РИОСВ – Бургас извърши проверка по сигнал за насипани земни маси в къмпинг „Градина“


Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Бургас извърши проверка по постъпил сигнал на 06.01.2024 г. (събота) за насипани земни маси в района на къмпинг „Градина”.

На място се установи, че са внесени, насипани и разстлани земни маси, примесени със строителни отпадъци в част от засегнатата територия. При проверката не бяха открити лица, движение на техника и/или извършване на дейности.

Поземлените имоти, предмет на проверката, не са в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Попадат в защитена зона по Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици и в защитена зона BG0000146 „Плаж Градина – Златна рибка” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Съгласно общодостъпната кадастрално-административна информационна система на Агенция по геодзия, картография и кадастър, поземлени имоти с идентификатори 678/00.32.30, 67800.32.37, 67800.32.38 и 67800.32.42 са общинска собственост, а тези с идентификатори 67800.32.41 и 67800.32.43 са държавна публична собственост.

С писмо РИОСВ-Бургас изпрати информация с констатациите от проверката, на Община Созопол и Областна администрация – Бургас, за предприемане на действия по компетентност, за които писмено да уведомят инспекцията.