Уведомление за предоставяне на обществен достъп до процедура за обявяване на защитена местност „Корал“ в землището на село Лозенец, община Царево, област Бургас


В изпълнение на разпоредбите на Закона за защитените територии (ЗЗТ) Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас (РИОСВ-Бургас) уведомява всички заинтересовани страни, че на 15 март 2024 г. ще бъде проведено второ заседание на комисия по чл. 38, ал. 1 от ЗЗТ, в рамките на която ще бъдат разгледани и постъпилите становища във връзка с издаване на общ административен акт - заповед за обявяване на Защитена местност „Корал“ в землището на село Лозенец, община Царево, област Бургас.

Заинтересованите лица могат да представят в РИОСВ-Бургас мотивирани писмени становища, възражения и предложения по проекта на заповед за обявяване на защитената територия. Становищата могат да бъдат депозирани в деловодството на РИОСВ-Бургас на адрес: гр. Бургас, к-с „Лазур“, ул. „Перущица” № 67, ет. 3, п.к. 388 или на e-mail: riosvbs@unacs.bg в срок до 14 март 2024 г.

Като част от настоящото уведомление е публикуван проектът на заповед за обявяване на Защитена местност „Корал“ в землището на село Лозенец, община Царево, област Бургас и проектното предложение.

Проект на заповед за обявяване и проектно предложение.