РИОСВ – Бургас проведе заключителна пресконференция за приключване на проект:  „Подобряване на водния режим и управление на сукцесионните процеси във влажни зони с международно значение Комплекс Ропотамо, Местност Пода и Езеро Вая”


На 12.12.2023 година (вторник) в РИОСВ – Бургас се проведе заключителна пресконференция за приключване на проект:  „Подобряване на водния режим и управление на сукцесионните процеси във влажни зони с международно значение Комплекс Ропотамо, Местност Пода и Езеро Вая”. Проектът се изпълнява от Регионална дирекция по околна среда и водите – Бургас, финансиран по Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г., чрез Европейски фонд за регионално развитие и национално съфинансиране от Държавния бюджет на Република България.

С успешното изпълнение на дейностите се подобри природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания, и на видове птици, предмет на опазване в мрежата Натура 2000, попадаща във влажни зони с международно значение. 

Постигна се увеличаване на хидравличния капацитет на отточния канал езеро Вая – Черно море, което пряко способства за намаляване на неблагоприятното хидравлично натоварване на езеро Вая, както и се подобри водния режим в езерото;

Възстанови се проводимостта на канала в ЗМ „Пода“, създаде се басейн със солена вода и подходяща дълбочина, осигуряващ благоприятни условия за възстановяване на местообитанието на Европейска солянка (Salicornia europaea), удължи се съществуващия канал за отвеждане в Черно море с цел трайно възстановяване на отточния режим със затворено напречно сечение навътре в морето до точката на вливане, така че да не се компрометира отново от отлагане на пясъчна коса, удълбаха се съществуващите стари речни ръкави и басейни и се изгради съоръжение за регулиране на водното ниво между различните басейни. Допълнително се създадоха по-плитки (островни участъци) с тръстика, подходящи за местообитания на големия воден бик (Botaurus stellaris);

Увеличи се площта на откритите водни огледала и се лимитираха еутрофикационните процеси, чрез намаляване на количеството макрофитна растителност в блато Алепу и блато Стамополу.

Изпълнитха се ремонтни дейности с които се възстановиха съоръженията: тип - пътен водосток и каналите свързващи блатото с Черно море – Алепу и Черно море - Стамополу, връзка между езерата и почистване на канал – Стамополу.

 

Общата стойност на проекта е 7 298 269,98 лв, от които 6 203 529,48 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 1 094 740,50 лв. национално съфинансиране.

 

Проектът се съ-финансира от чрез Европейски фонд за регионално развитие на Европейския съюз, държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”