Биосферен парк „Узунбуджак“

Биосферен парк „Узунбуджак“ обхваща цялата територия на община Малко Търново, която е част от Странджа планина. Обособени са три зони съгласно Севилската стратегия:

                                                               снимки: Спас Узунов и архив Община Малко Търново

yes сърцевинна зона с площ 43,6278 км2, изпълняваща консервационни функции. Тя обхваща съществуващите 3 резервата: „Узунбуджак“, „Средока“ и „Витаново“, обявени  по националното законодателство. Те са със строг режим на защита, където се забранява всякаква човешка дейност, с изключение на тяхната охрана, посещения с научна цел, преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел:

 • „Узунбуджак“ – обявен през 1956 г. с цел опазване на вековни широколистни смесени гори от дъб и източен бук;
 • „Средока“ – обявен през 1989 г. с цел запазване на характерни за района горски екосистеми, находища на редки и застрашени от изчезване растителни и животински видове;
 • „Витаново“ – обявен през 1981 г. с цел запазване на първични гори от източен бук и източен горун (южноевксински тип) и характерна флора и фауна за територията на Странджа планина.

Сърцевинната зона е изключителна държавна собственост, стопанисвана и управлявана от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) посредством Регионалната инспекция по околната среда и водите - Бургас (РИОСВ).

yes буферна зона с площ 46,2649 км2, обхваща съществуващите природни забележителности и защитени местности по националното законодателство - защитени местности: „Босна“, „Велека“, „Докузак“, „Кривинизово“, „Моряне“, „Парория“,  „Батака - естествено находище на странджански дъб“, „Руденово“, „Петрова нива“, „Мечите долове“, „Странджанска зеленика“ и природни забележителности - „Каменска бърчина“, „Градището“, „Пещери и извори на р. Младежка“, „Еленина дупка“, „Градев средок“, и прилежащия горски фонд около резервати „Средока“ и „Узунбуджак“. В тях се извършват дейности, съвместими с устойчиви екологични практики, които могат да подпомогнат научните изследвания, мониторинга, обучението и образованието. Във всяка защитена територия е определен режим на ползване съгласно Закона за защитените територии и заповедта за обявяването.

Собственоста на зоната е смесена – държавна, в лицето на Министерството на земеделието, храните и горите посредством нейните регионални структури – „Югоизточно Държавно Предприятие“ - Сливен, Регионална дирекция по горите - Бургас и месните Държавни горски стопанства, общинска и частна.

yes преходна зона с площ 694,3525 км2, обхваща останалата част от община Малко Търново, която заобикаля буферните зони. В нея са разположени всички населени места и се прилагат устойчиви практики, гарантиращи икономическо развитие на съответните региони и опазване на природата в тях. С особено важно значение са земеделските земи, като в северозападната част на Община Малко Търново те са най-обширни и компактни, включващи преобладаващо обработваеми земи (ниви)  и пасища. Собствеността на зоната също е смесена – държавна, общинска и частна.

Включването и на трите зони в биосферен парк „Узунбуджак“ не променя собствеността на земята, начина и на ползване, не налага нови ограничения или забрани от вече съществуващите по реда на националното законодателство, свързано с устройството на територията и опазването на околната среда.

Цялата територия на биосферен парк „Узунбуджак“ попада в границите на природен парк „Странджа“ и две защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Зоните са част от европейската мрежа НАТУРА 2000:

       BG0001007 „Странджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фаунa, одобрена с Решение № 122/02.03.2007 г. (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.) и изменена с Решение № 660/01.11.2013 г. (обн. ДВ, бр.97/08.11.2013 г.) и двете на Министерски съвет;

          BG0002040 „Странджа“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-802/04.11.2008 г. (обн. ДВ бр. 106/2008 г.), изм. със Заповед № РД-75/28.01.2013 г. (обн. ДВ, бр.10/05.02.2013 г.) и двете на Министъра на околната среда и водите, със следния режим:

 1. Забранява се залесяването на пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения;
 2. Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади.
 3. Забранява се използването на неселективни средства за борба с вредителите в селското стопанство;
 4. Забранява се косенето на ливадите от периферията към центъра с бързодвижеща се техника и преди 15 юли.

      Природен парк „Странджа“ е обявен със Заповед № РД-30/24.01.1995 г. на Министъра на околната среда, (обн. ДВ, бр. 15/1995 г.) с последващи изменения Заповед РД-350/14.07.2000 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 66/2000 г.), Заповед РД-25/18.01.2001 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 11/2001 г.) и Заповед РД-59/24.01.2013 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 28/2013 г.) със следния забранителен режим:

 1. Събиране, съхранение и обезвреждане на опасни отпадъци, включени в каталога на ПМС № 153 от 1993 г. (приложение № 1);
 2. Внасянето на всякакви отпадъци;
 3. Внасянето на чуждоземни диви растителни и животински видове, подвидове и форми;
 4. Сечищната форма на стопанисване на високо-стеблените букови гори с подлес от зеленика;
 5. Ползване на дивите растителни и животински ресурси в размери и по начини, които да застрашават съществуването на видове, да намаляват биологичното разнообразие или да нарушават нормалното функциониране на природните екосистеми.

Подробна информация за Биосферен пак „Узунбуджак“ може да намерите в номинационната документация.