Проекти на решения за инвестиционни предложения за заседание на РЕЕС

Днес, 27.05.2024 г., в изпъление на разпоредбата на чл.97, ал.7 от Закона за опазване на околната среда, Регионална инспекция по околна среда и водите-Бургас информира, че е подготвен проект на решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по точката от дневния ред за насрочено на 31 май 2024 г. заседание на Регионалния експертен екологичен съвет (РЕЕС) - основен състав за инвестиционно предложение „Изграждане на ваканционно селище с къмпинг единици (палатки, мобилни къщи, вилни сгради, бунгала, каравани, кемпери, паркинг, басейни, зона за спорт, обслужващи сгради и ресторант) в поземлени имоти с идентификатори 48619.12.602, 48619.15.1075, 48619.15.1063, 48619.15.1040, 48619.15.1041, 48619.15.1042, 48619.15.1031, 48619.15.1050, 48619.15.1044, 48619.15.1034, 48619.15.1037, 48619.15.1047, 48619.15.1091, 48619.15.1064, 48619.15.1061, 48619.15.1059, 48619.15.1053, 48619.15.1056, 48619.15.1068 по КККР на гр. Царево, фбщина Царево“, с възложител „Еко Камп“ ЕООД. Въз основа на проведената процедура по ОВОС, постъпилите становища в хода на процедурата, резултатите от общественото обсъждане, в т.ч. становището на възложителя по чл. 17, ал. 5 от Наредбата за усровията и реда за извършване на ОВОС, е подготвен проект на решение, с който РЕЕС-основен състав, предлага на директора на РИОСВ-Бургас, да издаде решение по ОВОС за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение.

Проект на решение


Днес, 09.05.2024 г., в изпъление на разпоредбата на чл.97, ал.7 от Закона за опазване на околната среда, Регионална инспекция по околна среда и водите Бургас  информира, че е  подготвен проект на решение  по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по точката от дневния ред  за насрочено на 15 май 2024 г. заседание на Регионалния експертен екологичен съвет (РЕЕС) - основен състав за инвестиционно предложение за „Обект І.3 “Оползотворяване на натрупаните до момента на приватизацията  450 000 куб.м нефтени и други отпадъци с редукция на количествата, ликвидирани при изпълнение на мярка І.2” от Програмата за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация на „НЕФТОХИМ” АД – гр. Бургас”, с възложител „Лукойл Нефтохим Бургас” АД. Въз основа на проведената процедура по ОВОС,  постъпилите становища в хода на процедурата, резултатите от общественото обсъждане, в т.ч. становището на възложителя по чл. 17, ал. 5 от Наредбата за усровията и реда за извършване на ОВОС, е подготвен проект на решение, с който РЕЕС-основен състав,  предлага на директора на РИОСВ-Бургас, да издаде решение по ОВОС за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение, за „Обект І.3 “Оползотворяване на натрупаните до момента на приватизацията  450 000 куб.м нефтени и други отпадъци с редукция на количествата, ликвидирани при изпълнение на мярка І.2” от Програмата за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация на „НЕФТОХИМ” АД – гр. Бургас”, с възложител „Лукойл Нефтохим. 

 Проект на решение