СЕВЕЗО

Публичен регистър на предприятията с висок и нисък рисков потенциал

Обяви за открит обществен достъп до документите по чл.106, ал.2 от ЗООС (за ДППГА и негови актуализации)

Обяви за открит обществен достъп до проекта на решение по чл.106, ал.4 от ЗООС (за ДППГА и негови актуализации)

Решения, издадени от директора на РИОСВ-Бургас по чл.106, ал.4 от ЗООС (за ДППГА и негови актуализации) 

Закон за опазване на околната среда

Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последсвията от тях

Указания/Ръководства