Доклади по ОВОС

 
 
Публикувано на 21 март 2024 г.

Преработен доклад по ОВОС за „Изграждане на ваканционно селище с къмпинг единици (палатки, мобилни къщи, вилни сгради, бунгала, каравани, кемпери, паркинг, басейни, зона за спорт, обслужващи сгради и ресторант) в ПИ 48619.12.602, 48619.15.1075, 48619.15.1063, 48619.15.1040, 48619.15.1041, 48619.15.1042, 48619.15.1031, 48619.15.1050, 48619.15.1044, 48619.15.1034, 48619.15.1037, 48619.15.1047, 48619.15.1091, 48619.15.1064, 48619.15.1061, 48619.15.1059, 48619.15.1053, 48619.15.1056, 48619.15.1068 по КККР на гр. Царево, община Царево“, с възложител „Еко камп“ ЕООД

Приложение

Публикувано на 11 януари 2024 г.

Преработен доклад по ОВОС за: „Оползотворяване на натрупаните до момента на приватизацията  450 хил.m3 нефтени и други отпадъци с редукция на количествата, ликвидирани при изпълнение на мярка І.2” от Програмата за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация на „НЕФТОХИМ” АД – гр. Бургас”, с възложител „Лукойл Нефтохим Бургас” АД

Приложение

Публикувано на 21 декември 2022 г.

Доклад по ОВОС за: „Изграждане на сгради за отдих и курорт, КОО и трафопостове в поземлени имоти с идентификатори 67800.36.22 и 67800.36.23 по КККР на гр. Созопол, м. „Света Марина“, община Созопол”, с възложител: „САНТА МАРИНА“ АД

Приложение

Публикувано на 27 септември 2022 г.

Преработен доклад по ОВОС за: „Изграждане на туристически чифлици в поземлен имот № 61042.15.249, м. „Добровица“ и поземлени имоти № 61042.15.273, 61042.15.274, м. „Факуда“, с. Равадиново, община Созопол“, с възложител: ЕТ „ЖИКА-ГЕОРГИ ТУМПАЛОВ“

Публикувано на 10 август 2022 г.

Преработен доклад по ОВОС за: „ПУП-План за застрояване за ПИ с идентификатор 73571.7.22 по КК на с. Тънково, м. „Курбана“, Община Несебър, за изграждане на хотел, 16 броя къщи за гости, ресторант, басейн и трафопост“, с възложител: „АНГАРА ИНВЕСТ“ ЕООД

- Приложение

Публикувано на 01 февруари 2022 г.

Допълнително математическо моделиране към доклад по ОВОС за: „Изграждане на парк за кремации и урнополагане в поземлен имот № 007108, м. „Дере Арас“, гр. Камено, общ. Камено“, с възложител: „ВОРИК ГРУП“ ЕООД във връзка с проведено заседание на Експертния екологичен съвет при РИОСВ- Бургас на 15.12,2021г.

Публикувано на 11 януари 2021 г.

Доклад по ОВОС за: „Концесия за добив на подземни богатства -строителни материали (андезитови туфи) от находище "Трите круши - запад", разположено в землището на град Карнобат, община Карнобат, област Бургас”, с възложител: „БАЗАЛТ“ ЕООД

Публикувано на 27 октомври 2020 г.

Преработен доклад по ОВОС за: „Монтаж и въвеждане в експлоатация на модулна инсталация за рециклиране на отработени катализатори чрез пиролиза в част от имот № 000349 в землището на гр. Камено, община Камено, област Бургас“, с възложител: „ИНДУСТРИАЛ ПРОЦЕССИНГ ГРУП” ООД

Публикувано на 07 август 2020 г.

Преработен доклад  по ОВОС за: „Изграждане сгради за отдих и курорт и допълващи дейности в поземлени имоти №№ 81178.8.26, 81178.8.27, 81178.8.28, 81178.8.29, 81178.8.30, 81178.8.31, 81178.8.54, 81178.8.241 (бивш 81178.8.56), 81178.8.58, 81178.8.63, 81178.8.238 (бивш 81178.8.65), 81178.8.239 (бивш 81178.8.66), 81178.8.240 (бивш 81178.8.85), 81178.8.231, 81178.8.15, 81178.8.16, 81178.8.17 по плана на местност „Аклади”, гр. Черноморец, община Созопол”, с възложител „Бултравел” ЕООД

Публикувано на 13 декември 2019 г.

Доклад по ОВОС за: „Изграждане на парк за кремации и урнополагане в поземлен имот № 007108, м. „Дере Арас“, гр. Камено, общ. Камено“, с възложител: „ВОРИК ГРУП“ ЕООД

Публикувано на 04.10.2019 г.

Преработен доклад  по ОВОС за: „Изграждане на сгради за отдих и ЛПСОВ в поземлени имоти № 67800.12.2413, 67800.12.2481 (стар идентификатор 67800.12.2415 и 67800.12.2414) и 67800.12.2482 (стар идентификатор 67800.12.2414), с външна техническа инфраструктура – водоснабдяване, електроснабдяване и канализация, местност „Алепу”, землище гр. Созопол, община Созопол”, с възложител: „ПИРОП” ООД

Публикувано на 21.08.2019 г.

Преработен Доклад по ОВОС за: „Изграждане на сгради за отдих в поземлени имоти №81178.9.20, 81178.9.21, 81178.9.22, 81178.9.46, 81178.9.24, 81178.9.44, 81178.9.25, 81178.9.26, 81178.8.10, 81178.8.11, 81178.8.103, 81178.9.11, 81178.9.12, 81178.9.13, 81178.9.40, 81178.9.39, гр. Черноморец, община Созопол”, с възложители: „Бултравел” ООД, Христо Иванов и Мария Недкова

Публикувано на 04.01.2019 г.

Доклад по ОВОС за: "Изграждане на ваканционен комплекс от вилни и жилищни сгради, обществено-обслужващи обекти за спорт и рекреация в ПИ № 07079.9.964, м. "Брястите", землище гр. Бургас и пътна връзка към имота", с възложител: "Бейно Инвест Къмпани" ЕООД


Публикувано на 09.10.2018 г.

Преработен доклад за: „Добив на скално-облицовъчни материали от находище „Полето“, землище на с. Медвен, общ. Котел“ с възложител: „Булгнайс“ ООД

- Съдържание на доклада
 

Публикувано на 23.07.2018 г.

Доклад по ОВОС за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ № 81178.50.54, 81178.50.55, 81178.50.56 и 81178.50.62 с цел изграждане на 2 хотела, 40 еднофамилни жилищни сгради за сезонно ползване, 4 ресторанта, една административна сграда (общо 47 броя сгради), пет басейна, собствен трафопост, покрит паркинг, ново водовземно съоръжение от подземно водно тяло (тръбен кладенец) и външни връзки – водопровод, канализационен колектор и електропровод, м. атия, землище на гр. Черноморец“ и „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с № 81178.50.61, м. Атия, землище на гр. Черноморец, община Созопол с цел изграждане на 2 хотела, 20 еднофамилни жилищни сгради за сезонно ползване, 2 ресторанта, една административна сграда (общо 25 броя сгради), 2 басейна, собствен трафопост и покрит паркинг“ с възложители: „Хитрон“ ЕООД, гр. Бургас и „Клише“  ЕООД, гр. София

Приложение ДОСВ

Публикувано на 31.05.2018 г.

Доклад по ОВОС за: „Изграждане на крайпътен обслужващ комплекс с бензиностанция, тир-паркинг, заведение за хранене и трафопост в ПИ № 73571.28.1, м. „Бабини драки“, землище с. Тънково, общ. Несебър“, с възложител: Мохамед Канан Шех Халид и Аруа Петрова Ал Шех Халид

Доклад по ОВОС за: „Изграждане на 14 вилни сгради, магазин за хранителни стоки с детска площадка и трафопост в ПИ № 73571.39.49, 73571.39.50, 73571.39.51, 73571.39.52, м. „Кайряка“, землище с. Тънково, общ. Несебър, с възложител: Мохамед Канан Шех Халид и Аруа Петрова Ал Шех Халид

Публикувано на 01.09.2017 г.

Доклад по ОВОС за “Изграждане на нова въздушна електропроводна линия ВЛ 400 кV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“ с възложител „Електроенергиен системен оператор” ЕАД

Публикувано на 07.02.2017 г.

Доклад по ОВОС за "Изграждане на нова инсталация за производство на тухли 500 t/d, разположена на площадка от действащата производствена база в ПИ №07079.1.1425, кв. САРАФОВО, гр. БУРГАС, община БУРГАС" с възложител „КЕРАМИКА БУРГАС“ АД

Публикувано на 08.12.2016 г.

Доклад по ОВОС за "Изграждане на 20 вилни сгради в поземлен имот №126031, местност "АЙВА ДЕРЕ", землище с.Росен, Община Созопол, Област Бургас, с възложител: Милка Георгиева Атанасова.

Публикувано на 18.02.2016 г.

Доклад по ОВОС за "Изграждане на вилно селище за целогодишно ползване в м. "Ченгене скеле" в обхвата на ЧИ на ОУП на землището на с. Маринка в селскостопански ПИ7.151, 7.153, 7.162, 7.211, 7.233, 7.241, 7.279, 7.320, 7.330, 10.245 и 18.002 и 18.26 в териториалния обхват на ТП "ДГС", с възложител: "Царски извори" ООД.

Нетехническо резюме

Публикувано на 09.02.2016 г.

Доклад по ОВОС за "Изграждане на мотел, заведение за хранене и бензиностанция в ПИ46663.72.526. м. Сушица, гр. Малко Търново", с възложител: Радостина Стоева.

Нетехническо резюме