Проекти и финансиране

22 април 2020

СЪОБЩЕНИЕ

Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас стартира изпълнението на проект „Подобряване на водния режим и управление на сукцесионните процеси във влажни зони с международно значение Комплекс Ропотамо, Местност Пода и Езеро Вая”, финансиран чрез Заповед за БФП № РД-ОП-30/13.04.2020г. от Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г. по приоритетни ос: „НАТУРА2000 и биоразнообразие“. Проектът е със срок на изпълнение 45 месеца и на обща стойност 8 427 161.88 лв., от които 85 % средства на ЕФРР (7 163 087.60 лв.) и 15% (1 264 074.28 лв.) национално съфинансиране.

Общата цел на проекта е подобряване природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на защитени зони BG0001001"Ропотамо", BG0002041 "Комплекс Ропотамо", BG0000271 "Мандра-Пода" и BG0000273 "Бургаско езеро" от мрежата Натура 2000, попадаща във влажни зони "Комплекс Ропотамо", "Местност Пода" и "Езеро Вая”, определени като влажни зони с международно значение (Рамсарски места) и изпълнение на мерките от Националния план за опазване на най-значимите влажни зони в България, в това число възстановяване на водния режим, ограничаване на притока на биогени и ограничаване на сукцесионните процеси.

Основните дейности, заложени в рамките на проекта са свързани с:

- подобряване на връзката между Черно море и езеро Вая, чрез укрепване южния бряг на отточния канал

- изграждане или реконструкция на шлюзови съоръжения за контрол на водното ниво на блато Алепу, блато Стамополу и за благоприятстване на хидравличната връзка между различните водни басейни и почистване на каналите, свързващи блато Алепу и блато Стамополу с Черно море

- изграждане на система за контрол на водното ниво в ЗМ "Пода" чрез шлюзове, саваци и дренажни канали

- удълбаване на отделни участъци в ЗМ "Пода" за постигане на басейни с различна дълбочина и създаване на нови типове природи местообитания.

- управление на масивите от водолюбива растителност - увеличаване на площта на откритите водни площи, чрез косене на тръстиката в блато Алепу и блато Стамополу, включително закупуване на специлиазирана техника и оборудване

Всички предвидени дейности по проекта ще бъдат възложени чрез провеждане на процедури по реда на Закона за обществените поръчки.