РИОСВ-Бургас предоставя Уведомление за обществен достъп до процедура за обявяване на Защитена местност „Средец“ в землището на село Богданово, община Средец, област Бургас


Във връзка с чл. 36 от Закона за защитените територии (ЗЗТ), Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас (РИОСВ) уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт - заповед за обявяване на Защитена местност „Средец“, в землището на село Богданово, община Средец, област Бургас.

Заинтересованите лица могат да представят в РИОСВ-Бургас мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно проекта на заповед за обявяване на защитената територия. Същите могат да бъдат депозирани в деловодството на РИОСВ-Бургас на адрес: гр. Бургас, к-с „Лазур“, ул. „Перущица” № 67, ет. 1 или на e-mail: riosvbs@unacs.bg в срок до 04.07.2024 г.

На 05.07.2024 г. е свикана комисия по чл. 38, ал. 1 от ЗЗТ, в рамките на която ще бъдат разгледани и постъпилите становища.

Като част от настоящото уведомление е публикувана документацията посочена в чл.36, ал.4 от ЗЗТ, както следва:

1. Обосновка.

2. Картен материал.

3. Площно разпределение на земи, гори и водни площи.

4. Проект на заповед за обявяване.

*Изтегли