31 март 2024 г. е крайният срок за публикуване на годишни отчети за флуорсъдържащи парникови газове за 2023 г.


31 март 2024 г. е крайният срок за публикуване на годишни отчети за 2023 г. от дистрибутори, ползватели и преработватели на флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) и оператори на оборудване, съдържащо ФПГ и озоноразрушаващи вещества (ОРВ) в Информационна система за събиране и обработване на данни за флуорсъдържащи парникови газове.

От 01.01.2024 г. е пусната в експлоатация Информационна система за събиране и обработване на данни за флуорсъдържащи парникови газове достъпна на адрес: https://fpg.eea.government.bg 

Лицата, имащи задължение да подават годишни отчети, съгласно чл.31, 32, 33, 34, 35 и 38 от Наредба № 1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове следва да се регистрират в информационната система с квалифициран електронен подпис и да подадат своите отчети, отнасящи се за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г., до 31 март 2024 г.

Ръководство за работа в информационната система е налично на електронен адрес: https://fpg.eea.government.bg 

Задължението е към всички лица, които пускат на пазара, внасят, рециклират, регенерират, унищожават, извличат и използват озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), както и лицата, които експлоатират стационарно  хладилно, климатично и термопомпено оборудване и оборудване съдържащо разтворители на базата на такива вещества.