеделското стопанство – създаване на овощна градина с трайни насаждения вишни, презасаждане на праскови, изграждане на конструкция за защита от градушки и система за капково напояване, местност „Атимовско шосе”, община Карнобат”, с възложител „Група Овощаари Карнобат” ЕООД

 ПД-1339

 „Изграждане на две вилни сгради в имот с идентификатор 81178.1.370 по КК на гр. Черноморец, местност „Атия“, община Созопол“, с възложители: Иван Иванов и „Блек Сий Дивелъпмънтс“ ЕООД

16.06.2021

ПД-1520

„Изграждане на комплексна автоснабдителна станция, обслужваща сграда със ЗОХ, автомивки, контролно пропусквателен пункт (КТП), сондажен кладенец, изгребна яма, технологичен подземен резервоар, метанстанция, противопожарни резервоари и паркинги за ТИР и леки автомобили в ПИ с идентификатори 07079.2.1044 и 07079.2.1045 по КК на гр.Бургас, местност „Курт тепе“, път I–6 км 492+650 ляво и изграждане на локално платно с временни пътни връзки към път I-6 вход при км 492+710 – изход при км 492+600 ляво“, с възложител: „ЕМИ“ ООД

ПД-1449

„Презасаждане на трайни насаждения праскови в ПИ с № 36525.277.9 по КК, гр. Карнобат, изграждане на конструкция за защита от градушки, система за капково напояване на съществуващи насаждения от ябълки в ПИ с № 36525.261.37, 36525.260.2, 36525.260.3 и 36525.260.4 по КК, местност „Антимовско шосе“, гр.Карнобат и закупуване на трактор и земеделска техника“, с възложител: „ШАНС 92“ ЕООД

15.06.2021

ПД-1493

„Изграждане на складове за нехранителни стоки с търговска част и офиси в ПИ с № 00151.167.9 по КК на град Айтос, община Айтос“ с възложител: Юмюгюл Салиева

10.06.2021

ПД-1375

„Изграждане на инсталация за компостиране в поземлен имот № 07079.605.276 по КК на гр. Бургас, община Бургас”, с възложител „Хелиас” ЕООД

ПД-1433

„Изграждане на 4 броя еднофамилни вилни сгради в поземлен имот № 07079.13.2291 по КККР на гр. Бургас, м. „Нанекилика”, кв. „Банево”, община Бургас”, с възложители: Бедик Джаникян и Костадинка Дудева-Радославова

ПД-238

„Обратно използване на бракувани алуминиеви детайли (алуминиеви бомбета), както и изкупуване на алуминиев и метален скраб и влагането му в определено съотношение в производството на алуминиеви детайли (алуминиеви бомбета) в новоизградена производствена фабрика за високотехнологично производство на алуминиеви изделия за обувната промишленост в УПИ IV-333 по плана на град Българово, община Бургас“, с възложител: „Стратеджия“ ЕООД

ПД-1474

„Угояване на патици порода „Мюлар“ в животновъдна ферма в ПИ № 12591.247.11 по КК на с. Вълчин, община Сунгурларе“, с възложител: „Ависпал – БГ“ ЕООД

ПД-1460

„Изграждане на складова база за строителна техника в ПИ № 07079.4.775 по КК на гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: „Близнаци 71“ ООД

 ПД-1368

Изграждане на осем сгради за отдих и курорт в ПИ № 81178.5.483, 81178.5.484, 81178.5.485, 81178.5.486, 81178.5.487, 81178.5.488, 81178.5.489 и 81178.5.490 по КК на гр. Черноморец, общ. Созопол“, с възложител: Васил Марков

ПД-1398

„Изграждане на сгради за вилен отдих в ПИ № 48619.12.591 по КК на гр. Царево, община Царево“, с възложител: Мария Кюперс

ПД-1008

„Изграждане на жилищна сграда за сезонно ползване със заведение за обществено хранене (ЗОХ) и подземен гараж в имот № 61056.56.50 по КК на с. Равда, местност „Хендек тарла“, община Несебър“, с възложители: „Ритъм -4-ТБ“ ООД и Никола Олчев

02.06.2021

ПД-861

„Водовземане от язовир с идентификатор 67920.19.131 по КК, землище на с. Соколово за напояване на 526,180 дка люцерна, находяща се в масив 17 по КВС на с. Соколово, община Карнобат“, с възложител: „Карнобат Агро“ ЕООД

ПД-485/26.05.2021 г.

„Изграждане на административна сграда в поземлени имоти с идентификатори 07079.17.2293 и 07079.17.2294 по ККК на гр. Бургас, кв. „Рудник-Черно море”, община Бургас”, с възложител Кръстю Дъбов

01.06.2021

ПД-1336/20.05.2021 г.

„Поливане на 457 дка люцерна , находяща се в масив 15, с. Соколово, община Карнобат”, с възложител „Агрошанс Комерс” ЕООД

ПД-1335/20.05.2021 г.

„Поливане на 1019 дка люцерна, находяща се в масив 39, с. Деветак, община Карнобат”, с възложител „Мела Инвест” ЕООД

31.05.2021

ПД-1240 от 20.05.2021г.

„Изграждане на ваканционно селище и ресторант в имот с идентификатор 39164.15.92 по КК на с. Кошарица, община Несебър”, с възложител Костадин Толев

ПД-460/ 20.04.2021

„Изграждане на водовземно съоръжение за водоснабдяване и поливане на тревни площи в имот с идентификатор 57491.20.631 по КК на гр. Поморие, община Поморие“  с възложител: „Сънсет Аквапарк“ АД

28.05.2021

ПД-1300

 „Изграждане на 7 жилищни сгради в ПИ с идентификатор 07079.30.427 по КК на град Бургас, община Бургас, УПИ IX-104, кв. 48 по плана на кв. „Крайморие“, м. „Кафка“, землище на град Бургас, община Бургас“, с възложител: Костадин Димитров

ПД-1176

 „Изграждане на пет жилищни сгради в имот с идентификатор 07079.30.544 по плана на кв. Крайморие, местност „Кафка“, гр. Бургас“, с възложител: „Нордус-Балкан-2“ ЕООД

вх. № ПД-850

„Изграждане на пет вилни сгради в ПИ с идентификатор 48619.14.578 по КК на град Царево, община Царево“, с възложител: Цветан Пулев

13.05.2021

ПД-1204/12.05.2021

„Изграждане на 6 броя вилни сгради в поземлен имот с № 67800.7.210 по КК на гр. Созопол, местност „Буджака”, община Созопол, с възложител Иван Димитров

 ПД-1013/14.04.2021

 „Обособяване на площадка за съхранение и третиране на отпадъци от електрически кабели в ПИ с № 07079.605.279 по КК на град Бургас, община Бургас“, с възложител: „Мартал Груп“ ЕООД

ПД-932

 „Изграждане на една вилна сграда в ПИ с № 66528.501.342 по КК на с. Синеморец, община Царево (имот № 001198 по недействащата КВС)“, с възложител: Спас Василев

10.05.2021

ПД-487/22.02.2021

„Изграждане на цех за пакетиране на подправки и лешници в ПИ с идентификатор 43623.35.109 по КК на с. Ливада, община Камено“ с възложител: Йорданка Кирова

ПД- 703/05.04.20201 

„Изграждане на защитена лодкостоянка, разположена югоизточно от поземлен имот с идентификатор 07079.20.470 /УПИ I, кв. 30/, местност „Ъгъла”, кв. „Сарафово”, гр. Бургас в границите на поземлен имот с идентификатор 07079.1.1474 по КК на гр. Бургас и в прилежащата му акватория на Черно море”, с възложител Община Бургас

ПД-932/05.04.2021

„Изграждане на една вилна сграда в ПИ с идентификатор 66528.501.342 по КК на с. Синеморец, община Царево /имот № 001198 по недействащата КВС/“ с възложител: Спас Василев

ПД-739/18.03.2021

„Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба гуми (ИУГ), отпадъци от опаковки и текстилни отпадъци в ПИ с идентификатор 07079.827.49 по КК на град Бургас, община Бургас“ с възложител: „Топметал Комерс“ ЕООД

05.05.2021

ПД-1143/27.04.2021 

„Изграждане на апартаментен хотел в поземлени имоти с идентификатори 53045.224.1 и 53045.224.2 по КК на гр. Обзор, местност „Топрак тарла”, община Несебър”, с възложител „Амба Груп” ООД

ПД-1057/26.04.2021

„Обособяване на площадка за събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/ в УПИ XVII, кв.25 по плана на производствена зона „Север“, гр. Карнобат, община Карнобат“, с възложител: „Трансинсс“ ООД

28.04.2021

ПД-801/9.04.2021

„Изграждане на предприятие за производство на дистанционен взривател с радиоелектронно управление ВЕР-82 в имот с № 44029.112.20 по КК на с. Лозарево, община Сунгурларе”, с възложител „Уотър Стоун” ЕООД

27.04.2021

ПД-1122/26.04.2021

„Изграждане на вилни сгради в имот с № 61042.11.166 по КК, м. „Факуда“, землище на с. Равадиново, община Созопол“, с възложител: „ДТМ Транс“ ЕООД

26.04.2021

ПД-1005/13.04.2021

 „Изграждане на 8 броя еднофамилни жилищни сгради в имот с № 51500.76.17 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу”, община Несебър”, с възложител Атанас Димитров

ПД-951/22.04.2021

 „Изграждане на сладкарски цех в поземлен имот с № 07079.8.855 по КККР на гр. Бургас, кв. „Меден Рудник”, община Бургас”, с възложител Евтим Арамов

23.04.2021 

ПД-672,673/16.04.2021

„Изграждане на складова и търговска база в поземлени имоти с № 07079.2.2703 и 07079.2.2690 по КК на гр. Бургас, община Бургас”, с възложител Ирина Петрова

ПД-108/13.01.2021

„Изграждане на четири вилни сгради в ПИ с № 44094.1.1193 по КК на с. Лозенец, УПИ ХІ-146, кв. 64 по плана на с. Лозенец, м. „Тарфа“, община Царево“, с възложител: Георги Атанасов

21.04.2021 

ПД-910/19.04.2021

„Изграждане на седем еднофамилни жилищни сгради в имот № 07079.30.280 по плана на кв. Крайморие, местност „Кафка“, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: „Крайморие Хоум“ ЕООД.

ПД-948/13.04.2021

„Изграждане на жилищни сгради в имот № 67800.3.119 по КК на гр. Созопол, местност „Мисаря“, община Созопол“, с възложител: Валя Лефтерова

15.04.2021 

ПД-847/29.03.2021

 „Интензивно отглеждане на патици, порода „Мюлер“ в  съществуващи  сгради в ПИ с № 80916.80.38, 801916.80.40 и 80916.80.44 по КК на с. Черни връх, община Камено“, с възложител: „Ависпал-БГ“ ЕООД

13.04.2021 

ПД-948/7.04.2021

 „Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот № 67800.3.119 по КК на гр. Созопол, местност „Мисаря”, община Созопол”, с възложител Валя Лефтерова