Решения за прекратяване

2023
 
Публикувано на 29.05.2023

Решение № БС-16-ЕО-П/26.05.2023 за „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-2764, кв. 10, местност „Крушата”, гр. Бургас, община Бургас”, с възложители „Диамант Трйдинг груп” ЕООД и „Нед 1” ЕООД.

Публикувано на 15.05.2023

Решение БС-15-ЕО-П/15.05.2023 за „ПУП-ПП за обект: Кабел 20 kV от съществуващ стоманорешетьчен стълб (СРС) № 102 от ВМрСН извод СН.,ВЛ Житарово“ до КРУ 20 kV на нов БКТП 20/0,4 kV 1x63 kVA в ПИ 07079.2.3548   по КККР на гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД.

Публикувано на 09.05.2023

Решение БС-14-ЕО-П/09.05.2023 за ПУП-ПУР за м. „Рибарницата“, с. Лозенец, общ. Царево, с възложител: „Стоян Дивелопмънтс“ ЕООД

Публикувано на 03.04.2023

Решение БС-13-ЕО-П/03.04.2023 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.13.1674 по КК на гр. Бургас, кв. Банево, община Бургас“ с възложители: Дора Александрова и Иво Бояджиев.

Публикувано на 23.03.2023

Решение БС-12-ЕО-П/23.03.2023 за: „Изменение па ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 21141.501.348 по КК на с. Димчево, община Бургас /УПИ IV-1.41, кв. 32 по плана на с. Димчево/“, с възложители: Златина Иванова и съсобственици

Публикувано на 06.03.2023

Решение БС-11-П-ЕО/06.03.2023 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 00833.6.62, м. „Бабата“, землище на гр. Ахелой, община Поморие“, с възложител: Гроздан Златев

Решение БС-10-П-ЕО/06.03.2023 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ № 10094.28.284 по КК на с. Варвара, общ. Царево“, с възложител: Яни Николов

Решение БС-9-П-ЕО/06.03.2023 за: „Изменение на ОУП на община Айтос и изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ № 56321.92.20 и 56321.92.16 по КК на с. Пещерско, общ. Айтос с цел отреждането им „за електроенергийно производство“, с възложител: Николай Куртев

Публикувано на 02.03.2023

Решение БС-8-П-ЕО/02.03.2023 за: „Изграждане на ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 16064.7.131 по КК на с. Горица, местност „Конопено поле“, община Поморие“, с възложител: Андрю Бей

Публикувано на 27.02.2023

Решение БС-7-ЕО-П/27.02.2023 за: „Частично изменение на Общ Устройствен план на град Бургас в обхвата на ПИ с идентификатори 07079.831.281,07079.831.283, 07079.831.141 и 07079.831.161 по КК па град Бургас, община Бургас“, с възложител: Община Бургас

Публикувано на 10.02.2023

Решение БС-6-П-ЕО/09.02.2023 за: ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 81178.50.71 по КК на гр. Черноморец, местност „Атия“, община Созопол“, е възложител „Мартен Груп” ЕООД

Решение БС-5-П-ЕО/09.02.2023 за: „ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 81178.50.58 по КК на гр. Черноморец, местност „Атия“, община Созопол“, с възложител „Бул Акуа” ЕООД

Решение БС-4-П-ЕО/09.02.2023 за: „ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 81178.50.66 по КК па гр. Черноморец, местност „Атия“, община Созопол“, с възложител „Клише” ЕООД.

Решение БС-3-П-ЕО/09.02.2023 за: „Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатори 20273.27.22, 20273.27.23 и 20273.28.56 по КККР на с. Дебелт, община Средец, с цел урегулиране на имотите и отреждане „за производство на електроенергия, център за съхранение на данни и складова база“, с възложител: „ЕМИ“ ООД

Решение БС-2- П-ЕО/09.02.2023 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 20273.28.53 по КККР на с. Дебелт, м. „Кривия вир“, община Средец и изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 20273.28.52, с цел обединяване на имотите и отреждане „за газстанция (метан), производство на електроенергия, център за съхранение на данни и складова база“, с възложител: „ЕМИ“ ООД

Публикувано на 02.02.2023

Решение БС-1-ЕО-П/02.02.2023 за: „Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имот с идентификатор 07079.13.1635 по КК на гр. Бургас, местност „Айтоска пътека“, община Бургас“, с възложител: Неделчо Александров


2022
Публикувано на 16.12.2022

Решение БС-14-ЕО-П/16.12.2022 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.2523 по КК на гр. Бургас, местност „Хайнлъка”, община Бургас с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждане „за сгради със смесени функции, административни, търговски, жилищни“ и „за трафопост“, с възложител: „БОГИ-6“ООД.

Решение БС-13-ЕО-П/16.12.2022 за: „ПУП-ПП за изграждане на оптична свързаност между населените места в Община Поморие“, с възложител: „Вижън Плюс” ООД

Публикувано на 25.11.2022

Решение БС-12-ЕО-П/24.11.2022 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ № 07079.12.680 по КК на гр. Бургас, кв. Ветрен, м. "Неравното" община Бургас“ с възложители: Гергана Бялкова, Деян Бялков, Анна Танева, Гергана Велчева, Атанаска Радулова-Хедари, Невенка Радулова, Виолета Радулова, Владимир Радулов

Публикувано на 18.11.2022

Решение БС-11-ЕО-П/18.11.2022 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ № 63029.107.24, местност „Ашламите”, с. Росен, община Созопол с цел отреждане на имота за туристически чифлик“ с възложител: „Грийн Грас 1“ ЕООД

Публикувано на 03.10.2022

Решение БС-10-ЕО-П/27.09.2022 за: „Изменение на ОУП на община Карнобат и изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 10625.86.1 и 10625.86.2 по КК на с.Венец, община Карнобат, с цел промяна на конкретното предназначение на имотите и отреждането им за „производствени дейности““, с възложител: ЕТ „Миню Стайков Комерс“

Публикувано на 26.09.2022

Решение БС-9-ЕО-П/26.09.2022 за: „Подробен устройствен план-План за регулация за обособяване на УПИ „за спортен терен“ в кв. „Горно Езерово“, местност „Сюлейман Чеир”, гр. Бургас, част от ПИ с № 07079.7.1258 по КК и КР на гр. Бургас и частично изменение на улична регулация между осови точки о.т.1 и о.т.11 по плана на кв. „Горно Езерово“, местност „Малак Чеир”, гр. Бургас, част от ПИ с № 07079.7.189”, с възложител Община Бургас

Публикувано на 08.09.2022

Решение БС-8-ЕО-П/08.09.2022 за: Изменение на ОУП на Община Карнобат и изработване на ПУП-ПРЗ ЗА ПИ с № 36525.226.1 по КК на град Карнобат, община Карнобат“, с възложител: „Карнобат Енерджи“ ЕООД

Публикувано на 26.08.2022

Решение БС-7-ЕО-П/25.08.2022 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ № 66528.26.286 по КККР на с. Синеморец, община Царево, с цел промяна предназначението на „За пречиствателно съоръжение" и трасе на пътна връзка за имота е път 111-9001 „Ахтопол-Сииеморец-Резово“; подобекти „ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура, извън урбанизираната територия - ПУП-ПП за трасе на „новопроектиран отвеждащ колектор" и ПУП-ПП за трасе на „тласкател за сурови води от КПС до ПСОВ“, с възложител: Община Царево.

Публикувано на 15.08.2022

Решение БС-6-ЕО-П/15.08.2022 за: „Изготвяне на ПУП-ПРЗ за имот с № 73211.88.43 по КК на с. Трояново, община Камено с цел преотреждане на имота за изграждане на фотоволтаична система с мощност до 1000 kW” с възложител: СД „Стаматови - ГСН Сие"

Публикувано на 07.04.2022

Решение БС-5-ЕО-П/07.04.2022 за: „Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП- ПРЗ) за ПИ № 033009, местност „Ачмалъка“, землище на с. Ръжица, община Руен“ с възложител: Зиля Юсуф

Публикувано на 04.04.2022

Решение БС-4-ЕО-П/01.04.2022 за: „ПУП- ПП за достъп до поземлен имот № 51500.201.28, местност „Юрта-Балкана”, землище гр. Несебър, община Несебър, с възложител „Боил” ООД

Публикувано на 25.03.2022

Решение БС-3-ЕО-П/24.03.2022 за: „Изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за изграждане на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за външно ел.захранване на „Апартаментен хотел“ в имот с №11538.14.3 по КК на гр. Свети Влас, трасе на кабелна линия от БКТП- Козлука съществуващ в имот с №11538.13.14 преминаващ през имот с № 11538.13,83, 11538.13.168 и 11538.13.170 до границата на имот с № 11538.13.42 по КК на гр. Свети Влас, община Несебър“ с възложител: „Електроразпределение“ ЕАД

Публикувано на 01.03.2022

Решение БС-2-ЕО-П/28.02.2022 за: „ПУП-ПП за изграждане на оптична кабелна мрежа между селата Руен, Преабрженци, Ръжица, Разбойна и Подгорец”, с възложител „Вилиджнет” ЕООД

Публикувано на 14.01.2022

Решение БС-1-ЕО-П/13.01.2022 за: „ПУП-ПРЗ за поземлен имот с № 67800.42.15 по КК на гр. Созопол, местност „Ликовуня”, община Созопол”, с възложител Васил Дончев и наследници на Никола Коларов


2021
Публикувано на 04.11.2021 

Решение БС-9-ЕО-П/04.11.2021 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с № 07079.30.236 и 07079.30.235 И 07079.30.237 по КК на гр. Бургас, кв. Крайморие, община Бургас (УПИ ХХХП-91, УПИ ХХХШ-92 и УПИ XXXIV-92, кв.16), с възложител: „Билдникс“ ЕООД

Публикувано на 02.11.2021 

Решение БС-8-ЕО-П/02.11.2021 за: „Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с № 07079.3.612 и 07079.3.613 по КК на гр. Бургас, местност „Курт тепе“, община Бургас“ с възложител: „Невада Typс 2004“ ЕАД

Публикувано на 06.10.2021 

Решение БС-7-П/05.10.2021 за прекратяване на: „ПУП-ПЗ на поземлени имоти с идентификатори 11538.11.1, №11538.11.13 и 11538.11.14 по КК на гр. Св. Влас, местност “Ага Чешме”, община Несебър”, с възложител: Община Несебър

Публикувано на 30.07.2021 

Решение БС-6-П/29.07.2021 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за имот № 07079.662.40 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас с цел провеждане на регулационната линия на имота по имотни граници и промяна на устройствена зона Пп в 23/Смф“, с възложител: “Маяк М“ АД

Публикувано на 28.07.2021 

Решение БС-5-ЕО-П/28.07.2021 за: „ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии: външно ел. захранавне  на предвидена за изграждане Базова станция № BGS0290.А000 Силистар ви ПИ № 62459.63.2 по КК на с. Резово, общ. Царево”, с възложители: “А1 България” ЕАД и „А1 Тауърс България“ ЕООД

Публикувано на 10.06.2021 

Решение БС-4-ЕО-П/03.06.2021 за: „ПУП-ПРЗ за имот в ПИ с № 73571.36.20 по КК на с. Тънково, местност „Над селото”, общ. Несебър”, с възложител: “АТМ България” ООД

Публикувано на 23.03.2021 

Решение БС-3-ЕО-П/22.03.2021 за: „Изменение на Общ устройствен план в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 07079.2.348, 07079.2.352, 07079.2.353, 07079.2.354, 07079.2.355, 07079.2.389, 07079.2.390, 07079.2.471, 07079.2.470, 07079.2.469, 07079.2.468, 07079.2.2769, 07079.2.2768, 07079.2.2767, 07079.2.474, 07079.2.408, 07079.2.409, 07079.2.410, 07079.2.411, 07079.2.412 по КК на гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: Община Бургас

Решение БС-2-ЕО-П/22.03.2021 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I, кв. 99 по плана на гр. Несебър, община Несебър (идентичен с поземлен имот с № по КК 51500.502.552)“, с възложител „ЕЛПОН“ ООД

Публикувано на 02.03.2021 

Решение БС-1-ЕО-П/02.03.2021 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с № 51500.502.552 по КК на град Несебър, община Несебър (УПИ I, кв. 99 по плана на гр. Несебър), с цел разделяне на имота на 2 нови УПИ“, с възложител „Лъки Фемили Тур” ЕООД


2020
Публикувано на 22.12.2020 г.

Решение БС-7-ЕО-П/22.12.2020 за: „ПУП- ПРЗ за поземлени имоти с № 44425.12.24, 44425.12.25, 44425.12.26, местност “ Вилите”, землище на с. Лъка, община Поморие“, с възложител: “ЛЪКА ГЕЙМ” ЕАД

Публикувано на 21.08.2020 г.

Решение БС-6-ЕО-П/20.08.2020 за: „ПУП-ПУР за територията на м. „Брястите, землище на ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас, с цел осигуряване на нови обслужващи улици за ПИ и УПИ, разположени на теритерията на устройствени зони 07079.71, 07079.73 и през територията на представляваща сервитут на продуктопроводи на „Лукойл“ – „зона на земеделски територии със забрана промяна предназначението“ и създаване на възможност за изграждане на техническа инфраструктура и обвързване на територията с цялостната градска структура“, с възложител: Община Бургас

Публикувано на 17.06.2020 г.

Решение БС-5-П/16.06.2020 за: „ПУП-ПРЗ за поземлени имоти № 07079.6.947 и № 07079.6.948 по КККР на гр. Бургас, землище кв. „Долно Езерово”, община Бургас”, с възложител община Бургас

Решение БС-4-П/16.06.2020 за: „Изработване на ПУП-ПП за трасе на отводнителен канал в местност „Кукуто”, землище с. Равнец, община Бургас”, с възложител: община Бургас

Публикувано на 08.06.2020 г.

Решение № БС-3-ЕО-П/05.06.2020 за: „Изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот № 02703.16.124 местност „Сувала”, землище с. Баня, община Несебър”, с възложител „Състейнабъл солюшънс” ООД

Публикувано на 16.01.2020 г.

Решение № БС-2-ЕО-П/13.01.2020 за „Горскостопанска програма за имот № 174005, землище с. Кипилово, община Котел, в част от отдел, подотдел 1159 „в“ в обхвата на ДГС „Котел”, собственост на наследниците на Стефан Михов

Решение № БС-1-ЕО-П/13.01.2020 за „Горскостопанска програма за поземлен имот в горска територия № 042010, землище с. Факия, община Средец, част от подотдел 349 „г“ в териториалния обхват на ТП „ДГС Средец“, собственост на наследници на Иван Дрингов


2019 г.
 
Публикувано на 12.03.2019 г.

Решение БС-7-ЕО-П/11.03.2019 за: „ПУП - ПРЗ за изграждане на 8 броя жилищни сгради в поземлен имот в № 61056.77.6, местност „Чатал тепе”, с. Равда, община Несебър”, с възложител: Велика Горанова.

Решение БС-6-ЕО-П/11.03.2019 за: „ПУП - ПРЗ за изграждане на ваканционен комплекс в УПИ I-519 /ПИ 61056.501.380/, кв. 63 по плана на с. Равда, община Несебър”, с възложител: „РИТЪМ – 4-ТБ” ЕООД

Публикувано на 06.02.2019 г.

Решение БС-5-ЕО-П/04.02.2019 за: „ПУП-ПРЗ за вилно селище – комплекс с ПИ с №002759 (48619.2.881 по КК), местност „Диньов гьол“, гр. Царево, общ. Царево“, с възложител: "Загора Инвест“ ООД

Решение БС-4-ЕО-П/04.02.2019 за: „ПУП-ПРЗ за площадкови водопроводни и канализационни мрежи и изграждане на 250 самостоятелни еднофамилни къщи в ПИ с №73571.22.39, 73571.27.9, 73571.27.139, 73571.27.173, местност „Боруна“, с. Тънково, общ. Несебър“, с възложител: "Прити Лайф“ ЕООД

Публикувано на 14.01.2019 г.

Решение БС-3-ЕО-П/11.01.2019 за: „ПУП - ПРЗ за изграждане на къща за гости и ЗОХ с басейн в ПИ 117003, местност „Кърънджика”, землище на гр. Карнобат, община Карнобат”, с възложител: „ТСМ- ФАРМА” ЕООД.

Решение БС-2-ЕО-П/11.01.2019 за: „ПУП-ПРЗ за поземлен имот № 57491.17.156, местност „Чаира”, землище гр. Поморие, община Поморие за изграждане на две вилни сгради и сервизни помещения“, с възложител: „Инкогнико” ЕООД.

Решение БС-1-ЕО-П/14.01.2019 за: „Програма за управление на отпадъците на територията на община Бяла“, с възложител: Община Бяла.


2018
Публикувано на 18.12.2018 г.

Решение БС-106-П/18.12.2018 за: „ПУП-ПРЗ за имоти в обхват на част от устройствена зона 02573/13 по ОУП, в землището на кв. Банево, общ. Бургас“ с възложител: Община Бургас

Публикувано на 30.07.2018 г.

Решение БС-1-ЕО-П/27.07.2018 г. за: „Изменение на ОУП на гр. Бургас, в част от устройствена зона 13/Смф“, с възложител Община Бургас

Публикувано на 30.04.2018 г.

Решение ПД-885-П/25.04.2018 г. за: „Външно ел.захранване на жилищна сграда в ПИ 35033.2.678(УПИ XIX-494, кв.6, м-в2) по КК на гр.Каблешково, община Поморие", с възложител "Електроразпределение Юг"ЕАД, КЕЦ Поморие

Публикувано на 14.08.2017 г.

Решение ПД-1603-П/10.08.2017 г. за: „План извлечение за промяна вида на сечта през 2018г. в гори, собственост на държавата на територията на ТП "ДГС Малко Търново", с възложител ТП "ДГС Малко Търново"

Публикувано на 03.08.2017 г.

Решение ПД-1629-П/24.07.2017 г. за: „План извлечение за промяна вида на сечта през 2018г. в гори, собственост на държавата на територията на ТП "ДЛС Граматиково", с възложител ТП "ДЛС Граматиково"

Публикувано на 30.06.2017 г.

Решение БС-2–ЕО-П/28.06.2017 г. за: „Подобрен устройствен план (ПУП), план за регулация (ПР) на зона за вилен и курортен отдих на местност "Качи Велко", землище на гр. Бяла, община Бяла, област Варна”, с възложител Община Бяла

Публикувано на 19.04.2017 г.

Решение БС-1-ЕО-П/18.04.2017г. за: „Проект за ОУП на част от територията на община Бургас, включваща гр. Българово, с. Миролюбово, с. Брястовец, с. Изворище, с. Драганово, с. Рудник, с. Черно море, с. Братово, с. Равнец, с. Извор и техните землища“ с възложител: Община Бургас

Публикувано на 6.07.2016 г.

РЕШЕНИЕ БС-3-EO-П/05.07.2016 г. за прекратяване на процедура по екологична оценка за план: „ПУП-ПРЗ за елементи и съоръжения на техническата инфраструктура в ПИ07079.11.484, м. Пода, кв. Крайморие, гр. Бургас, с възложител: Община Бургас.

РЕШЕНИЕ БС-2-EO-П/05.07.2016 г. за прекратяване на процедура по екологична оценка за план: „ПУП-ПР и ПРЗ в ПИ018045, м. Гюрекеди, с. Мрежичко, община Руен, с възложител: Община Руен.

Публикувано на 23.02.2016 г.

РЕШЕНИЕ БС-1-EO-П/19.02.2016 г. за прекратяване на процедура по екологична оценка за план: „ПУП-ПРЗ за изграждане на ваканционно селище /еднофамилни жилищни сгради, апартаментен хотел, открит басейн, трафопост/ в УПИIII-227/ПИ0833.5.227/ и УПИ II-228.ПИ0833.5.228/, м. Пречиствателната, гр. Ахелой, община Поморие", с възложител: "Саут Бийч Вилас" АД.

Публикувано на 28.10.2015 г.

РЕШЕНИЕ БС-5-EO-П/27.10.2015 г. за прекратяване на процедура по екологична оценка за план: „Изменение на ПУП-ПЗ за ПИ07079.604.162, гр. Бургас, кв. 14 по плана на ПЗ "Север", с възложител: "Тивекс" ООД.

Публикувано на 19.10.2015 г.

РЕШЕНИЕ БС-60-П/15.10.2015 г. за прекратяване на процедура по екологична оценка за план: „Изработване на ПУП-ПП за изграждане на улица и уличен водопровод за ПИ67800.43.42, м. Мапи и ПИ67800.42.26, м. Ликовуня, община Созопол” с възложител: "Амейзис Трейдинг Къмпани" ЕООД.

Публикувано на 28.05.2015 г.

РЕШЕНИЕ БС-4-EO-П/27.05.2015 г. за прекратяване на процедура по екологична оценка за план: „Задание за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ48619.505.428, кв. 84, кв. Василико, гр. Царево” с възложител: "ВТС-Строй" ЕООД.

Публикувано на 26.02.2015 г.

РЕШЕНИЕ БС-3-EO-П/24.02.2015 г. за прекратяване на процедура по екологична оценка за план: „Производство на дървени въглища и техните производни в ПИ034003, м. Хасаница, с. Ясна поляна, община Приморско” с възложител: "Аполон-В" ООД.

РЕШЕНИЕ БС-1-EO-П/24.02.2015 г. за прекратяване на процедура по екологична оценка за план: „ПУП-ПРЗ за една жилищна сграда в ПИ27454.15.64, м. Клая, с. Емона, община Несебър” с възложител: Георги Атанасов.

Публикувано на 18.02.2015 г.

РЕШЕНИЕ БС-2-EO-П/16.02.2015 г. за прекратяване на процедура по екологична оценка за план: „ПУП-ПРЗ на зона "Запад", гр. Царево” с възложител: община Царево.