Флуорсъдържащи парникови газове

Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския  парламент и на  Съвета от 16 април 2014 година за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006

Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове

Досие на система
Изтегли образец на Приложение № 3, Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. 

Операторите на инсталации, които съдържат озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) изготвят и представят информация съгласно Приложение № 9. Информацията касае всички инсталации, съдържащи съответните вещества и смеси, като се попълва за всяка една инсталация по отделно.
Изтегли образец на Приложение № 9, Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г.

Преработвателите на озонразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) представят годишен отчет съгласно Приложение № 8

Включват се всички вещества и смеси.
Изтегли образец на Приложение № 8, Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г.

Ползвателите на озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) представят годишен отчет съгласно Приложение № 7
Включват се всички вещества и смеси.
Изтегли образец на Приложение №7, Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г.

Дистрибуторите на оборудване, заредено с флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), което не е херметически затворено, изготвят годишен отчет съгласно формата по Приложение № 6
Информацията касае всички инсталации, съдържащи съответните вещества и смеси, като се попълва за всяка една инсталация по отделно.
Изтегли образец на Приложение № 6, Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г.

Дистрибуторите на флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), представят годишен отчет съгласно формата по Приложение № 5
Включват се всички вещества и смеси.
Изтегли образец на Приложение № 5, Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г.


Конвертор за изчисляване на CO2 еквивалент, t