Актуализация на площта на защитена местност „Силистар“ и природна забележителност „Устието на река Изворска“


Две защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии бяха актуализирани въз основа на по-точни замервания.

Със Заповед РД-197/15.03.2024 г.  на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 38/2024 г.) е актуализирана площта на защитена местност „Силистар”, находяща се в землището на село Резово и с. Синеморец, община Царево, област Бургас, от 7333 дка на 8259,95 дка. 
Защитена местност „Силистар” е обявена със Заповед № 608/1.09.1992г. на Министерство на околната среда  (обн. ДВ, бр. 75/1992 г.) с цел запазване на характерния ландшафт на крайбрежната зона, скалните образувания и фиорди, специфичната ксеротемна преходносредиземноморска растителност и богат животински свят.
    Защитената територия има следния режим на дейности определен със заповедта за обявяване:
1. Забранява се промишленото и жилищното строителство, минно-геоложките проучвания, прокарването на нови пътища, разкриването на мини и кариери, добиването на инертни материали от реките и крайбрежните пясъци;
2. Забранява се замърсяването с битови, промишлени и други отпадъци;
3. Забранява се достъпът до пещерите в морския клиф;
4. Забранява се достъпът на моторни превозни средства с изключение на тези, използвани за горскостопански и селскостопански дейности;
5. Забранява се плаването на всякакви съдове целогодишно в р. Силистар при следните условия: максималния брой лодки, движещи се по маршрута да бъде 4; скоростта на движение на лодките да не надвишава 4 възела; да не се допуска замърсяване на реката с горива, масла и др. отпадъци;
6. Забранява се определянето на места за къмпиране и палене на огън без писмено съгласие на съответните регионални структури на МОСВ и без тези места да бъдат означени с трайна и видима маркировка на терена, всякакво къмпиране и палене на огън извън определените и означени за целта по посочения ред места;
7. Забранява се брането, увреждането или унищожаването на диви растения с изключение извеждане на предвидените в лесоустройствения проект сечи и събиране на билки от местното население в количества, предназначени за лично ползване;
8. Забранява се извършването на сечи през периода 30 март - 1 септември; залесяването с неприсъщи за района дървесни видове; реализирането на голи сечи и реконструкции, прокарването на нови горски пътища; отсичането на живи хралупести дървета и на дървета, на които има гнезда с диаметър над 0,5 м; изнасянето на добития дървен материал по друг начин освен с товарни животни;
9. Забранява се ловът, с изключение на: див заек - през ловния сезон в селскостопанските земи; дива свиня, благороден елен, лисица и чакал - от 1 октомври до 31 декември; сърна - от 1 октомври до 30 ноември; бекас - от 1 януари до 28 февруари със специално разрешение за ловуване от ГС - Царево; и съгласно предвижданията по ловоустройствен проект;
10. Забранява се риболовът, с изключение на спортен риболов в района от вливането на р. Велека в морето до моста при с. Синеморец на разрешените от закона видове риби, без змиорка и шаран,при условията, редът, начините, нормите и сроковете, определени от закона;
11. Забранява се преследването, събирането, улавянето и убиването на всички диви животни, които не са обект на лов по смисъла на тази заповед, без оглед на тяхното състояние или форма на развитие; създаването на дивечови ниви и всякакви приспособления за изкуствено подхранване и лов;
12. Забранява се пашата на селскостопански животни;
13. Забранява се изораването на ливади и пасища; косенето на тръстика през периода 1 март - 31 юли; използването на фосфорсъдържащи пестициди; използването на моторни помпи за напояване на земеделските земи;
14. Забранява се издирването на предмети с археологична стойност освен в случаите, когато тази дейност е организирана съгласно действащите нормативни разпоредби.

Със Заповед РД-196/15.03.2024 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 38/2024 г.) е актуализирана площта на защитена местност „Устието на река Изворска“, находящa се в землището на село Димчево, село Извор и село Твърдица, община Бургас, област Бургас, от 1510 дка на 1987,07 дка. 
Защитена местност „Устието на река Изворска“ е обявена със Заповед № 170/16.02.1990 г. на Държавен комитет за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр. 18/1990 г.) с цел запазване естествените местообитания на защитени и редки видове птици.
Защитената територия има следния режим на дейности определен с заповедта за обявяване:
1. Забранява се убиване, улавяне и безпокоене на птиците, разваляне на гнездата, събиране на яйцата на малките им;
2. Забранява се ловуването;
3. Забранява се риболова;
4. Забраняват се сечи освен санитарни;
5. Забранява се строителство, разкриване на кариери и други дейности, с които се изменя естествения облик на местността или водния режим;
6. Забранява се пашата на домашни животни.

Координатите на точките на границите на защитените територии и картният материал се съхраняват в Министерството на околната среда и водите и Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас.