Класифициране, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси

 

Регламент (ЕО) 1272/2008 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) №  1907/2006 (CLP)

Консолидиран вариант

НОВО: Регламент (ЕС) 2017/776 на Комисията от 4 май 2017 година за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (10-та адаптация към техническия прогрес на Регламент CLP)
Регламентът изменя текстовете в приложение VІ на Регламент CLP във връзка с края на преходния период, предвиден в член 61, параграф 4, втора алинея от Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP). В допълнение Регламентът изменя съществуващи и добавя нови вписвания в таблица 3 от Регламент CLP.

НОВО: Регламент (ЕС) 2017/542 на Комисията от 22 март 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси посредством добавяне на приложение относно хармонизираната информация във връзка със спешните действия от здравен характер

Регламент (ЕС) 2016/1179 на Комисията от 19 юли 2016 година за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси – прилага се от 1 март 2018 г.
Регламентът изменя част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008, съдържща списъците на хармонизирани класификация и етикетиране на опасни вещества, а от 1 юни 2017 г. заличава таблица 3.2. от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008.

Регламент (ЕС) 2016/918 на Комисията от 19 май 2016 година за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (8-ма адаптация към техническия прогрес) – прилага се от 1 февруари 2018 г.
Регламентът въвежда промените от петия преглед на Глобалната хармонизирана класификация на ООН (UN GHS). Съдържа пояснения на критериите за класификация за корозия/дразнене на кожата, сериозно увреждане/дразнене на очите и аерозоли, както и референции към нов метод за изпитване за класификация на оксидиращи твърди вещества и промени в списъка с препоръките за безопасност.

Регламент (ЕС) 2015/1221 на Комисията от от 24 юли 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, с цел адаптиране към научно-техническия прогрес (7-ма адаптация към техническия прогрес)

Регламент (ЕС) 2015/491 на Комисията от 23 март 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 605/2014 за изменение с цел добавяне на предупреждения за опасност и препоръки за безопасност на хърватски език и адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси

Регламент (ЕС) № 1297/2014 на Комисията от 5 декември 2014 година за изменение с цел адаптиране към научно-техническия напредък на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси

Регламентът добавя допълнителни разпоредби, отнасящи се до външната и разтворимата опаковка на течни потребителски перилни детергенти, за да осигури по-добра защита на масовите потребители и особено на малките деца и други уязвими групи. Прилага се от 1 юни 2015 г. За продукти, пуснати на пазара преди тази дата, е предвиден преходен период до 31 декември 2015 г.

Регламент (ЕС) № 605/2014 на Комисията от 5 юни 2014 година за изменение с цел добавяне на предупреждения за опасност и препоръки за безопасност на хърватски език и адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (6-та адаптация към техническия прогрес)

Регламент (ЕС) № 944/2013 на Комисията от 2 октомври 2013 година за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (5-та адаптация към техническия прогрес)

Регламент (ЕС) 487/2013 на Комисията от 8 май 2013 година за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (4-та адаптация към техническия прогрес)

Регламентът изменя техническите разпоредби и критерии в Приложенията към Регламент CLP, като адаптира четвъртото преработено издание на Глобалната хармонизирана система на ООН за класификация и етикетиране на химикали. Настоящото изменение се отнася до нови категории на опасност за химически нестабилни газове и незапалими аерозоли и допълнително прецизиране на някои препоръки за безопасност.

Регламент (ЕС) № 618/2012 на Комисията от 10 юли 2012 година за изменение с цел адаптиране към научно-техническия напредък на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (3-та адаптация към техническия прогрес)

Регламент (ЕО) 286/2011 на Комисията от 10 март 2011 година за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (2-ра адаптация към техническия прогрес)

Регламент (ЕС) № 440/2010 на Комисията от 21 май 2010 година относно таксите, дължими на Европейската агенция по химикали съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси
Регламент (ЕО) № 790/2009 на Комисията от 10 август 2009 година за изменение с цел адаптиране към научно-техническия напредък на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (1-ва адаптация към техническия прогрес)

Регламент (ЕО) № 1336/2008 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 с оглед адаптирането му към Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси
Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, Приета с ПМС № 152/30.05.2011 г., обн. ДВ., бр. 43 от 7 юни 2011 г.

Наредба № 7 от 23 април 2008г. за условията и реда за предоставяне на информация за пуснатите на пазара биоциди и/или химични препарати, класифицирани като опасни въз основа на физико-химичните и токсикологичните си свойства, и на информация за всеки случай на отравяне или съмнение за отравяне с химични вещества, препарати и биоциди

Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества /ЗЗВВХВС/