Решения по ОВОС

 
2023
Публикувано на 27.04.2023

Решение БС-2-1/25.04.2023 за: „Изграждане на туристически чифлици в поземлен имот 61042.15.249, местност „Добровица” и поземлени имоти 61042.15.273 и 61042.15.274, местност „Факуда”, с. Равадиново, община Созопол”, с възложител ЕТ „ЖИКА-ГЕОРГИ ТУМПАЛОВ”

Решение БС-1-1/25.04.2023 за: Изграждане на сгради за отдих и курорт, КОО и трафопост в № 67800.36.22 и 67800.36.23 но КККР на гр. Созопол, м. „Света Марина”, община Созопол“ с възложител „САНТА МАРИНА“ АД


Публикувано на 15.11.2022 

Решение БС-2-4/14.11.2022 за: „Изграждане на хотел, 16 броя къщи за гости, ресторант, басейн и трафопост в поземлен имот с № 73571.7.22 по КК на с. Тънково, местност „Курбана”, община Несебър" с възложител „АНГАРА ИНВЕСТ” ЕООД

Публикувано на 29.08.2022 

Решение БС-1-2/25.08.2022  за инвестиционно предложение „Изграждане на парк за кремации и урнополагане в поземлен имот с идентификатор 35883.7.108 по КК на гр.Камено, местност „Дере Арас”, община Камено“, с възложител: „ВОРИК ГРУП” ЕООД

Публикувано на 14.06.2021 

Решение БС-2-2/11.06.2021 за: „Монтаж и въвеждане в експлоатация на модулна инсталация за рециклиране на отработени катализатори чрез пиролиза в ПИ № 35883.509.212 по КК на гр. Камено (номер по предх. план 000387), общ. Камено”, с възложител: „ИНДУСТРИАЛ ПРОЦЕССИНГ ГРУП“ ООД

Публикувано на 22.04.2021 

Решение БС-1-1/22.04.2021 за: предложение „Добив на подземни богатства – строителни материали /андезитови туфи/ в находище „Трите круши – запад“ на концесионна площ 325 дка, разположено в землището на град Карнобат, община Карнобат, обл. Бургас“  с възложител: „БАЗАЛТ”  ЕООД

Публикувано на 01.12.2020 

Решение БС-1-3/18.11.2020 за: „Изграждане на сгради за отдих и курорт и допълващи дейности в поземлени имоти № 81178.8.26, 81178.8.27, 81178.8.28, 81178.8.29, 81178.8.30, 81178.8.31, 81178.8.54, 81178.8.241 (бивш 81178.8.56), 81178.8.58, 81178.8.63, 81178.8.238 (бивш 81178.8.65), 81178.8.239 (бивш 81178.8.66), 81178.8.240 (бивш 81178.8.85), 81178.8.231, 81178.8.15, 81178.8.16, 81178.8.17 по плана на местност „Аклади”, гр. Черноморец, община Созопол”, с възложител: „БУЛТРАВЕЛ” ООД

Публикувано на 20.12.2019 

Решение БС-6-5/20.12.2019 за:  „Изграждане насгради за курорт и отдих и ЛПСОВ в ПИ № 67800.12.2413, 67800.12.2481 (стар№67800.12.2415, 67800.12.2414) и 67800.12.2482 (стар №67800.12.2414), с външна техническа инфраструктура – водоснабдяване, електроснабдяване и канализация, м. „Алепу“, землище гр. Созопол, общ. Созопол“, с възложител: „ПИРОП“ ООД

Публикувано на 03.12.2019 

Решение БС-5-4/02.12.2019 за:„Изграждане на сгради за отдих в поземлени имоти №№ 81178.9.20, 81178.9.21, 81178.9.22, 81178.9.46, 81178.9.24, 81178.9.44, 81178.9.25, 81178.9.26, 81178.8.10, 81178.8.11, 81178.8.103, 81178.9.11, 81178.9.12, 81178.9.13, 81178.9.40, 81178.9.39, гр. Черноморец, община Созопол”, с възложители: „Бултравел” ООД, Христо Иванов и Мария Недкова.

Публикувано на 25.06.2019 

Решение БС-4-3/21.06.2019 за: „Добив на скално-облицовъчни материали от находище „Полето”, землище на с. Медвен, Община Котел”, с възложител: „Булгнайс” ООД

Публикувано на 06.06.2019 

Решение БС-3-1/05.06.2019 за: „Изграждане на ваканционен комплекс от вилни и жилищни сгради, обществено-обслужващи обекти за спорт и рекреация – спортни полета, игрища, басейни и трафопост в ПИ№ 07079.9.964, м. „Брястите“, землище на гр. Бургас, община Бургас и пътна връзка към имота“, с възложител: „Бейно Инвест Къмпъни“ ЕООД

Публикувано на 14.01.2019 

Решение БС-2-1/11.01.2019 за:  „Изграждане на четиринадесет вилни сгради, магазин за хранителни стоки, детска площадка и трафопост в поземлени имоти № 73571.39.49, 73571.39.50, 73571.39.51 и 73571.39.52, местност „Кайряка“, землище с. Тънково, община Несебър”, с възложители: Мохамед Шех Халид и Аруа Ал Шех Халид

Решение БС-1-1/11.01.2019 за:  „Изграждане на крайпътен обслужващ комплекс с бензиностанция, тир паркинг заведени за хранене, трафопост и изграждане на сондажен кладенец в поземлен имот № 73571.28.1, местност „Бабини драки“, землище с. Тънково, община Несебър”, с възложител: Мохамед Шех Халид и Аруа Ал Шех Халид


Публикувано на 22.08.2017 

Решение по ОВОС № БС-2-3/22.08.2017 за одобряване на инвестиционно предложение Изграждане на 20 вилни сгради в ПИ № 126031, м. «Айва дере», в землището на с. Росен, общ. Созопол” с възложител: Милка Атанасова

Публикувано на 18.07.2017 

Решение  по ОВОС № БС-1-2/14.07.2017 за одобряване на инвестиционно предложение „Изграждане на нова инсталация за производство на тухли с капацитет 500 t/d, намираща се в недвижим имот № 07079.1.1425, кв. Сарафово, гр. Бургас” с възложител „Керамика Бургас” АД

Публикувано на 12.07.2016 

Решениe по ОВОС № 4-4/7.07.2016 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Разработване на кариера за добив на скалнооблицовъчни материали "Градец-2", в землището на с. Градец, община Котел, област Сливен", с възложител: "Ескана" АД.

 Решениe по ОВОС № 3-4/7.07.2016 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Изграждане на вилно селище за целогодишно ползване в местност 'Ченгене юрт" в землището на с. Маринка - ПИ 7.151, 7.153, 7.211, 7.233, 7.241, 7.279, 7.320, 7.330, 10.245 и 18.002 и 18.26 в териториалния обхват на "ТП ДГС", с възложител: "Царски извори" ООД.


Публикувано на 14.06.2016 

 Решениe по ОВОС № 2-3/2.06.2016 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Корекция, укрепване и доизграждане на подпорни стени и диги в границите на последните 2900 м на р. Двойница до вливането  в Черно море", с възложител: Община Несебър.

Публикувано на 1.06.2016 г.

 Решениe по ОВОС БС № 1-2/25.05.2016 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Изграждане на хотел, заведение за хранене и бензиностанция в ПИ46663.72.526, м. Сушица, гр. Малко Търново", с възложител: Радостина Стоева.


Публикувано на 22.06.2015 

 Решениe по ОВОС БС № 4-4/16.06.2015 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Разширение на съществуващо депо за битови отпадъци в землището на с. Равда, община Несебър", с възложител: Община Несебър.

Публикувано на 05.05.2015 

 Решениe по ОВОС БС № 2-3/30.04.2015 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Корекция на река Бяла река, ляв приток на р. Хаджийска в границите на с. Оризаре, община Несебър", с възложител: Община Несебър.

Публикувано на 20.04.2015 

 Решениe по ОВОС БС № 1-2/20.04.2015 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Разкриване и експлоатация на кариера за добив на трахити и трахитови туфи за производство на трошен камък за пътни настилки, строителни материали и за производство на бетонови разтвори от находище "Каята" в землищата на с. Вратица и с. Винарско, община Камено, област Бургас", с възложител: "Хидроминерал" ООД.


Архив