Решения за прекратяване

 
2022
Публикувано на 20.06.2022

Решение БС-48-П/14.06.2022 за: „Водовземане от язовир с ПИ № 29492.13.251 по КК, землище на с. Житосвят за напояване на 271,800 дка люцерна, находяща се в масив 11 по КВС, с. Житосвят, общ. Карнобат” с възложител:  “Земя Огнен” ЕООД

Решение БС-47-П/14.06.2022 за: „Водовземане от язовир с ПИ № 02765.42.136 по КК, землище на с. Детелина за напояване на трайни насъждения - праскови, находящи се в ПИ с №02765.42.5 по КК на с. Детелина и в ПИ с №23176.24.1 по КК на с. Драганци, общ. Карнобат” с възложител:  “Земя Огнен” ЕООД

Решение БС-46-П/14.06.2022 за: „Изграждане на вилна сграда за собствени нужди в ПИ с № 67800.9.45 и № 67800.9.46 по КК на гр. Созопол, местност “Сунетудис”, общ. Созопол” с възложители:  Анка Стоилова и Елена Моравска

Публикувано на 09.06.2022

Решение БС-45-П/08.06.2022 за: „Изграждане на жилищна сграда в ПИ 66528.501.648 по КК на с. Синеморец, община Царево - УПИ VI-266,332, кв. 33“ с възложител: Любомир Йомов

Решение БС-44-П/08.06.2022 за: „Изграждане на хидромелиоративно съоръжение за напояване на винени лозя, разположени в земеделски имоти с идентификатори по КК 57491.14.567, 57491.14.566, 57491.14.229, 57491.10.173, 57491.10.172, 57491.14.537, 57491.7.286, 57491,7.285, землище на гр. Поморие, община Поморие“ с възложител: ЗП Станимир Лимберов

Публикувано на 07.06.2022

Решение БС-43-П/06.06.2022  за: „Изграждане жилищна сграда за сезонно ползване с домови ВиК връзки в ПИ № 11538.11.2, гр. Свети Влас, община Несебър“ с възложител „Аро България“ ЕООД.

Решение БС-42-П/03.06.2022 за: „Пречиствателна станция за отпадъчни води - с. Дебелт, № 20273.505.2 по КК на с. Дебелт, общ. Средец и ПУП-ПРЗ за разделяне на ПИ 20273.505.1, м. “До село”, общ. Средец“, с възложител: “Дебелтинженеринг” АД

Решение БС-41-П/03.06.2022 за: „Зона за отдих, спорт и туризъм - Вая 2, гр. Бургас“, с възложител: Община Бургас

Решение БС-40-П/03.06.2022 за: „Водовземане от язовир с № 80755.40.8 по КК на с. Черково за напояване на 500 дка люцерна, масив 43 по КВС на с. Черково, общ. Карнобат“, с възложител: “Земя Огнен” ЕООД

Публикувано на 30.05.2022

Решение БС-39-П/27.05.2022 за: “Изграждане на водоземно съотъжение за питейно-битово водоснабдяване на имот с № 57491.513.10 по КК на гр. Поморие с възложител: “СодикоМ - Бг” ЕООД

Решение БС-38-П/27.05.2022 за: “Строителство в поземлен имот с идентификатор по КК 39164.11.790, местност “Четирите дървета” с. Кошарица с възложител: “Бългериан Хайтс” ООД

Решение БС-37-П/27.05.2022 за: “Изграждане на нови пролежащи на системата съоръжения за пренос на вода и поставяне на капково- напоителна система за отглеждане на трайни насаждения - овощни видове в поземлени имоти № 010016, 010017, 010019, 010011, 010036, 010035 и 010013, землище с. Грозден с възложител: “ГРОЗДАН - ПЛОД” ООД

Решение БС-36-П/27.05.2022 за: „Извършване на дрегажни дейности с цел почистване плавателните канали на пристанище “Чайка”, гр. Бяла, с възложител Община Бяла

Публикувано на 27.05.2022

Решение БС-35-П/26.05.2022 за: „Поставяне на преместваеми обекти - 12 броя каравани в поземлен имот е № 48619.4.498 по КК на гр. Царево, местност „Арапя”, община Царево”, с възложител Красимир Парашкевов

Решение БС-34-П/23.05.2022 за: „Изграждане на казан за варене на ракия в УПИ XV-388, кв. 42 но плана на с. Трояново, община Камено”, с възложител Тодор Христов

Решение БС-33-П/23.05.2022 за: „Изграждане на 23 броя бунгала в ПИ с № 48619.10.613, м. „Дядо Ильова Бахча“, гр. Царево, Община Царево, с възложител: „Болгардом“ ЕООД

Публикувано на 09.05.2022

Решение БС-32-П/05.05.2022 за: „Изграждане на автомивка в обособена част от ПИ с идентификатор 07079.604.249 по КК на град Бургас, община Бургас и водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение - ТК „СМК Бургас“ за водоснабдяване на автомивката“ с възложител: „СМК Бургас“ ЕАД

Публикувано на 05.05.2022

Решение БС-31-П/05.05.2022 за: „Изграждане на вилно селище в ПИ № 005142 по КК на с. Лозенец, м. „Рибарницата“, община Царево” с възложител: Белослав Стоев

Решение БС-30-П/04.05.2022 за: „Садкова инсталация за отглеждане на риба в предварително избрания участък от акваторията на яз. „Мандра“, садкова инсталация от два понтона с до 20 броя садки на всеки от тях” с възложител: „Бургаски езера“ ЕООД

Публикувано на 03.05.2022

Решение БС-29-П/29.04.2022 за: „Външно ел, захранване на водна помпа 1 и 2 в имот с № 10094.502.58 по КК на с. Варвара и външно ел. захранване на водна помпа 1 и 2 в имот с идентификатор 10094.502.64 по КК на с. Варвара, местност „Гробищата“, община Царево“ с възложители: Елина Големанова, Ирена Богословова, Александър Тонев, Евгения Попова и Трифон Йотов

Публикувано на 29.04.2022

Решение БС-28-П/28.04.2022 за: „Изграждане на уличен водопровод за минерална вода за поземлен имот с идентификатор 07079.13.1079 по КККР на гр, Бургас, м. „Нанелика, община Бургас“, с възложител; „Рендстрой“ЕООД

Решение БС-27-П/28.04.2022 за: „Водовземане от тръбни кладенеци ТК1, ТК2 и ТКЗ, разположени в ПИ с № 67800.1.253 по КК, местност „Герени“, землище на гр. Созопол, община Созопол“, с възложители: „Люкос Пропъртис“ЕООД, „САС Инженеринг АА“ ЕООД и „Българска Пътно-Строителна Компания“ ЕООД.

Решение БС-26-П/28.04.2022 за: „Изграждане на ваканционно селище и КПС в УПИ III-357 по плана на местност „Дядо Ильова бахча“, гр. Царево, община Царево (ПИ № 48619.13.601 по КК)” с възложител: „Южен Бряг Премиум“ ЕООД

Решение БС-25-П/28.04.2022 за: „Водовземане от подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение (тръбен кладенец) в поземлен имот 07079.602.431, област Бургас, община Бургас, гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, парк „Изгрев“ с възложител: Община Бургас

Решение БС-24-П/26.04.2022 за: „Изграждане на сграда за курорт и отдих в имот с № 00878.107.625 по КК на гр. Ахтопол,общ. Царево “, с възложител: „Ескада Транс“ ЕООД

Публикувано на 20.04.2022

Решение БС-23-П/19.04.2022 „Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на продукция и инвентар, с помещение за обитаване и сондаж в ПИ № 07079.9.491, по КК на гр. Бургас, м. „Джамбазларе“, община Бургас" с възложител: Димитър Йорданов”

Публикувано на 11.04.2022

Решение БС-22-П/08.04.2022 „Депониране на земни маси в Хвостохранилище „Върли бряг“ - първи етап - укрепване на водния откос”, с възложител: „Строителни материали“ АД

Публикувано на 07.04.2022

Решение БС-21-П/01.04.2022 „Жилищна сграда с ресторант в поземлен имот с № 66528.501.582 по КК на с. Синеморец, УПИ П-582, кв. 37, община Царево”, с възложител „Одит-ММ” ЕООД

Решение БС-20-П/06.04.2022 „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXV-1033, кв. 44, кв. Крайморие, гр. Бургас“, с възложител: Димо Русев

Публикувано на 04.04.2022

Решение БС-19-П/04.04.2022 „Реконструкция и разширение на ПСОВ-Синеморец в поземлен имот с идентификатор 66528.501.446 по КК на е. Синеморец, община Царево”, с възложител Община Царево

Решение БС-18-П/04.04.2022 „Поставяне на преместваем обект - автомивка в имот 81178.32.433 по КК на гр. Черноморец, местност „Кайряка”, община Созопол”, е възложител „Агро Трейд” ООД

Решение БС-17-П/04.04.2022 „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване в поземлен имот № 57491.18.165, местност „Кошарите”, гр. Поморие, община Поморие и изграждане на собствен водоизточник”, с възложител Росен Попов

Решение БС-16-П/04.04.2022 „Изграждане на паркинг с метален навес в поземлен имот с идентификатор 00151.180.8 по КК на гр. Айтос, местност „Могилата, община Айтос”, с възложител „Младост Димо Ангелов” ООД

Решение БС-15-П/04.04.2022 „Разширение на буферен склад за течни горива с технологични съоръжения за съхранение на втечнени въглеводородни газове на Пристанищен терминал „Бургас Изток-2”, част от поземлени имоти №№ 07079.618.23 и 07079.618.203, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител „БМФ ПОРТ БУРГАС” ЕАД

Решение БС-14-П/04.04.2022 „Изграждане на сервиз за климатици, складове, офиси и търговия в УПИ IX-2862, кв. 80 по плана на град Бургас, община Бургас /ПИ с № 07079.2.2852 по КК на град Бургас/“ с възложител: „Вардев Сервиз“ ООД

Решение БС-13-П/04.04.2022 „Изграждане на 18 вилни сгради, рецепция, ресторант, басейн, обслужваща сграда, ТП, КОО и подпорна стена в ПИ с идентификатор 67800.8.1100 по КК на м. „Буджака“, град Созопол, община Созопол /УПИ XI-127, 625, 626 по плана на град Созопол, община Созопол“ с възложител: Църковно настоятелство при храм „Свети Георги“

Решение БС-12-П/04.04.2022 „Изграждане на вилна сграда и сондаж в поземлен имот с идентификатор 07079.17.1712 по КК на гр. Бургас, кв. Рудник, община Бургас”, с възложител Димитър Минчев

Публикувано на 25.03.2022

Решение БС-11-П/24.03.2022 „Отглеждане на биопчелин със 220 броя пчелни семейства в ПИ № 39164.281.13, м. „Чабукчи/Кабакчи“, землище с. Кошарица, община Несебър” с възложител: ЗП Калин Стоянов

Публикувано на 22.03.2022

Решение БС-10-П/22.03.2022 „Изграждане на вилна сграда в ПИ с № 07079.17.1712 по КК на град Бургас, община Бургас“ с възложители: Димитър Минчев и Анелия Цветанова-Минчева

Решение БС-9-П/22.03.2022 „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала върху сгради с № 07079.660.616.6, 07079.660.616.3 и 07079.660.616.4 по КК на град Бургас, община Бургас“ с възложител: „Бургас Комерс“ АД

Решение БС-8-П/22.03.2022 „Изграждане на възстановителен балнеоложки комплекс с ресторант, басейни и трафопост в ПИ с № 47651.7.130 по КК, местност „Драката”, землище на с. Медово, община Поморие“, с възложител: „Медово“ ЕООД

Публикувано на 18.03.2022

Решение БС-7-П/18.03.2022 „Изграждане на ваканционно селище - 6 бр. къщички и ограда в ПИ № 48619.64.136 по КК на гр. Царево, община Царево, м. „Нестинарка” с възложител „Оренда Тур“ ЕООД

Публикувано на 15.03.2022

Решение БС-6-П/14.03.2022 „Разширение на производствената дейност чрез третиране на отпадъци с код 19 12 04 - пластмаса и каучук“, с възложител: ЕТ „Бета Комерсиал - Страшимир Йорданов“

Публикувано на 09.03.2022

Решение БС-5-П/07.03.2022 за: „Поставяне на временен преместваем обект в ПИ с № 81178.58.27 по КК на гр. Черноморец, общ. Созопол и изграждане на ВИК връзки и електроснабдяване на имота“, с възложител: “Холидей Камп” ООД

Публикувано на 28.02.2022

Решение БС-4-П/24.02.2022 за: „Изграждане на сондажен кладенец за собствени нужди в ПИ 69328.102.213, м. “Край село - СРГ”, землище село Стоилово, общ. Малко Търново“ с възложител: “Натс Комерс” ЕООД

Решение БС-3-П/24.02.2022 за: „Изграждане на една вилна сграда в ПИ № 102, зона 4 от ЗСПЗЗ, м. “Росенец”, земл. село Росен, общ. Созопол“ с възложител: Александър Ахмаков

Решение БС-2-П/24.02.2022 за: „Изграждане на сгради за отдих и курорт, КОО и трафопост и ПУП-ПРЗ и ПУР за ПИ 67800.36.67, 67800.36.69 и част от 67800.36.49, 67800.36.46, гр. Созопол, м. “Света Марина”, общ. Созопол“ с възложител: “Санта Марина” АД

Публикувано на 07.02.2022

Решение БС-1-П/04.02.2022 за: „Изграждане на пет вилни сгради в поземлен имот 66528.1.227 по КК на с. Синеморец, местност „Поляните”, община Царево”, с възложител Юлиана Петрова

2021
Публикувано на 19.11.2021

Решение БС-63-П/19.11.2021 за: „Изграждане на бистро, апартаментен хотел, лоби бар и гаражи в УПИ II. кв.1 по плана на „Приморски парк“, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител „Българо-американска компания Черно море“ ЕООД

Публикувано на 15.11.2021

Решение БС-62-П/15.11.2021 за: „Изграждане на еднофамилна вилна сграда в ПИ с № 81178.61.919 по КК, местност „Миктов мост“, землище на гр. Черноморец, община Созопол“, с възложител: Мирослав Проданов

Решение БС-61-П/15.11.2021 за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала върху покривна конструкция на сграда е № 51500.502.552.2, находяща се в имот 51500.502.552 по КК на гр. Несебър, община Несебър”, с възложител „Елпон” ООД

Решение БС-60-П/12.11.2021 за: „Поставяне на временен обект тип „Фургон” в имоти с идентификатори 47651.11.19 и 47651.11.127 по КК на с. Медово, община Поморие”, с възложител Атанас Димов

Решение БС-59-П/12.11.2021 за: „Изграждане на ваканционно селище и КПС в поземлен имот е идентификатор 48619.13.601 по КК на гр. Царево, община Царево”, с възложител „Южен бряг Премиум” ЕООД

Решение БС-58-П/12.11.2021 за: „Изменение на действащ ПУП за поземлен имот с идентификатор 44425.9.72 (стар номер 009055), местност „Мартеново“, землище с. Лъка, община Поморие и отреждането му за цех за преработване на месо и месни продукти и кланица за обслужване на лично стопанство“, с възложител: Васил Киряков

Решение БС-57-П/12.11.2021 за: „Реконструкция и модернизация на кравеферма в ПИ № 154001, м. „Горчивка“, землище на с. Пирне, община Айтос“, с възложител: „Хелиос Милк“ ЕООД

Решение БС-56-П/12.11.2021 за: „Парк Ченоморски ефекти“ I-етап в УПИ I, кв.60 по плана на гр. Обзор, ПИ № 53045.225.84 по КК на гр. Обзор, община Несебър“, с възложител: Община Несебър

Решение БС-55-П/12.11.2021 за: „Развъждане на риба и други аквакултури в язовир „Раклиновски път“, съставляващ имот № 000290, землище с. Раклиново, община Айтос“, с възложител:- „Пресинвестмънт“ ЕООД

Решение БС-54-П/12.11.2021 за: “План за актуализация на ПУП-ПРЗ на с. Маринка, общ. Бургас с ПИ № 002255, 002211“, с възложител: „Пикасо” ЕООД

Решение БС-53-П/12.11.2021 за: „Преместваеми обекти - шест броя в имот с идентификатор 48619.8.763 по КК на гр. Царево, местност „Елхов дол“, община Царево”, с възложители: Добрин Евтимов и Донка Ламбова

Решение БС-52-П/12.11.2021 за: „Поливане на 250 дка череши, находящи се в масив 282 по КВС в землището на гр. Карнобат от язовир с идентификатор 36525.278.971 с площ от 9, 391 дка“, с възложител: „Земя Огнен“

Решение БС-51-П/12.11.2021 за: „ПУП- ПРЗ за поземлени имоти №№ 67800.8.18, 67800,8.22, 67800.8.24, 67800.8.25, 67800.8.27, 67800.8.230, 67800.8.243, 67800.8.307, 67800.8.312, 67800.8.315, 67800.8.316, 67800.8.321, 67800.8.527, 67800.8.643, 67800.8.646, 67800.8.846, 67800.8.882 и 67800.8.1005 по КК на гр. Созопол, местност „Буджака”, община Созопол”, с възложител: Община Стара Загора

Решение БС-50-П/12.11.2021 за: „Промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 73571.28.210, находящ се в землището на с. Тънково, община Несебър, област Бургас с цел урегулирането му и изграждане на крайпътно заведение за хранене, бунгала и трафопост“, с възложител: Константин Янушев

Решение БС-49-П/12.11.2021 за: „Жилищна група от затворен тип, еднофамилни сгради тип 2 в поземлени имоти с идентификатори по КК 11538.15.169 и 11538.15.179, местност „Касада саръгьолджук“, землище на гр. Свети Влас, община Несебър”, с възложител: „ЗАХАРЕН КОМБИНАТ ПЛОВДИВ” АД

Решение БС-48-П/12.11.2021 за: „Изграждане на сондажен (тръбен) кладенец за собствени нужди в поземлени имоти 07079.30.1051 по КК УПИ XXXVII-1051, кв. 43, местност „Кафка”, кв. „Крайморие”, гр. Бургас, община Бургас”, с възложител Пламен Петков

Решение БС-47-П/12.11.2021 за: „Изграждане на една жилищна сграда в имот с идентификатор 39164.11.860, по КК на с, Кошарица, местност „Читърлъка“, община Несебър”, с възложител: Васил Йосифов

Решение БС-46-П/12.11.2021 за: „Изграждане на вилна сграда за сезонно ползване в имот № 80916.71.15, местност „Кантона“, землище с. Черни връх, община Камено“, с възложители: Ирина Петрова и Ивайло Петров

Решение БС-45-П/12.11.2021 за: „Реконструкция на съществуващ стопански двор в кравеферма за кравично млечно направление в имот 154001, местност „Горчивка”, с Пирне, община Айтос”, с възложител „Хелиос Милк” ЕООД

Решение БС-44-П/12.11.2021 за: „Изграждане на инсталация за пиролиза иа отпадъци от пластмаса и гума в имот с идентификатор 20273.28.53 но КК на с. Дебелт, община Средец”, с възложител „Еми” ООД

Решение БС-43-П/12.11.2021 за: „Преместване на дейността на фирмата в имот 052004, УПИ IV, масив 52 по плана на кв. ”Долно Езерово”, гр. Бургас.“, с възложител: „Бургас Трак Сервиз” ЕООД

Решение БС-42-П/12.11.2021 за: „Изваждане на отводнителен канал за дере Адата (р. Пазариолу) на територията на община Поморие.”, с възложител: „M-Поморийски солници” ЕООД

Публикувано на 04.11.2021

Решение БС-41-П/04.11.2021 за: „Изграждане на ваканционно селище и канално-помпена станция за отпадни води в ПИ с № 48619.13.601 по КК, УПИ III-357 по плана на м. „Дядо Ильова бахча“, землище на гр. Царево, община Царево“, с възложител: „Южен Бряг Премиум“ ЕООД

Публикувано на 02.11.2021

Решение БС-40-П/02.11.2021 за: „Обособяване на площадка за събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) в УПИ XVII, кв.25 по плана на производствена зона „Север“, гр. Карнобат, община Карнобат“, с възложител „Трансинсс“ ООД

Публикувано на 25.10.2021

Решение БС-39-П/25.10.2021 за: „Изграждане на лодкостоянка за рибарски лодки в акваторията на Черно море и в поземлени имоти с № 61056.502.499, 61056.502.503, 61056.502.507 и 61056.502.584 по КК на с. Равда, община Несебър”, с възложител Община Несебър

Публикувано на 15.10.2021

Решение БС-38-П/15.10.2021 за: „Изграждане на сондажен кладенец в ПИ с № 61042.11.160 по КК на с. Равадиново, община Созопол“, с възложител: „Свеж вятър“ ЕООД

Решение БС-37-П/15.10.2021 за: „Изграждане на навес за съхранение на продукция в ПИ с № 57491.17.186 по КК на град Поморие, община Поморие“, с възложител: Николай Павлов

Публикувано на 17.09.2021

Решение БС-36-П/17.09.2021 за: „Изграждане на лодкостояика за рибарски лодки, разположена южно от ПИ с № 61056.502.503 и 61056.502.507 по КК на с. Равда в прилежащата им акватория на Черно море, община Несебър”, с възложител Община Несебър

Публикувано на 14.09.2021

Решение БС-35-П/13.09.2021 за: „Изграждане на една жилищна сграда в поземлен имот с № 07079.608.205 но К‘К на гр. Бургас, УПИ XIII-1272, кв. 110 по плана на ЦГЧ”, с възложители Жоро Долапчиев и Елена Долапчиева

Публикувано на 09.09.2021

Решение БС-34-П/ 03.09.2021 за: „Изграждане на еднофамилна къща тип рибарска хижа в поземлен имот 10094.34.215 по КККР на с. Варвара, община Царево”, с възложител Иван Попов

Публикувано на 03.09.2021

Решение БС-33-П/03.09.2021 за: „Преустройство на цех за безалкохолни напитки в цех за производство и бутилиране на натурални дезинфектанти в УПИ VIII, кв. 9 по плана на с. Свобода, община Камено“, с възложител: „Симпъл Сайънс (България)” ЕООД

Публикувано на 19.08.2021

Решение БС-32-П/18.08.2021 за: "Поставяне на преместваем обект в ПИ с № 81178.58.27 по КК на град Черноморец, община Созопол и изграждане на ВиК връзки и електроснабдяване на имота”, с  възложител:  “ХОЛИДЕЙ КАМП” ООД

Публикувано на 10.08.2021

Решение БС-31-П/09.08.2021 за: „Изграждане на общински център за изследване на Черноморската флора и фауна, ботанически и природонаучен музей в УПИ II, кв. 78А по плана на гр. Несебър (поземлен имот № 51500.502.841 по КК), община Несебър и изграждане на водовземно съоръжение в поземлен имот№ 51500.502.307”, с възложител Община Несебър

Публикувано на 09.08.2021

Решение БС-30-П/06.08.2021 за: „Изграждане на две вилни сгради за курорт и отдих в поземлен имот № 81 178.1.83 по КК на гр. Черноморец, местност „Атия”, община Созопол”, с възложител Диана Колева-Граховска

Решение БС-29-П/16.07.2021 за: „Изграждане на вилни сгради в имот № 48619.53.613, м. СК Фонд Лафина, землище Царево“, с възложител: Росен Даскалов

Решение БС-28-П/16.07.2021 за: „Изграждане на вилни в поземлен имот с идентификатор 63029.135.7, местност „Студената вода”, с. Росен, община Созопол”, с възложител Никола Георгиев

Решение БС-27-П/16.07.2021 за: Решение БС-27-П/16.07.2021 за: „Изграждане на жилищни сгради, басейн, спортно игрище и паркоместа в имот № 51500.18.1, местност „Бостанлъка“, гр. Несебър, община Несебър“, с възложител: „Сьни бийч кийс“ ЕООД

Публикувано на 28.07.2021

Решение БС-26-П/16.07.2021 за: „Изграждане на жилищни сгради в ПИ № 67800.8.125, 67800.8.126, 67800.8.127, 67800.8.625, 67800.8.626 по КК на гр. Созопол, общ. Созопол “, с възложител: Църковно настоятелство при храм „Свети Георги“

Решение БС-25-П/16.07.2021 за: „Водовземане от 3 броя тръбни кладенци, намиращи се на територията на ПИ № 67800.1.253 по КК, землище на гр. Созопол, м. „Герени“, общ. Созопол ”, с възложители: Антон Пенчев, Иван Цеков и Любомир Тончев

Публикувано на 19.07.2021

Решение БС-24-П/16.07.2021 за: „Изграждане на сондажен кладенец до 10 метра за собствени нужди в ПИ № 51500.505.1041 по КК на гр. Несебър”, с възложител: “Иватур” ЕООД

Публикувано на 16.07.2021

Решение БС-23-П/14.07.2021 за:„Изграждане на сондажен кладенец до 10 метра за собствени нужди в поземлен имот с идентификатор 51500.505.10 по КК на  гр. Несебър, община  Несебър“, с възложител: „Иватур“ ЕООД

Решение БС-22-П/14.07.2021 за: „Изграждане на пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда, разположена в ПИ с идентификатор 07079.712.1532 по КК на гр. Бургас, кв. „Черно море“, община Бургас“, с възложител: Петър Петров

Публикувано на 09.07.2021

Решение БС-21-П/9.07.2021 за: „Закупуване и доставка на катамаран за обслужване нуждите на ферма за отглеждане на мида“, с възложител: „Полиси Девелопмънт“ ЕООД

Решение БС-20-П/9.07.2021 за: „Монтиране па модулен обект за преработка на мляко и. модулен обект за месо и месни продукти, транжиране на месо и кланичен пункт в УПИ I-69. 70 и 71, кв. 52. с. ?ата, община Поморие“, с възложител: ЕТ ЗП Стойко Иванов

Публикувано на 07.07.2021

Решение БС-19-П/7.07.2021 за: „Поставяне и експлоатация на мобилна шредерна инсталация за предварителна обработка на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в поземлен имот 07079.662.9570, южна промишлена зона, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител „АЛСИ” ЕООД

Публикувано на 28.06.2021

Решение БС-18-П/25.06.2021 за: „Разширение на гробищен парк - гр. Несебър в имоти с идентификатори 61056.37.1.61056.37.2 и 61056.37.3 по КК на с. Равда, местност „Хендск тарла“, община Несебър“, с възложител Община Несебър

Публикувано на 16.06.2021

Решение БС-17-П/16.06.2021 за: „ПУП-ПРЗ за имот № 57491.13.600 и част от имот № 57491.13.589 по КК на гр. Поморие, м. „Хонят“, общ. Поморие с цел осигуряване на достъп до имота, ремонт и преустройство на съществуващи сгради в обособяване на пункт за събиране на черни и цветни метали“, с възложител: “РАЯНИ 76” ЕООД

Публикувано на 04.06.2021

Рeшение № 296/28.05.2021 за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № БС-11-П/10.03.2021г. за прекратяване на административно производство за инвестиционно предложение „Разширение на съществуващ пристан и създаване на убежище за малки плавателни съдове в акваторията на остров „Света Анастасия“  /ПИ с идентификатор 07079.835.1 по КК на град Бургас, община Бургас/“ с възложител: Община Бургас, като наименованието на ИП, да се чете: „Разширение на съществуващ пристан и създаване на убежище за малки плавателни съдове в акваторията на остров „Света Анастасия“  /ПИ с идентификатор 07079.835.1 по КК на град Бургас, община Бургас/ - промяна по време на строителство“ с възложител: Община Бургас.

Публикувано на 28.05.2021

Решение БС-16-П/27.05.2021 за: „Изменение на ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 47202.501.1550 по КК на с. Маринка, община Бургас“ с възложител: „МТ Агро“ ООД

Публикувано на 26.05.2021

Решение БС-15-П/25.05.2021 за: „Изграждане на ваканционно селище в имот с идентификатор № 48619.6.544 по КК на гр. Царево, местност „Арапя”, община Царево”, с възложители Марий Дичев и Владислав Данаилов.

Публикувано на 22.04.2021

Решение БС-14-П/22.04.2021 за: „Изграждане на жилищна сграда и сондажен кладенец в ПИ с идентификатор 07079.12.642 по КК, УПИ II-1, м. 20 по плана на гр. Бургас, м. „Машатлъка“, землище на кв. „Ветрен“, община Бургас“, с възложител: Димитричка Маринова

Публикувано на 21.04.2021

Решение БС-13-П/20.04.2021 за: „Поставяне на преместваеми обекти и обособяване на къмпинг за сезонно ползване в имот с идентификатор № 67800.1.33 по КК на гр. Созопол, местност „Герени”, община Созопол”, с възложители Николай Стефанов, Стефан Ангелов, „Бултравел“ ООД, „Лагуна Травъл“ ЕООД

Публикувано на 31.03.2021

Решение БС-12-П/29.03.2021 за: „Изграждане на ваканционно селище в имот с № 48619.6.544 по КК на гр. Царево, местност “Арапя”, община Царево, с възложители: Марий Дичев и Владислав Данаилов

Публикувано на 12.03.2021

Решение БС-11-П/10.03.2021 за:„Разширение на съществуващ пристан и създаване на убежище за малки плавателни съдове в акваторията на остров „Св. Анастасия“ (ПИ с идентификатор 07079.835.1 по КККР на гр. Бургас), Община Бургас“,  с възложител: ОБЩИНА БУРГАС 

Решение БС-10-П/10.03.2021 за:„Изграждане на водовземно съоръжение-тръбен кладенец за добив от подземни води в ПИ с идентификатор 44094.1.943 по КК на с. Лозенец, община Царево, за поливане на зелени площи и зеленчуци за собствена консумация и измиване на площадки в имота“ с възложител: Ирина Кирязова

Решение БС-9-П/10.03.2021 за: „Извършване на дейности по събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), опаковки и излезли от употреба гуми на площадка в ПИ с идентификатор 07079.827.65 по КК на гр. Бургас, кв. „Долно езерово“ общ. Бургас“, с възложител: „Рисайклинг България“ ЕООД

Решение БС-7-П/08.03.2021 за: „Обособяване на площадка за съхранение и обработка на утайки от пречиствателни станции в имот № 56956.340.25, м. «Петър Берон», земл. с. Подвис, общ. Сунгурларе” възложител „САТИ КОМЕРС” ЕООД

Публикувано на 01.03.2021

Решение БС-8-П/01.03.2021 за: „Поставяне на преместваеми обекти - ресторант, магазин, рецепция, кабина за охрана, павилиони за масаж, за сладолед и летен бар, места за разполагане (паркиране на каравани и на мобилни бунгала) в имот с № 81178.5.432 по КК на гр. Черноморец, местност „Аклади”, община Созопол”, с възложител „МН - Туристик Проджект” ЕООД

Публикувано на 08.02.2021

Решение БС-6-П/05.02.2021 за: „Поставяне на временни преместваеми обекти - 8 броя каравани в ПИ № 67800.54.63 по КК на гр. Созопол, м. “Мапи”, общ. Созопол”, с възложител: Иван Кишев и наследници

Публикувано на 05.02.2021

Решение БС-5-П/05.02.2021 за: „Изграждане на трасе на канализационен колектор за промишлена зона - град Царево, община Царево”, с възложител: Община Царево

Решение БС-4-П/03.02.2021 за: „Изграждане на водопровод за Промишлена зона - гр. Царево, общ. Царево”, с възложител: Община Царево

Публикувано на 29.01.2021

Решение БС-3-П/28.01.2021 за: „Извършване на дейности по събиране, съхранение и третиране на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/ и отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) в поземлен имот № 81178.51.22 по КК на гр. Черноморец, м. „Мина Росен”, община Созопол“, с възложител: ”Илко Кар” ЕООД

Публикувано на 28.01.2021

Решение БС-2-П/28.01.2021 за „Изграждане на производствено-техническа база за сигнално-охранителна техника - нарязване на зададен размер на елементи за външни облицовки от алуминиеви композитни материали и от естествен камък, гранит, складиране, експедиция и офис в ПИ с № 07079.2.1729, м. „Келева нива“, землище на гр. Бургас“, с възложител: „СОТ-СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА“ ЕООД

Публикувано на 21.01.2021

Решение БС-1-П/20.01.2021 за: „Кланичен пункт за добив на месо от едри преживни животни в поземлен имот № 10327.412.2, с. Везенково. община Сунгурларе”, с възложител „Златен клас” ЕООД


2020

Публикувано на 04.01.2021

Решение БС-73-П/31.12.2020 за: „Изграждане на пътна връзка към ПИ с № 489005, местност “Кара пелит”, землище на гр. Айтос, общ. Айтос“, с възложител: Мюмюн Феим

Решение БС-72-П/31.12.2020 за: „Изграждане на алейна мрежа - алея № 1 в ПИ с № 53045.213.618 и ПИ с № 53045.224.202 по КК на гр. Обзор, общ. Несебър“, с възложител: “Турист Премиум Инвестмънт” ЕООД

Решение БС-71-П/31.12.2020 за: „Изграждане на двуетажна вилна сграда в ПИ с № 00833.1.162, местност “Стролата”, гр. Ахелой, общ. Поморие“, с възложител: “Гудисон Парк” ООД

Решение БС-70-П/31.12.2020 за: „Изграждане на масивна ограда и поставяне на девет броя подвижни каравани в ПИ с № 67800.54.109, местност “Каваци”, гр. Созопол, общ. Созопол“, с възложител: Светослав Аладжов

Публикувано на 23.12.2020

Решение БС-68-П/23.12.2020 за: “Строителство в поземлен имот с идентификатор по КК 39164.11.478, местност “Бунков лонгоз”, землище на с. Кошарица, община Несебър, с възложител: ”БЪЛГЕРИАН ХАЙТС”ООД

Решение БС-67-П/23.12.2020 за: „Засаждане на трайни насаждения - сливи в ПИ 62459.16.26, и 62459.26.29 и 62459.26.6 по КККР на с. Резово, община Царево “, с възложител: Живко Костов

Публикувано на 27.11.2020

Решение БС-66-П/27.11.2020 за: „Изграждане на търговска сграда в ПИ № 071022 по ППЗ на с. Ябълчево, община Руен“, с възложител: Али Али

Решение БС-65-П/27.11.2020 за: „Преустройство на съществуваща сграда с № 61056.34.23.3, с. Равда, община Несебър в цех за производство на пластмасови изделия“, с възложител: „Агро Прогрес 2011“ ЕООД

Решение БС-64-П/27.11.2020 за: „Изграждане на жилищни сгради за сезонно и постоянно обитаване, сгради за обслужващи дейности, автомивка и обект за транспорта в ПИ № 61056.77.107 и ПИ № 61056.77.108, м. „Четал тепе”, с. Равда, община Несебър“, с възложител: Маргарита Щакова

Решение БС-63-П/27.11.2020 за: „Закупуване на специализирана земеделска техника за фуражни култури, за извършване на работни операции в рамките на животновъдни стопанства и оборудване за съхранение и превоз на прясно мляко за нуждите на членовете на групата на производители“, с възложител: „Шийп груп - 2016“ ООД

Решение БС-62-П/27.11.2020 за: „ПУП-ПРЗ за имот № 73388.89.13 по КК н ас. Тръстиково, община Камено с цел промяна статута на земеделска земя и отреждане „за жилищно строителство“, с възложители: Трифон Петков, Руска Петкова, Димитър Петков, Живко Петков, Ивана Димитрова, Жечо Димитров, Петко Петков, Тодора Стоянова, Пенка Ангелова и Дияна Чобанова

Публикувано на 06.11.2020

Решение БС-61-П/04.11.2020 за: „ПУП-ПР-ПРЗ“, за имот № 164 от ЗЗП, местност “Набожната къща”, гр. Айтос с цел обособяване на площадка за изграждане на вилна сграда”, с възложител: Веселин  Плахов

Публикувано на 04.11.2020

Решение БС-60-П/04.11.2020 за: „Изграждане на блокова оранжерия за производство на зеленчуци в поземлен имот с идентификатор 57491.10.409 и изграждане на складова постройка в поземлен имот с идентификатор 57491.10.393, находящи се в местността „Голям Герен“, землище на гр. Поморие. Създаване на система за капково напояване, мъглуване, общи нужди и растителна защита“, с възложител: „Д и Д Лазарови“ ООД

Решение БС-59-П/04.11.2020 за: „Изграждане на локално пречиствателно съоръжение в УПИ IV-5095, 5096, 5097, м. „Аклади“, гр. Черноморец, общ. Созопол“, с възложител: „Тобо“ ООД

Решение БС-58-П/04.11.2020 за: „Павилион за авторемонтни услуги и автомивка в терен частна собственост с площ 100 кв. м., съставляващ УПИ I, кв. 75 по плана на гр. Карнобат“, с възложител: „Памела 2008“ ЕООД

Решение БС-57-П/04.11.2020 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ с цел бъдещо инвестиционно проектиране на курортни сгради в поземлен имот 57491.501.3 по кккр на гр. Поморие , общ. Поморие“, с възложител: Община Поморие

Решение БС-56-П/04.11.2020 за: „Изграждане на вилни сгради в имот № 007168, м. „Оранжериите“, с. Порой, общ. Поморие“, с възложител: Емил Димитров

Публикувано на 03.11.2020

Решение БС-55-П/03.11.2020 за: „Преустройство и промяна предназначението на част от битов контейнер, сигуиран в УПИ III, кв. 23 по плана на с. Александрово, общ. Поморие, в пекарна“, с възложител: Михаил Черкезов

Решение БС-54-П/03.11.2020 за: „Изграждане на жилищни сгради в ПИ е № 52279.10.430 по КК на с. Константиново, общ. Камено“, с възложители: Атанас Манов и съсобственици

Публикувано на 13.10.2020

Решение БС-53-П/12.10.2020 за: „Изграждане на система за капково напояване на лозя в ПИ № 57491.11.214, 57491.11.278, 57491.11.286, 57491.12.280, 57491.11.281, 57491.11.282 и 57491.11.131 по КК на град Поморие, общ. Поморие“, с възложител: „Станков и синове“ ООД

Публикувано на 25.09.2020

Решение БС-52-П/25.09.2020 за: „Обособяване на съществуваща сграда – производствено хале, разположено в ПИ № 4450, кв. 253, индустриална зона гр. Айтос, в цех за производство на течни миещи автопродукти, предназначени за външно почистване на МПС и закупуване, и монтаж на технологична линия за нуждите на производството”, с възложител: „Адор Трейд“ ЕООД

Публикувано на 04.09.2020

Решение БС-51-П/04.09.2020 за: „Изграждане на водопровод преминаващ през имот № 67800.5.823 от о.т. 215,216,217 до о.т. 218 и улична канализация преминаващ през имот № 67800.5.740, м. “Буджака“, гр. Созопол, общ. Созопол”, с възложители: Траян Пандаров и Константин Пандаров

Решение БС-50-П/04.09.2020 за: „Изграждане на буферен паркинг в част от поземлени имоти с № 07079.663.626 и 07079.663.65 по КК на гр. Бургас, община Бургас, Южна промишлена зона, гр. Бургас”, с възложител: Община Бургас

Публикувано на 26.08.2020

Решение БС-49-П/26.08.2020 за: „Изграждане на 25 броя бунгала в имоти в № 67800.8.125, 67800.8.126, 6800.8.127, 67800.8.625 и 67800.8.626 по КК на гр. Созопол, м. "Буджака", общ. Созопол", с възложител: Църковно настоятелство при храм „Свети Георги“

Публикувано на 25.08.2020

Решение БС-48-П/24.08.2020 за: „Изграждане на модулна станция за собствени нужди с обем V-20 куб.м. за дизелово гориво с ПИ № 07079.605.468 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: “Планет Транс“ ООД

Решение БС-47-П/24.08.2020 за: „Възстановяване на нарушена рекултивация на част от съществуващо хвостохранилище в ПИ № 07079.9.9.425, м.“Сулу дере“, землище на гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: "Солвейг 13" ООД

Публикувано на 21.08.2020

Решение БС-46-П/20.08.2020 за: „Създаване на овощна градина за отглеждане на насаждения от сливи в границите на ПИ № 062001 и № 062002, находящи се в землището на с. Зидарово, общ. Созопол, изграждане на сондаж и система за капково напояване, поставяне на телена ограда около имотите и закупуване на техника за съфинансиране по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, с възложител: „ Енджи Транс“ ООД

Решение БС-45-П/20.08.2020 за: „Изграждане на жилищна сграда – елемент от допълващо застрояване в ПИ № 063017 м. „Край село“, землище на с. Руен, общ. Руен“, с възложител:Халил Халил

Решение БС-44-П/20.08.2020 за: „Изграждане на складово-търговска площ за дистрибуция на едро на промишлени стоки и малка бензиностанция в ПИ № 67800.12.328, м. “Куру баир“, гр. Созопол, общ. Созопол“, с възложители: Марио Захариев и Михаил Заимов

Решение БС-43-П/20.08.2020 за: „Преустройство на офис, ЗОХ и павелион за закуски в ЗОХ и павилион за закуски в сграда с ПИ №07079.612.112.1 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложители: Светослава Станчева и Мартин Джангозов

Публикувано на 17.08.2020

Решение БС-42-П/13.08.2020 за: „Изграждане на ферма за отглеждане на черни миди в открити води в района на остров „Св. Св. ИВан и Петър“ в района на гр. Созопол, общ. Созопол“, с възложител: „Нигбо С“ ЕООД

Решение БС-41-П/13.08.2020 за: „Разширение на съществуваща мидена ферма, разположена в акваторията на Черно море, южно от остров „Свети Иван“, община Созопол“, с възложител: „Блек сий мъсълс“ ЕООД

Публикувано на 08.07.2020

Решение БС-39-П/07.07.2020 за: „Откриване на площадка за: събиране, временно съхранение и сортиране на отпадъци от пластмаса, хартия и картон, стъкло, опаковки от различен материал и др; събиране, мелене и гранулиране на отпадна пластмаса; събиране и обеззаразяване на смесени битови отпадъци; събиране и временно съхранение на абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла; събиране и временно съхранение на оловни акумулаторни батерии и портативни батерии; събиране и временно съхранение на битум; събиране и временно съхранение на антифризна течност; събиране и временно съхранение отпадъчни бои и лакове и утайки от същите; събиране, временно съхранение и предварително третиране на нефто- и маслосъдържащи отпадъци от резервоари, пясъкоуловители и масленоводни сепаратори, шахти и др., спирачна течност; събиране, временно съхранение и предварително третиране на маслени филтри; събиране, временно съхранение и предварително третиране на отработени масла в ПИ № 07079.827.107 (част от ПИ № 07079.6.944), м. „Караянос“, землище кв. „Долно Езерово”, гр. Бургас, община Бургас” с възложител „Партнерс” ООД

Публикувано на 06.07.2020

Решение БС-38-П/02.07.2020 за: „Изграждане на площадка за обезвреждане на болнични и биологични отпадъци в УПИ I, кв. 15 по плана на с. Свобода, община Камено”, с възложител: „Медик Инстрейд” АД

Решение БС-37-П/02.07.2020 за: „Създаване на трайни насаждения от сливи, ябълки и круши, изграждане на ограда, противоградушкова система, противопожарна полоса и система за капково напояване в имоти № 061019, 061020, 061021, 061022, 061023,  061024 и 061025, землището на с. Габър, община Созопол”, с възложител: „Контрол“ ЕООД

Публикувано на 02.07.2020

Решение БС-36-П/29.06.2020 за: „Изграждане на една жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.13.2137 по КК на град Бургас, община Бургас /УПИ LVIII-2137 по плана на гр. Бургас/“ с възложител: Веселин Бакалов

Публикувано на 30.06.2020

Решение БС-35-П/26.06.2020 за: „Производство на ел. енергия от преработка на биоотпадъци, пластмасови и каучукови отпадъци и RDF в част от поземлен имот № 80916.10.158, с. Черни връх, община Камено”, с възложител „ЕМ-ЕН” ООД

Публикувано на 26.06.2020

Решение БС-34-П/26.06.2020 за: „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ в поземлени имоти №№ 11538.11.23, 11538.11.1, 11538.11.13 и 11538.11.14 по КК на Свети Влас, община Несебър”, с възложител: Община Несебър

Решение БС-33-П/24.06.2020 за: „Изграждане на винарна за винопроизводство с база за нощувки, обслужващи и рекреационни обекти в ПИ № 27454.23.23, 2754.23.52, 2754.23.86, 27454.23.88, 027454.23.90 по КК на с. Емона, м. "Кладери", с възложител: "Дар Инвест" ЕООД

Решение БС-32-П/23.06.2020 за: „Изграждане на складови и търговски сгради с промишлен сектор за производство на кабели и проводници в поземлен имот № 07079.2.1399 по КК на гр. Бургас, община Бургас”, с възложител: „Имо Пропърти Инвестмънтс София” ЕАД

Публикувано на 17.06.2020

Решение БС-31-П/17.06.2020 за: „Почистване на участък от коритото на река Двойница”, с възложител: „Дружество на земеделските производители и хотелиерските фирми, гр. Обзор“

Решение БС-30-П/17.06.2020 за: „Почистване на участъци от коритата на реките Двойница и Великовска (Курудере)”, с възложител: „Дружество на земеделските производители и хотелиерските фирми, гр. Обзор“

Решение БС-29-П/17.06.2020 за: „Отглеждане на сливи в ПИ с № 62459.25.1 и 62459.9.95 по КК на с. Резово, община Царево, във връзка с кандидатстване по подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020 г. „Стартова помощ за развитие на малки стопанства”, с възложител: Веселинка Костова

Решение БС-28-П/17.06.2020 за: „Отглеждане на трайни насаждения сливи в ПИ с № 62459.16.26, 62459.26.2 и 62459.26.6 по КК на с. Резово, община Царево, във връзка с кандидатстване по подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020 г. „Стартова помощ за развитие на малки стопанства”, с възложител: Живко Костов

Решение БС-27-П/16.06.2020 за: „Събиране и извършване на първична обработка на отпадъчни утайки от резервоари, нефтопродукти и утайки от пречистване на отпадъчни води в имот № 07079.662.9570, Промишлена зона „Юг”, гр. Бургас, община Бургас”, с възложител „Алси” ЕООД

Публикувано на 08.06.2020

Решение БС-26-П/05.06.2020 за: „Обособяване на площадка за събиране, съхраняване и предварително третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, събиране и съхраняване на  негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, шлака, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, стъкло, събиране, съхраняване и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/,  отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба гуми /ИУГ/, отпадъци от метални опаковки, отпадъци от хартия, картон, пластмаса и хартиени, картонени, пластмасови и композитни опаковки в поземлен имот № 57491.13.164, местност „Хонят“, землище гр. Поморие, община Поморие”, с възложител „Евроекостарт“ ООД.

Решение БС-25-П/05.06.2020 за: „Изграждане на ваканционно селище в поземлен имот № 57491.16.674, местност „Кротиря”, землище гр. Поморие, община Поморие”, с възложител „Унихорн” ЕООД.

Публикувано на 29.05.2020

Решение БС-24-П/26.05.2020 г. за: "Изграждане на улични водопровод и канал до ПИ № 176013 в землището на град Айтос, община Айтос" с възложител: Гюлбахар Шабан

Публикувано на 14.05.2020

Решение БС-23-П/13.05.2020  за: „Изграждане на предприятие за третиране на отпадъци в УПИ 4, кв. 258 по плана на гр. Айтос, общ. Айтос“, с възложител: „Е.С.А.Б 2015” ЕООД

Публикувано на 14.04.2020

Решение БС-22-П/13.04.2020 за: „Производство на дебелостенни детайли от рециклирана пластмаса, полиетилен и инертни материали в поземлен имот с № 61356.20.14 по КК на с. Равда, община Несебър“, с възложител „Грийн Лърлд “ ООД

Публикувано на 19.03.2020

Решение БС-21-П/16.03.2020 за: „Разширение на съществуващ животновъден обект в имот с идентификатор 35033.210.2 по КК на гр. Каблешково, общ. Поморие”, с възложител: Янко Желев

Решение БС-20-П/16.03.2020 за: „Изграждане на сондажен кладенец за питейно битови води в имот №203006, местност „Божура“, землище гр. Средец, община Средец за водоснабдяване на седем къщи за гости в УПИ II – 28, кв.3 (ПИ №203006) по плана на ТК „Божура“, Ловен дом към ТК „Странджа“ в УПИ II-28, кв.3 (ПИ №000028), м. „Паничков лагер“ и Мотел Ресторант в УПИ II-28, община Средец“  с възложител: „Интернешънъл груп“ ООД

Решение БС-19-П/16.03.2020 за: „Изграждане на инсталация за извличане на метали от излезли от употреба автомобилни части в имоти с идентификатори 48619.31.180 и 48619.31.179, местност „Стойчев геврек“, землище гр. Царево, община Царево“, с възложител: Мара  Атанасова

Решение БС-18-П16.03.2020 за: „Изграждане на 2 хотела, 40 еднофамилни жилищни сгради за сезонно ползване, 4 ресторанта, една административна сграда (общо 47 броя сгради), 5 басейна, собствен трафопост, паркинги на тревна фуга и ново водовземно съоръжение от подземно водно тяло (тръбен кладенец) в поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 81178.50.54, 81178.50.55, 81178.50.56 и 81178.50.62, м. Атия, землище на гр. Черноморец, Община Созопол“ и „Изграждане на 2 хотела, 20 еднофамилни жилищни сгради за сезонно ползване, 2 ресторанта, една административна сграда (общо 25 броя сгради), 2 басейна, собствен трафопост и покрит паркинг в ПИ с идентификатор 81178.50.61, м. Атия, землище на гр. Черноморец, Община Созопол“ с възложители: „КЛИШЕ“ ЕООД и "ХИТРОН" ЕООД

Публикувано на 13.03.2020

Решение БС-17-П/13.03.2020 за: „Достъп от коридора Ориент/Източно-Средиземноморски до летище Бургас. Изграждане на връзка между железопътната инфраструктура и Летище Бургас, община Бургас“, с възложител: ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“

Публикувано на 20.02.2020

Решение БС-16-П/19.02.2020 за: „Изграждане на рибовъдна ферма и пречиствателна станция, бунгала, ресторант и обслужващи помещения, открити басейни, навеси за барбекю в УПИ I-25013, кв. 29 по плана на с. Самотино, общ. Бяла“, с възложител: „Еко фиш фарм“ ЕООД

Решение БС-15-П/19.02.2020 за: „Изграждане на производствено-складова база за метал и администрация в УПИ XVIII-762, кв. 44 по плана на ПЗ „Север“ – Бургас, ПИ № 07079.605.403“, с възложител: „СИЗА Дженерал Трейдинг енд Контрактинг“ ЕООД

Решение БС-14-П/19.02.2020 за: „Изграждане на жилищна сграда за лично ползване, лятна кухня и беседка в имот № 61056.77.107 и жилищна сграда за лично ползване, барбекю, беседка, лятна кухня, автомивка и гаражи в № 61056.77.108, м. „Чатал тепе“, землище с. Равда, общ. Несебър“, с възложители: Велика Горанова, Маргарита Щакова, Деян Щаков, Асен Щаков и Роса Иванова

Решение БС-13-П/19.02.2020 за: „Изработване на ПУП-ПУР на имоти № 63015.506.230, 63015.506.232 по КК на КР на с. Атия, общ. Созопол, от п.т. 1-2-3-4-5-6-7-Нк1-КК1-Нк2-Кк2-8; 9-10-Нк3-Кк3-3-13-14-15-16 с цел изграждане на жилищна сграда“, с възложител: Борислав Господинов

Публикувано на 18.02.2020

Решение БС-12-П/18.02.2020 за: „Преструктуриране и конверсия на винени лозя, изкореняване, засаждане на винени лози, изграждане на подпорна конструкция, хидромелиоративно съоръжение-система за капково напояване на винени лозя в имот № 57491.18.165, землище гр. Поморие, общ. Поморие“, с възложител: Росен Попов

Решение БС-11-П/18.02.2020 за: „Изграждане на къмпинг в ПИ № 27454.29.13, 27454.29.14, 27454.29.15, м. „Мегало Алан“, и № 27454.30.5, м. „Шипка“, землище с. Емона, общ. Несебър“, с възложител: „Къмпинг Иракли“ ООД

Публикувано на 13.02.2020

Решение БС-10-П/12.02.2020 за: „Изграждане на къмпинг в ПИ № 27454.29.31 и 27454.29.25, м. „Мегало Алан“, земл. с. Емона, общ. Несебър“, с възложител: „Дарс Инвест“ ЕООД

Публикувано на 10.02.2020

Решение БС-9-П/04.02.2020 за: „Изграждане на ограда на ваканционен комплекс „Ритъм“ - сгради А, Б, В, Г, Д. Е и обслужваща сграда, площадкови ВиК мрежи и външни ВиК връзки“, в УПИ 1-519, кв.63, ПИ 61056.501.380 по плана на с. Равда, община Несебър“, с възложител „РИТЪМ-4 ТБ“ ООД

Публикувано на 06.02.2020

Решение БС-8-П/03.02.2020 за: „Изграждане на хотелски и рекреационен комплекс за отдих „Корал Резидънс” в поземлен имот № 44094.22.35 /УПИ I-35/ по КК на с. Лозенец, община Царево, с възложители: „Прайм Пропъртис БГ” АДСИЦ и „Витатур Инвест” АД

Публикувано на 16.01.2020

Решение БС-7-П/15.01.2020 за: „Създаване на рибно стопанство за отглеждане на пъстърва, изграждане на спомагателни сгради и съоръжения до 2 етажа, ограда и пункт  за съхранение на умрели риби в имот № 083004, м. „Реката“, землище с. Медвен, община Котел и изграждане на мост през река Медвенска за достъп до стопанството“, с възложител: Сашо Узов

Решение БС-6-П/15.01.2020 за: „Изработване на ПУП на поземлен имот с идентификатор 07079.661.452, гр. Бургас, община Бургас с цел застрояване“, с възложители: Донка Русева и Костадин Русев

Решение БС-5-П/15.01.2020 за: „Изграждане на стадион и спортна база в УПИ IV-66, 71, кв.4А по плана на ПЗ „Юг-Запад“, ПИ с ид. 07079.663.697 по КККР на гр. Бургас, община Бургас и довеждаща инфраструктура“, с възложител: Община Бургас

Решение БС-4-П/13.01.2020 за: „Частично изменение на ПУП-ПЗ за УПИ XIX,  XVIII, кв. 260, кв. „Рудник“, гр. Бургас, община Бургас с цел изграждане на сгради за производствено или складово предназначение – халета“,  с възложител: „Иле – Инокс“ ЕООД

Решение № БС-3-П/13.01.2020 за: „Изграждане на бензиностанция и заведение за бързо хранене в ПИ с идентификатор 07332.128.49 по КК на град Българово, община Бургас“ с възложители: Валери Асенов и „Грифон Пауър“ АД

Решение № БС-2-П/13.01.2020 за „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 47651.9.149 по КК на с. Медово, община Поморие“, с възложител: „Добрострой БГ“ ООД

Решение БС-1-П/13.01.2020 за: „Изграждане на краварник с капацитет за 100 крави с помощни сгради и съоръжения, пропуск, битова сграда, доилна зала и торохранилище в поземлен имот № 17974.103.40, гр. Средец, община Средец“ с възложител: Марин Клинков


2019 г.
Публикувано на 23.12.2019

Решение БС-108-П/20.12.2019 за: „Инсталация за изгаряне на RDF и въглищен прах на водотръбен котел ВК-100 (№ 3), разп. на площадката на „Топлофикация-Бургас“ ЕАД в УПИ III-460, ПЗ „Север“, гр. Бургас“, с възложител: „Е-Консулт 2007“ ЕАД

Решение БС-107-П/20.12.2019 за: „Инсталация за изгаряне на RDF и въглищен прах на водотръбен котел ПКГМ-12 (№ 3), разп. на площадката на „Топлофикация-Бургас“ ЕАД в УПИ III-460, ПЗ „Север“, гр. Бургас“, с възложител: „КОИБА“ ЕООД

Решение БС-106-П/20.12.2019 за: „Инсталация за изгаряне на RDF и въглищен прах на водотръбен котел КГ – 12(2), разп. на площадката на „Топлофикация-Бургас“ ЕАД в УПИ III-460, ПЗ „Север“, гр. Бургас“, с възложител: „ВАЛТЕР КЪМПАНИ“ ЕООД

Публикувано на 17.12.2019

Решение БС-105-П/16.12.2019 за: „Изграждане на вилна сграда за семейни нужди в поземлен имот № 67800.10.740, местност „Ачмалъци“, землище на гр. Созопол, община Созопол“, възложител „Бургас 2013“ АД

Публикувано на 10.12.2019

Решение БС-104-П/09.12.2019 за: „Частично изменение на ПУП-ПР на УПИ ХШ-458, кв. 108 по плана на град Ахтопол, община Царево с цел разделяне на УПИ на три равноплощни имота“, с възложител: Румяна Калева

Публикувано на 05.12.2019

Решение БС-103-П/04.12.2019 за: „Изграждане на къмпинг в ПИ с идентификатори 27454.29.31 и 27454.29.25, м. „Мегало Алан“, землище на с. Емона, община Несебър“, с възложител: „Дарс Инвест“ ЕООД

Решение БС-102-П/04.12.2019 за: „Създаване и отглеждане на нискостеблени домати-полско производство в ПИ №005062, ПИ № 005063 и ПИ № 005003, м. „Камчибой“, землище на с. Дъскотна, общ. Руен“, с възложител: Александрина Генчева

Решение БС-101-П/04.12.2019 за: „Изграждане на склад за съхранение на селскостопанска продукция в ПИ с идентификатор 125007, м. „Могилата“, землище град Айтос, община Айтос“, с възложител: Нихат Осман

Публикувано на 28.11.2019

Решение БС-101-П/27.11.2019 за: „Изготвяне на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 07079.1.1456 по КК на гр. Бургас, местност „Под шосето”, землище на кв. „Сарафово”, с възложител: „Интерком Груп“ ООД

Публикувано на 13.11.2019

Решение БС-100-П/13.11.2019 за: „Изграждане на десет ваканционни къщи за сезонно ползване и ограда - етапно строителство в ПИ с идентификатор 53045.173.23, м. „Кочалан“, град Обзор, община Несебър“, с възложител: „Булинв“ ЕООД

Решение БС-99-П/13.11.2019 за: „Изграждане на семейна ферма в ПИ с идентификатор 62459.1.64 по КК на с. Резово, община Царево“, с възложител: Братан Шукеров

Публикувано на 22.10.2019

Решение БС-98-П/22.10.2019 за: „Изработване на ПУП-ПУР за провеждане на обслужващи улици и обособяване на квартали и инфраструктурни коридори в устройствена зона Ов в с.о. „Каптажа“, землище на с. Изворище, общ. Бургас“, с възложител: Община Бургас

Решение БС-97-П/22.10.2019 за: „Изработване на ПУП-ПУР в е.о. „Острицата I“ и „Острицата II“, землище на кв. Банево, гр. Бургас, общ. Бургас, с цел обособяване на нови обслужващи улици, обособяване на нови квартали и инфраструктурни коридори”, с възложител: Община Бургас

Публикувано на 10.10.2019

Решение БС-96-П/07.10.2019 за: „Ситуиране на модулни обекти за търговия с млечни продукти и преработка на мляко и за търговия с месо и месни продукти, транжиране на месо и кланичен пункт в ПИ № 027005 в землището на с. Бата, Община Поморие “ с възложител Стойко Иванов

Публикувано на 30.09.2019

Решение БС-95-П/27.09.2019 за: „Почистване, коригиране и осигуряване на проводимостта на р. Великовска, участък от р. Двойница, южно от с. Приселци по пътя Обзор-Приселци до моста на главен път Е-87 преди навлизане в гр. Обзор”, с възложител: Областен Управител на област Бургас

Публикувано на 26.09.2019

Решение БС-94-П/25.09.2019 за: „Изграждане на ферма за отглеждане на миди (Mytilus galloprovincialis) в близост гр. Созопол, община Созопол”, с възложител ’’Тонус проджект” ЕООД.

Решение БС-93-П/25.09.2019 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с № 67800.10.239, 67800.10.728 и 67800.10.729 по КК на град Созопол, Община Созопол, с цел обединяване на имотите в един общ поземлен имот и изграждане на комплекс от сгради за сезонно ползване“ с възложител: „БЛЕК СИЙ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД

Публикувано на 20.09.2019

Решение БС-92-П/20.09.2019 за: „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец в ПИ № 007108, м. „Дере Арас“, гр. Камено, общ. Камено“, с възложител: „Ворик Груп“ ЕООД

Решение БС-91-П/20.09.2019 за: „Изграждане на една вилна сграда и водовземно съоръжение тръбен кладенец в ПИ № 102, нах. се в зона по Параграф 4, от ПЗР на ЗСПЗЗ, земл. с. Росен, общ. Созопол“, с възложител: Александър Ахмаков

Публикувано на 04.09.2019

Решение БС-90-П/3.09.2019 за: „Изграждане на вилни сгради в поземлени имоти с идентификатори № 51500.45.70 и № 51500.45.71 по КККР на гр. Несебър, община Несебър, област Бургас”, с възложител: „Глориас Пропъртис” ЕООД

Решение БС-89-П/3.09.2019 за: „Отглеждане на трайни насаждения от праскови и изграждане на капково напояване в ПИ № 63029.137.50 по КК нас. Росен, общ. Созопол, обл. Бургас”, с възложител: Георги Ашиков

Решение БС-88-П/3.09.2019 за: „Изграждане на комплекс жилищни и вилни сгради за сезонно обитаване „Виниярдс Вали” в ПИ № 35033.8.464, м. „Рекица”, землището на гр. Каблешково, общ. Поморие, обл. Бургас”, с възложител: „Хилс БГ мениджмънт” ЕООД

Публикувано на 03.09.2019

Решение БС-87-П/2.09.2019 за: „ПУП-ПУР за трасета на нови обслужващи улици с о. т. 253-338-339-340-341-342-343-344 и изменение на ПУП-ПУР на обслужващи улици от о. т. 165 до о. т. 253 и от о. т. 158 до о. т. 345, в предвиденото разширение на кв. Банево, съгласно действащ ОУП на град Бургас (бивш масив 41, бивша местност „Лозята“)“ с възложител: Община Бургас

Решение БС-86-П/2.09.2019 за: „Изгранедане на обслужващи улици в устройствена зона 2/Ов, част от район 13 по КК на град Бургас, м. „Лозята“, кв. „Банево“ с възложител: Община Бургас

Решение БС-85-П/2.09.2019 за: „Изграждане на приют за кучета в ПИ с № 07079.8.378 по КК на град Бургас, общ. Бургас“ с възложител: Община Бургас

Решение БС-84-П/2.09.2019 за: „Обособяване на площадка за съхранение и третиране на отпадъци и производство на детайли от рециклирана пластмаса и инертни материали в ПИ с № 61056.20.14 по КК на с. Равда, общ. Несебър“ с възложител „Грийн Лърлд“ ООД

Публикувано на 28.08.2019

Решение БС-83-П/27.08.2019 за: „Изграждане на рибовъдна ферма за екстензивно отглеждане на топлолюбиви видове риба в язовир - ПИ № 000778, м. „Василева кория”, в землището на с. Момина църква, община Средец“, с възложител: „Топстрой“ ЕООД

Решение БС-82-П/27.08.2019 за: „Изграждане на пристройка – зимна градина към апартамент №1 в жилищна сграда, ситуирана в ПИ с ид. № 51500.503.66 по КК на град Несебър, община Несебър “, с възложители: Неслян Тодоров и Атанас Тодоров

Решение БС-81-П/27.08.2019 за: „Изграждане на жилищни сгради в ПИ с идиентификатори № 07079.30.902 и  07079.30.903 по КК на град Бургас, община Бургас“, с възложители: Кирил Иванов и Светлана Иванова

Решение БС-80-П/27.08.2019 за: „Изграждане на ваканционно селище в ПИ с идиентификатор № 67800.10.740 по КК на град Созопол, община Созопол“, с възложител: „Бургас 2013“ АД

Публикувано на 22.08.2019

Решение БС-79-П/21.08.2019 за: „Изграждане на склад за материали за строителна техника и машинната промишленост с линия за смесване на компоненти и пакетаж в УПИ II, масив 123, ПИ № 07079.3.928, м. „Курт тепе“, гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: „Ригел 99“ ООД

Решение БС-78-П/21.08.2019 за: „Изграждане на пътна връзка за достъп до ПИ № 61.195, 61.31, 61.32, 61.33, 61.34, 62.710 и 62.39 в землището на с. Дебелт, общ. Средец“, с възложители: Никола Сачанов и Гана Сачанова

Решение БС-77-П/21.08.2019 за: „ПУП-ПР за обслужваща улица до ПИ № 07079.12.680 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас”, с възложител: Гергана Бялкова и съсобественици

Публикувано на 16.08.2019

Решение БС-76-П/16.08.2019 за „Изграждане на обекти за атракция към съществуващ хотел в ПИ № 51500.505.148 по КК на гр. Несебър, общ. Несебър“, с възложител: „Съни Травел Клуб“ ЕООД

Решение БС-75-П/16.08.2019 за „ПУП-ПРЗ за ПИ № 67800.7.75 по КК на гр. Созопол, общ. Созопол с цел разделяне на имота на две отлени УПИ, и изграждане на две сгради, и обособяване на паркинг“, с възложители: Симеон Кандаров и Силвия Кандарова

Решение БС-74-П/16.08.2019 за „Цех за производство на пелети, ситуиран УПИ VIII, кв. 77 „б“ по плана на гр. Айтос, общ. Айтос“, с възложител: „Арекс“ ЕООД

Решение БС-73-П/16.08.2019 за „Изграждане на жилищна сграда в УПИ VIII-109, кв. 5 по плана на с. Извор, общ. Бургас“, с възложители: Георги Асъмов и Таня Христова

Решение БС-72-П/16.08.2019 за „Изграждане на допълващо застрояване-гараж, дървен навес, басейн за собствени нужди и масивна ограда в ПИ № 18469.27.64 по КК на с. Гюльовца, общ Несебър“, с възложител: Алла Басс и съсобственик

Публикувано на 14.08.2019

Решение № БС-71-П/13.08.2019 за: „Изграждане на 4 индивидуални жилищни сгради и басейн в ПИ с идентификатор 00833.6.107 по КК на гр. Ахелой, общ. Поморие”с възложител: Александър Хараламбов

Решение№ БС-70-П/13.08.2019 за: „Изграждане на 6 индивидуални жилищни сгради и басейн в ПИ с идентификатор 00833.6.440 по КК на гр. Ахелой, общ. Поморие”с възложител: Александър Хараламбов

Решение № БС-69-П/13.08.2019 за: „Отглеждане на животни в ПИ № 000379, землище на с. Мокрен, общ. Котел и създаване и отглеждане на овощни насаждения“ с възложител:  Милица  Русева

Решение № БС-68-П/13.08.2019 за: „Водовземане от язовир „Чакърлийка“- от излаз на канал в ПИ № 26002 и изграждане на подземно трасе на канал за напояване на съществуващи трайни насаждения-череши в ПИ № 017023 по КВС на с. Кръстина, общ. Камено“ с възложител:  „България Плюс“ ООД

Решение № БС-67-П/13.08.2019 за: „Изграждане на трасе на тръбопровод за промишлена вода от излаз на канал от язовир „Чакърлийка“ за напояване на трайни насаждения от череши в ПИ  № 026013 и № 026014 в землище на с. Трояново, общ. Камено“ с възложители:  „ВИКТОРИЯ ТОДОРОВА“ ЕТ и „МАРИКОН“ ЕООД

Публикувано на 26.07.2019

Решение БС-66-П/26.07.2019 за: „Предприятие за производство на местни продукти (колбаси) в имор № 18469.501.454, с. Гюльовца, община Несебър“, с възложител:“ ЖИДКОВИ“ ООД

Публикувано на 23.07.2019

Решение БС-65-П/22.07.2019 за: „Изграждане на научно – изследователски център за слънчева енергия с кравеферма, мандра и инсталация за биогаз в УПИ IV- 104, УПИ- V – 73, поземлен имот № 119105, 119039 по плана на с. Медвен община Котел“, с възложители: “Агрокинг“ ЕООД и „ Попов“ ООД

Решение БС-64-П/22.07.2019 за: „Изместване на съществуващ водопровод ст. ф. 350 за кв. „Долно Езерово“ преминаващ през УПИ VII- 1682, бивш масив 40, бивша местност „Сърт тарла“, землище на кв. „Долно Езерово“ гр. Бургас“, с възложител: „Елидис“ ЕООД

Публикувано на 17.07.2019

Решение БС-63-П/15.07.2019 за: „Изграждане на ремонтна сервизна и складова база за малки плавателни съдове в ПИ № 81178.50.58, местност „Атия”, гр. Черноморец, община Созопол”, с възложител „Бул Акуа“ ЕООД

Публикувано на 08.07.2019

Решение БС-62-П/05.07.2019 за: „Изграждане на производтсвена и складова сграда в ПИ с №07079.2.1399, гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: „М Кабел“ ООД

Публикувано на 01.07.2019

Решение БС-61-П/28.06.2019 за: „Изграждане и модернизация на съоръжения на ПСОВ „Петковец“, намиращ се в имот с №000332, землище с. Лозарево, общ. Сунгурларе“, с възложител: „Винекс Славянци“ АД

Решение БС-60-П/28.06.2019 за: „Монтаж на монументално декоративен елемент – параклис на името на Св. Антоний Велики в имот с №67800.54.123, местност „Мапи“, гр. Созопол, общ. Созопол“, с възложител: Вера Кърпарова

Публикувано на 19.06.2019

Решение БС-59-П/18.05.2019 за: „Изграждане на пет вилни сгради в поземлен имот с № по КК 51500.67.15, м. „Инджекьойско блато“, землище на гр. Несебър, общ. Несебър“, с възложители: Филка Стефанова и съсобственици

Публикувано на 31.05.2019

Решение БС-58-П/30.05.2019 за: „Изграждане на детска площадка в поземлен имот с ид. № 57491.501.33 по КККР на гр. Поморие, общ. Поморие”, с възложител: Община Поморие.

Публикувано на 30.05.2019

Решение БС-57-П/28.05.2019 за: „Създаване на трайни насаждения- винени лозя с подпорна конструкция, 4 бр. сондажни кладенци и система за капково напояване на ПИ № 105001, № 700001, № 701031, земл. село Есен, общ. Сунгурларе“, с възложител: „Био Терра“ ООД.

Решение БС-56-П/28.05.2019 за: „Изграждане на овцеферма в ПИ № 29283.76.524, м. „Черния мост”, землище с. Жеравна, общ. Котел“, с възложител: Богомил Маринов.

Решение БС-55-П/28.05.2019 за: „Изграждане на бензиностанция, газстанция и пункт за технически прегледи на МПС,  обслужващи постройки, площи и съоръжения и пътна връзка за достъп в ПИ № 152023 в землище на с. Медово, общ. Поморие“, с възложител: Милчо Николов.

Публикувано на 27.05.2019

Решение БС-54-П/23.05.2019 за: „Изграждане на сондажен кладенец в ПИ с №67800.30.18 по КК на гр. Созопол, общ. Созопол, обл. Бургас“, с възложител: „Ава Градина“ ЕООД

Решение БС-53-П/23.05.2019 за: „Разработване на находище на строителни материали „Зидарово“, с. Зидарово, общ. Созопол за добив на трошен камък“, с възложител: „Форос Еко“ ЕООД

Решение БС-52-П/23.05.2019 за: „Изграждане на ваканционно-жилищна сграда в ПИ с №00833.6.29, местност „Бабата“, землище на гр. Ахелой, общ. Поморие“, с възложител: „Киумарс Трейдинг“ ЕООД

Решение БС-51-П/23.05.2019 за: „Изграждане на съоръжения за производство на ел. енергия, посредством силата на вятъра в ПИ с № 080005 и № 080006, местност „Домус орман“, в землището на с. Дрянковец, общ. Айтос “, с възложители: Калинка Тодорова и Жельо  Желев

Решение БС-50-П/23.05.2019 за: „Изграждане на съоръжения за производство на ел. енергия, посредством силата на вятъра в ПИ с № 136022, местност „Сърта“, в землището на с. Мъглен, общ. Айтос “, с възложител: Рухит Али

Решение БС-49-П/23.05.2019 за: „Изграждане на крайпъен обект – мотел и ресторант в ПИ с № 036056, местност „Гьолджука“, землище на с. Брястовец, общ. Бургас“, с възложител: „Азкон“ ЕООД

Решение БС-48-П/23.05.2019 за: „Изграждане на съоръжения за производство на ел. енергия, посредством силата на вятъра в ПИ с № 032002, местност „Чималски Сърт“, в землището на с. Дрянковец, общ. Айтос“, с възложител: Георги Драгиев

 13.05.2019

Решение БС-47-П/07.05.2019 за: „Изграждане на база за отдих в поземлен имот с № 67800.54.305 по КК на гр. Созопол, общ. Созопол”, с възложител: Антоанета Мархолева

15.04.2019

Решение БС-46-П/15.04.2019 за: „Преустройство на съществуваща сграда с № 61056.20.14.2 по КК на с. Равда, общ. Несебър в автосервиз“, с възложител: „АГРА - 79“ ЕООД

Решение БС-45-П/15.04.2019 за: „План за регулация и застрояване (ГГУП- ПРЗ) за УПИ XIV-6116 и УПИ XXIX-6133 землище на м. „Буджака“, гр. Созопол, общ. Созопол, (ПИ № 67800.6.133 и 67800.6.719 по КК)”, с възложител: „Блек Сий Естейт Мениджмънт“ ЕООД

Решение БС-44-П/15.04.2019 за: „Изграждане на стопанска сграда - склад за готова продукция от собствено производство, стопанска постройка за съхранение на фураж, стопанска постройка - навес за инвентар към Конна база, разположена в УПИ 1-49, масив 16, землище на с. Твърдица, общ. Бургас (ПИ № по КК 72151.16.86)“, с възложител: Добрил Николов

Решение БС-43-П/15.04.2019 за: „Изграждане на площадка за изкупуване, временно съхранение, транспортиране и предварително третиране на отпадъци от хартиени и картонени опаковки, хартия и картон, пластмасови опаковки, пластмаси и дейности по събиране, транспортиране и предварително третиране, оползотворяване и съхранение на отпадъци от опаковки, вкл. метални опаковки, събиране и транспортиране, съхранение на отпадъци, притежаващи опасни свойства в УПИ - VI, СКЛАД 1064, Промишлена Зона „Победа“, землище гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: „СКАЙ ИНВЕСТ“ ООД“

 10.04.2019

Решение БС-42-П/09.04.2019 за: „Изграждане на вилна сграда в ПИ № 81178.56.16 по КК на гр. Черноморец, общ. Созопол“, с възложител:Стоян Сазанов

Решение БС-41-П/09.04.2019 за: „Частично изменение на ПУП-ПЗ за УПИ XIV-591, кв. 52 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас“, с възложител: „ЗОЛЕКС“ ЕООД

Решение БС-40-П/09.04.2019 за: „Изграждане на склад и цех за преработка на мрамор в ПИ № 074015, землище на с. Ябълчево, общ. Руен“, с възложител: Адем Халил

09.04.2019

Решение БС-39-П/08.04.2019 за: „Изграждане на ваканционно селище в ПИ № 48619.55.662 по КК на гр. Царево, общ. Царево“, с възложител: „Никола Чезари“ ООД

Решение БС-38-П/08.04.2019 за: „Изграждане на предприятие за преработка, сушене и замразяване на плодове и зеленчуци в ПИ № 000339, м. „Старите лозя“, землище на с. Светлина, общ. Средец“, с възложител: „ЕПП АГРО“ ООД

Решение БС-37-П/08.04.2019 за: „Изграждане на ръчна автомивка, автосервиз и поставяне на вулканизатор в УПИ I-228, кв. 10 по плана на с. Руен, общ. Руен“, с възложител: Лейля Юмер

Решение БС-36-П/08.04.2019 за: „Изграждане на складове в ПИ № 39164.26.146, м. „Под село“, землище с. Кошарица, общ. Несебър“, с възложител: Димитър Куманов

Решение БС-35-П/08.04.2019 за: „Изграждане на 30 броя бунгала в ПИ № 67800.8.125, 67800.8.126, 67800.8.127, 67800.8.625, 67800.8.626 по КК на гр. Созопол, м. „Буджака“, общ. Созопол “, с възложител: Църковно настоятелство при храм „Свети Георги“, гр. Созопол

04.04.2019

Решение БС-34-П/04.04.2019 за: „Изграждане на път в ПИ с идентификатор 46663.67.784 по КК на гр. Малко Търново, общ. Малко Търново за достъп до 46663.67.783 по КК на гр. Малко Търново, общ. Малко Търново”, с възложител: „Теленор България” ЕАД

Решение БС-33-П/04.04.2019 за: „Изграждане на стълб за телекомуникационно оборудване-обект „Базова станция № 5093” в път в ПИ с идентификатор 46663.67.783 по КК на гр. Малко Търново, общ. Малко Търново”, с възложител: „Теленор България” ЕАД

19.03.2019

Решение БС-32-П/18.03.2019 за: „Изграждане на вилни сгради в ПИ № 07079.13.1433, кв. Банево, гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: Атанас Арабаджиев

Решение БС-31-П/18.03.2019 за: „ПУП-ПРЗ за УПИ III и УПИ IV, кв. 40 по ПР на с.о. „Инцараки“, гр. Свети Влас, общ. Несебър с цел отреждане на имотните граници“, с възложител: Ахмед Хасан и Адем Смаил

Решение БС-30-П/18.03.2019 за: „Изграждане на производствена складова сграда, ПИ с № 134006, м. „Могила“ по КВС на гр. Айтос, общ. Айтос“, с възложител: Гюлбие Хайрула

Решение БС-29-П/18.03.2019 за: „ПУП-ПРЗ на имот с № 07079.8.411 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас с цел разделяне на имота и застрояване“, с възложител: Въльо Маринов

12.03.2019

Решение БС-28-П/11.03.2019 за: „Изграждане на вилна сграда в УПИ VII-6024, ПИ № 67800.6.742, м. „Буджака”, гр. Созопол, общ. Созопол”, с възложител: „ПИМО-СВ” ООД

Решение БС-27-П/12.03.2019 за: „Изграждане на пътна връзка за осигуряване на достъп до имот № 51500.201.13, м. „Юрта-Балкана“, гр. Несебър, общ. Несебър“, с възложител: „ХОЛИДЕЙ ВИЛИДЖ НЕВИС“АД

08.02.2019

Решение БС-26-П/07.02.2019 за: „Изграждане на ваканционно селище „Съни Бийч Хилс“ с еднофамилни и двуфамилни къщи в имоти 51500.201.145, 51500.201.195 (стар № 51500.201.146), 51500.201.196 (стар № 51500.201.147), 51500.201.148. 51500.201.149 и 51500.201.152, землище гр. Несебър, общ. Несебър”, с възложител: Светла Чандърова

Решение БС-25-П/07.02.2019 за: „Обособяване на временен открит паркинг в УПИ I, кв. 7 по ПР на м. „Пясъка“, гр. Приморско, ПИ№ 58356.502.148 по КК на гр. Приморско, общ. Приморско“, с възложител Петко Димитров

06.02.2019

Решение БС-24-П/05.02.2019 за: „Изграждане сгради за отдих и курорт и допълващи дейности в ПИ № 81178.8.26, 81178.8.27, 81178.8.28, 81178.8.29, 81178.8.30, 81178.8.31, 81178.8.54, 81178.8.56, 81178.8.58, 81178.8.63, 81178.8.65, 81178.8.66, 81178.8.85 по плана на местност „Аклади”, гр. Черноморец, общ. Созопол”, с възложител: „Бултравел” ЕООД

Решение БС-23-П/05.02.2019 за: „Изграждане на хотел (пансион или хостел) за сезонно ползване в УПИ V-1515, кв. 113 (ПИ № 67800.503.314), местност „Мисаря”, гр. Созопол, общ. Созопол”, с възложител: Димо Симеонов

Решение БС-22-П/05.02.2019 за: „Изграждане на търговска сграда в имот № 033009 по КВС на с. Ръжица, общ. Руен”, с възложител: Зиля Юсуф

Решение БС-21-П/05.02.2019 за: „Преустройство на магазин с ПИ № 57491.501.122.1.29 в бистро, в партера на съществуваща четириетажна жилищна сграда по плана на гр. Поморие, общ. Поморие“, с възложител: Николинка Желязкова

Решение БС-20-П/05.02.2019 за: „Ремонт и реконструкция на съществуваща стопанска постройка - телчарник в модерна птицеферма за отглеждане на кокошки носачки, административно-битови помещения, закупуване на цялостно технологично оборудване, полагане на фотоволтаична система за собствени нужди с мощност до 30kW и изграждане на сондаж“ в имот № 045004 землище с. Бродилово, общ. Царево”, с възложител: ЗП Татяна Кренчева

31.01.2019

Решение БС-19-П/30.01.2019 за: „Изграждане на ваканционен комплекс в поземлен имот № 51500.243.13, м. „Бостанлъка”, в землище на гр. Несебър, Община Несебър, Област Бургас”, с възложител: Роман Илиев

Решение БС-18-П/30.01.2019 за: „Изграждане на ваканционен комплекс в поземлен имот № 51500.243.12, м. „Бостанлъка”, в землище на гр. Несебър, Община Несебър”, с възложител: Тодор Лозанов

30.01.2019

Решение БС-17-П/29.01.2019 на Директора на РИОСВ – Бургас за: „Изграждане на ново водовземно съоръжение- тръбен кладенец и система за капково напояване на земеделски култури в ПИ № 010095, м. „Канала“, землище на с. Белодол, общ. Поморие“ с  възложител: „ИПАР-2015“ ООД

Решение БС-16-П/29.01.2019 на Директора на РИОСВ - Бургас за: „Ремонт и реконструкция на съществуващ животновъден обект-зайчарник и изграждане на торохранилище в УПИ IX, кв. 7 по плана на с. Камчия, общ. Сунгурларе“ с възложител: „ИЛ 59“ ЕООД

Решение БС-15-П/29.01.2019 на Директора на РИОСВ - Бургас за: „Изграждане на приют за бездомни животни и конна база в имот №57491.31.505, местност „Хонят“, гр.Поморие, община Поморие“ с възложител: община Поморие

 21.01.2019

Решение БС-14-П/18.01.2019 за: „Реконструкция и модернизация на съществуващи и действащи пристанищни съоръжения/удълбочаване на първо и второ място по метод, складови площи, мероприятия по реконструкция и модернизация на транспортно-комуникационните обекти на пристанището/строителство на плаваща рампа за Ро-Ро кораби, изграждане на нови настилки в района на пристанището, ремонт на стари и изграждане на нови ЖП линии и изграждане на нова кейова стена на рибния кей за кораби тип Ро-Ро в имоти с №№07079.600.435, 436, 438, 441, 442, 443, 444, 555, 556, 557, 558, 559, 567 и 568 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас“ с възложители: „Порт България Уест“ ЕАД И „Булджак“ АД

Решение БС-13-П/18.01.2019 за: „Изграждане на хидромелиоративно съоръжение-система за капково напояване на лозови насаждения в ПИ с №050029, №050028, №050027, №050026, №050025, №050022, №050023, №050024, №050030, №050031 и №050032, местност „Юч мезар“ и №0410010, в местност „Ачмалъка“, землище на с. Разбойна, общ. Руен“ с възложител: ЗП Ренгин Ферад

Решение БС-12-П/18.01.2019 за: „Изграждане на хидромелиоративно съоръжение-система за капково напояване на лозови насаждения в ПИ с №042012 и №042013, местност „Ачмалъка“, землище с. Разбойна и №030003, в местност „Ачмалъка“, землище на с. Ръжица, общ. Руен“ с възложител: ЗП Мейрем Осман

Решение БС-11-П/18.01.2019 за: „Изграждане на хидромелиоративно съоръжение-система за капково напояване на лозови насаждения в ПИ с №050009 и №050007, местност „Юч мезар“ и №043017, №038019, №037001 в местност „Ачмалъка“, землище на с. Разбойна, общ. Руен“ с възложител: ЗП Айше Ибрям

17.01.2019

Решение БС-10-П/16.01.2019 за: „Ползване на 6,8% от площта на яз. „Ахелой“ за отглеждане на аквакултури и свързани с това дейности”, с възложител: „Агро Инвест - Свети Влас“ ЕООД

Решение БС-9-ПР/16.01.2019 за: „Изграждане на система за капково напояване за насаждения от ябълки в землището на с. Грозден, местност „Кьоклюка“ в имоти № 70.1, 70.2, 70.3, 70.5, 70.6, 70.8, 70.9 70.10 70.11, 70.21 и 70.22 с площ 61, 407 дка и местност „Сунгурларски път“ в имоти № 50.29, 50.30, 50.31, 50.36, 50.56, 50.97 и 50.98 с площ 37, 997 дка, община Сунгурларе“, с възложител: „Фрукто БГ“ ООД

Решение БС-8-ПР/16.01.2019 за: „Преустройство на съществуваща промишлена сграда с № 46663.502.211.1 по КК на гр. Малко Търново във ферма за месодайни телета и закупуване на оборудване”, с възложител „Странджа Еко“ ЕООД

15.01.2019

Решение БС-7-П/14.01.2019 за: е „Изграждане на временен огкрит паркинг в УПИ III, масив 5, м. „Арапя“. община Царево“ с възложител: „Белчевстрой“ ЕООД

Решение БС-6-П/14.01.2019 за: „Изграждане на временен открит паркинг в УПИ IV, масив 5, м. „Арапя“. община Царево“ с възложител: Светлана Белчева

 07.01.2019

Решение БС-5-П/04.01.2019 за: „ПУП-ПРЗ за изграждане на ваканционно селище в имот № 000042, м. „До село“, землище на с. Пънчево, общ. Средец“, с възложител: Донка Димитрова

Решение БС-4-П/04.01.2019 за: „Изграждане на туристическо селище „Гардения“ с търговско наименование „Oversea Gardens“ в ПИ № 44094.2.1023, м. „Караагач“, землище с. Лозово, общ. Царево“, с възложител: „Анеси Тур“ ЕООД

Решение БС-3-П/04.01.2019 за: „Изграждане на нов трафопост в УПИ VIII, кв.20, местност „Драчева чешма“, землище на гр. Айтос и нов кабел от ТП „Иван Златев“ в УПИ I, кв.248 до нов МТП“ с възложител: „Електроразпределение Юг“ АД

Решение БС-2-П/04.01.2019 за: „Изграждане на пет вилни сгради и паркоместа в УПИ I-1151, ПИ с №44094.1.185 по КК в землището с. Лозенец, общ. Царево“ с възложител: „Би Ар Ди – Ел“ ООД

Решение БС-1-П/04.01.2019 за: „Изграждане на 10 еднофамилни двуетажни сгради в ПИ с №44094.5.1046, местност „Хаджияне“, землище с. Лозенец, общ. Царево“ с възложител: „Съксес Груп“ ЕООД


2018
 28.12.2018

Решение БС-107-П/28.12.2018 за: „Ремонт и реконструкция на съществуваща сграда „краварник” в цех за преработка на мляко и основен ремонт, реконструкция на съществуваща яромелка в цех за преработка на флейковани храни в УПИ II, кв. 61 по плана на с. Подвис, община Сунгурларе“, с възложител: ЗП Севда Андонова

18.12.2018

Решение БС-105-П/18.12.2018 за: „Изграждане на курортно ваканционно селище с еднофамилни къщи в ПИ № 27454.30.24, м. „Шапка“, с. Емона, общ. Несебър“ с възложители: Васил Саръстов, Димитър Саръстов, Калинка Саръстова

Решение БС-104-П/18.12.2018 за: „Доизграждане на жилищна сграда за сезонно ползване до височина 15 м, в ПИ № 51500.204.144, отдел 562, подотдел 7, землище гр. Несебър, общ. Несебър“, с възложител: „Евроден“ ЕООД

Решение БС-103-П/18.12.2018 за: „Ремонт и реконструкция на съществуващ животновъден обект – кравеферма в УПИ – стопански двор, кв. 14, с. Есен, общ. Сунгурларе“ с възложител: Сюлейман Хасан

Решение БС-102-П/18.12.2018 за: „План за регулация и застрояване на ПИ № 57491.19.90, 57491.19.91, м. „Лахана“, землище гр. Поморие, общ. Поморие“ с възложител: „Старт Имоти БГ“ ООД

Решение БС-101-П/18.12.2018 за: „Реконструкция на съществуваща жилищна сграда и пристройка в УПИ І-80, кв. 9 по плана на с. Гюльовца, общ. Несебър“, с възложител: Николай Шопов

Решение БС-100–П/18.12.2018 за: „План за регулация и застрояване за ПИ № 07079.605.49 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: „Сортови семена“ ЕООД

Решение БС-99-П/18.12.2018 за: „ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІобщ, ІVобщ, V, VІобщ, VІІ-584, VІІ, кв. 3 по плана на гр. Черноморец, общ. Созопол“ с възложители: Станко Иванов, наследниците на Пефтич Георгиев, наследниците на Георги Георгиев и община Созопол

13.12.2018

Решение БС-98-П/12.12.2018 за: „Изграждане на комуникационно-транспортно обслужване до 22 на брой ПИ, попадащи в район 12 по КК на кв. Ветрен, м. „Шосе бою“, гр. Бургас, общ. Бургас, образуващи селищно образувание „Бизнес парк Бургас 3“, с възложител: Община Бургас

Публикувано на 10.12.2018

Решение БС-97-П/06.12.2018 за: „Реализиране на енергийния обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници чрез автоматизирана сепарационна инсталация за неопасни отпадъци, находящ се в УПИ № I-379, местност „Чоплака”, землище с. Равадиново, община Созопол, област Бургас и подмяна на предвидената технология за газифициране чрез биологично третиране на неопасни отпадъци след сепариране с термохимично третиране на неопасни отпадъци след сепариране без да се променя тяхното количество“ с възложител: „Про Васте плюс“ АД

Решение БС-96-П/06.12.2018 за: „Допълващо застрояване и ограда в имот № 17044, м. „Бостанлъка“, землище на с. Ясна Поляна, община Приморско“, с възложител: „Дикобраз“ ООД

Публикувано на 28.11.2018

Решение БС-95-П/26.11.2018 за: „Създаване на насаждения от пауловния в № 000054 и 000107, землище на с. Скала, общ. Сунгурларе“, с възложител: ЕТ „Паула Славкова“

Публикувано на 26.11.2018

Решение БС-95-ПР/23.11.2018 за: „Изграждане на 5 вилни сгради и ЛПСОВ в имот с пл. № 63 в масив 21 (ПИ № 021063), м. „До село”, землище на с. Брястовец, общ. Бургас”, с възложител: Мирослав Ангелов

Решение БС-94-ПР/23.11.2018 за: „Изграждане на три вилни сгради в поземлен имот с идентификатор № 57491.19.360, местност „Лахана”, гр. Поморие, общ. Поморие”, с възложител: Анка Димитрова

Публикувано на 23.11.2018

Решение БС-93-П/22.11.2018 за: „Изграждане на фотоволтаични клетки в ПИ № 022011, м. "Банята", землище гр. Каблешково общ. Поморие”, с възложител: "Руан-АР" ЕООД и Бойко Стефанов

Решение БС-92-П/22.11.2018 за: „Изграждане на затворен комплекс от жилищни сгради в ПИ № 51500.14.1, м. "Бостанлъка", землище гр. Несебър, общ. Несебър”, с възложител: "Пенина Групат" ООД

Решение БС-91-П/22.11.2018 за: „Водовземане от повърхностни води от язовир с ОКЕ 000066 по КВС землище на с. Житосвят, община Карнобат“, с възложител: „Мела Инвест“ ЕООД

Публикувано на 16.11.2018

Решение БС-90-П/14.11.2018 за: „Изграждане н асгради за отдих и курорт и ограда в ПИ 67800.44.44, м. „Мапи“, землище на гр. Созопол, община Созопол“, с възложител: „Бургас 2013“ АД

Решение БС-89-П/13.11.2018 за: "Изменение на ПУП-ПР в обхвата на УПИ I-16 и УПИ II-16, кв.22 по плана на с. Оризаре, община Несебър с цел промяна на площта на УПИ I-16 и разделяне на УПИ II-16“ с възложител: Златка Маджарова

Решение БС-88-П/13.11.2018 за: „Изграждане на жилищна сграда в имот № 148 по КК на с. Ясеново, община Руен” с възложител: Шабан Мехмед

Решение БС-87-П/13.11.2018 за: „Изграждане на жилищна сграда за лични нужди и сондаж в имот № 39164.26.146, местност „Под село”, землище с. Кошарица, община Несебър“, с възложител: Димитър Куманов

Решение БС-86-П/13.11.2018 за: „Изграждане на навес за складови нужди за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в имот № 000392 в землището на бивше с. Рудник, кв. Рудник, гр. Бургас, община Бургас” с възложител: „Стил Бетон“ ООД

Публикувано на 07.11.2018

Решение БС-85-П/05.11.2018 за: „Поставяне на преместваем обект „Лятно барбекю“ в имот № 67800.504.375, гр. Созопол, община Созопол“, с възложител: „Дринк Тийм“ ООД

Публикувано на 06.11.2018

Решение БС-84-П/02.11.2018 за: „Изграждане на вилни сгради в ПИ с идентификатор 67800.37.58, местност „Свети Илия“, землище гр. Созопол, община Созопол и иизграждане на техническа инфраструктура – път, цахранващ водпровод и ел. кабел“, с възложител: Валери Мектупчиян

Решение БС-83-П/01.11.2018 за: „Изграждане на сезонни  жилищни сгради за собствени нужди в ПИ № 11538.1.56, 11538.1.581 115838.1.57, местност „Юрта“, Свети Влас, община Несебър, област Бургас“ с възложител: „Меркурий 99“ ООД

Решение БС-82-П/01.11.2018 за инвестиционно предложение, съгласно уведомление с вх. № ПД-1477/31.05.2018 г., с възложител: Хасан Кехайов

Решение БС-81-П/01.11.2018 за: „Изграждане на жилищна сграда в УПИ II-267, кв. 30 по плана на с. Планиница, община Руен, област Бургас“ с възложител: Аптула Хасан

Публикувано на 31.10.2018

Решение БС-80-П/30.10.2018 за: „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 66528.2.256 по КК на с. Синеморец, м. „Поляните“, община Царево, област Бургас (идентичен с УПИ IV-223)“ с възложител: Витан Влахов

Решение БС-79-П/30.10.2018 за: „Изграждане на вилна сграда в ПИ с идентификатор 66528.2.255 по КК на с. Синеморец, м. „Поляните“, община Царево, област Бургас (идентичен с УПИ III-223)“ с възложители: Филип Миланов, Любомир Гогишков, Венета Гогишкова, Лиляна Миланова             

Публикувано на 26.10.2018

Решение БС-78-П/25.10.2018 за: „Изграждане на картинг писта в ПИ № 07079.17.1651, м. „Тепе тарла“, гр. Бургас, общ. Бургас“,  с възложител: Иван Лечев

Публикувано на 23.10.2018

Решение БС-77-П/22.10.2018 за: „Изграждане на жилищна двуетажна сграда в УПИ XI-120, кв. 41 по плана на с. Ябълчево, общ. Руен“, с възложител: Хюсеин Мустафа

Публикувано на 19.10.2018

Решение БС-76-П/17.10.2018 за: „Изграждане на инсталация за производство на ел.енергия, посредством инсталация за газификация на твърди градски отпадъци, RDF и утайки от пречиствателни съоръжения и когенерация в УПИ III-380/ПИ 46663.501.1819/гр.Малко Търново, община Малко Търново “ с възложител: „ПЕРУН 2012“ АД

Публикувано на 05.10.2018

Решение БС-75-П/05.10.2018 за: „Изграждане на спортно стрелбище за граждански цели от закрит тип в ПИ № 39164.15.469, м. „Йовче дере“, с. Кошарица, общ. Несебър“ с възложител: „Бургас 2010“ АД

Публикувано на 28.09.2018

Решение БС-74-П/27.09.2018 за: „Отглеждане на трайни насаждения от сливи в ПИ № 010031, землище на с. Просеник, община Руен за кандидастване за финансиране по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.“, с възложител: Сабахатин Гайтансъз

Публикувано на 21.09.2018

Решение БС-73-П/20.09.2018 за: „Изработване на ПУП-ПП за разширение на акваторията на яхтено пристанище „Марина Порт Созопол“, находящо се в ПИ № 67800.505.140, гр. Созопол, общ. Созопол“, с възложител: „Марина Порт Созопол“ ЕАД

Публикувано на 17.09.2018

Решение БС-72-П/14.09.2018 за „Изграждане на амфитеатър, детска градина, търговски и обслужващи обекти в имот № 11538.13.178и, м. „Варницата“, гр. Свети Влас, община Несебър”, с възложител: „Парадайз Бийч” ЕАД

Публикувано на 30.07.2018

Решение БС-71-П/27.07.2018 за: „Изграждане на източно локално платно на път I-9 „Слънчев бряг-Бургас“ от км 0+0,00 до км 1+638,17 (от км 213+430 до км 211+780 – километраж по проект за реконструкция)“, с възложител Община Поморие

Решение БС-70-П/27.07.2018 за: „Изграждане на нов БКТП, кабел 20 kV и кабел НН до ТМ в УПИ IV-5204, масив 52,   кв. „Долно езерово“, гр. Бургас“, с възложител „Дарлинг-49“ ООД

Публикувано на 26.07.2018

Решение БС-69-П/24.07.2018 за: „Събиране, предаване и първична обработка на отпадъчни нефтоводни смеси и третиране на отпадъци и остатъци от товари с произход от нормалната експлоатация на кораби в ПИ 0779.662.9520, ПЗ „Юг“, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител „МВ ОЙЛ“ ЕООД

Публикувано на 20.07.2018

Решение БС-68-П/20.07.2018 за: „Осигуряване на задължителни и допустими дейности на морски плаж „Къмпинг Делфин“, включително и за „Изграждане на сондажен кладенец, с цел осигуряване на вода за битови нужди за посетителите на морски плаж „Къмпинг Делфин“ и безотточен резервоар в ПИ с идентификатор 10094.36.140 по КККР на с. Варвара, местност „Край морето“, община Царево“, с възложител „ТЙВА ИНТЕРНЕШАНЪЛ“ ЕООД

Публикувано на 06.07.2018

Решение БС-67-П/02.07.2018 за: „Ремонтно хале за камиони и бензиностанция в УПИ VI-543, иден. № 07079.605.228, ПЗ „Север", гр. Бургас, общ. Бургас, с възложител: "Мирамар“ ЕООД

Публикувано на 03.07.2018

Решение № БС-66-П/29.06.2018 за: „Изграждане на жилищна сграда в ПИ № 39164.22.170, м. «До село», с. Кошарица, община Несебър“ с възложител: Галина Мирчева

Публикувано на 26.06.2018

Решение БС-65-П/22.06.2018 за: „Изграждане на новопроектирани улици в местност „Край село“, с. Горица, община Бяла“ с възложител: Община Бяла

Публикувано на 21.06.2018

Решение БС-64-П/19.06.2018 за: „Изграждане на производствено-складова база и сондажен кладенец в ПИ № 493009, м. „Хаджи Бекир“, землище на гр. Айтос, община Айтос“, с възложител: „Селен 2000“ ЕООД

Решение БС-63-П/19.06.2018 за: „Частично изменение на ПУП-ПР за ПИ с № 73571.31.16, 73571.31.17, 73571.31.19, 73571.31.20, 73571.31.21, 73571.31.22, 73571.31.23, 73571.31.24, 73571.31.25, 73571.31.26, 73571.31.27, 73571.31.33 по КК на с. Тънково, Община Несебър“, с възложители: „ГОЛДЪН БЪГ” ЕООД, ЕТ „ИПОЛИТА – ЗЛАТКА РАДЕВА” и „ЕНЕРГИЯ ТЕХНОИНВЕСТ” ЕООД

Решение БС-62-П/19.06.2018 за: „Изграждане на фабрика за пелети в УПИ II-общ. и УПИ III-общ., кв. 11 по плана на с. Близнак, община Малко Търново“ с възложител: община Малко Търново

Публикувано на 14.06.2018

Решение БС-61-П/14.06.2018 за: „Отглеждане н аоранжерийни домати – 1,6 дка и оранжерийни краставици – 1,6 дка в ПИ 490031 и № 490032, м. „Кара Пелит“, землище гр. Айтос, общ. Айтос“, с възложител: Динчер Мюмюн

Публикувано на 17.05.2018

Решение БС-60-П/15.05.2018  за: „Изграждане на ограда в УПИ II-7, м. „Над село“, с. Медово, Община Поморие” с възложител: Екатерина Господинова

Публикувано на 15.05.2018

Решение БС-59-П/15.05.2018  за: „Иновативно решение за експериментално култивиране на бяла пясъчна мида (Mya arenaria, Chamelea gallina и Donax) в акваторията на Черно море, в зоната от нос Свети Тома и река Ропотамо“, с възложител  СНЦ „Клуб за спортен риболов Гларус“

Публикувано на 02.05.2018

Решение БС-58-П/30.04.2018 за: „Изграждане на месопреработвателно предприятие за червено и бяло месо и кланица в ПИ № 000281, земл. с. Факия, община Средец” с възложители: „Аква Еко Тур“ АД и „Агро Коз“ ООД

Решение БС-57-П/30.04.2018 за: „Изграждане на съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра в поземлен имот № 099004, землище на с. Пещерско, местност „Куз бою”, община Айтос, област Бургас“, с възложители: Лилия Стоянова Михайлова и Ваня Александрова Вагнер

Решение БС-56-П/30.04.2018 за: „Изграждане на ветрогенератор за производство на ел. енергия в ПИ № 076035, местност „Домус орман”, в землището на с. Дрянковец, община Айтос”, с възложители: насл. на Радук Димитров Радуков

Публикувано на 26.04.2018

Решение БС-55-П/26.04.2018 за: „Външни развлекателни басейни в УПИ-II, кв. 55 /ПИ с ид. 51500.505.260/ по плана на КК „Слънчев бряг-изток“, община Несебър“ с възложител: „Супер Боровец Пропърти Фонд“ АДСИЦ

Решение БС-54-П/26.04.2018 за: „Изграждане на жилищна сграда за сезонно ползване в поземлен имот с идентификатор 39164.21.15, находящ се в землището на с. Кошарица, община Несебър“ с възложители: „ТОРЕЛИ Н-С РЕАЛ“ ЕООД и „РОМАНС – Р“ ЕООД

Решение БС-53-П/26.04.2018 за: „Изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване в поземлени имоти с идентификатори 39164.11.880, 39164.11.881 и 39164.11.882, находящи се в землището на с. Кошарица, община Несебър“ с възложител:  „ТОРЕЛИ Н-С РЕАЛ“ ЕООД

Решение БС-52-П/26.04.2018 за: „Изграждане на жилищна сграда за сезонно ползване в поземлен имот с идентификатор 53822.17.160, находящ се в землището на с. Оризаре, община Несебър“ с възложител: Тодор Димитров Тодоров

Решение БС-51-П/26.04.2018 за: „Изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване в поземлени имоти с идентификатори 39164.12.220 и 39164.12.219, находящи се в землището на с. Кошарица, община Несебър“ с възложител: „РОМАНС – Р“ ЕООД

Решение БС-50-П/26.04.2018 за: „Изграждане на жилищна сграда за сезонно ползване в поземлен имот с идентификатор 73571.30.60, находящ се в землището на с. Тънково, община Несебър“ с възложител: Тодор Димитров Тодоров

Решение БС-49-П/25.04.2018 за: „Изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване в поземлени имоти с идентификатори 39164.12.217 и 39164.12.218, находящи се в землището на с. Кошарица, община Несебър“ с възложител: „РОМАНС – Р“ ЕООД

Решение БС-48-П/25.04.2018 за: „Изграждане на жилищна сграда за сезонно ползване в поземлен имот с идентификатор 53822.17.104, находящ се в землището на с. Оризаре, община Несебър“ с възложител: Тодор Димитров Тодоров

Решение БС-47-П/25.04.2018 за: „Изграждане на жилищна сграда за сезонно ползване в поземлен имот с идентификатор 53822.18.235, находящ се в землището на с. Оризаре, община Несебър“ с възложител: „ТОРЕЛИ Н-С РЕАЛ“ ЕООД

Решение БС-46-П/25.04.2018 за: „Изграждане на жилищна сграда за сезонно ползване в поземлен имот с идентификатор 73571.30.62, находящ се в землището на с. Тънково, община Несебър“ с възложител: „РОМАНС – Р“ ЕООД

Решение БС-45-П/25.04.2018 за: „Изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване в поземлени имоти с идентификатори 39164.12.121 и 39164.12.122, находящи се в землището на с. Кошарица, община Несебър“ с възложители: „РОМАНС – Р“ ЕООД и „ТОРЕЛИ Н-С РЕАЛ“ ЕООД

Решение БС-44-П/25.04.2018 за: „Изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване в поземлени имоти с идентификатори 53822.13.315, 53822.13.316, 53822.13.317, 53822.13.318, 53822.13.319, 53822.13.320 и 53822.13.321, находящи се в землището на с. Оризаре, община Несебър“ с възложител: Тодор Димитров Тодоров

Решение БС-43-П/25.04.2018 за: „Изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване в поземлени имоти с идентификатори 53822.11.710 и 53822.11.708, находящи се в землището на с. Оризаре, община Несебър“ с възложител: Тодор Димитров Тодоров

Решение БС-42-П/25.04.2018 за: „Изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване в поземлени имоти с идентификатори 53822.18.462 и 53822.18.463, находящи се в землището на с. Оризаре, община Несебър“ с възложители: „ТОРЕЛИ Н-С РЕАЛ“ ЕООД и „РОМАНС – Р“ ЕООД

Решение БС-41-П/25.04.2018 за: „Изграждане на жилищна сграда за сезонно ползване в поземлен имот с идентификатор 39164.12.216, находящ се в землището на с. Кошарица, община Несебър“ с възложител: „РОМАНС – Р“ ЕООД

Публикувано на 19.04.2018

Решение БС-40-П/17.04.2018 за: „Изграждане на две двуетажни жилищни сгради в поземлени имоти № 11538.504.892 и № 11538.504.893, землище гр. Свети Влас, община Несебър“ с възложител: Цвета Венциславова Вучева

Решение БС-39-П/17.04.2018 за: „Изграждане на две жилищни сгради в УПИ I-15, м. 18 по плана на с. Страцин, община Поморие“ с възложител: „Поморие Вен Груп“ ООД.

Решение БС-38-П/17.04.2018 за: „Изграждане на ограда в рамките на имот № 00833.7.15 (УПИ V 7015, кв. 1), местност „Къмпинга“, землище гр. Ахелой, община Поморие“ с възложител: „Хотел Инвестмънт“ ООД.

Решение БС-37-П/17.04.2018 за: „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в имот с идентификатор № 280008, местност „Хаджи Бекир“, землище гр. Айтос, община Айтос“ с възложител: Исуф Ахмед Юсмен.

Решение БС-36-П/17.04.2018 за: „Изграждане на допълващо застрояване – стопанска постройка в имот № 22.39 по КК на с. Кошарица, община Несебър “ с възложител: „Интернешънъл Бул Брокер 2“ ЕООД

Решение БС-35-П/17.04.2018 за: „Изграждане на допълващо застрояване – стопанска постройка в имот № 26.73 по КК на с. Кошарица, община Несебър “ с възложител: Мария Стойчева Станчева

Решение БС-34-П/17.04.2018 за: „Изграждане на допълващо застрояване – стопанска постройка в имот № 56.43 по КК на с. Равда, община Несебър “ с възложител: „Брайден“ ЕООД.

Решение БС-33-П/17.04.2018 за: „Външно ел. захранване на комплекс „Виниярдс“ в ПИ № 008392, м-ст. „Рекица“ в землището на гр. Каблешково, община Поморие; Подобект: Полагане на кабел 20 кV за захранване на БКТП 20/0,4 кV 2х600 в ПИ № 008392, м-ст. „Рекица“ в землището на гр. Каблешково, община Поморие“ с възложител: „Найт Интернешънъл“ ЕООД

Решение БС-32-П/17.04.2018 за: „Изграждане на БКТП 0,4/20 кV 1х800 кV в ПИ № 008448, външно ел. захранване на пречиствателно станция за отпадни води в ПИ № 008447; Подобект: Полагане на кабел 20 кV за присъединяване на БКТП 1х800, м-ст. „Рекица“ в землището на гр. Каблешково, община Поморие“ с възложител: „Найт Интернешънъл“ ЕООД

Решение БС-31-П/17.04.2018 за: „Разширение на гробищен парк гр. Камено, община Камено“ с възложител: Община Камено

Публикувано на 10.04.2018

Решение БС-30-П/05.04.2018 за: „Промяна по време на строителство на обект: „Пристройка и промяна на предназначението на семеен хотел в УПИ VI, кв. 7 по плана на с. Младежко, община Малко Търново“ с възложител: „Роза енд Хайв Ленд“ ООД

Публикувано на 03.04.2018

 

Решение БС-29-П/02.04.2018 за: „Изграждане на овцеферма за отлеждане 250 броя овце - майки, 62 женски шилета за разплод и около 390 угоени агнета в ПИ 062710, м. "Циганска чешма", с. Дебелт. общ. Средец" с вузложител: "Ем Ейч Би Бургас" ЕООД

Решение БС-28-П/02.04.2018 за: „Изграждане на ферма за отглеждане на дребни преживни животни и селскостопанска сграда за съхранение на концентрирани и груби фуражи в ПИ 52279.101.3, м. "Казашки юрт", с. Константиново, общ. Камено" с възложител: "АГРО-СТИВ" ЕООД

Решение БС-27-П/02.04.2018 за: „Изграждане на водовземно съоръжение в подземен имот № 005412, м."Лисичите дупки" земл. на с. Кръстина, общ. Камено и изграждане на системи за капково напояване на трайни насаждения в ПИ № 005412, м. "Лисичите дупки" , ПИ № 006164, м. "Сухата река", с. Кръстина, общ. Камено и ПИ № 008005, м. "Курдево", с. Винарско, общ. Камено" с възложител: Габриела Илиева Миделева ЗП

Решение БС-26-П/02.04.2018 за: „Изграждане на вилна сграда и сондаж в ПИ 81178.61.133, местност "Митков мост", гр. Черноморец, общ Созопол" с възложител: Румен Илиев Стоянов

Решение БС-25-П/02.04.2018 за: „Преустройство и реконструкция на овчарник в обект за месодайни крави и изграждане на сеновал и торохранилище в ПИ 097001 в м. "Факийска река" по КВС на с. Голямо Буково общ. Средец, обл. Средец" с възложител: Марин Николов Николов
 

Публикувано на 27.03.2018

Решение БС-24-П/23.03.2018 за: „Промяна мястото и размера на асансьора в имот с ид. 48619.2.740, м. Диньов гьол, гр. Царево, общ. Царево“ с възложител: „ЗММ – Пилана“ ООД

Публикувано на 21.03.2018

Решение БС-23-П/19.03.2018 за: „Рибовъдна дейност в язовир – находящ се в ПИ № 000089, землище на с. Мокрен, община Котел“ с възложител „Си комерс“ ЕООД

Публикувано на 20.03.2018

Решение № БС-22-П/16.03.2018 за: „Изграждане на съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра в УПИ I-2, III-5, IV-7, V-11, VI-14, VII-16, всички в кад. район 102, местност „Керезлик Келеме“, землище на с. Карагеоргиево, община Айтос“ с възложител Консорциум „Енерджи КГ“ ЕООД

Публикувано на 13.03.2018

Решение БС-21-П/12.03.2018 за: „Създаване на 262,914 дка био малинови насаждения, закупуване на земеделска техника и изграждане на навес/хале/ за съхранение на продукцията в ПИ № 000134, № 000135, № 000174, „Бабуджа“, „Чардак баир“ и „Край село“ в землището на с. Близнак, община Малко Търново“ с възложител "Странджа агро бизнес" ЕООД

Публикувано на 27.02.2018

Решение БС-20-П/26.02.2018 за „Изграждане на жилищни сгради в имот с идентификатор № 281008 в местност „Хаджи Бекир“, землище гр. Айтос, община Айтос” с възложител: „Ди ЕС ЕМ-95” ЕООД

Публикувано на 09.02.2018

Решение БС-19-П/08.02.2018 за: „Разширение на гробищен парк – Несебър, имоти с идентификатори № 61056.37.1, № 61056.37.2 и № 61056.37.3, местност „Хендек Тарла“, землище с. Равда, община Несебър” с възложител: Община Несебър

Публикувано на 07.02.2018

Решение БС-18-П/06.02.2018 за: „Изменение на подробен устройствен план за УПИ I, кв. 5б по ПР на гр. Китен, идентичен с ПИ № 37023.501.180 по КК, землище гр. Китен, община Приморско ” с възложител: Атанас Панайотов Михов

Публикувано на 02.02.2018

Решение БС-17-П/31.01.2018 г. за: „Промяна по време на строителство и промяна предназначението на „офис сграда със складове и складова база“ в „цех за производство на хляб и хлебни изделия с офиси“ в ПИ 07079.2.2532, м. „Талисмана“, гр. Бургас” с възложител: „Бургас хляб” ЕООД

Публикувано на 19.01.2018

Решение БС-16-П/18.01.2018 за: „ПУП-Парцеларен план за комуникационно-траспортно решение към ПУП-ПРЗ за вилно строителство на ПИ с идентификатор 57491.18.386, м. „Кошарите” по КК и КР на гр. Поморие, Община Поморие” с възложител: „ЕМКО-Г” ЕООД

Решение БС-15-П/18.01.2018 за: “Изграждане на ваканционно селище и собствен водоизточник в ПИ№ 015125, м. „Лалето“, землище гр. Каблешково, община Поморие” с възложител: „Бедер Инвест“ ООД

Решение БС-14-П/18.01.2018 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ 13073 и обособяване на УПИ I, II, III, IV, V, VI, VII,VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV и улица в местност „Вишните, с. Медово, община Поморие” с възложител „Блу Пърл Хоумс“ ООД

Решение БС-13-П/18.01.2018 за: „Жилищно строителство в ПИ 00878.502.57 (УПИ I, кв. 90), гр. Ахтопол, общ.Царево“ с възложител: Асен Марков Рангелов

Публикувано на 18.01.2018

Решение БС-12-П/18.01.2018 за: „Изграждане на административно-складова и ремонтна база в поземлен имот ПИ 07079.5.813, местност „Сърт тарла”, землище кв. Долно Езерово, Община Бургас, Област Бургас“ с възложител: Петя Христова Тодорова

Решение БС-11-П/18.01.2018 за: „Изграждане на вилни сгради в ПИ №37023.503.35 по КК на гр. Китен, община Приморско” с възложител:  Наско Николов Панов

Решение БС-10-П/18.01.2018 за: „Промяна предназначението на земеделска земя  за жилищно строителство в ПИ № 61056.65.13, местността „Чатал тепе“, с. Равда, община Несебър” с възложител: Никола Янков Янков

Решение БС-9-П/18.01.2018 за: „Изграждане на вилна сграда и сондаж в УПИ I-10027, местност „Над село“, землище с. Медово, община Поморие” с възложител: Сивелин Божанов Георгиев

Решение БС-8-П/18.01.2018 г. за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-232,287; УПИ VII-253, УПИ VII-253“А“ и за улична регулация /УР/, представляваща ПИ № 58356.506.216; ПИ 58356.506.217 в кв. 31 по плана на гр.Приморско, община Приморско“ с възложители: Васил Огнянов Щраков, Лъчезар Илиев Иванчев и Община Приморско

Решение БС-7-П/18.01.2018 за: „Увеличаване капацитета на разрешените дейности с излезли от употреба моторни превозни средства в имот 07079.662.9570, Южна промишлена зона, гр. Бургас, общ. Бургас” с възложител: „АЛСИ“ ЕООД

Решение БС-6-П/17.01.2018 за: „Изграждане на обслужваща сграда с ресторант и жилищна част към Къмпинг в ПИ 48619.15.1070 и обслужваща сграда с магазин за промишлени и пакетирани стоки и жилищна част към Къмпинг в ПИ 48619.15.1072, гр. Царево, община Царево“ с възложители: Стефан Куртев Христов и Лиляна Иванова Христова

Решение БС-5-П/17.01.2018 за: „Създаване на зеленчукова градина в ПИ№ 001056, с. Порой, община Поморие“ с възложител: Женя Маринова Алексиева

Публикувано на 17.01.2018

Решение БС-4-П/12.01.2018 за: „Изграждане на две нови производствени халета в ПИ с идентификатор 07079.662.26 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: „Юпитер Стомана“ ЕООД

Решение БС-3-П/12.01.2018 за: „Откриване на площадка за: събиране, временно съхранение и сортиране на отпадъци от пластмаса, хартия и картон, стъкло, опаковки от различен материал и др; събиране и обеззаразяване на смесени битови отпадъци; събиране и временно съхранение на отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), от производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, от производство и преработване на хранителни продукти; събиране и временно съхранение на абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла; събиране и временно съхранение на оловни акумулаторни батерии, флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, лекарствени продукти, различни от упоменатите в 20 01 31; събиране и временно съхранение на отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци; събиране и временно съхранение на битум; събиране, временно съхранение и предварително третиране на отпадъчни бои и лакове и утайки от същите; събиране, временно съхранение и предварително третиране на нефтоводни отпадъци от резервоари, пясъкоуловители и масленоводни сепаратори, шахти и др., спирачни и антифризни течности; събиране, временно съхранение и предварително третиране на маслени филтри; събиране, временно съхранение и предварително третиране на отработени масла в ПИ№ 07079.618.21 по КК на гр. Бургас, община Бургас“ с възложител: „Партнерс” ООД

Публикувано на 11.01.2018

Решение БС-02-П/11.012018 за инвестиционнo предложениe: „ПУП-ПРЗ за ПИ№ 81178.501.31, 81178.501.566, 81178.501.567, 81178.501.576, 81178.501.577, м. „Аклади, гр. Черноморец, община Созопол за изграждане на жилищни сгради”

Публикувано на 10.01.2018

РЕШЕНИЕ БС–01–П/09.01.2018 за "Изграждане на фотоволтаичен парк в поземлен имот № 031038, община Котел, област Сливен”, с възложител: „Ко Енерджи”ООД.


2017


Публикувано на 18.12.2017

Решение № БС-112-П/15.12.2017 г. за: „Извършване на дейности по третиране на отпадъци и странични животински продукти (СЖП) на площадка за събиране и съхранение на СЖП в имот № 000418 м. „Край село“, землище с. Ново Паничарево, общ. Приморско“, с възложител: „Инвест Грийн“ ООД

Публикувано на 13.12.2017

Решение № БС-111-П/11.12.2017 г. за: „Изгражадане на три вилни сгради в ПИ 35033.17.5, ПИ 35033.17.23, ПИ 35033.17.24, м. „Пътеката“, землище гр. Каблешково, общ. Поморие“, с възложител: „Харисън Пропъртис“ ЕООД

Решение № БС-110-П/08.12.2017 г. за: „Изгражадане на ограда в УПИ VII-25109, кв. 344, по плана на ж. З. „Бяла река“, гр. Бяла“, с възложител: Виктор Стефанов

Публикувано на 07.12.2017

Решение БС-109-П/04.12.2017 за „Изграждане на жилищна сграда за сезонно обитаване тип „Пансион” в УПИ I-448, кв. 52 идентичен с ПИ № 53045.502.376 по плана на гр.Обзор, общ.Несебър“, с възложители: Стоянка Янакиева Михайлова и „ВЛТН” ЕАД

Публикувано на 24.11.2017

Решение БС-108-П/22.11.2017  за: „Поставяне на 8 бр. бунгала в ПИ № 67800.54.140, м. „Мапи“, гр. Созопол, община Созопол“, с възложител: Христо Георгиев Георгиев

Решение БС-107-П/22.11.2017  за: „Изграждане на една вилна сграда в ПИ 67800.54.141, м. „Мапи“, гр. Созопол, община Созопол“, с възложител: Луиза Стефанова Захариева-Зарева и Йордан Иванов Зарев

Публикувано на 22.11.2017

Решение БС-106-П/21.11.2017  за: „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Чайка“, гр. Бяла, община Бяла“, с възложител: Община Бяла

Решение БС-105-П/21.11.2017  за: „Изграждане на две жилищни сгради в ПИ № 003159, м. „Преводната, с. Каменар, община Поморие“, с възложител: „Давид и КО“ ООД

Публикувано на 17.11.2017

Решение БС-104-П/15.11.2017 за: „Изграждане на паркинг в УПИ V-7015, кв. 1, м. „Къмпинга“, землище с. Ахелой, община Поморие“ по КККР на летище гр. Бургас, с възложител: „Хотел Инвестмънт“ ООД

Публикувано на 02.11.2017

Решение БС-103-П/02.11.2017 за „Изграждане на къщи за отдих, спортни съоръжения, трафопост, складова база, производство на млечни продукти, кравеферма, цех за фураж, месопреработвателен цех, къща за гости и пречиствателни съоръжения  в ПИ 000323, ПИ 000324 и ПИ 000104 в землището на с. Драчево, община Средец“ с възложител „Агро ИД“ ООД

Публикувано на 24.10.2017

Решение БС-102-П/23.10.2017 г. за: „Изграждане на цех за производство на мебели в ПИ № 096046 и ПИ №096057, местност „Гробищата“, землище гр. Сунгурларе“, с възложител: „Ангел мебел“ ЕООД

Решение БС-101-П/23.10.2017 г. за „Изграждане на 10 вилни сгради, трафопост и басейн в ПИ № 81178.36.147, местност „Външна чешма“, землище гр. Черноморец, община Созопол“, с възложител: Величко Славов Георгиев

Решение БС-100-П/23.10.2017 г.   за: „Отглеждане и угояване на шаран, толостолоб и бяла риба в язовир с площ 315,019 дка представляващ имот № 000330 по КВС, землище с. Лозарово, община Сунгурларе”, с възложител: ЕТ „ЕМО 78-ЕМИЛ ДЮЛГЕРСКИ“

Решение БС-99-П/23.10.2017 г. за: „Текущ ремонт и модернизация на съществуващ овчарник и битова сграда в овцеферма в имот № 000499, землище с. Стоилово, община Малко Търново”, с възложител: Пламен Илиев Илиев

Решение БС-98-П/23.10.2017 г. за „Изграждане на открити складови площи за обслужване на контейнери и Ро-Ро терминали и паркинг площи в ПИ №07079.660.574, 07079.660.575, 07079.660.576, 07079.660.577, 07079.660.578, 07079.660.579, 07079.660.580, 07079.660.581, 07079.660.582, 07079.660.583, 07079.660.584, 07079.660.585, 07079.660.586, 07079.660.587, 07079.660.588, 07079.660.589, 07079.660.590, 07079.660.591, 07079.660.592 и 07079.660.597 по КК на гр. Бургас, община Бургас и изграждане на вътрешна жп инфраструктура към Порт България Уест”, с възложител „ИМО ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС СОФИЯ“ ЕАД

Решение БС-97-П/23.10.2017 г. за „Изграждане на седемнадесет еднофамилни вилни сгради в ПИ № 57491.19.360, местност „Лахана“, землище гр. Поморие, община Поморие”, с възложител: Анка Георгиева Димитрова

Решение БС-96-П/23.10.2017 г. за: „Изграждане на 2 броя сгради за отдих и курорт в ПИ № 67800.43.54, местност „Мапи“, община Созопол, както и осигуряване на довеждаща инфраструктура – второстепенна улица от о.т. 501 до 563, обслужваща ПИ № 67800.43.54 и ПИ № 67800.43.37 и прокарване на кабел 20kV за захранване на ПИ № 67800.43.54, м. „Мапи“, землище на гр. Созопол“, с възложители: Светослав Георгиев Павлов и Снежана Драгиева Павлова

Решение БС-95-П/23.10.2017 г. за: „Монтиране на ново съоръжение – преместваем обект мини мандра в ПИ № 000162, землище с.Рудник, община Бургас“, за кандидатстване по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти „От мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020“, с възложител: ЕТ„Милена ММС“ ЕООД

Решение БС-94-П/23.10.2017 г. за: „Изграждане на система за капково напояване на трайни насаждения от лешници в ПИ № 028045, ПИ № 019083, ПИ № 035020, с обща площ 99,482 дка в землище с. Ливада, община Камено, захранване на съоръженията за напояване посредством фотоволтаична система и изграждане на два броя сондажи /в ПИ № 028045 и ПИ № 019083/“, с възложител: Йорданка Петкова Кирова

Решение БС-93-П/23.10.2017 г. за „Изграждане на логистична база и складова база за промишлени стоки и услуги и административно обслужване, поземлен имот № 80916.64.7, землище с. Черни връх, община Камено“, с възложител: „Комета-7“ЕООД

Решение БС-92-П/23.10.2017 г. за „Изграждане на овцеферма за 750 овце, мини мандра за обработване на млякото и собствен водоизточник в ПИ № 049006, землище на с. Изворище, община Бургас” с възложител: „Агро Инвест Рудник“ ООД

Решение БС-91-П/23.10.2017 г. за: „Изграждане на бензиностанция, мотел и ресторант в ПИ № 57491.12.217 и пътна връзка в ПИ № 57491.12.216, местност „Езерото“, гр. Поморие, община Поморие” с възложители: „Еврозони-1“ ЕООД и „Вечна-Р“ ЕООД

Решение БС-90-П/23.10.2017 г. за „Изграждане на три вилни сгради, външен водопровод и кабели 20  kV за захранване на нов ТП в поземлен имот № 57491.18.439, м. „Кошарите”,  гр.Поморие, общ. Поморие”  с възложител: Веселин Спасов Москов

Решение БС-89-П/23.10.2017 г. за: „Изграждане на масивна ограда на имот № 055001, с. Детелина, общ.Карнобат” за финансиране по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.“ с възложител: „МП Ленд“ ЕООД

Решение БС-88-П/23.10.2017 г. за: „ Изграждане на вилни сгради в ПИ № 53822.17.343, местност „Корията“, с. Оризаре, община Несебър” с възложител: Драган Вълканов Ангелов

Решение БС-87-П/23.10.2017 г. за "Изграждане на  многофункционална спортна площадка в УПИ I, кв. 1 по плана на с. Добромир, община Руен” с възложител: Община Руен

Решение БС-86-П/23.10.2017 г. за: „Пристройка и надстройка на жилищна сграда и изграждане на търговски обекти за сезонно ползване в УПИ XIII – 50, 51, кв. 11 по плана на гр. Обзор, общ.Несебър” с възложител: Драгомира Петрова Станишева - Цонева

Решение БС-85-П/23.10.2017 г. за: „Изместване на съществуващ водопровод, преминаващ през УПИ  III, IV и V – 486, кв. 35 а, с. Равда, общ. Несебър“ с възложител: Лазар Николов Делиатанасов

Решение БС-84-П/23.10.2017 г. за „Изграждане на вилна сграда, външен водопровод и кабели 20  kV за захранване на нов ТП в поземлен имот № 57491.18.508, м. „Кошарите”,  гр.Поморие, общ. Поморие”  с възложител:  Стойчо Василев Койчев

Публикувано на 17.10.2017

Решение БС-83-П/16.10.2017 г. за: „Изгражадане на производствено-складова база с административна част в ПИ 07079.3.1692, м. „Мадика“, землище гр. Бургас, Община Бургас” с възложител: „Факториел“ ООД

Публикувано на 13.10.2017

Решение БС-82-П/13.10.2017 г. за: „Строителство на вилна сграда с басейн в ПИ 67800.6.193, м. „Буджака“, гр. Созопол, Община Созопол” с възложител: „Шарлопов-Созополис“ ЕАД

Публикувано на 09.10.2017

Решение БС-81-П/06.10.2017 г. за: „Промяна на подробен устройствен план - ПРЗ за УПИ I, IX и Х в кв. 12 по ПР на м. “Пясъка“, землище гр. Приморско, засягащ ПИ с идентификатори 58346.502.60, 58356.502.154 и 58356.502.155 по КК землище гр. Приморско” с възложител: Румен Божилов Йоцов

Публикувано на 06.10.2017

Решение БС-80-П/05.10.2017 г. за: „Изграждане на площадка за разделно събиране на битови отпадъци в обществена зона на летище Бургас” в имот № 07079.690.57 по КККР на летище гр. Бургас, с възложител: „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД

Публикувано на 02.10.2017

Решение БС-79-П/29.09.2017 г. за: „Изграждане на вилно строителство в ПИ № 06006, кв. Банево, гр. Бургас, община Бургас“ с възложител: Атанас Димитров Арабаджиев

Решение БС-78-П/29.09.2017 г. за: „Ползване на част от акваторията на яз. Ахелой, с цел изграждане на съоръжения – садки, за отглеждане на аквакултури, разположени в имоти с № 000200, с площ 348,539 дка в землището на с. Габерово, № 000478 с площ 110,207 дка, № 000474 с площ 381,804 дка и № 000528 с площ 52,343 дка в землището на с. Бата и № 000001 с площ 131,093 дка в землището на с. Дъбник“ с възложител: „Агро Инвест – Свети Влас“ ЕООД

Решение № БС-77-П/29.09.2017 г. за: „Изграждане на стопанска постройка за съхранение на плодове и зеленчуци в ПИ № 018001 м. „Косова Трънка”, землище на с. Драчево, Община Средец“ с възложител: „Еко Селект Драчево“ ЕООД

Публикувано на 26.09.2017

Решение БС-76-П/21.09.2017 г. за: „Създаване и отглеждане на костилково-овощни насаждения - сини сливи в ПИ № 21065 м. „Еше Баир”, землището на с. Кипилово, Общ. Котел“ с възложител: Красимир Георгиев Куцаров

Решение БС-75-П/21.09.2017  за: „Създаване на 100 дка трайни насаждения-сливи и 60 дка трайни насаждения-малини в ПИ № 316029, м. „Овчарски кладенец“, землище на с. Нейково, общ. Котел, както и изграждане на напоителни системи за напояване на насажденията, закупуване на земеделска техника“ с възложител: ЗП Станимир Васков Ангелов

Решение БС-74-П/21.09.2017 г.   за: „Изграждане на лешникова градина и складове за преработката им в ПИ № 055001 м. „Караджа Дал”, землището на с. Господиново, Общ. Бяла“ с възложител: „Агро Проект Инвест“ ЕООД

Решение БС-73–П/21.09.2017 г. за: „ПУП-ПРЗ за имоти  № 109036, № 10939, № 109044 и част от 109045, землище гр. Средец, община Средец, с възложители „Белите брези“ ООД, „Кантон“ ООД и Димитър Христов Шавов

Решение БС-72–П/21.09.2017 г. за: „Изграждане на жилищна сграда в УПИ XXV-7, кв. 247 /имот с идентификатор 07598.847.25/, м. „Чайка/Св.Атанас“, гр. Бяла, община Бяла“,  с възложител: Атанас Николов Атанасов

Решение БС-71–П/21.09.2017 г. за: „Издаване на удостоверение за търпимост на съществуващи сгради в имот № 80916.10.78, землище с.Черни връх, община Камено“ с възложител: СД„Гринес и Си-е“

Решение БС-70–П/21.09.2017 г. за: „Изграждане на жилищни сгради в имоти № 35, 40, 41, 425 и 424 в ЗЗП, местност „Циганско кладенче“, землище с. Черни връх, община Камено“, с възложители: Стоян Василев Арнаудов, Бонка Илиева Хараламбова, Иван Стоянов Танаров, Мария Георгиева Кербер, Христо Георгиев Арнаудов, Марийка Георгиева Жеглева и Ивелин Спасов Илиев

Решение БС-69–П/21.09.2017 г. за: „Основен ремонт на склад за отровни препарати в УПИ Х, кв.154, гр. Средец, община Средец“, с възложител: „СДЖ-СРЕДЕЦ- ВАСИЛЕВИ СИЕ“  СД

Решение БС-68–П/21.09.2017 г. за: „Закупуване на селскостопанска техника, създаване на 4,000 дка трайни насаждение, монтаж на автономна фотоволтаична централа с мощност 3,5 kW и монтаж на 5,000 дка тунелни оранжерии в имоти № 003120 и 003121, намиращи се в землището на с. Александрово, община Поморие“ с възложител: ЗП Петко Кирилов Георгиев

Решение БС-67–П/21.09.2017 г. за: „Изграждане на къща за гости в имот № 501.29, землище с. Белеврен, община Средец”, с възложител: „Денекс К“ ЕООД

Решение БС-66–П/21.09.2017 г. за: „Извършване на дейности по предварително третиране на отпадъци в имот № 07079.659.437, Южна промишлена зона – кв. Победа, гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: „Екипмар” ЕООД

Публикувано на 18.09.2017

Решение  БС-65-П/15.09.2017 г. за: „Закупуване на производствено оборудване за дейността „Одисей Грейн“ ЕООД по подмярка 4.1 „Инвестиции в материални активи” от програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.” с възложител: „Одисей Грейн“ ЕООД

Публикувано на 13.09.2017 

Решение БС-64–П/13.09.2017 г. за: „Преустройство и реконструкция на съществуващо работническо общежитие в цех за производство на охладена риба и осолен зърнест хайвер в имот № 000724,  землището на с. Бръшлян, общ. Малко Търново, обл. Бургас“ с възложител: „ЕФ ЕН КОНСУЛТ“ ЕООД

Публикувано на 15.08.2017 

Решение  БС-63-П/14.8.2017 г. за: Отглеждане на кози и овце в УПИ ІХ-328, кв. 14 и трайни насаждения - сливи в имот № 08028, в землището на с. Пъдарево, общ. Котел, с възложител: ЕТ "Панта-Георги Георгиев"

Решение БС-62-П/14.8.2017 г. за: Изграждане на оранжерии за производство на био заленчуци, сграда за почивка на персонала, склад и хладилна камера за готова продукция, ограда на целия имот, бетонови алеи в имот № 057083, м. До селото, с. Дюлево, общ. Средец, с възложител: ЗП Христо Янакиев Пенов

Публикувано на 02.08.2017 

Решение № БС-61–П/02.08.2017 г. за: „Изграждане на жилищни сгради за временно обитаване с обекти за КОО в УПИ III(ПИ 53045.129.328 по КК) и УПИ XVI-129024(ПИ 53045.129.350 по КК), кв. 2, по плана на к. к. „Обзор-север“, землище на гр. Обзор, общ. Несебър“ с възложител: „Одесос-570“ ЕООД

Решение № БС-60–П/02.08.2017 г. за: „Изграждане на 60 едноетажни жилищни сгради за сезонно ползване и лични нужди в УПИ XV-7,8, кв. 8 от ЗО „Луна” (идентичен с ПИ 07598.115.144 по КК), землище на гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна“ с възложител: „Сандроуз Холидейс” ЕООД

Публикувано на 01.08.2017 

Решение № БС-59–П/28.07.2017 г. за: „Изграждане на плътна ограда в ПИ 10094.502.171 по КК на с. Варвара, община Царево“, с възложители: Петко Ангелов, Иван Бацаров, Тодор Рангелов, Йонка Бацарова, Иван Иванов

Решение № БС-58–П/28.07.2017 г. за: „Използване на съществуваща площадка за претоварване /прехвърляне/ на съдове с течен хлор между транспортни исредства“, с възложител: „Скорпио-46“ ЕООД

Решение № БС-57–П/28.07.2017 г. за: „ПУП-ПРЗ на ПИ 81178.35.40 по КК на гр. Черноморец, община Созопол с цел промяна предназначението на земята и обособяване на два нови имота за изграждане на вилни сгради и трафопост“, с възложители: Зорница Йосифова Йосифова и Иван Василев Янев

Решение № БС-56–П/21.07.2017 г. за: „Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ II /ПИ с идентификатор 53045.129.326 по КК/, УПИ III /ПИ с идентификатор 53045.129.354 по КК/, УПИ Х /ПИ с идентификатор 53045.129.336 по КК/ и УПИ XII /ПИ с идентификатор 53045.129.333 по КК/ по плана на к.к. „Обзор-север“, землище гр. Обзор, община Несебър и изграждане на хотелски комплекс „Изгрев“ в УПИ III, кв.1 по плана на к. к „Обзор-север“ /ПИ№53045.129.354 по КК/, землище гр. Обзор, община Несебър“, с възложител: „Дженерал Травел Тур“ ООД

Публикувано на 21.07.2017 

Решение № БС-55–П/18.07.2017 г. за: „Изграждане на три жилищни сгради в ПИ с идентификатор № 61056.56.41, местност „ Хендек Тарла“, землището на с. Равда, общ. Несебър“ с възложители: Любен Христов Деляков, Лиляна Христова Яръмова, Йорданка Христова Люцканова

Публикувано на 11.07.2017 г.

Решение № БС-54–П/10.07.2017г. за: „Изграждане на месопреработвателно предприятие за червено и бл месо и кланица в имот № 000281 в землището на с. Факия, общ. Средец“ с възложител: „Аква Еко Тур“ АД и „Агро Коз“ ООД

Публикувано на 10.07.2017 г.

Решение № БС-53–П/07.07.2017г. за: „Ремонт и реконструкция на съществуваща стопанска постройка в модерна птицеферма за отглеждане на кокошки носачки, административно-битова част, закупуване на цялостно технологично оборудване, изграждане на сондаж и полагане на фотоволтаична система за собствени нужди на обекта с мощност до 30 кВп в имот № 045004, землище с. Бродилово, община Царево“ с възложител: ЗП Татяна Георгиева Кренчева

Публикувано на 06.07.2017 г.

Решение № БС-52–П/03.07.2017 г. за: „пуп-прз ЗА пи С ИДЕНТИФИКАТОРИ 67800.7.72 И 67800.7.73 ПО кк НА ГР. Созопол, с цел обединяване на имотите в един общ ПИ“ с възложител: „Евробилдинг Транс” ЕООД

Публикувано на 03.07.2017 г.

Решение № БС-51–П/30.06.2017 г. за: „ПУП-ПРЗ за ПИ № 07079.11.424, м. „Росенец” (бивша м. „Отманли”), землище кв. „Крайморие”, гр. Бургас, община Бургас, с цел изграждане на две вилни сгради” с възложител: „Артемис 69 М“ ЕООД

Публикувано на 26.06.2017 г.
Решение № БС-50 -П/26.06.2017г.   на Директора на РИОСВ - Бургас, постановено за инвестиционнo предложениe: „ВиК схема на морски плаж „Градина централен част 2“, Община Созопол” с възложител:“Л Л И М“ ООД

РЕШЕНИЕ № БС- 49 -П/26.06.2017 г. за „Създаване на 126 дка овощна градина за интензивно биологично отглеждане на орехи в ПИ № 089001, местност „Кърънджика“ и ПИ № 032002, местност „Гор чешма“, землище гр. Карнобат, община Карнобат, закупуване на земеделска техника, изграждане на телена ограда, изграждане на сондажи и система за капково напояване на насажденията” с възложител: „Гренобъл“ ЕООД

Решение № БС-48-П/26.06.2017г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на пелети в  УПИ VIII, кв. 77Б, гр. Айтос, общ. Айтос“ с възложител: „Арекс“ ЕООД

Решение № БС-47-П/26.06.2017г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Обособяване на цех за производство на пелети в имот с идентификатор № 80916.82.29, местност „При село“, землище с. Черни връх, Община Камено“ с възложител: Валентин Димитров Богданов

Решение № БС-46-П/26.06.2017г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Изграждане на лятна кухня в ПИ 10094.501.144, с. Варвара, община Царево” с възложител Здравка Атанасова Борисова

Решение № БС-45-П/26.06.2017г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „ПУП-ПРЗ за ПИ № 000361, местност „Кайряка“, землището на гр. Карнобат с цел промяна предназначението на имота и обособяване на УПИ I-361 – за бирария, автосервиз, магазин за авточасти и други автоуслуги” с възложител: Кръстина Миткова Тодорова

Решение № БС-44–П/23.06.2017 г. за: „Изграждане на заведение за обществено хранене и хотел в поземлен имот № 280008 в местност „Хаджи Бекир”, землище гр. Айтос, община Айтос“ с възложител: Исуф Ахмед Юсмен

Публикувано на 22.06.2017 г.

Решение № БС-43–П/21.06.2017 г. за: „Изграждане на преработвателно предприятие за производство и пакетиране на био и натурални храни в УПИ XIV – 764, кв. 41 по плана на ПЗ „Север” (идентичен с ПИ 07079.605.382 по КК), гр. Бургас, общ. Бургас” с възложител: „ИНДУСТРИАЛЕН ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС” АД

Публикувано на 06.06.2017 г.

Решение № БС-42–П/05.06.2017г. за: „ПУП-ПРЗ за имоти с №№070079.12.1494, 07079.12.1495 и 07079.12.1496 по КК на гр.Бургас, местност „Шосе бою“, землище кв. Ветрен, община Бургас“  с възложители: „Автоойл“ АД, Кирил Андонов, Леонид Шопов и Цветан Генков

Публикувано на 25.05.2017 г.

Решение № БС-41–П/22.05.2017г. за: „Изграждане на жилищно-курортна сграда с офиси и търговски обекти в ПИ 51500.75.2, м. „Кокалу“, землище на гр. Несебър, община Несебър“  с възложител: Борислав Кръстев Байчев и съсобственици

Публикувано на 22.05.2017 г.

Решение № БС-40–П/18.05.2017г. за: „Изграждане на административно-складова база в ПИ 67800.17.34, м. „Лафотумба“, землище на гр. Созопол, община Созопол“  с възложител: „ДЕЛТА-МЕТ“ ЕООД

Решение № БС-39–П/18.05.2017г. за: „Изграждане на една сграда за отдих и курорт с ресторант и басейн в ПИ 67800.54.52, м. „Каваци“, гр. Созопол, община Созопол, и изграждане на обслужваща улица“ с възложители: Георги Петров Димитров и Марина Динкова Златева

Решение № БС-38–П/18.05.2017г. за: “ПУП-ПРЗ за ПИ за разделяне на поземлен имот № 39164.13.191, с идентификатор 07079.7.356 по КК м. „Кору дере“, землище с. Кошарица, община Несебър, обособяване на 14 бр. нови УПИ и изграждане на по една едноетажна жилищна сграда във всеки УПИ, сондаж и ПСОВ“ с възложител: „ЙОТ-ХА-КА-БАУ“ ООД

Публикувано на 12.05.2017 г.

Решение № БС-37-П/11.05.2017г. за „Създаване и отглеждане на БИО насаждения от киви, изграждане на собствен сондаж и система за капково напояване в имот №075004, местност „Дюс келеме” в землището на с. Ябълчево, общ. Руен, обл. Бургас“ с възложител: Серафим Огнянов Боянов

Решение № БС-36-П/11.05.2017г. за: „Изграждане на административна сграда на „Водоснабдяване и канализация-Бургас” ЕАД – район Обзор в УПИ IV-309, кв.21 по регулационния план на гр. Обзор (ПИ 53045.502.150), община Несебър” с възложител: „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-БУРГАС“ ЕАД

Решение № БС-35-П/11.05.2017г. за: „Отглеждане на риба в имот № 000124, землище с.Житосвят, Община Карнобат” с възложител: Георги Енев Енев

Решение № БС-34-П/11.05.2017г. за: „Използване на аквакултурно стопанство и зона за рекреация в ПИ № 000111 и ПИ № 000323, землище на с. Драчево, Община Средец” с възложител: “АГРО-ИД” ООД

Решение № БС-33-П/11.05.2017г. за: „Извършване на рибостопанска дейност в яз. „Езерото“, ПИ № 000165, землище на с. Лясково, община Айтос” с възложител: „КАРПИО КТ” ЕООД

Решение № БС-32-П/11.05.2017г. за: „Изграждане на стопанска сграда, постройка и локална модулна пречиствателна станция в ПИ № 000011, землище с.Присад, община Созопол“ с възложител: „АТОС“ ЕООД

Решение № БС-31-П/11.05.2017г. за: „Отглеждане и угояване на шаран и толстолоб в язовир „Чанаджика“, землище с. Екзарх Антимово, Община Карнобат” с възложител: Георги Атанасов Кутиев

Решение № БС-30-П/11.05.2017г. за:  „Изграждане на курортен комплекс - ваканционно селище и сондажен кладенец в поземлен имот № 27454.29.30, местност „Мегало алан”, землище на с. Емона, община Несебър” с възложител: Павлин Кирилов Георгиев

Решение № БС-29-П/11.05.2017г.  за: „Изграждане на спортно развлекателен комплекс в УПИ XVII в кв.74 по ПУП-ПРЗ \ПИ 48619.503.401\, гр.Царево, община Царево, област Бургас” с възложител: Община Царево

Публикувано на 10.05.2017 г.

Решение № БС-28-П/09.05.2017г. за: „Изграждане на отопляеми оранжерии, парокотелно и фотоволтаичен парк в имот № 000109, местност „Косова трънка“, землище с.Драчево, Община Средец” с възложител: „АГРО ИД“ООД

Решение № БС-27-П/10.05.2017г. за: „Ползване на част от акваторията на яз. Ахелой, разположена в имоти на територията на община Поморие, в т.ч. № 000200, в землището на с. Габерово, № 000474 и 000528 в землището на с. Бата и № 000001 в землището на с. Дъбник за отглеждане на аквакултури и свързани с тях дейности и изграждане на сондаж” с възложител: „Агро Инвест – Свети Влас“ ЕООД

Решение № БС-26-П/10.05.2017г. за:  „Изграждане на постройка за допълващо застрояване в имот № 00833.5.213, м. „Пречиствателната“, гр. Ахелой, община Поморие“ с възложители Михаил Стефанов Михов и Велика Николова Савова

Публикувано на 09.05.2017 г.

Решение № БС-25-П/05.05.2017г. за:  „Изграждане на сгради и съоръжения свързани с вилния отдих в имоти №046171, № 046172, № 046174, № 046178 и № 046181, земл. на гр. Средец, общ. Средец“ с възложители: „Таурус - 2001“ЕООД, Тодор Илиев Тодоров, Юлия Николаева Дукова и Мария Николаева Дукова.

Публикувано на 19.04.2017 г.

Решение № БС-24–П/18.04.2017г. за: „Промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на жилищна сграда в УПИ I-82, кв. 43 /ПИ№ 07079.30.287/, квартал „Крайморие“, гр. Бургас“ с възложител: Георги Стефанов Чавдаров

Публикувано на 18.04.2017 г.

Решение № БС-23–П/13.04.2017г. за: „Изграждане на масивна ограда в УПИ IX, м. 42, м. „Яката”, землище на кв. Рудник, общ. Бургас” с възложител: Таня Тодорова Пашова

Публикувано на 12.04.2017 г.

Решение № БС-22–П/10.04.2017г. за: „ПУП-ПРЗ за нов гробищен парк в ПИ с идентификатори 07079.665.149, 07079.665.150, 07079.665.151, 07079.665.152, 07079.665.153, 07079.665.154 и 07079.665.155 по КК на гр. Бургас и ПУП –ПУР за осъществяване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура, в землището на ж.к. „Меден Рудник“, гр. Бургас, община Бургас” с възложител: Община Бургас

Решение № БС-21–П/10.04.2017г. за: „ПУП-ПРЗ за част от ПИ № 07079.10.1234 по КККР на гр. Бургас (част от бивш ПИ № 07079.10.1009) за изграждане на „Етнографски рибарски комплекс“ в местността „Рибарско пристанище“ (бивша местност „Ченгене скеле“), землище кв. Крайморие, гр. Бургас, община Бургас” с възложител: Община Бургас

Решение № БС-20–П/10.04.2017г. за: “Промяна предназначението на земеделска земя за изгражданен ажилищна сграда в УПИ V-85, кв. 42 (ПИ №  07079.30.292 кв. Крайморие, гр. Бургас” с възложител: Иван Господинов Андреев

Публикувано на 04.04.2017 г.

Решение № БС-19–П/03.04.2017г. за: „Изграждане на паркинг и едноетажна сграда за охрана в УПИ І-271, 1084, кв.71 (ПИ № 48619.504.69), Промишлена зона гр.Царево, община Царево” с възложител: Община Царево

Решение № БС-18–П/31.03.2017г. за: “ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.7.356 по КК на гр. Бургас за изграждане на Зоопарк в землището на кв. Горно Езерово, гр. Бургас, Община Бургас” с възложител: Община Бургас

Решение № БС-17–П/31.03.2017г. за: „Поставяне на преместваеми обекти-гаражни клетки в ПИ № 007106, м. „Хижата“, м. „Драката“, землище с. Медово, общ. Поморие, с възложител: Георги Руменов Костадинов

Решение № БС-16–П/31.03.2017г. за: „Поставяне на преместваеми обекти-гаражни клетки в ПИ № 007101, м. „Драката“, землище с. Медово, общ. Поморие”, с възложител: „Грийн Вилиджис“ ООД

Решение № БС-15–П/31.03.2017г. за: „Поставяне на преместваеми обекти-гаражни клетки в ПИ № 007095, м. „Драката“, землище с. Медово, общ. Поморие”, с възложител: „Грийн Вилиджис“ ООД

Решение № БС-14–П/31.03.2017г. за: „Поставяне на преместваеми обекти-гаражни клетки в ПИ № 35033.24.222, м. „Хижата“, землище гр. Каблешково, общ. Поморие”, с възложител: „Грийн Фийлд“ ООД

Решение № БС-13–П/31.03.2017г. за: „Поставяне на преместваеми обекти-гаражни клетки в ПИ № 35033.24.223, м. „Хижата“, землище гр. Каблешково, общ. Поморие”, с възложител: Любка Сотирова Костадинова

Решение № БС-12–П/31.03.2017г. за: „Поставяне на преместваеми обекти-гаражни клетки в ПИ № 35033.24.220, м. „Хижата“, землище гр. Каблешково, общ. Поморие”, с възложител: „Грийн Фийлд“ ООД

Решение № БС-11–П/31.03.2017г. за: „Поставяне на преместваеми обекти-гаражни клетки в ПИ № 007096, м. „Драката“, землище с. Медово, общ. Поморие”, с възложител: „Грийн Вилиджис“ ООД

Решение № БС-10–П/31.03.2017г. за: „Поставяне на преместваеми обекти-гаражни клетки в ПИ № 007103, м. „Драката“, землище с. Медово, общ. Поморие”, с възложител: „Грийн Вилиджис“ ООД

Решение № БС-09–П/31.03.2017г. за: „Поставяне на преместваеми обекти-гаражни клетки в ПИ № 007102, м. „Драката“, землище с. Медово, общ. Поморие”, с възложител: „Грийн Вилиджис“ ООД

Решение № БС-08–П/31.03.2017г. за: „Поставяне на преместваеми обекти-гаражни клетки в ПИ № 35033.24.219, м. „Хижата“, землище гр. Каблешково, общ. Поморие”, с възложител: „Грийн Фийлд“ ООД

Публикувано на 10.03.2017 г.

Решение № БС-07–П/08.03.2017г. за: „Изграждане на жилищна сграда „А“ и жилищна сграда „Б“ в ПИ с идентификатор 51500.502.494 по КК на град Несебър, общ. Несебър“ с възложители: Христина Георгиева Димова и Минко Неделчев Тодоров

Публикувано на 07.03.2017 г.

Решение № БС-05–П/06.03.2017г. за: „Поливане на 385 дка люцерна, находяща се в масив 3 по КВС в землището на с. Добриново, община Карнобат“ с възложител: „Мела Инвест“ ЕООД

Решение № БС-04–П/06.03.2017г. за: „Поливане на 290 дка люцерна, находяща се в масив 9 и 640 дка в масив 10 по КВС в землището на с. Житосвят, община Карнобат“ с възложител: „Мела Инвест“ ЕООД

Публикувано на 27.02.2017 г.

Решение № БС-06–П/24.02.2017г. за: „Доставка и монтаж на инсталация за производство на изсуствен строителен материал от твърди битови отпадъци за получаване на продукт“ с възложител: „Ви Пи Екосолюшън“ ООД

Публикувано на 17.02.2017 г.

Решение № БС-03–П/16.02.2017г. за: „Изграждане на водовземна съоръжение – тръбен кладенец за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване в ПИ №№ 47202.10.110 и 47202.10.113, местност „Припека“, землище на с. Маринка, община Бургас“ с възложител: „Царски извори“ ООД

Публикувано на 25.01.2017 г.

Решение № БС-02–П/24.01.2017 г. за: „Преустройство на краварник в склад за промишлени стоки в ПИ 086020, землище на кв. „Рудник“, гр. Бургас“ с възложител: „МГМ-59“ ООД

Публикувано на 23.01.2017 г.

Решение № БС - 01 – П/20.01.2017 г. за: „Изграждане на хотелски комплекс на територията на ПИ 61056.56.4, 61056.56.5, 61056.56.6, 61056.56.12, 61056.56.13, 61056.56.14, 61056.54.17 и 61056.56.100, м. “Хендек Тарла“ по КК с. Равда, община Несебър“ с възложители: „Актив-02“ ООД и „Парадайз Тур Инвест“ ООД