Статут

Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас (РИОСВ) е регионален орган на Министерството на околната среда и водите, който провежда държавната политика по опазване на околната среда на  местно ниво.  Обхватът на действие на РИОСВ-Бургас включва територията на Бургаска област - общо 13 общини с територия 7 947 кв. км. с население 430 847 жители

 
РИОСВ-Бургас има контролни, регулиращи и информационни функции в следните насоки:
  • Опазване и защита на въздуха, водите и почвата от замърсяване и увреждане;
  • Опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните природни богатства;
  • Опазване на биологичното разнообразие, защитените територии и горските екосистеми;
  • Управление на отпадъците;
  • Екологосъобразно изграждане на селищната околна среда;
  • Събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.
При осъществяване на регулиращите функции, РИОСВ – Бургас разработва или участва в разработването на документи, или провежда дейности, свързани с политиката на държавата в областта на опазването на околната среда.
При осъществяване на контролните функции, РИОСВ - Бургас извършва превантивен, текущ и последващ контрол, свързан с прилагането на нормативните актове, регламентиращи качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат.