Антикорупция

Уважаеми граждани, РИОСВ-БУРГАС откри е-mail: anticorruption@riosvbs.com, на който можете да изпратите сигнал за конкретна корупционна проява на служител в РИОСВ-Бургас.

Ще Ви бъдем благодарни, ако ни изпращате и доказателства за откритите от Вас нарушения. Анонимността Ви е гарантирана!

Свържете се с нас на телефон: 056 813 205


Механизми за подаване на сигнали за корупция:

Сигнали за незаконни или неправилни действия или бездействия, както и действия пораждащи съмнение за корупция от страна на служители от РИОСВ – Бургас, могат да се подават:

- на хартиен носител, чрез подаване в деловодството на РИОСВ-Бургас на адрес: к-с "Лазур", ул. "Перущица" № 67, ет. 1;

- на хартиен носител, чрез лицензиран пощенски оператор;

– чрез „Кутия за жалби и сигнали“, находяща се в административната сграда на инспекцията;

– на електронен адрес anticorruption@riosvbs.com 

При подаване на сигнали се предоставят следните данни:

    • две имена;
    • адрес за кореспонденция;
    • телефон за контакт;
    • данни за институциите, които вече са информирани;
    • електронен адрес.

 

Вътрешни правила, гарантиращи защита на лицата, подали сигнали за корупция


Нормативна уредба – Глава Осма от Административнопроцесуалния кодекс и Глава Първа от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси.

Важно!

Съгласно разпоредбата на чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

Сигналите трябва да съдържат достатъчно информация (по възможност, придружена с копия от документи), която да потвърждава изнесените данни за нарушения и да е относима само към нарушения, извършени от служители на Регионалната инспекция по околната среда и водите.

Съгласно чл. 108, ал.2 от АПК, никой не може да бъде преследван само заради подаването на предложение или сигнал при условията и по реда на Административнопроцесуален кодекс.


Декларации по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), отменен с § 3, т. 3 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, доп. ДВ бр.21/09.03.2018 г.:

Публичен регистър на  декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество  на РИОСВ-Бургас

Декларации по чл.12 т. 1 от ЗПУКИ  2016 - 2023 г.

Декларации по чл.12 т. 1 от ЗПУКИ

Декларации по чл.12 т. 2 от ЗПУКИ

Декларации по чл.12 т. 3 от ЗПУКИ