Обществени обсъждания на ДОВОС

2024
Публикувано на 07.06.2024

Съобщение във връзка с чл.17, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), Министерство на околната среда и водите (МОСВ) съобщава за организирани срещи за обществено обсъждане на преработен доклад за ОВОС и приложения към него за инвестиционно предложение,

„Интензивно отглеждане на птици – патици порода „Мюлар” в поземлен имоти идентификатори 80916.80.60,  80916.80.49, 80916.80.41 и 80916.80.38, 80916.80.40, 80916.80.44, 80916.80.71, 80916.80.58, 80916.80.66, 80916.80.72, 80916.80.61, 80916.80.46, 80916.80.59, 80916.80.73, 80916.80.52, 80916.80.45, 80916.80.42, 80916.80.65, 80916.80.56, 80916.80.50, 80916.80.47, 80916.80.63 по КК на с. Черни връх, община Камено”, с възложител „Елит Мес Минев – Родопа – В.Т.“ ЕООД, е организирано както следва:

- на 10.07.2024 г. от 10:00 часа в зала „Гражданска защита“, гр. Камено, ул. „Освобождение“ № 101

- на 10.07.2024 г. от 14:00 часа. в сградата на кметство с. Черни връх

Публикувано на 11.04.2024

Съобщение за обществено обсъждане на Доклад за оценка въздействието върху околната среда /ДОВОС/ и Доклад за оценка за степента на въздействие на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони /ДОСВ/ за инвестиционно предложение „Изграждане на ваканционно селище с къмпинг единици (палатки, мобилни къщи, вилни сгради, бунгала, каравани, кемпери, паркинг, басейни, зона за спорт, обслужващи сгради и ресторант) в ПИ 48619.12.602, 48619.15.1075, 48619.15.1063, 48619.15.1040, 48619.15.1041, 48619.15.1042, 48619.15.1031, 48619.15.1050, 48619.15.1044, 48619.15.1034, 48619.15.1037, 48619.15.1047, 48619.15.1091, 48619.15.1064, 48619.15.1061, 48619.15.1059, 48619.15.1053, 48619.15.1056, 48619.15.1068 по КККР на гр. Царево, Община Царево“, с възложител „Еко камп” ЕООД е организирано на 10.05.2024 г. от 11:00 часа в зала Народно читалище „Георги Кондолов-1914“, гр. Царево

Публикувано на 08.03.2024

Съобщение за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение “Оползотворяване на натрупаните до момента на приватизацията  450 хил.m3 нефтени и други отпадъци с редукция на количествата, ликвидирани при изпълнение на мярка І.2” от Програмата за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация на „НЕФТОХИМ” АД – гр. Бургас”, с възложител „Лукойл Нефтохим Бургас” АД

 е организирано както следва:

- на 01.04.2024 г. от 16:00 часа в зала „Гражданска защите“, гр. Камено;

- на 02.04.2024 г. от 17:00 часа. в  зала№ 4 на Експозиционен център „Флора Бургас.

2023

Публикувано на 01.02.2023 

Съобщение за обществено обсъждане на доклад за: „Изграждане на туристически чифлици в поземлени имоти 61042.15.249, местност „Добровица“ и поземлени имоти 61042.15.273, поземлени 61042.15.274, местност „Факуда“, село Равадиново, община Созопол, с възложител ЕТ “ЖИКА-ГЕОРГИ ТУМПАЛОВ“

е организирано на: 27.02.2023 г. (понеделник) от 11:00 часа в сградата на Кметство с. Равадиново, зала – 2 етаж.

Съобщение за обществено обсъждане на доклад за: „Изграждане на сгради за отдих и курорт, КОО и трафопостове в поземлени имоти с идентификатори 67800.36.22 и 67800.36.23 по КККР на гр. Созопол, м. „Света Марина“, община Созопол” с възложител: "САНТА МАРИНА" АД
е организирано на:

27.02.2023 г. (понеделник) от 11:00 часа в сградата на Народно читалище "Отец Паисий 1896" на адрес: гр. Созопол, ул. "Аполония" № 1


2021
 
Публикувано на 22.08.2021 

Съобщение във връзка с чл.17, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), Министерство на околната среда и водите (МОСВ) съобщава за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС и приложения към него за инвестиционно предложение,

„Изграждане на хотел, 16 броя къщи за гости, ресторант, басейн и трафопост в поземлен имот с идентификатор 73571.7.22 по КК на с. Тънково, община Несебър”, с възложител „Ангара Инвест” ЕООД и копие от обявите в средствата за масово осведомяване, таблата и сайта на Община Несебър и кметство – с. Тънково“, е организирано както следва:

на 20.09.2022 г. от 10:00 часа в заседателната зала на кметство с. Тънково;

- на 20.09.2022 г. от 11:00 часа.в заседателната зала на отдел „Екология” към община Несебър, адрес: гр. Несебър, ж.к. „Младост” № 62Г.

Публикувано на 06.04.2021 

Съобщение за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда с всичките му приложения за: „Изграждане на парк за кремации и урнополагане в поземлен имот № 007108, м. «Дере Арас», гр. Камено, общ. Камено”, с възложител „Ворик Груп» ЕООД е организирано на:

10.05.2021 г. от 17:00 часа в театралния салон към Читалище „Просвета-1927”, гр. Камено, ул. „Освобождение” № 84.

Публикувано на 15.03.2021 

Съобщение за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда с всичките му приложения за инвестиционно предложение: „Монтаж и въвеждане в експлоатация на модулна инсталация за рециклиране на отработени катализатори чрез пиролиза в част от имот № 000349 в землището на гр. Камено, община Камено“, с възложител: „ИНДУСТРИАЛ ПРОЦЕССИНГ ГРУП” ООД, е организирано както следва:

 на 19.04.2021 г. от 16:00 часа в театралния салон към Читалище „Просвета-1927”, гр. Камено, ул. „Освобождение” № 84.

Публикувано на 08.02.2021 

Съобщение за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда с всичките му приложения за инвестиционно предложение: „Изграждане на парк за кремации и урнополагане в поземлен имот № 007108, местност „Дере Арас”, гр. Камено, община Камено“, с възложител: „ВОРИК ГРУП” ЕООД

Срещата за обществено обсъждане, съгласно Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г., Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г. и Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването, ще се проведе онлайн на 10.03.2021г. от 13:30 часа в платформа за онлайн срещи Zoom. Линк към залата: http://202315790.business-box.bg/login.aspx?meet=20736784476

Публикувано на 27.01.2021 

Съобщение за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върхуоколната среда с всичките му приложения за: „Добив на подземни богатства – строителни материали (андезитови туфи) в находище „Трите круши – запад“, разположено в землището на гр. Карнобат, община Карнобат, област Бургас”, с възложител „Базалт“ ЕООД”, е организирано както следва:

на 25.02.2021 г. от 11:00 часа в ритуална зала на Община Карнобат. 

Публикувано на 06.01.2021 

Съобщение за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда с всичките му приложения за инвестиционно предложение: „Монтаж и въвеждане в експлоатация на модулна инсталация за рециклиране на отработени катализатори чрез пиролиза в част от имот № 000349 в землището на гр. Камено, община Камено“, с възложител: „ИНДУСТРИАЛ ПРОЦЕССИНГ ГРУП” ООД, е организирано както следва:

 на 04.02.2021 г. от 12:00 часа в театралния салон към Читалище „Просвета-1927”, гр. Камено, ул. „Освобождение” № 84.


2020
Публикувано на 06.11.2020 

Съобщение за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда с всичките му приложения за инвестиционно предложение „Монтаж и въвеждане в експлоатация на модулна инсталация за рециклиране на отработени катализатори чрез пиролиза в част от имот № 000349 в землището на гр. Камено, община Камено“, с възложител: „ИНДУСТРИАЛ ПРОЦЕССИНГ ГРУП” ООД, е организирано както следва:

 на 03.12.2020 г. от 16:00 часа в театралния салон към Читалище „Просвета-1927”, гр. Камено, ул. „Освобождение” № 84

Публикувано на 08.09.2020 

Съобщение за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда с всичките му приложения за инвестиционно предложение: „Изграждане сгради за отдих и курорт и допълващи дейности в поземлени имоти № 81178.8.26, 81178.8.27, 81178.8.28, 81178.8.29, 81178.8.30, 81178.8.31, 81178.8.54, 81178.8.241 (бивш 81178.8.56), 81178.8.58, 81178.8.63, 81178.8.238 (бивш 81178.8.65), 81178.8.239 (бивш 81178.8.66), 81178.8.240 (бивш 81178.8.85), 81178.8.231, 81178.8.15, 81178.8.16, 81178.8.17 по плана на местност „Аклади”, гр. Черноморец, община Созопол”, с възложител „Бултравел” ЕООД, е организирано както следва:

 на 30.09.2020 г. от 16:00 ч. в Народно читалище „Димо Николов”, гр. Черноморец, ул. „Тодор каблешков” № 2

Публикувано на 01.07.2020 г

Съобщение за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда с всичките му приложения за инвестиционно предложение: „Изграждане на парк за кремации и урнополагане в поземлен имот № 007108, местност „Дере Арас”, гр. Камено, община Камено“ с възложител: „ВОРИК ГРУП” ЕООД е организирано както следва:

на 28.07.2020 г. от 17:30 ч. в Театралния салон към читалище „Просвета” в гр. Камено, ул. "Освобождение" № 84, община Камено

Публикувано на 21.02.2020 г

Съобщение за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда с всичките му приложения за инвестиционно предложение: „Изграждане на парк за кремации и урнополагане в поземлен имот № 007108, местност „Дере Арас”, гр. Камено, община Камено“ с възложител: „ВОРИК ГРУП” ЕООД е организирано както следва:

на 20.03.2020 г. от 12:00 ч. в Театралния салон към читалище „Просвета” в гр. Камено, ул. "Освобождение" № 84, община Камено


2019
Публикувано на 17.10.2019 г

Съобщение за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда с всичките му приложения за инвестиционно предложение: „Изграждане на сгради за отдих и ЛПСОВ в поземлени имоти №№ 67800.12.2413, 67800.12.2481 (стар идентификатор 67800.12.2415 и 67800.12.2414) и 67800.12.2482 (стар идентификатор 67800.12.2414), с външна техническа инфраструктура – водоснабдяване, електроснабдяване и канализация, местност „Алепу”, землище гр. Созопол, община Созопол”, с възложител: „ПИРОП” ООД е организирано както следва:

на 21.11.2019 г. от 10:00 ч. в киновидеоклуба в гр. Созопол, ул. "Аполония" № 1, община Созопол

Публикувано на 19.09.2019 г

Съобщение за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда с всичките му приложения за инвестиционно предложение: „„Изграждане на сгради за отдих в поземлени имоти №№ 81178.9.20, 81178.9.21, 81178.9.22, 81178.9.46, 81178.9.24, 81178.9.44, 81178.9.25, 81178.9.26, 81178.8.10, 81178.8.11, 81178.8.103, 81178.9.11, 81178.9.12, 81178.9.13, 81178.9.40, 81178.9.39, гр. Черноморец, община Созопол”, с възложители: „Бултравел” ООД, Христо Иванов и Мария Недкова е организирано както следва:

на 09.10.2019 г. от 10:30 ч. в Залата на кметство Черноморец, гр. Черноморец, ул. "Оборище" № 3, община Созопол

Публикувано на 28.01.2019 г

Съобщение за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда с всичките му приложения за инвестиционно предложение: „Изграждане на ваканционен комплекс от вилни и жилищни сгради, обществено - обслужващи обекти за спорт и рекреация в ПИ № 07079.9.964, м. „Брястите“, землище гр. Бургас и пътна връзка към имота”, с възложител: „Бейно Инвест Къмпани“ ЕООД е организирано както следва:

на 27.02.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на Община Бургас, гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26


2018
Публикувано на 27.11.2018 г

Съобщение за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда с всичките му приложения за инвестиционно предложение: „Добив на скално-облицовъчни материали от находище „Полето“, землището на с. Медвен, общ. Котел, обл. Сливен“, с възложител: „Булгнайс“ ООД е организирано както следва:

на  12.12.2018 г. от 10:30 ч. в заседателната сграда на Общински съвет, гр. Котел – пл. „Възраждане“ № 1, ет. 1

Публикувано на 25.09.2018 г

Съобщение за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда с всичките му приложения за инвестиционно предложение: „Изработване: на ПУП-ПРЗ за ПИ №№ 81178.50.54, 81178.50.55, 81178.50.56 и 81178.50.62, м. Атия, землище на гр. Черноморец, Община Созопол с цел изграждане на 2 хотела, 40 еднофамилни жилищни сгради за сезонно ползване, 4 ресторанта, една административна сграда (общо 47 броя сгради), пет басейна, собствен трафопост, покрит паркинг, ново водовземно съоръжение от подземно водно тяло (тръбен кладенец) и външни връзки (водопровод, канализационен колектор и електропровод" и „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ № 81178.50.61, с цел изграждане на 2 хотела, 20 еднофамилни жилищни сгради за сезонно ползване, 2 ресторанта, една административна сграда (общо 25 броя сгради), 2 басейна, собствен трафопост и покрит паркинг" и копие от обявите в средствата за масово осведомяване, таблата и сайта на Община Созопол и кметство - гр. Черноморец“, с възложители: „Хитрон“ ЕООД – Бургас и „Клише“ ЕООД – София,  е организирано както следва:

- на 17.10.2018 г. в Киносалона на гр. Созопол от 10:00 часа;

- на 17.10.2018 г. в Читалището на гр. Черноморец от 15:00 часа.

Публикувано на 21.06.2018 г

Съобщение за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда с всичките му приложения за инвестиционно предложение: „Изграждане на 14 вилни сгради, магазин за хранителни стоки с детска площадка и трафопост в ПИ № 73571.39.49, 73571.39.50, 73571.39.51 и 73571.39.52, м. „Кайряка“, землище с. Тънково, общ. Несебър“, с възложители: Мохамед Канан Шех Халид и Аруа Петрова Ал Шех Халид е организирано както следва:

на  23.07.2018 г. от 10:00 ч. в Читалището на с. Тънково, община Несебър.

Съобщение за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда с всичките му приложения за инвестиционно предложение: „Изграждане на крайпътен обслужващ комплекс и трафопост в ПИ № 73571.28.1, м. „Бабини драки“, землище с. Тънково, общ. Несебър“, с възложители: Мохамед Канан Шех Халид и Аруа Петрова Ал Шех Халид е организирано както следва:

на  23.07.2018 г. от 10:00 ч. в Читалището на с. Тънково, община Несебър.


2017
Публикувано на 29.09.2017 г.

Съобщение за промяна на датите за провеждане на обществено обсъждане на Доклада за ОВОС за инвестиционно предложение:”Изграждане на Нова ВЛ 400kV от п/ст "Варна" до п/ст "Бургас" , с Възложител "ЕСО" ЕАД

Публикувано на 05.09.2017 г.

Съобщение за обществено обсъждане на Доклада за ОВОС за инвестиционно предложение:”Изграждане на Нова ВЛ 400kV от п/ст "Варна" до п/ст "Бургас" , с Възложител "ЕСО" ЕАД


Публикувано на 23.05.2017 г.

Съобщение за обществено обсъждане на Доклада за ОВОС за инвестиционно предложение:”Изграждане на 20 вилни сгради в поземлен имот №126031, местност „Айва дере”, землище с. Росен, община Созопол

Публикувано на 30.03.2017 г.

Съобщение за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда и ДОСВ за инвестиционно предложение:
„ Изграждане на нова инсталация за производство на тухли с капацитет 500 t/d намираща се в имот 07079.1.1425, кв. Сарафово гр. Бургас”


2016
Публикувано на 17.03.2016 г.

Обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда с всичките му приложения за инвестиционно предложение: „Изграждане на вилно селище за целогодишно ползване в местност „Ченгене юрт” в обхвата на ЧИ на ОУП на землището на с. Маринка“ с възложител „Царски извори“ ООД е организирано както следва:
на  14.04.2016 г. от 11:00 ч. в заседателната зала на Община Бургас
на  14.04.2016 г. от 14:00 ч. в  залата на кметство с. Маринка

Публикувано на 7.03.2016 г.

Обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда с всичките му приложения за инвестиционно предложение: „Изграждане на мотел, заведение за хранене и бензиностанция в ПИ46663.72.526, м. Сушица, гр. Малко Търново”, с възложител: Радостина Илиева Стоева, е организирано, както следва:

на  31.03.2016 г. от 11:00 ч. в сградата на Бизнес-център, гр. Малко Търново.

Публикувано на 14.1.2016 г.

Съобщение за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда и ДОСВ за инвестиционно предложение: „Изграждане на нова ВЛ 400kV т п/ст Пловдив 400kV до п/ст Бургас 400kV с разкъсване в п/ст "Марица Изток" 400kV и нов електропровод от п/ст "Марица Изток" 400kV до ТЕЦ "Марица Изток - 3”, с възложител: "Електроенергиен системен оператор" ЕАД.


2015
Публикувано на 30.12.2015 г.

Съобщение за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение "Път І-9 "Слънчев бряг - Бургас" от км 212+233.06 до км 222+849.41 - реконструкция с изграждане на второ пътно платно и обход на гр. Поморие" /срещите са на 14.01 и 15.01.2016 г./

Публикувано на 28.12.2015 г.

Обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда и доклад за оценка степента на въздействие с всичките им приложения за инвестиционно предложение: „Разработване на кариера „Градец 2“ с цел добив на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали, разположена в землището на с. Градец, Община Котел, Област Сливен”, с възложител: „Ескана“ АД е организирано, както следва:

на  26.01.2016 г. от 10:30 ч. в зала в сградата на община Котел, на адрес: гр. Котел, пл. „Възраждане“ № 1;

на  26.01.2016 г. от 13:00 ч. в салон  на читалище „Надежда“ в с.Градец, Община Котел.

Публикувано на 7.12.2015 г.

Обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда с всичките му приложения за инвестиционно предложение: „Корекция, укрепване и доизграждане на подпорни стени и диги в границите на последните 2900 м на р. Двойница до вливането й в Черно море”, с възложител: Община Несебър е организирано, както следва:

на  21.12.2015 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на отдел „Екология“ при община Несебър, на адрес: гр. Несебър, ж.к. „Младост“ № 62Г;

на  21.12.2015 г. от 11:15 ч. в многофункционална зала на кметство Обзор, на адрес: гр. Обзор, ж.к. „Славянска“ № 14А;
 

Публикувано на 14.08.2015 г.

На основание чл.20, ал.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми е получено уведомление от община Бяла за организирана среща за обществено обсъждане на доклад за ЕО за “Подобрен устройствен план (ПУП), план за регулация (ПР) на зона за вилен и курортен отдих на местност "Качи Велко", землище гр.Бяла, община Бяла, област Варна”, с възложител: ОБЩИНА БЯЛА.

Срещата за обществено обсъждане ще се проведе на 21.08.2015 г. от 14:00 ч. в Читалище „Пробуда“ гр.Бяла.

Докладът за ЕО и приложенията към него са на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. в сградата на Община Бяла, гр.Бяла, ул. „Свети Атанасий“ № 29.

Публикувано на 3.02.2015 г.

Организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение “Разширение на съществуващо депо за битови отпадъци в землището на с. Равда, община Несебър”, с възложител: община Несебър.

На основание чл.17, ал.1, т.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в РИОСВ-Бургас е получено уведомление от община Несебър за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение “Разширение на съществуващо депо за битови отпадъци в землището на с. Равда, община Несебър”.
Срещите за обществено обсъждане ще се проведат, както следва:
На 5.05.2015 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на отдел "Екология" при община Несебър, на адрес: гр. Несебър, ж.к. Младост 62Г
На 5.05.2015 г. от 11:00 ч. в Концертна зала на кметство с. Равда, община Несебър, ул. „Македония” № 2.

Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. в сградата на Община Несебър и Кметство с. Равда, както и от 9.00 ч. до 17.30 ч. в сградата на РИОСВ-Бургас, гр.Бургас, к-с Лазур, ул. Перущица 67, ет.3.

Писмени становища могат да се представят в община Несебър, РИОСВ – Бургас или на срещите за обществено обсъждане.

За контакти от страна на възложителя за общественото обсъждане – Сюрея Исуф - нач. отдел "Инв. политика" тел. 0554/29399
Обявата е публикувана във вестник „Черноморски фар” на бр.60 от 31.03.2015 г.

Публикувано на 3.02.2015 г.

Организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Корекция на р. Бяла река, ляв приток на р. Хаджийска в границите на с. Оризаре, община Несебър, област Бургас” с възложител: община Несебър.

На основание чл.17, ал.1, т.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в РИОСВ-Бургас е получено уведомление от община Несебър за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Корекция на р. Бяла река, ляв приток на р. Хаджийска в границите на с. Оризаре, община Несебър, област Бургас”.
Срещите за обществено обсъждане ще се проведат, както следва:
На 4.03.2015 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на отдел "Екология" при община Несебър, на адрес: гр. Несебър, ж.к. Младост 62Г
На 4.03.2015 г. от 11:00 ч. в сградата на кметство с. Оризаре, община Несебър, ул. Първи май 20.

Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч. в сградата на Община Несебър и Кметство с. Оризаре, както и от 9.00 ч. до 17.30 ч. в сградата на РИОСВ-Бургас, гр.Бургас, к-с Лазур, ул. Перущица 67, ет.3.

Писмени становища могат да се представят в община Несебър, РИОСВ – Бургас или на срещите за обществено обсъждане.

За контакти от страна на възложителя за общественото обсъждане – Сюрея Исуф - нач. отдел "Инв. политика" тел. 0878 811 297
Обявата е публикувана във вестник „Черноморски фар” на бр.16 от 26.01.2015 г.

Публикувано на 9.01.2015 г.

РИОСВ-Бургас уведомява, че по време на общественото обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Разкриване и експлоатация на кариера за добив на трахити и трахитови туфи за производство на трошен камък за пътни настилки, строителни материали и за производство на бетонови разтвори от находище  „Каята“, землище на с. Вратица и с. Винарско, Община Камено, Област Бургас” с възложител: „Хидроминерал“ ООД пред компетентния орган са депозирани възражения от жители на населените места.
Възражение на жители на с.Винарско
Възражение на жители на с.Вратица
Oтговор на „Хидроминерал“ ООД