Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас, кани гражданите да присъстват на заключителна конференция за приключване на проекта за влажните зони


Утре, на 12.12.2023 г. от 14:00 часа е насрочено провеждането на заключителна пресконференция за приключване на проект  „Подобряване на водния режим и управление на сукцесионните процеси във влажни зони с международно значение Комплекс Ропотамо, Местност Пода и Езеро Вая”. Проектът се финансира по Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г., чрез Европейски фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално съфинансиране от Държавния бюджет на Република България.

С изпълнението на проекта се подобри природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на защитени зони BG0001001 „Ропотамо“, BG0002041 „Комплекс Ропотамо“, BG0000271 „Мандра-Пода“ и BG0000273 „Бургаско езеро“ от мрежата Натура 2000, попадаща във влажни зони „Комплекс Ропотамо“, „Местност Пода“ и „Езеро Вая”, определени като влажни зони с международно значение (Рамсарски места)

Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас, кани гражданите да присъстват на провеждането на пресконференцията, която ще се проведе в сградата на РИOCB – Бургас, зала на етаж 3.

 

Проектът се съ-финансира от чрез Европейски фонд за регионално развитие на Европейския съюз, държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”