Списък на издадените разрешения за извършване на дейности по третиране на отпадъци по чл. 67 от ЗУО на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци с номинален капацитет, по-малък от два тона на час в съответствие с Наредба 4/2013

Към момента, от Директора на РИОСВ-Бургас, няма издадени действащи разрешения за извършване на дейности по третиране на отпадъци по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци с номинален капацитет, по-малък от два тона на час в съответствие с Наредба № 4 от 5 април 2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци.