Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали (REACH)

 

 

Регламент ЕО 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали, за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО  и за отмяна на Регламент № 793/93 на Съвета и Регламент № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и Директиви 91/155/ ЕИО, 93/67/ЕИО и 2000/21/ЕО на Комисията – REACH Регламент – консолидиран вариант

Указания за провеждане на контролна дейност по прилагането на Регламент 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

Таблици по Приложение 1 от Указания за провеждане на контролна дейност по Регламент REACH

 

Подробна информация може да намерите на страницата на МОСВ, раздел превантивна дейност, сектор химични вещества.