Летливи органични съединения (ЛОС)

Наредба № 7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации

Секторни ръководства за прилагане изискванията на Наредба № 7 (чл. 3) - линк 1, линк 2, линк 3


Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти, посл. изм. ДВ. бр.84 от 20 октомври 2017 г