Решения за преценяване необходимостта от ЕО

2023 
 
 
Публикувано на 02.06.2023

Решение БС-128-ЕО/02.06.2023 за „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.1766 по КК на град Бургас, община Бургас, находящ се в кв. 19 по ПУП-ПУР за обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път I-6 Бургас-София, път 1-9 Бургас-Варна, Северен обходен път и ул. „Транспортна“, в разширението на строителните граници на град Бургас“.  с възложител: Община Бургас

Решение БС-127-ЕО/02.06.2023 за: „Изработване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН от кабелен разпределителен шкаф на регулационната граница на ПИ с идентификатор 63015.505.478 по КК на с. Атия, община Созопол до електромерно табло на границата на ПИ е идентификатор 63015.506.110 по КК на с. Атия, община Созопол“, с възложител: „Електроразиределение“ ЕАД

Решение БС-126-ЕО/02.06.2023 за: „ПУП-ПП за трасе на кабелна линия за електрозахранване на ПИ с идентификатор 87093.74.15 по КК на с. Ябълчево, община Руен“ с възложител: „Електроразпределение“ ЕАД

Решение БС-125-ЕО/02.06.2023 за: „ПУП-ПП за трасе на оптична кабелна линия от съществуващата мрежа на Виваком България в землището на град Бургас, община Бургас“ - нова физическа инфраструктура за оптично отклонение от съществуващата мрежа на „Виваком България“ ЕАД до ПИ с идентификатор 07079.2.3860 по КК на град Бургас, община Бургас“, с възложител: „Виваком България“ ЕАД

Решение БС-124-ЕО/02.06.2023 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ 52279.10.482 по КККР на с. Константиново, местност „Край село“ община Камено и ПУП-ПУР за нова улица от о.т. 2 от осовата мрежа на с. Константиново, община Камено“, с възложител: ТАНЯ КОСТОВА-ЛИЛОВА

Публикувано на 01.06.2023

Решение БС-123-ЕО/01.06.2023 за: „Изменение на ПУП-ПЗ за ПИ 07079.20.66 по КККР на гр. Бургас, местност „Ъгъла“, община Бургас“, с възложител: БОРИС ЛЕФТЕРОВ

Публикувано на 29.05.2023

Решение БС-122-ЕО/26.05.2023 за: „ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ № 36525.301.41 и 36525.301.42 по КК на град Карнобат, община Карнобат", с възложител: „Карнобат Енерджи“ ЕООД

Решение БС-121-ЕО/26.05.2023 за: „ПУП-ПП за трасе па кабелна линия ниско напрежение от кабелен разпределителен шкаф на регулационната граница па ПИ с идентификатор 73287.175.29 по КК на с. Трънак, община Руен до електромерно табло на границата на ПИ с идентификатор 73287.175.49 по КК на с. Трънак, община Руен“, с възложител: „Елсктроразнределеннс“ ЕАД

Решение БС-120-ЕО/26.05.2023 за: „ПУП-ПП за трасе на нова кабелна линия 33 kV от фотовалтаична електроцентрали в ПИ с идентификатор 12245.17.8, м. „Кюпек дере“ по КК на с. Вратица, община Камено, от фотоволтаичиа електроцентрала в ПИ с идентификатори 12245.18.23 и 12245.18.24, м. „Каята"по КК на с. Вратица, община Камено, от фотоволтаичиа електроцентрала в ПИ с идентификатор 12245.20.16, м. „Чардак тарла“ по КК на с. Вратица, община Камено, от фотоволтаичиа електроцентрала и ПИ с идентификатори 12245.14.1, 12245.14.3 и 12245.14.48 м. „Шумната могила“ по КК па с. Вратица, община Камено от фоноволтаична електроцентрала в ПИ с идентификатор 12245.15.11, м. „Бранипата“ но КК на С. Вратица, община Камено до нова главна повишаваща станция 33/110 kV в ПИ с идентификатор 12245.18.24, м. „Каята“ но КК на С. Вратица, община Камено и „ПУП-ПП за трасе на пътна връзка па път 111-539 „Срсдец- Дюлево-Русокастро-Троямово-Айтос-Карпобат-Бургас“, при км. 31+210 ляво за транспортно обезпечаване на ПИ с идентификатори 12245.18.23 и 12245.18.24 по КК на с. Вратица, община Камено“, с възложител: „БИО ПИ ДИ COЛAР ЕНЕРДЖИ“ ООД

Публикувано на 25.05.2023

Решение БС-119-ЕО/23.05.2023 за:: „ПУП-ПП за трасе на оптичен кабел до базова станция BGS02I9 в ПИ с идентификатор 53822.18.379 по KК на с. Оризаре, община Несебър“, с възложител: „А1 България“ ЕАД

Решение БС-118-ЕО/23.05.2023 за: „ПУП-ПП за трасе на външно електрозахранване на вилни сгради в ПИ с идентификатор 44094.1.1175, местност „Тарфа“, с. Лозенец, община Царево“, с възложител: „Електроразпределенне“ ЕАД

Публикувано на 22.05.2023

Решение БС-117-ЕО/19.05.2023 за: „Изготвяне на план/програма за ПИ 30483.208.8, м. Край село,  находящ се в с.Звездец, община Малко Търново", с възложител: „БЛИЗНАК 2008“ ООД

Решение БС-116-ЕО/19.05.2023 за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 120 kWp в поземлен имот с идентификатор 81102.64.49, местност "Стопански двор", с. Черноград, община Айтос", с възложител: „ДЪНАК 83“ ЕООД, „СОЕЛПИ“ ЕООД

Решение БС-115-ЕО/19.05.2023 за: „ПУП-ПЗ за 16064.9.242 по КККР на с. Горица, м. „Каниева чешма“, общ. Поморие, с цел изграждане на ФЕЦ и ПУП-ПП за трасе на кабел 20 kV за захранване на нов трафопост в същия имот“, с възложител: „НИКОЛ 2007“ ЕООД

Публикувано на 15.05.2023

Решение БС-114-ЕО/15.05.2023 за „Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за външно електрозахранване на ПИ с идентификатор 44094.1.82 по КККР на с. Лозенец, община Царево” с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

Публикувано на 12.05.2023

Решение БС-113-ЕО/12.05.2023 за Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ № 07079.3.1593 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас“ с възложител: Цветелина Димова и Мира Янева-Попова

Решение БС-112-ЕО/12.05.2023 за ПУП-ПП за трасе на уличен водопровод в масив 108, засягащо ПИ № 32737.108.14, 32737.108.39 по КК на с. Индже войвода, м. „Стопански двор“, общ. Созопол“ с възложител: „Финномеханика Кузманов“ ЕООД

Решение БС-111-ЕО/12.05.2023 за ПУП-ПП за трасе на техническа инфраструктура – захранващ кабел от електромерно табло и табло телеуправление в ПИ 58356.4.855 по КК на гр. Приморско до ГРТ на ФЕЦ в ПИ № 58356.4.856 гр. Приморско, с възложител: „ММ“ ЕООД

Решение БС-110-ЕО/12.05.2023 за ПУП-ПП за трасе на техническа инфраструктура за подземно кабелно трасе за електрозахранване на ПИ № 81178.35.194 по КК на гр. Черноморец, общ. Созопол, с възложител: „Вилидж Хил Черноморец“ ООД

Решение БС-109-ЕО/12.05.2023 за:  Изменение на ОУП на община Айтос и изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ № 56321.92.20 и 56321.92.16 по КК на с. Пещерско, общ. Айтос, с възложител: Николай Куртев

Решение БС-108-ЕО/09.05.2023 за:  ПУП-ПП за трасе на кабелна линия ниско напрежение от кабелен разпределителен шкаф на регулационна граница на ПИ 63015.505.478 по КК на с. Атия, общ. Созопол, до електромерно табло на границата на ПИ 63015.506.110 и на границата на ПИ 63015.506.111 по КК на с. Атия, общ. Созопол, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Решение БС-107-ЕО/09.05.2023 за:  ПУП-ПП за трасе на оптичен кабел до базова станция в ПИ 10625.161.17 по КК на с. Венец, общ. Карнобат, с възложител: „А1 България“ ЕАД

Решение БС-106-ЕО/09.05.2023 за:  Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ № 35691.61.87 по КК на гр. Поморие, общ. Поморие, стар № 35691.1.87 с цел изграждане на ФЕЦ с възложители: Марийка Михнева, Петър Михнев, Радостин Михнев

Решение БС-105-ЕО/09.05.2023 за:  Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ № 57491.19.616 по КК на гр. Поморие, община Поморие, (УПИ XV, м. 19 по плана на м. „Лахана“ гр. Поморие), с възложители: Калоян Райнов, Светла Хубинова и Христо Иванов

Публикувано на 05.05.2023

Решение № БС-104-ЕО/04.05.2023 за:  „ПУП-ПЗ за ПИ № 16064.9.241. по КККР на с. Горица, местност „Каниева чешма“, община Поморие, с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала и ПУП-ПП • за трасе на кабел 20 kV за захранване на нов трафопост в същия имот”, с възложител Стойчо Койчев.

Публикувано на 03.05.2023

Решение № БС-103-ЕО/03.05.2023 за: „Изработване па ПУП-ПУР за ПИ е идентификатор 47651.10.26 по КК на с. Медово, община Поморие, с цел обвързване с ул. ,.Г. С. Раковски" за обслужване на ПИ с идентификатори 47651.10.128, 47651.10.132, 47651.10.130, 47651.10.113, 47651.10.114, 47651.10.134, 47651.10.133, 47651.10.141, 47651.10.142, 47651.10.143 по КК на с. Медово, община Поморие“ , с възложител: община Поморие

Решение № БС-102-ЕО/03.05.2023 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.1403 по КК на град Бургас, община Бургас, с цел урегулиране па 5 УПИ с функционално отреждане „ За складове за промишлени стоки” и „за трафопост“, и изграждане на по една складова база и ограда във всеки новообразуван имот“, с възложител: наследниците на Тодор Динчев

Решение БС-101-ЕО/03.05.2023 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ е идентификатор 07079.12.934 по КК па град Бургас, кв. Ветрен, община Бургас, с цел отреждане на имота „за офис сграда с магазини, шоурум и складово - производствена база за скално облицовъчни материали“, с възложител: Петър Иванов

Решение БС-100-ЕО/26.04.2023 за: „Частично изменение на Общ устройствен план на Община Средец и Подробни устройствени планове (ПУП-ПРЗ и ПУГ1-ПП) за изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) и прилежаща техническа инфраструктура в землищата па селата Орлинни, Суходол, Светлина, Дюлево, Загорци и Малина, община Средец“ с възложители: „Средец Солар БГ“ ЕООД и Община Средец

Публикувано на 27.04.2023

Решение БС-99-ЕО/27.04.2023 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ е идентификатори 07079.3.2092 и 07079.3.2093 по КККР на гр. Бургас, община Бургас и ЧИ на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.3.1083 по КККР (УПИ 1-31, кв. 130 по плана на СПЗ, гр. Бургас)“ с възложител: „ТОРНАДОКОМЕРС“ ЕООД

Решение БС-98-ЕО/27.04.2023 за: „Изменение на ПУП-ПУР между о.т. 76а и о.т. 111а и ПУП-ПУР за нова улица от о.т. 111а до о.т. 126 и ПИ 80916.10.361 по КККР нас. Черни връх. община Камено”, с възложител: РАЛИЦА ЧОЛАКОВА

Публикувано на 26.04.2023

Решение БС-97-ЕО/25.04.2023 за: „Програма за опазване на околната среда на община Средец за периода 2021-2028 г. с Раздел „Лечебни растения“ с възложител: Община Средец

Решение БС-96-ЕО/25.04.2023 за: „Програма за управление па отпадъците па територията на община Средец за периода 2021г.-2028 г.“ с възложител: Община Средец

Решение БС-95-ЕО/25.04.2023 за: „Изработване па ПУП-ПЗ в обхвата на № 73571.36.28 по КК па с. Тънково, община Несебър“, с възложител Светослав Господинов

Публикувано на 24.04.2023

Решение БС-94-ЕО/24.04.2023 за: „ПУП-ПРЗ за № 07079.12.924 по КККР ма гр. Бургас, община Бургас“, с възложител Емил Спиров

Публикувано на 13.04.2023

Решение БС-93-ЕО/13.04.2023 за: „Изработване на ПУП-ПУР за обособяване на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имоти с идентификатор 07079.4.871, 07079.4.1054 и 07079.4.1055 по КК на гр. Бургас, кв. Лозово, община Бургас“, с възложител Община Бургас

Решение БС-92-ЕО/13.04.2023 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ № 00151.490.34 по КК на гр. Айтос, м. „Кара Пелит“, община Айтос“, с възложител: „Фарад“ ЕООД

Публикувано на 12.04.2023

Решение БС-91-ЕО/12.04.2023 за: „ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 80916.50.50 по КК на с. Черни връх. местност „Свети Георги“. Община Камено и ПУП-ПУР за нова улица обслужваща новообразувани УПИ в имот с идентификатор 80916.50.50 по КК на с. Черни връх от съществуваща о.т. 114а до нови осови точки от новообразуваната улична регулация“, с възложител Община Камено

Решение БС-90-ЕО/12.04.2023 за: „Актуализация на програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в Община Несебър 2023-2027г.“, с възложители: Община Несебър

Решение БС-89-ЕО/12.04.2023 за: „ПУП-ПЗ на имот с идентификатор 80916.75.8 по КК на с. Черни връх, местност „Кантона“, община Камено“, с възложители: „Потенциа“ ЕООД

Публикувано на 07.04.2023

Решение БС-88-ЕО/07.04.2023 за: ПУП-ПП за обект: Оптично кабелно захранване на хотел „Арапя Сън Ризорт“ в м. Арапя, Община Царево'", с възложител „Виваком България” ЕАД

Решение БС-87-ЕО/07.04.2023 за: Изработване на частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община Средец, изработване на ПУП-ПЗ за № 20273.27.22, 20273.27.23 и 20273.28.56 по КККР на е. Дебелт, община Средец, изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ № 20273.28.53 по КККР на с. Дебелт, община Средец и изменение на ПУП-ПРЗ за № 20273.28.52", с възложители: Община Средец и „ЕМИ“ ООД

Решение БС-86-ЕО/07.04.2023 за: ПУП-ПЗ за ПИ № 73571.31.33 по КККР на с. Тънково, местност „Бабини драки“, община Несебър, с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала и парцеларен план (ПП) за кабелно трасе за присъединяване към електроразпределителната мрежа”, с възложители: „ЕНЕРГИЯ ТЕХНОИНВЕСТ“ ЕООД

Решение БС-85-ЕО/07.04.2023 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за № 07079.2.2032 по КККР на гр. Бургас, местност „Лъджа Йолу“, с възложители: ПЕТЯ НЕДЯЛКОВА, ДЕСИСЛАВА НЕДЯЛКОВА, КОНСТАНТИН НЕДЯЛКОВ, ВАНЕСА НЕДЯЛКОВА

Решение БС-84-ЕО/07.04.2023 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за № 81178.3.163 по КККР на гр. Черноморец, община Созопол“ с възложител: „ВАЛОРЕМ ПЛЮС“ ЕООД

Решение БС-83-ЕО/07.04.2023 за: „ПУП-ПРЗ на ПИ с идентификатор 73211.65.21 по КККР на с. Трояново, Община Камено с възложители: Ирина Никова, Пламен Ников, Мирела Никова, Николета Чернева

Решение БС-82-ЕО/07.04.2023 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ № 07079.12.680 по КК на гр. Бургас, кв. Ветрен, м. „Неравното“, община Бургас“, с възложители: Гергана Бялкова, Деян Бялков, Анна Танева, Гергана Велчева, Атанаска Радулова-Хедари, Райчо Радулов, Невенка Радулова, Виолета Радулова, Владимир Радулов

Решение БС-81-ЕО/07.04.2023 за: Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-22, кв.80. м. „Сърт тарла“, кв. Долно езерово, ПИ 07079.6.1235 по КК на гр. Бургас” и „Изработване на инвестиционен проект за строителство на фотоволтаична централа с мощност до 850 KWp”, с възложител „АЛФА СТРОЙ” ЕООД

Решение БС-80-ЕО/06.04.2023 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 67800.54.28 по КК на град Созопол, община Созопол, с цел урегулиране на имота и отреждане „за сгради за отдих и курорт и допълващи дейности“ с възложители: ТОДОР СТОЯНОВ, КОСТА СТОЯНОВ

Публикувано на 06.04.2023

Решение БС-79-ЕО/05.04.2023 за: „ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 44425.7.158, 44425.7.160 и 44425.7.121 по КК на с. Лъка, м. „Герена“, общ. Поморие; с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала“,с възложител: „ГЛОБО СОЛАР“ ЕООД и „АКВА ЕНЕРДЖИС“ ЕООД

Публикувано на 03.04.2023

Решение БС-78-ЕО/03.04.2023 за: „ПУП-ПП за обект „Нов кабелен разпределителен шкаф /КРШ/ на границата на ПИ с ид. 10327.411.7 по КК на с. Везенково, общ. Сунгурларе; Кабелна линия IkV от трафопост „Везенково 1” до новия КРШ; Кабелна линия IkV от новия КРШ до ново ЕТ 1 на границата на ПИ с ид. 10327.411.11 по КК на с. Везенково. общ. Сунгурларе; Кабелна линия 1 kV от новия КРШ до ново ЕТ 2 на границата на имот 10327.411.17 по КК на с. Везенково, общ. Сунгурларе; Кабелна линия 1 kV от новия КРШ до ЕТ 3 на границата на ПИ с ид. 10327.412.2 по КК на с. Везенково, общ. Сунгурларе“,с „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Решение БС-77-ЕО/03.04.2023 за: „Изработване на Г1УП-ПРЗ за У ПИ XIII и УПИ XIV, в кв. 17, по плана на с. Кликач. община Карнобат, с цел обединяване на имотите и отреждане „за фотоволтаична инсталация“ и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 200 kW“ с възложител: СЕЛВИЕ АЛИ И АХМЕД ХАЛИЛОВ

Решение БС-76-ЕО/03.04.2023 за: „Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: Външно кабелно електрозахранване на курортен обект за настаняване -къмпинг в ПИ 49619.55.688 по КККР на гр. Царево, с.о. „Боруна“, община Царево: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Решение БС-75-ЕО/03.04.2023 за: „Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: Външно кабелно електрозахранване на осем еднофамилни жилищни сгради в ПИ 57491.18.552 по КККР на гр. Поморие, м. „Кошарите“, община Поморие“ с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Решение БС-74-ЕО/03.04.2023 за: „ПУП-ПП за обект: Изместване на съществуващи ВЛСН 20kV, тип АС Зх/1х95 mm2 - ВЛСН 20kV „Рудничар“ от ЖРС 2 до ЖРС 4 и ВЛСН 20kV „Язовир“ от ЖРС 2 до ЖРС 5 в землището на гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Решение БС-73-ЕО/03.04.2023 за: „Изработване па ПУП-ПП за обект външно ел. захранване на вилни сгради в ПИ е ид. 57491.19.94, м. „Лахана“, гр. Поморие, община Поморие“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Публикувано на 24.03.2023

Решение БС-72-ЕО/24.03.2023 за: „ПУП-ПЗ за ПИ с № 02703.25.38 по КК на село Баня, местност „Кариян“, община Несебър“, с възложител: Видко Джигров и Борис Николов

Решение БС-71-ЕО/22.03.2023 за: Изработване на ПУП-ПЗ в обхвата па ПИ с № 02810.15.176 по КК на е. Бата, община Поморие, с цел отреждане па имота „за фотоволтаична електроцентрала“ с възложител: Даниел Ламбиев

Решение БС-70-ЕО/22.03.2023 за: „ПУП-ПП за обект „Външно ел. захранване на многофамилен комплекс, блок А-жилищна сграда и ресторант в ПИ с № 11538.13.144, местност „Варницата“, землище на гр. Свети Влас, Община Несебър“, с възложител: „ФИЛИП КУРТЕВ“ ЕООД

Решение БС-69-ЕО/22.03.2023 за: „Изработване на ПУП-ПП за за трасе на външна кабелна линия, изменение на ПУП-ПЗ за имот с №00833.4.601 no КК на гр. Ахелой, местност „Резервоара“, община Поморие и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 1,2 MW“, с възложител: Манол Манолов

Решение БС-68-ЕО/21.03.2023 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата па ПИ с № 81178.6.275 и 81178.6.545 по КК на град Черноморец, община Созопол и изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с № 81178.6.276 по КК на град Черноморец, община Созопол“ с възложители: Марияна Димитрова

Решение БС-67-ЕО/21.03.2023 за: „ПУП-ПП за трасе на кабелна линия за електрозахранване па три преместваеми обекта - два павилиона за търговия и един офис в ПИ с № 39164.15.74 по КК на с. Кошарица, община Несебър“ с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Публикувано на 21.03.2023

Решение БС-66-ЕО/20.03.2023 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.2609 no КККР на гр. Бургас, община Бургас, с цел промяна предназначението на имота и отреждане за складови и административни сгради", с възложител: ЗДРАВКО РАДЕВ, „ДАРИ И Н ВЕСТ“ ООД, „АРМИД“ ЕООД ,„БЕРКС 2004“ ООД

Публикувано на 10.03.2023

Решение БС-65-ЕО/10.03.2023 за: „ПУП-ПП за трасе на техническа инфраструктура - кабелно трасе за електрозахранване на „базова станция“ BGS0744.A00 в ПИ с идентификатор 70473.172.11 по КК на с. Съдисво, община Айтос“ с възложител: „Електроразнредсление Юг“ ЕАД

Решение БС-64-ЕО/10.03.2023 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 67800.8.258 по КК на град Созопол, община Созопол" с възложител: Димитър Попчев

Решение БС-63-ЕО/10.03.2023 за: „Частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и работен устройствен план (РУП) за поземлен имот с идентификатор 07079.2.3462 по КККР на гр. Бургас, местност „Под шосето“, община Бургас“ с възложители: Константин Пенчев и Михаил Пенчев

Решение БС-62-ЕО/10.03.2023 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.30.432 по КККР на гр. Бургас, община Бургас“ с възложител: Николай Янев и Георги Янев

Решение БС-61-ЕО/10.03.2023 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ № 07079.3.1221 по КККР на гр. Бургас, м. „Мадика“, община Бургас“ с възложител: Радослав Златков

Публикувано на 02.03.2023

Решение БС-60-ЕО/02.03.2023 за: „Изменение на ГГУП-ПП, част от Р11ИП за обособена територия, обслужвана от „ВиК" ЕАД, град Бургас, свързан с реконструкция на ВиК мрежата на град Царево“ с възложител: „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД

Решение БС-59-ЕО/01.03.2023 за: „Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване на имоти с идентификатори 53045.501.512, 53045.501.1, 53045.501.513, 53045.501.127, 53045.501.514, 53045.502.2, 53045.502.4, 53045.502.5, 53045.502.526 и 53045.501.130 по КК на гр. Обзор, община Несебър”, с възложител: Венелин Желязков, Сефка Калпакова, Стела Калпакова, Христо Рофетов

Решение БС-58-ЕО/01.03.2023 за: „Изработване па ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ е № 07079.10.966 по КК на град Бургас, местност „Отманли“, община Бургас, е цел урегулиране на имота и отреждане „за вилна сграда и магазин“ и ПУП-ПУР за трасе на тупикова улица за достъп до новообразувания УПИ“ с възложител: Илиян Стефанов

Решение БС-57-ЕО/01.03..2023 за: „Изработване на ПУП-ПП за линеен обект на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Улица и алея в м. „Света Марина“, землище на град Созопол, община Созопол, в обхвата между кв. Мисаря и общински път BGS 12-20, землище на град Созопол, община Созопол“ с възложител: Община Созопол

Публикувано на 01.03.2023

Решение БС-56-ЕО/28.02.2023 за: „Изработване на ПУГ1-ПРЗ за ПИ с идентификатор 63029.100.6 по КК па с. Росен, община Созопол, с цел изграждане ма фотоволтаична електроцентрала за производство на електрическа енергия“, с възложител: „Дабъл Енерджи“ ООД

Решение БС-55-ЕО/28.02.2023 за: „Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ II-48, У ПИ III-48 и УПИ IV-48, кв. 4 по плана на с, Косовец, община Поморие” с възложител „Смарт Имплантс” ЕООД

Публикувано на 28.02.2023

Решение БС-54-ЕО/27.02.2023 за: „ГГУП-ПП за трасе па местен път, осигуряваш транспортен достъп до ПИ с идентификатор 04621.163.1000 по КК на с. Богданово, община Средец“, с възложител:  „ЕИЧ БИ МИНЕРАЛС“ ООД

Решение БС-53-ЕО/27.02.2023 за: „ПУП-ПП за трасе на нов подземен кабелен електропровод 20kV от ПИ с идентификатор 81006.198.3 по КК на е. Черница до подстанция Сунгурларе в град Сунгурларе, община Сунгурларе“, с възложител: „ЕЛДВЕ“ ЕООД

Решение БС-52-ЕО/27.02.2023 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V, кв.1 по плана на Зона Изток-Парк Езеро (имоти с идентификатори 07079.622.132, 07079.622.133 и 07079.622.207 но КК), гр. Бургас, община Бургас“, възложител Община Бургас

Решение БС-51-ЕО/27.02.2023 за: „ПУП-ПП за трасе на дъждовен колектор за отводняване на одобрена улица с о.т. 1-о.т.2-о.т.З до о.т.4 за обслужване на УПИ II-3860, бивш масив 19 (Г1И е идентификатор 07079.2.390 по КК на гр. Бургас“, м. „Оникилика“, извън границите на урбанизираната територия на гр. Бургас, преминаващо през имоти с идентификатори 07079.2.391 и 07079.2.216 по КК на гр. Бургас, община Бургас“, възложител Община Бургас

Публикувано на 24.02.2023

Решение БС-50-ЕО/23.02.2023 за: „Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за осигуряване на трасе на кабелна линия НН от ТНН на ТП „Тънково 2“ в ПИ с идентификатор 73571.501.486 по КККР на с. Тънково. община Несебър до ПИ с идентификатор 73571.35.128 по КККР на с. Тънково, местност „Саръямач“, община Несебър и Устройствена план-схема за трасе на кабелна линия НН по ул. „Васил Левски”, в обхвата на ПИ с идентификатори 73571.501.11 и 73571.501.130 по КККР на с. Тънково, община Несебър“, с възложител: Мая Захариева

Решение БС-49-ЕО/23.02.2023 за: „ПУП-ПЗ за ПИ № 73571.87.215 по КККР на с. Тънково, местност „Дядо Ивановата чешма“, община Несебър, с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала и устройствена план схема за кабелно трасе за присъединяване към електроразпределителната мрежа”, с възложител „Грийн Енерджи МВ“ ООД

Решение БС-48-ЕО/23.02.2023 за: „ПУП - ПП и изграждане на нова кабелна линия 20kV от нов ЖР стълб №8А на ВЛ 20kV „ГУС“ до нов БКТП lx800kVA, разположен в ПИ 35883.57.14 по КК на ip. Камено“ с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

Решение БС-47-ЕО/23.02.2023 за: „ПУП-ПП за кабелна линия 1 kV от трафопост „ТКЗС Руен 2“ до ново електромерно табло на границата на ПИ 63224.166.5 по КККР на с. Руен. община Руен“, с възложител: „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД

Решение БС-46-ЕО/23.02.2023 за: „Изработване на ПУП-ПП (Парцеларен план) за обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда за сезонно ползване „А“ и промяна по време па строителство - преустройство на магазин чрез обособяване на магазин за алкохол и магазин за хранителни стоки в НИ с идентификатор 51500.86.10, местност „Кокалу“, землище на гр. Несебър, Община Несебър“, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ“ ЕАД

Решение БС-45-ЕО/23.02.2023 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за ГШ с идентификатор 07079.30.470 по КК на град Бургас, община Бургас /УПИ Ш-377, кв. 53 по плана на кв. „Крайморие“, град Бургас/“ с възложители: ПЕНКА ДИМИТРОВА, СТОЙКО ШОПОВ, ЖИВКА ИВАНОВА, ЗЛАТИНА ИВАНОВА, ЦВЕТАНКА ИВАНОВА, ПАВЕЛ ИВАНОВ И ДАНИЕЛА ИЛИЕВА

Решение БС-44-ЕО/23.02.2023 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 07079.1.1421 по КК на град Бургас, община Бургас, с цел урегулиране на имота и отреждане „за складове, офис и фотоволтаична електроцентрала“ и ПУП-ПП за трасе на кабелна линия за присъединяване на ФЕЦ към електроразпределителната мрежа“, с възложител: Катерина Вълкова

Публикувано на 16.02.2023

Решение БС-43-ЕО/15.02.2023 за: „Програма за управление на отпадъците на Община Царево за периода 2021 - 2028 г.” с възложител: Община Царево

Решение БС-42-ЕО/15.02.2023 за: „Изменение на ПУП-ПР (Плам за регулация) на УПИ 1-10 (ПИ с идентификатор 35883.57.10), УПИ III-154 (ПИ с идентификатор 35883.57.19) в м.57 и ПИ с идентификатор 35883.57.9 по КК ма гр. Камено, Община Камено“ с възложител: „Севан“ ООД

Решение БС-41-ЕО/15.02.2023 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 07079.3.2568 (идентичен на УПИ XII, кв.64) и имот с идентификатор 07079.3.2808 (идентичен на УПИ XIV, кв.64) по КК на гр. Бургас, местност „Мадика“, община Бургас“, с възложител: БОРИС КЪДРЕВ и „КАЛИСТО ИНВЕСТ ГРУП“ ЕООД

Решение БС-40-ЕО/15.02.2023 за: „Частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот е идентификатор 07079.30.328 по КККР на гр. Бургас, местност „Кафка“, община Бургас“, с възложител: НЕДЯЛКО ТУМБЕВ, ТОШКО ЯНКОВ, ЕМИЛ ДИМИТРОВ, РАДКА ДИМИТРОВА, МАРИЯ МАЛЧЕВА, ИРИНА МАРЕВА

Решение БС-39-ЕО/15.02.2023 за: „Подробен усгройствен план - Парцеларен план (ПУГ1-ПП) за външно електрозахранване на ПИ с идентификатор 44094.21.99 по КККР на с. Лозенец, община Царево“, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ“ ЕАД

Публикувано на 14.02.2023

Решение БС-38-ЕО/14.02.2023 за: „ПУП - ПП за обект: Кабелна линия ниско напрежение за захранване на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 63015.506.603.1 от кадастралната карта на с. Атия, община Созопол“ с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

Решение БС-37-ЕО/14.02.2023 за: „Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за обект на техническа инфраструктура - отвеждащ колектор от ЛПСОВ в поземлен миот с идентификатор 81102.19.39 по КК па с. Черноград, община Айтос“, с възложител: „ЕМИЛИО ИНВЕСТ“ ЕООД

Решение БС-36-ЕО/13.02.2023 за: „ПУП-ПП на трасе за външно ел.захранване на обект „Жилищни сгради“ в ПИ с идентификатор 39164.13.305 по КК на с. Кошарица, м. „Кору дере“, общ. Несебър”, подобект: Кабели 0,4kV, съгласно ДП 4477053“ с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ“ ЕАД

Публикувано на 10.02.2023

Решение БС-35-ЕО/10.02.2023 за: „ПУП-ПП за кабелно трасе 1 kV за захранване на фотовортаична електроцен трала в УПИ II, кв. 21 по плана на с. Габър, община Созопол“ с възложител: „Примавера лукс“ ЕООД

Решение БС-34-ЕО/10.02.2023 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-19, масив 66 (ПИ с идентификатор 07079.6.1787 по КК), местност „Караянос“, землище на гр. Бургас, Община Бургас, с цел промяна на НТП „за фотоволтаична електроцентрала”, с възложител: „СОЛ ИНК“ ЕООД

Решение БС-33-ЕО/10.02.2023 за: „Изменение на ПУП-ПЗ с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 800 kW в имот с идентификатор 00151.22.19 по КК на гр. Айтос, община Айтос (УПИ VI, м.22)“ с възложител „Десий-Иван Йорданов“ ЕООД

Публикувано на 07.02.2023

Решение БС-32-ЕО/07.02.2023 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ №. 07079.12.24, м. „Кантона“, землище на кв. Ветрен, гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: Петко Великов

Решение БС-31-ЕО/07.02.2023 за: „Изработване на проект за частично изменение на действащ ОУП на Община Карнобат и ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението със схеми за мрежи и съоръжения за техническата инфраструктура на имот с идентификатор 36525.166.29 по КК на гр. Карнобат, местност „Борчлията“, община Карнобат“, с възложител: ЕТ „АСМАРАЛ ТЕОДОР ИВАНОВ“

Публикувано на 06.02.2023

Решение БС-30-ЕО/03.02.2023 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 51500.74.49, 51500.74.50, 51500.74.57, 51500.74.61 и част от ПИ 51500.74.147 по КК на град Несебър, община Несебър, с цел обединяване на имотите в един общ имот с отреждане „за търговия, складови дейности и обществено обслужване“ с възложител: Георги Нищелков

Решение БС-29-ЕО/03.02.2023 за: „Изменение на Общ устройствсн план /ОУП/ на община Карнобат и изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 36525.226.1 по КК на град Карнобат, община Карнобат“ с възложители: „Карнобат Енсрджи“ ЕООД

Решение БС-28-ЕО/03.02.2023 за: „Изработване на подробен устройствен план - план за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасе на обслужваща улица до имоти в УЗ „4/СМФ1” по ОУП на гр. Бургас и изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ 11-8 и 111-9, бивш масив 7, местност „Под шосето“, землище на кв. „Сарафово“, гр. Бургас, с цел обединяване на имотите и изграждане на възобновяаем енергиен източник - фотоволтаична електроцентрала (ВЕИ/ФвЕЦ)“, с възложители: „САЛЕА“ ЕООД

Решение БС-27-ЕО/03.02.2023 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.2.3680 и 07079.2.3681 но КККР на гр. Бургас, община Бургас“, с възложители: „БУРГАСКИ ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК“ ЕООД, ТАНЯ ПЕТКОВА ТАНЕВА

Решение БС-26-ЕО/03.02.2023 за: „ПУП-ПРЗ за имотг с идентификатор 67800.35.451 и 67800.36.452 (образувани от ПИ с идентификатор 67800.36.448) по КК на гр. Созопол, местност „Света Марина“, община Созопол“, с възложител: „САНТА МАРИНА“ АД

Решение БС-25-ЕО/03.02.2023 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 81178.5.27 по КК и ПУП-ПУР с о.т. 601-602-603-604 за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 81178.5.27 по КК на гр. Черноморец, м. „Аклади“.Община Созопол“ с възложители: МАРГАРИТ ТОДОРОВ

Решение БС-24-ЕО/03.02.2023 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.30.425 по КК на град Бургас, община Бургас /УПИ VII-106, кв. 48 по плана на кв. Крайморие, град Бургас/“ с възложител: Петър Чесновски, Марийка Атанасова, Коста Атанасов, Данка Стойчева

Решение БС-23-ЕО/03.02.2023 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на Г1И с идентификатор 80916.10.86 по КК на с. Черни връх, община Камено, с цел урегулиране на имота и о треждане „за жилищно строителство“ с възложители: Георги Гунев, Мирослав Георгиев, Росица Георгиева

Публикувано на 03.02.2023

Решение БС-22-ЕО/03.02.2023 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 80916.81.61 по КК на с. Черни връх, община Камено, с цел урегулиране и обособяване на 6 УПИ с отреждане за „жилищно строителство“ и 1 УПИ „за трафпост и инфраструктура“ и ПУП-ПУР за трасета на две нови обслужващи улици за достъп до новообразуваните УПИ“ с възложител: „Микро 333“ ЕООД

Решение БС-21-ЕО/02.02.2023 за: „ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатори 07079.2.3654 и 07079.2.3655 по КК на град Бургас, община Бургас“, с възложител: „Евробилдинг Транс“ ЕООД

Решение БС-20-ЕО/02.02.2023 на план: „ПУП-ПРЗ за ПИ № 07079.2.1396 по КККР на гр. Бургас, м. „Под шосето“, община Бургас“ е възложител „Иванови плюс“ ЕООД

Публикувано на 02.02.2023

Решение БС-19-ЕО/02.02.2023 за: „Изработване на ПУП-НП за трасе на кабел средно напрежение 10 kV от ЗРУ 10 kV в ПС „Дебелт“ с идентификатор 20273.504.7.2 до обект: Метан станция за компресиране на природен газ в цилиндрични съдове Тубоси, в имот с идентификатор 20273.28.52 по КК на с. Дебелт, местност „Кривия вир“, община Средец“ с възложител „Еми“ ООД

Публикувано на 01.02.2023

Решение БС-18-ЕО/01.02.2023 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 80916.10.46 по КК на с. Черни връх, община Камено, с цел урегулиране на имота и отреждане „за жилищно строителство“ с възложители: Цветомира Стойчева, Ваня Стойчева, Костадинка Долапчиева, Кера Стефанова, Иван Долапчиев, Христо Кондев, Иван Кондев

Решение БС-17-ЕО/01.02.2023 за: „ПУП-ПП за трасе на техническа инфраструктура -изместване на уличен водопровод от ПИ с идентификатор 51500.27.14 по КК на град Несебър, община Несебър“ с възложител: Янка Ганева

Решение БС-16-ЕО/01.02.2023 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатори 07079.2.1994, 07079.2.1998 и 07079.2.1999 по КК на град Бургас, община Бургас, с цел урегулиране на два нови УПИ с отреждане „за административна, търговска и складова дейност“ с възложители: ЕТ „Дарс-91-Димитьр Събков“ и „Дарс Avro“ ЕООД

Решение БС-15-ЕО/01.02.2023 за: „ПУП-ПП за трасе на кабелна линия 1 kV от ТП „Дрянковец 1“ в ПИ с идентификатор 23889.123.15 по КК на с. Дрянковец, община Айтос до ново електромерно табло на границата на ПИ с идентификатор 23889.124.8 по КК на с. Дрянкавец, община Айтос“ с възложител: „Елсктроразпределеиие Юг“ ЕАД

Решение БС-14-ЕО/01.02.2023 за: „Актуализация на Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Бургас 2022-2030г.“ с възложител: Община Бургас

Публикувано на 30.01.2023

Решение БС-13-ЕО/30.01.2023 за: „Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за осигуряване на трасе на кабелни линии 1 kV от фотоволтаична електроцентрала в УПИ VII-185 и в УПИ VIII-184, кв.12 по плана на с. Черноград, община Айтос с мощност по 100 kW до ТП „Черноград 2“ в имот 81102.36.4 по КККР на с. Черноград, община Айтос“ с възложител: „СМАРТ ИМПЛАНТС“ ЕООД

Решение БС-12-ЕО/30.01.2023 за: „Дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Приморско (ДПНИЕВИБ) 2021-2030 г.“ с възложител Община Приморско

Публикувано на 25.01.2023

Решение БС-11-ЕО/25.01.2023 за: „Стратегия за устойчива енергия и климат и План за действие за периода 2021-2030 г.” с възложител: Община Бургас

Решение БС-10-ЕО/25.01.2023 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.3.2802, 07079.3.2805, 07079.3.2806, 07079.3.2803,     07079.3.2804 и 07079.3.2807 по КК на град Бургас, община Бургас, УПИ 1-2802, УПИ Н-2805, УПИ Ш-2806, УПИ 1V-2803, УПИ V-2804, УПИ V1-2807, кв. 67 по плана на ПЗ „Север“, град Бургас, община Бургас“, с възложител; „Меркурий-99“ ООД

Решение БС-9-ЕО/25.01.2023 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за У ПИ Ш-5107 по плана на град Созопол, община Созопол ПИ с идентификатор 97800.4.47 по КК на град Созопол, община Созопол", с възложители: Стойчо Неделчев Сийка Луканова

Публикувано на 24.01.2023

Решение БС-8-ЕО/24.01.2023 за: „Програма за управление на отпадъците на Община Сунгурларе за периода 2021-2028 г.“ с възложител: Община Сунгурларе

Публикувано на 20.01.2023

Решение БС-7-ЕО/19.01.2023 за: „ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 48619.506.158 по КК на гр. Царево, местност „Лозята“, община Царево с цел урегулиране и застрояване на имота за вилно строителство“, с възложител: ЕМИЛИЯ ТОДОРОВА и ЯНКО ТОДОРОВ

Решение БС-6-ЕО/19.01.2023 за: „Изменение на ПУГ1-ПРЗ на имот с идентификатор 07079.3.2879 по КК на гр. Бургас (образуван от 07079.3.1724 по КК), местност „Мадика“, община Бургас“, с възложител: МАРИЯН ГЕОРГИЕВ, ЕЛМАЗ ЕСАД, ИСМАИЛ ЕСАД, ЕНИС ЕСАД, ТОДОР ГЕОРГИЕВ, „ЖЕЛЯЗКО ЖЕЛЯЗКОВ-07“ ЕООД

Решение БС-5-ЕО/19.01.2023 за: Извън регулация” и ПУП-ПУР на нова улица от о.т.6 по регулационния план на гр. Камено до ПИ с идентификатор 35883.104.6 по КК на землище гр. Камено“, с възложител: Петьо Минчев

Публикувано на 18.01.2023

Решение БС-4-ЕО/11.01.2023 за: „Изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на община Карнобат и изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 10625.86.1 и 10625.86.2 по КК на с. Венец, община Карнобат” с възложител: ЕТ „Мишо Стайков Комерс“

Решение БС-3-ЕО/10.01.2023 за: „ПУП-ПП за Кабелна линия ниско напрежение от ТНН на МТП ”Писменово 2" в ПИ 20.286 до ел. табло на границата на ПИ 213 от плана на м-ст "Лозята", с. Писмсново, община Приморско” с възложител: ЕЛЕКТОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД

Публикувано на 09.01.2023

Решение БС-2-ЕО/06.01.2023 за: „ПУП-ПП за трасе на ел. кабел 20 kV от ПИ 80916.76.58 (бивш ПИ 80916.76.52) до нов СРС от ВЛ 20 "Върли бряг 1"”, с възложител: "Д.С.П. ЕНЕРДЖИ" ЕООД

Публикувано на 06.01.2023

Решение БС-1-ЕО/05.01.2023 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-51, кв. 16 по плана на с. Деветинци, община Карнобат, с цел промяна на предназначението от "жилищно строителство" в "за фотоволтаична инсталация”, с възложител: Деню Атанасов

Публикувано на 03.01.2023

Решение БС-159-ЕО/03.01.2023 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-8 кв. 59 по плана на с. Черково, община Карнобат, с цел промяна в отреждането на имота от "за жилищно строителство" в „ за производствено-складова дейност и жилищна част", с възложител: Кунчо Калчев

Решение БС-158-ЕО/03.01.2023 за: „ПУП-ПП за трасе на кабелна линия за външно електрозахранване на обект: гараж в ПИ с идентификатор 48619.2.468 по КК на гр. Царево“, с възложител: "Електроразпределение ЮГ" ЕАД

2022 

Публикувано на 23.12.2022

Решение БС-157-ЕО/15.12.2022 за: „ПУП-ПРЗ за имот с № 80916.50.87 по КК на с. Черни връх, местност „Свети Георги“, община Камено и ПУП-ПУР за нова улица за достъп до новообразуваните УПИ”, с възложител: Станка Димова

Решение БС-156-ЕО/23.12.2022 за: „ „ПУП - ПРЗ на ПИ с № 80916.10.426 по КК на с. Черни връх, община Камено“, с възложител: Димитринка Арабаджиева

Публикувано на 16.12.2022

Решение БС-155-ЕО/15.12.2022 за: „ПУП-ПП за обект: Външно ел. захранване на Комплекс с ваканционни апартаменти. ЗОХ, СПА център, магазин за промишлени стоки в ПИ с идентификатор 11538.1.87 по КК на гр. Св. Влас, община Несебър, м. „Юрта”, с възложител:„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

Решение БС-154-ЕО/15.12.2022 за: „ПУП-ПП за обект: Нова кабелна линия СН от съществуващ ж.р. стълб № 78/57 на ВСН „Стомана“ в ПИ с идентификатор 23604.41.12 до ТП „Драчево 3“, землище с. Драчево, община Средец“, с възложител:  „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

Публикувано на 12.12.2022

Решение БС-153-ЕО/09.12.2022 за: „ПУП - ПП за изграждане на трасе за улична битово-фекална канализация в ПИ с идентификатор 11538.504.609, м. „Инцараки“, гр. Свети Влас, община Несебър“, с възложител: Величко Христов

Решение БС-152-ЕО/09.12.2022 за: „Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за трасе на външен водопровод за водоснабдяване на ПИ с идентификатори 57491.18.636, 57491.18.532, 57491.18.424. 57491.18.601 и 57491.18.603 по КККР. м. „Кошарите“, землище на гр. Поморие, община Поморие“ с възложител: „Проект 7“ ООД

Публикувано на 08.12.2022

Решение БС-151-ЕО/07.12.2022 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.820.1054 по КК на град Бургас, община Бургас“, с възложител: „ДРАНСЕЛ“ ЕООД

Публикувано на 02.12.2022

Решение БС-150-ЕО/01.12.2022 за: „Изработване на ПУП-Г1РЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 43623.35.156 по КК на с. Ливада, община Камено, с цел урегулиране на имота и отреждане „за жилищно строителство“, с възложител: Стоян Йорданов

Решение БС-149-ЕО/01.12.2022 за: „Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Айтос и изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 56321.92.20 и 56321.92.16 по КК на е. Пещерско, община Айтос, с цел отреждането им „за електроенергийно производство“ с възложител: Николай Куртев

Решение БС-148-ЕО/01.12.2022 за: „Изменение на ПУП-ПР за УПИ I, кв. 19 по плана на с. Свобода, община Камено“, с възложител: „КЛЕЪРМОНТ“ АД

Решение БС-147-ЕО/01.12.2022 за: „Изменение на план за улична регулация (ПУГ1-ПУР) за гранични улици към урбанизираната територия на кв. Лозово в северната част на кв. Лозово, гр. Бургас - улици „Роза“ и „Иглика“ при осови точки от о.т. 1, о.т. 2, о.т. 3, о.т. 4 и о.т. 5 и улица „Комуна“, при осови точки о.т. 1, о.т. 10, о.т. 11, о.т. 20, о.т. 21 и о.т. 35“; „Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) - обособяване на УПИ III - за инженерно-техническа инфраструктура в бивш масив 14, по предходна КВС, засягащ част от ПИ с идентификатор 07079.4.659 по КККР на гр. Бургас“; „Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на отводнителна канавка в непосредствена близост до урбанизираната територия на кв. Лозово, гр. Бургас, югозападно от осови точки о.т. 35, о.т. 36, о.т. 37, о.т. 50 и о.т. 51“, с възложител: Община Бургас

Решение БС-146-ЕО/01.12.2022 за: „Изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за линейни обекти на техническата инфраструктура: улица и алеи в землището на гр. Созопол, м. „Света Марина“, община Созопол, в обхват между кв. Мисаря и общински път BGS 10-20“, с възложител: Община Созопол

Публикувано на 25.11.2022

Решение БС-145-ЕО/24.11.2022 за: „План за интегрирано развитие на Община Поморие за периода 2021-2027 г.“ с възложител: Община Поморие

Публикувано на 21.11.2022

Решение БС-144-ЕО/21.11.2022 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот 81178.1.305 по КК на гр. Черноморец, м. „Мокро скала“, община Созопол“ с възложител: „И.С.КЪМПАНИ“ ЕООД

Публикувано на 17.11.2022

Решение БС-143-ЕО/17.11.2022 за: „Изменение на общ устройствен план (ОУП) на Община Карнобат, в част на устройствена зона П/п на гр.Карнобат, в обхвата на УПИ I-90 и УПИ ХХII-90 кв. 16, гр. Карнобат с предвиждане за устройствена зона „За обществено обслужване“; Изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ I-90 и УПИ ХХII-90 кв. 16, гр. Карнобат, община Карнобат“с възложител: „РЕМОНТ СЕРВИЗ“ ЕООД

Решение БС-142-ЕО/17.11.2022 за: „ПУП-ПП за трасе на външно кабелно ел. захранване 20 kV от съществуваш СРС на ВЛ 20 kV „Соколово“, отклонение ТП „ПСт Чукарка“ до БКТП-нов в имот №021032, с. Чукарка, местност „Верен чешма“ община Айтос за обслужване на фотоволтаична електроцентрала в УПИ I, масив 21, с. Чукарка, община Айтос“ с възложител: „СОЛАР-579“ ООД

Публикувано на 11.11.2022

Решение БС-141-ЕО/09.11.2022 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 24712.57.341 по КК на с. Дюлево, община Средец и ПУР за осигуряване на транспортен достъп до имота“, с възложител: ЕТ "Металпласт - Димо Найденов"

Публикувано на 10.11.2022

Решение БС-140-ЕО/09.11.2022 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 12245.19.1 по КК на с. Вратица, община Камено, с цел изграждане на фотоволтаична централа за производство на електрически ток от слънчева енергия, подстанция и батерии за съхранение на елелктроенергия“, с възложител: "Камено Солар БГ"ЕООД

Решение БС-139-ЕО/09.11.2022 за: „Подробен устройствен плсн(ПУП) -Парцеларен план (ПП) за трасе на път в ПИ с идентификатори 17974.109.715, 17974.109.717, 17974.109.719, 17974.109.723 и 17974.109.725 в землище на гр. Средец, община Средец“, с възложител: Община Средец

Решение БС-138-ЕО/09.11.2022 за: „Подробен устройствен план (ПУП)- парцаларен план (ПП) за уличен водопровод за ПИ 02810.24.190 по КККР на с. Бата, местност "Новото място", община Поморие“, с възложител: "Пелет Енерджи Груп" ООД

Решение БС-137-ЕО/09.11.2022 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.6.925 по КККР, м. „Караянос", кв. Долно Езерово, гр. Бургас, Община Бургас, с цел изграждане на възобновяем енергиен източник — фотоволтаична електро централа (ВЕИ/ФвЕЦ)“, с възложител: „ТАНДЕМСТРОЙ" ЕООД

Решение БС-136-ЕО/09.11.2022 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.6.931 по КККР, м. „Караянос", кв. Долно Езерово, гр. Бургас, Община Бургас, с цел изграждане на Възобновяем енергиен източник - фотоволтаична електро централа (ВЕИ/ФвЕЦ)“, с възложител: „ТАНДЕМСТРОЙ" ЕООД

Публикувано на 08.11.2022

Решение БС-135-ЕО/04.11.2022 за: „Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за кабелна линия 1 kV от КРШ до ново електромерно табло за захранване на вилна сграда и допълващо застрояване-лятна кухня в ПИ с идентификатор 56513.63.4 по КККР на с. Писменово, община Приморско“ с възложител: община Приморско

Решение БС-134-ЕО/04.11.2022 за: „Програма за управление на отпадъците на територията на община Созопол 2021-2028г.“ с възложител: община Созопол

Решение БС-133-ЕО/04.11.2022 за: „Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и ПУП - парцеларен план (ПП) за напорен резервоар и отклонение към него от главен водопровод, за питейно водообезпечаване на с. Равадиново, община Созопол“, с възложител община Созопол

Решение БС-132-ЕО/04.11.2022 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.605.12 и 07079.605.13 по КК на град Бургас, община Бургас /УПИ III и УПИ XVII по плана на град Бургас/ и изменение на ПУП-ПУР за част от южната полуширина на улица с о.т. 32-33-35 по ПР на ПЗ „Север“, град Бургас пред имотите, предмет на ПУП-ПРЗ“, с възложители: „Булавто-Бургас“ ЕООД и „Елит Консулт Варна“ ЕООД

Публикувано на 31.10.2022

Решение БС-131-ЕО/28.10.2022 за: „Програма за опазване на околната среда на община Камено за периода 2021-2028 г.“ с възложител: Община Камено

Публикувано на 28.10.2022

Решение БС-130-ЕО/28.10.2022 за: Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 67800.36.69 по КК на гр. Созопол, община Созопол, с цел урегулиране на имота и отреждане "за сгради за отдих, курорт, КОО и трафопост"с възложител:"Света Марина" АД

Публикувано на 25.10.2022

Решение БС-129-ЕО/21.10.2022 за КПИИ: „ПУП-ПЗ на ПИ № 12245.14.1, ПИ № 12245.14.3 и 12245.14.48, м. Шумната могила, земл. на с. Вратица, община Камено и Изграждане на фотоволтаична централа в новообособен имот, образуван от обединяването на ПИ № 12245.14.1, ПИ № 12245.14.3 и 12245.14.48, м. Шумната могила, земл. на с. Вратица, община Камено“

Публикувано на 20.10.2022

Решение БС-128-ЕО/20.10.2022 за: „Програма за опазване на околната среда на Община Сунгурларе за периода 2021-2028 г.“ с възложител: Обшина Сунгурларе

Решение БС-127-ЕО/20.10.2022 за: „Програма за енергийна ефективност на Община Приморско 2021-2025 г.“ с възложител: Община Приморско

Решение БС-126-ЕО/20.10.2022 за: „ПУП-ПУР за трасе на локално пътно платно в дясно на път 1-6 от о.т. 11 за обслужване на ПИ с ид. 07079.3.1312 по КК на гр. Бургас“, с възложител: Община Бургас

Решение БС-125-ЕО/20.10.2022 за: „ПУП-ПП за трасе на кабелна линия 0,4kV до ПИ с № 47202.10.71, землище на с. Маринка, Община Бургас, с цел ел. захранване на помпа за напояване в имота“, с възложител: Веселин Василев

Публикувано на 14.10.2022

Решение БС-124-ЕО/14.10.2022 за: „Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за изграждане на оптична кабелна линия „07- 0807/ТШЗ-0814“ в обхвата на път 1-9 при км 195+939 до км 203+398 през териториите на община Несебър и община Поморие за нуждите на Министерството на отбраната на Република България“, с възложители: МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

Публикувано на 12.10.2022

Решение БС-123-ЕО/11.10.2022 за: „ПУП-ПЗ на част от ПИ с № 12245.18.23 и част от ПИ с № 12245.18.24 по КК на с. Вратица, м. „Каята”, община Камено“ и „Изграждане на фотоволтаична централа в ПИ с № 12245.18.23 и част от ПИ с № 12245.18.24 по КК на с. Вратица, м. „Каята”, община Камено“, с възложители: „БИО ПИ ДИ СОЛАР ЕНЕРДЖИ“ ООД

Решение БС-122-ЕО/11.10.2022 за: „ПУП-ПЗ на ПИ с № 12245.20.16, местност „Чардак тарла“, землище на с. Вратица, община Камено“ и „Изграждане на фотоволтаична централа в ПИ с № 12245.20.16, местност „Чардак тарла“, землище на с. Вратица. община Камено“, с възложител: „БИО ПИ ДИ СОЛАР ЕНЕРДЖИ“ ООД

Решение БС-121-ЕО/11.10.2022 за: „ПУП-ПЗ на част от ПИ с №12245.15.11, местност „Браницата“, землище на с. Вратица, община Камено“ и „Изграждане на фотоволтаична централа в част от ПИ с №12245.15.11, местност „Браницата“, землище на с. Вратица, община Камено“,с възложител: „БИО ПИ ДИ СОЛАР ЕНЕРДЖИ“ ООД

Решение БС-120-ЕО/11.10.2022 за: „ПУП-ПЗ на част от ПИ с № 12245.17.8 по КК на с. Вратица. м. „Кюпек дере“, общ. Камено“ и „Изграждане на фотоволтаична централа в част от ПИ с № 12245.17.8 по КК на е. Вратица, м. „Кюпек дере“, община Камено“, с възложител: „БИО ПИ ДИ СОЛАР ЕНЕРДЖИ“ ООД

Публикувано на 03.10.2022

Решение БС-119-ЕО/30.09.2022 за: „ПУП-ПРЗ за имоти с № 48619.506.12 и 48619.506.13 по КК на гр. Царево, община Царево с цел урегулиране и отреждане на имотите за вилно строителство“ с възложители: Красимир Стоянов и Стоян Стоянов

Решение БС-118-ЕО/29.09.2022 за: „Общинска програма за управление на отпадъците на територията на Община Поморие 2021-2028 г.“ с възложител: Община Поморие

Решение БС-117-ЕО/29.09.2022 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 07079.820.1561 по КК на град Бургас, община Бургас“ с възложител: Андрей Андонов

Решение БС-116-ЕО/28.09.2022 за: „ПУП-ПП за външно ел. захранване на обект „Вилна сграда“ в ПИ с № 69328.102.213 по КК на с. Стоилово, м. „Край село - СРГ“, община Малко Търново“, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

Публикувано на 27.09.2022

Решение БС-115-ЕО/27.09.2022 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ № 07079.13.1064, 07079.13.2367, 07079.13.1035 и 07079.13.1038 по КК на гр. Бургас, м. „Нанелика“, община Бургас“, с възложители: Костадинка Дудева-Радославова, Петко Димов, Лили Димова

Решение БС-114-ЕО/26.09.2022 за: „Програма за опазване на околната среда на Община Приморско за периода 2021-2028 г. с Раздел Лечебни растения и Програма за управление на отпадъците на община Приморско за периода 2021 - 2028 г.“, с възложител: Община Приморско

Публикувано на 26.09.2022

Решение БС-113-ЕО/23.09.2022 за: „Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за кабелна мрежа средно напрежение в ПИ с № 51500.16.20 по КК на гр. Несебър, местност „Бостанлъка“ от ТП „Шарп“ до ТП „Бостанлъка 1“, община Несебър“, с възложител: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

Решение БС-112-ЕО/23.09.2022 за: „Програма за управление на отпадъците на Община Карнобат за периода 2021-2028 г.”, с възложител: Община Карнобат

Публикувано на 14.09.2022

Решение БС-111-ЕО/14.09.2022 за: „Програма за качеството на атмосферния въздух (КАВ) на Община Айтос за периода 2021-2028”, с възложител: Община Айтос

Публикувано на 12.09.2022

Решение БС-110-ЕО/08.09.2022 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-68 и УПИ VI-67, кв. 70 (ПИ с ид. 07079.820.999 и 07079.820.1005 по КККР на гр. Бургас) по плана на кв. „Сарафово“, община Бургас и изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с ид. 07079.820.1061 и 07079.820.1062 по КК на кв. „Сарафово“, гр. Бургас“, с възложители; Тодорка Вълчева, Атанас Лютаков, Атанаска Костадинова, Стефан Бахчеванов

Решение БС-109-ЕО/08.09.2022 за: „Изработване на Подробен устройствен план - план за улична регулация (ПУП-ПУР) за достъп до УПИ 111-2632 в с.о. „Бизнес-парк Бургас 1“, местност „Дванадесетте“, гр. Бургас, община Бургас (поземлен имот с № 07079.2.2632 по КК)“, с възложител: Община Бургас

Решение БС-108-ЕО/08.09.2022 за: „Частично изменение на Подробен устройствен илан-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имот е № 07079.2,3507 по КК на гр. Бургас, местност „Под шосето“, община Бургас“, с възложител: БОРИЛ ТАШЕВ

Решение БС-107-ЕО/08.09.2022 за: „Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за кабелно трасе на външно електрозахранване на комплекс от еднофамилни жилищни сгради в ПИ с № 57491.18.216 по КК на град Поморие, община Поморие“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Решение БС-106-ЕО/08.09.2022 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с № 81178.9.470 по КК на град Черноморец, община Созопол“, с възложители: Зафира Хрусанова, Николина Ангелова, Милко Милев, Косгадинка Хрусанова

Решение БС-105-ЕО/08.09.2022 за: „Частично изменение на Общ устройствен план на град Бургас в обхвата на кв. 77 и кв. 113 по плана на зона „Г“, ж. к. Меден Рудник, град Бургас, община Бургас“, с възложител: Община Бургас

Решение БС-104-ЕО/08.09.2022 за: „Изработване на ПУП-Г1РЗ в обхвата на ПИ с № 07079.4.871 по КК на град Бургас, община Бургас“ с възложител: „Инвест Фор Ю“ ЕООД

Решение БС-103-ЕО/08.09.2022 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с № 80916.10.443 по КК на с. Черни връх, община Камено, е цел урегулиране на имота и отреждаме „за жилищно строителство“ и ПУП-ПУР за достъп до новообразуваните имоти“, с възложители: Георги Гунчев и Малина Пъчкова

Решение БС-102-ЕО/08.09.2022 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с № 21141.501.346 по КК на с. Димчево,м. „Край село“, община Бургас (УПИ IV-1.40, кв. 32 но план на с. Димчево, община Бургас), с цел разделяне на имота и обособяване на два УПИ“, с възложители: Здравка Чолакова, Станка Калайджисва, Елка Петкова Ивайло Петков, Денка Лефтерова

Публикувано на 09.09.2022

Решение БС-101-ЕО/07.09.2022 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с № 07079.831.361 и 07079.831.362 по КККР па гр. Бургас, лесопарк „Росенец“, зона „Хижи“, община Бургас“, с възложител: „Утопия Вилидж Инвест“ ООД

Публикувано на 31.08.2022

Решение БС-100-ЕО/30.08.2022 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III — 21, масив 19, м. „Оникилика" , гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: „Турботракс България" ООД

Решение БС-99-ЕО/30.08.2022 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.2761, гр. Бургас, Община Бургас” с възложител: „Опаковка БГ" ООД

Решение БС-98-ЕО/30.08.2022 за: „ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 58431.115.110 по КК на с. Приселци, община Несебър, с цел урегулиране на имота и отреждане "за фотоволтаична централа" и изменение на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 58431.115.107 по КК на с. Приселци, община Несебър, с цел промяна в отреждането от "за жилищно строителство" в "за фотоволтаична централа" с възложител: Алекси Петров

Публикувано на 30.08.2022

Решение БС-97-ЕО/29.08.2022 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ № 07079.6.1122 по КК на гр. Бургас, м. „Герен бунар”, община Бургас“, с възложител: „ВЕРСО“ООД

Публикувано на 25.08.2022

Решение БС-96-ЕО/24.08.2022 за: „Частично изменение на ПУП-ПРЗ за № 07079.20.92 по КК на град Бургас, община Бургас (предишен № 07079.1.1134 по КК на град Бургас), УПИ IV-1134, кв. 7 по плана на град Бургас“, с възложител: Вълчо Стоянов

Решение БС-95-ЕО/24.08.2022 за: „Изработване на ПУП-ПЗ за № 80916.78.83 по КК на с. Черни връх, община Камено, с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на електрически ток от слънчевата енергия и ТП в имота с разширение на площадката в № 80916.78.89 по КК на с. Черни връх, община Камено; ПУП-ПЗ за нов кабел 20 kV от ЗРУСН на подстанция „Мандра“ до нов БКТП в № 80916.78.83 по КК на с. Черни връх, община Камено“, за изграждане на фотоволтаична електроцентрала“, с възложител: „Комета 7“ ЕООД

Решение БС-94-ЕО/24.08.2022 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за № 80916.10.158 по КК на с. Черни връх, община Камено (УПИ 1-158, кв. 52а по плана на с. Черни връх)“, с възложител: „Тоан“ ЕООД

Публикувано на 19.08.2022

Решение БС-93-ЕО/19.08.2022 за: „Изменение на ПУП-ПР и проект иа ПУП-НЗ за УПИ I, кв. 18 (ПИ № 37023.503.62 по КК), гр. Китен, община Приморско”, с възложители: РАЛЮ РАЛЕВ, ГЕОРГИ РАЛЕВ, АТАНАС ГЕОРГИЕВ

Публикувано на 18.08.2022

Решение БС-92-ЕО/18.08.2022 за: „ПУП-ПРЗ за поземлен имот 17974.109.59 но КККР. м. "Малката река“, землище на гр. Средец, община Средец", с възложител: „ДЖИ ЕС ТЕХНОЛОДЖИС“ ЕООД

Публикувано на 17.08.2022

Решение БС-91-ЕО/17.08.2022 за: „Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за ПИ с № 07079.831.62 по КК на гр. Бургас, Лесопарк Росенец, община Бургас“, с възложител: „Е-Ком Трейд“ ЕООД

Публикувано на 15.08.2022

Решение БС-90-ЕО/15.08.2022 за: „ПУП-ПП за трасе на кабелна линия 20kV от съществуващ Ж.Р. стълб в ПИ 35033.14.90 до ПИ 35033.14.327 по КККР на гр. Каблешково, община Поморие, извън границите на урбанизираната територия" и „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 959.2 к\Ур и трафопост в УМИ 1-283,284, м. 14, местност „Разклона“, землище на гр. Каблешково, община Поморие“ с възложител: "ЛЕЙК ЛАНЛ“ ООД

Решение БС-89-ЕО/15.08.2022 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот е №57491.19.432 по КК на гр. Поморие, (УПИ I), община Поморие” с възложител: АННА МАРИЯ ДИМИТРОВА, ТОДОР ДРАКОВ, МИХАЕЛА ДРАКОВА

Публикувано на 10.08.2022

Решение БС-88-ЕО/09.08.2022 за: “ПУП-ПЗ на ПИ 18469.17.60 по КК на с. Гюльовца, м. „Старите лози“, общ. Несебър за изграждане на винарска изба” с възложител: “Вила Дрозофила” ООД

Публикувано на 01.08.2022

Решение БС-87-ЕО/01.08.2022 за: „Подробен устройствен план-План за улична регулация (ПУП-ПУР) за имоти с № 35691.3.106, 35691.3.125, 35691.3.126 и 35691.3.127 по КК на с. Каменар, местност „Преводната“, община Поморие“, с  възложител: Община Поморие

Решение БС-86-ЕО/01.08.2022 за: „Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ГПТ) за изграждане на елементите на техническата инфраструктура извън границите па урбанизираните територии за изграждане на оптична кабелна линия „ОКЛ-07-0807/TШ4-0807-0801/TШ6“ за нуждите на Министерството на отбраната на Република България“ с  възложител: Министерство на отбраната

Решение БС-85-ЕО/01.08.2022 за: „Програма за устойчиво енергийно развитие на община Созопол за периода 2021-2027г.” с  възложител: Община Созопол

Решение БС-84-ЕО/01.08.2022 за: „ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - обслужващ път с начало поземлен имот с идентификатор 44094.14.13 (път Царево-Лозенец) до поземлени имоти с идентификатори 44094.1.1123 и 44094.1.1118 по КК на с. Лозенец, местност „Тарфа”, община Царево“, с възложител: Община Царево

Решение БС-83-ЕО/01.08.2022 за: „ПУП-ПРЗ за новообразуван имот с проектен идентификатор 46663.502.426 /образуван от поземлени имоти 46663.502.214 и 46663.502.220 по КК на гр. Малко Търново, местност „Край града”, община Малко Търново“, с възложител: КРАСИМИРА ТАНЕВА КРАСИМИР ТАНЕВ

Решение БС-82-ЕО/01.08.2022 за: „Изработване ма подробен устройствен план- план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ № 07079.6,1586 по КККР на гр. Бургас, м. „Край село”, кв. „Долно Езерово“, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: Николай Ангелов и „Контейнер Трейдьр“ ЕООД

Решение БС-81-ЕО/29.07.2022 за: „Програма за управление на отпадъците на Община Айтос за периода 2021 Г.-2028 г”,с възложител: Община Айтос

Решение БС-80-ЕО/28.07.2022 за: „ПУП-ПРЗ за имот с № 36525.248.705 по КК на гр. Карнобат, община Карнобат с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 999, 60k \Vp’\ с възложител: „СВИНЕКОМПЛЕКС КРУМОВО ГРАДИЩЕ“ АД

Решение БС-79-ЕО/28.07.2022 за: „Подробен устройствен план - Парцеларен план за уличен водопровод до имот с № 72151.37.38 по КК на с. Твърдица, местност „Чекелията“ община Бургас“ с възложител: ИЛИЯН СТЕФАНОВ, ГЕОРГИ ПАРАШКЕВОВ

Решение БС-78-ЕО/28.07.2022 за: „Изменение на ПУП-ПЗ на ПИ с № 80916.16.66 по КК на с. Черни връх, община Камено с цел реализация на фотоволтаична централа за производство на ел. енергия с мощност 1MW“ с възложител: „АЛФА СТАР“ ООД

Публикувано на 28.07.2022

Решение БС-76-ЕО/27.07.2022 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.30.683, 07079.30.684, 07079.30.685, 07079.30.687 и 07079.30.686 по КК на гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: Бедик Джаникян

Публикувано на 27.07.2022

Решение БС-75-ЕО/22.07.2022 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-158, кв. 49 по плана кв. „Крайморие“ /ПИ с идентификатор 07079.30.375 по КК на град Бургас, община Бургас“, с възложител: Марийка Гавраилова

Публикувано на 25.07.2022

Решение БС-74-ЕО/22.07.2022 за: „Изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за изграждане на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за трасе на кабелна линия 20 kV от нов СРС в имот с № 53822.19.246 по КК на с, Оризаре, община Несебър до имот с № 00271.2.210 по КК на с. Александрово, община Поморие“, с възложител: „ВиК Бургас“ ЕАД

Решение БС-73-ЕО/22.07.2022 за: „ПУП-ПЗ за поземлен имот с № 80916.76.34 по КК на с. Черни връх, местност „Кантона”, община Камено с цел изграждане на фотоволтаична електроцентралас мощност 1000 kW и ТП“, с възложител: „БАЛКАН ТРЕЙД“ ЕООД

Публикувано на 21.07.2022

Решение БС-72-ЕО/20.07.2022 за: „ПУП-ПП за водопровод и ПУП-ПП за ел. кабел и ПУП-ПУР за обслужваща улица до ПИ № 32367.28.119 по КК ма с. Извор, община Бургас“ с възложител: "ЛПС"ЕООД

Публикувано на 15.07.2022

Решение БС-71-ЕО/14.07.2022 за: „Изменение на ОУП на гр. Бургас в обхвата на устройствена зона 2/Смф1 включваща имоти с идентификатори:       07079.604.80, 07079.604.81, 07079.604.82, 07079.604.83. 07079.604.84, 07079.604.166, попадащи в кв.20 по ПУП с устройствени зони на Г13 „Север“, заключени между сегашната южна граница па устройствена зона 17/Смф, ул. „Одрин“ и предвидената с действащ ПУП обслужваща улица с о.т. 200-733-732-686-687 и част от ПИ с идентификатор 07079.604.79, граничеща с кв.20 и 17/Смф в територията на 113 „Север“ по КК на гр. Бургас, Община Бургас,“ с възложител: Община Бургас

Публикувано на 12.07.2022

Решение БС-70-ЕО/11.07.2022 за: „Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ 07079.3.1640, гр. Бургас, ПЗ Север, община Бургас“ с възложител: „Авто БГ 27“ ООД

Публикувано на 08.07.2022

Решение БС-69-ЕО/07.07.2022 за:  „ПУП - ПРЗ за ПИ 67800.7.1 по КК на град Созопол, община Созопол с цел разделяне и урегулиране на имота на отделни УПИ и ПУП-ПП за трасе на нов водопровод и нов клон за канализация на имота“, с възложители: Иван Момчилов и Найден Гюмов

Публикувано на 06.07.2022

Решение БС-68-ЕО/05.07.2022 за: „Подробен устройствен план (ПУП)- план за застрояване (ПЗ),  за ПИ 73211.104.3 по КККР на с.Трояново, местност “Таушан Кайряк”, община Камено, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и създаване на градоустройствена основа за изграждането на ФЕЦ, с възложител: “СМАРТ СИС” ООД

Решение БС-67-ЕО/05.07.2022 за: „Изработване на подробен устройствен план (ПУП)- парцеларен план (ПП), с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 12303.117.61 по КК на с.Вресово, м.”Мерата”, община Руен“, с възложител: Халил Халил

Решение БС-66-ЕО/06.07.2022 за: „Изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ 00833.5,167 по КККР на град Ахелой, община Поморие“ с възложител „СТАНДЕН И КО“ ООД

Решение БС-65-ЕО/05.07.2022 за: „Общинска програма за управление на отпадъците на територията на община Бургас 2021-2028 г.“, с възложител: Община Бургас

Публикувано на 30.06.2022

Решение № БС-64-ЕО/30.06.2022 за “ЧИ НА ПУП ЗА ПИ 29221.217.1 по КККР на с, Момина църква, местност “Караганица”, община Средец с цел промяна на предназначението на имота от “животновъдна ферма” в “животновъдна ферма и производство на електрическа енергия от възобновяеми източници” с възложител: “БЕЛИЦА” ЕООД

Решение № БС-63-ЕО/28.06.2022 за “Програма за опазване на околната среда на община Айтос за периода на 2021 - 2028 г.”г. с възложител: Община Айтос

Публикувано на 28.06.2022

Решение № БС-62-ЕО/27.06.2022 за “Програма за опазване на околната среда(ПООС) на община Руен за периода 2021-2028г. с възложител: Община Руен

Решение № БС-61-ЕО/24.06.2022 за „Устройствена план схема и ПУП-ПП за кабелна линия 20 kV, с цел изграждане на външно ел. захранване на ваканционно селище „Хевън Хилс“ в ПИ е идентификатор 39164.15.106 по КККР на с. Кошарица, местност „Сулуджана“, община Несебър“ с възложител:„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

Решение № БС-60-ЕО/24.06.2022 за „Подбробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатори 80916.10.487, 80916.10.488 и 80916.10.491 по КККР на с.Черни връх, община Камено и ПУП-ПУР за нова улица от о.т.5 до нови о.т.5а, 56, 5в и 5г на с.Черни връх, община Камено“ с възложители: ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЕВА, СТОЯН АРНАУДОВ, ИВАН ТАНАРОВ, ТАНЯ НИКОЛОВА, МАРИЯ ЖЕГЛЕВА И ЖИВКО АРНАУДОВ

Решение № БС-59-ЕО/24.06.2022 за „Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имоти с идентификатори 81178.6.263, 81 178.6.264 и 81 178.6.265 по КК на гр. Черноморец, местност „Аклади“, община Созопол“,с възложител: Елена Симеонова

Публикувано на 23.06.2022

Решение БС-58-ЕО/22.06.2022 за “Изменение на общ устройствен план (ОУП) на гр. Бургас за ПИ 07079.9.1033 и 07079.9.1034 по КК на гр. Бургас с възложител: Община Бургас

Публикувано на 20.06.2022

Решение БС-57-ЕО/20.06.2022 за: „Изработване на ПУП-ПП за трасе на обслужваща улица за достъп до ПИ с № 00151.274.6 по КК на град Айтос, община Айтос“, с възложител: Димитър Димитров

Публикувано на 17.06.2022

Решение БС-56-ЕО/16.06.2022 за: „ПУП-ПП за изграждане на водопровод за захранване на част от имотите в зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Лозята", землище с. Писменово, община Приморско“ , с възложител: Община Приморско

Решение БС-55-ЕО/16.06.2022 за: „Общинска програма за управление на отпадъците на Община Руен за периода 2021-2028 г. ", с възложител: Община Руен

Решение БС-54-ЕО/16.06.2022 за: „ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 73211.18.36 по КККР на с. Трояново, м. "Летище", община Камено, с цел промяна на 2022 кв.м от предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди и отреждането на новообрзувания имот "за жилищно строителство", с възложител: Николай Матев

Публикувано на 16.06.2022

Решение БС-53-ЕО/14.06.2022 за: „План за интегрирано развитие на община Царево за периода 2021- 2027г“ с възложител: Община Царево

Решение БС-52-ЕО/13.06.2022 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ и ПУР за ПИ с идентификатор 30822.174.3 по КК на с. Зидарово, Община Созопол“ с възложител: „Ведра Интернешънъл" АД

Решение БС-51-ЕО/13.06.2022 за: „Програма за опазване на околната среда /ПООС за периода 2021-2025г./" и „Програма за управление на отпадъците /ПУО/" на „Водоснабдяване и канализация“ с възложител: „Водоснабдяване и канализация" ЕАД - град Бургас

Публикувано на 9.06.2022

Решение БС-50-ЕО/09.06.2022 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 07079.5.830 по КК на град Бургас, община Бургас“ с възложител: „Планекс Бургас“ ООД

Решение БС-49-ЕО/09.06.2022 за: „Изменение на Общ устройствен план на Община Карнобат и изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 20448.46.1 по КК на с. Деветинци, местност „Новия Юрт”, община Карнобат”, с възложител: ЕТ „ЯНА СТАЙКОВА-КОМЕРС”

Решение БС-48-ЕО/08.06.2022 за: "План за интегрирано развитие на Община Камено 2021-2027 г.“ с възложител: Община Камено

Решение БС-47-ЕО/08.06.2022 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 1-182, УПИ II-183, УПИ III-184, УПИ IV-185 и УПИ V-186, кв. 127 по плана на ПК „Церковски“, с. Венец, община Карнобат /ПИ с идентификатори 10625.127.182, 10625.127.183, 10625.127.184, 10625.127.185, 10625.127.186 и 10625.127.188 по КК на е. Венец, община Карнобат,“ с възложител: „Вин. С Индустрийс“ ООД

Решение БС-46-ЕО/08.06.2022 за: „ПУП-ПП за трасе на уличен водопровод и ПУП-ПП за трасе на елекрически кабел за захранване на ПИ с идентификатори 07079.2.1044 и 07079.2.1045 по КК на град Бургас, община Бургас“.с възложител; „Еми“ ООД

Решение БС-45-ЕО/07.06.2022 за: „Частично изменение на Общ устройствсн план на град Бургас в обхвата па ПИ с идентификатори 07079.3.1654, 07079.3.1655 по КК на град Бургас, община Бургас“ с възложител: Община Бургас

Публикувано на 7.06.2022

Решение БС-44-ЕО/06.06.2022 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с №58640.14.102 по КК на е. Просеник, община Руен (УПИ 1-102, кв. 14 по плана на с. Просеник, община Руен), с цел изграждане на фотоволтаична централа за производство на електрически ток от слънчевата енергия“, с възложител: „Панорама -5“ ООД

Решение БС-43-ЕО/06.06.2022 за: „ПУП-ПП за: трасе на водопровод за водоснабдяване на жилищни сгради в ПИ с идентификатори 57491.18.340 и 57491.18.341, 57491.18.446, 57491.18.447 и 57491.18.330 по КК на град Поморие, община Поморие; и външен водопровод за водоснабдяване на 10 еднофамилни жилищни сгради в ПИ с идентификатор 57491.18.740 по КК на град Поморие, община Поморие“, с възложител: „МПМ 7“ ЕООД

Публикувано на 27.05.2022

Решение БС-42-ЕО/26.05.2022 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с № 10625.127.180 по КК на с. Венец, Промишлен комплекс „Церковски”, местност „Гиндев чифлик“, община Карнобат и изграждане на наземна фотоволтаична електроцентрала с мощност 5,17 MW в имот с № 10625.127.180 и 10625.87.53 по КК на с. Венец”“, с възложител: „ТОПАЗ МЕЛ“ ООД

Решение БС-41-ЕО/23.05.2022 за: „Изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ II, кв. 18 по плана на с. Свобода, община Камено, с цел изграждане на възобновяем енергиен източник - фотоволтаична електро централа (ВЕИ/ФЕЦ)“, с възложител: „МАЛИНА СЪН ЕНЕРДЖИ - 57“ ЕООД

Решение БС-40-ЕО/23.05.2022 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с № 07079.831.212 по КК на гр. Бургас, Лесопарк „Росенец”, община Бургас“, с възложител: „И.С-Пропърти“ ЕООД

Решение БС-39-ЕО/20.05.2022 за: „ПУП-ПП за трасе на уличен водопровод, преминаващ през ПИ с № № 35691.1.112, 35691.1.114, 35691.1.116, 35691.1.123 и 35691.1.124 по КК на с. Каменар, общ. Поморие“, с възложител: „ТВЛО” ЕООД

Публикувано на 19.05.2022

Решение БС-38-ЕО/19.05.2022 за: „ПЗ за ПИ сидентификатор 36525.187.8 по КК на гр. Карнобат, община Карнобат за изграждане на фотоволтаична наземна електроцентрала за производство на електрически ток от слънчевата енергия и 2 броя вятърни турбини за производство на ел. енергия и ПУП - ПЗ за ПИ с идентификатор 36525.185.65 по КК на гр. Карнобат, община Карнобат за изграждане на фотоволтаична наземна електроцентрала за производство на електрически ток от слънчевата енергия“, с възложител: „СОЛАР И КО“ ЕООД

Решение БС-37-ЕО/18.05.2022 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ № 07079.5.1786 и ПИ № 07079.5.1787 по КК на гр. Бургас в бивша м. „Сърт тарла”, землището на кв. Долно Езерово, община Бургас“, с възложител: „БРОД-ДА“ ООД

Публикувано на 09.05.2022

Решение БС-36-ЕО/05.05.2022 за: „Изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за изграждане на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за трасе на кабелна линия от 20kV от ТП Александрово 3 до имот с идентификатор 47651.143.8 по КК на е. Медово, община Поморие“, с възложител: „ВиК“ ЕАД

Решение БС-35-ЕО/05.05.2022 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II - 6,15, масив 19, м. „Оникилика“, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: „ТУРБОТРАКС БЪЛГАРИЯ“ ООД

Решение БС-34-ЕО/05.05.2022 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ № 07079.13.1230 но КК на гр. Бургас, м. „Лозята”, кв. Банево. Община Бургас“, с възложител: Русанка Иванова

Решение БС-33-ЕО/05.05.2022 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.6.1797 и ПИ с идентификатор 07079.6.1798 по КК на гр. Бургас, м. „Караянос“. община Бургас“, с възложители „Ники-Тел Рециклинг“ ЕООД и Георги Калоянов

Публикувано на 29.04.2022

Решение БС-32-ЕО/28.04.2022 за: „Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с № 07079.30.461 по КК на гр. Бургас, кв. „Крайморие“, община Бургас“ с възложители:„БРЕНТ ОЙЛ“ ЕООД и „КАМЕР СЕЛЕКТ“ ЕООД

Публикувано на 28.04.2022

Решение БС-31-ЕО/28.04.2022 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с № 58356.72.11 по КК на град Приморско, община Приморско, с цел изграждане на фотоволтаична централа за производство на електрически ток от слънчевата енергия”, с възложител: ЕТ „Димитър Киров-45“

Решение БС-30-ЕО/28.04.2022 за: „Виниярдс-жилищни сгради за сезонно обитаване и хотел“ в имот с № 35033.8.392 по КК на гр. Каблешково, община Поморие, подобект: Кабел 20 kV между БКТП 2x630 kVA в поземлен имот е идентификатор 35033.8.392 и БКТП 2x630 kVA в поземлен имот с № 35033.8.486 по КК на гр. Каблешково, община Поморие“ ”, с възложител: „ХИЛС БГ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД

Публикувано на 20.04.2022

Решение БС-29-ЕО/19.04.2022 за: „ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 07079.13.1185 по КК на гр. Бургас, местност „Лозята”, община Бургас”, с възложител: Ваня Александрова

Публикувано на 14.04.2022

Решение БС-28-ЕО/14.04.2022 за: „ПУП-ПРЗ за имот е идентификатор 73388.89.13 но КК на с. Тръстиково, община Камено,“ с възложители: ТРИФОН ПЕТКОВ, РУСКА ПЕТКОВА, ДИМИТЪР ПЕТКОВ, ЖИВКО ПЕТКОВ, ИВАНА ДИМИТРОВА, ЖЕЧО ДИМИТРОВ, ПЕТКО ПЕТКОВ, ТОДОРА СТОЯНОВА, ПЕНКА АНГЕЛОВА, ДИЯНА ЧОБАНОВА

Публикувано на 07.04.2022

Решение БС-27-ЕО/07.04.2022 за: „Подробен устройсгвен план-Плаи за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с № 81178.5.308 по КК на гр. Черноморец, местност „Таласакра“, община Созопол, с цел промяна в отреждането и урегулиране на два УПИ“ с възложител: Община Созопол

Публикувано на 22.03.2022

Решение БС-26-ЕО/22.03.2022 за: „Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за обслужващ пъг до обект: Фотоволтаична централа с мощност по 5MW в ПИ с №№ 66408.33.52 и 66408.33.50, по КККР на с. Сигмен, м. „Герделийски герен“, община Карнобат““, с възложител: „ЕНЕРДЖИ-ДИ“ ЕООД

Решение БС-25-ЕО/22.03.2022 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 67800.10.267 И 67800.10.508 по КК на м. „Мапи“, землище на град Созопол, община Созопол, с цел обединяване на имотите в нов УПИ и изграждане на сгради за отдих и курорт” с възложител: „Блек Сий Асет Мениджмънт“ ЕАД

Решение БС-24-ЕО/22.03.2022 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 67800.35.2 по КК на град Созопол, община Созопол, с цел урегулиране на имота и обособяване на нов УПИ с отреждане „за сгради за курорт и допълващи дейности и КОО“ с възложител: „Санта Марина“ АД

Публикувано на 18.03.2022

Решение БС-23-ЕО/17.03.2022 за: „ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии: Обслужващ път с начало от ПИ с № 48619.15.3 (път „Царево - Лозенец“) до ПИ с № 48619.15.1006 по КК на гр. Царево, местност „Янов егрек“, община Царево“, с възложител: Община Царево

Публикувано на 09.03.2022

Решение БС-22-ЕО/19.03.2022 за: „Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Карнобат и ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с № 36525.76.260, м. „Дереджика“ в землището на град Карнобат, община Карнобат“ с възложител: Община Карнобат

Решение БС-21-ЕО/07.03.2022 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с № 07079.820.1562 по КК на гр. Бургас, кв. “Сарафово”, общ. Бургас” с възложител: “Тилс” ЕООД

Решение БС-20-ЕО/04.03.2022 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с № 35033.7.464 по КК на гр. Каблешково, местност “Пъдарска могила”, общ. Поморие” с възложител: “Бамел” ООД

Публикувано на 04.03.2022

Решение БС-19-ЕО/02.03.2022 за: „ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 81178.9.14 и 81178.9.16 по КК на гр. Черноморец, община Созопол“, с възложители: Иван Киряков, Митра Ралева, Иван Ралев, Неделчо Ралев, Ружди Мустафа и Васил Жечев

Решение БС-18-ЕО/02.03.2022 за: „Изменение на ОУП на гр. Бургас в обхвата на част от устройствена зона 12/Смф - ПИ с идентификатори 07079.3.1717, 07079.3.2558, 07079.3.1928, 07079.3.1936, 07079.3.2052, 07079.3.2567, 07079.3.2568, 07079.3.2808, 07079.3.1720, 07079.3.2023, 07079.3.1722, 07079.3.1723, 07079.3.1724, 07079.3.1725, 07079.3.2425 и 07079.3.2426 по КК на град Бургас, община Бургас“, с възложител: Община Бургас

Публикувано на 01.03.2022

Решение БС-17-ЕО/01.03.2022 за: „Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за изграждане на оптична кабелна линия „07-0807/ТШ2-0793“ на теритроията на Община Несебър за нуждите на отбраната на Република България'1 с възложител: Министерството на отбраната

Решение БС-16-ЕО/01.03.2022 за: „Изработване на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с № 63478.41.36 по КК на с. Русокастро, община Камено” с възложител: Община Камено

Решение БС-15-ЕО/28.02.2022 за: „Дебелата кория”, община Камено и ПУП-ПР на пътна връзка и път за достъп до проектни УПИ 1 и УПИ 11, образувани от ПИ с идентификатор 80916.76.52, ПИ с идентификатор 80916.76.53 и ПИ 80916.76.22 в местност „Дебелата кория” по КККР на с.Черни връх, община Камено”, с възложител: „Д.С.П. ЕНЕРДЖИ” ЕООД

Публикувано на 28.02.2022

Решение БС-14-ЕО/25.02.2022 за: „ПУП-ПП за трасе на пътна връзка от о.т. 209 по глана на ж.к. “Меден Рудник“, гр. Бургас до Републикански път I-9 “ГКПП Дуранкулак-Бургас-ГКПП Малко Търново”, с възложител: Община Бургас

Решение БС-13-ЕО/25.02.2022 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 67800.35.139 по КК на град Созопол, община Созопол, с цел обособяване на нов УПИ от имота с отреждане „за сгради за курорт и допълващи дейности” и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 67800.35.135 по КК на град Созопол, община Созопол, с цел обособяване на 2 нови УПИ с отреждане „за сгради за курорт и допълващи дейности“ и „за КОО“, с възложител: „Феърплей Пропъртис“ АДСИЦ

Решение БС-12-ЕО/24.02.2022 за: „Частично изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 44094.1.1147, по КК на м. “Тарфа”, с. Лозенец, общ. Царево с цел разделяне на имота на 12 нови УПИ“ с възложител: “Примарт Билд Инженеринг”  ЕООД

Публикувано на 17.02.2022

Решение БС-11-ЕО/17.02.2022 за: „ПУП-ПП за обект: Оптична кабелна линия - ОКЛ 0807-0801/ТШ5-0804, с начало от технологична шахта ШКС-03 до технологична шахта 0804/СТШ /трасе през ПИ с № 07079.831.280, 07079.831.173, 07079.831.72, 07079.10.907 в землището на град Бургас и ПИ с № 63029.100.107 и 63029.173.5 в землището на с. Росен, община Созопол/“ с възложител: Министерство на отбраната

Публикувано на 11.02.2022

Решение БС-10-ЕО/11.02.2022 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти е идентификатори 07079.30.235 (УПИ ХХХIII-92), 07079.30.236 (УПИ ХХХ1II-91) и 07079.30.237 (УПИ XXXIV-92) по КК на гр. Бургас, кв. „Крайморие”, гр. Бургас, община Бургас”, с възложители: Станка Стоянова, Стойчо Гичев, Александра Гичева, Георги Генов

Решение БС-9-ЕО/11.02.2022 за: „ПУП-ПП за обект: Кабелна линия 1 kV от съществуващ трафопост „Панда“ в ПИ с № 67800.44.96 по КК до ново електромерно табло в ПИ с № 67800.44.125 по КК на гр. Созопол, Община Созопол”, с възложители: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД

Публикувано на 09.02.2022

Решение БС-8-ЕО/09.02.2022 за: „Подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за кабелна линия 20 kV от съществуващ стоманорешетьчен стълб №103А на въздушна линия 20 kV „Пролет“ до ВС „Трояново“ с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД, КЕЦ Карнобат

Публикувано на 07.02.2022

Решение БС-7-ЕО/04.02.2022 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 72151.16.82 по КК на с. Твърдица, община Бургас, с цел разделяне и урегулиране на имота на отделни УПИ“ с възложители: Денка Тоткова, Павел Николов и Константин Маринов

Решение БС-6-ЕО/04.02.2022 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 44425.2.17 по КК на с. Лъка, община Поморие, с цел разделяне и урегулиране на имота на отделни УПИ“ с възложител: Денка Карафезлиева

Решение БС-5-ЕО/03.02.2022 за: „ПУП-ПЗ за 52279.10.443, 52279.10.444 на КК на с. Константиново, общ. Камено, м. “Край село” и ПУП-ПУР от о.т. 10 до о.т. 10а“, с възложител: Димитър Щърбанов и Пенка Щърбанова

Публикувано на 27.01.2022

Решение БС-4-ЕО/25.01.2022 за „Програма за управление на отпадъците на територията на Община Камено 2021-2028 г.“ с възложител: Община Камено

Решение БС-3-ЕО/20.01.2022 за „Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Карнобат, в обхвата на имоти с идентификатори 66408.33.52, 66408.33.50, 66408.33.46, 66408.33.31 и 66408.33.17 по КК на с. Сигмен за изграждане на фотоволтаична централа, землище с. Сигмен, община Карнобат” с възложител: Община Карнобат

Публикувано на 19.01.2022

Решение БС-2-ЕО/19.01.2022 за „Подробен устройствен план - План за улична регулация (ПУП-ПУР) за изграждане на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за част от поземлен имот е идентификатор 00833.5.378 no КК на гр. Ахелой, община Поморие”, с възложител: Община Поморие

Публикувано на 05.01.2022

Решение БС-1-ЕО/05.01.2022 за „ПУП-ПРЗ за изграждане на фотоволтаична електроцентрала в поземлен имот с № 80916.50.55 no КК на с. Черни връх, община Камено”, с възложител: ВЕСЕЛА МОМЧЕВА-ТАУН


2021 

Публикувано на 04.01.2022

Решение БС-60-ЕО/31.12.2021 за „Изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с № 07079.30.302 по КК на гр. Бургас, община Бургас”, с възложители: СТАНКА СТОЯНОВА, СТОЙЧО ГИЧЕВ, АЛЕКСАНДРА ГИЧЕВА, ГЕОРГИ ГЕНОВ

Публикувано на 22.12.2021

Решение БС-59-ЕО/22.12.2021 за „ПУП-ПП за обект на техническа инфраструктура - нова канализация, отвеждаща отпадъчните води от поземлен имот с № 81102.19.39 до поземлен имот с № 81102.19.123 по КК а с. Черноград, община Айтос”, с възложител: „ЕМИЛИО ИНВЕСТ” ЕООД

Публикувано на 20.12.2021

Решение БС-58-ЕО/20.12.2021 за „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 1 от кв.8; УПИ 1 от кв.9; УПИ I от кв.Ю; УПИ I, УПИ II, УПИ 111, УПИ IV, УПИ V от кв.11; УПИ II от кв.12, УПИ I от кв.29 по регулационния план на Гара Церковски, община Карнобат”, с възложител: ЕТ „ЯНА СТАЙКОВА-КОМЕРС“

Решение БС-57-ЕО/20.12.2021 за: „Изменение на ОУП на община Айтос и изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на имот с № 56438.111.12 по КК на с. Пирне, местност „Кираджика“, община Айтос“, с възложител: ПЕТЪР КОЙЧЕВ

Публикувано на 15.12.2021

Решение БС-56-ЕО/15.12.2021 за „ПУП-ПП за трасе на захранващ ел. провод за УПИ VI-214 № 35883.509.214 по КК на гр. Камено и трасе до други УПИ в кв. 36 по ПУП-ПРЗ на част от територията на бивш НХК-Бургас”, с възложители: „ЕЛЕКТРОРАПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД и „РОСТЕР” ООД

Решение БС-55-ЕО/15.12.2021 за: „План за интегрирано развитие на Община Айтос за периода 2021-2027 г.”, с възложител: Община Айтос

Публикувано на 13.12.2021

Решение БС-54-ЕО/10.12.2021 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с № 35033.7.157 и 35033.7.230, местност „Пъдарска могила“, землище на гр. Каблешково, община Поморие”, с възложител: „БАМЕЛ” ООД

Публикувано на 09.12.2021

Решение БС-53-ЕО/09.12.2021 за: „Изработване на ПУП - ПЗ за ПИ 53045.522.10 по КК на гр. Обзор, община Несебър”,.с възложител: Силвия Асенова

Публикувано на 15.11.2021

Решение БС-52-ЕО/15.11.2021 за: „План за интегрирано развитие на Община Бургас за периода 2021-2027г.“, с възложител: Община Бургас

Публикувано на 12.11.2021

Решение БС-51-ЕО/11.11.2021 за: „Програма за опазване на околната среда на Община Несебър за периода 2021-2027г. с раздел „Лечебни растения“, „Програма за опазване, устойчива ползване и възстановяване на почвите на Община Несебър за периода 2021-2027 г” и „Програма за управление на отпадъците на община Несебър 2021-2027г.“, с възложител: Община Несебър

Публикувано на 25.10.2021

Решение БС-50-ЕО/25.10.2021 за: „Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имоти с ид.07079.2.3528 и 07079.2.3530 (образуван от бивш имот 07079.2.1905) по КК на гр. Бургас, община Бургас с цел обособяване на УПИ ХХШ-3528 и XXIV-3530 с отреждане на имота „за крайпътен обект, бензиностанция и газсганция“, с възложител Никола Янев

Публикувано на 22.10.2021

Решение БС-49-ЕО/22.10.2021 за: „Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за имоти с № 35033.130.9 и 35033.24.326 по КК на гр. Каблешково, община Поморие“, с възложител Община Поморие

Решение БС-48-ЕО/22.10.2021 за: „ПУП-ПРЗ за пи с № 67800.10.381, м. „Ачмалъци“, гр. Созопол“, с възложители: СИЙКА КОЖУХАРОВА, ВАСИЛ ДОНЧЕВ, НАСЛЕДНИЦИ НА ЕЛЕНА СТОЯНОВА, НАСЛЕДНИК НА СВЕТОСЛАВ БЕРБЕРОВ, НАСЛЕДНИЦИ НА ИВАН БЕРБЕРОВ

Публикувано на 07.10.2021

Решение БС-47-ЕО/07.10.2021 за: „Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имот с № 07079.13.2326 по КК на гр. Бургас, местност „Голямата нива“, община Бургас (предходен №015326)“ с възложител: „Топ Системс“ ЕООД

Публикувано на 06.10.2021

Решение БС-46-ЕО/05.10.2021 за: „Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на реконструкция на съществуваща въздушна мрежа средно напрежение, в обхват започващ от границата между ПИ с №07079.3.2827 и 07079.3.2830 до БКТП „Ригел" в ПИ 07079.3.928. засягащ ПИ с № 07079.3.2827, 07079.3.1381, 07079.2.1 и 07079.3.2767 по КК на гр. Бургас", с възложител: Община Бургас

Решение БС-45-ЕО/05.10.2021 за: „Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) на Община Бургас за периода 2021-2027“, с възложител: Община Бургас

Решение БС-44-ЕО/05.10.2021 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за имоти с № 39164.15.71 и 39164.15.74 по КК на с. Кошарица, местност „Йовче дере, община Несебър с цел промяна в отреждането на имота“, с възложител: “Ланд Трейд-2008“ ЕООД

Публикувано на 05.10.2021

Решение БС-43-ЕО/04.10.2021 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с № 07079.20.465 и 07079.20.464 по КК на гр. Бургас, местност „Ъгъла“ (бившата „Кюшето“), община Бургас (УПИ I-1330 и УПИ II-1331 в кв.29)”, с възложители: Сотира Иванова, Ангелина Боева, Йорданка Розенбергер и Милена Аулбах

Публикувано на 01.10.2021

Решение БС-42-ЕО/01.10.2021 за: „Частично изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват на част от Устройствена зона 13/Смф в предвиденото разширение на строителните граници на гр. Бургас включваща имоти с № 07079.2.1992, 07079.2.1993, 07079.2.2670, 07079.2.2669, 07079.2.2002, 07079.2.2005, 07079.2.2012, 07079.2.2033, 07079.2.3468,07079.2.3464, 07079.2.2464, 07079.2.2468, 07079.2.2406, 07079.2.2129, 07079.2.2151, 07079.2.1994, 07079.2.2003, 07079.2.2826, 07079.2.2759, 07079.2.2034, 07079.2.2435, 07079.2.3467, 07079.2.3470, 07079.2.2042, 07079.2.2469, 07079.2.2397, 07079.2.2401, 07079.2.2145, 07079.2.1996, 07079.2.3463, 07079.2.2008, 07079.2.2015, 07079.2.2035, 07079.2.2431, 07079.2.3469, 07079.2.3471, 07079.2.2043, 07079.2.2046, 07079.2.2399, 07079.2.2402, 07079.2.2560, 07079.2.1998, 07079.2.3462, 07079.2.2009, 07079.2.2016, 07079.2.2355, 07079.2.2436, 07079.2.3461, 07079.2.2018, 07079.2.2541, 07079.2.2047, 07079.2.2362, 07079.2.2403, 07079.2.2148, 07079.2.1999, 07079.2.3461, 07079.2.2032, 07079.2.2534, 07079.2.2437, 07079.2.2040, 07079.2.2542, 07079.2.2048, 07079.2.2405, 07079.2.2147, 07079.2.2000, 07079.2.2004, 07079.2.2011, 07079.2.3195, 07079.2.2535, 07079.2.2456, 07079.2.3463, 07079.2.2463, 07079.2.2467, 07079.2.2405, 07079.2.2364, 07079.2.2407, 07079.2.2150, 07079.2.2152, 07079.2.2660 и 07079.2.2661 по КК на гр. Бургас, община Бургас“, свъзложител: Община Бургас

Публикувано на 20.09.2021

Решение БС-41-ЕО/20.09.2021 за: „ПУП-ПРЗ за № 07079.8.497, находящ се в местност „Кара баир Е”, кв. „Меден рудник”, гр. Бургас, община Бургас”, с възложители „Мартело“ ЕООД, Симеонка Чакмакова, Атанас Ангелов, Станка Сачанова, Станка Янева, Иван Бахчеванов, Карамфилка Кралева

Публикувано на 17.09.2021

Решение БС-40-ЕО/17.09.2021 за: „План за интегрирано развитие на община Созопол за периода 2021-2027г.”, с възложител: Община Созопол

Публикувано на 14.09.2021

Решение БС-39-ЕО/13.09.2021 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.2.1716 и 07079.2.1717 по КК на гр. Бургас, община Бургас, с цел обединяване на имотите в нов УПИ, с отреждане „За спорт и обществени обслужващи дейности”, с възложители: СНД „Тенис Клуб Авеню“

Решение БС-38-ЕО/10.09.2021 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с №63029.122.32 по КК на с. Росен, м. “Казаково лозе”, общ. Созопол ”, с възложител: Рада Иванова

Публикувано на 18.08.2021

Решение БС-37-ЕО/16.08.2021 за: "План за интегрирано развитие на Община Карнобат за периода 2021-2027”, с възложител: Община Карнобат

Решение БС-36-ЕО/12.08.2021 за: "ПУП-ПРЗ за ПИ с № 07079.30.63 по КК на гр. Бургас, кв.”Крайморие”, общ. Бургас", с възложител: “Нордус” ООД, “АТН-Транс” ЕООД и Николай Иванов

Публикувано на 10.08.2021

Решение БС-35-ЕО/09.08.2021 за: „Изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с № 07079.30.298 по КК на гр. Бургас, кв. „Крайморие“, община Бургас“, с възложители: „Ред афлек“ ЕООД, Деян Шевкенов, Яни Велев, Димитър Николов, Веселин Николов, Милен Динев и Емилия Динева

Публикувано на 09.08.2021

Решение БС-34-ЕО/06.08.2021 за: „План за интегрирано развитие на Община Приморско за периода 2021 - 2027 г“, с възложители: Община Приморско

Публикувано на 30.07.2021

Решение БС-33-ЕО/29.07.2021 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за имоти № 07079.3.945 и 07079.3.946, м. „Курт тепе”, землище гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложители: Неделин Шкодров и Станимир Шкодров

Публикувано на 15.07.2021

Решение БС-32-ЕО/14.07.2021 за: „Изработване на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 57337.110.104 по КК на с. Полски извор, община Камено, с цел уригулиране и разделяне на имота и обособяване на три УПИ с отреждане "за жилищно строителство" и изработване на ПУП-ПУР за продължаване на улица до новообразуваните УПИ“,  с възложител: Алекси Граматиков

Решение БС-31-ЕО/13.07.2021 за: „План за интегрирано развитие на Община Руен за периода 2021-2027 г.“, с възложител: Община Руен

Публикувано на 09.07.2021

Решение БС-30-ЕО/9.07.2021 за: „ПУП-ПП за трасе на кабел 20 kV от РУ20 kV в поземлен имот № 61042.23.56 по КК на с. Равадиното (УПИ 379), местност „Чоплака”, с. Равадиново до ПС „Созопол” в поземлен имот № 81178.9,37 по КК на гр. Черноморец, община Созопол”, с възложител: „ПРО ВАСТЕ ПЛЮС” АД

Публикувано на 08.07.2021

Решение БС-29-ЕО/7.07.2021 за: „Изработване на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с № 81178.6.97 по КК на град Черноморец, община Созопол, с цел обособяване на УПИ и отреждане на имота „за къмпинг и обслужващи дейности“, с възложител: Калина Генова

Публикувано на 15.06.2021

Решение БС-28-ЕО/14.06.2021 за: „ПУП-ПП за изграждане на въздушна кабелна линия 20kV от стълб №59 на ВЛ "Съдиево", П/С "Айтос" до стълб №24 на ВЛ "Благоев", В/с Айтос в поземлени имоти с идентификатори 00151.522.10, 00151.522.12 и 00151.423.2 по КК на гр. Айтос, община Айтос“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД, КЕЦ Карнобат

Решение БС-27-ЕО/14.06.2021 за: “План за интегрирано развитие на Община Средец 2021-2027 г.“, с възложител: Община Средец

Решение БС-26-ЕО/14.06.2021 за: “План за интегрирано развитие на Община Несебър 2021-2027 г.“, с възложител: Община Несебър

Публикувано на 10.06.2021

Решение БС-25-EO/04.06.2021 за: “ПУП-ПРЗ за ПИ с 07079.13.1173 и ПИ 07079.13.1172 по КК на гр, Бургас с цел разделяне на имотите на осем УПИ/ за имот 07079.13.1173/ и седем УПИ/ за имот № 07079.13.1172/ и определяне на малкоетажно жилищно застрояване в новообразуваните УПИ”, с възложители: Донка Фотева и съсобстеници 

Решение БС-24-ЕО/03.06.2021 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с №81178.5.116 по КК на гр. Черноморец, общ. Созопол с цел разделяне на имота и обособяване на 8 УПИ с отреждане “за сгради за отдих и курорт”, с възложител: Згура Христодоров, Зоя Стамова и Жечо Желев

Публикувано на 28.05.2021

Решение БС-23-ЕО/28.05.2021 за: „Изменение на ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 57491.18.236 по КК град Поморие, община Поморие, с цел промяна в отреждането на имота от „за жилищни сгради“ в „за вилни сгради“, с възложител: „Бг Ленд Инвест“ ЕООД

Публикувано на 07.05.2021

Решение БС-22-ЕО/05.05.2021 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-14,34, кв. 6 (поземлени имоти 07079.2.1404 и 07079.2.1367 по КК), местност "Под шосето", землище гр. Бургас, община Бургас“,  с възложител: "Дева Бродкаст" ЕООД

Решение БС-21-ЕО/05.05.2021 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идент. 81178.1.316 по КК на гр. Челноморец, местност "Мокро скала", общ. Созопол и ПУП-ПУР на улица о.т. 91а до о.т. 91d по плана на гр.Черноморец“,  с възложители: Милка Райчева и Стоянка Ян

Решение БС-20-ЕО/05.05.2021  за: „ПУП-ПРЗ за ПИ81178.5.77, м. "Аклади", гр. Черноморец, общ. Созопол, и разделяне на осемнадесет УПИ“,  с възложител: "Лео - Бетонови изделия" ЕООД

Публикувано на 14.04.2021

Решение БС-19-ЕО/14.04.2021 за: „Изграждане на фотоволтаична централа и ПУП-ПП за трасе на електрически кабел 20 kV с начало от новопроектиран трафпост в североизточната част на ПИ с № 00151.194.24 по КК на град Айтос, община Айтос“, за присъединяване на предвидената ФЕЦ в имота към нов ЖР стълб, вграден в междустълбието на ЖР стълб № 14 и ЖР стълб № 15 на ВЛ 20 kV „Черноград“ от подстанция „Айтос“, с възложител: „Валпа-04“ ЕООД

Решение БС-18-ЕО/13.04.2021 за: „ПУП-ПРЗ за имот с ид. 66682.147.5 по КК на с. Скала, м. „Балбузанските ниви“, общ. Сунгурларе с цел промяна в отреждането на имота „за фотоволтаичен парк“, с възложител: „СПА ЕКО ТУР“ ЕООД

Решение БС-17-ЕО/13.04.2021 за:: „ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии: обслужващ път е начало ул. „Ваканционна“ между о. т. 201 и о. т. 202 (ПИ с № 44094.502.60 по КК) до ПИ с № 44094.21.11 по КК (УПИ 1-11) и ПИ с № 44094.21.100 по КК (УПИ IV-2126) в м. „Рибарницата“ на с. Лозенец, община Царево“, с възложител: Община Царево

Публикувано на 06.04.2021

Решение БС-16-ЕО/06.04.2021 за „Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ II, кв. 116, УПИ I в кв. 184, УПИ I в кв.184а, УПИ I в кв. 185, УПИ I в кв. 196 по плана на гр. Поморие, община Поморие”, с възложител: Община Поморие

Публикувано на 31.03.2021

Решение БС-15-ЕО/31.03.2021 за: „ПУП-ПРЗ за имоти № 44425.12.24, 4425.12.25, 4425.12.26 по КК на с. Лъка, м. „Вилите“, общ. Поморие с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала върху наземна конструкция“, с възложители: „Лъка Гейм“ АД и „Състейнабъл Енерджи“ ЕАД

Публикувано на 18.03.2021

Решение №БС-14-ЕО/16.03.2021 за: „Проект на Подробен устройствен план -Парцеларен план за изграждане на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за външно електрозахранване на имот с идентификатор 32737.108.1 по КК на с. Индже войвода, м. "Стопански двор", общ. Созопол, обл. Бургас, с възложител: „Финномеханик - Кузманов" ЕООД

Публикувано на 12.03.2021

Решение №БС-13-ЕО/10.03.2021 за: „Изработване на ПУП-ПП за трасе на гравитачна канализация, преминаващо през ПИ с идентификатори: 58356.4.813; 58356.65.86; 58356.65.87 и 58356.65.6 по КК и КР на гр. Приморско; ПУП-ПП за трасе на гравитачна канализация, преминаващо през ПИ с идентификатори: 58356.73.13; 58356.501.217 и 58356.501.216 по КК и КР на гр. Приморско“, с възложител: „ВиК Бургас“ ЕАД 

Решение №БС-12-ЕО/10.03.2021 за: „Проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - за п одземно трасе на водопровод с начало от съществуващ водопровод в ПИ с идентификатор 44094.12.1136 по КК на с. Лозенец до ПИ с идентификатор 10361.2.626 по КК на с. Велика, Община Царево“,  с възложител: ОБЩИНА ЦАРЕВО

Публикувано на 04.03.2021

Решение БС-11-ЕО/4.3.2021 за: „Подробен устройствен план - Парцеларен план за изграждане на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обслужваща улица в местност „Караагач“ с начало от поземлен имот № 44094.2.14 до поземлен имот №44094.2.945 по КК на с. Лозенец, община Царево“, с възложител: Община Царево

Публикувано на 02.03.2021

Решение БС-10-ЕО/02.03.2021 за: Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на кабелна линия 20 kV от П/С „Айтос“ до СРС стълб „103А“ на ВЛ „Пролет“, разположен на южната граница на ПИ с № 36381.35.134 но КК на с. Караново, община Айтос”, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

Решение БС-9-ЕО/02.03.2021 за: „ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии - обслужващ път с начало от ПИ с № 44094.14.13 по КК (път Царево-Лозенец) до ПИ с № 44094.1.1123 и 44094.1.1118, кв. 69 в м. „Тарфа“ по КК на с. Лозенец, община Царево“, с възложител: Община Царево

Публикувано на 19.02.2021

Решение БС-8-ЕО/19.02.2021 за: „ПУП-ПП за трасе на нов електропровод 110 kV от новопроектирана фотоволтаична електроцентрала „Малко Търново“ в ПИ с идентификатор 46663.52.588 по КК на град Малко Търново до подстанция „Малко Търново“ в ПИ с идентификатор 46663.501.60 по КК на град Малко Търново, община Малко Търново“, с възложител: „Тракия-МТ“ ЕООД

Публикувано на 11.02.2021

Решение БС-7-ЕО/11.02.2021 за: „ПУП-ПРЗ за фотоволтаична програма, в обхват поземлени имоти с № 36525.301.1, 36525.301.2, 36525.301.3. 36525.301.9, 36525.301.310, 36525.301.11, 36525.301.14, 36525.301.15, 36525.301.56 по КК на гр. Карнобат, с възложител: „Агрошанс Комерс” ЕООД

Публикувано на 25.01.2021

Решение БС-6-ЕО/21.01.2021 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с №07079.13.2318, 07079.13.2319, 07079.13.2320, 07079.13.2321, 07079.13.2322 и 07079.13.2323 по КК на Бургас, с цел урегулиране и разделяне на имотите на самостоятелни УПИ и отреждане“ за курортни дейности”, с възложители: Борис Къдрев, Станимир Шкодров, Петя Шкодрова, Живко Иванов, Диана Иванова и Димитринка Георгиева

Публикувано на 21.01.2021

Решение БС-5-ЕО/21.01.2021 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на поземлени имоти с № 81178.5.79. 81178.5.80 и 81178.5.112 по КК на гр. Черноморец, м. „Аклади”,общ. Созопол, с цел промяна отреждането на земеделска земя „за сгради за отдих и курорт“, с възложители: Вероника Михалева и Симона Михалева

Публикувано на 13.01.2021

Решение БС-4-ЕО/13.01.2021 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с № 07079.13.8, 07079.13.9, 07079.13.10, 07079.13.11 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас, с цел урегулиране и разделяне на имотите на самостоятелни УПИ и отреждане „за жилищно строителство“, с възложители: Диана Иванова, Живко Иванов, Весислав Илчев и Росица Илчева

Решение БС-3-ЕО/13.01.2021 за: „План за регулация и застрояване за ПИ с № и 07079.3.2141, 07079.3.2142, 07079.3.1544, 07079.3.1905, 07079.3.1907, 07079.3.1908. 07079.3.1909, 07079.3.1910, 07079.3.1556, 07079.3.1558, 07079.3.1559, 07079.3.1560, 07079.3.2075, 07079.602.442, 07079.602.445, 07079.602.446, 07079.602.447, 07079.602.448, 07079.602.449, 07079.602.450, 07079.602.591, 07079.602.588, 07079.602.589, 07079.602.590, 07079.602.452, 07079.602.453, 07079.602.454, 07079.602.455, 07079.602.456,07079.602.74207079.3.1719 по К по КК на гр. Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 1-9,11-10 и УПИ 111-6,7 в бивш масив 139, УПИ 1-14 и УПИ V-20 в бивш масив 147 по недействаща КВС, в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото разширение на строителните граници на населеното място по ОУП на гр. Бургас”, с възложител: Община Бургас

Публикувано на 11.01.2021

Решение БС-2-ЕО/08.01.2021 за: „Резервно водоснабдяване към деривация „Камчия” от язовир „Ахеой” и язовир „Порой”, включва: ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 00271.2.210 по КККР на с. Александрово, община Поморие; ПУП-ПП за трасе на главен водопровод ог основен изпускател на яз. „Порой” в ПИ с идентификатор 53822.20.1 по КК на с. Оризаре, община Несебър до съществуваща шахта от деривация „Камчия” в ПИ с идентификатор 47651.11.156 по КК на с. Медово, община Поморие; ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 47651.143.6 по КК на с.Медово, община Поморие; ПУП-ПП за пътна връзка до ПИ 00271.2.210 но КК на с. Александрово, община Поморие”; ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 02810.14.109 по КККР на с. Бата, община Поморие; ПУП - ПП за пътна връзка от път № BGS 1145 (с. Медово - с. Бата - с. Страцин) до ПИ 02810.14.109 по КК на с. Бата, м. Помпена станция, община Поморие; ПУП-ПП за реконструкция на трасе на главен водопровод с начало съществуваща шахта на яз. „Ахелой“, разположена в ПИ 02810.18.114 по КККР на с. Бата, община Поморие, до ПС в ПИ с идентификатор 02810.14.109 по КК нас. Бата, община Поморие; ПУП-ПП за реконструкция на трасе на главен водопровод от 11C в ПИ с идентификатор 02810.14.109 по КК на с. Бата, община Поморие до съществуваща шахта - връзка с деривация „Камчия“ разположена в ПИ 47561.7.122 по КК на с. Медово, община Поморие“, с възложител „ВИК БУРГАС” ЕАД

Решение БС-1-ЕО/08.01.2021 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с № 67800.8.626, 67800.8.125, 67800.8.126 и 67800.8.127 по КК на град Созопол, община Созопол, с цел обособяване на два УПИ и отреждане на имотите „за вилни сгради, КОО и трафпост“, с възложител: Църковно настоятелство при храм „Свети Георги“ гр. Созопол


2020 

 
Публикувано на 29.10.2020

Решение БС-19-ЕО/28.10.2020 за: „ПУП-ПП за трасе на уличен водопровод в ПИ с № 10731.20.57 и 10731.20.55 по КК на с. Веселие, община Приморско“, с възложител: Община Приморско

Публикувано на 13.10.2020

Решение БС-18-ЕО/13.10.2020 за: „ПУП-ПРЗ за поземлен имот № 07079.831.29 по КККР на гр. Бургас, „Лесопарк Росенец”, община Бургас”, с възложител: „ОТМАНЛИ ИНВЕСТ” ООД

Решение БС-17-ЕО/13.10.2020 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с № 07079.3.925 по КК на град Бургас, община Бургас (УПИ V-8, кв. 69 по плана на гр. Бургас), с цел промяна на устройствената зона за имота от Пп на 12/Смф и промяна в отреждането от „за шивашки цех“ в „за складово-производствена база с административна част“, с възложител: „Дева Бродкаст“ ЕООД

Публикувано на 21.09.2020

Решение БС-16-EО/18.09.2020 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ № 48619.6.555/стар № 48619.6.523/ по КККР на гр. Царево, м.”Арапя”, общ. Царево с цел разделяне имота на пет нови урегулирани поземлени имота с отреждане “за вилни сгради и къмпинг единици”, с възложители: Николай Калайков, Даниела Калайкова, Антоанета Кирацова, Христо Кирацов и Марио Ташев

Решение БС-15-EО/18.09.2020 за: „ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии-обслужваща улица в м.”Дядо Ильова Бакча” с начало от четвъртокласен общински път Царево-Лозенец до ПИ № 48619.9.547 по КК на град Царево, общ. Царево”, с възложител: Община Царево

Публикувано на 31.08.2020

Решение БС-14-ЕО/28.08.2020 за: „Изменение но ОУП на гр. Бургас в частта на границата между устройствени зони 3/Оз и 1/Жм за включване на ПИ № 07079.12.788 и № 07079.12.789 от УЗ 3/Оз към УЗ 1/Жм , м.“Кабата“, кв. Ветрен, гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: Община Бургас

Публикувано на 23.07.2020

Решение БС-13-ЕО/22.07.2020 за: „Изработване на проект за ПУП-ПРЗ на поземлен имот с № 07079.3.1641 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас с цел отреждане на имота за складови-производствени и административни дейности“, с възложители: „Д2М“ ЕООД и „Нуева“ ООД

Решение БС-12-ЕО/22.07.2020 за: „ПУП-ПП за изграждане на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за изграждане на „Външно ел. захранване на имоти 221, 395, 394 по плана на новообразуваните имоти, м. „Лозята“, землище с. Писменово, общ. Приморско – 3 броя кабели НН от ЕТ пред имот 482 до главните ел. табла на ПИ 221, 395, 394“,  с възложител: Община Приморско

Публикувано на 23.06.2020

Решение БС-11-ЕО/23.06.2020 за: „Изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатори 07079.13.1003, 07079.13.1004, 07079.13.1005, 07079.13.1006, 07079.13.1007 и 07079.13.1018 по КК на м. „Нанелика“, град Бургас, община Бургас, с цел обединяване на имотите в един нов УПИ и разделянето им на 13 отделни УПИ, с функционално отреждане „за вилно строителство“ и нова обслужваща улица”, с възложител: „АКЗ“ ЕООД

Решение БС-10-ЕО/22.06.2020 за:„Изменение на Общ устройствен план(ОУП) на гр. Бургас в обхвата на поземлени имоти с идентификатори № 07079.2.1044 и 07079.2.1045 по КК на гр. Бургас“, с възложител: Община Бургас

Решение БС-9-ЕО/22.06.2020 за: „Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Бургас в обхвата на поземлен имот № 07079.8.224, гр. Бургас, община Бургас”, с възложител: Община Бургас

Публикувано на 15.06.2020

Решение БС-8-ЕО/15.06.2020 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ и ПУР за ПИ с идентификатор 81178.6.280 по КК, местност „Аклади“, землище на град Черноморец, община Созопол, с цел промяна отреждането на имота „за сгради за отдих и курорт“ с възложители: „Сън Рокс“ ЕООД и Красимир Георгиев

Публикувано на 21.05.2020

Решение БС-7-ЕО/21.05.2020 за: „ПУП-ПРЗ за поземлен имот № 07079.6.1124, местност „Герен бунар”, землище гр, Бургас, община Бургас“, с възложители: ЕЛАЗ” ЕООД и „ЛОТОС ТРЕЙДИНГ” ООД

Публикувано на 29.04.2020

Решение БС-6-EO/28.04.2020 за: „ПУП-Изменение на ПРЗ за УПИ III-25-37, УПИ IV-25,37 и УПИ V-25, масив 74, местност „Келева нива“, землище на гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: „Деплан“ ООД

Публикувано на 13.04.2020

Решение БС-5-ЕО/10.04.2020 за „ПУП-ПРЗ за имот № 07079.3.1447, местност „Мадика“, землище на гр. Бургас“, с възложители: Борислав Куманов, Нина Бораджиева, Десислава Евгениева, Марийка Чипанова, Вениамин Куманов

Публикувано на 24.03.2020

Решение БС-4-ЕО/24.03.2020 за: „Израборване на ПУП-ПРЗ за ПИ №07079.8.274,07079.8.276, 07079.8.277, 07079.8.279, 07079.8.280, 07079.8.281, 07079.671.422, 07079.671.517, 07079.671.531, 07079.671.579, 07079.671.580, 07079.671.581 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 9/Оз, 26/ Смф, 5/Жс и Т86 съгласно действащия ОУП на гр. Бургас, попадащи в строителните граници на к-с "Меден Рудник“, м. „Кара баир“, община Бургас“, с възложител: Община Бургас

Публикувано на 27.02.2020

Решение БС-3-ЕО/27.02.2020 за: „Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на ПИ с № по КК 07079.9.1035 и 07079.9.1036, м. „Салкъмчетата“, землище кв. „Меден Рудник“, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: Община Бургас

Публикувано на 10.02.2020

Решение БС-2-ЕО/04.02.2020 за: „Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) с цел промяна отреждането от „за рекултивация”, във „за фотоволтаична електроцентрала” за УПИ VI-477 и V-477, кв. 52 по плана на гр. Малко Търново и Парцеларен план за трасе на кабелна линия 20 kV, от подстанция МТ до УПИ III-477 (ПИ 46663.52.590), УПИ VI-477 (ПИ 46663.52.587) и УПИ V-477 (ПИ 46663.52.588)“,  с възложител: „Тракия-МТ“ ЕООД

Публикувано на 16.01.2020

Решение БС-1-ЕО/14.01.2020 за:  „Изработване на ПУП-ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 07079.2.2033 по КК на гр. Бургас, община Бургас“ , с възложител: „АТЛАНТИС КАСА“ ООД


2019 г.

Публикувано на 20.12.2019

Решение БС-21-ЕО/20.12.2019 за: Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ № 07079.820.1178 по КК на гр. Бургас в кв. 74 по действащия план на кв. Сарафово, гр. Бургас, община Бургас, с възложител: „Източноевропейски Строителен Холдинг” ЕООД

Решение БС-20-ЕО/20.12.2019 за: „Изменение на ОУП на гр. Бургас в обхвата на УПИ II, III и IV, кв. 6 по плана на в.з. "Минерални бани" (ПИ с № съответно 07079.701.67, 07079.701.66 и 07079.701.65) по КК на гр. Бургас, община Бургас, с възложител: Община Бургас

Публикувано на 19.08.2019

Решение БС-19-ЕО/19.08.2019 за: „ПУП-ПРЗ за кв. 24, УПИ XIV-1041, XV-1040, кв. 25, УПИ XXX-1121, XXXI-1120, УПИ XXXII-1119, ХХХIII-1118, кв. 37 и кв. 60 по плана на с. Маринка“, с възложител: Община Бургас

Решение БС-18-ЕО/19.08.2019 за: „Частично изменение на ПЕП-ПРЗ за имоти в кв. 143, 144, 145, 148, 149, 150, 151 по действащия РП на гр. Царево, общ. Царево“, с възложител: Община Царево

Публикувано на 08.08.2019

Решение БС-17-ЕО/08.08.2019 за „ПУП-ПРЗ за ПИ № 61145.80.9 по КККР на с. Равнец, общ. Бургас с цел създаване на устройствена основа за изграждане на високотехнологичен индустриален парк", с възложител: Община Бургас

Публикувано на 30.07.2019

Решение БС-16-ЕО/29.07.2019 за: "Изработване на ПУП-ПРЗ на ПИ 07079.6.1679 и изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ II-32 /ПИ № 07079.6.1137/ и УПИ V-1472,1473, образувано от ПИ 07079.6.1472 и бивш 07079.6.1473 в местност "герен Бунар", землище на гр. Бургас, с възложители: "Аква Понтика"ООД и Гарден Франц"ООД

Публикувано на 25.07.2019

Решение БС-15-EO/24.07.2019 за: „ПУП-ПЗ на ПИ с №11538.13.178, м. “Варниците“, землище на гр. Свети Влас, общ. Несебър, с възложител: „ПАРАДАЙЗ БИЙЧ“ ЕАД

Публикувано на 12.07.2019

Решение БС-14-ЕО/12.07.2019 за: "ПУП-ПРЗ на ПИ №35033.8.405 по КК на гр. Каблешково, общ. Поморие", с възложител: "БГ АСЕТС ГРУП" ООД

Публикувано на 04.07.2019

Решение БС-13-ЕО/04.07.2019 за: Изменение на ПУП-ПРЗ за квартали 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 в бивш Централен стопански двор, „Пети километър“, група А, гр. Бургас, попадащи в разширението на строителните граници на гр. Бургас, в устройствена зона 13/Смф, по одобрения ОУП на гр. Бургас”, с възложител Община Бургас

Публикувано на 25.06.2019

Решение БС-12-ЕО/21.06.2019 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот № 61042.12.10, м. „Халваджи дол”, с. Равадиново, Община Созопол”, с възложител: „Агро Комерс 2015” ЕООД

Решение БС-11-ЕО/21.06.2019 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ, ПУП-ПУР за поземлен имот с идентификатор по КК 81178.32.461; ПУП-ПУР за осигуряване на транспортен достъп на техническата инфраструктура и ПУП-ПП за трасе и сервитут за канализационен колектор за поземлен имот с идентификатор по КК 81178.32.461, землище на гр. Черноморец, Община Созопол”, с възложител: „Мултирок Естейт Къмпани” ЕООД

Публикувано на 24.06.2019

Решение БС-10-ЕО/21.06.2019 за: „ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор № 81178.40.288 по КК на гр. Черноморец, м. "Ачамите", Община Созопол с цел изграждане на крайпътен обслужващ комплекс - магазин, офиси и паркинг за обслужване на каравани”, с възложител: ЕТ "БУЛСТАР - Николай Палазов"

Публикувано на 13.05.2019

Решение БС-9-ЕО/13.05.2019 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот №07079.831.176 по регулационния план на „Лесопарк Росенец”, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител „Жит Истейтс“ ЕООД

Публикувано на 01.04.2019

Решение БС-8-ЕО/29.03.2019 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVI-52, (ПИ № по КК 07079.3.2056), гр. Бургас и изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с № по КК 07079.3.2446, м. „Мадика“, землище на гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: „Ж едн Х“ ЕООД

Публикувано на 26.03.2019

Решение БС-7-ЕО/26.03.2019 за: „Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Бургас в обхвата на ПИ № 07079.5.1649, 07079.5.1650, 07079.5.1651, гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: Община Бургас

Публикувано на 12.03.2019

Решение БС-6-ЕО/11.03.2019 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI ,LXVII, LXVIII, LXIX, LXX и LXXI, ПИ с идентификатори №№ 07079.660.560, 07079.660.574, 07079.660.575, 07079.660.576, 07079.660.577, 07079.660.578, 07079.660.579, 07079.660.580, 07079.660.581, 07079.660.582, 07079.660.583, 07079.660.584, 07079.660.585, 07079.660.586, 07079.660.587, 07079.660.588, 07079.660.589, 07079.660.590, 07079.660.591, 07079.660.592 и 07079.660.597 по КК гр. Бургас“ с възложител: „Порт България Уест“ ЕАД

Публикувано на 25.02.2019

Решение БС-5-ЕО/22.02.2019 за: „ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на ПИ 117061, м. „Мерата“, с. Вресово, общ. Руен“, с възложител: Халил Халил

Решение БС-4-ЕО/22.02.2019 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ 57491.2.157, по КК на гр. Поморие, ПИ 000084, 000089 по КВС на с. Лъка и ПИ 000104 по КВС на с. Каменар, с цел обособяване на индустриална логистична база за складова дейност и производствена без вредни влияния“, с възложители: „ТБД-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ“ АД И „МИН ИНДЪСТРИ“ ЕООД

Публикувано на 11.02.2019

Решение БС-3-ЕО/11.02.2019 за: „Изменение на ОУП на гр. Бургас в обхвата на ПИ с № 07079.618.20, 07079.618.1039, 07079.618.1085 и 07079.618.1086 по КК на гр. Бургас“, с възложител: Община Бургас

Публикувано на 31.01.2019

Решение БС-2-ЕО/30.01.2019 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ № 53045.224.528, м. "Чеир баши" по КК на гр. Обзор, община Несебър“, с възложител: "ВЛТН" ЕАД

Публикувано на 15.01.2019

Решение БС-1-ЕО/14.01.2019 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор по КК 80916.10.100, местност „Край село“, землище с. Черни връх, Община Камено с цел обособяване на два УПИ с отреждане „за вилно строителство и ПУП-ПП на довеждаща инфраструктура“, с възложител: Йосиф Петров


2018

Публикувано на 23.10.2018

Решение № БС-15-ЕО/22.11.2018 за: „ПУП - ПРЗ за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на поземлени имоти №№ 35033.6.155 и 35033.6.248, местност „Минералния извор”, землище на гр. Каблешково, община Поморие”, с възложител: „МНК Трейдинг” ЕООД

Публикувано на 16.10.2018

Решение № БС-14-ЕО/15.11.2018 за план: „Изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 07079.3.933, местност „Курт Тепе“, землище гр. Бургас, община Бургас“ с възложители: Радостина Гочева и Спиро Николов

Публикувано на 12.10 2018

Решение БС-13-ЕО/11.10.2018 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за кв. 1, кв. 2, кв. 10 в територията на лесопарк „Росенец“, гр. Бургас“, с възложител: Община Бургас

Публикувано на 28.09.2018

Решение БС-12-ЕО/27.09.2018 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.1.1440, 07079.1.1441, 07079.1.1442, 07079.1.1443 и 07079.1.1444 по КККР на град Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-1124, УПИ XVII-1127, УПИ XVIII-1128 и УПИ XIX-1125, кв. 9, м. „Ъгъла“, землище на кв. Сарафово, гр. Бургас, общ. Бургас“с възложител: Община Бургас

Публикувано на 18.09.2018

Решение БС-11-ЕО/18.09.2018 за: „Изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 37023.502.86, 37023.502.91, 37023.502.105, по КК на земл. на гр. Китен, идентични на кв. 1, кв. 3 и кв. 4 по ПРЗ на Международен младежки лагер - Приморско, земл. ма гр. Китен, общ. Приморско , с цел обединяването им в едно УПИ с отреждане "За курортни дейност", свободно застрояване с ограничителни строителни линии, с възложител: "Приморско Клуб" ЕАД

Публикувано на 03.09.2018

Решение БС-10-ЕО/31.08.2018 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.3.1119, м. "Наневия чифлик", град Бургас, общ. Бургас", с възложител: Дарин Лазаринов Лашков

Публикувано на 10.08.2018

Решение БС-9-ЕО/10.08.2018 за: „Актуализация на Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в Община Несебър – предварителен вариант с период на действие 2018 – 2022 г.“ с възложител: Община Несебър

Публикувано на 27.07.2018

Решение БС-8-ЕО/26.07.2018 за: „Изменение на ОУП за УПИ V /ПИ 07079.605.632/ и УПИ VI /ПИ 07079.605.633/, кв.27а, по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас“ с възложител: Община Бургас

Публикувано на 01.06.2018

Решение БС-7-ЕО/30.05.2018 за „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII, VIII, IX и X в кв.4А по плана на Промишлена Зона „ЮГ-Запад” гр. Бургас (ПИ с идентификатори съответно 07079.663.700, 07079.663.673, 07079.663.674 и 07079.663.671 по КК на гр. Бургас) и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.663.65, 07079.663.69, 07079.663.74, 07079.663.678, 07079.663.679 и 07079.663.699 по КККР на гр. Бургас, част от територията на Промишлена Зона „ЮГ-Запад”,  гр. Бургас“ с възложител: „Индустриален и логистичен парк Бургас“ АД

Публикувано на 23.05 2018

Решение БС-6-ЕО/23.05.2018  за: „Програма за управление на отпадъците на територията на Община Руен 2017 – 2020 г.“, с възложител: Община Руен

Публикувано на 20.03.2018

Решение БС-5-ЕО/16.03.2018  за: „Стратегия за водено от общността местно развитие (ВОМР) на „Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Бургас-Камено“, с възложител: СНЦ „Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено”

Публикувано на 01.03.2018

Решение БС-4-ЕО/27.02.2018  за: „ПУП-ПР за кадастрален район 11538.504 по КК на гр. Свети Влас, община Несебър, местност „Инцараки“ /бивш §4/, с цел актуализиране на транспортно-комуникационната схема на зоната, прецизиране на имотните граници, тяхната собственост и площи, урегулиране на възстановените земеделски имоти и създаване на възможност за изграждане на инженерната инфраструктура“ с възложител: Община Несебър

Публикувано на 16.02.2018

Решение БС-3-ЕО/16.02.2018 за: „Стратегия за водено от общността местно развитие (ВОМР) на „Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Несебър-Месемврия”, с възложител: Община Несебър

Публикувано на 11.01.2018

 

Решение БС-02-ЕО/11.01.2018 за: „Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Бургас в обхвата на поземлен имот с идентификатор по КК на гр. Бургас 07079.13.1433, м. „Минерални бани”, кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас”, с възложител: Община Бургас


Публикувано на 05.01.2018


Решение БС-01–ЕО/05.01.2018 за: „Стратегия за водено от общността местно развитие (ВОМР) на „Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Поморие“, с възложител: МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПОМОРИЕ

 

2017
 

Публикувано на 08.11.2017

Решение БС-15-ЕО/07.11.2017 за: “Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Бургас в обхвата на част от устройствена зона 3/Од, представляваща четири съседни поземлени имота с ПИ № 07079.3.2139, 07079.3.2140, 07079.3.2141 и 07079.3.2142, местност „Шосеен път”, земл. на гр.Бургас общ. Бургас” с възложител Община Бургас

Публикувано на 09.10. 2017

Решение БС-14-ЕО/06.10.2017 за: „Изменение на ОУП на гр. Бургас в частта на границата между устройствени зони 6/Оз и 7/Пп за включване на ПИ с № 07079.4.968 по КК на гр.Бургас от 6/Оз и 7/Пп“ с възложител: Община Бургас

Публикувано на 11.09 2017

Решение БС-13-ЕО/08.09.2017 за: „Регионална програма за управление на отпадъците на  Регион Бургас – 2017-2020 г.“ с възложител: РС „Управление на отпадъците „Регион Бургас”

Публикувано на 31.08.2017

Решение БС-12-ЕО/30.08.2017 за: „Стратегия за водене от общностите местно развитие на Местна инициативна група Приморско-Созопол, с възложител: СНЦ "Местна инициативна група Приморско-Созопол"

Публикувано на 18 юли 2017

Решение БС-11-ЕО/13.07.2017 за: „Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот № 000066, с. Каменар, общ. Поморие” с възложител: Община Поморие

Публикувано на 07 Юли 2017 г

Решение БС-10-ЕО/05.07.2017 за: "Програма за управление на отпадъците на Община Котел 2015 – 2020 г." с възложител: Община Котел

Публикувано на 16 Юни 2017 г

Решение БС-9-ЕО/15.06.2017г. за: „Актуализирана програма за управление на дейностите по отпадъците на  територията на Община Поморие 2015-2020 г.“ с възложител Община Поморие.

Публикувано на 15 Юни 2017 г

Решение БС-8-ЕО/14.06.2017г. за: Програма за управление на отпадъците на територията на Община Царево 2016 – 2020 г.“ с възложител: община Царево

Публикувано на 27 Април 2017 г

Решение БС-7-ЕО/26.04.2017г. за: „Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на община Карнобат за периода 2014-2020 г.“ с възложител СНЦ „Местна инициативна група – Карнобат“

Публикувано на 20 Април 2017 г

Решение БС-6-ЕО/19.04.2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за „Програма за управление на отпадъците на Община Камено 2016-2020г.“, с възложител:  Община Камено

Публикувано на 07 Април 2017 г

Решение БС-5-ЕО/06.04.2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на ПИ № 020006, местност „Машатлъка“, кв. Ветрен, гр. Бургас община Бургас“ с възложител:  Александър Николов Грозданов

Публикувано на 04 Април 2017 г

Решение БС-4-ЕО/31.03.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за „Подробен устройствен план – План за улична регулация засягащ ПИ №№ 35691.3.106, 35691.3.125, 35691.3.126 и 35691.3.127, местност „Преводната“, с. Каменар, община Поморие“ с възложител:  Община Поморие

Публикувано на 24 Март 2017 г

Решение БС-2-ЕО/23.03.17 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за „Стратегия за местно развитие (СМР)  на територията обхващаща населените места от Община Камено и община Бургас – без строителните граници на гр. Бургас, по подхода „Водено от общностите местно развитие – Местна инициативна група Камено-Бургас“, за периода 2014-2020 г.“ с възложител: СНЦ „Местна инициативна група Камено-Бургас“

Публикувано на 23 Март 2017 г

Решение БС-3-ЕО/17.03.17 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за „Стратегия за водено от общностите местно развитие на община Несебър“ с възложител: СНЦ „Местна инициативна група Несебър“

Публикувано на 13 февруари 2017 г.

Решение БС-1-ЕО/10.02.2017 г. за "Програма за управление на отпадъците на територията на Община Бургас 2016-2020г." с възложител: Община Бургас.


Архив: 2016; 2015; 2014; 2013; 2012