Трансграничен превоз на отпадъци

06.04.2020

До всички лица, извършващи дейности по Регламент №1013/2006г, относно превози за/или внос в Република България на отпадъци, за които не се изисква нотификация

Във връзка с изменение и допълнение на Наредба № 1/ 2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (изм. и доп. ДВ. бр. 30/ 31.03.2020г.), Ви уведомяваме за следните регламентирани задължения:

На основание чл. 22, ал. 4 от Наредба № 1/ 2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (изм. и доп. ДВ. бр. 30/ 31.03.2020г.), всички лица, уреждащи превози за или внос в Република България на отпадъци по Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент на съвета относно превози на отпадъци и получателите на отпадъци в случаите, за които не се изисква нотификация и само за случаите, в които местоназначението на отпадъците е на територия контролирана от РИОСВ – Бургас, са задължени да изпращат до РИОСВ - Бургас по електронна поща: annex7@riosvbs.com, не по-късно от деня на натоварване, копие на попълнен формуляр по  Приложение VII  от Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент на съвета относно превози на отпадъци, подписан в поле 12.

На основание чл. 22, ал. 5 от Наредба № 1/ 2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (изм. и доп. ДВ. бр. 30/ 31.03.2020г.), в случай на превози на отпадъци от хартия и картон (отпадъци с код по Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците: 15 01 01, 19 12 01 и 20 01 01), класифицирани с код В3020 от Приложение III на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент на съвета относно превози на отпадъци, или на пластмасови отпадъци (отпадъци с код по Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04 и 20 01 39), класифицирани с код В3010 от Приложение III на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент на съвета относно превози на отпадъци, задължените лица по чл. 22, ал. 4, заедно с Приложение VII  от Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент на съвета относно превози на отпадъци, изпращат до РИОСВ - Бургас по електронна поща: annex7@riosvbs.com, не по-късно от деня на натоварване и декларация по образец съгласно Приложение № 51 от Наредба № 1/ 2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (изм. и доп. ДВ. бр. 30/ 31.03.2020г.),  с която декларират, че в състава на транспортираните хартиени или пластмасови отпадъци, съдържанието на други материали, примеси и замърсители, не е повече от десет тегловни процента за конкретната пратка.