РИОСВ-Бургас провери сигнали за миризми


Във връзка с постъпилите от 19:00 ч. до 20:30 ч. на 11.06.2024 г. 7 броя сигнали на граждани за миризми на сeроводород и нефтопродукти, експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас извършиха проверка на резултатите от имисионните измервания в трите постоянни пункта на територията на Община Бургас (АИС “Меден Рудник”, АИС “Долно Езерово”, диференциална оптична автоматична система OPSIS в к-с “Лазур“. За 11.06.2024 г. и до настоящият момент не са отчетени превишения на  установените норми за качество на атмосферния въздух по показатели - серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон, сероводород и въглеводороди (стирен, пара- и орто- ксилен, толуен).

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД  предоставя в РИОСВ-Бургас ежедневен доклад на старши инженер/химик диспечер на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, от който се установява, че всички инсталации на основна площадка на рафинерията са в нормален технологичен режим. Не е извършвано подаване на сероводород и въглеводороди за изгаряне към факелните системи. Няма настъпили аварии и инциденти.

Данни от собствените непрекъснати измервания, извършвани на 12 бр. инсталации на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД в периода от 00 ч. до 23:00 ч. на 11.06.2024 г. - серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, прах, отговарят на нормите за допустими емисии, не са констатирани превишения

 

На 11.06.2024 г в часовия диапазон 19:00 ч. до 20:30 ч. чрез Дежурен община Бургас са приети в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД от старши-инженер/химик диспечер 19 броя сигнали за миризма на нефтопродукти и сероводород в района на ж.к. „Изгрев“, ж.к. „Лазур“ , бул. „Мария Луиза“. От екипи на Единна противоаварийна служба (ЕПАС) е извършено обследване на местата на сигналите по показатели бензен и сероводород. Не са отчетени превишения.