Управление

Идеята на БП „Узунбуджак“ е всички заинтересовани страни да участват в управлението и/или взимането на решения, които имат отношение към едно по-добро функциониране на всички взаимносвързани компоненти на тази територията. За целта е създаден Консултативен съвет, включващ представители на регионални и местни власти, непревителствени организации, сдружения с нестопанска цел, бизнеса, видни обществни личности и др. Съвременните изисквания на Севилската стратегия гарантират отворено управление на територията, което да е гъвкаво при настъпване на външни въздействия, застрашаващи нормалното функциониране на биосферния парк.

 

Заповед за назначаване на Консултативен съвет

Правилник за дейността на КС на БП „Узунбуджак“