Съобщения на осн. чл. 8, ал. 4

СЪОБЩЕНИЯ

по чл. 8, ал. 4  от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО)

 

 

2024 г.

12.07.2024

ПД-1872

„Изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти № 243 и 479 по плана на новообразуваните имоти на местност "Лозята", землище на с. Писменово и План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот № 244 по плана на новообразуваните имоти на местност "Лозята", землище на с. Писменово, община Приморско“, с възложител: Наталия Богданова, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47887

11.07.2024

ПД-1343

„Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 67800.5.167 по КК на гр. Созопол, м. "Буджака", община Созопол“, с възложител: Милен Граматиков, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47849

05.07.2024

ПД-1810

Изработване на ПУП-ПРЗ за местност "Старо селище" в предвиденото разширение на регулационните граници на с. Атия, кв. Миньор, община Созопол“, с възложител: Община Созопол https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47842

02.07.2024

ПД-1779

„Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с № 57337.110.116 по КК на с. Полски извор, м. "Северно от селото", /ПИ № 21 в ЗЗП/, община Камено“, с възложител: Николай Калчев https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47824

ПД-1780

„Изработване на ПУП-ПП за трасе на тръбопровод, захранващ УПИ I-495 и УПИ II-496 (ПИ с идентификатори 52279.10.495 и 52279.10.496) на с. Константиново, община Камено“, с възложител: Виталий Бондар https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47825

27.06.2024

ПД-1772

„Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ № 07079.2.3.3532 по КК на гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: "Табком Логистик" ООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47780

ПД-1643

„ПУП-ПП за трасе на пътен достъп до кариера "Футула" в ПИ с идентификатор 29129.21.158 по КК на с. Железник, община Карнобат“, с възложител: Община Карнобат https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47779

24.06.2024

ПД-11634

„ПУП-ПП за трасе на оптична кабелна линия - отклонение на "А1 България" ЕАД до ПИ с идентификатор 07079.690.72 по КК на гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: "А1 България" ЕАД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47744

ПД-1648

„Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатори 00151.177.15 и 00151.177.33, местност "Могилата", землище на гр. Айтос, община Айтос“, с възложители: Ружди Ахмед, Гьоксел Алиш https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47731

ПД-1480

Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XLII-260, XLIII-260, XLVIII-260 и XLIX-260 в б.м.260, землище на кв. Рудник-Черно море, гр. Бургас - поземлени имоти с идентификатори 07079.17.258, 07079.17.260, 07079.17.265 и 07079.17.266 по КК на гр. Бургас“, с възложител: "Александрия БГ" ЕООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47736

18.06.2024

ПД-1510

„ЧИ на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 39164.15.469 по КК на с. Кошарица, община Несебър, с цел преотреждането му в "за фотоволтаична електроцентрала“, с възложител: "БУРГАС 2010" АД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47718

ПД-1080

„Изменение на ПУП-ПЗ за поземлени имоти с идентификатори 39164.21.59, 39164.21.70 и 39164.21.88 по КК на с. Кошарица, община Несебър, с цел обединяването им в нов ПИ с идентификатор 39164.21.324 и промяна в отреждането му от "за вилни сгради" на "за фотоволтаична централа, склад за фотоволтаични панели и ТП“, с възложител: "ИВАРО 2010" ЕООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47715

ПД-1545

„Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.3.2591 (УПИ III-2591) и ПИ с идентификатор 07079.3.2882 (УПИ II-2882) по КК на гр. Буергас, местност "Мадика", община Бургас“, с възложители: Ерол Шерифов и Максим Султанов https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47686

 

12.06.2024

ПД-454

„Изработване на ПУП-ПРЗ в № 07079.827.105 по КК на град Бургас, кв. Долно Езерово, община Бургас“, с възложител: Доника Димитрова https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47650

ПД-1408

„Изработване на ПУП-ПП за трасе на довеждащ водопровод към ПСОВ град Сунгурларе“, с възложител: Община Сунгурларе https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47652

ПД-1433

„Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на поземлен имот с № 61042.13.40 по КК на с. Равадиново, местност "Халваджи дол", община Созопол, с цел урегулиране на имота и разделянето му на четири УПИ, с отреждане "за вилни сгради"“, с възложители: Ангел Тенев, Недялка Бобчева, Силвия Бобчева, Димка Бобчева и Цвета Иванова https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47653

ПД-1482

„Изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот № 2217, кв.111 по кадастрален и регулационен план на гр. Камено, община Камено“, с възложител: Община Камено https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47654

27.05.2024

ПД-1374

„Изработване на ПУП-ПП за трасе на уличен водопровод от поземлен имот с идентификатор 39164.11.3 до поземлен имот с № 39164.11.4, местност "Домуз бунар", землище на с. Кошарица, община Несебър“, с възложител: "ПОРТМАН ИСТЕЙТ" ЕООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47534

ПД-1314

„Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на поземлен имот с № 61056.78.6 по КК на с. Равда, м. "Чатал тепе", община Несебър“, с възложител: "Аксис Груп" ЕООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47536

23.05.2024

ПД-952

„Изработване на ПУП-ПП за трасе на външен водопровод за група еднофамилни, жилищни сгради в масиви 280, 281, 282 и 283, местност "Хаджи Бекир", землище на гр. Айтос, община Айтос“, с възложител: Атанас Семов https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47511

20.05.2024

ПД-1285

„ПУП-ПП за трасе на водопровод, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 48619.52.1 и 48619.52.637 по КК на гр. Царево за захранване на поземлен имот с идентификатор 48619.53.638 по КК на гр. Царево, местност "СК Фонд Лафина", община Царево“, с възложител: Община Царево. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47474

ПД-1300

„Изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот № 117 по плана на новообразуваните имоти на зона по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на местност "Лозята", землище на с. Писменово, община Приморско“, с възложител: Росица Кънчева. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47475

15.05.2024

ПД-1247

Изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 07079.2.2052 по КККР на гр. Бургас, местност "Тъмното", община Бургас“, с възложител: "СОРТОВИ СЕМЕНА - БУРГАС" ЕООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47453

ПД-1286

„Изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с 00833.5.648 по КККР на гр. Ахелой, община Поморие“, с възложител: "СТАНДЕН И КО" ООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47455

ПД-1298

„Проект за изменение на ОУП на Община Карнобат и изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с проектен идентификатор 36525.82.894 по КК на гр. Карнобат (произлизащ от разделянето на поземлен имот с идентификатор по КК 36525.82.13), община Карнобат“, с възложител: Тодор Драганов https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47456

09.05.2024

ПД-1233

„ПУП-ПП за външно ел.захранване на комплекс от жилищни сгради в имот с № 57491.19.806 по КК на гр. Поморие, местност "Лахана", община Поморие“, с възложител: "Еелектроразпределение Юг" ЕАД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47400

07.05.2024

ПД-3291

„ПУП-ПРЗ в обхват на поземлен имот с № 67800.35.30 по КК на гр. Созопол, местност "Света Марина", община Созопол, с цел урегулиране на имотите и отреждането му за "жилищно и курортно строителство и трафопост" и ПУП-ПУР за инфраструктурно обезпечаване“, с възложител: "Кроул Инвест" ООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47363

ПД-1073

„Изработване на проект за изменение на ПУП-ПРз в обхват на поземлен имот с № 10625.9.6 по КК на с. Венец /УПИ II-9006/, община Карнобат“, с възложител: "СИС ИНДУСТРИЙС" ООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47365

ПД-1208

„Изработване на проект на ПУП-ПРЗ в обхват на поземлен имот с № 07079.12.2188 по КК на гр. Бургас, местност "Калното", община Бургас“, с възложители: Салим Мустафа, Гюнер Осман, Хюсеин Мехмедали https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47366

30.04.2024

ПД-1174, 1175

„ПУП-ПРЗ в обхвата на поземлен имот с № 67800.70.380 по КККР на гр. Созопол, община Созопол“, с възложител: Диана Иванова https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47351

ПД-1180

Изработване на проект на ПУП-ПЗ в обхват на ПИ 61056.56.67 по КК на с. Равда, местност "Хендек тарла", община Несебър“, с възложител: "Чардаклиев" ООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47352

25.04.2024

ПД-954

„Изработване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия 1 kV от БКТП "Пеликан" в поземлен имот с № 61042.11.111 до ново електромерно табло на границата на поземлен имот с идентификатор 61042.501.1070 по КК на с. Равадиново, община Созопол“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47313

ПД-1063

„ПУП-ПРЗ в обхват на поземлени имоти с № 57491.664.6 и 57491.664.7 по КК на гр. Поморие, кв. Каменар, община Поморие, с цел обединяване на имотите и отреждане на новообразуван УПИ "за производствено и складово стопанство" в устройствена зона "Пп"“, с възложители: Мартин Бръмчев и Николай Бръмчев https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47314

22.04.2024

ПД-1018

Комплексен инвестиционен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ, включващ: "ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с № 44425.2.163, 44425.2.161, 44425.2.74, 44425.3.108, 44425.2.69, 44425.2.120, 44425.3.109, 44425.2.95, 44425.2.124 по КК на с. Лъка, община Поморие и „Инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаична централа““, с възложител: „Лъка Клуб Пропърти“ АД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47286

ПД-1077

ПУП-ПП за обект: „Нов трафопост тип БКТП 899kVA, 20/0,4kV в имот с №23176.5.1 по КК на с. Драганци, община Карнобат; Две кабелни линии 20kV от желязо-решетъчен стълб № 148 от Въздушна линия 20kV "габрика", монтиран пред имот 23176.21.1 до РУ 20kV на новия БКТП. Ново електромерно табло в имот 23176.5.42 на границата на имот 23176.5.1. Кабелна линия 1kVот табло ниско напрежение на новия БКТП до новото електромерно табло““, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47290

17.04.2024

ПД-957

„ПУП-план за улична регулация на нова улица между нови о.т.114б и 105а и ново тротоарно пространство, попадащи в част от ПИ с идентификатор 80916.10.371 и ПИ с идентификатор 80916.501.663 по КК на с. Черни връх, община Камено“, с възложител: Стоян Арнаудов https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47262

15.04.2024

ПД-917

„Изменение на Общ устройствен план на Община Карнобат и ПУП-ПРЗ в обхвата на поземлен имот с идентификатори 10625.142.8 по КК на с. Венец, община Карнобат“, с възложител: ЕТ "Миню Стайков Комерс" https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47228

ПД-956

„ПУП-ПП за външно ел.захранване на комплекс от жилищни сгради в имот с идентификатор 61056.56.161 по КК на с. Равда, община Несебър“, с възложител: "Електроразпределение Юг" ЕАД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47231

 05.04.2024

ПД-755

Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXXI-28, идентичен с поземлен имот с идентификатор 07079.2.2397 и XXII-27, идентичен с поземлен имот с идентификатор 07079.2.2405 по КК и КР на гр. Бургас, кв.27 по ПУП-ПУР за обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път I-6 Бургас-София, път I-9 Бургас-Варна, Северен обходен път и ул. "Траспортна", в разширението на границите на гр. Бургас, в устройствена зано 13/Смф по одобрения ОУП на гр. Бургас“, с възложител: "АТЛАНТИС КАСА" ООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47170

ПД-386

„ПУП-ПП за изграждане на кабелна линия 20kV от нов СРС № 9А в поземлен имот с идентификатор 80916.76.51, вграден в оста на ВЛ 20kV "Върли бряг 1", П/Мандра до уредба 20kV на БКТП-нов, монтиран в поземлен имот с идентификатор 80916.76.34 по КК на с. Черни връх, местност "Кантона", община Камено“, с възложител: "Електроразпределение Юг" ЕАД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47172

ПД-829

„Частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-207 (ПИ с идентификатор 07079.30.346 по КК), кв.40 по плана на кв. "Крайморие", землище на гр. Бургас, община Бургас“, с възложители: Анастасия Тодорова, Иван Тодоров и Николай Тодоров https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47173

ПД-873

„ПУП-ПП в обхвата на поземлени имоти с идентификатор 52279.17.53, 52279.10.399, 52279.14.72 и 52279.10.414 по КККР на с. Константиново, община Камено за обект "Кръгово обръщало и автобусна спирка на участък от общински път BGS1051“, с възложител: Община Камено https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47174

ПД-920

за „Изработване на проект на ПУП-ПЗ в обхват на поземлен имот с идентификатор 53045.223.18 по КК на гр.Обзор, местност "Топрак Тарла", община Несебър“, с възложител: "Главснаб" ООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47193
 02.04.2024

ПД-767

ПУП-ПРЗ в обхвата на поземлен имот с № 47202.13.413 по ККККР на с. Маринка, община Бургас“, с възложители: Емилия Николова и Тодор Рачев https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47147

ПД-788

„ПУП-ПРЗ в обхвата на поземлен имот с 61666.52.37 по КККР на с. Разбойна, община Руен“, с възложител: Ешреф Хасан https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47148

ПД-820

„ПУП-ПУР в обхват на поземлени имоти с 48619.29.795 и 48619.30.813 по КК на гр. Царево и изменение на ПУП-ПРЗ в обхват на поземлен имот с идентификатор 48619.30.809 по КК на гр. Царево, община Царево“, с възложител: Община Царево https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47149

 29.03.2024

ПД-786

„ПУП-ПРЗ в обхват на поземлен имот с 67800.5.67 по КК на гр. Созопол, община Созопол“, с възложител: Стойчо Шингов https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47111

ПД-740

„ПУП-ПРЗ в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.40.133 по КККР на гр. Черноморец, местност "Ачмите", община Созопол“, с възложител: Яни Николов https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47134

26.03.2024

ПД-675

„Изменение на ПУП$ПРЗ на ПИ с 67800.10.399 по КК на гр. Созопол, УПИ II-10399, м. "Ачмалъци", община Созопол”, с възложители: Росен Атанасов, Златан Атанасов, Славка Петрова, Георги Каралтиев и Димитър Атанасов https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47097

ПД-638

„ПУП-ПЗ за ПИ с 63478.39.21 и 63478.39.43, местност "Малък камък", землище с. Русокастро, община Камено”, с възложители: Стоян Маринов и Радка Мариноваhttps://registers.moew.government.bg/eo/lot/47096

ПД-548

ПУП-ПП за изграждане на оптична тръбна мрежа на Комнет България Холдинг по общински път Айтос-Карагеоргиево, начало регулация до км 2+700, община Айтос”, с възложител: "КОМНЕТ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ" ООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47095

ПД-532

ПУП-ПРЗ в обхват на поземлен имот с 67800.53.60 по КККР на гр. Созопол, местност "Мапи", община Созопол”, с възложители: Майя Павлова, Николета Тодорова, Гергана Соколова, Христо Соколов https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47090

ПД-514

Изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на поземлен имот с 07079.20.156 по КК на гр. Бургас, местност "Ъгъла", община Бургас”, с възложител: Стилиана Нешева https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47089

ПД-2971

Изменение на Общ устройствен план на община Айтос в обхвата на ПИ с № 80813.66.3, 80813.64.9, 80813.64.8, 80813.64.5, 80813.63.8, 80813.63.7, 80813.63.6, 80813.65.1, 80813.64.2, 80813.63.3, 80813.63.15 и 80813.63.10 по КК на с. Черна могила, община Айтос”, с възложители: Община Айтос и "МЕГАВАТ СОЛАР" ООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47088

21.03.2024

ПД-578

„ПУП-ПРЗ в обхвата на поземлен имот с 67800.3.118 по КККР на гр. Созопол, местност "Мисаря", община Созопол и ПУП-ПУР за обособяване на нова задънена улица за достъп до новообразувания имот и трасета на техническата инфраструктура“, с възложители: Стефан Стефанов и Мария Вълчева https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47071

ПД-619

„Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-15, в кв.16 (ПИ 51500.82.90); - ПУП-ПРЗ за УПИ XXXII-31, в кв.18 (ПИ 51500.80.92);- ПУП-ПРЗ за УПИ XXXI-32, кв.18 (ПИ 51500.80.93); и - ПУП-ПРЗ за УПИ XXVI-25, в кв.18 (ПИ 51500.80.103) по плана на м. "Кокалу", по КК на гр. Несебър, община Несебър“, с възложители: "Дани Инвестмънт" ЕООД и Виктория Керемедчиева https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47070

18.03.2024

ПД-595

„ПУП-ПРЗ в обхвата на поземлен имот с идентификатор 81178.5.444 по КККР на гр. Черноморец, община Созопол“, с възложители: Валентин Василев и Ива Василева https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47039

13.03.2024

ПД-177

„ПУП-ПП за трасе на пътна връзка от общински път BGS 1036, ж.к. "Меден Рудник-Твърдица" към 72151.17.37 и 72151.17.36 по КК на с. Твърдица, местност "Батака", община Бургас“, с възложител: „СЕВАН С.В“ ЕООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47018

ПД-207

„ПУП-ПП за трасе на кабелна линия за електроприсъединяване на ФЕЦ, изградена в част от ПИ с 07079.2.477, м. "Оникилика", гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: "Денито" ООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47013

11.03.2024

ПД-355

„ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 07079.2.2103 по КККР на гр. Бургас, находящ се в кв. 25 по плана на гр. Бургас, община Бургас“ с възложител: „Идеа Верде“ ООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46821

ПД-2190

„ПУП-ПП за поземлен имот с идентификатор 10731.26.25 по КК на с. Веселие, местност „Чифтерията“, община Приморско с цел изграждане на линеен обект на техническата инфраструктура – довеждащ водопровод за захранване на вилни сгради в имота“ с възложител: „ДИПС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45010

ПД-1540

„ПУП-ПП за трасе на кабел НН в ПИ с идентификатор 00878.4.5 по КК на гр. Ахтопол до ПИ с идентификатори 00878.6.1 по КК на гр. Ахтопол и 10094.35.242 по КК на с. Варвара, община Царево“, с възложител: "Примастер България" ЕООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46992

07.03.2024

ПД-3289

„Изработване на ПУП-ПРЗ в обхват на поземлен имот с идентификатор 48619.506.774 по КК на гр. Царево, местност "Вургарски път", община Царево“, с възложители: Жора Попова, Мариан Попов, Диана Николова и Анна Иванова, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46947

ПД-3378

„Изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ Х-1720, кв.64 по плана на м. "Мадика", ПИ с идентификатор 07079.3.1720 по КК на гр.Бургас, община Бургас“, с възложител: "ДОРЕС 2003" ООД, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46950

ПД-381

„ПУП-ПП за трасе на отклонение на оптична кабелна линия на А, преминаваща през поземлени имоти с идентификатори 07079.2.3881, 07079.2.3880 и 07079.2.3878 по КК на гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: "А1 България" ЕАД, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46952

ПД-401

„Изработване на ПУП-ПП за изграждане на трасе на кабел 20 kV за присъединяване на фотоволтаична централа в поземлен имот с идентификатор 81006.198.3 по КК на с. Черница, община Сунгурларе“, с възложител: "ЕЛДВЕ" ООД, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46955

ПД-421

„Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.825.591, 07079.825.593 и 07079.825.545, кв. "Долно Езерово", гр. Бургас, община Бургас, с цел обособяване на нови УПИ и нова улица“, с възложители: Антоний Франгин, Николай Динев, "Глобъл Констръкшънс" ЕООД, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46956

ПД-449

„Изменение на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 07079.10.927 по КК на гр.Бургас /УПИ VIII-73 и IX-73/, община Бургас“, с възложител: "Ченгене Дрийм" АД, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46958

ПД-460

„Изработване на ПУП-ПРЗ за имоти с идентификатори 07079.820.1314 и 07079.820.1306 по КККР на град Бургас, община Бургас“, с възложител: "КЕРАМИКА БУРГАС" АД, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на:  https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46960

 

ПД-479

„Изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имоти в обхват на част от устройствена зона 02573/13 по ОУП, одобрен с Решение № 51-1/21.07.2011 г. на Общински съвет - Бургас в землището на кв. Банево, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: Община Бургас, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46970

ПД-2022

ПУП-ПП за изграждане на трасе на уличен водопровод за водоснабдяване на ПИ с идентификатор 61042.11.111 и ПИ с идентификатор 61042.11.160, с. Равадиново, м. "Факуда", община Созопол“, с възложител: "Свеж Вятър" ЕООД, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46974

 

ПД-3290

„Изменение на ПУП-ПРЗ в обхват на УПИ I-379, УПИ II-379, 9005 по плана на с. Венец, община Карнобат и ПИ 10625.9.6 по ККР на с. Венец, община Карнобат, с цел реализирането на ново производствено застрояване в новообразуваните имоти“, с възложител: "СИС ИНДУСТРИЙС" ООД, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46977

ПД-3916

„Програма за опазване на околната среда на община Поморие 2023-2030г“, с възложител: Община Поморие, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46979

ПД-348

„Изрбатоване на ПУП-ПП за изграждане на отклонение от съществуващата електронна съобщителна мрежа на "А1 България" ЕАД на територията на град Бургас“, с възложител: "А1 България" ЕАД, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46981

05.03.2024

ПД-50

„Изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 07079.605.643, 07079.605.87, 07079.605.86, 07079.605.85 и 07079.605.313 по КК на гр. Бургас (УПИ I-643, УПИ XLVI, УПИ XL и УПИ XLIV, кв.25 по плана на ПЗ "Север"), Община Бургас“, с възложители: "ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ 1" АД, "ТРАНСВАГОН" АД,  "ПОРТ ОЙЛ" ООД, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46937

26.02.2024

ПД-167

„ПУП-ПРЗ за ПИ 57491.13.600 и част от ПИ 57491.13.589 по КККР на гр. Поморие, местност "Хонят", община Поморие, с цел изграждане на автосервиз в ПИ 57491.13.600 и осигуряване на транспортен достъп“, с възложител: "Раяни 76" ЕООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46863

22.02.2024

ПД-3920

„ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 52279.10.518 и 52279.10.520 по КК на с. Константиново, община Камено и изработване на ПУП-ПРЗ за обслужващи улици“, с възложител: "Андезит" ООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46583

ПД-325

Изработване на ПУП-ПП за изграждане на трасе за външно кабелно ел.захранване 20kV на фотоволтаична централа от УПИ I, кв.8 по ПУПна Гара Церковски, община Карнобат до нова повишаваща ел.подстанция в поземлен имот с идентификатор 20448.46.1 по КККР на с. Деветинци, община Карнобат“, с възложител: "Скай Солар" АД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46803

ПД-1510

„ПУП-ПП за трасе на кабелна линия за присъединяване на ФЕЦ в УПИ VIII-59, кв.16 по плана на с. Драгово, община Карнобат”, с възложител: "ВИВ ОДИТ" ЕООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46812

ПД-3582

„Изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на УПИ III, КВ.7 по плана на с. Звездец, община Малко Търново, с цел "преотреждане на имота от "за училище" в "за ФЕЦ"”, с възложител: "Солсистем" ЕООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46815

ПД-143

„Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.1876 по КК на гр. Бургас, находящ се в кв.30 по ПУП-ПУР за "Обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път I-6 Бургас-София, Северен обходен път и ул. "Транспортна”, с възложител: "АУТО ЩЕРН БУРГАС" ЕООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46818

ПД-355

„ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 07079.2.2103 по КККР на гр. Бургас, находящ се в кв.25 по плана на гр. Бургас, община Бургас”, с възложител: "Идеа Верде" ООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46821

ПД-368

„Изработване на ПУП-ПП за външно ел.захранване на комплекс от жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 57491.18.330 по КК на гр. Поморие, местност "Кошарите", община Поморие”, с възложител: "Електроразпределение Юг" ЕАД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46822

20.02.2024

ПД-94

„ПУП-ПЗ в обхвата на имот с идентификатор 10731.136.130 по КККР на с. Веселие, местност "Край село", община Приморско”, с възложител: "САВ Пропърти" ООД, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46777

ПД-230

„Изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 07079.5.1791 по КК (УПИ VI-35, кв.40) на гр. Бургас, местност "Стръмна нива", община Бургас”, с възложител: "АНФИЛД ГРУП" ЕООД, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46780

ПД-268

„ПУП-ПУР в обхват на ПИ с идентификатори 10731.136.65, 10731.136.67, 10731.137.30 и 10731.137.31 по КККР на с. Веселие, с цел провеждане на: улична регулация, находяща се на югоизток от кв.58 - югоизточната ? полуширина, включително връзка с уличната мрежа на населеното място /о.т.44/; Улична регулация, находяща се на юг от кв.57 - южна полуширина; Улична регулация, находяща се на изток от кв.57 - източната полуширина, включително връзка с уличната мрежа на населеното място /о.т.47/”, с възложител: Община Приморско, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46783

ПД-321

„Изработване на ПУП-ППза изграждане на кабелно трасе за външно ел.захранване 20kV на ФЕЦ, предвидена за изграждане в поземлени имоти с идентификатори 10625.86.2 и 10625.86.330 по КК на с.Венец, м. "Гиндев чифлик" до нова ел. Подстанция, изградена в поземлен имот с идентификатор 20448.46.1 по КК на с. Деветинци, община Карнобат”, с възложител: "Скай Солар" АД, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46789

ПД-378

„Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.2.3266, 07079.2.2266, 07079.2.4006, 07079.2.4007, 07079.2.3286, 07079.2.4008, 07079.2.4001, 07079.2.4009, 07079.2.3285, 07079.2.4010, 07079.2.4002, 07079.2.4011, 07079.2.3284, 07079.2.4012, 07079.2.3209, 07079.2.3759, 07079.2.3758, 07079.2.4003, 07079.2.3206, 07079.2.4004, 07079.3287, 07079.2.4005, 07079.2.3269, 07079.2.3268 по КККР на гр. Бургас, в кв.24 по ПУП-ПУР за "обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път I-6 Бургас-София, път I-9 Бургас-Варна, Северен обходен път и ул. "Транспортна", в разширението на строителните граници на гр. Бургас" и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII "за ТП" (ПИ с идентификатор 07079.2.3207 по КККР на гр. Бургас) и УПИ II-2123 (ПИ с идентификатор 07079.2.2123 по КККР на гр. Бургас), кв.24 по ПУП-ПУР за "обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път I-6 Бургас-София, път I-9 Бургас-Варна, Северен обходен път и ул. "Транспортна", в разширението на строителните граници на гр. Бургас"”, с възложител: Община Бургас, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46795

19.02.2024

ПД-234 

„ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 35883.107.147 по КК на гр. Камено, местност «Извън регулация», община Камено“, с възложители: Стефан Атанасов и Кремена Славчева, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46781

ПД-42 

„Изработване на ПУП-ПРЗ в обхват на поземлен имот 52279.10.424 по КК на с. Константиново, община Камено“, с възложители: Николай Николов и Радослав Радев, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46776

13.02.2024

ПД-3457

„ПУП-ПЗ в обхват на поземлен имот с идентификатор 35033.15.20 по КККР на гр. Каблешково, община Поморие с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала“, с възложител: Димитър Андонов, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46673

08.02.2024

ПД-6

„Изменение на ПУП-ПРЗ в обхват на поземлен имот с № 48619.501.38 по КК на гр. Царево (УПИ I, кв.132 по плана на зона "Север"), община Царево“, с възложител: "ПАЙЛЪТ ПРОПЪРТИ" ЕООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46645

01.02.2024

ПД-3350

„Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.3.1725 по КККР на гр. Бургас, м. „Мадика“, община Бургас“, с възложители: Мария Гигова и Аделина Петрова. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46600.

ПД-44 

„Изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 52279.10.452 по КККР на с. Константиново, местност „Край село“, община Камено“, с възложител: Радостина Гюрова, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46529

ПД-3495  

„Частично изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на: УПИ I /ПИ с идентификатори 44425.7.138, 57491.2.179 по КК/, УПИ II /ПИ с идентификатор 44425.7.139 по КК/, УПИ III /ПИ с идентификатор 44425.7.140 по КК/, УПИ IV /ПИ с идентификатор 44425.7.141 по КК/, УПИ V /ПИ с идентификатори 44425.7.142, 57491.2.178 по КК/ и УПИ VI /ПИ с идентификатор 44425.6.79 по КК/ в кв. 2, УПИ I / ПИ с идентификатор 44425.7.143 по КК/, УПИ II /ПИ с идентификатор 44425.7.144 по КК/ и УПИ III /ПИ с идентификатори 44425.7.145, 57491.69.15 по КК/  в кв.5, УПИ I /ПИ с идентификатор 44425.6.73 по КК/, УПИ II /ПИ с идентификатор 44425.6.74 по КК/, УПИ III /ПИ с идентификатор 44425.6.75 по КК/, УПИ IV /ПИ с идентификатор 44425.6.76 по КК/ , УПИ V /ПИ с идентификатор 44425.6.77 по КК/ и УПИ VI /ПИ с идентификатор  44425.6.78 по КК/  в кв. 7 и УПИ I /ПИ с идентификатор 44425.6.83 по КК/ и УПИ II /ПИ с идентификатор 44425.6.84 по КК/,  в кв. 8 по плана на Мина Черно море, в землищата на с. Лъка и гр. Поморие, общ. Поморие“ с възложител: „МИН ИНДЪСТРИ“ ЕООД, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46360

ПД-83

„ПУП-ПРЗ в обхвата на поземлен имот с идентификатор 61056.80.3 по КККР на с. Равда, местност "Чатал Тепе", община Несебър“, с възложител: "ХАУЗИНГ КЪНСТРАКШЪН" ООД, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46588

30.01.2024

ПД-57   

„Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на поземлен имот с идентификатор 80916.10.365 по КККР на с. Черни връх, община Камено и ПУП-ПУР на нова улица от о.т. 114 по плана на с. Черни връх“, с възложител: Ванина Неделчева. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46584

25.01.2024

ПД-44

„Изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 52279.10.452, местност «Край Село» по КК на с. Константиново, община Камено“, с възложител: Радостина Гюрова https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46529

23.01.2024

ПД-3191

„Изработване на ПУП-ПП за осигуряване на достъп до поземлен имот с идентификатор по КК 17693.27.16, местност „Качул“, землище на с. Граматиково, община Малко Търново“, с възложители: Донка Жекова, Дона Димитрова, Стоянка Лимберова и наследниците на Тодор Тодоров https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45908

18.01.2024

ПД-3684

„ПУП-ПРЗ за поземлен имот с № 07079.13.1034, м. „Нанелика“, землище на кв. „Банево“, гр. Бургас, община Бургас и ПУП-ПУР от о.т. 98е до о.т. 98з“, с възложител Стоян Костов https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46471

ПД-3635

„ПУП-ПРЗ за ПИ с № 87093.71.3, по КК на с. Ябълчево, м. „Алан Чешме“, община Руен, с възложител Юмер Юмер https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46456

16.01.2024

ПД-3190

„Изработване на ПУП-ПП за обект два броя кабели 20 кV от П/ст „Приморско“ в поземлен имот с идентификатор 58356.4.407 по КК на гр. Приморско до ТП „СГНС“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 37023.501.692 и до ТП „Кв. 21“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 37023.501.443 по КК на гр. Китен, община Приморско“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45985

11.01.2024

ПД-3405

Програма за опазване на околната среда на Община Карнобат 2021-2028 г.“, с възложител Община Карнобат. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46417

ПД-3864

„Изработване на ПУП-ПП (Парцеларен план) за трасе на кабелни линии 20кV от нов МТБП в УПИ VIII-501.465, кв.53 (ПИ с идентификатор 80916.510.465 по КК) по плана на с. Черни връх, Община Камено до съществуващ СРС № 38 от ВЛ 20кV „Балкан“ и ВЛ 20кV „Черни връх“ в ПИ с № 80916.50.50 по КК на с. Черни връх“, с възложител: „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46419

ПД-3889

„ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 80916.81.60 по КК на с. Черни връх, местност „При село”, община Камено и ПУП-ПУР “ възложител Алфредо Ферари. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46420

10.01.2024

ПД-1791

Изменение на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 57491.16.150 по КК на гр. Поморие, м. „Кротиря“, общ. Поморие с цел отреждане за ФЕЦ“, с възложител „ДЖЕС-93“ ЕООД. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46403

05.01.2024

ПД-3528

„Изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на УПИ VI-291, УПИ VII-290 и УПИ IX-288, кв. 19 по плана на с. Венец, община Карнобат, с цел промяна в устройствената зона от "Жм" в "Пп"”, с възложители: "Сис Индустрийс" ООД и "Грозд-Надя Няголова-1" ЕООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46368

ПД-3603

„ПУП-ПРЗ за ПИ с № 07079.2.3923 по КККР на гр.Бургас, находящ се в кв.26 по плана на ПУП-ПУР за "Обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път I-6 Бургас-София, път I-9 Бургас, северн обходен път и ул. "Транспортна" в разширението на строителните граници на гр. Бургас в устройствена зона "13/Смф" по ОУП на гр. Бургас”, с възложител: Славея Дякова https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46369

03.01.2024

ПД-2981

„ПУП-ПРЗ в обхвата на поземлен имот с идентификатор 67800.10.606 по КК на гр. Созопол, м. "Мапи", община Созопол”, с възложители: Румен Дафов, Христо Петров и Валентин Русев. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46354

ПД-3548

„ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.3920 по КККР на гр.Бургас, находящ се в кв.26 по плана на ПУП-ПУР за "обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път 1-6 Бургас-София, път 1-9 Бургас-Варна, северен обходен път и ул. "Транспортна" в разширението на строителните граници на гр.Бургас”, с възложител: „Инфинити Резиденсиз“ ЕООД. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46356

ПД-3495

„ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ I /44425.7.138, 57491.2.179/, II /44425.7.139/, III /44425.7.140/, IV /44425.7.141/, V /44425.7.142, 57491.2.178/ и VI /44425.6.79/ в кв.2, УПИ I /44425.7.143/, II /44425.7.144/ и III /44425.7.145, 57491.69.15/ в кв.5, УПИ I /44425.6.73/, II /44425.6.74/, III /44425.6.75/, IV /44425.6.76/, V /44425.6.77/ и VI /44425.6.78/  в кв.7 и УПИ I /44425.6.83/  и II /44425.6.84/, в кв.8 по плана на Мина Черно море, в землищата на с.Лъка и гр.Поморие, община Поморие”, с възложител: "Мин Индъстри" ЕООД. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46360

ПД-3698

„Изменение на ОУП на Община Сунгурларе и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 72299.115.2, местност "Заимов гроб", землище на с. Терзийско, община Сунгурларе, с цел промяна на устройствената зона от "земеделска" в "за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници”, с възложител: "Топаз Мел" ООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46361

ПД-3831

„ПУП-ПРЗ за ПИ с иднетификатор 52279.10.369 по КК на с. Константиново, община Камено и ПУП-ПУР за обособяване на нова обслужваща улица за достъп”, с възложител: Мариана Стоянова. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46362

ПД-3352

„ПУП-ПЗ за ПИ 61056.68.115 по КК на с. Равда, местност "Хендек тарла", община Несебър”, с възложители: Дионис Дуков и "Българско Пиле" ЕООД. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46365


2023 г.

 
14.12.2023

ПД-3621

„ПУП-ПП за реконструкция довеждащ водопровод от Деривация „Камчия“ за кв. Банево, гр. Бургас и с. Миролюбово, фбщина Бургас“,  с възложител: Община Бургас https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46243

ПД-3560

„ПУП-ПП за трасе на кабел 20 kV връзка между  съществуващ ЖР стълб 62-10-3 в ПИ с идентификатор 52279.17.53 по КК на с. Константиново до съществуващ ЖР стълб 103 в  ПИ с ид. 73388.71.48, с. Тръстиково, община Камено“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46242

ПД-3559

„Изменение на ПУП-ПЗ в обхват на поземлен имот с № 35033.13.122 по КК на гр. Каблешково, община Поморие с цел изграждане на фотоволтаична централа и ПУП-ПП за кабелно трасе“, с възложител „Катрин Хаус” ЕООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46241

12.12.2023

ПД-3110

„Стратегия за водено от общността местно развитие (ВОМР) на „Местна инициативна група (МИГ) Карнобат“, с възложител Сдружение „МИГ Карнобат”. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46194

ПД-3585

Изработване на проект пуп пур в обхват ПИ 48619.28.19, 48619.28.24, 48619.28.42, 48619.28.100, 48619.28.101, 48619.28.103, 48619.28.107, 48619.28.803, 48619.28.818 по кк земл. гр. Царево с възложител Община Царево https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46201

08.12.2023

ПД-2710

„ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.3.1708 по КККР на гр. Бургас, м. "Мадика", община Бургас“, с възложители: Добрин Стайков и Костадин Николов https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46191

ПД-3377

„ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.2.3883 по КККР на гр. Бургас, м. "Крушата", община Бургас“, с възложител "Тодоров-95" ООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46189

07.12.2023

ПД-3064

ПУП-ПУР за ПИ с № 58356.4.45, 58356.4.46, 58356.4.56, 58356.4.60, 58356.4.66, 58356.4.73, 58356.4.74, 58356.4.430, 58356.4.804, 58356.4.816, 58356.4.843, 58356.4.844, 58356.4.845, 58356.4.860, 58356.4.866, 58356.4.867, 58356.4.868, 58356.505.243, и 58356.505.303 по КК на гр. Приморско, м. „Шопака“, община Приморско и предвиждане на УПИ с отреждане „за ТП“, възложител: Община Приморско. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46124

05.12.2023

ПД-3676

ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 67800.3.355 по КККР на гр. Созопол, м. "Хаджи Али дере", община Созопол и ПУП-ПУР за транспортен достъп“, с възложители: Георги Ангелов, Тодор Кюмурджиев и н-ци Кръстю Дерелиев https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46159

04.12.2023

ПД-3390

„ПУП-ПП и устройствена план схема за трасе на кабелна линия 1kV от ТНН на съществуващ ТП „Манолич 1“, КЛ/ВЛ „Есен“, п/ст „Сунгурларе“ в ПИ 47096.22.26 по КККР на с. Манолич, м. „Мезарлък Аалтъ“ община Сунгурларе до ПИ47096.501.3701 и изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с мощност 199.92 kWp в ПИ47096.501.3701“, с възложител: „Картал 55“ ЕООД.  https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46119

ПД-3064

„ПУП-ПУР за ПИ с идентификатори  58356.4.45, 58356.4.46, 58356.4.56, 58356.4.60, 58356.4.66, 58356.4.73, 58356.4.74, 58356.4.430, 58356.4.804, 58356.4.816, 58356.4.843, 58356.4.844, 58356.4.845, 58356.4.860, 58356.4.866, 58356.4.867, 58356.4.868, 58356.505.243, и 58356.505.303 по КККР на гр. Приморско, м. „Шопака“, община Приморско и предвиждане на УПИ с отреждане за "ТП“, с възложител Община Приморско. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46124

30.11.2023

ПД-2810

„Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.3.2088 по КККР на гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: „Меркурий 99“ ООД.  https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46099

ПД-2872

„Изработване на ПУП-ПУР за трасе на пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до УПИ I-10 по плана на местност „Сухото дере“, землище на кв. Банево, гр. Бургас, община Бургас“ , с възложител: Тодор Тодоров https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46045

29.11.2023

ПД-3415

Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 67800.7.19, 67800.7.174 и 67800.7.204 по КК на гр. Созопол, местност „Буджака“, община Созопол“, с възложител Стоян Стоянов https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46054

27.11.2023

ПД-2868

„Стратегия за водено от общността местно развитие (ВОМР) на „Местна инициативна група (МИГ) Поморие“, с възложител Сдружение „МИГ Поморие”. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46032

ПД-3390

„ПУП-ПП за трасе на кабелна линия 1 kV от съществуващ ТП „Соколово 1“ в ПИ 67920.75.13 до 67920.43.181 по КККР на с.Соколово, община Карнобат и фотоволтаична електрическа централа с мощност 138.6 kW върху покрив на съществуваща сграда в 67920.43.181 по КККР на с. Соколово, община Карнобат“, с възложител: „Бг Мес“ ЕООД. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46037

ПД-3099

„Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Айтос  в обхвата на ПИ с идентификатори 44817.95.5, 44817.95.6 и 44817.95.7 по КККР на с. Лясково,  м. „Свинарника“, община Айтос“ с възложител: Община Айтос. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46043

24.11.2023

ПД-2867

„ПУП-ПРЗ за ПИ  с идентификатор 07079.2.91 по КККР на гр. Бургас, м. „Мочура“, община Бургас, ПУП-ПУР за провеждане на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 07079.2.91 и ПУП-ПП за трасета на довеждаща инфраструктура“, с възложител: Община Бургас. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46016

ПД-3209

„Изработване на ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 07079.2.1715 по КК на град Бургас, м. „Келева нива“, община Бургас“, с възложители: Димитър Димов и Светла Георгиева https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45986

ПД-2768

„ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 81178.8.120 по КК на гр. Черноморец, м. „Аклади-чеири“, Община Созопол“, с възложител Тонка Каравидова. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46009

ПД-2789

„Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.3.1706 по КК на гр. Бургас, местност „Мадика“, Община Бургас“, с възложител „Меркурий 99“ ООД. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46010

ПД-2436

„ПУП-ПП за външно ел. захранване на приемо-предавателна станция в имот с № 61056.56.133 по КККР на с. Равда, община Несебър. Подобект: Кабели 0,4 кV“, с възложител „Електроразпределение Юг“ https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46008

22.11.2023

ПД-2949

план „Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Средец; Изработване на план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и парцеларен план /ПУП-ПП/ за изграждане на фотоволтаична централа (ФЕЦ), други производствени дейности и прилежаща инфраструктура за поземлен имот с идентификатор по КК 59015.40.2, землище на с. Пънчево, местност „Калдаръма“, община Средец“, с възложител: Петко Куртев. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45987

ПД-3190

„Изработване на ПУП-ПП за обект два броя кабели 20 кV от П/ст „Приморско“ в поземлен имот с идентификатор 58356.4.407 по КК на гр. Приморско до ТП „СГНС“, находящ се в поземлен имот с № 37023.501.692 и до ТП „Кв. 21“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 37023.501.443 по КК на гр. Китен, община Приморско“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД.  https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45985

20.11.2023

ПД-3266

„Осветление на северен обходен път и локални платна (точка – ТЕ 2), с метонахождение гр. Бургас, имот: от надлеза на главен път „Бургас – София“ до кръстовището с главен път I-9 „Бургас-Варна“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45913

ПД-3193

„Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 81178.1.23 по КК на град Черноморец, община Созопол, с цел урегулиране на имота и разделяне на осем УПИ  и изработване на ПУП-ПУР  за достъп до новообразуваните УПИ“, с възложители: Сийка Филипова и Любчо Георгакиев. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45909

ПД-3029

„ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ II-1900, VI-1901, VII-1902,VIII-1903, IX-1904, X-1905 и XI  в кв. 61, по плана на град Малко Търново, община. Малко Търново /ПИ с идентификатори 46663.501.1905, 446663.501.1904, 46663.501.1903, 46663.501.1902, 46663.501.1901 и 46663.501.1900 по КК на град Малко Търново, община Малко Търново, с цел обединяване на имотите в един нов УПИ с отреждане  за „фотоволтаична електроцентрала“, с възложител: „Порт Бар“ ООД. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45898

ПД-3152, 3154

„Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 47202.6.327 и 47202.6.328 по КК на с. Маринка, м. „Тодорови колиби“, общ. Бургас, с цел обособяване на 20 УПИ с отреждане „за рекреационни и туристически обект“ и ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура за имотите“ възложители: Тодор Тодоров и Антоанета Тодорова. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45906

14.11.2023

ПД-3191

Изработване на ПУП-ПП за осигуряване на достъп до поземлен имот с идентификатор по КК 17693.27.16, м. "Качул", землище на с. Граматиково, община Малко Търново“, с възложители: Донка Жекова, наследници на Тодор Тодоров, Дона Димитрова и Стоянка Лимберова. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45908

ПД-3231

Изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 20273.61.736 и 20273.61.750 по КК на с. Дебелт, община Средец, м. "Арпа дере" и ПУП-ПР на нови улици за достъп до новообразуваните УПИ, започващи в частта о.т.187а до о.т. 187г по ПУП-ПР на с. Дебелт“, с възложители: Петко Куртев и Тодорка Куртева. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45911

13.11.2023

ПД-3044

„Стратегия заводено от общността честно развитие (ВОМР) за периода 2023-2027 г. на „Местна инициативна група Сунгурларе“, с възложител: Община Сунгурларе. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45902.

09.11.2023

ПД-2968

„ПУП-ПП за обект: „Оптична кабелна свързаност – отклонение от съществуваща електронна съобщителна мрежа на „А1 България“ ЕАД на територията на гр. Бургас“, с възложител: „А1 България“ ЕАД.  https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45852

31.10.2023

ПД-3078

„Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 67800.17.37 по КК на гр. Созопол, м. "Лафотумба", общ. Созопол, с цел промяна в отреждането от "за бетонов възел" в "за автосервиз, складова база и обществено обслужване"”, с възложител "ИМПУЛС КО" ООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45807

ПД-3062

„Изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 37023.10.346 по КК на гр. Китен, община Приморско с цел урегулиране на имота и обособяване на УПИ с отреждане „За вилни сгради” и План за улична регулация /ПУР/ в обхват на част от поземлени имоти с идентификатори 37023.15.13, 37023.15.14, 37023.10.467 и 37023.10.469 по КК на гр. Китен“, с възложители: Община Приморско, Георги Ралев, Ральо Ралев и наследници на Атанас Георгиев https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45805

ПД-2860

„Изработване на ПУП-ПП за обект външно електрозахранване на „Вилна сграда и басейн“, находящи се в поземлен имот с № 44094.2.945 по КК на с. Лозенец, община Царево“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45802

ПД-2973

„ПУП-ПП за трасе на оптична кабелна свързаност – отклонение от съществуваща електронна съобщителна мрежа на „А1-България“ ЕАД на територията на с. Соколово, община Карнобат“, с възложител: „А1-България“ ЕАД. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45803

30.10.2023

ПД-2925

за «Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 63015.506.517 по КК на с. Атия, община Созопол и ПУП-ПУР за достъп до имота», с възложител: Мариана Йорданова https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45767

26.10.2023

ПД-3030

„ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ III в кв. 103 (ПИ с идентификатор 46663.501.1851 по КК) по плана на гр. Малко Търново, община Малко Търново и отреждане на имота за „фотоволтаична централа“ с възложител: "ПОРТ БАР" ООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45734

ПД-3017

„Изработване на ПУП-ПП за трасе на второстепенна улица от о.т. 673 до о.т. 91 и от о.т. 91 до о.т.237, за достъп до ПИ 81178.61.97 по КК, м. „Митков мост“, гр. Черноморец, община Созопол“, с възложител: Община Созопол https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45733

ПД-2967

„Изработване на ПУП-ПП за трасе на кабелно отклонение от съществуваща съобщителна мрежа на „А1 България“ ЕАД на територията на град Бургас, община Бургас“, с възложител: "А1 България" ЕАД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45731

ПД-2899

„Изменение на ПУП-ПРЗ за № 07079.2.2400 и 07079.2.2402 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас (УПИ ХХХ-46 и УПИ ХХIХ, кв. 27)“ по ПУП-ПУР за обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път I-9 Бургас-Варна, Северен обходен път и ул. „Транспортна“ в разширението на границите на гр. Бургас, в устройствени зони 13/СМФ по одобрения ОУП на гр. Бургас”, възложител „АТЛАНТИС КАСА“ ООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45727

25.10.2023

ПД-2297, 2298 

Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 10731.139.36 и 10731.139.37, м. «Край село», землище на с. Веселие, община Приморско», с възложител: Христо Николов https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45709

ПД-3008

„ПУП-ПП за обект: Външно кабелно електрозахраване на жилищна сграда в ПИ 57491.601.1167 по КККР на гр. Поморие, община Поморие“, с възложител: „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45713

ПД-2937

„ПУП-ПП за обекти: 7. Кабел 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 по КККР на гр. Поморие, община Поморие до ТП „Ставчо“ в ПИ 57491.506.271.1; 8. Кабел 20kV от ТП „Ставчо“ в ПИ 57491.506.271.1 до МБКТП „Поморие“ в ПИ 57491.511.2; 9. Кабел 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до съществуващо ЖР1 на ВЛ „Пречиствателна“ в ПИ 57491.518.39; 10. Кабел 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до съществуващ кабел към ТП „Кръстовище“ в ПИ 57491.511.2“, с възложител: „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45712

ПД-2888

„ПУП-ПЗ за № 87655.8.88 по КККР на с. Ясна поляна, м. „Цигански баир“, община Приморско“. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45711

20.10.2023

ПД-2852

„Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 51500.80.89 и 51500.80.91 по КККР на гр. Несебър, м. „Кокалу“, община Несебър“, с възложител: „Синус Бг“ ЕООД. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45698.

ПД-2844

„ПУП-ПРЗ за ПИ  с идентификатор 81178.3.162 по КККР на гр. Черноморец, м. „Акра“, община Созопол“, с възложител: Даниела Янкова. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45689

19.10.2023

ПД-2585 

«Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 56513.63.15 по КК на с. Писменово, община Приморско», с възложител: Милка Грудова. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45641

ПД-2966 

«Изработване на ПУП-ПП за трасе на кабелно отклонение от съществуваща съобщителна мрежа на «А1 България» ЕАД на територията на град Бургас, община Бургас» , с възложител: "А1 България" ЕАД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45637

ПД-2627 

«Изменение на ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 72151.502.213 по КК на с. Твърдица, община Бургас», с възложители: Бисер Цветанов и Стоян Йорданов. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45642

ПД-2307

«ПУП-ПП за изграждане на трасе на улична канализация за обезпечаване на ПИ с идентификатор 07079.13.1206 по КК на град Бургас, община Бургас /УПИ XXVI-67 по плана на кв. „Банево“, град Бургас/“, с възложители: Димитър Георгиев и Яна Найденова. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45635

ПД-2653

„ПУП-ПП за изграждане на нова физическа инфраструктура за оптично отклонение от съществуваща мрежа на Виваком България ЕАД до поземлен имот 07079.13.2372 в землищата на гр. Българово и гр. Бургас, община Бургас“, с възложител „Виваком България“ ЕАД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45679

17.10.2023

ПД-2938

„Изработване на ПУП-ПП за проектиране на кабелно трасе в обхвата на поземлени имоти №: 57491.13.581, 57491.15.111, 57491.512.9,  57491.21.304, 57491.21.10, 57491.21.306, 57491.21.11, 57491.21.13 по КК на гр. Поморие, община Поморие“, с възложител „Електроразпределение Юг“ ЕАД, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45647

ПД-2772

„Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 67800.50.180 по КККР на гр. Созопол, м. „Куку баир“, община Созопол”, с възложители: Елена Димитрова и Валентин Димитров. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45652.

05.10.2023

ПД-954

„Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 63029.122.319 по КККР на с. Росен, м. „Казаково лозе“, община Созопол за изграждане на вилна сграда, транспортен достъп и довеждащ водопровод“ с възложител: Стойко Иванов. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45513.

29.09.2023

ПД-2106

„Изменение на ОУП на Община Средец и изработване на ПУП-ПРЗ в обхват на поземлен имот с идентификатор 24712.45.204 по КК на с. Дюлево, община Средец и ПУП-ПП за изграждане на фотоволтаична електроцентрала, друти произвоствени дейности и прилежаща инфраструктура”, с възложител „АГРОЛИЙЗ” ООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45485

26.09.2023

ПД-217

„Частично изменение на ОУП на Община Средец и изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 17974.116.1, 17974.116.2, 17974.19.786, 17974.19.811, 17974.19.770, 17974.19.771, 17974.19.15, 17974.19.683, 17974.19.761, 17974.19.762, 17974.19.763, 17974.19.818, 17974.19.825, 17974.19.70, земл. гр. Средец, община Средец, с цел отреждане за УЗ „Пп“ и изграждане на ФЕЦ“, възложители  Община СРЕДЕЦ, „СРЕДЕЦ ГРИИН ЕНЕРДЖИ“ ЕООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45409

ПД-2224

„Изработване на проект за изменение на ПУп-ПРЗ (План за регулация и застрояване) в обхвата на УПИ IV-1158 (ПИ 53045.503.216 по КК), УПИ V-1161 (ПИ 53045.503.269 по КК), УПИ VI-1162 (ПИ 53045.502.262 по КК), УПИ VII-1158,1160 (ПИ 53045.503.217 по КК) и УПИ VIII-1161 (ПИ 53045.503.270 по КК), кв.8 по плана на град Обзор – Южен плаж, община Несебър“, с възложител: „МАРИНА САНДС“ ООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45393

ПД-2571

„Изработване на ПУП-ПРЗ за обединяване на поземлени имоти с идентификатори 81178.3.126, 81178.3.128 и 81178.3.129 по КК на гр. Черноморец, м. „Акра”, община Созопол в нов УПИ и отреждането му „За жилищни сгради и бунгала”, с възложител Димитър Сергеев https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45468

20.09.2023

ПД-2621

„Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.12.16 по КККР на кв. Ветрен, м. „Кантона”, гр. Бургас, община Бургас”, с възложител „АНГЕТАЯ и Ко“ ЕООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45398

15.09.2023

ПД-1507

ПУП-ПРЗ за ПИ 72151.22.37, 72151.22.39, 72151.22.42, 72151.22.43 и 72151.22.45 по КККР на с. Твърдица, м. „Келеман“, община Бургас”, с възложител: „Комета-7“ ЕООД. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45390

13.09.2023

ПД-2064

„ПУП-ПП за трасе на кабел НН от електромерно табло (ЕТ) монтирано на фасада на нов трафопост, тип МТТ в ПИ с идентификатор 62459.60.12 по КК на с. Резово, общ. Царево до КРШ в ПИ с идентификатор 62459.56.5 по КК на с. Резово, общ. Царево, за временно ел. захранване на преместваем обект № 20 – заведение за бързо хранене, находящо се в ПИ с идентификатор 62459.15.15 по КК на с. Резово, общ. Царево”, с възложител: Община Царево https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45359

ПД-2444

„Изменение на ПУП-ПР в обхват на поземлени имоти с идентификатори 47202.501.1000, 47202.501.1001, 47202.501.1002 и 47202.501.999 по КК на с. Маринка, община Бургас”, с възложител „Ес Би Ди Груп“ ООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45360

ПД-2537, 2542

„ПУП-ПРЗ в обхват на имот с № 00151.22.12 по КК на гр. Айтос, с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала в имота и изграждане на бетонен комплектен трансформаторен пост (БКТП) 1х630 kVA, 20/0,4 kV”, с възложител „Ринг Строй” ЕООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45358

ПД-2435

„ПУП-ПП за външно електрозахранване на еднофамилни жилищни сгради – 4 броя в имот № 57491.16.260 по КККР на гр. Поморие, м. „Кротиря”, община Поморие”, с възложител „Електроразпределение Юг“ ЕАД. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45353

11.09.2023

ПД-2560

„ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.1801 по КК на гр. Бургас, м. „Крушата“, община Бургас”, възложители Яна Лазарова https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45324

ПД-2530

“Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Созопол 2023-2030г.“ и „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Созопол 2023 – 2026г.“, с възложител: Община Созопол https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45317

ПД-1527

„Частично изменение на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 53045.503.227 по КК на гр. Обзор, община Несебър и изграждане на 30 броя жилищни сгради“, с възложител „Марина Сандс“ ООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45329

30.08.2023

ПД-2055

„Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.605.280, 07079.605.281, 07079.605.282 и 07079.605.283 по КК на град Бургас, община Бургас“, с възложител: „ЗСК Лозово“ АД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45273

ПД-2409

„ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.6.1229 по КК на град Бургас, м. „Стръмната  нива“, кв. Долно Езерово, с цел урегулиране на имота и отреждане „за складова и безвредни производства“, с възложител: „Алфа Строй“ ЕООД и „Поларис 28“ ЕООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45249

ПД-2480

„Изработване на ПУП-ПУР за изграждане на улица с о.т. 330-331-332-333-334-335-336-337-338-339 за осигуряване на транспортен достъп и трасе на техническа инфраструктура за ПИ с № 63015.506.510, м. „Старо селище“, с. Атия, община Созопол“, с възложител: Ангелина Манева. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45250

ПД-2493

ПУП-ПЗ за ПИ с № 58356.4.94 по КК на град Приморско, община Приморско“, възложител: „Бартер“ ООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45251

ПД-2480

„Частично изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.20.237 по КК на град Бургас, кв. Сарафово“, с възложители: Светла Зайкова, Дияна Зайкова, Георги Зайков и Петя Кутлева https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45253

ПД-1945

„Изработване на ПУП-ПУР за обслужваща улица за УПИ II-7, IV-85, V-84, VIII-73 от кв. 1 и УПИ I-96, от кв. „Ов“ с. Лозенец,, м. „Рибарницата“, община Царево“, с възложител: „Стоян Дивелопмънтс“ ЕООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45278

29.08.2023

ПД-2519

„ПУП-ПРЗ на град Обзор – Южен плаж: I етап – ПУП-ПР за част от имоти в местности „Каик ада“ и „Ефрем чешма“ по плана на гр. Обзор – Южен плаж, община Несебър“, с възложител: Община Несебър https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45235

ПД-2458

„Изработване на ПУП-ПУР за улица с о.т. 155-155а-155б, представляваща част от ПИ с ид. 327373.20.46 по КК на с. Индже войвода, м. „Край село“, община Созопол за осигуряване на транспортен достъп до УПИ II-526 и УПИ III-525“, с възложител: Община Созопол https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45232

ПД-2069

„Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), включващ: 1. Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI, кв. 115 по плана на гр. Сунгурларе, община Сунгурларе. и 2. Изграждане на фотоволтаична електрическа централа в УПИ VI, кв. 15 по плана на гр. Сунгурларе, община Сунгурларе“, с възложител „ГРИЙН СОЛИС ИНВЕСТ“ ООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45234

ПД-1881

„ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 17974.46.621 по КК на гр. Средец, община Средец с цел изграждане на ФЕЦ“, възложител „ЕМ ДЖИ РИСОРС“ ЕООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45229

23.08.2023

ПД-2314

„Изработване на ПУП-ПП за трасе на кабел 20кV за захранване на УПИ III-593 (ПИ с идентификатор 35883.510.2 по КК на гр. Камено), кв.7 по ПУП-ПРЗ на част от територията на бивш НХК – Бургас и План-схема за трасе на eл. кабел 20кV през УПИ V-1 и УПИ III-563, кв. 7 (съответно ПИ 35883.510.4 и ПИ 35883.510.2 по КК) по ПУП-ПРЗ на част от територията на бивш НХК – Бургас за захранване на УПИ III-563“, с възложител: „ПС ГРУП“ ЕАД  https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45187

21.08.2023

ПД-2432

„Изработване на ПУП-ПП за обект Външно електрозахранване на Комплекс от еднофамилни жилищни сгради в ПИ 57491.18.555, местност „Кошарите” по КККР на гр. Поморие, община Поморие”, с възложител „Електроразпределение Юг“ ЕАД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45186

ПД-2433

„Изработване на ПУП-ПП за обект Външно електрозахранване на „Курортно строителство - четири вилни сгради” в имот с идентификатор ПИ 48619.54.662, м. „СК Фонд – Боруна” по КК на гр. Царево, община Царево”, с възложител „Електроразпределение Юг“ ЕАД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45185

ПД-2434

„„Изработване на ПУП-ПП за обект Външно електрозахранване на пет броя вилни сгради – етапно строителство в имот с идентификатор ПИ 44094.12.965, м. „Крушака-Дунята” по КК на с. Лозенец, община Царево”, с възложител „Електроразпределение Юг“ ЕАД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45196

17.08.2023

ПД-2176

ПУП-ПП за нова кабелна линия 20 кV от новоизграден ЖР стълб № 6А между ЖРС №7 и ЖРС №6, в оста на ВЛ 20 кV „Простор“ от П/ст „Приморско“ до нов БКТП в № 58356.4.856 по КК на гр. Приморско, м. „Шопака“, община Приморско“, с възложител: „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45154

ПД-2349

„ПУП-ПРЗ за поземлен имот  с № 67800.10.376 по КК на гр. Созопол, м. „Мапи“, община Созопол”, с възложител Семира Паунова https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45168

ПД-2387

„Изработване на ПУП-ПРЗ в обхват на имот 35883.33.1 по КК на гр. Камено, местност „До село”, община Камено“, с възложител Григор Бинев https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45164

14.08.2023

ПД-2355

«Изработване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия 20 кV от стълб 61, КЛ/ВЛ Водолей, п/ст Сунгурларе до УПИ IV-190, кв. 49, с. Черница, община Сунгурларе“, с възложител: „Топ Грийн Енерджи“ ООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45131

ПД-920

за «Изменение на ОУП на община Бургас и изработване на ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 65351.14.205 по КК на град Карнобат, община Карнобат», с възложител: «Агро поа инвест» АД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45132

ПД-2303

«Изработване на ПУП-ПП за изграждане на трасе на водопровод за водоснабдяване на ПИ с идентификатор 12591.247.11 по КК на с. Вълчин, община Сунгурларе», с възложител: «Ависпал-БГ» ЕООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45134

ПД-2454

«ПУП-ПП за изграждане на трасе на уличен водопровод за водоснабдяване на ПИ с идентификатор 73211.18.48 по КК на с. Трояново, община Камено», с възложител: Николай Матев https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45135

08.08.2023

ПД-2302

„Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на № 07079.7.764 по КК на град Бургас, община Бургас“, с възложител: „Лозин“ ООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45071

ПД-2149

«Изменение на ПУП-ПЗ в обхват на № 48619.507.173 по КК на град Царево, община Царево», с възложител: «Стубело» ЕООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45068

ПД-2093

«Частично изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на № 51500.83.116 по КК на град Несебър, община Несебър», с възложител: «МП Билд 72» ООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45067

ПД-2148

за «Изменение на ПУП-ПЗ в обхват на № 48619.507.122 по КК на град Царево, община Царево», с възложител: «Пегас Енерджи Корорейшън» ЕООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45065

ПД-2324

„Изменение на ПУП-ПР за УПИ I в кв.27 по плана на вилна зона гр. Китен, община Приморско, (идентичен с ПИ 37023.503.97 по КК на гр. Китен)“, с възложител Златинка Кирякова https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45083

ПД-2350

„ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии: подземно трасе на канализационен тласкател с начало от ПИ с ид. 48619.2.470 и 48619.2.457 до ПИ с ид. 48619.2.830 по КК на гр. Царево, община Царево“ възложител „АЛТЕСТ“ ЕООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45082

04.08.2023

ПД-888

Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.13.2325 по КККР на гр. Бургас, землище кв. Банево, местност „Голямата нива“, община Бургас и ПУП-ПП за кабелно трасе СрН 20кV“ , с възложител Тодор Янев https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45021

ПД-2190

„Изработване на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за нов довеждащ водопровод до № 10731.26.25 по КК на с. Веселие, местност „Чифтелията“, община Приморско”, с възложител „ДИПС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45010

ПД-2194, 2195

„ПУП-ПРЗ за № 67800.36.18 и 67800.36.56 по КК на гр. Созопол, местност „Света Марина“, Община Созопол, с цел урегулиране на имотите и отреждането им за „жилищни сгради, апартаментен туристически комплекс, сгради за обществено обслужване и трафопост“, с възложител „ЕМ СИ ИНВЕСТ“ ЕООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45019

ПД-2249

ПУП-ПРЗ в обхват на поземлен имот с № 81178.5.29 по КК на гр. Черноморец, община Созопол“, с възложители „Полимета Груп” ЕАД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45020

ПД-2276

„ПУП-ПРЗ в обхват на поземлен имот с идентификатор 07079.4.771 по КК на гр. Бургас, местност „Под шосето”, община Бургас“ с възложители „Квант 2011” ЕООД и „Челеби Транс” ЕООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45016

ПД-2281

„ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 81178.1.191 по КК на гр. Черноморец, местност „Атия“, община Созопол, с цел промяна на предназначението на имота и разделянето му на шест УПИ и улица-тупик”, възложители: Величка Парашкевова, Николай Парашкевов, Добрина Парашкевова, Керка Харизанова https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45011

01.08.2023

ПД-2172

„ПУП-ПП за обект: Нов БКТП 1х800кVA, 20/0,4кV в имот с идентификатор 00151.223.14 по КК на гр. Айтос; Нов стълб в поземлен имот с № 56438.68.5 по КК на с. Пирне, вграден в съществуваща въздушна линия (ВЛ) 20кV „Соколово“; Кабелна линия 20кV от новия стълб в ПИ 56438.68.5 до новия БКТП; Електромерно табло в ПИ 00151.223.5 и кабелна линия 1кV от табло ниско напрежение на новия БКТП до новото електромерно табло“, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45007

27.07.2023

ПД-2125

„Изработване на ПУП-ПРЗ в обхват на поземлен имот с № 07079.8.24 по КК на гр. Бургас, община Бургас с възложител: Александър Баев https://registers.moew.government.bg/eo/lot/44931

ПД-2077

„Изработване на ПУП-ПРЗ в обхват на ПИ с № 81178.36.227 по КК на град Черноморец, община Созопол“, с възложител: Младен Иванов. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/44847

ПД-1899

„Изработване на ПУП-ПРЗ в обхват на ПИ с№ 80916.25.20 по КК на с. Черни връх, община Камено“, с възложител: „Солрей“ ООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/44846

ПД-2084

„Изработване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия за външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ с № 63015.506.25 по КК на с. Атия, община Созопол“, с възложител: „Електрозахранване Юг“ ЕАД. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/44844

24.07.2023

ПД-1892

„ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с № 69746.18.8, 69746.18.9 и 69746.18.13 по КК на с. Страцин, община Поморие, с цел обединяването им в един общ УПИ, с отреждане  „за обществено обслужване и хотелски комплекс“, с възложител „Поморие вен груп“ ООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/44776

20.07.2023

ПД-1914

„Изработване на проект за ПУП-ПРЗ в обхват поземлен имот с идентификатор 48619.506.75 по КК на гр. Царево, Община Царево“, с възложител Калинка Вълчева, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/44857

13.07.2023

ПД-1932

„ПУП-ПЗ в обхвата на поземлен имот с № 56513.63.22, местност „Край село“, землище на с. Писменово, община Приморско“, с възложител Димитър Шурелов https://registers.moew.government.bg/eo/lot/44777

ПД-1737

ПУП-ПЗ за УПИ XXII-45, кв. 15 по плана на местност „Кокалу“ (ПИ с № 51500.83.118 по КК), землище на гр. Несебър, община Несебър“, с възложители Живко Вардалиев и Петър Вардалиев https://registers.moew.government.bg/eo/lot/44779

10.07.2023

ПД-1855

„Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на УПИ I-1120020, УПИ II-1120020, УПИ Х-1120020 и УПИ XI-1120020, местност „Божура“, землище на гр. Средец, община Средец“, с възложител: „Странджа Агро Инвест“ ЕООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/44749

ПД-1981

„Изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с № 43623.33.129 по КК на с. Ливада, община Камено”, възложител Радослав Александров https://registers.moew.government.bg/eo/lot/44771

04.07.2023

ПД-1742

„Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с № 07079.2.1729 по КК на гр. Бургас, община Бургас”, с възложител: „СОТ – Сигнално-охранителна техника“ ЕООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43721

ПД-1934

„ПУП-ПЗ за поземлен имот с №10731.139.45 по КК на с. Веселие, община Приморско, с цел отреждане „за вилно строителство“, възложител Стоян Ганчев https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43743

ПД-3560

„ПУП-ПП за трасе на уличен водопровд за водоснабдяване на ПИ с ид. 57491.16.260, м. „Кротиря“, землище на гр. Поморие, общ. Поморие“, с възложител: „Тонозлиеви“ ЕООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43744

03.07.2023

ПД- ПД-1584, 1585

„ПУП-ПЗ за ПИ с № 73571.49.221 и 73571.49.222 по КК на с. Тънково, общ. Несебър с възложител: „Сън Вилидж“ ЕООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43713

ПД-1743

„ПУП-ПП за кабел НН от ТНН на трафопост „Военни Медово” до поземлен имот с идентификатор 47651.10.61 по КК на с. Медово, община Поморие“, с възложител Стела Христова https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43704

ПД-1767

Подробен устройствен план –  план за улична регулация /ПУП – ПУР/, свързващ строителните граници на гр.Черноморец с археологически обект „Крепост Акра“, преминаващ през ПИ с идентификатори 81178.3.195; 81178.3.196 по КК на гр. Черноморец, м. „Акра”, община Созопол“, с възложител Община Созопол https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43732

ПД-1817

Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Несебър 2023г – 2032г.“ и „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Несебър 2023 – 2025г.“, с възложител: Община Несебър https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43714

26.06.2023

ПД-1632

„Изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с № 00833.9.405 по КК на град Ахелой, община Поморие“, с възложители: „Трансдел“ ООД и „Брилянт – Слънчев бряг“ ООД. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43615

ПД-1710

„Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с № 52279.10.19 по КК на с. Константиново, община Камено, с цел урегулиране на имота и отреждане „за жилищно строителство“, с възложител: Ирин Димитров https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43611

ПД-1735

„Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с № 72151.35.10 и 72151.35.20 по КК на с. Твърдица, местност „Извора“, община Бургас“, с възложител: „Планиране, инвестиции и строителство“ ЕООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43607

ПД-1786

„Частично изменение на ПУП-ПРЗ в обхват на УПИ VIII и УПИ XIII, кв. 151 по плана на гр. Средец, община Средец, с ц ел обединяване на имотите в един нов УПИ VIII, кв. 151 с отреждане „за фотоволтаична електроцентрала“ и изграждане на фотоволтаична електроцентрала в имота“, с възложител „Ен Ей Солар“ ЕООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43646

ПД-1787

„Частично изменение на ПУП-ПРЗ в обхват на УПИ II-3003, УПИ IV-3004, УПИ V-3005 и УПИ VI-3006, кв. 151 по плана на гр. Средец, община Средец, с цел обединяване на имотите в един нов УПИ II-3003,3004,3005,3006, кв. 151 с отреждане „за фотоволтаична електроцентрала“ и изграждане на фотоволтаична електроцентрала в имота“, с възложител „Соларстром“ ЕООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43645

21.06.2023

ПД-1585

«Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с № 80916.56.20 по КК на с. Черни връх, община Камено, Изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с№  80916.56.19 по КК на с. Черни връх, община Камено и ПУП-ПП за трасе на пътна връзка до ПИ с № 80916.56.20 и 80916.56.19 от път II-79 „Средец-Бургас“ км 80+200 ляво“, с възложители: Тодор Петков и Стоян Апнаудов https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43547

15.06.2023

ПД-2374

„ПУП-ПП за външно ел.захранване на поземлен имот с идентификатор 35033.8.185 по КК на гр. Каблешково, м. „Рекицата”, Община Поморие ”, с възложител „Ил Електрик“ ООД, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43542

09.06.2023

ПД-1478

„ПУП-ПРЗ за ПИ с № 81178.36.422 по КККР на гр. Черноморец, м. „Външната чешма“, община Созопол и ПУП-ПУР за транспортен достъп“, с възложители: Емануела Тодорова, Боян Лимберов, Людмила Георгиева, Лиляна Маслинкова. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43502

08.06.2023

ПД-1467

„Изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с № 35883.104.124 по КК на гр. Камено, община Камено”, възложители Роска Тодорова, Паско Тодоров https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43456

05.06.2023

ПД-45

„ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с № 44425.1.161, 44425.12.20 и 44425.1.170 по КК на с. Лъка, община Поморие, с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала”, с възложител „Лъка Вилас 1” АД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43136

26.05.2023

ПД-1183

„ПУП-ПП за обект: Трасе на кабелна линия 20 kV от съществуващ стълб № 48/30, КЛ/ВЛ Маркели, п/ст. Карнобат в ПИ 36525.187.8 до ПИ 36525.185.65 по КККР на гр. Карнобат, община Карнобат и ПУП-ПП за обект: Трасе на кабелна линия 20 kV от нов БКТП в ПИ 36525.187.8 до ТП „Проходна“ в ПИ 36525.187.2  по КККР на гр. Карнобат, община Карнобат“, с възложители: „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД и „Солар и Ко“ ЕООД. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43352.

ПД-1331

„Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ  с идентификатор 07079.7.1505 по КККР на гр. Бургас, м. „Биволското“, община Бургас“, с възложител: Георги Желязков. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43361.

ПД-1351

„Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ № 24712.45.205 по КККР на с. Дюлево, община Средец, за производство и съхранение на електрическа енергия от ВЕИ”, с възложител „Агролийз“ ООД. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43355.

23.05.2023

ПД-1123

„ПУП-ПП за трасе за уличен водопровод за захранване на ПИ с идентификатор 63224.60.14, м. "Край село", землище на с. Руен”, с възложител: Мартин Хубенов. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43341

19.05.2023

ПД-1317

Изработване на ПУП-ПУР, свързващ строителните граници на гр. Приморско (о.т. 43) с план за регулация на с.о. „Ченгер“ (о.т. 137), със засегнати имоти с идентификатори 58356.67.22, 58356.73.9, 58356.73.31, 58356.73.49, 58356.73.50, 58356.73.72, 58356.73.94, 58356.73.97, 58356.73.102, 58356.73.108, 58356.73.124 по КК на гр. Приморско“, с възложител: Община Приморско https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43230

ПД-1318

„Изработване на ПУП-Парцеларен план (ПП) за изграждане на „Местен път“ от проект за регулация, свързващ строителните граници на гр. Приморско (о.т. 43) с план за регулация на с.о. „Ченгер“ (о.т. 137) до проектно кръстовище при км 35+603 на държавен път Бургас – Царево, засягащ ПИ с идентификатори 58356.73.1,  58356.73.24, 58356.73.31, 58356.73.97, 58356.73.111 по КК на гр. Приморско“, с възложител: Община Приморско https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43221

15.05.2023

ПД-292

„ПУП-ПП за нова кабелна линия 20 kV от съществуващ стлб № 22 на ВЛ „Балкан” до нов БКТП, разположен в № 80916.78.89 по КК на с. Черни връх, местност „Дебелата кория”, община Камено”, с възложител „Комета-7” ЕООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43183

ПД-1249

„Изработване на ПУП-ПЗ за поземлени имоти с № 61056.66.101 и 61056.66.13 по КК на с. Равда, местност „Чатал тепе“, гр. Несебър, община Несебър“, с възложител Община Несебър https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43206

12.05.2023

ПД-826

„Изработване на ПУП-ПРЗ за № 67800.8.121, м. "Буджака", гр. Созопол. община Созопол“, с възложител: Атанас Бошев. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43192.

ПД-1283

„Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ № 134.369 по плана на новообразуваните имоти в зона по §4 от ЗСПЗЗ на с. Крушевец, община Созопол и ПУП-ПУР за транспортен достъп до имота“, с възложител: „Стомар Билд“ ЕООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43175

ПД-1265

„Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на № 32737.3.69 по КК на с. Индже войвода, община Созопол, с цел отреждане „за вилни сгради“, с възложители: Михаил Михайлов и Пенка Михайлова https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43174

ПД-1208

„Частично изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на № 47202.501.789 по КК на с. Маринка, община Бургас /УПИ II, кв. 47 по плана на с. Маринка, община Бургас/“, с възложители: Стефан Пенчев и съсобственици https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43169

ПД-1259

„ПУП-ПП за трасе на обслужващ път и техническо обезпечаване на ПИ с идентификатори 48619.13.589 и 48619.13.595 по КК на град Царево, община Царево“, с възложител: Община Царево https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43185

ПД-1253

„Изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на № 67800.5.944 и 67800.5.945 по КК на град Созопол, община Созопол /УПИ X-5024 и УПИ XI-5023 по плана на м. „Буджака“, землище на град Созопол“, с възложители: Друми Друмев и Георги Друмев https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43177

ПД-1275

„ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН за електрозахранване на жилищна сграда с магазин в № 11538.13.916 по КК на град Свети Влас, община Несебър“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43187

ПД-1284

„Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ № 134.424 по плана на новообразуваните имоти в зона по §4 от ЗСПЗЗ на с. Крушевец, община Созополи и ПУП-ПУР за транспортен достъп до имота“, с възложител: Галина Едрева https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43186

05.05.2023

ПД-1282

„ПУП-ПРЗ за ПИ  с идентификатор 58356.502.47 по КККР на гр. Приморско, м. „Пясъка“, община Приморско“, с възложител: Община Приморско. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43126.

03.05.2023

ПД-1132

„Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на ПИ с идентификатори 72115.17.1, 72151.17.2 и 72151.17.3 на с. Твърдица, община Бургас, находящи се в устройствена зона 1/Ов по действащото Изменение на ТУП за землището на с. Твърдица, община Бургас и Подробен устройствен план - План за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасета на нови обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти, находящи се в устройствена зона 1/Ов по действащото изменение на ТУП за землището на с. Твърдица, община Бургас “, с възложител „Планиране, инвестиции и строителство“ ЕООД, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43123

27.04.2023

ПД-1190

„Изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на имот с идентификатор 46663.72.526 по КК на гр. Малко Търново, местност „Сушицата“, община Малко Търново”, с възложител „Ангара Груп” ООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43097

ПД-1146

„ПУП-ПП за обект: Кабел 20 kV от съществуващ стоманорешетъчен стълб (СРС) № 102 от ВМрСН извод СН„ВЛ Житарово“ до КРУ 20 kV на нов БКТП 20/0,4 kV 1х63 kVА в ПИ 07079.2.3548 по КККР на гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43094.

25.04.2023

ПД-1153

„ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 10731.106.27 по КККР на с. Веселие, м. „Край село“, община Приморско“, с възложители: Марияна Апостолова и Стефан Апостолов. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43065

ПД-1168

«Изработване на ПУП-ПРЗ за № 52279.10.429 по КК на с. Константиново, община Камено», с възложител: Венета Жекова https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43060

18.04.2023

ПД-242

«ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатори 36525.301.41 и 36525.301.42 по КК на град Карнобат, община Карнобат, с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрла» с възложител: «Карнобат Енерджи» ЕООД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43001

ПД-1062

„Нова възлова станция 1х800 кVA, 20/40 V в имот с идентифкатор 07079.20.143 по КК на гр. Бургас; ПУП-ПП за кабелна линия 20 kV от разпрделителна уредба /РУ/ СрН на ТП „Сарафово 3” в имот  до РУ СрН на нова възлова станция в поземлен имот с идентифкатор 07079.20.142 по КК на гр. Бургас; ПУП-ПП за кабелна линия 20 kV от РУ СрН на нова възлова станция в имот 07079.20.143 по КК на гр. Бургас до РУ СрН на БКТП „Стар” в имот 07079.820.1472 по КК, община Бургас”, с възложител: „Електроразпределение Юг” ЕАД https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43000

ПД-1040

«Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 61056.56.25 и 61056.56.26 по КК на местност «Хендек тарла», землище на с. Равда, община Несебър», с възложител: Иван Вишев. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43004

ПД-1143

„Изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 07079.3.611 по КК на местност „Курт тепе“, гр. Бургас, с цел урегулиране на имота“, с възложители: Александър Александров, Веселин Александров. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42990

13.04.2023

ПД-1032

„Подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за осигуряване на трасета за достъп между отделни квартали по регулационния план на в.з. „Росенец“, гр. Бургас, одобрен със Заповед №136 от 21.02.1991 г. на ОНС – Бургас, осигуряване на транспортен достъп до главен път II-99, и промяна на подробния устройствен план – за улична регулация (ИПУП-ПУР) за улица между осови точки 46, 107, 106, 105 и 104, по плана на в.з. „Росенец“, гр. Бургас“, с възложител Община Бургас. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42897

ПД-1039

„ПУП-Парцеларен план за обект: Кабелна линия 1 кV от БКТП до ЕТ - ново за захранване на Жилищна сграда и ограда в поземлен имот с идентификатор 67800.36.419 по КК на гр. Созопол, м. „Света Марина”, община Созопол”, с възложител: „Електроразпределение Юг” ЕАД. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42905

07.04.2023

ПД-840

„ПУП-ПРЗ за ПИ № 35883.100.80 по КККР на гр. Камено, община Камено и имот с пл. № 2195 по КП на гр. Камено, изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ № 35883.57.18 по КККР на гр. Камено, община Камено, ПУП-ПРЗ и ПУР за достъп до ПИ № 35883.57.20 по КККР на гр. Камено, община Камено, ПУП-ПЗ за ПИ № 35883.21.722 по КККР на гр. Камено, община Камено, с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала и парцеларни планове (ПП) за техническата инфраструктура”, с възложител „Бългериън Солар Къмпани“ ЕООД. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42874.

ПД-356

„Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на № 07079.3.2173 по КК на град Бургас, община Бургас, с цел урегулиране и отреждане „за многокорпусна сграда със смесено предназначение, КОО, търговски складове и ТП“, с възложители: Златка Бимбелова, Емил Петрушев и Бейзат Баадиев. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42869

ПД-926

„ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с № 80916.10.414 по КК на с. Черни връх, община Камено и ПУП-ПУР за провеждане на нова улица за достъп до имота“, с възложител: Недялко Йорданов. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42871

ПД-1016

„Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.3.1593 по КК на град Бургас, община Бургас“, с възложители: Цветелина Димова и Мира Янева-Попова. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42870

ПД-929 

„Изработване на ПУП-ПРЗ за № 07079.4.662 по КККР на гр. Бургас, кв. Лозово, общ. Бургас“, с възложител: Дилян Христов. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42902

05.04.2023

ПД-805

„Изготвяне на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.6.947 и 07079.6.948, землище на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: Община Бургас. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42851

ПД-1013

„ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.2022 по КККР на гр. Бургас, в кв.23 по ПУП-ПУР за „Обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път I-6 Бургас-София, път I-9 Бургас-Варна, Северен обходен път и ул. „Транспортна“, в разширението на строителните границите на гр. Бургас, в устройствена зона 13/Смф по ОУП на гр. Бургас”, с възложител Община Бургас. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42850

04.04.2023

ПД-891

„ПУП-ПП за трасе на оптична кабелна линия от съществуващата мрежа на Виваком България в землището на град Бургас, община Бургас“, с възложител: „Виваком България“ ЕАД. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39424

ПД-823

„Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 18469.17.28 по КК на с. Гюльовца, местност „Старите лозя“, община Несебър“, с възложители: Николина Тодорова и Митко Тодоров. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39422

ПД-1232 

„Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 80916.76.36 по КК на с. Черни връх, местност „Дебелата кория“, община Камено, с цел отреждане на имота „за фотоволтаична електроцентрала и ТП“ с възложител: Община Камено. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39464

ПД-697

„ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 81178.64.50 по КК на с. Черноград, община Айтос“ и „Изработване на инвестиционен проект за изграждане  на фотоволтаична централа с мощност до 120 кWp”, с възложител: „Соелпи“ ЕООД. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39475

ПД-695, 696

„ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатори 81102.64.48 и  81102.64.49 по КК на с. Черноград, община Айтос“ и „Изработване на инвестиционен проект за изграждане  на фотоволтаична централа с мощност до 120 кWp”, с възложител: „Дънак“ ЕООД. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39098

29.03.2023

ПД-814

„Изработване на ПУП-ПРЗ и ПУР за поземлен имот с идентификатор 63015.506.312 по КК на с. Атия, община Созопол в зона по § 4 от ЗСПЗЗ“ с възложител Красимира Калоянова.  https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42776

ПД-273

„ПУП-ПРЗ за ПИ с ид. 07079.2.3844 по КК на гр. Бургас, находяща се в кв. 2 по ПУП-ПУР за „Обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път I-6 Бургас-София, път I-9 Бургас-Варна, северен обходен път и ул. „Транспортна“ община Бургас”, възложител „КАЛИСТО ЕСТЕЙТС“ ЕООД ЕООД. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42797

ПД-838

„ПУП-ПРЗ на ПИ с ид. 07079.4.447 по КК на гр. Бургас, община Бургас”, възложител Иванка Петрова https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42791

27.03.2023

ПД-229

„Изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 30483.208.8 по КК на м. „Край село“, землище на с. Звездец, община Малко Търново /предишен номер 000499 по КВС/, с цел разделяне на имота на два УПИ и отреждане „за животновъдно и земеделско производство“ и „за фотоволтаична електроцентрала и трафопост“, с възложител: „Близнак 2008“ ООД. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42754

ПД-779

„ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН за електрозахранване на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 10371.20.95 по КК на с. Веселие, община Приморско“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42752

ПД-524

„ПУП-ПУР на ПИ с ид. 47651.10.26 по КК на с. Медово, местност „Над село“, община Поморие за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти с идентификатори 47651.10.128, 47651.10.132, 47651.10.130, 47651.10.113, 47651.10.114, 47651.10.134, 47651.10.133, 47651.10.141, 47651.10.142, 47651.10.143 по КК на с. Медово, община Поморие”, с възложител Община Поморие. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42756

ПД-3112

„ПУП-ПП за пътна връзка към поземлени имоти с идентификатори 00151.276.2 и 00151.276.1 по КК на гр. Айтос, м. Хаджи Бекир“, община Айтос на път 1-6 София-Бургас при км 472+415 ляво“, с възложител „МАКСТОН ГРУП“ ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42758

21.03.2023

ПД-750

„Изработване на изменение на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 07079.13.1300 по КК на гр. Бургас, местност „Лозята“, кв. Банево, община Бургас“, с възложители: Жечка Плякова и Минка Прокопова. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42654

ПД-789

„ПУП-ПП за трасе на кабели от ГРТ в имот 69746.10.65 до електромерно табло монтирано на фасадата на ТП „Стопански двор“ в ПИ 69746.18.12 от КККР на с. Страцин, община Поморие за захранване на Фотоволтаична електроцентрала с мощност 99 kW, разположена върху покривна конструкция на съществуваща сграда с ИД 69746.10.65.1 в имот с ИД 69746.10.65 по КК на с. Страцин, община Поморие“, с възложител: „Проагро-61“ ООД. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42628

ПД-648

„Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 70247.172.8 и 70247.170.9, м. „До село“, землището на  гр. Сунгурларе, община Сунгурларе“, с възложител: „Мегават Солар“ ООД. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42635

16.03.2023

ПД-731

„ПУП-ПП за трасе на нов водопровод за водоснабдяване на новопредвидена жилищна сграда в ПИ с № 57491.19.626 по КК на град Поморие, община Поморие“, с възложители: Катя Шкодрова и Неделин Шкодров. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42601

ПД-557

„ПУП-ПП за трасе на нова кабелна линия 33 кV от фотовалтаична електроцентрали в ПИ с идентификатор 12245.17.8, м. „Кюпек дере“ по КК на с. Вратица, община Камено, от фотоволтаична електроцентрала в ПИ с № 12245.18.23 и 12245.18.24, м. „Каята“по КК на с. Вратица, община Камено, от фотоволтаична електроцентрала в ПИ с идентификатор 12245.20.16, м. „Чардак тарла“ по КК на с. Вратица, община Камено, от фотоволтаична електроцентрала в ПИ с № 12245.14.1, 12245.14.3 и 12245.14.48 м. „Шумната могила“ по КК на с. Вратица, община Камено от фоноволтаична електроцентрала в ПИ с № 12245.15.11, м. „Браницата“ по КК на С. Вратица, община Камено до нова главна повишаваща станция 33/110 кV в ПИ с №12245.18.24, м. „Каята“ по КК на с. Вратица, община Камено и „ПУП-ПП за трасе на пътна връзка на път III-539 „Средец-Дюлево-Русокастро-Трояново-Айтос-Карнобат-Бургас“, при км. 31+210 ляво за транспортно обезпечаване на ПИ с № 12245.18.23 и 12245.18.24 по КК на с. Вратица, община Камено“, с възложител: „Био Пи Ди Солар Енерджи“ ООД. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42612

ПД-592

„Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с № 17693.27.16 по КК на с. Граматиково, община Малко Търново, с цел урегулиране на имота и отреждане „за вилно строителство“, с възложители: Донка Жекова, Дона Димитрова и Стоянка Лимберова. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42613

ПД-580

„Изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 73571.87.13 по КК на с. Тънково, община Несебър и ПУП-ПП за част от ПИ с идентификатор 73571.49.84 по КК на с. Тънково, община Несебър“, с възложител: Александър Александров https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42618

14.03.2023

ПД-662

ПУП-ПП (Парцеларен план) за обект „Външно ел. захранване на вилни сгради в ПИ с № 44094.1.1175, местност „Тарфа“, с. Лозенец, община Царево“, с възложител: „Електроразпределение“ ЕАД. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42591

ПД-661

„ПУП-ПП (Парцеларен план) за обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ с № 87655.10.280 по КК на с. Ясна поляна, община Приморско“, с възложител: „Електроразпределение“ ЕАД. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42593

ПД-271

Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с № 67800.8.220 по КК на град Созопол, община Созопол, с цел урегулиране на имота и отреждане „за вилни сгради“, с възложител: Петър Петров. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42404

ПД-432

„Изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за ПИ  с идентификатор 37023.503.97 по КККР на гр. Китен, община Приморско и изготвяне на план за застрояване (ПЗ)“, с възложители: Златинка Кирякова и съсобствениц. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42589.

10.03.2023

ПД-574

„Изработване на ПУП-ПУР за обособяване на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до №07079.4.871, 07079.4.1054 и 07079.4.1055 по КК на гр. Бургас, кв. Лозово, община Бургас“, с възложител: Община Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42568

ПД-711

„ПУП-ПП (Парцеларен план) за обект „Външно ел. захранване на вилни сгради в ПИ с № 44094.1.1175, местност „Тарфа“, с. Лозенец, Община Царево“, с възложител: „Електроразпределение“ ЕАД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42573

ПД-699

„Комплексен инвестиционен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ, включваща  „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-22, кв.80, м. Сърт тарла, кв. Долно езерово, ПИ 07079.6.1235 по КК на гр. Бургас” и „Изработване на инвестиционен проект за строителство на фотоволтаична централа с мощност до 850 кWp”, с възложител: „Алфа Строй” ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42570

08.03.2023

ПД-502

"Изменение на Общ устройствен план на гр. Бургас”, с възложител Община Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42554

ПД-532

„Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ № 44094.4.2, № 44094.4.129 и 44094.4.130 по КК и ПУР за част от ПИ 44094.4.131, 44094.18.1 и 44094.18.872  по КК на с. Лозенец, община Царево“, с възложител: Община Царево. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42553

07.03.2023

ПД-519

„Изработване на ПУП-ПРЗ за  имот с идентификатор 07079.2.3845 по КК на гр. Бургас, местност „Кабата“, община Бургас“, с възложител: Веселина Димова. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42520

ПД-490

„ПУП-ПЗ на имот с идентификатор 80916.75.8 по КК на с. Черни връх, местност „Кантона“, община Камено“, с възложител: „Потенциа“ ООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42552

ПД-320

„ПУП-ПП за трасе на оптичен кабел до базова станция BGS0219 в ПИ с идентификатор 53822.18.379 по КК на с. Оризаре, община Несебър“, с възложител: «А1 България» ЕАД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39097

ПД-577

„Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатори 39164.11.470 и 39164.11.471 по КК на с. Кошарица, община Несебър, с цел урегулиране на имотите и отреждане „за жилищни сгради“, с възложител: Хасан Фархан. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42538

ПД-321

„ПУП-ПП за трасе на оптичен кабел до базова станция BGS0366 в ПИ с идентификатор 10625.161.17 по КК на с. Венец, община Карнобат», с възложител: «А1 България» ЕАД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42532

02.03.2023

ПД-332

“Актуализация на Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в Община Несебър 2023 – 2027 г.“, с възложител Община Несебър. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42491

ПД-564

„Изработване на ПУП-ПРЗ за имот с № 07079.7.1496 по КК на гр. Бургас, местност „Кайряка“, община Бургас“, с възложители: Любомир Бозвелиев и Георги Бозвелиев. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42498

01.03.2023

ПД-159

„Изработване на ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 73571.36.28 по КК на с. Тънково, община Несебър, с цел промяна на предназначението и отреждане „за жилищно строителство“, с възложител: Светослав Господинов. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42390

ПД-40

„ПУП-ПП за трасе на уличен водопровод в масив 108, землище на с. Индже войвода, м. „Стопански двор“, община Созопол“, с възложител: „Финномеханик-Кузманов“ ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42369

ПД-305

„Изработване на частично изменение на ОУП на Община Средец, в обхвата на ПИ с идентификатори 20273.27.22, 20273.27.23, 20273.28.53 и 20273.28.56 по КККР на с. Дебелт,  община Средец и изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатори 20273.27.22, 20273.27.23 и 20273.28.56 по КККР на с. Дебелт,  община Средец, изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 20273.28.53 по КККР на с. Дебелт, м. „Кривия вир“, община Средец и изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 20273.28.52“. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42474.

23.02.2023

ПД-282

„ПУП-ПРЗ с цел промяна предназначението на земята предназначена за курорт и допълващи дейности в имот с идентификатор 07079.30.468 по КК на гр. Бургас, кв. Крайморие, община Бургас“ с възложител: Христо Гюров е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42418

ПД-431

„ПУП-ПП (Парцеларен план) за обект „Външно ел. захранване на многофамилен комплекс, блок А-жилищна сграда и ресторант в ПИ с идентификатор 11538.13.144, местност „Варницата“, землище на гр. Свети Влас, Община Несебър“, с възложител: „Филип Куртев“ ЕООД е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42426

ПД-211

„Изменение на ПУП-ПУР между о.т. 76а и о.т. 111а и ПУП-ПУР за нова улица от о.т. 111а до о.т. 126 и ПИ 80916.10.361 по КККР на с. Черни връх, община Камено“, с възложител: Ралица Чолакова. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42454.

ПД-400

„ПУП-ПП за обект: Изместване на съществуващи ВЛСН 20kV, тип АС 3х/1х95 мм2 – ВЛСН 20kV „Рудничар“ от ЖРС 2 до ЖРС 4 и ВЛСН 20kV „Язовир“ от ЖРС 2 до ЖРС 5 в землището на гр. Бургас, Община Бургас“, с възложител: „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42456.

ПД-62

„ПУП-ПП за обект: Нова кабелна линия и нов водопровод за захранване на ПИ 73388.86.6 по КККР на с. Тръстиково, м. „Юрутлука“, община Камено“, с възложител: „МИМ“ ЕООД. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42417.

ПД-318

„ПУП - ПРЗ на ПИ № 52279.10.482 по КК на с. Константиново, община Камено, м-ст „Край село” и ПУП - ПУР на нова улица от о.т.2 от осовата мрежа на с. Константиново” с възложител Таня Костова – Лилова. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42408

ПД-1910

„ПУП-ПРЗ за ПИ № 07079.12.680 по КК на гр. Бургас, кв. Ветрен, м. „Неравното“, общ. Бургас“ с възложители: Гергана  Бялкова, Деян Бялков, Анна Танева, Гергана Велчева, Атанаска Радулова-Хедари, Райчо Радулов, Невенка Радулова, Виолета  Радулова, Владимир Радулов. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42420

16.02.2023

ПД-275

ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 07079.2.1874 по КК на гр. Бургас, находящ се в кв. 30 по ПУП-ПУР за „Обособяване на обслужващи улици, инфаструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път  I-6 Бургас-София, път I-9 Бургас-Варна, северен обходен път и ул. „Транспортна“, в разширението на границите на гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: Петя Шкодрова. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42373

13.02.2023

ПД-259

„ПУП-ПП за външно ел.захранване на жилищни сгради А и Б в ПИ с ид. 51500.86.28 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу“, община Несебър“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42364

ПД-235

„ПУП-ПРЗ за ПИ  с идентификатор 07079.12.924 по КККР на гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: Емил Спиров. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42366.

ПД-279

 „ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 07079.2.2760 по КК на гр. Бургас, находящ се в кв. 30 по ПУП-ПУР за „Обособяване на обслужващи улици, инфаструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път  I-6 Бургас-София, път I-9 Бургас-Варна, северен обходен път и ул. „Транспортна“, в разширението на границите на гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: „Калисто Инвест Груп“. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42367

09.02.2023

ПД-2753

„Външно електро захранване на фотоволтаична ектроцентрала в ПИ с идентификатор 35033.418.6 по КК на гр. Каблешково, Община Поморие” възложител „ДИМОВ ГРУП“ БГ. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42310

ПД-3877

„Изменение на ПУП-ПП, част от РПИП за обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕАД, град Бургас, свързан с реконструкция на ВиК мрежата на Община Царево“, с възложител: „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, град Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42284

ПД-3872

„ПУП – ПП за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за изграждане на външно ел. захранване на ПИ № 48619.28.829, 48619.28.834 и 48619.28.835 по КК на гр. Царево, община Царево – 3 бр. кабели НН от ТНН на ТП „Пишманов“ до нови електромерни табла пред имотите“, с възложител: Община Царево. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42321

ПД-114

„ПУП-ПП за обект: Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда в ПИ 63015.506.280 по КККР на с. Атия, м. „Старо селище“, община Созопол“, с възложител: „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42276.

ПД-112

„ПУП-ПП за обект: Външно кабелно електрозахранване на курортен обект за настаняване - къмпинг в ПИ 49619.55.688 по КККР на гр. Царево, с.о. „Боруна“, община Царево“, с възложител: „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42274.

ПД-3743

„ПУП-ПП за обект: Оптично кабелно захранване на хотел „Арапя Сън Ризорт“ в м. „Арапя“, община Царево“, с възложител: „Виваком България“ ЕАД. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42281.

ПД-3

„Програма за опазване на околната среда на Община Малко Търново за периода 2021-2028 г.“; „Програма за управление на отпадъците на община Малко Търново 2021-2028 г.“; „Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на община Малко Търново за периода 2021-2028 г.“, с възложител: Община Малко Търново. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42283.

31.01.2023

ПД-66

„Изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на община Айтос и изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 56321.92.20 и 56321.92.16 по КК на с. Пещерско, община Айтос“ с възложител: Николай Куртев Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42179

ПД-111

„ПУП-ПП за обект: Външно кабелно електрозахраване на осем еднофамилни жилищни сгради в ПИ 57491.18.552 по КККР на гр. Поморие, м. „Кошарите“, община Поморие“, с възложител: „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42170.

24.01.2023

ПД-3644

„Изработване на ПУП-ПП (Парцеларен план) за обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда за сезонно ползване „А“ и промяна по време на строителство – преустройство на магазин чрез обособяване на магазин за алкохол и магазин за хранителни стоки в ПИ с идентификатор 51500.86.10, местност „Кокалу“, землище на гр. Несебър, Община Несебър“, с възложител: „Електроразпределение юг“ ЕАД Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42096

ПД-3555

„ПУП-ПП за трасе на дъждовен колектор за отводняване на одобрена улица с о.т. 1-о.т.2-о.т.3 до о.т.4 за обслужване на УПИ II-3860, бивш масив 19 (ПИ с идентификатор 07079.2.390 по КК на гр. Бургас“, м. „Оникилика“, извън границите на урбанизираната територия на гр. Бургас, преминаващо през имоти с идентификатори 07079.2.391 и 07079.2.216 по КК на гр. Бургас, община Бургас“, възложител Община Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42103

ПД-3869

„Програма за управление на отпадъците на община Средец за перода 2021-2028 г“, с възложител община Средец. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42104

19.01.2023

ПД-3854

„ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.13.491 по КККР на гр. Бургас, м. „Анхиалски път“, община Бургас“, с възложител: Божидар Рачев. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42075.

ПД-3005

„Изработване на ПУП-ПП (Парцеларен план) за обект „ЛОТ 1 – 5 броя кабелни линии 20кV (тип NA2XS(F)2Y 3X185 RM/25) и 2 броя БКТП в землището на гр. Бургас, община Бургас, елемент от реализацията на проект Life 20 NAT/BG/001234 “Life Safe Grid for Burgas, финансиран от програма LIFE на ЕС“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42057

ПД-3812

„ПУП-ПП за елемент на техническата инфраструктура – захранващ кабел от ЕТ и табло телеуправление в ПИ с ид. 58356.4.855 до ГРТ на ФЕЦ в ПИ с ид. 58356.4.856 по КК на гр. Приморско, м. „Шопака“, общ. Приморско”, възложител „ММ” ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42065

18.01.2023

ПД-3836

„ПУП-ПРЗ за ПИ  с идентификаторе 07079.3.2092 и 07079.3.2093 по КККР на гр. Бургас, община Бургас и ЧИ на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.3.1083 по КККР (УПИ I-31, кв. 130 по плана на СПЗ, гр. Бургас)“, с възложител: „Торнадокомерс“ ООД. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42037

ПД-3715

„ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 07079.2.1403 по КК на гр. Бургас в разширението на населеното място, местност „Под шосето“, община Бургас“, с възложител: наследниците на Тодор Динчев. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42035

ПД-2877

„Частично изменение на Общ устройствен план на Община Средец и Подробни устройствени планове (ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП) за изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) и прилежаща техническа инфраструктура в землищата на селата Орлинци, Суходол, Светлина, Дюлево, Загорци и Малина, община Средец“, с възложители: Община Средец и „Средец Солар БГ“ ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41964

ПД-3595

„ПУП-ПП за трасе на улична мрежа, с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 07079.3.1170 по КК на град Бургас, община Бургас /УПИ IV, м. „Мадика“, град Бургас/“, с възложител: „Стар 2002“ ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41966

ПД-3550

„Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-377, кв. 53 по плана на кв. „Крайморие“ /ПИ с идентификатор 07079.30.470 по КК на град Бургас, община Бургас/“, с възложители: Пенка Димитрова, Стойко Шопов, Живка Иванова, Златина Иванова, Цветанкао Иванова, Павел Иванов и Даниела Илиева. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41830

ПД-3006

„Изработване на ПУП-ПП (Парцеларен план) за обект „ЛОТ 2 – 4 бр. кабелни линии средно напрежение 20 kV и 2 бр. БКТП с, елемент от реализацията на проект Life 20 NAT/BG/001234 “Life Safe Grid for Burgas, финансиран от програма LIFE на ЕС“, с възложител: „Електроразпределение юг“ ЕАД, КЕЦ Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41999

ПД-46

„ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 44425.7.152 и 44425.7.153 по КК на с. Лъка, местност „Герена“, община Поморие“, с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала, с възложител: „Гига Трейд “ ЕООД . Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42023

ПД-3642

„Изработване на ПУП-ПП за трасе на външно ел. захранване  на бект Жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 39164.13.305 по КК на с. Кошарица, местност „Кору дере“, община Несебър, подобект Кабели 0,4 кV“, с възложител: „Електроразпределение юг“ ЕАД, КЕЦ Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42004

ПД-3663

„Изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификтаро 57491.19.616 по КК на гр. Поморие, община Поморие, УПИ XV, м. 19 по плана на местност „Лахана“, община Поморие, с цел разделяне на имота на два нови УПИ и отреждането им „за жилищно строителство“, с възложители Калоян Райнов, Светла Хубенова и Христо Иванов. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42041

ПД-3725

„ПУП-ПП за осигуряване на трасе на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 07079.3.1170 по КК на гр. Бургас, община Бургас“, с възложител „Стар 2002“ ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42055

ПД-3807

„Изработване на ПУП-ПП за трасе на нов подземен кабелен електропровод 20 kV от поземлен имот с идентификатор 81006.198.3 по КК на с. Черница до подстанция „Сунгурларе“ в гр. Сунгурларе, община Сунгурларе“, с възложител: „Елдве“ ЕООД Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42030

16.01.2023

ПД-3011

„ПУП-ПП за два броя кабелни линии 20 kV, тип NA2XS/F/2Y3X1X185 кв. мм в землището на гр. Бургас, община Бургас, в обхвата на обекти от КЕЦ Бургас Юг ЛОТ 4 и изграждане на нова бетонна разпределителна уредба мерене“, с възложител: "Електроразпределение юг" ЕАД. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41995

ПД-2119

„ПУП-ПЗ за ПИ № 16064.9.241, по КККР на с. Горица, местност „Каниева чешма“, община Поморие, с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала и ПУП-ПП за трасе на кабел 20 kV за захранване на нов трафопост в същия имот”, с възложител Стойчо Койчев. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42019.

ПД-2120

„ПУП-ПЗ за ПИ № 16064.9.242, по КККР на с. Горица, местност „Каниева чешма“, община Поморие, с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала и ПУП-ПП за трасе на кабел 20 kV за захранване на нов трафопост в същия имот”, с възложител „Никол 2007“ ЕООД. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42015.

ПД-3419

„Изменение на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 00833.9.393 по КК на гр. Ахелой, местност "Герена", община Поморие с цел фотоволтаична електроцентрала”, с възложител „Веда“ ООД. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42022.

ПД-3640

„Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за външно електрозахранване на ПИ с идентификатор 44094.1.82 по КККР на с. Лозенец, община Царево“, с възложител: „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42025

вх. № ПД-3680(2)/09.01.2023

за план „ПУП-ПП за изграждане на нова кабелна линия 20 кV от нов ЖР стълб № 8А на ВЛ 20 kV „ГУС“ до нов БКТП 1х800 кVа, разположен в поземлен имот 35883.57.14 по КК на гр. Камено“, с възложител „Електроразпределение“ ЕАД е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41989

вх. № ПД-3811(2)/10.01.2023

за план „ПУП-ПП на кабелно трасе 1 кV за захранване на фотоволтаична електроцентрала в УПИ II, кв. 21, с. Габър, община Несебър, община Созопол“, с възложител „Примавера лукс“ ЕООД. Информацията е достъпна на: Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41983

вх. № ПД-3734/09.12.2022

за план „Изменение на ПУП-ПРЗ в за УПИ II-19, масив 66 (поземлен имот с идентификатор 07079.6.1787 по КК), местност „Караянос“, гр. Бургас, община Бургас“, с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала”, с възложител „Сол Инк“ ЕООД, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41947

вх. № ПД-3007/01.11.2022 г.

за план „Изработване на ПУП-ПП (Парцеларен план) за обект „ЛОТ 3 – 16 броя кабелни линии 20кV (тип NA2XS(F)2Y3X185RM/25) и 6 броя БКТП в землището на гр. Бургас, община Бургас, елемент от реализацията на проект Life 20 NAT/BG/001234 “Life Safe Grid for Burgas, финансиран от програма LIFE на ЕС“, с възложител: „Електроразпределение юг“ ЕАД, КЕЦ Бургас, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41972

вх. № ПД-3008/01.11.2022 г.

за план „Изработване на ПУП-ПП (Парцеларен план) за обект „ЛОТ 2 – 5 броя кабелни линии 20кV (тип NA2XS(F)2Y 3X185 МM/25) и 1 броя БКТП в землището на гр. Бургас, община Бургас, във връзка с проект Life 20 NAT/BG/001234 “Life Safe Grid for Burgas, финансиран от програма LIFE на ЕС“, с възложител: „Електроразпределение юг“ ЕАД, КЕЦ Бургас, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41994

06.01.2023

вх. № ПД-3643/19.12.2022

за план „Изработване на ПУП-ПП (Парцеларен план) за „Кабелна линия ниско напрежение от кабелен разпределителен шкаф на регулационната граница на имот с идентификатор 63015.505.478 по КК до електромерно табло на границата на имот с идентифиактор 6315.506.110 по КК на с. Атия, община Созопол, съгласно ДП 4491992“, с възложител: „Електроразпределение юг“ ЕАД е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41905

2022

30.12.2022

ПД-3639

„ПУП-ПП за трасе на кабелна линия ниско напрежение от кабелен разпределителен шкаф на регулационната граница на ПИ с идентификатор 73287.175.29 по КК на с. Трънак, община Руен  до електромерно табло на границата на ПИ с идентификатор 73287.175.49 по КК на с. Трънак, община Руен“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41900

ПД-3010

„ПУП-ПП за 4 бр. кабелни линии 20kV (тип NA2XS/F/2Y 3х185мм2) и 2 бр. кабели НН 1kV (тип NAY2Y-J 4x240mm2) - ЛОТ 3” с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41909

29.12.2022

ПД-3322

„Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и работен устройствен план (РУП) за поземлен имот с идентификатор 07079.2.3462 по КККР на гр. Бургас, местност „Под шосето“, община Бургас“ с възложители: Константин Пенчев и Михаил Пенчев. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41898

ПД-3486

„Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с № 81178.6.275 и 81178.6.545 по КК на град Черноморец, община Созопол и изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с № 81178.6.276 по КК на град Черноморец, община Созопол“, с възложители: Марияна Димитрова, Марияна Стоянова, Владимир Стоянов и Златко Златев. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39989

ПД-3169

„ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.13.1027 и 07079.13.2482, гр. Бургас, м. „Нанелика“, община Бургас“ с възложител Бедиг Джаникян. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41877

ПД-3641

"ПУП-ПП за трасе на кабелна линия за електрозахранване на ПИ с № 87093.74.15 по КК на с. Ябълчево, община Руен“, с възложители: "Електроразпределение Юг" ЕАД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41885

ПД-3077

„Изработване на ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 02810.15.176 по КК на с. Бата, община Поморие, с цел отреждане на имота „за фотоволтаична електроцентрала“, с възложител: Даниел Ламбиев. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41882

ПД-3684

„Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 07079.1.1421 по КК на град Бургас, община Бургас, с цел урегулиране на имота и отреждане „за складове, офис и фотоволтаична електроцентрала“, с възложител: Катерина Вълкова. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41899

23.12.2022

ПД-3487, 3488

„ПУП-ПЗ за ПИ № 73571.31.33 по КККР на с. Тънково, местност „Бабини драки“, община Несебър, с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала и парцеларен план (ПП) за кабелно трасе за присъединяване към електроразпределителната мрежа”, с възложител „Енергия Техноинвест“ ЕООД. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41874.

20.12.2022

ПД-2526

„Изработване на ПУП-ПП за трасе на кабел средно напрежение 10 kV от ЗРУ 10 kV в ПС „Дебелт“ с идентификатор 20273.504.7.2 до обект: Метан станция за компресиране на природен газ в цилиндрични съдове Тубоси, в имот с идентификатор 20273.28.52 по КК на с. Дебелт, местност „Кривия вир“, община Средец“ с възложител: „Еми“ ООД е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41834

19.12.2022

ПД-3541 

„Изработване на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 81178.3.162 по КК на град Черноморец, община Созопол с цел обособяване на  УПИ и отреждане на имота „за къмпинг“, с възложител: Даниела Янкова. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41833

ПД-1444 

„Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 67800.54.28 по КК на град Созопол, община Созопол“, с възложители: Тодор Стоянов и Коста Стоянов. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41798

ПД-3638  

„ПУП-ПП за трасе на кабелна линия ниско напрежение от кабелен разпределителен шкаф на регулационната граница на ПИ с идентификатор 63015.505.478 по КК на с. Атия, община Созопол до електромерно табло на границата на ПИ с идентификатор 63015.506.110 и на границата на ПИ с идентификатор 63015.506.111 по КК на с. Атия, община Созопол“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41831

16.12.2022

ПД-3539

„Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 80916.10.46 по КК на с. Черни връх, община Камено, с цел урегулиране на имота и отреждане „за жилищно строителство“, с възложители: Цветомира Стойчева, Ваня Стойчева, Костадинка Долапчиева, Кера Стефанова, Иван Долапчиев, Христо Кондев, Иван Кондев. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41783

ПД-3540

„ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 67800.3.64 по КК на гр. Созопол, местност „Мисаря“, община Созопол И ПУП-ПУР за обслужваща улица от о.т. 757 през нови 900 до о.т. 916 и о.т. 750а“, с възложители: Карамфилка Стоянова и Николай Стоянов. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41785

14.12.2022

ПД-3508

„Изменение на ПУП-ПР за ПИ № 07079.671.682, гр. Бургас, община Бургас“ с възложител Община Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41781

ПД-3603

„Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ II-48, УПИ III-48 и УПИ IV-48, кв. 4 по плана на с. Косовец, община Поморие” с възложител „Смарт Имплантс” ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41751

ПД-3455

„ПУП-ПП на имот с № 00833.4.601 по КК на гр. Ахелой, местност „Резервоара“, община Поморие“, с възложител: Манол Манолов. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41752

ПД-886

„ПУП-ПП за трасе на местен път, започващ от III-908 П.К. „Босна“, с. Варовник км 16+925 дясно на имот с № 04621.163.1000, осъществяващ транспортен достъп до находище „Богадонво-запад“, с възложител „Ейч Би Минералс“ ООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41758

ПД-3593

„Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с № 80916.10.86 по КК на с. Черни връх, община Камено, с цел урегулиране на имота и отреждане „за жилищно строителство“, с възложители: Георги Гунев, Мирослав Георгиев и Росица Георгиева. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41755

ПД-3383

„Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ № 81178.3.163 по КККР на гр. Черноморец, община Созопол“, с възложител: „Валорем плюс“ ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41767

12.12.2022

ПД-3594

„ПУП – ПП за обект: Кабелна линия ниско напрежение за захранване на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 63015.506.603.1 от кадастралната карта на с. Атия, община Созопол“ с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ EАД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41707

ПД-2964

„ПУП-ПРЗ за ПИ № 07079.2.1396 по КККР на гр. Бургас, м. „Под шосето“, община Бургас“ с възложител „Иванови плюс“ ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41148

09.12.2022

ПД-3409

„Изменение на ПУП-ПЗ за ПИ 07079.20.66 по КККР на гр. Бургас, община Бургас“ с възложител: Борис Лефтеров. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41631.

ПД-2721, 3459

„ПУП-ПЗ за ПИ № 73571.87.215 по КККР на с. Тънково, местност „Дядо Ивановата чешма“, община Несебър, с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала и устройствена план схема за кабелно трасе за присъединяване към електроразпределителната мрежа”, с възложител „Грийн Енерджи МВ“ ООД. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41622

08.12.2022

 ПД-2745 

„Улица и алея в м. „Света Марина“, землище на град Созопол, община Созопол, в обхвата между кв. Мисаря и общински път BGS 10-20“, с възложител: Община Созопол. Информацията е достъпна на:

https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41671

ПД-3624 

„Изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на община Карнобат и изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 36525.226.1 по КК на град Карнобат, община Карнобат“ с възложители: „Карнобат Енерджи“ ЕООД и Община Карнобат. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41698

ПД-3538 

„Изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на община Карнобат и изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 10625.86.1 и 10625.86.2 по КК на с. Венец, община Карнобат, с цел отреждане на имотите за „производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници“ с възложител: ЕТ „Миню Стайков Комерс“. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41701

ПД-213  

„Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 07079.11.283 по КК на град Бургас, община Бургас, с цел урегулиране на имота и отреждане „за вилно строителство“, с възложител: „Хитиком“ ЕООД, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41695

07.12.2022

ПД-3227

„Изработване на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 07079.13.1634 по КК на гр. Бургас, местност „Айтоска пътека“, община Бургас“, с възложители: Наследници на Дешка Гугучкова, Станко Върбанов и Желязко Колев.  Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41603

 ПД-3292

„Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V, кв.1 по плана на Зона Изток-Парк Езеро (имоти с идентификатори 07079.622.132, 07079.622.133 и 07079.622.207 по КК), гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: Община Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41599

ПД-2921

„Изменение на ПУП-ПЗ с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 800 кW в имот с идентификатор 00151.22.19 по КК на гр. Айтос,  община Айтос (УПИ VI, м.22)“ с възложител „Десий-Иван Йорданов“ ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41675

ПД-3440

"Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.2.1766 по КККР на гр.Бургас, находящ се в кв.19 по ПУП-ПУР за обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път I-6 Бургас-София, път I-9 Бургас-Варна, Северен обходен път и ул.„Транспортна“, в разширението на строителните границите на гр. Бургас“, с възложител: Община Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41685

02.12.2022

ПД-3435

«Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 63029.100.6 по КК на с. Росен, община Созопол, с цел изграждане на фотовортаична централа за производство на електрическа енергия», с възложител: Димитър Димитров. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41573

ПД-3341

„ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 67800.36.448 по КК на гр. Созопол, местност „Света Марина“, община Созопол“, с възложител: „Санта Марина“ АД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41617

ПД-3044

„Изменение на ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор 07079.3.1724 по КК на гр. Бургас, местност „Мадика“, община Бургас“ с възложители: Мариян Георгиев, Елмаз Есад, Исмаил Есад, Енис Есад, Тодор Георгиев и „Желязко Желязков-07“ ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41619

29.11.2022

ПД-3317

„Изменение на ПУП-ПРЗ за имоти с № 87655.53.9 и 87655.53.6 по КК на с. Ясна поляна община Приморско“, с възложител: “Крис Мари 2008“ ООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41592

ПД-3224

„ПУП-ПРЗ на ПИ с № 73211.65.21 по КККР на с. Трояново, община Камено” с възложители Ирина Никова, Николета Чернева, Пламен Ников и Мирела Никова. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41591

25.11.2022

ПД-2188

„Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.2.3680 и 07079.2.3681 по КККР на гр. Бургас, община Бургас“, с възложители: „Бургаски индустриален парк“ ЕООД и Таня Танева. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41567

ПД-2695

„Изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ XIII и УПИ XIV, в кв. 17, по плана на с. Кликач, община Карнобат, с цел обединяване на имотите и отреждане „за фотоволтаична инсталация“ и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 200 kW, с възложители: Селвие Али и Ахмед Халилов. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41527.

ПД-2788

„Изработване на ПУП-ПРЗ в ПИ № 07079.6.1422, местност „Герена“, землище гр. Бургас, община Бургас“, с цел обособяване на имот за изграждане на ФЕЦ с мощност до 30 kWр, за захранване на консуматори в съществуващ рибарник, предназначен за промишлен и спортен риболов в имота“, с възложител: „Планета 89“ ЕООД. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41533.

ПД-3172

"Изработване на проект за частично изменение на действащ ОУП на Община Карнобат и ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на схеми за мрежи и съоръжения за техническата инфраструктура на имот с идентификатор 36525.166.29 по КК на гр. Карнобат, местност "Борчлията", община Карнобат", с възложител: ЕТ „АСМАРАЛ ТЕОДОР ИВАНОВ“. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41526

24.11.2022

ПД-3167 

„Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 67800.8.258 по КК на град Созопол, община Созопол“, с възложител: Димитър Попчев. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41520

15.11.2022

ПД-2998

„Частично изменение на Общ Устройствен план на град Бургас в обхвата на ПИ с № 07079.831.281, 07079.831.283, 07079.831.141 и 07079.831.161 по КК на град Бургас, община Бургас“, с възложител: Община Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41437

ПД-2657

„Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII, кв. 1601 по плана на к.к. „Слънчев бряг - запад“, общ. Несебър (ПИ 51500.507.446 по КК)“ с възложител: Кирил Минков Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41407

ПД-3177

„ПУП-ПРЗ за ПИ № 07079.3.1221 по КККР на гр. Бургас, м. „Мадика“, община Бургас“ с възложител Радослав Златков. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41415

ПД-584

„Изработване на подробен устройствен план - план за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасе на обслужваща улица до имоти в УЗ „4/СМФ1” по ОУП на гр. Бургас и изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ II-8 и III-9, бивш масив 7, местност „Под шосето“, землище на кв. „Сарафово“, гр. Бургас, с цел обединяване на имотите и изграждане на възобновяаем енергиен източник - фотоволтаична електроцентрала (ВЕИ/ФвЕЦ)“, с възложител: „САЛЕА” ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41419

ПД-3232

„ПУП –ПП за трасе на ел.кабел 20 kV от ПИ 80916.76.58 (бивш ПИ 80916.76.52) до нов СРС от ВЛ 20 „Върли бряг 1“ с възложител „Д.С.П. ЕНЕРДЖИ“ ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41435

11.11.2022

ПД-2966

„ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 32367.26.14 и 32367.26.13 по КККР на с. Извор, м. „Край село“, община Бургас“, с възложители: Весела Милева, Тодорка Милева, Петър Евтимов, Янко Евтимов, Златка Евтимова, Дарина Евтимова, Тодорка Вълчева, Димитър Киров, Никола Евтимов, Иванка Иванова, Славея Георгиева. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41413.

ПД-3106

„Изменение на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 07079.3.2568 (идентичен на УПИ XII, кв.64)  и имот с идентификатор 07079.3.2808 (идентичен на УПИ XIV, кв.64) по КК на гр. Бургас, местност „Мадика“, община Бургас“, с възложител: Борис Къдрев „Бис Инвест“ ЕООД е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41405

ПД-3045

„ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 80916.50.87 по КК на с. Черни връх, община Камено, местност „Свети Георги“, община Камено и ПУП-ПУР за нова улица за достъп до новообразуваните УПИ“, с възложител: Станка Димова е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41409

ПД-180

 „Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за обект на техническа инфраструктура – отвеждащ колектор от ЛПСОВ в поземлен миот с идентификатор 81102.19.39 по КК на с. Черноград, община Айтос“, с възложител: „Емилио Инвест“ ЕООД е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41412

ПД-56,274,275

„Изготвяне на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 44425.7.121, 44425.7.158 и 44425.7.160 по КК на с. Лъка,  местност „Герена“, община Поморие, с цел изграждане на фотоволтаични електроцентрали върху наземна конструкция, всяка с мощност с мощност до 4,98 MWр“, с възложители: „Глобо солар“ ЕООД и „Аква енерджис” ЕООД, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41390

10.11.2022

ПД-2995 

„ПУП-ПП за трасе на техническа инфраструктура – изместване на уличен водопровод от ПИ с идентификатор 51500.27.14 по КК на град Несебър, община Несебър“, с възложител: Янка Ганева. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41370

ПД-1119 

„Изменение на ПУП-ПР (План за регулация) на УПИ I-10 (ПИ с идентификатор 35883.57.10), УПИ III-154 (ПИ с идентификатор 35883.57.19) в м.57 и ПИ с идентификатор 35883.57.9 по КК на гр. Камено, Община Камено“, с възложител: „Севан“ ООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41369

ПД-2991 

„Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-5107 по плана на град Созопол, община Созопол /ПИ с идентификатор 67800.4.47 по КК на град Созопол/“, с възложители: Стойчо Неделчев и Сийка Луканова. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41387

01.11.2022

ПД-2373

„ПУП-ПП за трасе на кабелна линия за електрозахранване на три преместваеми обекта – два павилиона за търговия и един офис в ПИ с № 39164.15.74 по КК на с. Кошарица, община Несебър“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41310

18.10.2022

ПД-2964

„ПУП-ПРЗ за ПИ № 07079.2.1396 по КККР на гр. Бургас, м. „Под шосето“, община Бургас“ с възложител „Иванови плюс“ ЕООД. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41148

ПД-2189

„ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатори 07079.2.3654 и 07079.2.3655 по КК на град Бургас, община Бургас“, с възложител: „Евробилдинг Транс“ ЕООД. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41176

14.10.2022

ПД-2787

„Изменение на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 66408.127.4 по КК на с. Сигмен, местност „Келемите“, община Карнобат“ с възложител: „Агро Лайф трейдинг“ ООД. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41113

12.10.2022

ПД-2828

„ПУП-ПП за трасе на техническа инфраструктура - кабелно трасе за електрозахранване на „базова станция“ BGS0744.А00 в  ПИ с № 70473.172.11 по КК на с. Съдиево, община Айтос“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41065

07.10.2022

ПД-2829

„ПУП-ПЗ за имот с № 52279.26.42 по КК на с. Константиново, с цел промяна в отреждането на имота „за производствени дейности и фотоволтаична централа“, с възложител: “Андезит“ ЕООД. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41012

ПД-2705

„Стратегия за устойчива енергия и климат и План за действие за периода 2021 г. - 2030 г.”, с възложител Община Бургас. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40993

03.10.2022

ПД-2630

„ПУП - ПРЗ на ПИ с № 80916.10.426 по КК на с. Черни връх, община Камено“ с възложител Димитринка Арабаджиева Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40915

ПД-2180

„ПУП-ПРЗ за ПИ с № 07079.2.2609 по КК на гр. Бургас с цел промяна на предназначението на имота и отреждане за производствено-складови и административни сгради”, възложители „БЕРКС 2004” ЕООД, „ДАРИ ИНВЕСТ” ООД, „АРМИД” ЕООД, Здравко Радев. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40929

ПД-2664

„ПУП-ПРЗ и ПУП-ПУР за ПИ с ид. 07079.3.1136 по КК на гр. Бургас, м. „Папаз тарла”, община Бургас“ с възложител „ГОЛДЪН ЛАЙТ“ ЕАД. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40936

ПД-2439, 2440

„ПУП – ПП за изграждане на трасе за улична битово-фекална канализация в ПИ с идентификатор 11538.504.609, м. „Инцараки“, гр. Свети Влас, община Несебър“, с възложител: Величко Христов. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40939

ПД-2461

„Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 07079.30.328  по КККР на гр. Бургас, местност „Кафка“, община Бургас“ с възложители: Недялко Тумбев, Тошко Янков, Емил Димитров, Радка Димитрова, Мария Малчева, Иринка Марева. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40892

30.09.2022

вх. № ПД-2510

за план „Програма за управление на отпадъците на Община Царево за  периода 2021 г.-2028 г.”, с възложител Община Царево е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40881

ПД-2598 

„Изработване на ПУП-ПРЗ  в обхвата на ПИ с идентификатор 43623.35.156 по КК на с.. Ливада, община Камено, с цел урегулиране на имота и отреждане „за жилищно строителство“, с възложител: Стоян Йорданов, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40917

ПД-2661 

„Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 35691.1.87 по КК на с. Каменар, община Поморие, с цел изграждане на фотоволтаична централа за производство на електрически ток от слънчевата енергия“ с възложители: Марийка Михнева, Петър Михнев и Радостин Михнев, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40924

ПД-216 

„Актуализация на Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Бургас 2022-2030г.“, с възложител: Община Бургас, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40927

23.09.2022

ПД-2555

„Изменение на ОУП на Община Карнобат, в част на устройствена зона П/п на гр.Карнобат, в обхвата на УПИ I-90 и УПИ XXII-90 кв.16, гр. Карнобат с предвиждане за устройствена зона „За обществено обслужване“; Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-90 и УПИ XXII-90 кв.16, гр. Карнобат, община Карнобат“. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40849.

ПД-2555

„Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с № 07079.30.432 по КККР на гр. Бургас, община Бургас“, с възложители: Николай Янев и Георги Янев. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40851.

20.09.2022

ПД-2632

„ПУП-ПЗ за ПИ с № 02703.25.38 по КК на село Баня, м. „Кариян“, общ. Несебър“, с възложители: Видко Джигров и Борис Николов“. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40826

ПД-2693

„Изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ VII-51, кв.16 по плана на с. Деветинци, Община Карнобат, с цел промяна на предназначението от „за жилищно строителство“ в „за фотоволтаична инсталация“, с възложител: Деню Атанасов. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40827

12.09.2022

ПД-2690

„Изменение на ПУП-ПР за УПИ І, кв. 19 по плана на с. Свобода, община Камено”, възложител „Клеърмонт” АД. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40741

ПД-2670

„Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и ПУП – парцеларен план (ПП) за напорен резервоар и отклонение към него от главен водопровод, за питейно водообезпечаване на с. Равадиново, община Созопол“, с възложител: Община Созопол. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40740

ПД-2550

«ПУП-ПП за трасе на техническа инфраструктура за подземно кабелно трасе за електрозахранване на новоизградена приемо-предавателна станция за глас и/или данни /ППС/ BS3180-част от националната мрежа за безжична комуникация“, с възложител: „БТК“ ЕАД. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40716

ПД-53

„Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване на имоти с № 53045.501.512, 53045.501.1, 53045.501.513, 53045.501.127, 53045.501.514, 53045.502.2, 53045.502.4, 53045.502.5 и 53045.502.226 по КК на гр. Обзор, община Несебър” с възложители: Христо Рофетов, Венели Желязков, Стефка Калпакова и Стела Калпакова. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40735

07.09.2022

ПД-2455

„ПУП-ПП за обект: Външно ел. захранване на Комплекс с ваканционни апартаменти, ЗОХ, СПА център, магазин за промишлени стоки в ПИ с идентификатор 11538.1.87 по КК на гр. Св. Влас, община Несебър, м. „Юрта“, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40714

ПД-2378

„Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с № 07079.2.2032 по КККР на гр. Бургас, местност „Лъджа Йолу“, община Бургас“, с възложители: Петя Недялкова, Десислава Недялкова, Константин Недялков и Ванеса Недялкова. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40630

ПД-2412

„ПУП-ПП за кабелна линия 1 kV от трафопост „ТКЗС Руен 2“ до ново електромерно табло на границата на ПИ 63224.166.5 по КККР на с. Руен, община Руен“, с възложител: „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40718

25.08.2022

ПД-2039

„Подробен устройствен план–парцеларен план за уличен водопровод за ПИ 02810.24.190 по КККР на с. Бата, местност „Новото място“, община Поморие“, с възложител: „Пелет Енерджи Груп“ ООД. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40597.

ПД-2354

„Програма за енергийна ефективност на Община Приморско 2021-2025г“ с възложител: Община Приморско Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40595

ПД-2091

„ПУП-ПП за трасе на техническа инфраструктура за подземно кабелно трасе за електрозахранване на № 81178.35.194 по КК на град Черноморец, община Созопол“, с възложител: „Вилидж Хил Черноморец“ ООД. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40590

ПД-2126

„Изменение на ПУП-ПРЗ за № 07079.30.425 по КК на град Бургас, община Бургас (УПИ VII-106, кв. 48 по плана на кв. Крайморие, град Бургас)“, с възложители: Петър Чесновски, Марийка Атанасова, Коста Атанасов и Данка Стойчева. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40617

23.08.2022

ПД-2355

„Дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Приморско (ДПНИЕВИБ) 2021-2030 г“, с възложител: Община Приморско. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40566

ПД-2342

„Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с № 51500.75.208 по КК на град Несебър, община Несебър“ с възложител: „Жанет“ ООД Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40574

ПД-2325

„Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на № 67800.36.69 по КК на град Созопол, община Созопол, с цел урегулиране на имота и отреждане „за сгради за отдих, курорт, КОО и трафопост“ с възложител: „Света Марина“ АД. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40578

18.08.2022

ПД-2277

„Програма за опазване на околната среда на Община Приморско за периода 2021-2028 г. с Раздел Лечебни растения и Програма за управление на отпадъците на община Приморско за периода 2021 – 2028 г.“, с възложител: Община Приморско. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40525

ПД-2148

„ПУП-ПУР за трасе на локално пътно платно в дясно на път І-6 от о.т. 11 за обслужване на ПИ с ид. 07079.3.1312 по КК на гр. Бургас“, с възложител Община Бургас. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40462

ПД-2143

„ПУП-ПП за трасе на кабелна линия 1 кV от ТП „Дрянковец 1“ в ПИ с № 23889.123.15 по КК на с. Дрянковец, община Айтос до ново електромерно табло на границата на ПИ с идентификатор 23889.124.8 по КК на с. Дрянкавец, община Айтос“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40438

ПД-2142

„ПУП-ПП за трасе на кабелна линия за външно електрозахранване на обект: гараж в ПИ с ид. 48619.2.468 по КК на град Царево, община Царево“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40440

15.08.2022

ПД-2254

„Частично изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ЧИ на ПУП-ПРЗ) за ПИ с № 07079.30.171 по КККР на гр. Бургас, м. „Кафка“, община Бургас“, с възложители: Живка Тошева, Иван Петков, Александър  Стойнов, Димитър Стойнов, чрез пълномощника си Стойно Стойнов, Антон Мирков и Калоян Калудов. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40501

09.08.2022

ПД-2097

„ПУП-ПП за кабел 20 kV, тип NA2XS(F)2Y3X1X185 мм2  от ПС „Обзор“, в ПИ 53045.531.943 по КККР на гр. Обзор, община Несебър до ТП „Център 2“ в ПИ 53045.501.346 по КККР на гр. Обзор, община Несебър“, с възложител: „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40454.

ПД-2096

„ПУП-ПП за кабел 20 kV, тип NA2XS(F)2Y3X1X185 мм2  от ПС „Обзор“, в ПИ 53045.531.943 по КККР на гр. Обзор, община Несебър до ЖР стълб 305/5 на ЕП „Обзор“ в ПИ 53045.501.345 по КККР на гр. Обзор, община Несебър“, с възложител: „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40457.

ПД-2159

„Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за външно електрозахранване на ПИ с идентификатор 44094.21.99 по КККР на с. Лозенец, община Царево“, с възложител: „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40442.

ПД-2258, 2274

„План за интегрирано развитие на Община Поморие за периода 2021-2027 г, с възложител: Община Поморие. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40448.

ПД-2129

„Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 20273.28.53 по КККР на с. Дебелт, м. „Кривия вир“, община Средец и изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 20273.28.52, с цел обединяване на имотите и отреждане „за газстанция (метан), производство на електроенергия, център за съхранение на данни и складова база“, с възложител: „ЕМИ“ ООД. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40455.

ПД-2130, 2131, 2132

„Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатори 20273.27.22, 20273.27.23 и 20273.28.56 по КККР на с. Дебелт, община Средец, с цел урегулиране на имотите и отреждане „за производство на електроенергия, център за съхранение на данни и складова база“, с възложител: „ЕМИ“ ООД. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40458.

05.08.2022

ПД-2141

„ПУП-ПП за трасе на кабелна линия средно напрежение от място на разкъсване на съществуващ кабел средно напрежение в ПИ с идентификатор 81178.5.346 по КК на град Черноморец, община Созопол до нов БКТП в ПИ с идентификатор 81178.5.432 по КК на град Черноморец, община Созопол», с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД. Информацията на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40410

ПД-2244

„Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с № 32425.65.7 по КК на с. Изворище, община Бургас“, с възложител: Божидар Рачев. Информацията на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40412

ПД-2162

„Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-8, кв. 59 по плана на с. Черково, община Карнобат, с цел промяна в отреждането на имота от „за жилищно строителство“ в „за производствено-складова дейност и жилищна част“, с възложител: Кунчо Калчев. . Информацията на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40411

03.08.2022

ПД-2128

„Изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за линейни обекти на техническата инфраструктура: улица и алеи в землището на гр. Созопол, м. „Света Марина“, община Созопол, в обхват мужду кв. Мисаря и общински път BGS 10-20“, с възложител: Община Созопол. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40383

ПД-1872

„ПУП-ПРЗ за ПИ с № 35883.104.6 по КК на град Камено, община Камено и ПУП-ПУР за нова улица от о.т. 6 по регулационния план на град Камено до ПИ с идентификатор 35883.104.6 по КК на землището на град Камено», с възложител: Петьо Минчен“. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40403

01.08.2022

ПД-2086

 „ПУП-ПРЗ за ПИ с № 07079.820.1054 по КК на град Бургас, община Бургас“, с възложител: „Дрансел“ ЕООД. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40363

ПД-2077

 „Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 24712.57.341 по КК на с. Дюлево, община Средец и ПУР за осигуряване на транспортен достъп до имота“, с възложител: ЕТ „Метал Плюс – Димо Найденов“. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40364

ПД-1910

«ПУП-ПРЗ за ПИ № 07079.12.680 по КК на град Бургас, кв. Ветрен, м. «Неравното», община Бургас» с възложители: Гергана Бялкова, Деян Бялков, Анна Танева, Гергана Велчева, Атанаска Радулова-Хедари, Райчо Радулов, Невенка Радулова, ?Виолета Радулова и Владимир Радулов. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40362

25.07.2022

ПД-1801

„Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Айтос и изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с № 56321.92.20 и 56321.92.16 по КК на с. Пещерско, община Айтос“ с възложител: Николай Куртев. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40325

ПД-1733

„ПУП-ПРЗ за ПИ № 07079.13.1064, 07079.13.2367, 07079.13.1035 и 07079.13.1038 по КК на гр. Бургас, м. „Нанелика“, община Бургас“ с възложители: Костадинка Дудева-Радославова, Петко Димов и Лили Димова. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40306

ПД-1832

„ПУП-ПУР за достъп до УПИ III-2632, с.о. „Бизнес парк 1“, местност „Дванадесетте“, ПИ с № 07079.2.2632 по КК на гр. Бургас“, с възложител Община Бургас. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40319

ПД-1909

„Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на път в ПИ с № 17974.109.715, 17974.109.717, 17974.109.719, 17974.109.723 и 17974.109.725, землище на гр. Средец, Община Средец“. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40311

21.07.2022

ПД-1981

„Изработване на ПУП-ПРЗ  в обхвата на ПИ с идентификатор 80916.10.443 по КК на с. Черни връх, община Камено, с цел урегулиране на имота и отреждане „за жилищно строителство“ и ПУП-ПУР за достъп до новообразуваните имоти“, с възложители: Георги Гунев и Малина Пъчкова, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40246

ПД-1991

„Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол за периода 2021-2028г.“ с възложител: Община Созопол. Информацията на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40270

ПД-1246

“Изменение на ПУП-ПУР на улица - тупик с о.т. 54-о.т. 55 с ширина 3,50 м и пешеходна алея достигаща до плажната ивица с ширина от 2,00 м в м. „Каваците“ в устройствена зона за курорт и допълващи дейности – Ок4/11 по действащ ОУП на Община Созопол и зона „А“ по ЗУЧК“ с възложител Община Созопол. https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40215

ПД-1784 

„ПУП-ПП за трасе на оптичен кабел, за осигуряване на свързаност между населените места в Община Поморие“, с възложител: „Вижън плюс“ ООД, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. . Информацията на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/4028

19.07.2022

ПД-2044

„ПУП-ПП за трасе на кабелна линия 0,4кV до ПИ с идентификатор 47202.10.71, землище на с. Маринка, Община Бургас, с цел ел. захранване на помпа за напояване в имота“, с възложител: Веселин Василев. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40177

14.07.2022

ПД-1861

„ПУП-ПРЗ за ПИ с № 39164.12.165 по КККР на с. Кошарица, м. „Липака“, община Несебър“. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40199

13.07.2022

ПД-1659

„Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Карнобат и изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с № 36525.226.1 по КК на град Карнобат, община Карнобат“ с възложител: „Карнобат Енерджи“ ЕООД. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40168

12.07.2022

ПД-1926

„Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за осигуряване на трасе на кабелна линия 1 kV от фотоволтаична електроцентрала в УПИ VII-185, кв.12 по плана на с. Черноград, община Айтос с мощност 100 kW до ТП „Черноград 2“ в имот 81102.36.4 по КККР на с. Черноград, община Айтос. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40152

06.07.2022

ПД-1509

„Програма за устойчиво енергийно развитие на Община Созопол за периода 2021-2027 г.”, с възложител Община Созопол. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40083

04.07.2022

ПД-3239

„Изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на имот с № 211451.501.346 по КК на село Димчево, община Бургас /УПИ IV-1,40, кв. 32 по ,план на село Димчево, община Бургас/ с цел разделяне на имота и обособяване на два УПИ“, с възложители: Здравка Чолакова, Станка Калайджиева, Елка Петкова, Ивайло Петков, Денка Лефтерова. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40075

30.06.2022

ПД-1694

„Изработване на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ № 07079.6.1586 по КККР на гр. Бургас, м. „Край село”, кв. Долно Езерово, гр. Бургас, община Бургас“ с възложител: Николай Ангелов и "Контейнер трейд" ЕООД. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39956

ПД-1725

„Изменение на ОУП на Община Айтос в обхвата на ПИ с идентификатори 00151.194.14, 00151.194.25 по КККР, м. „Карнобатски път”, 00151.147.5, 00151.147.6 по КККР, 00151.147.7 по КККР, м. „Могилата”, 00151.139.8, 00151.139.38 по КККР, м. „Татарски ниви” и 00151.272.8, 00151.272.12 по КККР, м. „Алтън тарла“, землище на гр. Айтос, община Айтос, с цел установяване на устройствени зони „Соп” и „Пп”, възложители: „Дънак” ЕООД, „Заедност” ООД, Тодор Димитров. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39997

ПД-1013

„ПУП-ПП за уличен водопровод до имот с № 72151.37.38 по КК на с. Твърдица, местност „Чекелията“ община Бургас“ с възложители: Илиян Стефанов и Георги Парашкевов. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40014

ПД-1826

„Изменение на Общ устройствен план на град Бургас в обхват на поземлен имот с идентификатор 07079.2.390 по КК на гр. Бургас”; Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 07079.2.390 по КК на гр. Бургас” и „ПУП-ПУР за транспортно обслужване на поземлен имот с идентификатор 07079.2.390 по КК на гр. Бургас”, с възложител Община Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39989

22.06.2022

ПД-1583

„ПУП-ПРЗ за ПИ № 07079.6.1122 по КК на гр. Бургас, м. „Герен бунар”, община Бургас“ с възложител: „ВЕРСО” ООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39899

ПД-1427

„Изменение на ПУП-ПЗ за ПИ № 07079.20.474 и ПИ № 07079.20.57 по КК на гр. Бургас, м. „Кьошето”, землище кв. Сарафово, община Бургас“, с възложители: Димитър Качулков и Емил Пионов. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39863

15.06.2022

ПД-1327 

„Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.3.2802, 07079.3.2805, 07079.3.2806, 07079.3.2803 и 07079.3.2804 по КК на град Бургас, община Бургас /УПИ I-2802, УПИ II-2805, УПИ III-2806, УПИ IV-2803, УПИ V-2804, кв. 67 по плана на ПЗ „Север“, град Бургас, община Бургас/“, с възложител: „Меркурий-99“ ООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39825

ПД-1430 

„Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.663.24 по КК на град Бургас, община Бургас с цел промяна в отреждането на имота от " за производствено-складова база и административно обслужване" в "за производствено-складова база, административно обслужване и бензиностанция"“ с възложител: „Салекс“ ООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39805

ПД-1321  

„Изработване на ПУП-ПРЗ  в обхвата на ПИ с идентификатор 07079.3.1609 по КК на град Бургас, община Бургас, с цел обособяване на УПИ с отреждане „за складово-производствени дейности“ с възложител: „Меркурий -99“ ООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39815

ПД-1619 

«ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.13.1674 по КК на град Бургас, кв. Банево, абщина Бургас» с възложители: Дора Александрова и Иво Бояджиев. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39799

ПД-1317 

«Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 07079.820.1561 по КК на град Бургас, кв. Сарафово, община Бургас» с възложител: Андрей Андонов. . Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39821

14.06.2022

ПД-2571

„Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за осигуряване на трасе на кабелна линия НН от ТНН на ТП „Тънково 2“ в ПИ с идентификатор 73571.501.486 по КККР до ПИ с идентификатор 73571.35.128 по КККР, местност „Саръямач“ и Устройствена план-схема за трасе на кабелна линия НН по ул. „Васил Левски” с идентификатор 73571.501.11 и 73571.501.130 по КККР на с. Тънково, община Несебър“, с възложител: Мая Захариева. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39798

13.06.2022

ПД-1034

„Програма за управление на отпадъците на Община Поморие 2021-2028 г.“ с възложител: ОБЩИНА ПОМОРИЕ. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39768

10.06.2022

ПД-807

„Подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на кабелна линия 20 kV от съществуващ Ж.Р. стълб в ПИ 35033.14.90 до ПИ 35033.14.327 по КККР на гр. Каблешково община Поморие, извън границите на урбанизираната територия” и изграждане на „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 959,2kWp и трафопост", в УПИ I-283, 284, м. 14, м."Разклона", землище гр. Каблешково, община Поморие, ПИ с идентификатор 35033.14.327 по КК на гр. Каблешково“ с възложител: "Лейк Ланд" ООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39787

06.06.2022

ПД-1447

„Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ № 134.247 по плана на новообразуваните имоти на зона по §4 от ЗСПЗЗ с. Крушевец, община Созопол», с възложители: Стамат Христов и Мария Христова. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39680

ПД-1030

„Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 12245.19.1 по КК на с. Вратица, община Камено, с цел изграждане на фотоволтаична централа за производство на електрически ток от слънчевата енергия, подстанция и батерии за съхранение на електроенергия“, с възложител: „Камено Солар БГ“ ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39678

ПД-1494

«ПУП-ПУР за имоти с идентификатори 35691.3.106, 35691.3.125, 35691.3.126 и 35691.3.127 по КК на с. Каменар, месност «Преводната», община Поморие» с възложител: Община Поморие. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39663

ПД-1149

„Изработване на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП), с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 12303.117.61 по КК на с. Вресово, м. „Мерата“, община Руен“, с възложител: Халил Халил. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39681

ПД-1170

„ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.3.2837 и 07079.3.2838 по КККР на гр. Бургас, местност „Вълчи връх”, община Бургас“, с възложители: Цветелина Насър и„Зина-2012“ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39682

ПД-1328

„Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-68 и УПИ VI-67, кв. 70 (ПИ с ид. 07079.820.999 и 07079.820.1005 по КККР на гр. Бургас) по плана на кв. „Сарафово“, община Бургас и изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с ид. 07079.820.1061 и 07079.820.1062 по КК на кв. „Сарафово“, гр. Бургас“, с възложители: Тодорка Вълчева, Атанас Лютаков, Атанаска Костадинова и Стефан Бахчеванов. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39683

ПД-1464

„Нов кабелен разпределителен шкаф /КРШ/ на границата на ПИ с ид. 10327.411.7 по КК на с. Везенково, общ. Сунгурларе; Кабелна линия 1кV от трафопост „Везенково 1” до новия КРШ; Кабелна линия 1кV от новия КРШ до ново ЕТ 1 на границата на ПИ с ид. 10327.411.11 по КК на с. Везенково, общ. Сунгурларе; Кабелна линия 1кV от новия КРШ  до ново ЕТ 2 на границата на имот 10327.411.17 по КК на с. Везенково, общ. Сунгурларе; Кабелна линия 1кV от новия КРШ до ЕТ 3 на границата на ПИ с ид. 10327.412.2 по КК на с. Везенково, общ. Сунгурларе“ с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39684

 ПД-1405

„Програма за опазване на околната среда на община Сунгурларе за периода 2021-2028 г.“, с възложител: община Сунгурларе. Информацията е достъпна на https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39665

02.06.2022

ПД-1323

„Изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 07079.831.361 и 07079.831.362 по КККР на гр. Бургас, Лесопарк „Росенец“, зона „Хижи“, община Бургас“, с възложител: „УТОПИЯ ВИЛИДЖ ИНВЕСТ“ ООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39664

19.05.2022

ПД-1378

«Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 81178.9.470 по КК на град  Черноморец, община Созопол“ с възложители: Зафира Хрусанова, Николина Ангелова, Милко Милев и Костадинка Хрусанова“, с възложител: Красимира Танева и Красимир Танев. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39483

ПД-1233

за „Изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на община Карнобат и изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 10625.86.1 и 10625.86.2 по КК на с. Венец, община Карнобат“ с възложител: ЕТ „Миню Стайков Комерс“. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39493

ПД-1103

„Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор  80916.10.158 по КК на с. Черни връх, община Камено /УПИ I-158, кв. 52а по плана на с. Черни връх/“с възложител: „Тоан“ ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39492

ПД-1096

„Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-158, кв. 49 по плана кв. „Крайморие“ /ПИ с идентификатор 07079.30.375 по КК на град Бургас, община Бургас//“ с възложител: Марийка Гавраилова. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39497

17.05.2022

ПД-1147

„ПУП-ПРЗ за новообразуван имот с проектен № 46663.502.426 (образуван от поземлен имот 46663.502.214 и 46663.502.220 по кк на гр. Малко Търново), местност „Край града“, община Малко Търново“, с възложител: Красимира Танева и Красимир Танев. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39475

ПД-1255

„Частично изменение на ПУП-ПРЗ за имот с № 07079.2.3570 по КК на гр. Бургас, местност „Под шосето“, община Бургас“, с възложител: Борил Ташев. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39477

ПД-1333

„Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имот с № 07079.13.1635 по КК на гр. Бургас, местност „Айтоска пътека“, община Бургас“, с възложител: Неделчо Александров. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39480

ПД-791, 903

„ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън урбанизирана територия обект: Уличен водопровод и улична канализация за имот с № 39164.15.106 по КК на с. Кошарица, местност „Сулуджана“, община Несебър“ с възложители: „Сит-Грейпс“ ООД, Филка Стефанова и Теодора Стефанова. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39464

11.05.2022

ПД-1111

„Програма за опазване на околната среда на Община Камено за периода 2021-2028 г.“, с възложител: Община Камено. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39423

ПД-1122

„Програма за управление на отпадъците на Община Сунгурларе за периода 2021-2028 г.“, с възложител: Община Сунгурларе. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39422

ПД-1063

„Изменение на ПУП – ПР и проект на ПУП-ПЗ за УПИ I, кв. 18 (ПИ с № 37023.503.62 по КК), гр. Китен, общ. Приморско ”, с възложители Ралю Ралев, Георги Ралев и Атанас Георгиев. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39424

ПД-1019

„ПУП-ПЗ на ПИ 18469.17.60 по КК на с. Гюльовца, м. „Старите лозя”, община Несебър“, с възложител: „Вила Дрозофила” ООД Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39411

ПД-939

„ПУП-ПП за външно ел. захранване на обект „Вилна сграда“ в ПИ с идентификатор 69328.102.213, местност „Край село – СРГ”, землище с. Стоилово, Община Малко Търново“ с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39414

ПД-1079

„ПУП-ПРЗ за ПИ №. 07079.12.24, м. „Кантона“, землище на кв. Ветрен, гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: Петко Великов Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39413

ПД-952

„Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.605.12 и 07079.605.13 по КК на град Бургас, община Бургас /УПИ III   и УПИ XVII по плана на град Бургас/ и ПУП-ПУР за част от южната полуширина на улица с о.т. 32-33-35 по ПР на ПЗ „Север“, град Бургас пред имотите, предмет на ПУП-ПРЗ“ с възложители: „Булавто – Бургас“ ЕООД и „Елит Консулт Варна“ ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39401

ПД-712 

„Частично изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.20.92 по КК на град Бургас, община Бургас /УПИ IV-1134, кв. 7 по плана на град Бургас/“, с възложител: Вълчо Стоянов, Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39410

10.05.2022

ПД-614

„Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за кабелна линия 1 кV от разпределително табло ниско напрежение (ТНН) на мачтов трансформаторен пост (МТП) „Писменово 2“ в ПИ № 20.286 в землището на с. Писменово, м. „Лозята“, община Приморско, съгласно приложен координатен регистър“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ EАД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39402

ПД-888

„ПУП-ПУР с цел осигуряване на достъп да имот с идентификатор 81178.5.27 по КК на гр. Черноморец, местност „Аклади“, община Созопол“, с възложител: Маргарит Тодоров е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39399

ПД-2382

„Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за изграждане на оптична кабелна линия „07-0807/ТШ3-0814“ в обхвата на път I-9 при км 195+939 до км 203+398  през териториите на община Несебър и община Поморие за нуждите на Министерството на отбраната на Република България“ с възложител: Министерството на отбраната е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39404

ПД-689

„Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-153, V-154, VI-155, VII-152 и VIII-156, кв. 67, ПИ с идентификатори 07079.30.683, 07079.30.684, 07079.30.685, 07079.30.687 и 07079.30.686 по КК на гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: Бедиг Джаникян. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39097

28.04.2022

ПД-898

ПУП-ПП за трасе на външен водопровод за водоснабдяване на ПИ с № 57491.18.636, 57491.18.532, 57491.18.424, 57491.18.601, 57491.18.603 по КК на гр. Поморие, м. Кошарите, община Поморие“, с възложител: "Проект 7"ООД, Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39276

ПД- 674

ПУП-ПЗ за ПИ с № 73211.18.36 по КККР на с. Трояново, м. "Таушан кайряк", община Камено, с цел промяна на 2022 кв.м от предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди и отреждането на новообрзувания имот "за фотоволтаична централа", с възложител: "Смарт СИС"ООД, Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39277

27.04.2022

ПД-1017,1094 

„Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 58431.115.110 по КК на с. Приселци, община Несебър, с цел урегулиране на имота и отреждане „за фотоволтаична електроцентрала“ и изменение на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 58431.115.107 по КК на с. Приселци, община Несебър, с цел промяна в отреждането на имота от „за жилищно строителство“ в „за фотоволтаична електроцентрала“ с възложител: Алекси Петров. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39281

ПД-359

„ПУП-ПП за трасе на  кабел за електрозахранване на преместваем обект с търговска цел в ПИ с идентификатор 48916.1.999 по КК на град Царево, община Царево“, с възложител: Стефан Петров. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39259

ПД-576 

„ПУП-ПП за трасе на уличен водопровод; ПУП-ПП за трасе на ел. кабел за електрозахранване и ПУП-ПУР за трасе на обслужваща улица за ПИ с идентификатор 32367.28.119 по КК на с. Извор, община Бургас“, с възложител: "ЛПС"ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39256

ПД-721

„ПУП-ПРЗ за ПИ № 00151.490.34 по КК на гр. Айтос, м. „Кара Пелит“, община Айтос“, с възложител: „Фарад“ ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39263

ПД-501

„Изменение на ОУП на гр. Бургас за ПИ № 07079.9.1033 и № 07079.9.1034 по КК на гр. Бургас, масив 9, м. „Сълкъмчетата“, землище на ж.к. „Меден Рудник“, община Бургас“, с възложител Община Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39262

26.04.2022

ПД-875 

„Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I по плана на град Поморие, община Поморие /ПИ с идентификатор 57491.19.432 по КК на град Поморие, община Поморие/“ с възложители: Анна-Мария Димитрова, Тодор Драков и Михаела Дракова, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39221

18.04.2022

ПД-803

„Изменение на Общ устройствен план на Община Карнобат и изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 20448.46.1 по КК на с. Деветинци, местност „Новия Юрт”, община Карнобат”, с възложител ЕТ „ЯНА СТАЙКОВА-КОМЕРС”. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39153

11.04.2022

ПД-649

„Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-182, УПИ II-183, УПИ III-184, УПИ IV-185 и УПИ V-186, кв. 127 по плана на ПК „Церковски“, с. Венец, община Карнобат/ПИ с № 10625.127.182, 10625.127.183, 10625.127.184, 10625.127.185, 10625.127.186 и 10625.127.188 по КК на с. Венец, община Карнобат, с цел обединяване на имотите в един нов имот с отреждане „за енергийно производство“, за изграждане на фотоволтаична електроцентрала“ с възложител: „Вин. С. Индустрийс“ ООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39082

ПД-509

«Общинска програма за управление на отпадъците на територията на Община Бургас 2021-2028г.» с възложител: Община Бургас. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39093

ПД-385

«Изработване на ПУП-ПП за трасе на обслужваща улица за достъп до ПИ с идентификатор 00151.274.6 по КК на град Айтос, община Айтос» с възложител: Димитър Димитров. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39096

ПД-938

«Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII, УПИ IX, УПИ XI, УПИ XII и УПИ XIII, кв. 24 по плана на с. Голямо Буково, община Средец“ с възложител: Григорий Дараджанов. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39107

ПД-635

„Изработване на ПУП-ПРЗ  в обхвата на ПИ с идентификатори 07079.2.1994, 07079.2.1998 и 07079.2.1999 по КК на град Бургас, община Бургас, с цел урегулиране на два нови УПИ с отреждане „за административна, търговска и складова дейност“ с възложители: ЕТ „Дарс-91-Димитър Събков“ и „Дарс Ауто“ ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39098

ПД-881, 882

„ПУП-ПП за трасе на уличен водопровод и ПУП-ПП за трасе на елекрически кабел за захранване на ПИ с № 07079.2.1044 и 07079.2.1045 по КК на град Бургас, община Бургас“ с възложител: „Еми“ ООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39108

ПД-615

„Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за кабелна линия 1 кV от КРШ до ново електромерно табло за захранване на вилна сграда и допълващо застрояване-лятна кухня в ПИ с № 56513.63.4 по КККР на с. Писменово, община Приморско“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ EАД Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39100

ПД-616

„Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за кабелно трасе на външно електрозахранване на комплекс от еднофамилни жилищни сгради в ПИ с идентификатор 57491.18.216 по КККР, м. Кошарите, землище на гр. Поморие, община Поморие“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ EАД Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39099

ПД-640,641

ПУП-ПП за кабелна линия 20 кV, с цел изграждане на външно ел. захранване на ваканционно селище "Хевън Хилс" в ПИ 39164.15.106 по КК на с. Кошарица, местност "Сулуджана", община Несебър“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ EАД Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39094

ПД-689

„Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-153, V-154, VI-155, VII-152 и VIII-156, кв. 67, ПИ с идентификатори 07079.30.683, 07079.30.684, 07079.30.685, 07079.30.687 и 07079.30.686 по КК на гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: Бедиг Джаникян. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39097

ПД-112

„ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 48619.506.158 по КК на гр. Царево, местност „Лозята“, община Царево с цел урегулиране и застрояване на имота за вилно строителство“, с възложители: Емилия Тодорова и Янко Тодоров. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39101

ПД-755

„Изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 10625.127.180 по КК на с. Венец, Промишлен комплекс „Церковски”, местност „Гиндев чифлик“, община Карнобат и изграждане на наземна фотоволтаична електроцентрала с мощност 5,17 MW в имот с идентификатор 10625.127.180 и 10625.87.53 по КК на с. Венец”, с възложител „Топаз мел” ООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39106

ПД-670

„ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 80916-76-34 по КК на с. Черни връх, местност „Кантона”, община Камено”, с възложител „Балкан Трейд” ЕООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39102

ПД-629

„ПУП-ПРЗ за имоти с идентификатори 48619.506.12 и 48619.506.13 по КК на гр. Царево, община Царево с цел урегулиране и отреждане на имотите за вилно строителство“, с възложители: Красимир Стоянов и Стоян Стоянов. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39095

ПД-1018

„Изменение на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 80916.16.66 по КК на с. Черни връх, община Камено, с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 1 MW”, с възложител „Алфа стар” ООД. Информацията е достъпна на: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39092

30.03.2022

ПД-503

„Програма за управление на отпадъците на Община Карнобат за периода 2021-2028 г.“, с възложител: Община Карнобат. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38971

28.03.2022

ПД-176

„Програма за опазване на околната среда (ПООС) на Община Айтос за периода 2021-2028 г.“, с възложител: Община Айтос. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38964

25.03.2022

ПД-315

„ПУП-ПРЗ за ПИ с № 67800.7.1 по КК на град Созопол, община Созопол, с цел разделяне и урегулиране на имота на отделни УПИ и ПУП-ПП за трасе на нов водопровод и нов клон за канализация за имота“ с възложители: Иван Момчилов и Найден Гюмов. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38956

24.03.2022

ПД-287

„Програма за управление на отпадъците на Община Руен за периода 2021-2028 г.“, с възложител: Община Руен. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38778

ПД-288

„Програма за опазване на околната среда (ОПООС) на Община Руен за периода 2021-2028 г.“, с възложител: Община Руен. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38776

22.03.2022

ПД-377

„Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с № 58640.14.102 по КК на с. Просеник, община Руен /УПИ I-102, кв. 14 по плана на с. Просеник, община Руен/, с цел изграждане на фотоволтаична централа за производство на електрически ток от слънчевата енергия“ с възложител: „Панорама -5“ ООД. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38911

ПД-397

„Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 07079.4.871 по КК на град Бургас, община Бургас“ с възложител: „Инвест Фор Ю“ ЕООД. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38909

ПД-443

„Изработване на ПУП-ПРЗ  в обхвата на ПИ с идентификатор 07079.5.830 по КК на град Бургас, община Бургас“ с възложител: „Планекс Бургас“ ООД. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38910

ПД-3264

„Виниярдс-жилищни сгради за сезонно обитаване и хотел" в имот с идентификатор 35033.8.392 по КК на гр. Каблешково, община Поморие, подобект: Кабел 20 kV между БКТП 2х630 kVA в поземлен имот с идентификатор 35033.8.392 и БКТП 2х630 kVA в поземлен имот с идентификатор 35033.8.486 по КК на гр. Каблешково, община Поморие“, с възложител: „Хилс БГ Мениджмънт" ЕООД Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38912

21.03.2022

ПД-321

„Подробен Устройствен План - План за застрояване (ПУП – ПЗ) за ПИ с № 73211.18.36 по КККР на с. Трояново, м. „Летище“, община Камено, с цел промяна на 2022 кв.м от предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждането на новообразувания имот „за жилищно строителство“, с възложител: Николай Матев. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38898

18.03.2022

ПД-444

„Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с № 07079.6.1797 и ПИ с № 07079.6.1798, м. „Kараянос“ по КК на гр. Бургас“, с възложители: Георги Калоянов и „Ники- тел рециклинг“ ЕООД. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38845

ПД-356

„ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП за ПИ № 63478.41.27, м. „Голям камък/Рускин”, земл. с. Русокастро, общ. Камено“ с възложител: СЦК, Сдружение на ловците и риболовците „Лебед”. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38844

ПД-3343

„ПУП-ПРЗ за ПИ с № 07079.12.934 по КК на гр. Бургас, кв. "Ветрен", община Бургас, с цел оотреждане за офис сграда с магазини и шоурум и складово-производствена база за скалооблицовъчни материали“ с възложител: Петър Иванов. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38846

ПД-350

„Частично изменение на Общ устройствен план на град Бургас в обхвата на ПИ с № 07079.3.1654, 07079.3.1655 по КК на град Бургас, община Бургас“ с възложител: Община Бургас. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38842

ПД-3456

„Изработване на ПУП-ПРЗ за имоти с № 30168.191.44, 30168.191.7, 301168.191.45, 30168.191.14, 30168.191.6, 30168.191.8, 30168.191.43, 30168.191.36 (прокар), 30168.191.13 и 30168.191.39 (част от обслужващ общински път) по КК на с. Загорци, община Средец (УПИ I, масив 191 в землището на с. Загорци)“, с възложител: „Гец-Ги-Агро“ ЕООД. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38863

17.03.2022

ПД-2383

„Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за изграждане на оптична кабелна линия „07-0807/ТШ4-0807-0801/ТШ6“ за нуждите на Министерството на отбраната на Република България“ с възложител: Министерство на отбраната. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38838

16.03.2022

ПД-348

„Частично изменение на Общ устройствен план на град Бургас в обхвата на кв. 77 и кв. 113 по плана на зона „Г“, ж. к. Меден Рудник, град Бургас, община Бургас“ с възложител: Община Бургас. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38808

ПД-123

„Програма за управление на отпадъците на Община Айтос за периода 2021-2028 г.”, с възложител Община Айтос. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38779

ПД-221

Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ): „ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 12245.15.11, местност „Браницата“, землище на с. Вратица, община Камено“ и „Изграждане на фотоволтаична централа в ПИ с идентификатор 12245.15.11, местност „Браницата“, землище на с. Вратица, община Камено“, с възложител: „БИО ПИ ДИ СОЛАР ЕНЕРДЖИ“ ООД. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38798

ПД-222

Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ): „ПУП-ПЗ на част от ПИ с идентификатор 12245.17.8 по КК на с. Вратица, м. „Кюпек дере“, общ. Камено“ и „Изграждане на фотоволтаична централа в ПИ с идентификатор 12245.17.8 по КК на с. Вратица, м. „Кюпек дере“, общ. Камено“, с възложител: „БИО ПИ ДИ СОЛАР ЕНЕРДЖИ“ ООД. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38800

ПД-223

Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ): „ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 12245.20.16, местност „Чардак тарла“, землище на с. Вратица, община Камено“ и „Изграждане на фотоволтаична централа в ПИ с идентификатор 12245.20.16, местност „Чардак тарла“, землище на с. Вратица, община Камено“, с възложител: „БИО ПИ ДИ СОЛАР ЕНЕРДЖИ“ ООД. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38802

ПД-224

Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ): „ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 12245.20.16, местност „Чардак тарла“, землище на с. Вратица, община Камено“ и „Изграждане на фотоволтаична централа в ПИ с идентификатор 12245.20.16, местност „Чардак тарла“, землище на с. Вратица, община Камено“, с възложител: „БИО ПИ ДИ СОЛАР ЕНЕРДЖИ“ ООД. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38802

ПД-225

Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ): „ПУП-ПЗ на ПИ№ 12245.14.1, 12245.14.3 и 12245.14.48  по КК на с. Вратица, м. „Шумната могила”, община Камено“ и „Изграждане на фотоволтаична централа в новообособен имот, образуван от обединяването на ПИ № 12245.14.1, 12245.14.3 и 12245.14.48  по КК на с. Вратица, м. „Шумната могила”, община Камено“, с възложител: „БИО ПИ ДИ СОЛАР ЕНЕРДЖИ“ ООД. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38805

14.03.2022

ПД-292

„Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 80916.78.83 по КК на с. Черни връх, община Камено, с цел изграждане на фотоволтаично електроцентрала за производство на електрически ток от слънчевата енергия“ с възложител: „Комета -7“ ЕООД. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38783

ПД-291

„Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 58356.72.11 по КК на град Приморско, община Приморско, с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на електрически ток от слънчевата енергия“ с възложител: ЕТ „Димитър Киров-45“. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38781

ПД-3254, 3255

Комплексен проект за инвестиционна инициатива за ПИ 70247.780.1, 70247.780.3, местност „Гьолджука“ и ПИ 70242.781.1, 70247.782.2 и 70247.782.3, местност „Шиванлъка“, землище гр. Сунгурларе, община Сунгурларе; ПУП-ПП за трасе на електроснабдяване и присъединяване на ел. кабел и ПУП-ПРЗ за „фотоволтаичен парк“ с възложител: „ТМ Проект“ ЕООД. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38784

02.03.2022

ПД-2726

„Фотоволтаична централа с мощност по 5MWв имот с № 66408.33.52 и 66408.33.50 по КК на с. Сигмен, м. „Герделийски герен“ община Карнобат“ с възложител: „Енерджи-Ди“ ЕООД. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38667

25.02.2022

ПД-2667

„ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 07079.3.1640 по КК на гр. Бургас, община Бургас” с възложител: „Авто БГ 27“ ООД. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37928

ПД-2281,2282

„ПУП-ПП за трасе на улична канализация за отвеждане на формираните отпадъчни води от обекти: Изграждане на 39 вилни сгради в ПИ с идентификатор 48619.2.457 по КК на град Царево, м. „Диньов гьол“, община Царево и изграждане на 47 вилни сгради в ПИ с идентификатор 48619.2.470 по КК на на град Царево, м. „Диньов гьол“, община Царево“ с възложител: „Алтест“ ЕООД. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38631

ПД-141

„Изработване на ПУП - ПЗ за ПИ с № 36525.187.8 по КК на град Карнобат, община Карнобат за изграждане на фотоволтаична наземна електроцентрала за производство на електрически ток от слънчевата енергия и 2 броя вятърни турбини за производство на ел. енергия; ПУП - ПЗ за ПИ с № 36525.185.65 по КК на град Карнобат, община Карнобат за изграждане на фотоволтаична наземна електроцентрала за производство на електрически ток от слънчевата енергия“, с възложител: „Солар и Ко“ ЕООД. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38625

21.02.2022

ПД-3105

„Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.6.925 по КККР, м. „Караянос“, кв. Долно Езерово, гр. Бургас, община Бургас с цел изграждане на Възобновяем енергиен източник – фотоволтаична електро централа (ВЕИ/ФвЕЦ)“ с възложител: „ТАНДЕМСТРОЙ“ ЕООД. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38578

ПД-3104

„Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.6.931 по КККР, м. „Караянос“, кв. Долно Езерово, гр. Бургас, Община Бургас с цел изграждане на Възобновяем енергиен източник – фотоволтаична електро централа (ВЕИ/ФвЕЦ)“, с възложител: „ТАНДЕМСТРОЙ“ ЕООД. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38567

ПД-171

„ЧИ на ПУП за ПИ с № 29221.217.1 по КККР на с. Момина църква, местност „Караганица“, община Средец, с цел промяна на предназначението на имота от „за животновъдна ферма“ в „за животновъдна ферма и производство на електрическа енергия от възобновяеми източници“, с възложител: „БЕЛИЦА“ ЕООД. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38576

ПД-3205

„Изменение на ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП за УПИ I-79, масив 9, местност „Чаплак баир“, част от ПИ с № 61145.9.79 по КК на с. Равнец“ с възложител: Община Бургас. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38570

ПД-111

„Изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ 48619.506.674, по КККР на м. „Лозята“, гр. Царево, Община Царево“ с възложител: Милена Кузмова. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38548

ПД-113

„Изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ 00833.5.167 по КККР на град Ахелой, община Поморие“ с възложител: „Станден и Ко“ ООД. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38549

18.02.2022

ПД-1256

„Програма за опазване на околната среда (ПООС за периода 2021-2025г.)“ и „Програма за управление на отпадъците (ПУО)“ на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – град Бургас. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38565

17.02.2022

ПД-3341

Изработване на ПУП — ПРЗ за ПИ с № 56959.340.25 по КК, на с. Подвис, община Сунгурларе, с цел изграждане на фотоволтаична централа монтирана на земна конструкция, за производство на електрически ток от слънчевата енергия, с възложител: „Сати Комерс" ЕООД. Информацията е достъпна на:  http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38528

ПД-58

Изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с № 17974.109.59 по КККР, м. „Малката река“, землище на гр. Средец, общ Средец, с възложител: „Джи Ес Технолоджис" ЕООД. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38546

ПД-3474

„ПУП-ПРЗ за ПИ с №07079.3.612 и 07079.3.613 по КК на град Бургас, община Бургас, с цел обединяване, урегулиране и отреждане на имотите за „обществено обслужване, безвредни производства, спорт, атракции и други допълващи дейности“ в градоустройствена зона 12/Смф по Общ устройствен план на град Бургас“ с възложител: „Невада Турс 2004“ ЕАД. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38532

ПД-2276,2277

„Частично изменение на ОУП на гр. Бургас за ПИ с №07079.13.2342, 07079.13.2344 и 07079.13.2345 по КККР на гр. Бургас, м. „Кюмюрджията“ и 07079.13.326 по КККР на гр. Бургас, местност „Яката“, общ Бургас“, с възложител: Община Бургас. Информацията е достъпна на:  http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38529

ПД-64

„Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ № 63029.107.24, местност „Ашламите", с. Росен, община Созопол с цел отреждане на имота за туристически чифлик“, с възложител: „Грийн Грас 1" ЕООД. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38539

04.02.2022

ПД-3235

„Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.30.461 по КК на гр. Бургас, кв. „Крайморие", община Бургас“, с възложители: „Брент Ойл" ЕООД и "Камер Селект" ЕООД. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38409

ПД-3440

„Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ № 07079.13.1230 по КККР на гр. Бургас, м. „Лозята", землището на кв. Банево, Община Бургас“, с възложител: Русанка Иванова. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38410

01.02.2022

ПД-3085

„ПУП-ПП за обект: Нова кабелна линия СН от съществуващ ж.р. стълб № 78/57 на ВСН „Стомана“ в поземлен имот с № 23604.41.12, землище с. Драчево, община Средец, до ТП „Драчево 3“, с възложител: „Електроразпределение Юг” ЕАД. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38239

ПД-3246

Относно: „Изработване на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.831.62 по КК на гр. Бургас, Лесопарк Росенец, община Бургас“, с възложител: „Е-Ком Трейд“ ЕООД . Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38373

27.01.2022

ПД-3133 

„Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ № 07079.5.1786  и  ПИ № 07079.5.17867 по КК на гр. Бургас в бивша м. „Сърт тарла”, землището на кв. Долно Езерово , Община Бургас“ с възложител: „БРОД - ДА“  ООД  . Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38335

ПД-3114  

„Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 81178.1.305 по КК  на гр. Черноморец, м. „Мокро скала“, община Созопол“ с възложител: „И.С.КЪМПАНИ“  ЕООД . Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38336

26.01.2022

ПД-2780

„ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.10.966 по КК на град Бургас, община Бургас, с цел урегулиране и обособяване на УПИ с отреждане „за вилна сграда и магазин" и ПУП-ПУР за трасе на тупикова улица за достъп до новообразувания УПИ“, с възложител: Илиян Стефанов. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38311

ПД-3197

„ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 80916.81.61 по КК на с. Черни връх, община Камено, с цел урегулиране и обособяване на 6 УПИ с отреждане за „жилищно строителство" и 1 УПИ „за трафпост и инфраструктура" и ПУП-ПУР за трасета на две нови обслужващи улици за досrьп до новообразуваните УПИ“, с възложител: „Микро 333“ ЕООД. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38316

18.01.2022

ПД-3085

„ПУП-ПП за обект: Нова кабелна линия СН от съществуващ ж.р. стълб № 78/57 на ВСН „Стомана“ в поземлен имот с № 23604.41.12, землище с. Драчево, община Средец, до ТП „Драчево 3“, с възложител: „Електроразпределение Юг” ЕАД. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38239

ПД-3317

„Изменение на ОУП на гр. Бургас в обхвата на устройствена зона 2/Смф1 включваща имоти с № 07079.604.80, 07079.604.81, 07079.604.82, 07079.604.83, 07079.604.84, 07079.604.166, попадащи в кв.20 по ПУП с устройствени зони на ПЗ „Север“, заключени между сегашната южна граница на устройствена зона 17/Смф, ул. „Одрин“ и предвидената с действащ ПУП обслужваща улица с о.т. 200-733-732-686-687 и част от ПИ с № 07079.604.79, граничеща с кв.20 и 17/Смф в територията на ПЗ „Север“ по КК на гр. Бургас, община Бургас“ с възложител: Община Бургас. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38243

ПД-2284

„ПУП-ПРЗ за имот си идентификатор 35883.104.250 по КК на гр. Камено с цел изграждане на жилищна сграда и ПУП-ПУР за нова улица като продължение на уличната мрежа в населеното място от съществуващи  о.т. 157 и о.т. 96 и преминаващ по ПИ с № 35883.104.201 и 25883.104.207 по КК на гр. Камено, община Камено“ с възложител: Данчо Данчев. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38246

14.01.2022

ПД-3233

Изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с № 07079.831.212 по КК на гр. Бургас, Лесопарк „Росенец", община Бургас”, с възложител: „И.С-Пропърти” ЕООД. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38221

04.01.2022

ПД-3315

„ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии: Обслужващ път с начало от ПИ с № 48619.15.3 (път „Царево – Лозенец“) до ПИ с № 48619.15.1006 по КК на гр. Царево, местност „Янов егрек“, община Царево“, с възложител: Община Царево. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38113

ПД-3036

„Изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ 07079.17.1135 по КККР на гр.Бургас, м. „Курт Баир“, с цел изграждане на възобнояваем енергиен източник - фотоволтаична електро централа (ВЕИ/ФвЕЦ) с ел. подстанция“, с възложител: „ЕУ БИЛДИНГ ГРУП“ ООД. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38114


2021
20.12.2021

ПД-3106

„Изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ II, кв. 18 по плана на с. Свобода, община Камено, с цел изграждане на Възобновяем енергиен източник – фотоволтаична електро централа (ВЕИ/ФвЕЦ)“, с възложител: „Малина Сън Енерджи - 57“ ЕООД. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38059

17.12.2021

ПД-2905

„ПУП-ПРЗ за поземлен имот с № 07079.9.385 по КК на гр. Бургас, местност „Сулу дере“ и ПУП-ПУР за осигуряване на достъп до имота“ с възложител Юрий Боев. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38013

15.12.2021

ПД-2985

„ПУП-ПП за изграждане на водопровод за захранване на част от имотите в зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Лозята“, землище с. Писменово, община Приморско“ с възложител: Община Приморско. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38017

08.12.2021

ПД-2621

„ПУП – ПРЗ за ПИ с № 07079.2.2761, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: „Опаковка БГ“ ООД. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37920

ПД-2694

„Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II – 6,15, масив 19, м. „Оникилика“ , гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: „Турботракс България“ ООД. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37923

ПД-2693

„Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III – 21, масив 19, м. „Оникилика“ , гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: „Турботракс България“ ООД. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37924

ПД-2635

„ПУП-ПРЗ за поземлен имот с № 35033.7.464 по КК на гр. Каблешково, местност „Пъдарска могила”, община Поморие”, с възложител „Бамел” ООД. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37926

ПД-2667

„ПУП-ПРЗ за поземлен имот с № 07079.3.1640 по КК на гр. Бургас, община Бургас”, с възложител „Авто БГ 27” ООД. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37928

ПД-2721

„ПУП-ПРЗ за поземлен имот с № 07079.13.1185 по КК на гр. Бургас, местност „Лозята”, община Бургас”, с възложител Ваня Александрова. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37919

ПД-2891

„ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с № 81178.9.14 и 81178.9.16 по КК на гр. Черноморец, община Созопол”, с възложители Иван Киряков, Митра Ралева, Иван Ралев, Неделчо Ралев, Ружди Мустафа, Васил Жечев. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37918

30.11.2021

вх. № ПД-2858

„ПУП-ПП за обект: Оптична кабелна линия – ОКЛ 0807-0801/ТШ5-0804, с начало от технологична шахта ШКС-03 до технологична шахта 0804/СТШ /трасе през ПИ с № 07079.831.280, 07079.831.173, 07079.831.72, 07079.10.907 в землището на град Бургас и ПИ с № 63029.100.107 и 63029.173.5 в землището на с. Росен, община Созопол“, с възложител: Министерство на отбраната. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37832

26.11.2021

вх. № ПД-2737

„Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване“ (ПУП-ПРЗ) за ПИ с № 52279.10.443 и 52279.10.444 по КК на с. Константиново, община Камено, м. „Край село“ и ПУП-ПУР от о.т.10 до о.т. 10а“, с възложители: Пенка Щърбанова и Димитър Щърбанов. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37792

вх. № ПД-2735

„ПУП-ПП за изграждане на трасе на оптична кабелна мрежа между селата Руен, Преображенци, Ръжица, Разбойна и Подгорец, община Руен”, с възложител „Вилиджнет” ЕООД. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37787

23.11.2021

вх. № ПД-2545

„ПУП-ПРЗ за ПИ с № 72151.16.82 по КК на с. Твърдица, община Бургас, с цел разделяне и урегулиране на имота на отделни УПИ“, с възложители: Денка Тоткова, Павел Николов и Константин Маринов. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37768

вх. № ПД-2809

„Изменение на общ устройствен план (ОУП) на община Карнобат и ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ с № 36525.76.260, м. „Дереджика“ в землището на град Карнобат, община Карнобат“, с възложител: Община Карнобат. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37769

22.11.2021

вх. № ПД-2906

„Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Карнобат  в обхвата на ПИ с № 66408.33.52, 66408.33.50, 66408.33.46, 66408.33.31 и 66408.33.17 по КК на с. Сигмен, община Карнобат“, с възложител: Община Карнобат. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37750

17.11.2021

вх. № ПД-2666

„Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-УР) за изграждане на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за част от поземлен имот с № 00833.5.378 по КК на гр. Ахелой, община Поморие“, с възложител Община Поморие. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37666

 вх. № ПД-2860

„Изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ I от кв.8; УПИ I от кв.9; УПИ I от кв.10; УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V от кв.11; УПИ II от кв.12, УПИ I от кв.29 по регулационния план на Гара Церковски, община Карнобат, с цел обединяване на имотите в един нов урегулиран поземлен имот и преотреден „за фотоволтаична централа“, с възложител: ЕТ „Яна Стайкова-Комерс“. Информацията е достъпна на  http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37705

16.11.2021

вх. № ПД-2614

за: „ПУП-ПП за изграждане на въздушна кабелна линия 20kV от съществуващ СРС "103А" на ВЛ "Пролет" до ВС "Трояново", с възложител: „Електроразпределение Юг" ЕАД. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/?supervisorId=4008&lotNumber=87-2021

15.11.2021

вх. № ПД-2744

„Изменение на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с № 80916.76.52, 80916.76.53 и 80916.76.22 по КК на с. Черни връх, местност „Дебелата кория”, община Камено и ПУП-ПП на пътна връзка и път за достъп до проектни УПИ I и УПИ II, образувани от ПИ с № 80916.76.52, ПИ с № 80916.76.53 и ПИ 80916.76.22 в местност „Дебелата кория” по КККР на с.Черни връх, община Камено”, с възложители Изабела Парашкевова, Любомир Парашкевов и Радостин Стойнов. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37671

 вх. № ПД-2771

„Изменение на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 07079.30.235 (УПИ XXXIII-92), 07079.30.236 (УПИ XXXII-91) и 07079.30.237 (УПИ XXXIV-92) по КК на гр. Бургас, кв. „Крайморие”, гр. Бургас, община Бургас”, с възложител „Билдникс” ЕООД. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37676

 вх. № ПД-2499

„Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-УР) за изграждане на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за част от поземлен имот с № 00833.5.378 по КК на гр. Ахелой, община Поморие“ с възложител Община Поморие. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37666

12.11.2021

вх. № ПД-2594

за: „ПУП-ПРЗ и ПУР за № с №30822.174.3 по КК на с. Зидарово, общ. Созопол", с възложител: „Ведра Интернешънъл“ АД. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37657

04.11.2021

вх. № ПД-1811

за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с № 67800.10.267 и 67800.10.508 по КК на м. „Мапи“, землище на град Созопол, община Созопол, с цел обединяване на имотите в нов УПИ и изграждане на сгради за отдих и курорт”, с възложител: „Блек Сий Асет Мениджмънт“ ЕАД. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37164

вх. № ПД-2397

за: „ПУП-ПУР за утвърждаване на трасе на обслужваща улица за транспортно обслужване на ПИ с № 07079.7.1496 по КК на м. „Кайряка“, кв. Горно Езерово, град Бургас, община Бургас“ с възложител: Община Бургас. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37553

 вх. № ПД-2416

за: „Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП)  за изграждане на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за изграждане на оптична кабелна линия „07-0807/ТШ2-0793“ за нуждите на отбраната на Република България“, с възложител: Министерството на отбраната. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37559

 вх. № ПД-2618

за: „ПУП - ПЗ за ПИ 53045.522.10 по КК на гр. Обзор, общ. Несебър”, с възложител: Силвия Георгиева Асенова е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37560

02.11.2021

вх. № ПД-2500/29.10.2021

за: „Изготвяне на ПУП-ПРЗ за имот с № 73211.88.43 по КК на с. Трояново, община Камено с цел преотреждане на имота за изграждане на фотоволтаична система с мощност до 1000 кW” с възложител: СД „Стаматови – ГСН Сие“. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37555

28.10.2021

вх. № ПД-2442/25.10.2021

за: „План за интегрирано развитие на община Царево за периода 2021-2027”, с възложител община Царево. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37511

21.10.2021

вх. № ПД-2428/15.10.2021

за: „ПУП-ПРЗ за имот с № 80916.50.50 по КК на с. Черни връх, местност „Свети Георги“, община Камено и ПУП-ПУР за нова улица обслужваща новообразувани УПИ в имот с № 80916.50.50 по КК на с. Черно връх от съществуваща о.т. 114а до нови осови точки от новообразуваната улична регулация“, с възложител: Община Камено. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37443

20.10.2021

вх. № ПД-2387/15.09.2021

за: „Частично изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 44094.1.1147 по КК, м. „Тарфа“, с. Лозенец, община Царево, с цел разделяне на имота на дванадесет нови УПИ“, с възложител: „Примарт Билд Инжинеринг“ ЕООД. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37442

14.10.2021

вх. № ПД-2487/12.10.2021

за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с № 07079.30.236 и 07079.30.235 и 07079.30.237 по КК на гр. Бургас, кв. Крайморие, община Бургас (УПИ XХХII-91, УПИ XXXIII-92 и УПИ XXXIV-92, кв.16)”, с възложител: „Билдникс“ ЕООД. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37394

07.10.2021

вх. № ПД-2261/05.10.2021

за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с № 67800.35.2 по КК на град Созопол, община Созопол, с цел урегулиране на имота и обособяване на нов УПИ с отреждане „за сгради за курорт и допълващи дейности и КОО“, с възложител: „Санта Марина“ АД. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37328

30.09.2021

вх. № ПД-2305/29.09.2021

за: „ПУП-ПРЗ за изграждане на фотоволтаична електроцентрала в поземлен имот с № 80916.50.55 по КК на с. Черни връх, общ. Камено”, с възложител Весела Момчева-Таун. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37268

вх. № ПД-2278/23.09.2021

за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с № 80916.10.487, 80916.10.488 и 80916.10.491 по КК на с. Черни връх, общ. Камено и ПУП-ПУР на нова улица от съществуваща о.т.5 до нови о.т.5а, 56, 5в и 5г в с. Черни връх, община Камено“, с възложители: Евгения Василева, Стоян Арнаудов, Иван Танаров, Таня Николова, Мария Жеглева и Живко Арнаудов. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/?supervisorId=4008&lotNumber=72-2021

вх. № ПД-2232/23.09.2021

за: „ПУП-ПП за кабелна мрежа средно напрежение в ПИ с № 51500.16.20 по КК, местност „Бостанлъка", землище на гр. Несебър от ТП „Шарп" до ТП „Бостанлъка 1“, с възложител: „Електроразпределение Юг" ЕАД. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/?supervisorId=4008&lotNumber=71-2021

вх. № ПД-2114/23.09.2021

за: „Изготвяне на ПУП-Парцеларен план за кабелна линия 1 кV от БКТП до ЕТ - ново за захранване на жилищна сграда и ограда в ПИ с № 67800.36.419 по КК, гр. Созопол, м. „Света Марина", община Созопол“, с възложител: „Електроразпределение Юг" ЕАД. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/?supervisorId=4008&lotNumber=70-2021

29.09.2021

вх. № ПД-180/21.09.2021

за: „ПУП-ПП за обект на техническа инфраструктура – нова канализация, отвеждаща отпадъчните води от поземлен имот с № 81102.19.39 до поземлен имот с № 81102.19.123 по КК а с. Черноград, община Айтос”, с възложител „Емилио Инвест” ЕООД. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37244

28.09.2021

вх. № ПД-1968/30.07.2021

за: „ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обслужващ път с начало поземлен имот с идентификатор 44094.14.13 (път Царево-Лозенец) до поземлени имоти с № 44094.1.1123 и 44094.1.1118 по КК на с. Лозенец, местност „Тарфа”, община Царево”, с възложител Община Царево. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37227

вх. № ПД-2113/30.07.2021

за: „ПУП-ПП за трасе на захранващ ел. провод за УПИ VI-214, поземлен имот с № 35883.509.214 по КК на гр. Камено и трасе до други УПИ в кв. 36 по ПУП-ПРЗ на част от територията на бивш НХК-Бургас”, с възложители „Електрорапределение Юг” ЕАД и „Ростер” ООД. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37233

вх. № ПД-1555, ПД-1554

за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с №р 67800.35.139 по КК на град Созопол, община Созопол, с цел обособяване на нов УПИ от имота с отреждане „за сгради за курорт и допълващи дейности” и ПУП-ПРЗ за ПИ с № 67800.35.135 по КК на град Созопол, община Созопол, с цел обособяване на 2 нови УПИ с отреждане „за сгради за курорт и допълващи дейности“ и „за КОО“, с възложител: „Феърплей Пропъртис“ АДСИЦ. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37220

27.09.2021

вх. № ПД-1683/17.09.2021

за: „Програма за управление на отпадъците на територията на Община Камено 2021-2028“, с възложител: Община Камено. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37165

 вх. № ПД-1811/17.09.2021

за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с № 67800.10.267 и 67800.10.508 по КК на м. „Мапи“, землище на град Созопол, община Созопол, с цел обединяване на имотите в нов УПИ и изграждане на сгради за отдих и курорт”, с възложител: „Блек Сий Асет Мениджмънт“ ЕАД. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37164

вх. № ПД-1948/23.09.2021

за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с № 44425.2.17 по КК на с. Лъка, община Поморие, с цел разделяне и урегулиране на имота на отделни УПИ“, с възложител: Денка Карафезлиева. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37177

24.09.2021

вх. № ПД-1811/17.09.2021

за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 67800.10.267 И 67800.10.508 по КК на м. „Мапи", землище на град Созопол, община Созопол, с цел обединяване на имотите в нов УПИ и изграждане на сгради за отдих и курорт“, с възложител: „Блек Сий Асет Мениджмънт" ЕАД. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37164

 вх. № ПД-1683/17.08.2021

за: „Програма за управление на отпадъците на територията на Община Камено 2021- 2028”, с възложител: Община Камено. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37165

вх. № ПД-1887/17.09.2021

за: „Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП)  за изграждане на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за имот с № 35033.130.9 и 35033.24.326 по КК на гр. Каблешково, община Поморие“, с възложител Община Поморие. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37174

вх. № ПД-2246/08.09.2021

за: „Изменение на ОУП на община Айтос и изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на имот с № 56438.111.12 по КК на с. Пирне, местност „Кираджика“, община Айтос“, с възложител: Петър Койчев. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37159

 

вх. № ПД-2112/18.08.2021

за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с № 07079.30.302 по КК на гр. Бургас, община Бургас”, с възложители: Станка Стоянова, Стойчо Гичев, Александра Гичева и Георги Генове. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37158

23.09.2021

вх. № ПД-2083/08.09.2021

за: „Изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за изграждане на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за трасе на кабелна линия от 20kV от ТП Александрово 3 до имот с № 47651.143.8 по КК на с. Медово, община Поморие“, с възложител: „ВиК“ ЕАД. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37154

вх. № ПД-2140/28.08.2021

за: „ПУП-ПП за външен водопровод за поземлен имот с № 00151.274.28 по КК на гр. Айтос (УПИ II-17, масив 274, м. „Алтън тарла”), община Айтос”, с възложител Изет Расимо. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37149

13.09.2021

вх. № ПД-1654/08.09.2021

за план „Изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за изграждане на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за външно ел.захранване на „Апартаментен хотел“ в имот с идентификатор 11538.14.3 по КК на гр. Свети Влас, трасе на кабелна линия от БКТП-Козлука съществуващ в имот с идентификатор 11538.13.14 преминаващ през имот с идентификатор 11538.13.83, 11538.13.168 и 11538.13.170 до границата на имот с идентификатор 11538.13.42 по КК на гр. Свети Влас, община Несебър“ с възложител: „Електроразпределение“ ЕАД е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37065

вх. № ПД-1952/30.07.2021г.

за „Изменение на ОУП на гр. Бургас в обхвата на част от устройствена зона 12/Смф - ПИ с идентификатори 07079.3.1717, 07079.3.2558, 07079.3.1928, 07079.3.1936, 07079.3.2052, 07079.3.2567, 07079.3.2568, 07079.3.2808, 07079.3.1720, 07079.3.2023, 07079.3.1722, 07079.3.1723, 07079.3.1724, 07079.3.1725, 07079.3.2425 и 07079.3.2426 по КК на град Бургас, община Бургас“ с възложител: Община Бургас, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37066

09.09.2021

вх. № ПД-2049/08.09.2021

за: „Програма за подобряване качеството на атмосферния въдух на Община Бургас за периода 2021-2027”, с възложител: Община Бургас. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37056

вх. № ПД-1998

за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с № 07079.30.1181 и 07079.30.1196 по КК на гр. Бургас, кв. Крайморие, община Бургас (УПИ XVI-1181 и УПИ VI-1196, кв.47)”, с възложител: Светлозар Филипов. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37042

вх. № ПД-1326

за: „Изменение на план за улична регулация (ПУП-ПУР) за гранични улици към урбанизираната територия на кв. Лозово в северната част на кв. Лозово, гр. Бургас – улици „Роза“ и „Иглика“ при осови точки от о.т.1, о.т2, о.т.3, о.т.4 и о.т.5 и улица „Комуна“, при осови точки о.т.1, о.т.10, о.т.11, о.т.20, о.т.21 и о.т.35. Подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ) – обособяване на УПИ III – за инженерно-техническа инфраструктура в бивш масив 14, по предходна КВС, засягащ част от ПИ с № 07079.4.659 по КК на гр. Бургас. Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на отводнителна канавка в непосредствена близост до урбанизираната територия на кв. Лозово, гр. Бургас, югозападно от осови точки о.т.35, о.т.36, о.т.37, о.т.50 и о.т.51“, с възложител Община Бургас. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37048

03.09.2021

вх. № ПД-1952

за план: „Изменение на ОУП на гр. Бургас в обхвата на част от устройствена зона 12/Смф - ПИ с № 07079.3.1717, 07079.3.2558, 07079.3.1928, 07079.3.1936, 07079.3.2052, 07079.3.2567, 07079.3.2568, 07079.3.2808, 07079.3.1720, 07079.3.2023, 07079.3.1722, 07079.3.1723, 07079.3.1724, 07079.3.1725, 07079.3.2425 и 07079.3.2426 по КК на град Бургас, община Бургас“, с възложител: Община Бургас

18.08.2021

вх. № ПД-1951/13.08.2021

за план: „Частично изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват на част от Устройствена зона 13/Смф в предвиденото разширение на строителните граници на гр. Бургас включваща имоти с №: 07079.2.1992, 07079.2.1993, 07079.2.2670, 07079.2.2669, 07079.2.1994, 07079.2.1996, 07079.2.1998, 07079.2.1999, 07079.2.2000, 07079.2.2002, 07079.2.2003, 07079.2.3463, 07079.2.3462, 07079.2.3461, 07079.2.2004, 07079.2.2005, 07079.2.2826, 07079.2.2008, 07079.2.2009, 07079.2.2010, 07079.2.2011, 07079.2.2012, 07079.2.2759, 07079.2.2015, 07079.2.2016, 07079.2.2032, 07079.2.3195, 07079.2.2033, 07079.2.2034, 07079.2.2035, 07079.2.2355, 07079.2.2534, 07079.2.2535, 07079.2.3468, 07079.2.2435, 07079.2.2431, 07079.2.2436, 07079.2.2437, 07079.2.2456, 07079.2.3464, 07079.2.3467, 07079.2.3469, 07079.2.3461, 07079.2.3462, 07079.2.3463, 07079.2.3470, 07079.2.3471, 07079.2.2018, 07079.2.2040, 07079.2.2463, 07079.2.2464, 07079.2.2042, 07079.2.2043, 07079.2.2541, 07079.2.2542, 07079.2.2467, 07079.2.2468, 07079.2.2469, 07079.2.2046, 07079.2.2047, 07079.2.2048, 07079.2.2405, 07079.2.2406, 07079.2.2397, 07079.2.2399, 07079.2.2362, 07079.2.2363, 07079.2.2364, 07079.2.2400, 07079.2.2401, 07079.2.2402, 07079.2.2403, 07079.2.2405, 07079.2.2407, 07079.2.2129, 07079.2.2145, 07079.2.2560, 07079.2.2148, 07079.2.2147, 07079.2.2150, 07079.2.2151, 07079.2.2152, 07079.2.2660 и 07079.2.2661 по КК на гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: Община Бургас. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36886

вх. № ПД-1556/13.08.2021

за план: „Изменение на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с № 07079.20.465 и 07079.20.464 по КК на гр. Бургас, местност „Ъгъла“ (бившата „Кюшето“), община Бургас (УПИ I-1330 и УПИ II-1331 в кв.29)”, с възложители: Сотира Иванова, Ангелина Боева, Йорданка Розенбергер и Милена Аулбах. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36885

вх. № ПД-171,1860/16.08.2021

за план: „ПУП-ПП за обект: Кабелна линия 1 xV от съществуващ трафпост „Панда" в ПИ с № 67800.44.96 по КК до ново електромерно табло в ПИ с № 67800.44.125 по КК на град Созопол, община Созопол”, с възложител „Електроразпределение Юг" ЕАД. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36887

13.08.2021

вх. № ПД-1490/10.08.2021

за план: „ПУП-ПП за трасе на пътна връзка от о.т. 209 по плана за ж.к. „Меден Рудник”, гр. Бургас до Републикански път I-9 „ГКПП Дуранкулак-Бургас-ГКПП Малко Търново”, с възложител Община Бургас е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36854

19.07.2021

вх. № ПД-1379/16.07.2021

за план: „ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с № 35033.7.157 и 35033.7.230 по КК на гр. Каблешково, местност „Пъдарска могила”, община Поморие”, с възложител: “Бамел“ ООД. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36629

19.07.2021

вх. № ПД-1641(1)/12.07.2021

за план: „Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на реконструкция на съществуваща въздушна мрежа средно напрежение, в обхват започващ от границата между ПИ с идентификатори 07079.3.2827 и 07079.3.2830 до БКТП „Ригел“ в ПИ 07079.3.928, засягащ ПИ с идентификатори 07079.3.2827, 07079.3.1381, 07079.2.1 и 07079.3.2767 по КК на гр. Бургас”, с възложител Община Бургас. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36611

16.07.2021

вх. № ПД-1577/14.07.2021

за план: „Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с № 63029.122.32 по КК  на с. Росен, м. „Казаково лозе“, община Созопол“ с възложител: Рада Иванова. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36612

вх. № ПД-1402/12.07.2021

за план:  „Програма за опазване на околната среда на Община Несебър за периода 2021-2027г. с Раздел „Лечебни растения“, „Програма за опазване, устойчива ползване и възстановяване на почвите на Община Несебър за периода 2021-2027 г” и „Програма за управление на отпадъците на община Несебър 2021-2027г.“, с възложител Община Несебър. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36614

01.07.2021

вх. № ПД-1324/19.05.2021

за план: „ПУП-ПРЗ за ПИ с № 63029.114.1, 63029.114.5, 63029.114.7, 63029.114.19, 63029.114.23, 63029.114.24, 63029.114.28, 63029.114.29, 63029.114.31, 63029.114.32, 63029.113.3, 63029.113.4, 63029.113.5, 63029.113.9, 63029.113.12, 63029.113.14, 63029.113.16, 63029.113.20, 63029.113.22, 63029.113.23, 63029.113.28, 63029.113.30, 63029.113.33, 63029.110.29, 63029.110.45, 63029.110.46, 63029.110.47, 63029.110.50, 63029.110.51, 63029.110.52, 63029.110.58, 63029.104.13, 63029.104.14 по КК на с. Росен, община Созопол, с цел изграждане на фотоволтаична централа за производство на електрически ток от слънчевата енергия, монтирана на земната повърхност“ с възложители: „Балма“ ООД, „Бъдеще 1“ ЕООД, „Уудсайд Инвестмънтс“ ООД и „Френдс Ленд Пропъртис“ АД. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36489

22.06.2021

вх. № ПД-459/17.06.2021

за план: „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.2523 по КК на гр. Бургас, местност „Хайнлъка”, община Бургас с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждане „за сгради със смесени функции, административни, търговски, жилищни“ и „за трафопост“, с възложител: „БОГИ-6“ ООД. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36387

10.06.2021

вх. № ПД-1081/31.05.2021

за план: „Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с № 81178.5.308 по КК на гр. Черноморец, м. „Таласакра“, общ. Созопол с цел промяна в отреждането и урегулиране на две УПИ“, с възложител: Община Созопол. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36168

03.06.2021

вх. № ПД-1271/28.05.2021

за план: „План за интегрирано развитие на Община Айтос 2021-2027 г.“, с възложител: Община Айтос е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36127

20.05.2021

вх. № ПД-1171/28.04.2021

за план: „Изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за изграждане на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за трасе на кабелна линия 20 kV от нов СРС в имот с идентификатор 53822.19.246 по КК на с. Оризаре, община Несебър до имот с идентификатор 00271.2.210 по КК на с. Александрово, община Поморие“ с възложител: „ВиК“ ЕАД е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35956

вх. № ПД-1016(1)/17.05.2021

за план: „План за интегрирано развитие на община Созопол за периода 2021-2027 г.”, с възложител община Созопол е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35947

19.05.2021

вх. № ПД-795/24.03.2021  

за план: „Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.662.40 по КК на град Бургас, община Бургас, с цел провеждане на регулационната линия на имота по имотни граници и промяна от устройствена зона Пп  в 23/Смф“ с възложител: „Маяк М“ АД, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35933

ПД-674/12.03.2021

за план: „Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.2.1716 и 07079.2.1717 по КК на гр. Бургас, община Бургас, с цел обединяване на имотите в нов УПИ, с отреждане „За спорт и обществени обслужващи дейности”, с възложители: СНЦ „Тенис Клуб Авеню” и „Комерс Тони-91” ЕООД, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35945

 

07.05.2021

вх. № ПД-1076/28.04.2021

за план „Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.30.63 по КК  на гр. Бургас, кв. „Крайморие“, община Бургас“ с възложители: „Нордус“ ООД, „АТН-Транс“ ЕООД и Николай Иванов е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35861

05.05.2021

вх. № ПД-1070/28.04.2021

за план: „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за обединяване на ПИ с идентификатор 07079.2.3555 по КК и ПИ с идентификатор 07079.2.3556 по КК на гр. Бургас, община Бургас“, с възложители: „Невада Турс 2004“АД и „Българско туристическо дружество – Глобал Турс“АД. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35859

24.04.2021

вх. № ПД-143/22.04.2021

за план: „Изменение на ПУП-ПРЗ за имоти с № 39164.15.71 и 39164.15.74 по КК на с. Кошарица, местност „Йовче дере, община Несебър с цел промяна в отреждането на имота“, с възложител: “Ланд Трейд-2008“ ЕООД. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35800

вх. № ПД-966/22.04.2021

за план „Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имоти с идентификатори 81178.6.263, 81178.6.264 и 81178.6.265 по КК на гр. Черноморец, местност „Аклади“, община Созопол“ с възложител: Елена Симеонова. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35797

вх. № ПД-923/22.04.2021

за план „ПУП-ПРЗ за имот с № 73388.89.13 по КК на с. Тръстиково, община Камено с цел изграждане на вилно строителство“, с възложители: Трифон Петков, Руска Петкова, Димитър Петков, Живко Петков, Ивана Димитрова, Жечо Димитров, Петков Петков, Тодора Стоянова, Пенка Ангелова и Дияна Чобанова. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35794

вх. № ПД-799/16.04.2021

за: „План за интегрирано развитие на Община Бургас за периода 2021-2027“, с възложител: Община Бургас. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35782

вх. № ПД-683/16.04.2021

за: „Изработване на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с № 07079.13.2323 по КК на гр. Бургас, община Бургас, с цел разделяне на имота и обособяване на четири УПИ с отреждане за курортни дейности“, с възложители: Борис Къдрев, Станимир Шкодров, Петя Шкодрова, Живко Иванов, Диана Иванова, Димитринка Георгиева. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35785

вх. № ПД-738/16.04.2021 

за: „Изработване на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с № 57337.110.104 по КК на с. Полски извор, община Камено, с цел уригулиране и разделяне на имота и обособяване на три УПИ с отреждане "за жилищно строителство" и изработване на ПУП-ПУР за продължаване на улица до новообразуваните УПИ“, с възложител: Алекси Граматиков. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35786

вх. № ПД-830/16.04.2021

за: „Изработване на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с № 63478.41.36 по КК на с. Русокастро, община Камено, с цел уригулиране на имота и отреждане „за паркинг и информационно обслужване“, с възложител: Община Камено. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35788

22.04.2021

вх. № ПД-891/15.04.2021

за: „Изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с № 07079.30.298 по КК  на гр. Бургас, кв. „Крайморие“, община Бургас“, с възложители: „Ред афлек“ ЕООД, Деян Шевкенов, Яни Велев, Димитър Николов, Веселен Николов, Милен Динев и Емилия Динева. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35776

15.04.2021

вх. № ПД-903/13.04.2021

за: „ПУП-ПРЗ за имот с №36525.248.705 по КК на гр. Карнобат, община Бургас с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 999, 60kWp“, с възложител: “Свинекомплекс крумово градище“ АД. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35724

вх. № ПД-789/23.03.2021

за: „План за интегрирано развитие на Община Руен за периода 2021-2027г.“ с възложител: Община Руен. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35725

14.04.2021

вх. № ПД-2602/12.04.2021

за: „Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имоти с № 07079.13.2326 по КК на гр. Бургас, местност „Голямата нива“, община Бургас с цел обособяване на два нови УПИ (предходен № 015326)“, с възложител: „Топ Системс“ ЕООД. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35717

08.04.2021

вх. № ПД-664/05.04.2021

за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен с № 81178.5.116 по КК на гр. Черноморец, община Созопол с цел разделяне на имота и обособяване на 8 УПИ с отреждане „за сгради за отдих и курорт”, с възложители: Згура Христодоров, Зоя Стамова и Жечо Желев. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35662

29.03.2021

вх. № ПД-502/22.03.2021

за: „План за интегрирано развитие на община Несебър за периода 2021-2027”, с възложител Община Несеър. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35536

вх. № ПД-553/22.03.2021

за: „План за интегрирано развитие на община Приморско за периода 2021-2027”, с възложител Община Приморско. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35531

вх. № ПД-359/22.03.2021

за: „ПУП-ПРЗ за поземлен имот с № 67800.10.381 по КК на гр. Созопол, местност „Ачмалъци”, община Созопол”, с възложители Сийка Кожухарова, Никола Коларов, Васил Дончев, наследници на Елена Стоянова, наследник на Светослав Берберов, наследници на Иван Берберов, наследници на Севденка Коларова. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35527

17.03.2021

вх. № ПД-474(1)12.03.2021

за план „Изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатори 07079.3.1654 и 07079.3.1655 по КК  на гр. Бургас, местност „Мадика“, община Бургас“ с възложители: Атанас Митрев и Стоян Митрев е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35461

12.03.2021

ПД-411

за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 81582.200.4 по КК на с. Чубра, община Сунгурларе, с цел урегулиране на имота и отреждане „за птицекланица“ с възложител: „Марчело“ ЕООД, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35398

09.03.2021

ПД-286

за: „Изработване на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 81178.6.97 по КК на град Черноморец, община Созопол с цел обособяване на  УПИ и отреждане на имота „за къмпинг и обслужващи дейности“ с възложител: Калина Генова, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35384

04.03.2021

вх. № ПД-2870

за: „Изграждане на фотоволтаична централа и ПУП-ПП за трасе на електрически кабел 20 kV с начало от новопроектиран трафпост в североизточната част на ПИ с № 00151.194.24 по КК на град Айтос, общ. Айтос“, за присъединяване на предвидената ФЕЦ в имота към нов ЖР стълб, вграден в междустълбието на ЖР стълб № 14 и ЖР стълб № 15 на ВЛ 20 кV „Черноград“ от подстанция „Айтос“, с възложител: „Валпа-04“ ЕООД. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35290

01.03.2021

вх. № ПД-252

за план „ПУП-ПП за изграждане на въздушна кабелна линия 20кV от стълб № 59 на ВЛ „Съдиево“, П/С „Айтос“ до стълб № 24 на ВЛ „Благоев“, В/с Айтос в поземлени имоти с № 00151.522.10, 00151.522.12 и 00151.423.2 по КК на гр. Айтос, община Айтос“, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД, КЕЦ КАРНОБАТ. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35328

вх. № ПД-2217

за план „ПУП-ПРЗ за имот с ид. 66682.147.5 по КК на с. Скала, местност „Балбузанските ниви“, община Сунгурларе с цел промяна в отреждането на имота „за фотоволтаичен парк“, с възложител: “Спа Еко Тур“ ЕООД. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35326

26.02.2021

вх. № ПД-2870

за план „Изграждане на фотоволтаична централа и ПУП-ПП за трасе на електрически кабел 20 kV с начало от новопроектиран трафпост в североизточната част на ПИ с идентификатор 00151.194.24 по КК на град Айтос, община Айтос“, за присъединяване на предвидената ФЕЦ  в имота към  нов ЖР стълб, вграден в междустълбието на ЖР стълб № 14 и ЖР стълб № 15 на ВЛ 20 кV „Черноград“ от подстанция „Айтос“ с възложител: „Валпа-04“ ЕООД, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35290

25.02.2021

вх. № ПД-250

за план „ПУП-ПРЗ за имоти с идентификатори 44425.12.24, 44425.12.25 и 44425.12.26 по КК на с. Лъка, местност „Вилите“, община Поморие с цел изграждане на  фотоволтаична електроцентрала върху наземна конструкция”, с възложители „Лъка Гейм“ АД и „Състейнабъл Енерджи“ ЕАД е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35307

вх. № ПД-379

за план „Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатори 07079.3.612 и 07079.3.613 по КК  на гр. Бургас, местност „Курт тепе“, община Бургас“ с възложител: „Невада Турс 2004“ ЕАД е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35285

23.02.2021

вх. № ПД-1794

за: „ПУП-ПЗ на поземлени имоти с №11538.11.1, 11538.11.13 и 11538.11.14 по КК на гр. Свети Влас, м. „Ага чешме”, общ. Несебър”, с възложител: Община Несебър Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35272

17.02.2021

вх. № ПД-10

за: „Изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за изграждане на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за външно електрозахранване на имоти с № 32737.108.1 по КК на с. Индже войвода, местност „Стопански двор“, община Созопол“, с възложител: „Финномеханик-Кузманов“ ЕООД. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35232

11.02.2021

вх. № ПД-192

за: „ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии: обслужващ път с начало ул. „Ваканционна“ между о. т. 201 и о. т. 202 (ПИ с идентификатор 44094.502.60 по КК)  до ПИ с идентификатор 44094.21.11 по КК (УПИ I-11) и ПИ с идентификатор 44094.21.100 по КК (УПИ IV-2126) в м. „Рибарницата“ на с. Лозенец, община Царево“ с възложител: Община Царево Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35176

5.02.2021

вх. № ПД-242

за: „ПУП-ПРЗ в обхват на ПИ с № 36525.301.1, 36525.301.2, 36525.301.3, 36525.301.9, 36525.301.10, 36525.301.11, 36525.301.14, 36525.301.15 и 36525.301.56 по КК на град Карнобат, община Карнобат за изграждане на фотоволтаична електроцентрала“, с възложител: „Агрошанс Комерс“ ЕООД. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35126

2.02.2021

вх. № ПД-89

за: „Подробен устройствен план-План за регулация за обособяване на УПИ „за спортен терен“ в кв. "Горно Езерово", местност „Сюлейман Чеир”, гр. Бургас, част от ПИ с № 07079.7.1258 по КК и КР на гр. Бургас и частично изменение на улична регулация между осови точки о.т.1 и о.т.11 по плана на кв. Горно Езерово, местност „Малак Чеир”, гр. Бургас, част от ПИ с № 07079.7.189”, с възложител: Община Бургас. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34978

22.01.2021

вх. № ПД-3176

за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с № 07079.3.945 и 07079.3.946 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас, с цел обособяване на нови УПИ, с функционално отреждане „за смесена сграда и трафпост“, с предвидено застрояване и осигуряване на транспортен достъп“, с възложители: Неделин Шкодрев и Станимир Шкодрев. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32573

15.01.2021 

вх. № ПД-2813/14.01.2021

за: «ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии: обслужващ път с начало от ПИ с № 44094.14.13 до ПИ с № 44094.1.1123 и 44094.1.1118 по КК на с. Лозенец, общ. Царево» с възложител: Община Царево. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34975

07.01.2021 

вх. № ПД-2747/06.01.2021

за: “ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.13.1173 по КК на гр. Бургас, община Бургас, с цел разделяне на имота на осем УПИ и определяне на малкоетажно жилищно застрояване”, с възложители: Росица Вълева, Тошка Чикъкчиева, Кета Тенева, Веселин Колев, Тодор Фотев, Жельо Колев и Зоица Колева. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34898

05.01.2021 

вх. № ПД-2814/15.12.2020

за: „Изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за изграждане на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обслужваща улица в местност „Караагач“ с начало от поземлен имот № 44094.2.14 до поземлен имот №44094.2.945 по КК на с. Лозенец, община Царево“, с възложител: Община Царево. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34884


2020
29.12.2020 

вх. № ПД-2773/11.12.2020

за: „ПУП-ПП за изграждане на кабелна линия 20 кV от П/С „Айтос“ до СРС стълб „103А“ на ВЛ „Пролет“, разположен на южната граница на ПИ 36381.35.134 по КК на с. Караново, общ. Айтос“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД. Информацията е достъпна на:  http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34859  

22.12.2020 

за: вх. № ПД-2663/17.12.2020

за: „Резервно водоснабдяване към деривация „Камчия” от язовир „Ахеой” и язовир „Порой”, включващ: ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 00271.2.210 по КККР на с. Александрово, община Поморие; ПУП-ПП за трасе на главен водопровод от основен изпускател на яз. „Порой” в ПИ с идентификатор 53822.20.1 по КК на с. Оризаре, община Несебър до съществуваща шахта от деривация „Камчия” в ПИ с идентификатор 47651.11.156 по КК на с. Медово, община Поморие; ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 47651.143.6 по КК на с. Медово, община Поморие; ПУП-ПП за пътна връзка до ПИ 00271.2.210 по КК на с. Александрово, община Поморие”; ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 02810.14.109  по КККР на с. Бата, община Поморие; ПУП - ПП за пътна връзка от път No BGS 1145 (с. Медово - с. Бата - с. Страцин) до ПИ 02810.14.109 по КК на с. Бата, м. Помпена станция, община Поморие;  ПУП-ПП за реконструкция на трасе на главен водопровод с начало съществуваща шахта на яз. Ахелой, разположена в ПИ 02810.18.114 по КК на с. Бата , община Поморие, до ПС в ПИ с идентификатор 02810.14.109 по КК на с. Бата, община Поморие; ПУП-ПП за реконструкция на трасе на главен водопровод от ПС в ПИ с идентификатор 02810.14.109 по КК на с. Бата, община Поморие до съществуваща шахта - връзка с деривация „Камчия“ разположена в ПИ 47561.7.122 по КК на с. Медово, община Поморие“, с възложител „ВиК” ЕАД. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34844

вх. № ПД-2742/17.12.2020

за: „Изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за изграждане на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за подземно трасе на водопровод с начало от съществуващ водопровод намиращ се в имот №44094.12.1136 по КК на с. Лозенец, община Царево до имот № 10361.2.626 по КК на с. Велика, община Царево“, с възложител: Община Царево. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34841

17.12.2020 

вх. № ПД-2625/17.12.2020

за: „Изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ ХХ -14, 34, кв.6 (ПИ с идентификатори 07079.2.1404 и 07079.2.1367 по КК) , местност „Под шосето“, землище гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: „Дева Бродкаст“ ЕООД. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34832

11.12.2020 

вх. № ПД-2580/18.11.2020

за: „Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ II, кв. 116, УПИ I в кв.184, УПИ I в кв.184а, УПИ I в кв.185, УПИ I в кв.196 по плана на гр. Поморие, общ. Поморие”, с възложител Община Поморие. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34793

03.12.2020 

вх. № ПД-2288/30.11.2020

за: „ПУП-ПП за трасе на нов електропровод 110 kV от новопроектирана фотоволтаична електроцентрала „Малко Търново” в поземлен имот 46663.52.588, местност „Добърджана”, землище гр. Малко Търново, община Малко Търново до подстанция „Малко Търново” в поземлен имот 46663.501.60 по КК на гр. Малко Търново”, с възложител „ТРАКИЯ-МТ” ЕООД, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34749

01.12.2020 

вх. № ПД-2332/25.11.2020

за: „Изработване на подробен устройствен план-Парцеларен план за трасе на гравитачна канализация, преминаващо през поземлени имоти 58356.4.813, 58356.65.86, 58356.65.87, 58356.65.6 по КК и КР на гр. Приморско, община Приморско” и „Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на гравитачна канализация, преминаващо през поземлени имоти 58356.73.13, 58356.501.217 и 58356.501.216“, с възложител: „ВиК Бургас” ЕАД, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34714

10.11.2020 

вх. № ПД-2299/06.11.2020

за: „Изменение на ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ с № 57491.18.236 по КК град Поморие, община Поморие, с цел промяна в отреждането на имота от „за жилищни сгради“ в „за вилни сгради“, с възложител: „Бг Ленд Инвест“ ЕООД е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34614 

04.11.2020 

вх. № ПД-2212/07.10.2020

за: «ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 67800.8.625, 67800.8.626, 67800.8.125, 67800.8.126 и 67800.8.127 по КК на гр. Созопол, община Созопол, с цел обособяване на два УПИ и отреждане на имотите «за вилни сгради, КОО и трафпост», с възложител: Църковно настоятелство при храм „Свети Георги“, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34592

30.10.2020 

вх. № ПД-2253/13.10.2020

за: „ПУП-ПП за изграждане на оптична свързаност между населените места в община Поморие“, с възложител: „Вижън Плюс” ООД е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34567

29.09.2020 

Вх. № ПД-1828/29.09.2020

за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с № 07079.13.2318, 07079.13.2319, 07079.13.2320, 07079.13.2321, 07079.13.2322 и 07079.13.2323 по КК на град Бургас, община Бургас, с цел урегулиране и разделяне на имотите на самостоятелни УПИ и отреждане „за курортни дейности“, с възложители: Борис Къдрев, Станимир Шкодров, Петя Шкодрова, Живко Иванов, Диана Иванова и Димитринка Георгиева, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34208 

28.09.2020 

Вх. № ПД-1834/28.09.2020

за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.13.8, 07079.13.9, 07079.13.10, 07079.13.11 по КК на град Бургас, община Бургас, с цел урегулиране и разделяне на имотите на самостоятелни УПИ и отреждане „за жилищно строителство“, с възложители: Диана Иванова, Живко Иванов, Весислав Илчев и Росица Илчева, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34267 

24.09.2020

Вх. № 1965/24.09.2020

за: „ПУП-ПРЗ за поземлен имот 81178.5.77, местност „Аклади”, гр. Черноморец, община Созопол и разделяне на осемнадесет УПИ”, с възложител „ЛЕО-Бетонови изделия” ЕООД, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34175 

Вх. № 2030/24.09.2020

за: „ПУП-ПРЗ за поземлен имот 07079.8.497, находящ се в местност „Кара баир Е”, кв. „Меден рудник”, гр. Бургас, община Бургас”, с възложители „Мартело“ ЕООД,  Симеонка Чакмакова, Атанас Ангелов, Станка Сачанова, Станка Янева, Иван Бахчеванов, Карамфилка Кралева, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34180 

 23.09.2020

Вх. № ПД-2119/23.09.2020

за: „Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатори 81178.5.79, 81178.5.80 и 81178.5.112 по КК, м. „Аклади“, град Черноморец, община Созопол, с цел промяна в отреждането на земеделска земя „за сгради за отдих и курорт“, с възложители: Вероника Михалева и Симона Михалева, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34407 

 14.09.2020

Вх. № 2049/14.09.2020

за: „План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатори 07079.3.2141, 07079.3.2142, 07079.3.1544, 07079.3.1905, 07079.3.1907, 07079.3.1908, 07079.3.1909, 07079.3.1910, 07079.3.1556, 07079.3.1558, 07079.3.1559, 07079.3.1560, 07079.3.2075, 07079.602.442, 07079.602.445, 07079.602.446, 07079.602.447, 07079.602.448, 07079.602.449, 07079.602.450, 07079.602.591, 07079.602.588, 07079.602.589, 07079.602.590, 07079.602.452, 07079.602.453, 07079.602.454, 07079.602.455, 07079.602.456, 07079.602.742, 07079.3.1719 по КК на гр. Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-9, II-10 и УПИ III-6,7 в бивш масив 139, УПИ I-14 и УПИ V-20 в бивш масив 147 по недействаща КВС, в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото разширение на строителните граници на населеното място по ОУП на гр. Бургас”, с възложител: Община Бургас, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34177 

  Вх. № 2045/14.09.2020

за: „ПУП-ПРЗ за имоти 07079.2.3258 и 07079.2.3530 (образуван от бивш имот 07079.2.1905) по КК на гр. Бургас, община Бургас с цел обособяване на УПИ XXIII-3528 и XXIII-3530 с отреждане на имота „за крайпътен обект, бензиностанция и газстанция”, с възложител Никола Янев, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34405 

11.08.2020

Вх. № 1798/11.08.2020

за: „Изменение  на  ОУП на гр. Бургас в частта на границата между Устройствени зони 3/Оз и 2/Смф  за включване на имоти с идентификатори 07079.12.762, 07079.12.763, 07079.12.764, 07079.12.765, 07079.12.766, 07079.12.767 и 07079.12.790, местност „Кабата”, кв. Ветрен, гр. Бургас от УЗ 3/ Оз  към  УЗ 2/Смф”, с възложител община Бургас, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33971 

 21.07.2020

Вх. № 1633/21.07.2020

за: "ПУП-ПРЗ за поземлен имот № 07079.7.1496 по КККР на Бургас с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и разделянето му на два самостоятелни имота с право на застрояване”, с възложители Любомир Бозвелиев и Георги Бозвелиев, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33816 

 20.07.2020

Вх. № ПД-1622, 1623, 1624/ 20.07.2020

за: „ПУП-ПП за реконструкция на трасе на главен водопровод от ПС в ПИ с идентификатор 02810.14.109 по КК на с. Бата, община Поморие до съществуваща шахта - връзка с деривация „Камчия“ в ПИ с идентификатор 47651.7.122 по КК на с. Медово, община Поморие“, „ПУП-ПП за реконструкция на трасе на главен водопровод с начало съществуваща шахта на язовир „Ахелой“ в ПИ с идентификатор 02810.18.114 до ПС в ПИ с идентификатор 02810.14.109 по КК на с. Бата, община Поморие“ и „ПУП-ПП за трасе на главен водопровод от ПС „Порой“ в ПИ с идентификатор 53822.19.13 по КК на с. Оризаре, община Несебър до съществуваща шахта от Деривация „Камчия“ в ПИ с идентификатор 47651.11.156 по КК на с. Медово, община Поморие“, с възложител: „Вик Бургас“ ЕАД, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33984