Спиране на процедура по глава шеста от ЗООС

2022
 
Публикувано на 07.09.2022

Решение БС-8-С/01.09.2022 за „Проектиране и изграждане на вилно селище в ПИ с № 67800.54.92 no КККР на град Созопол, община Созопол“, с възложители: „Агрозем“ ЕООД и Диян Танев

Публикувано на 21.07.2022

Решение № БС-7-С/18.07.2022 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ е идентификатор 67800.54.53 по КК на град Созопол, община Созопол“ с възложител: „Трансформер“ ООД

Публикувано на 07.06.2022

Решение БС-6-С/06.06.2022 за „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 67800.54.28 по КК на град Созопол, община Созопол“ с възложители: Тодор Стоянов и Коста Стоянов

Решение БС-5-С/06.06.2022 за „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 67800.54.53, м. „Мапи“, гр. Созопол“ с възложител: „Трансформер“ ЕООД

Публикувано на 29.04.2022

Решение БС-4-С/28.04.2022 за „Изграждане на плътна ограда в ПИ 67800.54.44 по КК на гр. Созопол, м. „Мали“, землище на гр. Созопол” с възложител: Николинка Лахнева. Калинка Димитрова, Златка Паскалева-Баналиева, Кера Славова, Елена Костова, Георги Костов, Светослава Лесичкова, Райна Стоименова, Цветанка Кираджиева и Ангел Карабаджаков

Публикувано на 14.04.2022

Решение БС-3-С/14.04.2022 за „Изграждане на многофамилна жилищна сграда и еднофамилна жилищна сграда в ПИ с идентификатор 67800.54.19 по КК на град Созопол, община Созопол (УПИ V-54.19 по плана на град Созопол)“ с възложител: Мария Митрева

Публикувано на 04.04.2022

Решение БС-2-С/01.04.2022 за „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с № 67800.54.41 по КК на град Созопол, община Созопол“, с възложители: Динко Златев

Публикувано на 25.03.2022

Решение БС-1-С/24.03.2022 за „Изграждане на сгради за отдих и курорт и техническа инфраструктура - ВиК и ел. мрежа в имота с № 67800.54.51 по КК на гр. Созопол, местност „Каваци“, община Созопол“, с възложители: Мария Митрева и Русалка Иванова


2021
Публикувано на 16.04.2021

Решение БС-1-С/16.04.2021 за „Изграждане на масивна монолитна, двуетажна вилна сграда в УПИ IX-642, кв. 36 по плана на град Айтос, община Айтос“, с възложител: Гергана Киришева

Публикувано на 04.03.2021

Решение БС-2264-С/04.03.2021 за: „Изграждане на работилница за мебели в УПИ V-163, кв. 3 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, общ. Бургас (ПИ с №07079.603.163 по КК на гр. Бургас)“, с възложител: Тодорка Апостолова


2020
Публикувано на 13.04.2020

Решение БС-1-С/10.04.2020 за: „Изграждане на стопанска сграда – говедовъдна ферма и обслужваща сграда за персонал в имот № 431019, местност „Хамам дере“ гр. Айтос , с възложител: Николай Колев

Публикувано на 06.04.2020

Решение ПД-513-С/30.03.2020 за: „Изграждане на селскостопанска сграда за отглеждане на животни – овчарник в поземлен имот № 32737.10.186, местност „Старите лози”, с. „Индже войвода”, община Созопол”, с възложител Добрил Георгиев


2019
Публикувано на 27.05.2019

Решение БС-4-С/23.05.2019 за: „Добив на подземни богатства – строителни материали в находище „Трите круши-запад“, с възложител: „Базалт“ ЕООД

Публикувано на 04.02.2019

Решение БС-3-С/01.02.2019 за: „Инсталация за изгаряне на RDF и въглищен прах във водотръбен котел ПКГМ-12 (№3), разположен на площадката на „Топлофикация-Бургас“ ЕАД в УПИ III-460, ПЗ „Север“, гр. Бургас“, с възложител: "КОИБА" ЕООД

Решение БС-2-С/01.02.2019 за: „Инсталация за изгаряне на RDF и въглищен прах във водотръбен котел КГ-12 (№2), разположен на площадката на „Топлофикация-Бургас“ ЕАД в УПИ III-460, ПЗ „Север“, гр. Бургас“, с възложител: "ВАЛТЕР КЪМПАНИ" ЕООД

Решение БС-1-С/01.02.2019 за: „Инсталация за изгаряне на RDF и въглищен прах във водотръбен котел ВК-100 (№3), разположен на площадката на „Топлофикация-Бургас“ ЕАД в УПИ III-460, ПЗ „Север“, гр. Бургас“, с възложител: "Е-КОНСУЛТ 2007" ЕАД