Съобщения

 
Публикувано на 25.01.2023

Изпълнение на задължението за вписване в публичния регистър по чл. 45, ал. 1, т. 13 от ЗУО

ВАЖНО!!!   

Съгласно чл. 31, ал. 1 от Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда (ДВ бр. 91 от 02.11.2021г.), задължени да подадат заявление за вписване в публичния регистър по чл. 45, ал. 1, т. 13 от ЗУО са лицата, които пускат на пазара продукти по Приложение № 1, част Д от същата наредба.
Задължение, да поиска вписване в горецитирания регистър е въведено с разпоредбата на чл. 74 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки (изм. и доп. ДВ бр. 100 от 16.12.2022г.) и за всяко лице, което пуска на пазара опаковани стоки.
В тази връзка, до изграждане на съответната функционалност в Националната информационна система „Отпадъци“, за вписване в регистъра, задължените лица предоставят попълнени заявления на хартиен носител, до изпълнителния директор на ИАОС, които са достъпни на следния адрес: https://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/registri-spravki.
След получаване на нормативно изискуемата информация, заявителите ще бъдат регистрирани в регистъра по чл. 45, ал. 1, т. 13 от ЗУО.

За допълнителна информация: отдел "Мониторинг на отпадъците", тел. 02/940 64 03; 02 940 64 13;  02 955 94 15; e-mail: wms@eea.government.bg 

Публикувано на 03.11.2020

Във връзка с изменение на Наредба № 2 за класификация на отпадъците по отношение на издаваните от РЗИ становища по реда на чл. 8, ал.1 от Наредбата, за заверяване на Работен лист за класификация на отпадъци от подгрупи 18 01, дължимата държавна такса по чл. 8, ал. 3 от Наредбата може да бъде платена по банков път на следната банкова сметка:

IBAN: BG82STSA93003100600801

BIC: STSABGSA

Банка ДСК АД

РЗИ Бургас


Публикувано на 13.10.2020

На основание, чл. 70, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), РИОСВ-Бургас оповестява входираното заявление и придружаващите го документи на "Еко гарб" ООД, и осигурява в продължение на един месец, обществен достъп до тях за възражения, забележки, коментари и предложения.

Виж - Документи 


Публикувано на 25.10.2019

РИОСВ - Бургас информира всички лица, извършващи дейности с отпадъци, че във връзка с предстоящия отоплителен сезон ще бъде засилен контролът относно спазване на нормативните изисквания и недопускането на нерегламентираното изгаряне на отпадъци. Изгарянето на отпадъци може да се извършва само от лица, които притежават документ по чл. 35 от Закон за управление на отпадъците 

Особено внимание ще бъде обърнато на нерегламентираното изгаряне на излезли от употреба гуми, отработени масла, отпадъци от текстил, употребявани дрехи, стари мебели, строителни отпадъци, дървени дограми и други лесно запалими материали, тъй като това е процес, при който се отделят вредни емисии в атмосферата, които са канцерогенни.

Ще бъдат извършени проверки във всички общини, попадащи в териториалния обхват за контрол на РИОСВ - Бургас. Приоритетно контролът ще бъде насочен към автосервизи, пунктове за смяна на гуми, дървообработващи фирми, магазини за дрехи втора употреба.

В случай на констатирано нерегламентирано изгаряне на отпадъци ще бъдат налагани санкции по ЗУО.

При нерегламентирано изгаряне на отпадъци от физически лица санкцията, която се налага, е в размер до 5000 лв.

Еднолични търговци или юридически лица, които нерегламентирано изгарят неопасни отпадъци, се наказват с глоба от 1400 до 4000 лева (например за излезли от употреба гуми, употребявани дрехи).

Имуществена санкция в размер от 10000 до 50000 лв. се налага на еднолични търговци или юридически лица, които нерегламентирано изгарят опасни отпадъци (например отработени масла, обработени дограми и др.).

РИОСВ апелира към всички лица, установили нерегламентирано изгаряне на отпадъци, да сигнализират в съответната община или РИОСВ - Бургас своевременно.  


Публикувано на 10.01.2019

Във връзка с изменение на § 68 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (публикувано в Държавен вестник, брой 1 от 2019г., в сила от 01.01.2019г.), началото за използване на Националната информационна система „Отпадъци“ (НИСО) за водене на публични регистри, поддържана от ИАОС, се отлага за 1 януари 2021 г.


Публикувано на 17.12.2018

Употребяваните дрехи, които са предназначени за подготовка за повторна употреба, т.е. дейности по третиране като сортиране, отстраняване на замърсявания, пране и др., представляват отпадъци и следва да се управляват като такива съгласно ЗУО и подзаконовите нормативни актове. Предаването и приемането на текстилни отпадъци се извършва само въз основа на писмен договор с лица. притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код съгласно Наредбата № 2/2014г. за класификация на отпадъците.

Съгласно разпоредбите на чл. 35, ал. 2. т. 2 и 3 и ал. 3 от ЗУО за извършване на дейности по събиране и транспортиране на текстилни отпадъци, за предварително третиране (код R12) и приемане и съхраняване (код R13) на текстилни отпадъци по смисъла на приложение № 2 към §1. т. 13 от допълнителните разпоредби на ЗУО се изисква наличието на съответните регистрационни документи, издадени по реда на глава пета, раздел II от същия закон.

В случай че отпадъците (употребявани дрехи, които се подлагат на сортиране) се получават от друга държава, то тогава следва да се спазват изискванията на Регламент 1013/2006 относно превозите на отпадъци.

Публикувано на 17.12.2018

В изменението и допълнението (ЗИД) на Закона за Управление на отпадъците (ЗУО), обнародвани в ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г. и отнасящи се за териториалното разположение на площадките за рециклируеми отпадъци, са предвидени следните промени:

- Изискването на чл.38 от ЗУО за разположение на площадките за дейности с отпадъци от метални опаковки, ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС в територии, „за които съгласно устройствен план са допустими производствени и складови дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение"   изменението на ЗУО се отнася вече и за отпадъците от хартия, картон, пластмаса, стъкло и всички видове отпадъци от опаковки.

- За всички площадки се изисква оригинал или заверено от компетентен орган копие - извадка от влязъл в сила ПУП, а за площадките по чл.38, ал.1 - оригинал или заверено от компетентен орган копие - извадка от влязъл в сила устройствен план или от друг удостоверителеч документ, доказващ, че площадката отговаря на изискванията на чл.38,ал.1.

В 24-месечен срок от влизането в сила на закона /до 31.12.2018 г./ лицата, притежаващи разрешение/регистрационен документ за дейностите с отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и отпадъци от опаковки, привеждат дейността си в съответствие с изискванията за териториално разположение по чл. 38, ал. 1, и подават заявление за изменение и/или допълнение, към което прилагат документите по чл. 69, ал. 1, т.9 и т.10, съответно по чл.78, ал.4, т.З и т.5 (§66, ал. 1 от ЗИД на ЗУО). Ако площадките вече отговарят на това изискване, заявление не се подава.

- Когато площадката/те не отговарят на изискванията на чл. 38, ал. 1 и не е подадено заявление, разрешението/регистрационният документ запазват действието си в срок до 24 месеца от влизането в сила на този ЗИД на ЗУО (03.01.2019 г.). В 3 месечен срок от изтичането на двугодишния срок (03.04.2019 г.) юридическото лице./физическото лице е длъжно да преустанови дейността и да предприеме необходимите мерки за почистване на площадките (§66, ал. 5 от ЗИД на ЗУО).

- Ако разрешението/регистрационният документ включват и площадка, съответно дейности с отпадъци, които отговарят на изискванията на чл. 38, ал. 1, компетентният орган изменя служебно разрешението/регистрационния документ, като заличава площадката/те, съответно дейностите с отпадъци, които не отговарят на изискванията на чл. 38, ал. 1 (§66, ал.4 от ЗИД на ЗУО).