Води

Приоритетни и приоритетно опасни вещества          *Повече информация може да намерите ТУК


ПРИОРИТЕТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПУДООС

В СЕКТОР „УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ“ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ПРОЕКТИ ЗА:

 

Изграждане/доизграждане на канализационна мрежа и ПСОВ за агломерации над 10 000 екв. ж. включени в списъка на Официално уведомително писмо по Нарушение № 2017/2082 от ЕК, за които не е постигнато съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО за пречистване на отпадъчни води;

Изграждане/доизграждане на канализационна мрежа и ПСОВ за агломерации между 2 000 до 10 000 екв. ж., за които не е постигнато съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО за пречистване на отпадъчни води;

Изграждане/довършване/разширение на канализационни мрежи и ПСОВ за отпадъчни води от населени места до 2 000 постоянни жители, заустващи в Черно море или от населени места, административната граница, на които се намира на по-малко от 2 км от бреговата линия;

Финансиране или съфинансиране на ВиК обекти, които са съпътстващи обекти при изпълняване на проекти със средства от Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ);

Проекти за подобряване ефективността при използване на природния воден ресурс чрез гарантирано намаляване на загубите при експлоатация на водоснабдителните системи, постигнато с реконструкция/доизграждане на водоснабдителна мрежа за населени места между 50 и 2 000 жители;

Изграждане на нови водоизточници и/или довеждаща инфраструктура към съществуващата водопреносна система в територии с воден стрес, определени в ПУРБ или при констатиран недостиг на вода и/или липса на резервни водоизточници.

*Повече информация може да намерите ТУК